Search result for

*นิคม*

(148 entries)
(0.0189 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: นิคม, -นิคม-
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
นิคมอุตสาหกรรม (n ) Industrial Estate

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทัณฑนิคม[N] penal colony, Example: ผู้คุมนำนักโทษไปยังทัณฑนิคม, Count unit: แห่ง, Thai definition: สถานที่ควบคุมและฝึกอบรมนักโทษเด็ดขาดในขั้นต่อจากเรือนจำ
อาณานิคม[N] colony, See also: dependency, Example: พระองค์ทรงพระเจริญวัยขึ้น ในระยะที่ประเทศจักรวรรดินิยมตะวันตกกำลังล่าอาณานิคม, Thai definition: ประเทศที่อยู่ใต้อำนาจอธิปไตยของประเทศอื่น, Notes: (กฎหมาย)
นิคมที่ดิน[N] settlement, See also: colony, Example: บ้านของเขาตั้งอยู่ในบริเวณนิคมที่ดินของทางจังหวัด, Count unit: แห่ง, Thai definition: ที่ดินที่รัฐจัดสรรให้ประชากรอพยพครอบครัวเข้าไปตั้งถิ่นฐานเพื่อประกอบอาชีพและอยู่อาศัยอย่างเป็นระเบียบ โดยมีการวางแผนเพื่อพัฒนาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ สังคม และวิชาชีพ รวมทั้งบริการสาธารณูปโภคต่างๆ ไว้ล่วงหน้า
ลัทธิอาณานิคม[N] colonialism
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย[N] The Industrial Estate Authority of Thailand, Syn. กนอ.

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ทัณฑนิคม(ทันทะ-) น. สถานที่ควบคุมและฝึกอบรมนักโทษเด็ดขาดในขั้นต่อจากเรือนจำ.
นิคมน. หมู่บ้านขนาดใหญ่, ถิ่นฐานหรือชุมชนที่เกิดขึ้นจากการตั้งหลักแหล่ง, หมู่บ้านใหญ่หรือตำบลที่ประชาชนเข้าไปตั้งถิ่นฐานอยู่เพื่อประกอบอาชีพเป็นหลักฐาน เช่น นิคมสร้างตนเอง นิคมอุตสาหกรรม.
นิคมที่ดินน. ที่ดินที่รัฐจัดสรรให้ประชากรอพยพครอบครัวเข้าไปตั้งถิ่นฐานเพื่อประกอบอาชีพและอยู่อาศัยอย่างเป็นระเบียบ โดยมีการวางแผนเพื่อพัฒนาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ สังคม และวิชาชีพ รวมทั้งบริการสาธารณูปโภคต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้า.
นิคมสร้างตนเองน. บริเวณที่ดินของรัฐที่มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเป็นนิคมสร้างตนเอง เพื่อให้ราษฎรที่ขาดแคลนที่ดินทำกินได้มีที่ตั้งเคหสถานและประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักแหล่งในที่ดินนั้น.
นิคมสหกรณ์น. บริเวณที่ดินของรัฐที่มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเป็นนิคมสหกรณ์ เพื่อให้ราษฎรที่ขาดแคลนที่ดินทำกินได้มีที่ตั้งเคหสถานและประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักแห่งในที่ดินนั้น โดยให้มีการก่อตั้งสหกรณ์ขึ้น.
นิคมอุตสาหกรรมน. เขตพื้นที่ที่กำหนดไว้สำหรับการประกอบอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การบริการ และกิจการอื่นที่เป็นประโยชน์หรือเกี่ยวเนื่องกัน.
อาณานิคมน. เมืองขึ้น, ประเทศที่อยู่ใต้อำนาจอธิปไตยของประเทศอื่น.
ช่วงเมืองน. เมืองเล็กที่ขึ้นแก่เมืองหลวง เช่น ณกรุงพระมหานครศุโขไทยราชธานีบูรีรมย์สถาน เปนปิ่นอาณาประชาราษฎรชาวชนบทนิคมคามสยามประเทศทั้งมวน มีเมืองขึ้น ออก เอก โท ตรี จัตวา ช่วงเมือง กิ่งเมือง แผ่ผ้านพระราชอาชญาอาณาเขตร (ตำรับท้าวศรีจุฬาลักษณ์).

