Search result for

*ที่ใด*

(113 entries)
(0.0303 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ที่ใด, -ที่ใด-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ที่ใด[PRON] where, See also: anywhere, Syn. ที่ไหน, Example: ที่ใดมีความเจริญ ที่นั่นก็จะมีคนอาศัยอยู่หนาแน่น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ก้นร้อนก. นั่งอยู่ที่ใดได้ไม่นาน เช่น แม่คนนี้ก้นร้อน นั่งที่ไหนไม่ได้นานหรอก.
ก้นหนักก. นั่งอยู่ที่ใดที่หนึ่งได้นาน ๆ ไม่ลุกหรือขยับเขยื้อนไปไหนง่าย ๆ เช่น แม่คนนี้ก้นหนัก ไปนั่งคุยอยู่บ้านเพื่อนตั้งแต่เช้ายังไม่ยอมกลับ.
กราบ ๒(กฺราบ) ก. แสดงความเคารพด้วยวิธีนั่งประนมมือขึ้นเสมอหน้าผาก แล้วน้อมศีรษะลงจดพื้น, ถ้าหมอบแล้วน้อมศีรษะลงจดมือที่ประนมอยู่กับพื้น เรียกว่า หมอบกราบ, ประนมมือเสมอหน้าผาก แล้วน้อมศีรษะลงจดมือที่วางอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง ก็อนุโลมถือว่าเป็นกราบ เช่น กราบลงบนตัก, เรียกกราบโดยให้อวัยวะทั้ง ๕ คือ เข่าทั้ง ๒ มือทั้ง ๒ และหน้าผาก จดลงกับพื้นว่า กราบโดยเบญจางคประดิษฐ์ เป็นอาการแสดงความเคารพอย่างสูงสุด, โดยปริยายใช้เป็นคำแสดงอาการเคารพเหมือนอย่างกราบ เช่น กราบทูล กราบเรียน.
กรุ ๑(กฺรุ) น. ห้องที่ทำไว้ใต้ดิน ใต้พระเจดีย์ เป็นต้น สำหรับเก็บพระพุทธรูปและสิ่งมีค่าอื่น ๆ, โดยปริยายหมายถึงกระทรวง ทบวง กรม ที่ข้าราชการในสังกัดถูกเรียกตัวเข้ามาอยู่ประจำ โดยมิได้มีตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ เพื่อเป็นการลงโทษหรือก่อนเกษียณอายุราชการ ในความว่า เรียกเก็บเข้ากรุ.
ขลุก ๑(ขฺลุก) ว. ง่วนอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือในที่ใดที่หนึ่ง.
เขตติดโรคน. ท้องที่หนึ่งท้องที่ใด ในหรือนอกราชอาณาจักรที่มีโรคติดต่อเกิดขึ้น ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขหรือผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศกำหนด.
คนเก่าคนแก่คนที่มีพื้นเพอยู่ที่ใดที่หนึ่งเป็นเวลานาน.
ควัก(คฺวัก) ก. ดึงหรือล้วงสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกมา, เอามือล้วงลงไปในที่ใดที่หนึ่ง แล้วเอาสิ่งที่อยู่ในนั้นออกมา, ใช้เครื่องมือปลายโค้งหรืองอทำอาการเช่นนั้น เช่น ควักหู, ใช้เข็มควักถักด้ายให้เป็นลวดลายต่าง ๆ เรียกว่า ควักลูกไม้, เอาเครื่องมือรูปพายขนาดเล็กตักสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมา เช่น ควักปูน ควักกะปิ, (ปาก) ดึงเอาตัวออกมา เช่น ควักเอาตัวมาจากที่นอน.
แครครั่ง(แคฺรคฺรั่ง) ก. คับคั่ง, มาก, เช่น ที่ใดคนแครครั่ง (ม. คำหลวง ชูชก).
โฉบเจตนาไปที่ใดที่หนึ่ง เช่น โฉบไปหน้าโรงเรียน.
ชี้ก. เหยียดนิ้วชี้เป็นต้นตรงไปที่ใดที่หนึ่งเพื่อให้เห็นสิ่งที่ต้องการ, เหยียดตรง เช่น หางชี้
เดินทางก. ไปสู่ที่ใดที่หนึ่งที่ไกลออกไป เช่น เขาใช้เวลาเดินทางจากบ้านไปที่ทำงานประมาณ ๒ ชั่วโมง.
ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ก. ตกอยู่ในที่คับขันอย่างไรก็ไม่เป็นอันตราย เช่น คนดีตกน้ำไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้, เป็นคำเปรียบเทียบ หมายความว่า ตกอยู่ที่ใดก็ไม่สูญหาย เช่น ของหลวงตกนํ้าไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้.
