Search result for

*นางสาว*

(74 entries)
(0.0133 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: นางสาว, -นางสาว-
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ชื่อโครงการ โปรแกรมร้านอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษา ร้านโชกุน ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จั (n vi adj adv ) ชื่อโครงการ โปรแกรมร้านอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษา ร้านโชกุน ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ชื่อผู้จัดทำ นายวุฒิการ เพ็งแก่นแท้ นางสาวสุรางค์รัตน์ วงศ์แก้ว ปีการศึกษา 2561 บทคัดย่อ โครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ (1) เพื่อสร้าง และออกแบบระบบสารสนเทศ การบริหารจัดการข้อมูลร้านอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษา ร้านโชกุน ตำบลในเวียงอำเภอเมือง จังหวัดน่าน (2) เพื่อออกแบบรายงาน รายได้ค่าเช่าบริการอินเทอร์เน็ต รายได้ปะจำวัน รายได้ประจำเดือน และรายได้ประจำปี และ (3) เพื่อสร้าง และออกแบบรายงานค่าใช้จ่ายการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ ประจำเดือน และใบเสร็จรับเงิน ผู้จัดทำได้ดำเนินการโครงการโดยสรุปตามลำดับ คือ (1) ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง (2) ตัวแปรที่ใช้ในการประเมินโครงการ (3) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ (4) การวางแผนการประเมินโครงการ (5) การดำเนินการประเมินโครงการ (6) วิเคราะห์ข้อมูล และ (7) สถิติที่ใช้วิเคราะห์ผลการศึกษา ผลการดำเนินโครงการ (1) สรุปได้ว่าบุคคลทั่วไปมีความพึงพอใจต่อการใช้งาน โปรแกรมร้านอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษา ร้านโชกุน ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก (x ̅ = 3.90, S.D.= 0.690) และ (2) สรุปได้ว่าผู้เชี่ยวชาญมีความพึงพอใจต่อการใช้โปรแกรมร้านอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษา ร้านโชกุน ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก (x ̅ = 0.86, S.D.= 0.674) ได้แก่ ด้านที่ 1 ด้านการออกแบบฐานข้อมูล และจัดการฐานข้อมูล ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ((x ) ̅= 3.64, S.D.= 0.397) ด้านที่ 2 ด้านการคำนวณ ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (x ̅ = 4.00, S.D.= 0.000) ด้านที่ 3 ด้านการบันทึกข้อมูล ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ((x ) ̅= 4.00, S.D.= 0.298) และด้านที่ 4 ด้านการคำนวณรายงาน ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ((x ) ̅= 3.88, S.D.= 0.602)
นางสาว[นาง-สาว] (n vi vt modal verb ) คำนำหน้าชื่อสำหรับผู้หญิง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นางสาว[N] miss, See also: Ms., Ant. นาย, Example: เธอเพิ่งจะเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อจากเด็กหญิงมาเป็นนางสาวเมื่อเร็วๆ นี้, Count unit: คน, Thai definition: คำนำหน้าชื่อหญิงที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และยังไม่มีสามี
นางสาวไทย[N] Miss Thailand, Example: ชาวบ้านพากันไปชมความงามของนางสาวไทยที่กลับมาเยี่ยมบ้านเกิด, Count unit: คน, Thai definition: หญิงไทยที่ชนะการประกวดความงามในประเทศไทย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
นางสาวน. คำนำหน้าชื่อหญิงที่มีอายุตั้งแต่ ๑๕ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และยังไม่ได้จดทะเบียนสมรส แต่หญิงซึ่งจดทะเบียนสมรสแล้วหรือหญิงซึ่งเป็นหม้าย ก็มีสิทธิใช้คำนำหน้าชื่อว่า นางสาว ได้.
นงเยาว์น. นางสาว.
นาง ๑คำนำหน้าชื่อหญิงซึ่งจดทะเบียนสมรส แต่หญิงซึ่งจดทะเบียนสมรสแล้วจะใช้คำนำหน้าชื่อว่า นางสาว ต่อไปก็ได้
มงกุฎน. เครื่องสวมพระเศียรพระมหากษัตริย์ เศียรพระพุทธรูปทรงเครื่องหรือเทวรูปเป็นต้น มีลักษณะต่าง ๆ กัน โดยปริยายใช้เรียกเครื่องประดับศีรษะที่มีลักษณะเช่นนั้น เช่น มงกุฎนางงามจักรวาล มงกุฎนางสาวไทย.
