Search result for

*ธิดา*

(159 entries)
(0.0174 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ธิดา, -ธิดา-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ธิดา[N] daughter, See also: female child, girl, offspring, heiress, female dependent, Syn. ลูกสาว, บุตรี, ลูกหญิง, บุตรสาว, Example: ธิดาของเศรษฐีเป็นคนใจบุญต่างกับบิดา-มารดา, Count unit: คน, Notes: (บาลี, สันสกฤต)
กุลธิดา[N] good daughter, See also: virtuous daughter, Syn. ลูกสาว, บุตรี, บุตรสาว, ธิดา, ลูกหญิง, Ant. กุลบุตร, Example: ในสมัยก่อน กุลบุตรกุลธิดาที่ได้รับการศึกษาจากสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ล้วนเป็นผู้เกิดจากครอบครัวที่มีเศรษฐกิจพอมีอันจะกิน, Count unit: คน, Thai definition: ลูกหญิงผู้มีตระกูล, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ราชธิดา[N] princess, See also: royal princess, daughter of the king, Example: พระเจ้าศรีธรรมไตรปิฎกยกทัพลงมาตีเมืองสวรรคโลก กษัตริย์เมืองสวรรคโลกสู้ ไม่ได้ จึงยอมเป็นไมตรี และยกราชธิดาถวายเป็นมเหสี
เทพธิดา[N] goddess, See also: angel, female deity, demigoddess, dryad, fury, muse, Syn. นางฟ้า, Example: นางมณีเมขลาเป็นเทพธิดาองค์หนึ่ง, Count unit: องค์, Thai definition: เทวดาผู้หญิง, Notes: (บาลี)
เทวธิดา[N] goddess, See also: fairy, god's daughter, female deity, demigoddess, muse, angel, Syn. นางฟ้า, เทพธิดา, Count unit: องค์, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
บุตรธิดา[N] children, See also: son and daughter, Syn. บุตร, ลูกชายลูกหญิง, ลูกชายลูกสาว, Example: ในการเลือกตั้งที่ผ่านมา นักการเมืองรุ่นลายครามหลายคนได้ส่งไม้ให้บุตรธิดาลงเลือกตั้งเป็นจำนวนมาก, Count unit: คน, Thai definition: ผู้มีกำเนิดจากพ่อแม่
พระราชธิดา[N] daughter, Syn. ลูกสาว, ลูกหญิง, Ant. พระราชโอรส, Example: พระราชธิดาของพระองค์มีทั้งสิ้น 40 พระองค์, Count unit: พระองค์, Thai definition: ลูกสาวของพระเจ้าแผ่นดิน, Notes: (ราชา)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กุลธิดา(กุนละ-) น. ลูกหญิงผู้มีตระกูล.
เทพธิดา(เทบ-) น. นางฟ้า, เทวดาผู้หญิง.
เทวธิดาน. เทวดาผู้หญิง.
ธิดาน. ลูกหญิง.
เกลือเป็นหนอนน. ญาติมิตร สามีภรรยา บุตรธิดา เพื่อนร่วมงาน หรือคนในบ้าน คิดคดทรยศ, ไส้เป็นหนอน ก็ว่า.
ขรัวตาน. สามัญชนที่เป็นตาของพระองค์เจ้าที่เป็นพระราชโอรสพระราชธิดา.
ขรัวยายน. สามัญชนที่เป็นยายของพระองค์เจ้าที่เป็นพระราชโอรสพระราชธิดา.
คลอด(คฺลอด) ก. ออกลูก, ออกจากครรภ์, ราชาศัพท์ว่า ประสูติ เช่น ประสูติพระราชโอรส ประสูติพระราชธิดา
จอมมารดาน. ตำแหน่งภรรยาของกรมพระราชวังบวรฯ วังหน้า ในรัชกาลที่ ๕ ซึ่งมีพระโอรสพระธิดา.
เจ้าครอกน. เจ้าโดยกำเนิดหรือที่สถาปนาขึ้น, เรียกพระราชโอรสและพระราชธิดาชั้นเจ้าฟ้า ว่า เจ้าครอกฟ้า, เรียกพระองค์เจ้า ว่า เจ้าครอก, และเรียกหม่อมเจ้า ว่า ครอก.