ตะลอน, ตะลอน ๆก. ไปที่นั่นที่นี่หลายแห่ง, ไม่หยุดอยู่ที่ใดที่หนึ่ง, เช่น วัน ๆ ก็ตะลอนไปทั่ว.
ตั้งมั่นก. ตั้งกองทัพไว้ในที่ใดที่หนึ่งอย่างมั่นคง
ท้องถิ่นน. ท้องที่ใดท้องที่หนึ่งโดยเฉพาะ เช่น เวลาท้องถิ่น ประเพณีท้องถิ่น.
นอนก. เอนตัวหรือทอดตัวลงกับพื้นหรือที่ใด ๆ เพื่อพักผ่อนเป็นต้น, อาการที่ทำให้ของสูง ๆ ทอดลง เช่น เอาเสานอนลง, อาการที่พรรณไม้บางชนิด เช่น จามจุรี ผักกระเฉด ไมยราบ หลุบใบในเวลาใกล้จะสิ้นแสงตะวัน.
บรรจุ(บัน-) ก. ประจุ, ใส่ลงในขวด หีบ หรือถุง เป็นต้น, ใส่ลงไว้ในภาชนะหรือสถานที่ที่ใดที่หนึ่งที่มิดชิด เช่น บรรจุอังคาร บรรจุอัฐิ บรรจุศพ
บ้ายก. ป้าย, ทำให้ติดเฉพาะที่ใดที่หนึ่ง, ทาอย่างหยาบ ๆ ไม่ต้องการประณีตบรรจง เช่น เอาปูนบ้ายพลู, ทำให้เปรอะเปื้อนด้วยอาการคล้ายเช่นนั้น เช่น เอามินหม้อบ้ายหน้า
ประชามติน. มติของประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศที่แสดงออกในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือที่ใดที่หนึ่ง. (อ. plebiscite)
ป้าย ๒ก. ทำให้ติดเฉพาะที่ใดที่หนึ่ง, ทาอย่างหยาบ ๆ ไม่ต้องการประณีตบรรจง, ทำให้เปรอะเปื้อนด้วยอาการคล้ายเช่นนั้น, โดยปริยายหมายถึง ลักษณะอาการที่คล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น ป้ายความผิดให้ผู้อื่น.
พลัด(พฺลัด) ก. พลาด หลุด หรือหล่นไปจากที่ใดที่หนึ่งโดยไม่ได้ตั้งใจ เช่น ของพลัดจากมือ เด็กพลัดจากต้นไม้
พลัดแยกจากไปโดยไม่ตั้งใจ เช่น มาด้วยกัน แต่คนแน่นมาก เลยพลัดกันไป, แยกจากไป โดยไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ใด เช่น พลัดพ่อ พลัดแม่ พลัดลูก พลัดเมีย, จากที่ที่เคยอยู่ เช่น พลัดถิ่นฐานบ้านเมือง พลัดบ้าน พลัดเมือง.
ยืนโรงน. เรียกผู้แสดงเป็นตัวละครหรือลิเกเป็นต้นตัวใดตัวหนึ่งประจำ เช่น พระเอกยืนโรง ตัวตลกยืนโรง, เรียกผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่งเป็นประจำ เช่น เขาเป็นตัวยืนโรงในการประชุม
ยืนโรงก. ทำหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่งเป็นประจำ เช่น เขาต้องยืนโรงตอบปัญหาตลอดรายการ
ระดับทะเลปานกลางน. ค่าเฉลี่ยของระดับน้ำทะเล ซึ่งคำนวณจากผลการตรวจระดับนํ้าทะเลขึ้นลงในที่ใดที่หนึ่งที่ได้บันทึกติดต่อกันไว้เป็นระยะเวลานาน, ใช้ย่อว่า รทก.
ราคาตลาดน. ราคาที่ซื้อขายกันทั่วไปในท้องที่ใดท้องที่หนึ่งและในขณะใดขณะหนึ่ง, ราคาท้องตลาด ก็เรียก.
