Search result for

*ทนโท่*

(28 entries)
(0.0164 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ทนโท่, -ทนโท่-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทนโท่[ADV] obviously, See also: clearly, apparently, glaringly, distinctly, vividly, blatantly, Syn. จะแจ้ง, โทนโท่, Example: ตำรวจยังไม่จับทั้งๆ ที่เขาทำผิดให้เห็นอยู่ทนโท่, Thai definition: ปรากฏชัดแก่ตา
ทนโท่[ADV] obviously, See also: staring, stark, without doubt, unmistakably, certainly, Syn. จะแจ้ง, ปรากฏชัดแก่ตา, ทนโท่

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ทนโท่ว. ปรากฏชัดแก่ตา, จะแจ้ง, เช่น เห็นอยู่ทนโท่, โทนโท่ ก็ว่า.
ทนโท่ว. ปรากฏชัดแก่ตา, จะแจ้ง, เช่น เห็นอยู่โทนโท่, ทนโท่ ก็ว่า.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
That means exactly how it sounds, yo!ความหมายมันเห็นอยู่โทนโท่ น้ำเสียงบ่งบอกอะไร โย่ว Seven Thirty-Seven (2009)
Obviously she's not home.เห็นอยู่โทนโท่ว่าเธอไม่อยู่บ้าน Seven Thirty-Seven (2009)
I mean, obviously.ฉันหมายถึง เห็นกันอยู่โทนโท่ ฟังนะ ฉันทำตามอยู่แล้ว Bit by a Dead Bee (2009)
Aside from the obvious, why not?หลีกเลี่ยงสิ่งที่เห็นอยู่ทนโท่ ทำไมล่ะ? Mystery of a Thousand Moons (2009)
Oh, come on now. It was in your bag.โถ่ ก็เห็นอยู่ทนโท่ว่าอยู่ในกระเป๋าเธอ My Two Young Men (2010)
No. Clearly you are not.ไม่ เห็นอยู่โทนโท่ว่าคุณไม่สบาย Full Measure (2010)
And an obvious one at that.และเป็นสิ่งที่เห็นอยู่โทนโท่ Más (2010)
That's charity, is what that is.การกุศลนั่นไงล่ะ ที่เห็นๆกันอยู่โทนโท่ Más (2010)
My completely out-of-the-clear, blue-sky unhappiness?ฉันแสดงอาการออกไป ให้เห็นอยู่โทนโท่ ร่าเริงแจ่มใส ไม่มีความสุขงั้นเหรอ Sunset (2010)
This silverware's obviously not been cleaned.ช้อนส้อมนี่ เห็นอยู่โทนโท่ ว่ามันไม่ได้ทำความสะอาด I See You (2010)
For everyone, apparently.- สำหรับทุกคน เห็นกันอยู่โทนโท่ Episode #1.5 (2010)
Apparently. No, he's lying.เห็นกันอยู่โทนโท่ ไม่ เขาโกหก Episode #1.6 (2010)
You both are, without a doubt, crap communicators.พวกนาย ก็เห็นมันโทนโท่อยู่แล้ว เป็นนักสื่อสารที่ไม่ได้เรื่องเลยจริงๆ Chuck Versus the Coup d'Etat (2010)
Yes, but I talked him out of it for the exact reason that you're standing here right now.ใช่ แต่ผมกล่อมไม่ให้เขาพูด เพราเหตุผลที่เห็นกัน อยู่ทนโท่นี่ไง On the Fence (2011)
And she's obviously isn't gonna get the love and respect that we give Hetty, so she uses other leadership tools.และเธอก็เห็นอยู่โทนโท่ว่าไม่รับความรัก และไว่วางใจจากเราเหมือนแฮตตี้ เธอก็เลยใช้เครื่องมืออย่างอื่นในการเป็นผู้นำ Backstopped (2011)
Starving... starking to myself a but might make a good last meal.หิวโหยยยย .. โทนโท่อยู่คนเดียว ทำอาหารมื้อดีๆ .. Walk with Me (2012)
Obviously, I guess you see it different.เห็นกันอยู่โทนโท่ ผมคิดว่าคุณเห็นสิ่งที่แตกต่างออกไป Buyout (2012)
Obviously, Jesse, you'll have to take over the distribution end of things.เห็นอยู่โทนโท่ เจสซี่ นายจะต้องรับช่วงต่อ การจำหน่ายยานี้จนเสร็จสิ้น Buyout (2012)
But apparently Jesse here is just raking it in.แต่เห็นกันอยู่โทนโท่เจสซี่ที่นั่งอยู่ตรงนี้ แค่ทำมาหากินจนมีเงินมหาศาล Buried (2013)
- Evidently not smooth enough.- เห็นกันอยู่โทนโท่ว่ามันยังราบรื่นพอ Fromage (2013)
Well, clearly there's something that you don't want to tell me.อ้อ เห็นกันอยู่โทนโท่ มีเรื่องอะไรบางอย่างที่คุณไม่อยากจะบอกผม Trou Normand (2013)
No, I'm trying to say I didn't call it off because of you, even though evidently you went to Harvey to ask in to make it about you.ไม่ ผมพยายามจะบอกว่า ผมไม่ได้บอกให้หยุดเพราะคุณ แม้หลักฐานจะทนโท่ว่าคุณไปหา ฮาร์วี่ เพื่อขอเข้าร่วม Zane vs. Zane (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทนโท่[adj.] (thonthō) EN: obvious ; apparent ; glaring ; flagrant ; blatant   
ทนโท่[adv.] (thonthō) EN: obviously ; clearly ; apparently ; glaringly ; distinctly ; vividly ; blatantly   

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top