Search result for

*บรรพชน*

(45 entries)
(0.0138 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: บรรพชน, -บรรพชน-
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บรรพชนน. บุคคลรุ่นก่อน ๆ แต่โบราณ ซึ่งเป็นต้นเผ่าพันธุ์หนึ่ง ๆ.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I do, Sire.อันสืบทอดมาจากบรรพชนของเจ้า, ข้าขอสัญญา Excalibur (2008)
Now being of age and heir apparent, from henceforth, you shall be Crown Prince of Camelot.ด้วยเกียรติ์แห่งบรรพชน นับจากนี้ไป เจ้าคือ เจ้าฟ้าชายแห่งคาเมลอต Excalibur (2008)
In the name of the ancestors and the righteous, I sacrifice my immortality and that of my daughter so that you may rise this day!ในนามแห่งเหล่าบรรพชนและเหล่าคุณธรรม ข้าขอสละชีวิตอมตะของข้าและบุตรสาวของข้า The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
I vow to guard Phoenix Heights.ข้าจะปกป้องศาลบรรพชนThree Kingdoms (2008)
Liu was chased to Phoenix Heightsเล่าปี่รีบถอยไปที่ศาลบรรพชน Three Kingdoms (2008)
Phoenix Heightsศาลบรรพชน Three Kingdoms (2008)
Withdraw to Phoenix Heights!ถอยไปที่ ศาลบรรพชนThree Kingdoms (2008)
General Zilong has chosen to make his stand at Phoenix Heightsท่านขุนพลจูล่ง เลือกตั้งรับที่ ศาลบรรพชน Three Kingdoms (2008)
But after years of battle and now that we're back at Phoenix Heightsแต่หลังจากหลายปีของสงคราม ตอนนี้เราวนกลับมาที่ ศาลบรรพชน Three Kingdoms (2008)
I vow to guard Phoenix Heights to my deathข้าจะป้องกันศาลบรรพชนจนลมหายใจสุดท้าย Three Kingdoms (2008)
And helped Cao Ying to lead you to Phoenix Heightsและช่วยโจหยิงพาเจ้ามาที่ศาลบรรพชน Three Kingdoms (2008)
Which of my predecessors do I have to thank for all this?บรรพชนของข้าคนไหนกัน ที่ข้าต้องขอบคุณสำหรับทั้งหมดนี่ The Curse of Cornelius Sigan (2009)
As your servant, do not want a coffin, nor do I care about my ancestral grave.ข้าตายไม่ต้องการโลง ไม่สนสุสานบรรพชน หากเงินจะช่วยปราบกบฎลงไปได้ 1911 (2011)
As long as Aisin Gioro is here, the Qing Dynasty will not fall.บรรพชนของเราบนสรวงสวรรค์ 1911 (2011)
There's nothing left now.เราทำให้บรรพชนต้องผิดหวัง 1911 (2011)
- We drank, we fought, he made his ancestors proud.-เราเมา เราสู้กัน เขาทำให้บรรพชนภูมิใจ Thor (2011)
- None of the ancient bloodline remain.ไม่เหลือพวกเผ่าพันธุ์บรรพชนแล้ว Conan the Barbarian (2011)
Fiona Goode will begin the tests of the Seven Wonders.การทดสอบความมหัศจรรย์ทั้ง 7 ตั้งแต่สมัยโบราณบรรพชนของเรา Fearful Pranks Ensue (2013)
My ancestors would spit on me if I broke bread with a crow.บรรพชนข้าคง ถ่มน้ำลายใส่ หากข้าร่วมมือกับอีกา Hardhome (2015)
At least they're keeping the Founding Fathers alive in people's memories.อย่างน้อยพวกเขาก็เก็บบรรพชน ผู้ตั้งประเทศไว้ในความทรงจำผู้คน I, Witness (2015)
Perhaps someday, you could give me a history lesson... in the archaic ways of our ancestors.ไว้มีโอกาส สอนประวัติศาสตร์ให้ที เรื่องวิธีดั้งเดิมแบบบรรพชน Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)