เจ้าจอมน. ตำแหน่งภรรยาของพระมหากษัตริย์ ซึ่งไม่มีพระราชโอรสพระราชธิดา
เจ้าจอมตำแหน่งภรรยาของกรมพระราชวังบวรฯ วังหน้า ในรัชกาลที่ ๑-๕ ซึ่งไม่มีพระราชโอรสพระราชธิดา.
เจ้าจอมมารดาน. ตำแหน่งภรรยาของพระมหากษัตริย์ ซึ่งมีพระราชโอรสพระราชธิดา
เจ้าจอมมารดาตำแหน่งภรรยาของกรมพระราชวังบวรฯ วังหน้า ในรัชกาลที่ ๑-๔ ซึ่งมีพระราชโอรสพระราชธิดา
เจ้าฟ้าน. สกุลยศของพระราชโอรสหรือพระราช-ธิดาที่ประสูติแต่พระมเหสี หรือประสูติแต่พระมารดาที่เป็นพระราชธิดาหรือพระราชนัดดาของพระมหากษัตริย์, สกุลยศของพระราชนัดดาของพระมหากษัตริย์ที่ทั้งพระบิดาและพระมารดาเป็นเจ้าฟ้า
ช้าลูกหลวงน. การขับกล่อมพระราชโอรสพระราชธิดาในพระราชพิธีสมโภชขึ้นพระอู่.
ทะนุบำรุงก. เอาใจใส่ดูแลเลี้ยงดู เช่น ทะนุบำรุงบิดามารดา ทะนุบำรุงบุตรธิดา
ทำนุบำรุงก. เอาใจใส่ดูแลเลี้ยงดู เช่น ทำนุบำรุงบิดามารดา ทำนุบำรุงบุตรธิดา
ทูลกระหม่อม ๑น. คำที่พระราช-โอรสพระราชธิดาทรงเรียกพระราชบิดาที่เป็นพระมหากษัตริย์
ทูลกระหม่อม ๑คำเรียกพระราชโอรสพระราชธิดาซึ่งเป็นเจ้าฟ้าชั้นเอก ประสูติแต่พระอัครมเหสี, ใช้ว่า ทูลหม่อม ก็มี, หากเจ้านายทรงเรียกพระประยูรญาติที่เป็นเจ้าฟ้าชั้นเอก จะระบุคำแสดงความเป็นเครือญาติท้ายคำว่า ทูลกระหม่อม เช่น ทูลกระหม่อมปู่ ทูลกระหม่อมพ่อ ทูลกระหม่อมลุง ทูลกระหม่อมป้า ทูลกระหม่อมอา.
นามไธย(นามมะไท) น. ชื่อ เช่น อันว่านามไธยทั้งหลาย หมายแห่งราชธิดาทงงเจ็ดองค์ (ม. คำหลวง ทศพร).
นารีสูรน. เทพธิดา เช่น หนึ่งคือนารีสูรสุธรรมาก็ดี (ม. คำหลวง ทศพร).
ใน ๒บ. แห่ง, ของ, เช่น สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว.
บุพการีน. ผู้ที่ทำอุปการะมาก่อน เช่น บิดามารดาเป็นบุพการีของบุตรธิดา. (ป. ปุพฺพการี)
เบิกพระโอษฐ์น. พิธีป้อนนํ้าโดยใช้ช้อนทองคำตักน้ำบริสุทธิ์ป้อนพระราชโอรสหรือพระราชธิดาเป็นครั้งแรกในพระราชพิธีสมโภช ๓ วัน.
พระบรมวงศ์น. สมเด็จพระบรมราชินี ลงมาจนถึงพระองค์เจ้าที่เป็นพระราชโอรสพระราชธิดาของพระมหากษัตริย์.
พระองค์เจ้าน. สกุลยศสำหรับพระราชโอรสหรือพระราชธิดาของพระมหากษัตริย์ซึ่งประสูติแต่เจ้าจอมมารดา, สกุลยศสำหรับพระโอรสหรือพระธิดาในสมเด็จเจ้าฟ้าที่พระมารดาเป็นพระองค์เจ้า, สกุลยศสำหรับพระโอรสหรือพระธิดาในพระองค์เจ้าที่ประสูติแต่พระมารดาซึ่งเป็นพระองค์เจ้า, อิสริยยศสำหรับหม่อมเจ้าหรือสามัญชนที่ได้รับสถาปนา.