ยังกับว. อย่างกับ, เหมือนกับ, ราวกับ, เช่น สวยยังกับนางสาวไทย เหมือนกันยังกับโขกมาจากพิมพ์เดียวกัน.
ระหว่างบ. คำที่แสดงถึงความสัมพันธ์ของบุคคลหรือสถาบันเป็นต้นตั้งแต่ ๒ ขึ้นไป เช่น งานมงคลสมรสระหว่างนาย ก กับนางสาว ข แบ่งมรดกในระหว่างลูก ๆ การแข่งขันฟุตบอลระหว่างมหาวิทยาลัย การประชุมระหว่างชาติ.
สมรส(-รด) ก. แต่งงาน เช่น นาย ก สมรสกับนางสาว ข.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Can't you see I'm a 'Miss'?คุณไม่เห็นฉันเป็น นางสาวHeartbreak Library (2008)
Men go in and out of an apartment rented to a Miss Vi Scott.ผู้ชายมากกว่าหนึ่งเข้าออกอพาท์เมนท์ของนางสาววาย สก็อต Public Enemies (2009)
Miss double penetration is ready for you.นางสาวจอมเสือก พร้อมให้นายบริการแล้ว Fix (2009)
Miss K, a second year student in Shinhwa High School, has been spotted going in and out of the obstetrics hospital.นางสาว เค, นักเรียนปีสองของโรงเรียนชินฮวา ถูกเห็นขณะออกมาจากโรงพยาบาลทำแท้ง Episode #1.2 (2009)
Second year, Miss K.ปีสอง, นางสาว เค Episode #1.2 (2009)
Urgent news. Second year student, Miss K, has appeared.ข่าวด่วน นักเรียนปีสอง, นางสาว เค ปรากฎตัวแล้ว Episode #1.2 (2009)
Does she look like a girl to you?ความจริงเกี่ยวกับนักเรียนปีสอง , นางสาว เค. พวกเรา ได้กลิ่นเหม็นๆมั๊ย? Episode #1.2 (2009)
As long as you take off that ridiculous tie so I can maybe picture you with a backpack.ใช่ ไม่มากเท่ากับที่เธอเกือบจะเป็น นางสาว ชัคแบลสหรอก แต่ ใช่ ฉัน อืมม ฉันคิดว่ามันปลอดภัยที่จะพูด ว่าการโหยหาอาลัยได้เริ่มขึ้นแล้ว The Goodbye Gossip Girl (2009)
It's Miss Duquesne, right?ยังเป็นนางสาวดูเควนท์ใช่มั๊ยครับ Dude, Where's My Groom? (2009)
Miss vanessa abrams.นางสาววาเนสซ่า เอบรัม Enough About Eve (2009)
Ms. Jane Cordelia Trapp, escorted by Mr. Theodore Davis III.นางสาว เจน คลอเดอเลีย แทรป คู่ควงคือ นาย ธาดอร์ ดาวิส ที่ 3 They Shoot Humphreys, Don't They? (2009)
Ms. Sawyer Harriett Bennett, escorted by Mr. Evan Jameson Jr.นางสาว ซอเยอร์ ฮารีเอ็ท เบนเน็ต คู่ควงคือ นาย อีวาน เจเมอสัน จูเนียร์ They Shoot Humphreys, Don't They? (2009)
Miss Jennifer Tallulah Humphrey, escorted by Mr. Graham Collins.นางสาว เจนนิเฟอร์ ธาลูล่า ฮัมฟรีย์ คู่ควงคือ นาย เกรย์แฮม คอลลิน They Shoot Humphreys, Don't They? (2009)
Miss Kira Abernathy escorted by Mr. Graham Collins.นางสาว คีร่า อเบอเน็ตตี้ คู่ควง คือ นายเกรย์แฮม คอลลิน They Shoot Humphreys, Don't They? (2009)
Ms. Jennifer Tallulah Humphrey.นางสาว เจนนิเฟอร์ ธูลูล่าห์ ฮัมฟรีย์ They Shoot Humphreys, Don't They? (2009)
This way, please, Miss Vetra.กว่าที่นี่นางสาว Vetra. Angels & Demons (2009)
Is that your stolen canister, Ms. Vetra?ผอกนี้คือถูกขโมยนางสาว Vetra? Angels & Demons (2009)
I'm quite familiar with incendiaries, Miss Vetra.มีทีเดียวคุ้นเคย ลุกเป็นไฟสาร, นางสาว Vetra. Angels & Demons (2009)
Check the ground. Look at the carvings.ผอกนี้คือถูกขโมยนางสาว Vetra? Angels & Demons (2009)