สาธารณสถานน. สถานที่ใด ๆ ซึ่งประชาชนมีความชอบธรรมที่จะเข้าไปได้.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
พระเมรุพิมานอาคารถาวรที่ใดที่หนึ่ง ซึ่งตั้งพระบรมศพ หรือพระศพเวลาถวายพระเพลิงอัญเชิญพระบรมศพหรือพระศพจากพระเมรุพิมานไปถวายพระเพลิงที่พระเมรุ (ขนาดน้อย) อีกแห่งใกล้ ๆ หรือไม่ไกลกันมาก [ศัพท์พระราชพิธี]
Concessionสิทธิในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง, สิทธิในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง ที่รัฐอนุญาตให้เอกชนมาดำเนินการได้ภายใต้สัญญาสัมปทาน [ปิโตรเลี่ยม]
Unrestricted areaพื้นที่ไม่หวงห้าม, พื้นที่ใดๆ ของโรงงานนิวเคลียร์ที่ไม่ได้กำหนดให้เป็นพื้นที่ควบคุมหรือพื้นที่หวงห้าม (ดู controlled area และ restricted area ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Diplomatic Pouchถุงเมล์ทางการทูตที่บรรจุหนังสือโต้ตอบทางราชการ ระหว่างกระทรวงการต่างประเทศของรัฐบาล กับสถานเอกอัครราชทูตต่าง ๆ ใน ต่างประเทศ ถุงเมล์ทูตจะถูกปิดประทับตราของทางราชการ และผู้ใดจะล่วงละเมิดมิได้ แม้แต่เจ้าหน้าที่ศุลกากรก็ขอตรวจไม่ได้ คือได้รับการละเว้นจากการแทรกแซงใด ๆ ทั้งสิ้นเรื่องถุงเมล์ทางการทูตนี้ อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูตได้บัญญัติไว้ในข้อ 27 ว่า?1. ในรัฐผู้รับจะอนุญาตและคุ้มครองการสื่อสารโดยเสรีในส่วนของคณะผู้แทน เพื่อความมุ่งประสงค์ทั้งมวลในการติดต่อกับคณะรัฐบาลและกับคณะผู้แทน และสถานกงสุลอื่นของรัฐผู้ส่งไม่ว่าตั้งอยู่ที่ใด คณะผู้แทนอาจใช้วิถีทางเหมาะสมทั้งมวลได้ รวมทั้งผู้สื่อสารทางการทูต และสารเป็นรหัสหรือประมวล อย่างไรก็ดี คณะผู้แทนอาจติดตั้งและใช้เครื่องส่งวิทยุได้ด้วยความยินยอมของรัฐผู้รับ เท่านั้น 2. หนังสือโต้ตอบทางการทูตของคณะผู้แทนจะถูกละเมิดมิได้ หนังสือโต้ตอบทางการทูตหมายถึง หนังสือโต้ตอบทั้งมวลที่เกี่ยวกับคณะผู้แทนและภารกิจหน้าที่ของคณะผู้แทน 3. ถุงเมล์ทางการทูตจะไม่ถูกเปิดหรือถูกกักไว้ 4. หีบห่อซึ่งรวมเป็นถุงทางการทูตจะต้องมีเครื่องหมายติดไว้ภายนอกที่เห็น ชัดเจน แสดงลักษณะของถุงทางการทูตและอาจบรรจุเอกสารหรือสิ่งของทางการทูต ซึ่งได้เจตนาเพื่อใช้ในทางการเท่านั้น 5. ผู้ถือสารทางการทูต (Diplomatic courrier) จะได้รับเอกสารทางการ แสดงสถานภาพของตนและจำนวนหีบห่อ ซึ่งรวมเป็นถุงทางทูตนั้น ให้ได้รับความคุ้มครองจากรัฐผู้รับในการปฏิบัติการตามหน้าที่ของตน ให้ผู้ถือสารทางการทูตได้อุปโภคความละเมิดมิได้ และจะต้องไม่ถูกจับกุมหรือกักในรูปใด 6. รัฐผู้ส่งหรือคณะผู้แทนอาจแต่งตั้งผู้ถือสารทางการทูตเฉพาะกรณีได้ในกรณีที่ ว่านี้ให้นำบทแห่งวรรค 5 ของข้อนี้มาใช้ด้วย เว้นแต่ว่าความคุ้มกันที่กล่าวไว้ในวรรคนั้นให้ยุติไม่ใช้ เมื่อผู้ถือสารนี้ได้ส่งถุงทางการทูตในหน้าที่ของตนให้แก่ผู้รับแล้ว 7. ถุงทางการทูตอาจจะมอบหมายไว้แก่ผู้บังคับการของเครื่องบินพาณิชย์ ซึ่งได้มีพิกัดจะลง ณ ท่าเข้าเมืองที่ได้รับอนุญาตแล้วได้ ให้ผู้บังคับบัญชาของเครื่องบินพาณิชย์รับเอกสารทางการ แสดงจำนวนหีบห่อซึ่งรวมเป็นถุง แต่ไม่ให้ถือว่าผู้บังคับการของเครื่องบินพาณิชย์เป็นผู้ถือสารทางการทูต คณะผู้แทนอาจส่งบุคคลหนึ่งในคณะผู้แทนไปรับมอบถุงทางการทูตได้โดยตรงและโดย เสรีจากผู้บังคับการของเครื่องบิน?คำว่าถุงทางการทูตนี้ กระทรวงการต่างประเทศอังกฤษเรียกว่า ?Diplomatic bag? ส่วนในภาษาฝรั่งเศสใช้คำว่า ?Valise Diplomatique? [การทูต]