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
post-colonial stateรัฐหลังยุคอาณานิคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
penal colonyทัณฑนิคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
leprosarium; leprosaryนิคมโรคเรื้อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
leprosary; leprosariumนิคมโรคเรื้อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
settlementการตั้งถิ่นฐาน, นิคม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
settlement๑. ข้อตกลง (ก. แพ่ง)๒. นิคม, การตั้งถิ่นฐาน (ก. ทั่วไป) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
settlement๑. การตั้งถิ่นฐาน, นิคม๒. การระงับข้อพิพาท [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
system, colonialระบบอาณานิคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
colonyนิคม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
colonyอาณานิคม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
colony, penalทัณฑนิคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
colonial architectureสถาปัตยกรรมอาณานิคม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
colonial Georgianแบบอาณานิคมจอร์เจียน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
colonial systemระบบอาณานิคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
colonialismลัทธิอาณานิคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
colonistผู้อยู่ในนิคม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
colonizationการทำให้เป็นอาณานิคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
colonizationการยึดเป็นอาณานิคม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
colonizeตั้งนิคม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
colonyอาณานิคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
decolonizationการปลดปล่อยอาณานิคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
decolonizationการปลดปล่อยอาณานิคม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
disallowance๑. การไม่ยอมรับกฎหมาย (ที่ออกโดยอาณานิคมหรือเขตสังกัด)๒. การบอกปัด (ข้อเรียกร้อง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
neo-colonialismลัทธิอาณานิคมแนวใหม่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Agricultural colonyนิคมเกษตรกรรม [เศรษฐศาสตร์]
Agricultural coloniesนิคมเกษตรกรรม [TU Subject Heading]
Collective settlementsนิคมรวม [TU Subject Heading]
Coloniesอาณานิคม [TU Subject Heading]
Industrial districtsนิคมอุตสาหกรรม [TU Subject Heading]
Work of the United Nations for the Independence of Colonial Peoplesงานขององค์การสหประชาชาติ ในการช่วยให้ชาติอาณานิคมทั้งหลายได้รับความเป็นเอกราช นับตั้งแต่เริ่มตั้งองค์การสหประชาชาติเมื่อปี ค.