Search result for

*ทางได้*

(74 entries)
(0.5655 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ทางได้, -ทางได้-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทางได้[N] profit, See also: source of income, benefit, advantage, Syn. ผลประโยชน์, Ant. ทางเสีย, Count unit: ทาง, Thai definition: วิธีที่จะได้มาซึ่งผลประโยชน์

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ดีดลูกคิดรางแก้วก. คำนวณอย่างรอบคอบแล้วเห็นแต่ทางได้ถ่ายเดียว เช่น ดีดลูกคิดรางแก้วแล้ว โครงการนี้มีแต่กำไรไม่มีทางขาดทุน.
ทางด่วนน. ทางหรือถนนซึ่งสร้างขึ้นเพื่อให้เดินทางได้รวดเร็วและปลอดภัย มีการควบคุมและกำหนดจุดให้ยานพาหนะเข้าออกเฉพาะที่ และไม่มีทางอื่นตัดผ่านในระดับเดียวกัน.
เรือหางยาวน. เรือยนต์ชนิดหนึ่ง มีลักษณะเพรียวยาว ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ติดที่ท้ายเรือ มีท่อโลหะยาวคล้ายหางติดใบจักรใช้แทนหางเสือไปในตัวและยกขึ้นลง โยกไปทางซ้ายทางขวาเพื่อเปลี่ยนทิศทางได้.
วงกตน. ชื่อภูเขาลูกหนึ่งในเรื่องมหาเวสสันดรชาดก ซึ่งมีทางเข้าออกวกวนอาจทำให้หลงทางได้, เรียกสั้น ๆ ว่า เขาวงก์ ก็มี, เรียกสิ่งที่ทำคล้ายคลึงเช่นนั้นในงานเทศน์มหาชาติหรืองานรื่นเริงอื่น ๆ เพื่อความสนุก ว่า เขาวงกต, โดยปริยายหมายถึงวกวนหาทางออกไม่ได้.
สุขุมว. ประณีต, ลึกซึ้ง, รอบคอบ, ไม่วู่วาม, เช่น เขาจะไม่ด่วนตัดสินใจ ก่อนที่จะพิจารณาอย่างสุขุมทั้งทางได้และทางเสีย เขามีปัญญาสุขุม, บางครั้งใช้เข้าคู่กับคำอื่น เช่น สุขุมคัมภีรภาพ สุขุมรอบคอบ สุขุมลึกซึ้ง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
orientabilityภาวะกำหนดทิศทางได้ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
orientableกำหนดทิศทางได้ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
adjustable grilleช่องลมปรับทิศทางได้ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Innovationนวัตกรรม, นวัตกรรม หรือนวกรรม หมายถึง วิธีการปฏิบัติใหม่ๆ ที่แปลกไปจากเดิม โดยอาจจะได้มาจากการคิดค้นพบวิธีการใหม่ๆ ขึ้นมา หรือการปรุงแต่งของเก่าให้ใหม่และเหมาะสม และสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ได้รับการทดลองพัฒนาจนเป็นที่เชื่อถือได้แล้วว่าได้ผลดีในทางปฏิบัติ ทำให้ระบบก้าวไปสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้น โดย มีหลักการที่สำคัญอยู่ 3 ประการ ที่จัดเป็นหลักพิจารณาว่าสิ่งใดเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาหรือไม่ คือ
  • สิ่งนั้นควรเป็นสิ่งที่ค้นพบ หรือประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่ หรือการปรับปรุงแต่งของเก่าให้ใหม่เหมาะสมกับกาลสมัยมาใช้ในวงการศึกษา เพื่อให้ระบบการศึกษาก้าวหน้าไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ได้ผ่านการทดลอง การปรับปรุงพัฒนา จนเป็นที่ยอมรับกับอย่างแพร่หลาย
  • ได้มีการนำมาปฏิบัติจริงในวงการนั้น
[เทคโนโลยีการศึกษา]