พระอนุวงศ์น. พระองค์เจ้าที่มิได้เป็นพระราชโอรสพระราชธิดาของพระมหากษัตริย์และหม่อมเจ้า.
โพสพ(โพสบ) น. ชื่อเทพธิดาประจำข้าว, เจ้าแม่แห่งข้าว, ใช้ว่า ไพสพ ก็มี.
ไพสพน. ชื่อเทพธิดาประจำข้าว, เจ้าแม่แห่งข้าว, โพสพ ก็ใช้
เมขลา(เมกขะหฺลา) น. ชื่อนางเทพธิดาประจำสมุทร.
แม่พระคงคาน. เทพธิดาประจำน้ำ, เจ้าแม่แห่งน้ำ.
แม่พระธรณีน. เทพธิดาประจำแผ่นดิน, เจ้าแม่แห่งแผ่นดิน.
แม่โพสพน. เทพธิดาประจำข้าว, เจ้าแม่แห่งข้าว.
ระเด่นน. โอรสหรือธิดาของกษัตริย์เมืองใหญ่.
ลูกเธอน. คำนำหน้านามพระราชโอรสพระราชธิดาในสมัยรัชกาลที่ ๑ ถึงรัชกาลที่ ๔, คำนำหน้านามพระราชธิดาในสมัยรัชกาลที่ ๔ ถึงปัจจุบัน, เรียกเต็มว่า พระเจ้าลูกเธอ, ถ้ามีพระมารดาเป็นพระองค์เจ้าขึ้นไป เรียกว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ.
ลูกหลวงน. พระราชโอรสหรือพระราชธิดาของพระมหากษัตริย์
วรวิหาร(วอระ-) น. เรียกพระอารามหลวงชั้นโทชนิดตํ่าสุด ว่า ชั้นโทชนิดวรวิหาร เช่น วัดบพิตรพิมุข วัดอนงคาราม, เรียกพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดหนึ่ง มีฐานะตํ่ากว่าชนิดราชวรวิหาร ว่า ชั้นตรีชนิดวรวิหาร เช่น วัดราชนัดดา วัดเทพธิดา.
สินธูน. ลำน้ำ, แม่น้ำ, สายน้ำ, น้ำ, ทะเล, มหาสมุทร, เช่น มังกรเกี่ยวเลี้ยวล่องท้องสินธู เป็นคู่คู่เคียงมาในวารี (อภัย), สินสมุทรสุดรักพระธิดา เอาใส่บ่าแบกวายสายสินธู (อภัย), ใช้ว่า สินธุ หรือ สินธุ์ ก็มี.
เสด็จ(สะเด็ด) น. คำเรียกเจ้านายชั้นพระองค์เจ้าที่เป็นพระราชโอรสพระราชธิดา.
ไส้เป็นหนอนน. ญาติมิตร สามีภรรยา บุตรธิดา เพื่อนร่วมงาน หรือคนในบ้าน คิดคดทรยศ, เกลือเป็นหนอน ก็ว่า.
หม่อมเจ้าน. สกุลยศของพระโอรสหรือพระธิดาในสมเด็จเจ้าฟ้า ซึ่งประสูติแต่มารดาที่เป็นหม่อมเจ้าหรือสามัญชน, สกุลยศของพระโอรสหรือธิดาในพระองค์เจ้า.
หม่อมราชวงศ์น. สกุลยศของบุตรหรือธิดาของหม่อมเจ้า.
หม่อมหลวงน. สกุลยศของบุตรหรือธิดาของหม่อมราชวงศ์.