ศ.1945 เป็นต้นมา มีชนชาติของดินแดนที่ยังมิได้ปกครองตนเอง รวมทั้งดินแดนในภาวะทรัสตีตามส่วนต่าง ๆ ของโลก ได้รับความเป็นเอกราชไปแล้วไม่น้อยกว่า 170 ล้านคน ดินแดนที่แต่ก่อนยังไม่มีฐานะปกครองตนเองราว 50 แห่งได้กลายฐานะเป็นรัฐเอกราช มีอธิปไตยไปแล้ว ขณะนี้ยังเหลือดินแดนที่ยังมิได้ปกครองตนเองอีกไม่มาก กำลังจะได้รับฐานะเป็นประเทศเอกราชต่อไปแม้ว่าปัจจัยสำคัญที่สุดซึ่งทำให้ เกิดวิวัฒนาการอันมีความสำคคัญทางประวัติศาสตร์ จะได้แก่ความปรารถนาอย่างแรงกล้าของประชาชนในดินแดนเมืองขึ้นทั้งหลาย แต่องค์การสหประชาชาติก็ได้แสดงบทบาทสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนชนชาติ ที่ยังมิได้เป็นเอกราช และชาติที่ยังปกครองดินแดนเหล่านั้นอยู่ ให้รีบเร่งที่จะให้ชาชาติในดินแดนเหล่านั้นได้รับฐานะเป็นเอกราชโดยเร็วที่ สุดเท่าที่จะเป็นไปได้การที่องค์การสหประชาชาติมีบทบาทหน้าที่ดังกล่าวเพราะ ถือตามหลักแห่งความเชื่อศรัทธาที่ว่า มนุษย์ไม่ว่าชายหรือหญิง และชาติทั้งหลายไม่ว่าใหญ่หรือเล็ก ย่อมมีสิทธิเท่าเทียมกัน และได้ยืนยันความตั้งใจอันแน่วแน่ของประเทศสมาชิกที่จะใช้กลไกระหว่างประเทศ ส่งเสริมให้ชนชาติทั้งหลายในโลกได้ประสบความก้าวหน้าทั้งในทางเศรษฐกิจและ สังคมนอกจากนั้น เพื่อเร่งรัดให้ชนชาติที่ยังอยูใต้การปกครองแบบอาณานิคมได้ก้าวหน้าไปสู่ เอกราช สมัชชาของสหประชาชาติ (General Assembly of the United Nations) ก็ได้ออกปฏิญญา (Declaration) เกี่ยวกับการให้ความเป็นเอกราชแก่ประเทศและชนชาติอาณานิคม เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม ค.ศ. 1960 ซึ่งในปฏิญญานั้น ได้ประกาศยืนยันความจำเป็นที่จะให้ลัทธิอาณานิคมไม่ว่าในรูปใด สิ้นสุดลงโดยเร็วและปราศจากเงื่อนไขใด ๆ สมัชชายังได้ประกาศด้วยว่า การที่บังคับชนชาติอื่นให้ตกอยู่ใต้อำนาจการปกครอง แล้วเรียกร้องประโยชน์จากชนชาติเหล่านั้น ถือว่าเป็นการปฏิเสธไม่ยอมรับสิทธิมนุษยชนขั้นมูลฐาน เป็นการขัดกับกฎบัตรของสหประชาชาติ เป็นอุปสรรคต่อการส่งเสริมสันติภาพและความร่วมมือของโลกสมัชชาสหประชาชาติ ยังได้ประกาศต่อไปว่า จะต้องมีการดำเนินการโดยด่วนที่สุด โดยไม่มีเงื่อนไขหรือข้อสงวนใด ๆ ตามเจตนารมณ์ ซึ่งแสดงออกอย่างเสรี โดยไม่จำกัดความแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติ หลักความเชื่อถือ หรือผิว เพื่อให้ดินแดนทั้งหลายที่ยังไม่ได้มีการปกครองของตนเองเหล่านั้นได้รับความ เป็นเอกราชและอิสรภาพโดยสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 1961 สมัชชาสหประชาชาติก็ได้จัดตั้งคณะกรรมการพิเศษขึ้นคณะหนึ่ง เพื่อตรวจดูและให้มีการปฏิบัติให้เป็นตามคำปฏิญญาของสหประชาชาติ และถึงสิ้นปี ค.ศ. 1962 คณะกรรมการดังกล่าวได้ประชุมกันหลายต่อหลายครั้งทั้งในและนอกสำนักงานใหญ่ ขององค์การสหประชาชาติ แล้วรวบรวมเรื่องราวหลักฐานจากบรรดาตัวแทนของพรรคการเมืองทั้งหลาย จากดินแดนที่ยังไม่ได้รับการปกครองตนเอง แล้วคณะกรรมการได้ตั้งข้อเสนอแนะต่าง ๆ โดยมุ่งจะเร่งรัดให้การปกครองอาณานิคมสิ้นสุดลงโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ [การทูต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The colony was lost.อาณานิคมถูกทำลายไป. Dead Space: Downfall (2008)
I'm going to radio the colony.ฉันจะวอบอก นิคม Dead Space: Downfall (2008)
This is Aegis Colony.นี่นิคมเอจิส Dead Space: Downfall (2008)
Unexplained violence reported among colonists.มีความรุงแรงที่อธิบายไม่ได้ในนิคม Dead Space: Downfall (2008)
You've given me the incident counts for the colony, and I say that this colony has been in operation for two and a half years.คุณรายงานเหตุการในอาณานิคมมากมาย และขอบอกว่าในอาณานิคมแห่งนี้ ทำภารกิจมา สองปีครึ่งแล้ว Dead Space: Downfall (2008)