Establishment of Diplomatic Relations and Missionsการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตและคณะผู้แทนถาวร ทางการทูต ข้อนี้มีบทบัญญัติไว้ในมาตรา 2 ของอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูตว่าการสถาปนาความ สัมพันธ์ทางการทูตระหว่างรัฐ และคณะผู้แทนถาวรทางการทูตมีขึ้นได้ด้วยความยินยอมของกันและกันในเรื่องนี้ รัฐที่มีอธิปไตยโดยสมบูรณ์ทุกรัฐ มีสิทธที่จะส่งตัวแทนทางการทูตไปทำหน้าที่พิทักษ์ดูแลผลประโยชน์ของตนยังรัฐ อื่นๆ ซึ่งถือกันว่ามี Active right of legation แต่การใช้สิทธิดังกล่าว เป็นเรื่องดุลยพินิจของแต่ละรัฐ เพราะจะบังคับให้รัฐหนึ่งส่งคณะผู้แทนทางทูตประจำ ณ ที่ใดหาได้ไม่ ถ้าหากรัฐนั้นไม่ปรารถนาจะปฏิบัติเช่นนั้น ในทำนองเดียวกันจะมีการบังคับให้รัฐผู้รับต้องรับคณะผู้แทนทางการทูตจากรัฐ ใดหาได้ไม่ ทั้งนี้เพราะเป็นเรื่องดุลยพินิจของรัฐผู้รับเช่นกัน [การทูต]
Freedom of Communicationเสรีภาพในการติดต่อและสื่อสาร ถือเป็นสิทธิทางกฎหมาย (ไม่ใช่เพียงเอกสิทธิ์เท่านั้น) ที่สำคัญอันหนึ่งของนักการทูตย่อมจะเห็นได้ชัดว่า คณะทูต จะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างพึงพอใจ นอกจากจะมีอิสระอย่างสมบูรณ์ในการที่จะมีหนังสือหรือวิถีทางอื่นๆ เพื่อติดต่อกับรัฐบาลของตน หรือจะส่งและรับจดหมาย หรือหนังสือต่างๆ โดยเจ้าหน้าที่ถือสารพิเศษ หรือโดยถุงทางการทูต (Diplomatic pouch) สำหรับเรื่องนี้ อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูต ได้บัญญัติไว้ในข้อ 27 ดังนี้?1. ให้รัฐผู้รับอนุญาตและคุ้มครองการสื่อสารโดยเสรีในส่วนของคณะผู้แทน เพื่อความมุ่งประสงค์ในทางการทั้งมวลเพื่อการติดต่อกับรัฐบาล และกับคณะผู้แทนและสถานกงสุลอื่นของรัฐผู้ส่ง ไม่ว่าตั้งอยู่ ณ ที่ใด คณะผู้แทนอาจใช้วิถีทางที่เหมาะสมทั้งมวลได้ รวมทั้งผู้ถือสารทางการทูต และสารเป็นรหัสหรือประมวล อย่างไรก็ดี คณะผู้แทนอาจติดตั้งและใช้เครื่องส่งวิทยุได้ด้วยความยินยอมของรัฐผู้รับ เท่านั้น 2. หนังสือโต้ตอบทางการของคณะผู้แทนจะถูกละเมิดมิได้ หนังสือโต้ตอบทางการ หมายถึง หนังสือโต้ตอบทั้งมวลที่เกี่ยวกับคณะผู้แทนและภารกิจหน้าที่ของคณะผู้แทน 3. ถุงทางการทูต (Diplomatic Pouch) จะไม่ถูกเปิดหรือถูกกักไว้ 4. หีบห่อซึ่งรวมเป็นถุงทางการทูต จะต้องมีเครื่องหมายภายนอกที่เห็นได้ชัดเจน สามารถแสดงลักษณะของถุงทางการทูต ซึ่งอาจบรรจุเพียงเอกสารหรือสิ่งของทางการทูตที่เจตนาเพื่อใช้ในทางการเท่า นั้น 5. ผู้ถือสารทางการทูต (Diplomatic courrier) จะได้รับเอกสารทางการแสดงสถานภาพของตน และจำนวนหีบห่อซึ่งรวมเป็นถุงทางทูตนั้น ให้ได้รับความคุ้มครองจากรัฐผู้รับ ในการปฏิบัติการตามหน้าที่ของตน ให้ผู้ถือสารทางการทูตได้อุปโภคความละเมิดมิได้ ส่วนบุคคลจะต้องไม่ถูกจับกุมหรือกักขังในรูปใด 6. รัฐผู้ส่งหรือคณะผู้แทนอาจแต่งตั้งผู้ถือสารทางการทูตเฉพาะกรณีได้ ในกรณีที่ว่านี้ให้นำบทแห่งวรรค 5 ของข้อนี้มาใช้ด้วย เว้นแต่ว่าความคุ้มกันที่กล่าวไว้ในวรรคนั้นให้ยุติไม่ใช้ เมื่อผู้ถือสารนี้ได้ส่งถุงทางการทูตในหน้าที่ของตนให้แก่ผู้รับแล้ว 7. ถุงทางการทูตอาจจะมอบหมายไว้แก่ผู้บังคับการของเครื่องบินพาณิชย์ ซึ่งได้มีพิกัดจะลง ณ ท่าเข้าเมืองที่ได้รับอนุญาตแล้วได้ ให้ผู้บังคับบัญชาของเครื่องบินพาณิชย์รับเอกสารทางการแสดงจำนวนหีบห่อซึ่ง รวมเป็นถุง แต่ไม่ใช่ถือว่าผู้บังคับการของเครื่องบินพาณิชย์เป็นผู้ถือสารทางทูต คณะผู้แทนอาจส่งบุคคลหนึ่งในคณะผู้แทนไปรับมอบถุงทางการทูตได้โดยตรง และโดยเสรีจากผู้บังคับการของเครื่องบิน? [การทูต]