West wind. An angel blowing out five streaks of air.มีทีเดียวคุ้นเคย ลุกเป็นไฟสาร, นางสาว Vetra. Angels & Demons (2009)
At 11:15, if the church is still in peril, give the order to evacuate the cardinals.ที่เราเป็นพี่เลียง ฉันและนางสาว Vetra ในหกคะเมน. เราจะปล่อยทันที. Angels & Demons (2009)
Oh, yeah, Miss Hills.เออใช่ นางสาว ฮิลส์ I Spit on Your Grave (2010)
- Me and Miss- - Hills. Jennifer Hills.ผมและ นางสาว ฮิลล์ ฮิลส์ เจนนิ เฟอร์ I Spit on Your Grave (2010)
Me and Miss Hills are gonna head on over to the cabin and straighten things out.ผมและ นางสาว ฮิลล์ เป็น หัว จะ บนไปยัง ห้องโดยสาร และตรง สิ่งที่ออก I Spit on Your Grave (2010)
You got some fight left in you, Miss Hills.คุณมี การต่อสู้ บางอย่าง เหลืออยู่ ใน คุณ นางสาว ฮิลส์ I Spit on Your Grave (2010)
Well, it was fun while it lasted, Miss Hills.ดีก็ เป็นเรื่องที่สนุก ในขณะที่มัน กินเวลา นางสาว ฮิลส์ I Spit on Your Grave (2010)
Miss Hills.นางสาว ฮิลส์ I Spit on Your Grave (2010)
She was asking about that Miss Hills.เธอถูก ถามเกี่ยวกับ ที่ นางสาว ฮิลส์ I Spit on Your Grave (2010)
It's truly an honor to speak with you, Miss...มันอย่างแท้จริง เพื่อเป็นเกียรติแก่ ที่จะพูด กับคุณ นางสาว .. I Spit on Your Grave (2010)
At any given time Girl A has a rating R-a and Girl B has a rating R-b.สมมุติให้"นางสาวเอ" มีเรตติ้ง R-a และ"นางสาวบี"เป็น R-b The Social Network (2010)
Did miss perfect find a mr. Perfect?นางสาวสมบูรณ์แบบ\ เจอกับนายสมบูรณ์แบบแล้วเหรอ? Pilot (2010)
Oh, and Boobs McGee?แล้วไงต่อเหรอนางสาวศัลยธรรม? Audition (2010)
Hey, miss vodka, need four olives.แล้วคุณล่ะ นางสาววอดก้ากับมะกอก 4 ลูก Mixology Certification (2010)
Dr. Jekyll and Mrs. Whore.ดอคเตอร์ผู้แสนดี กับ นางสาวร่าน The Skank Reflex Analysis (2011)
Miss Dorothy.- นางสาว โดโรธี Within (2011)
Regarding backdoor admission, the related H University Arts Faculty's Miss B.จากการรับนักเรียนแบบผิดกฎ ความเกี่ยวข้องของนางสาวบีของคณะศิลปะศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเอช Ojakgyo Brothers (2011)
Ask Mrs. Moon-Nazi here, was I, or was I not on the dark side of the moon?โอเค ไหนลองถามนางสาวจันทรานาซีดูซิว่า ผมเคยไปเหยียบด้านมืดของดวงจันทร์มาหรือเปล่า Iron Sky (2012)
Sick of hanging around your pad- นางสาวนิวยอร์ก - ฉันนี่แหละ Dark Shadows (2012)
What you've done is a really good thing, Ms. Dunham.สิ่งที่คุณเคยทำมาแล้วเป็นสิ่งที่ดีจริงๆ นางสาวอันแฮม. Disconnect (2012)
I think it's time for me and Miss Curls are for girls to have a little pow-wow.ฉันว่าถึงเวลาที่ฉันกับ นางสาวแมนเวอร์ เคลียร์กันแล้ว School's Out (2012)
You a good attorney, Miss Rodin?คุณเป็นทนายความที่ดีนางสาว โรดิน? Jack Reacher (2012)
That man deserves to die, Miss Rodin.คนที่สมควรจะตายนางสาว โร ดิน Jack Reacher (2012)
I'm aware of that, Missy.ฉันรู้ว่านางสาว Anchorman 2: The Legend Continues (2013)
- Right away, Ms. Jackson.- ทันทีนางสาวแจ็คสัน Anchorman 2: The Legend Continues (2013)