Something in the colony?อะไรสักอย่างในอาณานิคม Dead Space: Downfall (2008)
Chic, can you raise the colony?ชิก ยกนิคมขึ้นได้มัย? Dead Space: Downfall (2008)
I'm reacquiring the colony's signal.กู้สัญญาณของนิคมได้ด้วย Dead Space: Downfall (2008)
Get on the horn and get me the colony.ส่งสัญญาณเตือนและติดต่อที่นิคมซะ Dead Space: Downfall (2008)
Why? We're going to abandon the colony and return the Marker to Earth.เราจะต้องออกจากนิคม และส่งสัญลักษณ์กลับโลก Dead Space: Downfall (2008)
Denied. No one is allowed on or off the colony.ขอปฏิเสธห้ามใครเข้า หรือ ออกจากนิคมเด็ดขาด Dead Space: Downfall (2008)
We've lost all contact with the colony.เราเสียการติดต่อจากนิคม Dead Space: Downfall (2008)
It's the only explanation for the irrational behavior that has been plaguing the colony, the crew, and now the officers.นี่คือคำอธิบาย พฤติกรรมที่ไร้เหตุผล ที่ละบาดทั่วนิคม ทั้งลูกเรือและเจ้าหน้าที่ทุกคน Dead Space: Downfall (2008)
The colony was lost.นิคมล่มแล้ว Dead Space: Downfall (2008)
We already ruled out STDs, and even if we were wrong, that much arsenic in her system would've wiped out the syphilis.เราทำนอกตำราเสมอ และถ้าเราคิดผิด มีอาร์เซนิคมากไปในระบบเธอ อาจไปทำให้ซิฟิลิสหมดไป Emancipation (2008)
- I am returning to Trinidad... to liberate my brothers and sisters from the enslavement of the British colonialists.- ผมกำลังจะกลับไปตรินิแดด... เพื่อปลดเปลื้องพี่น้องของผมให้เป็นอิสระ จากการตกเป็นทาส ของการล่าอาณานิคมของอังกฤษ The Bank Job (2008)
Sometimes to much technical training can get in the way.บางทีการใช้เทคนิคมากไป ก็ไม่สามารถสำเร็จได้ The Ramen Girl (2008)
It's extortion,if you wanna get technical.ในทางเทคนิคมันเป็นการบีบบังคับตะหาก Eggtown (2008)
There's been a major toxic spill on the Shanghai Central District.เกิดสารพิษรั่วครั้งใหญ่ ในเขตนิคมอุตสหาหกรรม Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Woodside Industrial Complex.นิคมอุตสาหกรรม วู๊ดไซด์ Day 7: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (2009)
What we have stranded on Earth in this colony, is basically the workers that are unable to think for themselves.ที่มันติดอยู่บนโลกใบนี้ ในอาณานิคมนี้ เป็นพวกที่คอยทำงาน โดยที่ไม่ได้คิดถึงตัวมันเอง District 9 (2009)
Look, here comes Nick with our stuff.โน้น! นิคมาพร้อมกับของๆพวกเราแล้ว The Final Destination (2009)
Come on! Come on! Come on!ฮาร์โมนี่,นิคมเล็กๆ ในเมืองนอร์แมน ร็อคเวล, My Bloody Valentine (2009)
You know,if theTitanic had enough life rafts, Leonardo and Kate would've lived happily ever after.รู้มั้ยว่าถ้าเรือไททานิคมีเรือชูชีพมากพอ\ ลีโอนาโด กับ เคท คงหวานแหววกันชั่วนิรันดร์ไปแล้ว Sir Lancelot's Litter Box (2009)
Stranded, and with no way to contact the Republic, the Jedi receive medical aid from the peaceful Lurmen colonists.ถูกทิ้งและไร้หนทางที่จะติดต่อกับสาธารณรัฐ เหล่าเจไดได้รับการช่วยเหลือทางการแพทย์ จากชาวอาณานิคมเลอร์เมนผู้รักความสงบ Defenders of Peace (2009)