อนุวงศ์น. พระองค์เจ้าที่มิได้เป็นพระราชโอรสพระราชธิดาของพระมหากษัตริย์และหม่อมเจ้า, ใช้ว่า พระอนุวงศ์.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Every once in a while, a girl craves her fairy-tale ending.ทุกครั้งที่มีคนอยากจะกระหายขึ้นมาเป็นเทพธิดา - นิทานมันจบแล้วสาวๆ Pret-a-Poor-J (2008)
I'll start calling you the tooth fairy.ผมจะเริ่มเรียกคุณว่าเทพธิดาฟันบิ่นก็แล้วกัน And How Does That Make You Kill? (2008)
You are a goddess.คุณคือเทพธิดา The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Definitely the child of 'that person'.สมแล้วที่เป็นธิดาของ "เธอผู้นั้น" Ponyo (2008)
I saw a goddess!ผมเห็นเทพธิดาสมุทร! Ponyo (2008)
It's a goddess.เทพธิดาสมุทร! Ponyo (2008)
All thanks to the goddess.ขอบคุณเทพธิดาสมุทร! Ponyo (2008)
Some more have turn into a humans.ธิดาของท่านกลับไปเป็นมนุษย์... Ponyo (2008)
Our child.เทพธิดาของเรา... Ponyo (2008)
/If he could impress the /daughter of the emperor,เขาทำให้ธิดาจักพรรดิประทับใจ เขารู้ว่าสักวันเขาต้องได้ปกครองแผ่นดิน! Bedtime Stories (2008)
The theater fairy magically sent in Troy's application?เทพธิดาแห่งโรงละครคงส่งใบสมัครของทรอยไป High School Musical 3: Senior Year (2008)
"Sing to me of the man, Muse The man of twists and turns"เทพธิดา โปรดขับขานแด่ข้า ซึ่งเรื่องของชายผู้ตลบแตลงนั้น The Reader (2008)
"Sing to me of the Man, Muse"เทพธิดา โปรดขับขานแด่ข้า The Reader (2008)
"Sing to me of the Man, Muse"เทพธิดา โปรดขับขานแด่ข้า The Reader (2008)
My beautiful Lady of the Lake.แม่เทพธิดาสายน้ำของฉัน G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
Filled with your angelic smile,เปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มดังเทพธิดาของเธอ. Episode #1.5 (2009)
SHEP, I'M NOT YOUR GIRL. RIGHT.ใช่สิ เธอ เธอเหมือนกับ\ เทพธิดาของฉันมากกว่า Valley Girls (2009)
April Rhodes was a goddess.เอพริล โรดส์ เป็นเทพธิดา The Rhodes Not Taken (2009)
I saw the goddess Ammut.ฉันเห็น เทพธิดา Ammut Episode #3.1 (2009)
Not the king's daughter, then?มิใช่ ธิดาของราชาหรือ? Sweet Dreams (2009)
What's up, Pops? Hey. Oh.พี่เคยเป็นเทพธิดาของผม แต่หลังจากนั้น Our Family Wedding (2010)
You look good. You do, too. (laughing)] พี่เคยเป็นเทพธิดาของผม แต่หลังจากนั้น Our Family Wedding (2010)
Further yet from mithridates and the greeks.ทำให้ห่างจากมิทธิดาเต่และกรีกออกไปอีก The Red Serpent (2010)
For a senator's daughter.สำหรับธิดาของท่านวุฒิสมาชิก Shadow Games (2010)
The great goddess of renewal!เทพธิดาแห่งการเริ่มต้น Shadow Games (2010)
Has a French fairy touched Chuck with her magic wand?นี่เทพธิดาฝรั่งเศษจับชัคไว้ ด้วยไม้กายสิทธิ์ของหล่อน Touch of Eva (2010)
Like a baby on the knee of a goddess.เหมือนทารกที่อยู่บนตักเทพธิดา Aerodynamics of Gender (2010)
Well, hello, Little Miss Sunshine State, and don't you look balmy?หวัดดี ธิดาอาบแดด ทำไมเธอดูไม่ค่อยเกรียมเลยล่ะ Spider and the Fly (2010)