Passportหนังสือเดินทาง คือเอกสารทางราชการที่ใช้แสดงตัวและสัญชาติ ซึ่งทางราชการออกให้แก่บุคคลที่จะเดินทางไป หรือพำนักอยู่ชั่วคราวในต่างประเทศเมื่อสมัยก่อนสงครามโลกทั้งสองครั้ง ประเทศต่าง ๆ มิได้ขอให้คนต่างด้าวที่จะเข้าไปในประเทศของตนต้องมีหนังสือเดินทาง มีการเริ่มใช้หนังสือเดินทางอย่างแพร่หลายก็ในระยะหลังสงครามดังกล่าว ทุกวันนี้ ประเทศส่วนมากในโลกต่างต้องการให้คนต่างด้าวที่จะเดินทางเข้าไปในดินแดนของ ตนมีหนังสือเดินทางซึ่งได้รับการตรวจลงตรา (Visa) โดยถูกต้องจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุลของตนเสียก่อน อย่างไรก็ดี ทุกวันนี้ประเทศส่วนมากได้มอบอำนาจให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุลของตนในต่าง ประเทศเป็นผู้ออกหนังสือเดินทางได้ด้วยหนังสือเดินทางที่ใช้กันในปัจจุบันมี อยู่หลายประเภทอันได้แก่1. หนังสือเดินทางทูต (Diplomatic passports ) ออกให้แก่ผู้ที่มีตำแหน่งเอกอัครราชทูต อัครราชทูต เจ้าหน้าที่ต่าง ๆ ของสถานเอกอัครราชทูต และบุคคลอื่น ๆ ที่มีตำแหน่งทางการทูต รวมทั้งบุคคลในครอบครัวของเขาเหล่านั้น2. หนังสือเดินทางพิเศษ (Special passports) ออกให้ แก่ข้าราชการที่ไม่มีสถานะทางการทูต และบุคคลในครอบครัวของเขาเหล่านั้น3. หนังสือเดินทางธรรมดา ( Regular passports ) ออกให้แก่บุคคลธรรมดา (Private persons) ซึ่งมีสิทธิจะขอหนังสือเดินทางดังกล่าวได้ตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของ ประเทศของตนมีบางประเทศได้ออกหนังสือเดินทางประเภทอื่น นอกเหนือจากที่ได้กล่าวมาข้างต้นด้วยเหตุผลเฉพาะ เช่น ภายใต้ระบบของสหรัฐอเมริกา มีการออกหนังสือเดินทางที่เรียกว่า1. หนังสือเดินทางบริการ (Service passports) ออกให้แก่คนอเมริกัน หรือชนชาติที่สวามิภักดิ์ต่อสหรัฐอเมริกาที่อยู่ในต่างประเทศ2. หนังสือเดินทางบุคคลในครอบครัว (Dependent passports) ออกให้แก่บุคคลที่ถือหนังสือเดินทางนี้ในกรณีที่เดินทางไปชั่วคราว หรือพำนักอยู่นาน ๆ ในต่างประเทศในฐานะที่เป็นบุคคลในครอบครัวของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ หรือพลเรือนอเมริกันที่ยังรับราชการอยู่นอกเขตประเทศสหรัฐอเมริกา [การทูต]
visaการตรวจลงตรา " การประทับตราหรือข้อความในหนังสือเดินทาง หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางของคนต่างด้าวโดยเจ้าพนักงานของรัฐ เพื่อแสดงว่า ผู้เดินทางได้รับอนุญาตให้เข้ามาพำนัก เดินทางผ่าน และเดินทางออกจากราชอาณาจักร - courtesy visa การตรวจลงตราประเภทอัธยาศัยไมตรี การตรวจลงตราประเภทนี้จำกัดเฉพาะคนต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร เป็นการชั่วคราว ซึ่ง (1) ปฏิบัติหน้าที่เพื่อการอื่นนอกเหนือจากการเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ทางการทูต กงสุล หรือราชการ (สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางทูต หนังสือเดินทางราชการ หรือหนังสือเดินทางสหประชาชาติที่เทียบเท่าหนังสือเดินทางทูต หรือหนังสือ เดินทางราชการ) และ (2) เข้ามาในฐานะเป็นพระราชอาคันตุกะ ราชอาคันตุกะ แขกของรัฐบาล หรือหน่วยของรัฐ (สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา) - diplomatic visa การตรวจลงตราประเภททูต - immigrant visa การตรวจลงตราประเภทคนเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร - non-immigrant visa การตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว - non-quota immigrant visa การตรวจลงตราประเภทคนเข้าเมืองนอกกำหนดจำนวนคนต่างด้าว ซึ่งเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นรายปี การตรวจลงตราประเภทนี้จะอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรได้ 1 ปี - official visa การตรวจลงตราประเภทราชการ - re-entry visa การตรวจลงตราประเภทให้กลับเข้ามาในราชอาณาจักรได้อีก - tourist visa การตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยว - transit visa การตรวจลงตราประเภทคนเดินทางผ่านราชอาณาจักร - visa on arrival การตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง " [การทูต]