I am Tee Watt Kaa, leader of this colony.ข้าคือที วัตต์ คา ผู้นำแห่งอาณานิคมนี้ Defenders of Peace (2009)
I would like to inspect my new colony.ข้าอยากจะสำรวจอาณานิคมใหม่ของข้าหน่อย Defenders of Peace (2009)
The colonists will make excellent test subjects.ชาวอาณานิคมพวกนี้จะเป็น หนูทดลองชั้นเลิศเลยทีเดียว Defenders of Peace (2009)
She is a talented performer and I really think that the kids are going to learn a lot of valuable technique from her.เธอเป็นนักร้องพรสวรรค์ ผมเชื่อว่าเด็กๆจะได้เรียนรู้ เทคนิคมากมายจากเธอ โอเค The Rhodes Not Taken (2009)
Amongst the colonial powers of Europeให้กับกลุ่มล่าอาณานิคมของยุโรป The Adhesive Duck Deficiency (2009)
Do you want to play Cylon and colonist?ถามว่าอยากเล่นเป็น ไซลอนกับชาวอาณานิคมไหมเหรอ The Vengeance Formulation (2009)
The last gasp of the Harvard establishment.จะเป็นเฮือกสุดท้าย... ...ของอาณานิคมฮาวาร์ด Watchmen (2009)
Across the Atlantic, lies a colony that was once ours.ตั้งแต่แอตแลนติคเคยเป็น อาณานิคมของเรามาก่อน Sherlock Holmes (2009)
I love Nick more than I love my job, which is big for me.ฉันรักนิคมากว่างาน ที่ฉันยอมถวายหัวให้ When in Rome (2010)
Mmm...- นิคมโรงงาน The King's Speech (2010)
Actually, you won't be that glad because they do sing it for a very long time.ไปยังทั่วราชอาณาจักร อาณานิคมและฐานทัพ The King's Speech (2010)
What can we ever learn about who or what created us, stranded as we are in this colony of humanity?สิ่งที่เราสามารถที่เคยเรียนรู้ เกี่ยวกับที่หรือสิ่งที่สร้างเรา ติดอยู่ในขณะที่เราอยู่ใน อาณานิคมของมนุษยชาตินี้หรือไม่? Is There a Creator? (2010)
Now, this was a british colony up until 1969,ซึ่งเป็นอาณานิคม ของอังกฤษจนถึงปี 1969 The San Lorenzo Job (2010)
Left over from the old colonial days.ซึ่งถูกทิ้งร้างตั้งแต่สมัยอาณานิคมนู่น The San Lorenzo Job (2010)
[DOUG] I'm gonna get a tonic, I guess.ฉันจะไปเอาโทนิคมา ฉันด้วย The Town (2010)
The planet's inhabitants?แล้วชาวอนานิคมหล่ะ Green Lantern (2011)
Your mission to evacuate them is no longer necessary.ท่านไม่ต้องทำภารกิจอพยพชาวอนานิคมแล้ว Green Lantern (2011)
The inhabitants of two worlds annihilated by an unknown enemy.ชาวอนานิคมใน 2 ดาวโดนโจมตีจากศัตรูที่ไม่รู้จัก Green Lantern (2011)
Then we had a picnic lunch.-แล้วเราก็กินปิกนิคมื้อเที่ยง Mother's Day II (2011)
All magic tricks are merely a combination of manipulation and misdirection with the occasional dwarf in a box wiggling his feet.พวกเทคนิคมายากลทั้งหลาย ก็แค่การบังคับจิตใจกับเบี่ยงเบนความสนใจ บวกกับบางทีก็มีคนแคระนั่งแกว่งขาอยู่ในกล่อง The Prestidigitation Approximation (2011)
We're indoors now.- นิคมาแล้ว! - ไง! The Art of Getting By (2011)
Not everybody can afford those organic free-range eggs you eat.ไม่ใช่ทุกคนที่จะยอมจ่ายเงิน เพื่อซื้อไข่ออแกนิคมากินหรอก You Smell Like Dinner (2011)
In just an hour from now, this pilgrimage will bring the total number of colonists to Terra Nova to...จะออกเดินทางภายในหนึ่งชั่วโมง ผู้เดินทางชุดนี้ จะถูกส่งไปอาณานิคม ที่เทรร่า โนวา.. Genesis: Part 1 (2011)