Gauri, the goddess that nurtures all lands was priced at $50,000.Gauri, เทพธิดา nurtures Iands ทั้งหมดราคา $50,000. Natalie (2010)
Priestessธิดาเทพ Kim Soo Ro (2010)
- Hands off! - Enough!ธิดาของเราช่างใจบุญนัก Clash of the Titans (2010)
Daughters of Aphrodite.ธิดาแห่งอะโฟรไดท์ Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief (2010)
- Daughter of Athena. - How do you know me?ธิดาแห่งอธีน่า เธอรู้จักฉันได้ยังไง? Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief (2010)
She will be giving her farewell performance as Melpomene, the role she originated in my first ballet.เธอจะอำลาการแสดงของเธอดั่งธิดาเมลโพเมเน บทแรกที่เธอได้เริ่มต้นในงานบัลเล่ต์ของผม Black Swan (2010)
Daughter of Ramandu.ธิดาแห่งรามานดู The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader (2010)
You're a goddess.คุณเทพธิดา The Beaver (2011)
Will be to the Goddess of Mercy Goddess Guiqiuกับเทพธิดาแห่งความเมตตากุยกุย 3-D Sex and Zen: Extreme Ecstasy (2011)
Make a sacrifice to the hot-ass gods? How do you get that?ถึงได้ระดับเทพธิดามาครอง นายทำได้ไงวะ Fright Night (2011)
You are my angel and soul mate.เธอเป็นเทพธิดาและผู้ร่วมจิตวิญญาณของชั้น Bridesmaids (2011)
A crown hasn't rested on my head since I won Miss Tiara Toddler Allen County.ฉันไม่ได้สวมมงกุฏอีกเลย ตั้งแต่สมัยที่ชนะประกวด ธิดาช้างน้อย อัลเลน เคาท์ตี้ Born This Way (2011)
I rather appreciate the symmetry of three women... three goddesses... sacrificed at nature's altar.ฉันค่อนข้างประทับใจเสน่ห์ของหญิงสามคน สามเทพธิดา สละที่แท่นบูชาธรรมชาติ The Sun Also Rises (2011)
Every penny from babysitting, every birthday check, every dollar from the Period Fairy when I was a kid.ทุกเช็ควันเกิดที่ฉันได้รับ ทุกดอลลาร์จากเทพธิดาประจำเดือน ตอนที่ฉันยังเด็ก Celebrity Pharmacology 212 (2011)
Excuse me. What's a Period Fairy?ขอโทษนะ อะไรคือเทพธิดาประจำเดือน? Celebrity Pharmacology 212 (2011)
The fairy that gives you a dollar every time you get your period.ก็เทพธิดาที่จะให้เงินคุณ ทุกครั้งที่ประจําเดือนคุณมา Celebrity Pharmacology 212 (2011)
Does she still come?เทพธิดายังมาอยู่รึเปล่า? Celebrity Pharmacology 212 (2011)
By the way, your mom was the Period Fairy, right?อีกเรื่องนึง แม่เธอเป็นธิดาประจำเดือนใช่มั้ย? Celebrity Pharmacology 212 (2011)
Most Holy Death, Lady of the Shadows...วิญญาณศักดิ์สิทธิ์ทั้งมวล เทพธิดาแห่งความมืดมิด... And When I Die (2011)
Based out of a Wicca shop not far from here, called Moongoddess Emporium.ไปรวมกลุ่มประทับร่างทรง ไม่ไกลจากที่นี่ ที่ร้านชื่อ ธิดาจันทรา You Smell Like Dinner (2011)
Goddess, loving souls,เทพธิดา จิตวิญญาณของความรัก I'm Alive and on Fire (2011)
Mnemosyne, goddess of memory, goddess of time, heal your wayward son of the underworld, Eric Northman.เนโมซายน์ เทพธิดาแห่งความทรงจำ เทพธิดาแห่งเวลา รักษาเด็กเอาแต่ใจจากใต้โลก เอริก นอร์ธแมน I'm Alive and on Fire (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บุตรธิดา[n.] (but-thidā) EN: children ; son and daughter   FR: enfants [mpl]