Evaluation Stageระยะใคร่ครวญทางได้ทางเสีย [การแพทย์]
Navigableนำทางได้
วิธีช่วยให้ผู้ใช้ท่องเว็บสืบค้นเนื้อหา และรู้ว่าตนเองอยู่ที่ตำแหน่งใดในหน้าเว็บ [Assistive Technology]
radio waveคลื่นวิทยุ, สื่อกลางที่ใช้ส่งสัญญาณข้อมูลไปในอากาศ โดยสามารถส่งในระยะทางได้ทั้งใกล้และไกล โดยมีตัวกระจายสัญญาณ (broadcast) ส่งไปยังตัวรับสัญญาณ และใช้คลื่นวิทยุในช่วงความถี่ต่างๆ กันในการส่งข้อมูล [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I have moved on.เริ่มเดินทางได้ Birthmarks (2008)
I bend time and space.ฉันงอเวลาและระยะทางได้ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
If they mess, they're not going home until their eardrums burst.ถ้ามันเกิดอาการสะเปะสะปะ พวกนั้นไม่มีทางได้กลับบ้านแน่ จนกว่าแก้วหูจะแตกกันไปข้างนึง Beethoven Virus (2008)
Now that we have an understanding, pick up the bags.ตอนนี้เราเข้าใจกันแล้วนะ ยกกระเป๋า เดินทางได้ Babylon A.D. (2008)
Move it prisoner, we're losing daylight.ออกเดินทางได้แล้ว เจ้านักโทษ \ พระอาทิตย์จะตกดินแล้ว Bolt (2008)
You will never be the next Deepak Chopra!ท่านจะไม่มีทางได้เป็น ดีพาค โชปราคนต่อไป! The Love Guru (2008)
Hit the road.-ออกเดินทางได้ Marley & Me (2008)
Can you give me a destination.- ซี ตรวจสอบปลายทางได้ไหม ? Quantum of Solace (2008)
I have been there once.ได้ ข้าเคยไปครั้งนึง ข้าจดจำเส้นทางได้ The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
Bruno, you can have your friends around in the morning before we go.บรูโน ลูกพาเพื่อนๆมาที่บ้าน ก่อนเราจะเดินทางได้นะจ้ะ The Boy in the Striped Pajamas (2008)
We gotta get rolling here.พวกเราจะต้องเริ่มเดินทางได้แล้วน่ะ Nights in Rodanthe (2008)
I must use all the fluid to travel quickly.ฉันต้องการใช้ของเหลวนั้นทั้งหมด เพื่อที่จะเดินทางได้อย่างรวดเร็ว District 9 (2009)
Could they be transferring information to the energy trader using the gps?เขาถ่ายทอดข้อมูลการซื้อขายพลังงานผ่านระบบแผนที่นำทางได้ไหม London. Of Course (2009)
Well, if he overpaid, he must have a way to make that money back.ถ้าจ่ายมาก เขาต้องมีทางได้เงินกลับมา New York Sucks (2009)
You'd be on cable access if it weren't for me.คุณไม่มีทางได้มาทำงานในเคเบิ้ลนี้หรอก ถ้าไม่ใช่เพราะฉัน The Ugly Truth (2009)
So if Lilith is the only one who can break the final seal if I get to her in time-และถ้าฉันกำจัดเธอได้ทันเวลา - ลูซิเฟอร์ก็จะไม่มีทางได้ออกจากกรงสินะ\ - แน่นอนที่สุด When the Levee Breaks (2009)
This goes all the way down to Broadway.รถนี้ไปตลอดทางได้. - ลงสู่บอรดเวย์. Jonas Brothers: The 3D Concert Experience (2009)
Some of those suckers travel thousands of miles in pursuit of their prey.ฉลามบางตัวเดินทางได้เป็นพันๆไมล์ เพื่อออกตามล่าเหยื่อของมัน Breakage (2009)
Reid: "Light thinks it travels faster than anything."แต่มันคิดผิด ไม่ว่าแสงจะเดินทางได้เร็วเพียงใด" Conflicted (2009)
