Search result for

*ต้นเดือน*

(26 entries)
(0.5031 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ต้นเดือน, -ต้นเดือน-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ต้นเดือน[N] beginning of month, See also: first part of the month, Ant. ปลายเดือน, Example: หนังสือสตรีสารฉบับแรกออกสู่ตลาดในฐานะนิตยสารรายปักษ์เมื่อต้นเดือนมีนาคม 2491, Thai definition: ช่วงแรกๆ ของเดือน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้าวเบาน. กลุ่มพันธุ์ข้าวที่ได้ผลเร็วกว่ากลุ่มพันธุ์ข้าวอื่น ออกรวงในช่วงปลายเดือนกันยายนถึงกลางเดือนตุลาคม และเก็บเกี่ยวได้ในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนถึงกลางเดือนพฤศจิกายน เช่น พันธุ์ข้าวเหนียวหางยี ๗๑ พันธุ์ข้าวน้ำสะกุย ๑๙, พายัพและอีสานว่า ข้าวดอ.
ต้น ๒น. ตอนแรก ๆ เช่น ต้นสัปดาห์ ต้นเดือน ต้นปี ต้นความ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Vienna Convention on Consular Relationsอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางกงสุล เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม ค.ศ. 1961 สมัชชาใหญ่สหประชาชาติได้ตกลงให้จัดการประชุมระหว่างผู้แทนผู้มีอำนาจเต็ม จากประเทศสมาชิก เพื่อทำหน้าที่พิจารณาปัญหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางกงสุล และได้ประชุมกัน ณ กรุงเวียนนา เมื่อต้นเดือนมีนาคม ค.ศ. 1963 ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม ถึงวันที่ 22 เมษายน มีประเทศสมาชิกเข้าร่วมประชุม เป็นจำนวน 92 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย ส่วนประเทศโบลิเวีย กัวเตมาลา ปละปารากวัย ได้เข้าร่วมประชุมด้วยในฐานะผู้สังเกตการณ์ (Observers)มีข้อน่าสังเกตว่า ในข้อ 73 ของอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางกงสุล ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างอนุสัญญานี้ว่า จะไม่มีผลกระทบต่อความตกลงระหว่างประเทศอื่น ๆ ที่ใช้บังคับระหว่างรัฐภาคีแห่งความตกลงดังกล่าว และไม่มีข้อความใดในอนุสัญญานี้ที่จะตัดหนทางของรัฐในการทำความตกลงระหว่าง ประเทศ เพื่อยืนยันหรือเติมต่อหรือยืดขยายบทแห่งอนุสัญญานี้ออกไปอีก [การทูต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A grand, first of every month.จนถึงเงินก้อนใหญ่ ทุกๆต้นเดือน Smite (2009)
Somewhere around the end of November or early December.สักประมาณสิ้นเดือนพฤศจิกายน หรือต้นเดือนธันวาคม The Social Network (2010)
At the start of February, 'A' made contact with 'B'.ช่วงต้นเดือนกุมภาพ เอ เริ่มติดต่อกับ บี Confessions (2010)
The construction is almost done and will be complete by early December.การก่อสร้างก็เกือบเสร็จแล้ว\ น่าจะเสร็จสมบูรณ์ช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนนี้ครับ Episode #1.4 (2010)
I ordered early for August.ผมสั่งช่วงต้นเดือนสิงหาคม We Bought a Zoo (2011)
Uh, there was a savagely beaten store clerk outside Jamestown at the beginning of the month, and then another one 2 days later in Bowman, North Dakota.มีเสมียนรายหนึ่งถูกทุบตีอย่างโหดร้าย นอกเจมส์ทาวน์เมื่อต้นเดือน และอีกรายหนึ่งสองวันหลังจากนั้นในโบวแมน นอร์ท ดาโกต้า The Thirteenth Step (2011)
So the lights will work on November 1st?งั้นไฟจะกลับมาดีต้นเดือนหน้าใช่มั้ย? Horror Fiction in Seven Spooky Steps (2011)
If the board approves, and I can't see why they wouldn't, you would need to be in Louisiana by the beginning of the month.ถ้าคณะกรรมการอนุมัติ และฉัน ก็ไม่เห็นเหตุผลที่จะไม่อนุมัติ คุณจะต้องไปอยู่ที่หลุยเซียนา ในต้นเดือนหน้า A Kiss Before Lying (2012)
I'm calling about a book you sold at the beginning of April,ผมโทรมาเรื่องหนังสือที่คุณขาย ตอนต้นเดือนเมษายน Bad Code (2012)
And then tonight she phoned and said the waters broke and it's two months early.แล้วคืนนี้เธอโทรมาหาและบอกว่าน้ำที่ยากจนและเป็นสองช่วงต้นเดือน ผม ... Locke (2013)
He was institutionalized early January for attacking his mother.เขาไปอยู่สถานสงเคราะห์ตอนต้นเดือน ม.ค. ข้อหาทำร้ายแม่ของเขา The Gathering (2013)
Uh, it would be Seattle, early September.อืม น่าจะเป็นที่ซีแอตเทิล ช่วงต้นเดือนกันยายน Brothers Hotchner (2013)
Of the month.ต้นเดือน Uh... Oh... Ah... (2013)
I wasn't expecting you til the start of the month, Mr. O'Brien.เรานัดกันไว้ต้นเดือนนี่คะ คุณโอ'ไบรอัน This Beautiful Fantastic (2016)
and make them on the first of each month, as opposed to individual payoffs to our SS contacts.จ่ายทุกต้นเดือน... ส่วนที่จ่าย... Schindler's List (1993)
The list is in the lower drawer of my desk, which you-- "First of month--"เอสเอสรายชื่ออยู่ในลิ้นชัก "ทุกต้นเดือน..." Schindler's List (1993)
I will live in my own time, and starting next month, it's that armada duty that I've been hoping for.ผมใช้เวลาอยู่กับตัวเอง และเริ่มต้นเดือนต่อไป การได้เป็นเจ้าหน้าที่ในยานอามาด้า คือสิ่งที่ผมหวังไว้ Hoshi no koe (2002)
That makes sense. First of the month. The bank's probably loaded with cash.สมเหตุสมผล วันแรกของต้นเดือน เป็นไปได้ธนาคารมีการขนเงินสด Mr. Monk and the Employee of the Month (2004)
Analysts say a broader strategy is at work one that began with the offensive in the Sunni Triangle city of Samarra earlier this month.ผลวิจัยบอกว่า กลยุทธแผ่ขยายกำลังถูกใช้ ...ซึ่งเริ่มไปด้วยการโจมตีที่ Sunni Triangle city of Samarra... ...ตอนต้นเดือน In the Valley of Elah (2007)
The first one at the beginning of september in bakersfield.ครั้งแรกคือต้นเดือนกันยายนที่เบเกอร์ฟิลด์ Catching Out (2008)
Let me walk you through it. Around the 1st of every month,ใหฉันนำทางเธอเข้าสู่ประวัติการโทรทุกต้นเดือนของเค้า What More Do I Need? (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ต้นเดือน[X] (ton deūoen) EN: at the beginning of this month ; early this month   FR: au début du mois

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top