weatherลมฟ้าอากาศ, สภาวะของบรรยากาศ ณ สถานที่ใดใด ในช่วงเวลาหนึ่ง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- I don't know where else to look.- หม่อมฉันไม่รู้จะไปค้นหาที่ใด The Mark of Nimueh (2008)
Well, depending on the time, he may be in one spot or several.ก็มันขึ้นอยู่กับเวลาหรอกนะ เขาอาจอยู่ที่ใดที่หนึ่งหรืออาจจะไปเรื่อยๆ The Dark Knight (2008)
Whether he was up at that ranch or not, the truth is he probably is dead somewhere;ไม่ว่ามันอยู่ ที่ทุ่งนั่นหรือไม่ก็ตาม ความจริงก็คือมันอาจจะ ตายอยู่ที่ใดที่นึงแล้วก็ได้ Changeling (2008)
- I've never really been anywhere.- ผมไม่เคยจริงๆที่ใดก็ได้ Revolutionary Road (2008)
So, what do a couple of people like you have to run away from?ดังนั้นสิ่งที่ทำคู่ของคนที่เหมือนคุณมีที่จะหนีออกจากที่ใด Revolutionary Road (2008)
- Suppose we just say that people anywhere aren't very well advised to have babies unless they can afford them.- สมมติว่าเราเพียงแค่พูด ว่าคนที่ใดก็ได้ไม่ได้ให้คำแนะนำที่ดีมากที่จะมีเด็กทารก จนกว่าพวกเขาจะสามารถจ่ายได้ Revolutionary Road (2008)
# No matter where life takes usไม่ว่าชีวิตจะพาเราไปที่ใด High School Musical 3: Senior Year (2008)
# No matter where life takes usไม่ว่าชีวิตจะพาเราไปที่ใด High School Musical 3: Senior Year (2008)
# And no matter where life takes usไม่ว่าชีวิตจะพาเราไปที่ใด High School Musical 3: Senior Year (2008)
# No matter where life takes usไม่ว่าชีวิตจะพาเราไปที่ใด High School Musical 3: Senior Year (2008)
# No matter where life takes usไม่ว่าชีวิตจะพาเราไหที่ใด High School Musical 3: Senior Year (2008)
Where did life first spark into being?อณูแรกเริ่มของชีวิตเริ่มขึ้นที่ใด Home (2009)
Nothing seems further removed from nature than Dubai, although nothing depends on nature more than Dubai.ไม่มีที่ใดที่จะย้ายออกจากธรรมชาติ มากกว่าดูไบ และไม่มีที่ใดที่ไม่พึ่งพาธรรมชาติ มากกว่าดูไบ Home (2009)
If you have any information regarding the whereabouts of Mr Van De Merwe, contact us immediately on 0800-stop-wikus.หากคุณมีข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ใดๆ คุณวิกัสได้ติดต่อเราด่วนเบอร์ 0800 เฮยหยุดก่อน District 9 (2009)
One's aim should be to know oneself truly, apart from one's place in the world.เป้าหมายของคนควรจะรู้จักตัวเองดีมาก แยกจากที่ใดในโลก New York Sucks (2009)
It's saying hello back and that it's happy to meet me, but it misses you.เขาตอบสวัสดีกลับมาด้วย ...และยินดีที่ใด้รู้จักข้า แต่เขาคิดถึงเจ้านะ Ninja Assassin (2009)