The journey here was hard on us both and my twin did not survive.พวกเราจะเดินทางได้ยากลำบากหาก ฉันและแฝดของฉันไม่ได้ไปร่วมกัน Under the Mountain (2009)
When it does, our mexican cohorts will not be compelled to give us assistance.หมดความอดทนรอ ในการให้ความช่วยเหลือพวกเรา ตอนนี้เราควรจะออกเดินทางได้แล้ว Na Triobloidi (2009)
Yeah, the fact is, she'll pretty much eat anything in her path.ต้องบอกว่าซิ่งไปทางไหน 2ข้างทางได้ราบเป็นหน้ากลอง Ben 10: Alien Swarm (2009)
I can follow directions.ผมไปตามป้ายบอกทางได้นา To the Lighthouse (2009)
If it weren't for my knee, I'd have never found my true calling.ถ้าเข่าฉันไม่ได้เป็นอะไรไป ฉันคงไม่มีทางได้ยินเสียงเรียกจากพระองค์ Keep This Party Going (2009)
Even if you give millions of dollars, you will never get it.ถึงแม้ว่าคุณจะจ่ายเงินเป็นล้านดอลล่าร์ คุณก็ไม่มีทางได้มันมา Episode #1.2 (2009)
Hi.-พวกเราก็ต้องเป็นฝ่ายมาหา ไม่งั้นเราก็คงไม่มีทางได้เจอนาย Episode #1.14 (2009)
Look at us, so civilized.ฉันก็ไม่มีทางได้เข้า NYU The Goodbye Gossip Girl (2009)
You can speak to her on the way.คุณสามารถคุยกับแม่ ในระหว่างทางได้ Air: Part 1 (2009)
And move out.และ ออกเดินทางได้ Air: Part 1 (2009)
Move out.ออกเดินทางได้ Air: Part 3 (2009)
No matter how many times you interfere, you can't get the result you want, because evolution can't be bent to your will.ไม่ว่าคุณจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกี่ครั้ง คุณไม่มีทางได้ผลลัพธ์อย่างที่ต้องการ เพราะวิวัฒนาการไม่ได้เป็นไปตามใจคุณ Episode #3.3 (2009)
Oh, you'll find a way, I'm sure.โอ้, นายจะหาทางได้ ฉันแน่ใจ Chuck Versus the Ring (2009)
Roark can't have it. - No.โร๊กไม่มีทางได้มัน ไม่ Chuck Versus the Ring (2009)
You need to get it through your pregnant head, There's no way you're getting in that photoใช้หัวคิดบ้างว่า เธอไม่มีทางได้อยู่ในรูป Mattress (2009)
That I know we're never going to have.ฉันอยากได้หลายๆสิ่ง ที่เราไม่มีทางได้ Sectionals (2009)
We look for boys we know we can never have.เรามองหาผู้ชาย ที่เราไม่มีทางได้ Ballad (2009)
You have no chance with my husband. Do I make myself clear?เธอไม่มีทางได้สามีฉัน เข้าใจที่ฉันพูดใช่มั้ย? Vitamin D (2009)
Suggesting you don't have a shot at nationals Since you lost quinn fabray.คุณไม่มีทางได้แชมป์ เพราะไม่มี ควินน์ ฟาเบรย์ Wheels (2009)
I was able to determine the victim's movement and direction... after the initial blunt force trauma to the head caused by the defendant's fist.ผมสามารถระบุ การเคลื่อนไหวของเหยื่อ และทิศทางได้ ตามที่เห็นรอยบาดเจ็บทื่อๆ ที่ศีรษะนั้น ในเบื้องต้น Living the Dream (2009)
Arawashi can change its course through GPS coordinates.อราวาชิจะเปลี่ยนเส้นทางได้โดยระบบ จีพีเอส Summer Wars (2009)
- Hesam, I grew up out here. There's always a shortcut.นี่แซม ฉันโตมากับที่นี่ ฉันหาทางได้น่า Chapter One 'Orientation/Jump, Push, Fall' (2009)
But you can't keep following me around like a lost puppy.แต่คุณสามารถตามฉันไปไหนมาไหนเหมือนลูกหมาหลงทางได้หรอกนะ Pilot (2009)