งูธิดาพระอาทิตย์[n. exp.] (ngū thidā phra āthit) EN: McClelland's Coral Snake   
เทพธิดา[n.] (thēpthidā) EN: goddess ; angel ; female deity ; demigoddess ; dryad ; fury ; muse   FR: divinité [f] ; déesse [f] ; muse [f] ; fée ^f]
ธิดา[n.] (thidā) EN: daughter   FR: fille [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
angel[N] เทพธิดา, See also: นางฟ้า, เทวดา, Syn. seraph, supernatural being
daughter[N] ลูกสาว, See also: ธิดา, บุตรี, Syn. female child, girl, Ant. son, boy
deity[N] พระเจ้า, See also: เทพเจ้า, เทพ, เทพธิดา, Syn. god, goddess, deva, devi
elfin[ADJ] เหมือนเทพธิดาตัวเล็กๆ, See also: เหมือนเทวดาตัวเล็กๆ, เหมือนภูติตัวเล็กๆ
Elizabeth I[N] สมเด็จพระราชินีนาถแห่งอังกฤษช่วงปี ค.ศ.1558-1603, See also: พระธิดาของกษัตริย์เฮนรี่ที่ 8 และแอนน์โบลีน, สมเด็จพระราชินีนาถของอังกฤษและไอร์แลนด์ใน
Elizabeth II[N] สมเด็จพระราชินีนาถแห่งอังกฤษตั้งแต่ปี ค.ศ.1952ถึงปัจจุบัน, See also: พระธิดาของกษัตริย์จอร์จที่ 6 เป็นสมเด็จพระราชินีนาถของสหราชอาณาจักรตั้งแต่ปี ค.ศ.1926
fairy[N] นางฟ้า, See also: เทพธิดา, Syn. elf, spirit
goddess[N] เทพธิดา, Syn. female deity, demigoddess, Ant. witch
imp[N] ภูตน้อย, See also: ปีศาจน้อย, ภูตตัวเล็กที่เกเร, เทพธิดาน้อย, Syn. elf, sprite
Muse[N] เทพธิดาที่เป็นแรงบันดาลใจของกวี
naiad[N] เทพธิดาแห่งแม่น้ำหรือทะเลสาปในเทพนิยายกรีก, Syn. nymph, sprite
Niobe[N] เทพธิดาในนิทานกรีก
Proserpine[N] เทพธิดาซึ่งใช้ชีวิตครึ่งปีบนโลกและอีกครึ่งปีใต้โลก (นิทานกรีกและโรมัน), Syn. Persephone
sprite[N] เทพยดา, See also: เทวดา, เทพธิดา, ภูต, นางไม้, Syn. elf, fairy
Terpsichore[N] เทพธิดาแห่งการเต้นรำและร้องเพลงประสานเสียง
Vesta[N] เทพธิดาแห่งเตาไฟ
vestal[ADJ] เกี่ยวกับเทพธิดาแห่งเตาไฟ
vestal vergin[N] หญิงพรหมจารีในพิธีบูชาเทพธิดาแห่งเตาไฟ, See also: (ในเทพนิยายโรมันโบราณ)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
angel(เอน' เจิล) n. เทวดา, ฑูตสวรรค์, เทพธิดา, เทพเจ้าที่เฝ้ารักษา, ผู้ตายที่มีวิญญาณขึ้นสวรรค์, นายทุน, ผู้ที่น่ารัก. -angelic, angelical adj., Syn. spirit, saint, benefactor)
aurora(ออรอ' ระ) n. แสงอรุโณทัย, แสงเงินแสงทองในบรรยากาศเบื้องบน, เทพธิดาแห่งอรุณของโรมันโบราณ, แสงอรุณ, Syn. dawn)
daughter(ดอ'เทอะ) n. ลูกสาว,ธิดา,บุตรี
diana(ไดแอน'นะ) n. เทพธิดาแห่งพระจันทร์
fairy(แฟ'รี) n. เทพธิดา,นางฟ้า,ชายที่รักร่วมเพศ. adj. เกี่ยวกับเทพธิดา,คล้ายนางฟ้า., Syn. elf
filial(ฟิล'เลียล) adj. (เกี่ยวกับ) บุตรหรือธิดา,ความสัมพันธ์บุตรกับพ่อแม่,พันธุกรรม,รุ่นลูกรุ่นหลาน., See also: filially adv. filialness n.
frigg(ฟริก) n. เทพธิดาแห่งเมฆท้องฟ้าและความรักแห่งการสมรส., Syn. frigga
frigga(ฟริก) n. เทพธิดาแห่งเมฆท้องฟ้าและความรักแห่งการสมรส., Syn. frigga
hecate(เฮค'คะที) n. เทพธิดาแห่งโลกมนุษย์. -Hecatean,Hecataean adj.
hekate(เฮค'คะที) n. เทพธิดาแห่งโลกมนุษย์. -Hecatean,Hecataean adj.