Pagan sacrifices, worshipping pagan symbols and visiting pagan temples shall no longer be allowed.มันจะแตกต่างกันซักนิดนึงมั้ย ถ้าเราอยู่ที่นี่ ที่นั่น หรือที่ใดก็แล้วแต่ Agora (2009)
"in order for the light to shine so brightly, the darkness must be present."หากที่ใดแสงส่องสว่างเจิดจ้า, ความมืดย่อมแสดงตน" The Big Wheel (2009)
You have to see them in the wild to understand why captivity doesn't work.จุดสำคัญของคณะโชว์ปลาโลมา นั่นคือสถานที่แสดงปลา และถ้าคุณไปที่ใดที่หนึ่ง ในสถานที่เหล่านี้ The Cove (2009)
Shall I make it so that she can never live in Korea?- คุณจะทำอะไรกับจันดี? ฉันควรจะทำให้เธอไม่สามารถอยู่ที่ใดก็ตามในเกาหลี ดีมั๊ย? Episode #1.14 (2009)
People should know their own place. And know when to stand out and when not to.แต่ยังไงก็ตามคนเราก็ต้องรู้ตัวอยู่เสมอนะค่ะว่าที่ใดควรอยู่และไม่ควรหวังสูงจนเกินตัว Episode #1.15 (2009)
I know exactly what you're saying, and I'm not going anywhere without Lieutenant Scott, and that's the way it's going to be!ฉันรู้ว่าสิ่งที่คุณกำลังพูด และผมจะไม่ไปที่ใด โดยปราศจากร้อยโทสก๊อต และที่ทางที่จะไปเป็นได้ Water (2009)
* I wonder where you are tonight ** สงสัยว่าคืนนี้เธออยู่ที่ใดThe Rhodes Not Taken (2009)
I've got a car waiting for you, anywhere you want to go. # Though these wounds have seen no wars #มีรถจอดรอคุณอยู่ ที่ใดก็ตามที่คุณอยากจะไป # though these wounds have seen no wars # Life (2009)
Unless there's a missing persons report on file somewhere,it's almost impossible.นอกจากจะมีรายงานคนหายจากที่ใดที่หนึ่ง และดูเหมือนจะยาก To Hell... And Back (2009)
We were unable to restore any brain function.เราไม่สามารถฟื้นฟู การทำหน้าที่ใดๆของสมอง A New Day in the Old Town (2009)
Well, Juanita learned that word somewhere.ก็ ฮวานิต้าได้ยินคำนั้นจากที่ใดที่หนึ่ง Don't Walk on the Grass (2009)
There is more knowledge here than anywhere else in the galaxy.ที่นี่สั่งสมไว้ด้วยความรู้มากมาย มากกว่าที่ใดๆ ในกาแล็กซี่ Holocron Heist (2009)
So where are my flowers your flowersงั้นดอกไม้ของข้าอยู่ที่ใด ดอกไม้ของท่านรึ The Nightmare Begins (2009)
Where can he be found? I...ข้าจะสามารถพบเขาได้ที่ใด ข้า... Beauty and the Beast (2009)
Where did you get this?เจ้าไปได้สิ่งนี้มาจากที่ใด Beauty and the Beast (2009)
Wherever there are masks,ที่ใดที่มีหน้ากาก Introduction to Statistics (2009)
Wherever there's tomfoolery and joy,ที่ใดที่มีความเบาปัญญาและความรื่นเริง Introduction to Statistics (2009)
I know where we can find answers.ฉันรู้ว่าเราสามารถหาคำตอบได้ จากที่ใด 9 (2009)
By the way, I mean, somewhere there are the bodies that belong to these people, and he used them.ไงก็ตาม ชั้นว่า ศพน่าจะอยู่ที่ใดสักที่ ศพของคนพวกนี้ และเขาใช้พวกมัน The Haunting in Connecticut (2009)
Out came the sun and dried up all the rainหนูมาลีไปเที่ยวที่ใด เที่ยวทีใด เที่ยวที่ใด Carriers (2009)