I know what you're doing, Damon. It's not gonna work.ฉันรู้ว่านายจะทำอะไรเดม่อน มันไม่มีทางได้ผลหรอก Pilot (2009)
But... Thanks to you, I have, uh, A few more mental faculties to figure it out with.แต่ ขอบใจมาก ฉันมี เออ สติเพียงพอที่จะหาทางได้แล้วละ New History (2009)
You told me you were cleared to travel.คุณบอกผมว่าคุณเดินทางได้ คุณโกหก Reckoner (2009)
He remembers leads and investigatory paths that we won't have for another six months.เขาจดจำตัวนำทางได้ และวิธีการสืบสวนต่างๆ ที่เราไม่ต้องรอให้เหตุการณ์ อีกหกเดือนหน้า เกิดเสียก่อน Gimme Some Truth (2009)
But i can make it all right.แตผมสามารถทำให้มันเข้าที่เข้าทางได้ Chapter Nine 'Brother's Keeper' (2009)
You'll never get him.เจ้าไม่มีทางได้ตัวเขา Children of the Force (2009)
Memories I'll never get back.ความทรงจำที่ผม ไม่มีทางได้กลับคืน Grey Matters (2009)
You do remember the way, don't you?เจ้าจำเส้นทางได้ใช่มั้ย? Weapons Factory (2009)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
amphibian[N] ยานพาหนะที่เดินทางได้ทั้งในน้ำและบนบก
get around[PHRV] เดินทางได้อย่างเสรี, See also: ไปไหนมาไหนได้อย่างอิสระ, Syn. get round
get round[PHRV] เดินทางได้อย่างเสรี, See also: ไปไหนมาไหนได้อย่างอิสระ, Syn. get around
right of way[N] สิทธิผ่านทาง, See also: สิทธิผ่านทางได้อย่างถูกต้อง
right-of-way[N] สิทธิผ่านทาง, See also: สิทธิผ่านทางได้อย่างถูกต้อง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
miscarriage(มิสแค'ริเอจฺ) n. ความล้มเหลว,การไม่สามารถส่งถึงจุดหมายปลายทางได้,การแท้งลูกโดยธรรมชาติ,การคลอดก่อนกำหนด, Syn. failure,abortion
outgo(เอาทฺ'โก) n. การออกไป,นอกเขต,รายจ่าย,สิ่งที่ไหลออกไป,การกระทำได้ดีกว่า,การเดินทางได้ไกลกว่า -S.
time sharingการแบ่งกันใช้เวลาหมายถึง การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เช่น ตัวประมวลผล เครื่องพิมพ์ และหน่วยขับจานบันทึกในเครื่องเมนเฟรม หรือเครือข่าย ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยใช้ร่วมกันในเวลาเดียวกัน หรือมิฉะนั้นอาจใช้หมายถึงระบบการประมวลผลแบบหนึ่ง ที่ทำให้ เครื่องปลายทาง (terminal) ที่มีอยู่หลายเครื่อง สามารถแบ่งกันใช้เวลาของหน่วยประมวลผลกลางของคอมพิวเตอร์ได้ หมายถึงว่า ทำให้เครื่องสามารถทำงานได้หลาย ๆ อย่าง ในเวลาเดียวกัน หรือพูดง่าย ๆ ได้ว่า เป็นสมรรถวิสัยของเครื่องที่จะสามารถรับข้อมูลจากเครื่องปลายทางได้มากกว่า 1 เครื่องในเวลาเดียวกัน ตัวอย่างที่เห็นได้ง่าย ๆ ก็คือการถอนเงินจากตู้เงินด่วนหรือเครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ (ATM) ซึ่งก็คือเครื่องปลายทางแบบหนึ่งนั่นเอง หลายคนจะสามารถถอนเงินจากสาขาต่างกันได้พร้อม ๆ กัน ในเวลาเดียวกัน (บางทีเขียนติดกัน เป็น timesharing ก็มี)

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
nine-to-five (adj ) (informal) งานที่ต้องทำตามหน้าที่ (สะท้อนหรือแสดงให้เห็นว่าขาดความตั้งใจที่จะทำงานนอกเหนือกรอบเวลาที่กำหนด หรือทำแบบไม่เต็มที่); ทำงานแบบเช้าชามเย็นชาม: ถ้าคุณมีทัศนคติในการทำงานแบบเช้าชามเย็นชาม คุณไม่มีทางได้เลื่อนขั้นแน่

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top