What I do care about is whether or not an individual is of use to this colony.แต่ที่ผมสนก็คือ คนๆนั้น มีประโยชน์ต่ออาณานิคม Genesis: Part 1 (2011)
Look, at best, they'll colonize us and make us a subject people.ฟังนะ ถ้ามองในแง่ดี พวกเขาจะยึดเป็นอาณานิคม ทำให้เราเป็นตัวทดลอง And Then There Were More (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาณานิคม[n.] (ānānikhom) EN: colony ; dependency   FR: colonie [f] ; dépendance [f]
อาณานิคมโพ้นทะเล[n. exp.] (ānānikhom phōnthalē) FR: collectivités d'outre-mer (COM) [mpl]
เครื่องจักสานพนัสนิคม[n. exp.] (khreūang jaksān Phanat Nikhom) FR: vannerie de Phanat Nikhom [f]
นิคม[n.] (nikhom) EN: settlement ; colony ; village   FR: colonie [f] ; implantation [f]
นิคม[n.] (nikhom) EN: district ; area   FR: secteur [m]
นิคมอุตสาหกรรม [n.] (nikhom-utsāhakam) EN: industrial estate ; industrial district ; industrial settlement   FR: parc industriel [m]
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรม [n. exp.] (samnakngān nikhom-utsāhakam) EN: industrial estate office   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
American Revolution[N] สงครามระหว่างอังกฤษกับอาณานิคมของอังกฤษในอเมริกา (ค.ศ. 1775-1783)
colonial[ADJ] เกี่ยวกับอาณานิคม
colonialism[N] การล่าอาณานิคม, See also: การล่าเมืองขึ้น, Syn. colonisation, colonization, subjection
colonist[N] ผู้ที่ไปอาศัยในอาณานิคม
colonize[VI] บุกเบิกอาณานิคม, See also: สร้างอาณานิคม, ตั้งอาณานิคม, ยึดเป็นอาณานิคม, อพยพไปตั้งถิ่นฐาน, Syn. settle, migrate, immigrate, transplant
colonize[VT] บุกเบิกอาณานิคม, See also: สร้างอาณานิคม, ตั้งอาณานิคม, ยึดเป็นอาณานิคม, อพยพไปตั้งถิ่นฐาน, Syn. settle, transplant, pioneer
colony[N] ประชาชนในอาณานิคม, Syn. people, community, pioneers, colonists, forerunners
colony[N] ประเทศอาณานิคม, See also: เมืองขึ้น, ประเทศราช, Syn. settlement, dependency, dominion, possession, mandate
imperialism[N] ลัทธิจักรวรรดินิยม, See also: นโยบายล่าอาณานิคม, ลัทธิล่าอาณานิคม, Syn. colonialism
industrial settlement[N] นิคมอุตสาหกรรม
kibbutz[N] นิคมในอิสราเอล, See also: ชุมชนเพื่อการทำงานของอิสราเอล
kibbutznik[N] สมาชิกของนิคมในอิสราเอล
secede from[PHRV] ถอนตัวจาก, See also: แบ่งแยกจาก, เลิกเป็นอาณานิคมของ
village[N] หมู่บ้าน, See also: ชุมชน, นิคม, Syn. hamlet, settlement, community

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acadia(อะเค' เดีย) n. ชื่ออาณานิคม (เมื่อก่อนของฝรั่งเศส (in SE Canada)
american revolutionสงครามระหว่างอังกฤษกับอาณานิคมของอังกฤษในอเมริกา (ค.ศ.1775 - 83)
angola(แองโก' ละ) n. ชื่อประเทศในอาฟริกาตะวันตก เคยเป็นอาณานิคมของโปรตุเกส
ariticles of confederatioรัฐธรรมนูญของ 13 อาณานิคมของอเมริกาในปี 1781
colonial(คะโล'เนียล) adj. เกี่ยวกับอาณานิคม n. ชาวอาณานิคม
colonise(คอล'ละไนซ) {colonized,colonised,colonizing,colonising,colonizes,colonises} v. สร้างอาณานิคม, See also: colonisation,colonization n.