And the itsy bitsy spider went up the spout againหนูมาลีไปเที่ยวที่ใด ลูกแมวตามไปทันที Carriers (2009)
- How I wonder where you're at - How I wonder where you're atข้าละประหลาดใจว่าเจ้าอยู่ที่ใด Alice in Wonderland (2010)
Wherever we go, wherever we hide, they'll find us.ไม่ว่าเราจะไปที่ไหน หรือว่าซ่อนอยู่ที่ใด พวกมันจะตามหาเรา Repo Men (2010)
There Big and I were... somewhere between wild sex and a baby.บิ๊กกับฉันอยู่ตรงนั้น ณ ที่ใดที่หนึ่ง ระหว่างเซ็กซ์ที่เร่าร้อนกับเด็กอ่อน Sex and the City 2 (2010)
Right in there somewhere.สิทธิในการมีที่ใดที่หนึ่ง Inception (2010)
- She thought they were projections that our real children were waiting for us up there somewhere.- เธอคิดว่าพวกเขาคาดการณ์ ... ... ว่าเด็กที่แท้จริงของเรากำลังรอเรามีขึ้นที่ใดที่หนึ่ง Inception (2010)
Where the gods have seen fit to keep the drought at bay!สถานที่ใดก็ตามที่พระเจ้าได้ทรงเห็นเหมาะสมแล้วนั้น จะนำมาสู่ความแห้งแล้วของเทือกเขา The Red Serpent (2010)
Who's easier to pin it on? The sheriff in your custody or a king who might be anywhere?นายอำเถอในความดูแลของคุณ หรือจะเป็นกษัตริย์ที่ใดก็ได้ Everything Is Broken (2010)
Elizabeth, I am telling you this because I want you to know that somewhere Peter will grow up, somewhere he will lead a proper life, somewhere he will be happy, but just not here.อลิซาเบท ผมกำลังบอกคุณด้วยสิ่งนี้ เพราะผมอยากให้คุณรู้ว่า ปีเตอร์จะโตขึ้นในที่ใดที่หนึ่ง Peter (2010)
With thousands of droid armies at his command, the Jedi can never predict where Grievous will strike next until now.ด้วยมีกำลังทหารดรอยด์นับพันในบังคับบัญชา เหล่าเจไดไม่อาจทราบได้ล่วงหน้าว่ากรีวัส จะโจมตีที่ใดต่อไป จนกระทั่งตอนนี้ Grievous Intrigue (2010)
Don't you need to stay in one place so the mother ship can find you when it returns?นายจำเป็นที่จะต้องอยู่ที่ใดที่หนึ่ง เพื่อที่ยานแม่(UFO)จะได้หานายเจอ The Bozeman Reaction (2010)
I guess... somewhere, I always knew she was just on loan.ผมเดาว่า... ที่ใดที่หนึ่ง ผมรู้เสมอว่าเธอจะให้ผม The Death of the Queen Bee (2010)
Could-could take you wherever you wanted to go..... สามารถจะพาคุณไปยังที่ใดก็ตามที่คุณต้องการจะไป Over There: Part 1 (2010)
How many places are there to cross?จำนวนสถานที่ใดๆ ที่มีการข้าม Rite of Passage (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ที่ใด[X] (thīdai) EN: where ; anywhere ; what place   FR:
ที่ใดที่หนึ่ง [X] (thīdai thī neung) FR: quelque part

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
anywhere[PRON] ทุกแห่ง, See also: ไม่ว่าที่ใด, ที่ใดก็ตาม
anywhere[ADV] ทุกแห่ง, See also: ไม่ว่าที่ใด, ที่ใดก็ตาม, Syn. wherever, in any place, everywhere
evict[VT] ขับไล่ (ออกจากสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง), See also: ไล่ออกไป (จากสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง), Syn. eject, expel, remove