horae(ฮอ'รี) n. เทพธิดาแห่งฤดูการเจริญเติบโตและการเน่าเปื่อย
juno(จู'โน) n. เทพธิดาแห่งสวรรค์
kali(คา'ลี) n. เทพธิดากาลี
minerva(มิเนอ'วะ) n. เทพธิดาแห่งปัญญาและศิลปะ
nine(ไนนฺ) n.,adj. เก้า -Phr. (the Nine เทพธิดาทั้งเก้าแห่ง muse (ดู))
oceanid(โอซี'อะนิด) n. นางเทพธิดาแห่งทะเล pl. Oceanids,Oceanides
ops(ออพซฺ) n. เทพธิดาแห่งความอุดมสมบูรณ์
pax(แพคซ) n. เทพธิดาแห่งสันติภาพ
psyche(ไซ'คี) n. จิตใจ,วิญญาณ,Psyche เทพธิดางามในเทพนิยายกรีกโบราณที่รักกับกามเทพ (Cupid) vt. งัดขึ้น,งัด,ได้มาด้วยความลำบาก., Syn. human soul
queen(ควีน) n. ราชินี,มเหสีของกษัตริย์,กษัตรี,เทพธิดา,เทพี,นางงาม,สิ่งที่เลิศที่สุด,ไพ่ควีน (Q) ,ตัวหมากรุกฝรั่งที่มีอำนาจมากที่สุด,นางพญามด (ปลวก,ผึ้ง,ตัวต่อ,แตน) ,ชายรักร่วมเพศ vi. ปกครองอย่างราชิน vt. ทำให้เป็นราชินี,ทำให้เป็นตัวหมากรุกQueen.
scylla(ซิล'ละ) n. (เทพนิยายกรีกโบราณ) เทพธิดาทะเลที่แปลงร่างเป็นปีศาจทะเล -Phr. (between Scylla and Charybbdisระหว่างโขดหินกับปีศาจ,หนีเสือปะจระเข้)
sea-maidn. นางเงือก,เทพธิดาทะเล, Syn. mermaid
sea-maidenn. นางเงือก,เทพธิดาทะเล, Syn. mermaid
statue of libertyn. อนุสาวรีย์เทพธิดาแห่งเสรีภาพบนเกาะ Liberty ในอ่าวท่าเรือนิวยอร์ค
undine(อัน'ดีน) n. เทพธิดาน้ำ,ถ้วยล้างตาล้างจมูก
venus(วี'เนิส) n. เทพธิดาแห่งความรักและความงาม,หญิงที่มีความงามเลิศ,ดาวพระศุกร์,รูปสลักหรือภาพวาดของเทพธิดาดังกล่าว,โลกีย์,ความรัก pl. Venuses, Syn. goddess,beauty
vestal(เวส'เทิล) adj. เกี่ยวกับเทพธิดาเตาไฟ,บริสุทธิ์,เป็นสาวพรหมจารี. n. สาวพรหมจารี,หญิงที่ยังไม่แต่งงาน,ชี,นักพรตหญิง, Syn. virgin
victoria(วิคโท'เรีย) n. กษัตริย์อังกฤษและครองอินเดีย (ค.ศ.1876-1901) ,เทพธิดาโรมันโบราณแห่งชัยชนะ,ชื่อรัฐในภาคตะวันออกเฉียงใต้ของออสเตรเลีย,ชื่อเมืองหลวงและเมืองท่าของฮ่องกง,ชื่อเมืองท่าในแคนาดา,ชื่อเมืองในตอนใต้ของมลรัฐเท็กซัส, See also: victress n. หญิงผ

English-Thai: Nontri Dictionary
angel(n) เทวทูต,เทวดา,เทพธิดา,ผู้ที่น่ารัก,คนดี
angelic(adj) เกี่ยวกับเทวทูต,เกี่ยวกับเทพธิดา,ดีงาม
daughter(n) ลูกสาว,บุตรี,ธิดา
fairy(adj) เกี่ยวกับเทพยดา,เกี่ยวกับนางฟ้า,เกี่ยวกับเทพธิดา
fairy(n) เทพยดา,เทวดา,นางฟ้า,เทพธิดา
goddess(n) เทพธิดา,นางฟ้า,นางสวรรค์,นางอัปสร

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Shiva[ชิวา] (uniq) ธิดาน้ำแข็ง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top