colonize(คอล'ละไนซ) {colonized,colonised,colonizing,colonising,colonizes,colonises} v. สร้างอาณานิคม, See also: colonisation,colonization n.
colony(คอล'ละนี) n. อาณานิคม,กลุ่มคนในอาณานิคม
imperialism(อิมเพีย' เรียลลิสซึม) n. ลัทธิจักรวรรดินิยม, ลัทธิล่าอาณานิคม,การปกครองระบบจักรวรรดินิยม., See also: imperialist n. imperialistic adj. imperialistically adv.
kibbutz(คิบูทซฺ') n. นิคมอิสราเอล,คอมมิวน์อิสราเอล, Syn. community pl. kibbutzim
kibbutznik(คิบูทซฺ'นิค) n. สมาชิกของนิคมอิสราเอล
macao(มะเคา') n. มาเก๊าเป็นอาณานิคมหนึ่งของโปรตุเกสในภาคใต้ของจีน., Syn. Macau
plantation(แพลนเท'เชิน) n. สวน,ไร่,ฟาร์ม,นิคม,การเพาะปลูกเมล็ด
possession(พะเซส'เชิน) n. การมี,การครอบครอง,การเข้ายึดเอา,ความเป็นเจ้าของ,สิ่งที่ครองครอง,การควบคุม,การครอบงำความคิด,ความคิด,ที่ดินในครอบครอง,อาณานิคม
redcoat(เรด'โคท) n. ทหารอังกฤษ (สมัยอเมริกาเป็นอาณานิคม), Syn. British soldier
settlement(เซท'เทิลเมินทฺ) n. การจัดการ,การแก้ปัญหา,การชำระหนี้,การชำระบัญชี,การตั้งถิ่นฐาน,การตั้งรกราก,การตั้งหลักฐาน,การตั้งกิจการ,นิคม,อาณานิคม,ชุมชน,การมอบทรัพย์สิน,ทรัพย์สิน,กองทุน,ถิ่นที่อยู่ตามกฎหมาย,การค่อย ๆ จมลง

English-Thai: Nontri Dictionary
colonial(adj) เกี่ยวกับอาณานิคม,เกี่ยวกับเมืองขึ้น
colonial(n) ชาวเมืองขึ้น,ผู้อยู่ในอาณานิคม
colonialism(n) ลัทธิล่าอาณานิคม,ลัทธิล่าเมืองขึ้น
colonist(n) ชาวอาณานิคม
colonization(n) การตั้งอาณานิคม,การตั้งรกราก
colonize(vt) ตั้งอาณานิคม,ตั้งรกราก
colony(n) อาณานิคม,ดินแดน,ประเทศอาณานิคม,หมู่คณะ
dominion(n) อาณานิคม,ประเทศราช,เมืองขึ้น,แว่นแคว้น,อาณาจักร
plantation(n) สวน,ไร่,นิคม,ฟาร์มเพาะปลูก

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Chief Secretary (n ) เสนาเอก เป็นตำแหน่งข้าราชการพลเรือนฝ่ายปกครองในอาณานิคมของสหราชอาณาจักร
colonialist (n) พลเมืองในอาณานิคม
Deputy Governorรองข้าหลวง เป็นตำแหน่งข้าราชการพลเรือนฝ่ายปกครองในดินแดนของสหราชอาณาจักร ตำแหน่งนี้ปรากฎเฉพาะอาณานิคมในทวีปอเมริกาเหนือ เทียบได้ตำแหน่งผู้ช่วยข้าหลวง (Lieutenant-Governor) ในอาณานิคมอื่นๆ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
植民地[しょくみんち, shokuminchi] (n) อาณานิคม

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
工場団地[こうじょうだんち, koujoudanchi] (n) นิคมอุตสาหกรรม
工業団地[こうぎょうだんち, kougyoudanchi] (n) นิคมอุตสาหกรรม
นิคมอุตสาหกรรม[工業団地, kougyou danchi] นิคมอุตสาหกรรม

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Benin [geogr.] (n) ประเทศบนฝั่งทะเลทางด้านตะวันตกของแอฟริกา ในอดีตเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top