Ancestor God, Count Dracula!ท่านจ้าวบรรพชน เคานท์แดร๊กคูล่า! Vampire Hunter D (1985)
Your Ancient God didn't teach such things.ฉันไม่คิดว่า จ้าวบรรพชน เคยสอนพวกเธอแบบนั้น Vampire Hunter D (1985)
The Ancient God?จ้าวบรรพชน? เจ้ารู้เรื่องนี้ได้ยังไง? Vampire Hunter D (1985)
M...maybe a prince the son of our ancient god?ค.. คือเจ้าชาย.. บุตรแห่งจ้าวบรรพชน งั้นหรือเนี่ย! Vampire Hunter D (1985)
D ...ancient god...ดี ..ท่านจ้าวบรรพชน.. Vampire Hunter D (1985)
I am not the Ancient God.ฉันไม่ใช่จ้าวบรรพชน Vampire Hunter D (1985)
If our ancient god tells us to be destroyed ... we should follow your word.หากจ้าวบรรพชนบอก ให้เราทำลายตนเอง เราก็ควรจะทำ Vampire Hunter D (1985)
The spirits tell me Shang will arrive and propose to Mulan before the sun sets.เหล่าบรรพชนบอกข้าว่า ชางยังปลอดภัยดีอยู่ และมู่หลานจะถูกขอแต่งงานก่อนตะวันตกดิน Mulan 2: The Final War (2004)
When the ancestors look up the career ladder, all they're gonna see is my behind.เมื่อเหล่าบรรพชนมองเห็นสิ่งที่ข้าทำ พวกเขาเหล่านั้นจะรู้ถึงเบื้องหลัง Mulan 2: The Final War (2004)
It is written, once a woman marries, her husband's ancestors take over the duty of guardianship.มันเขียนไว้ว่า, ในการแต่งงานนั้น เหล่าบรรพชนของผู้เป็นสามี ซึ่งทำหน้าที่เทพพิทักษ์ จะเป็นผู้รับผิดชอบภาระนี้ Mulan 2: The Final War (2004)
Not ours, our great-great grandparents'.ไม่ใช่ของเราหรอก มันเป็นของบรรพชนของเราต่างหาก Mulan 2: The Final War (2004)
But, you'll be surprised how heavily they can weigh.พวกเจ้าอาจทำให้เหล่าบรรพชนรู้สึกประหลาดใจ พวกเขาจะรู้สึกได้เอง Mulan 2: The Final War (2004)
Filial piety is important, you should goกราบไหว้บรรพชน เป็นสิ่งสำคัญ เจ้าควรไป Fearless (2006)
He does not go there except for the annual Ancestral Visit.พระองค์ไม่ไปที่นี้ยกเว้นตอนเยี่ยมบรรพชนประจำนี้ Lee San, Wind of the Palace (2007)
And then you could say: the proud son of these hills who tended his fathers flag and then you could say my name.แล้วคุณอาจจะพูดว่า ลูกชายที่น่าภูมิใจของทิวเขาแห่งนี้ ผู้รับช่วงภาระหน้าที่จากบรรพชน แล้วคุณก็ประกาศชื่อผม There Will Be Blood (2007)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
forbear[N] บรรพบุรุษ, See also: บรรพชน, Syn. forebear, Ant. descendant
forebear[N] บรรพบุรุษ, See also: บรรพชน, Syn. forerunner, ancestor, forefather, Ant. descendant, offspring
forefather[N] บรรพบุรุษ, See also: บรรพชน, Syn. ancestor, forebear, forerunner, Ant. descendant, offspring

English-Thai: Nontri Dictionary
antecedents(n) บรรพบุรุษ,บรรพชน,กำพืด,พงศาวดาร
forebear(n) บรรพบุรุษ,โคตรเหง้า,บรรพชน
forefather(n) บรรพบุรุษ,โคตรเหง้า,บรรพชน
predecessor(n) บรรพบุรุษ,บรรพชน,สิ่งที่มีอยู่ก่อน
primogenitor(n) ต้นตระกูล,บรรพบุรุษ,บรรพชน,โคตรเหง้า

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top