Hello, Ms. Jackson.สวัสดีนางสาวแจ็คสัน Anchorman 2: The Legend Continues (2013)
Of course, Ms. Corningstone is the ex-wife of Ron Burgundy, so you know that's got to be a little stinger for Ronny.แน่นอนนางสาว Corningstone เป็น อดีตภรรยาของรอนเบอร์กันดี เพื่อให้คุณรู้ว่ามีจะเป็น เหล็กน้อยสำหรับรอน Anchorman 2: The Legend Continues (2013)
Well, I guess I'll leave you two alone and it's been an absolute pleasure, Ms. Corningstone.ดีฉันเดาฉันจะปล่อยให้คุณสองคนเดียว และจะได้รับแน่นอน ความสุขนางสาว Corningstone Anchorman 2: The Legend Continues (2013)
Like Chani or Miss.เช่น Chani หรือนางสาว Anchorman 2: The Legend Continues (2013)
Or Miss Chani or Chani.หรือนางสาว Chani หรือ Chani Anchorman 2: The Legend Continues (2013)
Uh, Miss Burke?เอ่อ, นางสาวเบิร์ค? Oldboy (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นางสาว [n.] (nāngsāo) EN: miss ; Ms.   FR: mademoiselle ; Mlle
นางสาวจักรวาล[n. exp.] (nāngsāo Jakkrawān) EN: Miss Universe   FR: miss Univers [f]
นางสาวโลก[n. exp.] (nāngsāo Lōk) EN: Miss World   FR: miss Monde [f]
นางสาวไทย[n. exp.] (nāngsāo Thai) EN: Miss Thailand   FR: miss Thaîlande [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
mark(vt ) นับเป็น, ถือเป็นโอกาสหรือวาระของเหตุการณ์ที่คิดว่าสำคัญ เช่น Angola's Leila Lopes has become the new Miss Universe, edging out beauties from Ukraine, Brazil, the Philippines and China as the pageant marked its 60th anniversary." นางสาว Leila Lopes จากประเทศอังโกลา เฉือนชนะสาวงามจากยูเครน, บราซิล, ฟิลิปปินส์ และจีน ได้เป็นนางงามจักรวาลคนล่าสุด ในการประกวดนางงามจักรวาลซึ่งครบรอบปีที่ 60 แล้ว

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Miss[ N] นางสาว, See also: คำเรียกนำหน้าหญิงสาวที่ยังไม่แต่งงาน
miss[N] นางสาว, See also: หญิงสาว
Ms.[ABBR] นางสาว (คำนำหน้าชื่อหญิงที่ยังไม่แต่งงาน)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
senorita(เซนยะรี'ทะ) n. ภาษาสเปนที่หมายถึง"Miss",คุณหนู,หล่อน,นางสาว

English-Thai: Nontri Dictionary
Miss(n) นางสาว
wench(n) หญิงสาว,นางสาว,สาวใช้,อำแดง,เด็กสาว

French-Thai: Longdo Dictionary
madameเป็นคำนำหน้าชื่อของผู้หญิงที่สุภาพ ไม่จำเป็นต้องแต่งงานแล้ว คล้ายกับ นางและนางสาว ที่ฝรั่งเศสใช้ทั้งในภาษาเขียนและพูด โดยเฉพาะตามร้านค้าและสถานที่ราชการ และส่วนใหญ่ตามด้วยนามสกุล เช่น Madame Chantel ในภาษาเขียน ย่อเป็น Mme. Chantel , See also: A. monsieur, Related: mademoiselle
mademoiselleเป็นคำนำหน้าชื่อที่สุภาพของหญิงสาวรุ่นที่มีอายุน้อย คล้ายกับ นางสาว ที่ฝรั่งเศสใช้ทั้งในภาษาเขียนและพูด โดยเฉพาะตามร้านค้าและสถานที่ราชการ และส่วนใหญ่ตามด้วยนามสกุล เช่น Mademoiselle Chantel ในภาษาเขียน ย่อเป็น Mlle. Chantel (สังเกตว่า เมื่อใดก็ตาม mademoiselle ที่นำหน้าชื่อคน จะต้องเขียนขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่) , See also: A. monsieur, Related: madame

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top