evictee[N] คนที่ถูกขับไล่ (ออกจากสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง), See also: คนที่ถูกไล่ที่, Syn. expellee
get anywhere[PHRV] ไปถึงหรือมาถึงที่ใดที่หนึ่ง, Syn. get anyplace, get somewhere
get nowhere[PHRV] ไม่สามารถไปที่ใดได้, See also: ไม่มีที่ไป, Syn. get no place, lead nowhere
go into[PHRV] เข้าไปหรือเดินทางไปยัง (ที่ใดที่หนึ่งโดยเฉพาะ), Syn. go on
highroad[N] ทางตรงที่สุด (ที่จะไปที่ใดที่หนึ่ง)
not see further than the end of one's nose[IDM] ไม่สนใจสิ่งที่จะเกิดขึ้นหรือสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนอื่น, See also: ไม่สนใจสิ่งที่เกิดขึ้นที่ใดก็ตาม
line up in[PHRV] ตั้งแถวอยู่ในสภาพหรือสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง
whencesoever[CONJ] จากที่ใดก็ตาม
wherever[ADV] ที่ใดๆ, See also: ที่ไหนก็ได้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cursorตัวชี้ตำแหน่งในระบบดอส หมายถึง สัญลักษณ์บนจอภาพที่มักจะมีแสงวาบ ๆ บางทีเรียกว่า "ตัวกระพริบ" เพื่อชี้ให้รู้ว่า ตำแหน่งของการพิมพ์อักขระตัวต่อไปจะอยู่ที่ใด ในระบบ วินโดว์ตัวชี้ตำแหน่งจะมีลักษณะเป็นรูปลูกศร แต่ในโปรแกรมบางโปรแกรม อาจมีรูปลักษณ์เป็นอย่างอื่น เช่น กากบาท มือ ฯ
full screenเต็มจอ1. หมายถึง ความสามารถในการพิมพ์อักขระ ณ จุดใดหรือ ที่ใดก็ได้บนจอภาพ2. ถ้าใช้กับเครื่องปลายทาง (terminal) หมายถึงเครื่อง ปลายทางที่สามารถแสดง ข้อมูลได้เต็มจอภาพในคราวเดียว
page breakตำแหน่งแบ่งหน้าคำนี้มีใช้ในโปรแกรมประมวลผลคำ (word processing) หรือโปรแกรมตารางจัดการ (spread sheet) หมายถึง ตำแหน่งที่มีการเปลี่ยนหน้าใหม่ โดยปกติการเปลี่ยนหน้าจะทำได้ 2 แบบ คือ แบบเปลี่ยนไปเองโดยอัตโนมัติ หมายถึง การพิมพ์ได้มาถึงจุดสิ้นสุดของหน้าที่โปรแกรมกำหนดไว้ ก็จะขึ้นหน้าใหม่โดยอัตโนมัติ หากมีการลบหรือเพิ่มข้อความหรือภาพ ก็จะกระทบมาถึงตำแหน่งนี้ด้วย ส่วนแบบที่สอง คือ การกำหนดตำแหน่งที่จะขึ้นหน้าใหม่ โดยใช้คำสั่งกำหนดว่าจะให้เป็นที่หนึ่งที่ใด เมื่อถึงจุดนี้แล้ว เลขหน้าก็จะเปลี่ยนไปให้ เท่ากับเป็นการขึ้นหน้าใหม่เช่นกัน
somewhereadv. บางแห่ง,บางที่,ที่ใดที่หนึ่ง n. ที่ที่ไม่แน่นอน,ที่ใดที่หนึ่ง
wherever(แวร์เอฟ'เวอะ) conj. ที่ไหนก็ตาม,ไม่ว่าที่ใด,ในกรณีก็ตาม,ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม,adv. ที่ไหน, Syn. in whatever place

English-Thai: Nontri Dictionary
anywhere(adv) ในที่ใดๆ,ทุกแห่ง,ที่ไหนก็ตาม
elsewhere(adv) ที่อื่นๆ,ที่ใด,ทางอื่น
whencesoever(con) จากที่ใดก็ตาม,เมื่อไรก็ตาม,เมื่อไร
whereto(con) ทำไม,ไปยังที่นั้น,ยังที่ซึ่ง,ไปยังที่ใด

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
screenshots (n) รูปประกอบ หรือรูปตัวอย่างจากที่ใดๆ เช่นภาพจากหนัง เกมส์

German-Thai: Longdo Dictionary
her(adv) นี่ (ทิศทางจากนอกเข้ามา) เช่น von irgendwo her จากที่ใดที่หนึ่ง, Wir kennen uns von der Uni her. เรารู้จักกันจากตอนมหาวิทยาลัย
beschäftigt(adj) ทำงานอยู่ที่ใดที่หนึ่ง เช่น Sie ist bei dem Jugendamt beschäftigt.
sich(D) etw. verletzenตนเองบาดเจ็บที่ใดที่หนึ่ง เช่น Ich hab mir den Kopf verletzt. ศรีษะของฉันบาดเจ็บ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top