Search result for

*ตอนปลาย*

(94 entries)
(0.0296 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ตอนปลาย, -ตอนปลาย-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตอนปลาย[N] at the end, See also: in the end, at last, finale, Syn. ปลายสุด, ส่วนปลาย, ข้างท้าย, Example: ตอนปลายเดือนตุลาคมเขาต้องเดินทางไปดูงานที่ประเทศนิวซีแลนด์
ตอนปลาย[N] at the end, See also: in the end, at last, finale, Syn. ปลายสุด, ส่วนปลาย, ข้างท้าย, Example: ตอนปลายเดือนตุลาคมเขาต้องเดินทางไปดูงานที่ประเทศนิวซีแลนด์
มัธยมตอนปลาย[N] senior high school, Syn. มัธยมศึกษาตอนปลาย, มัธยมปลาย, ม.ปลาย, Ant. มัธยมศึกษาตอนต้น, ม.ต้น, มัธยมต้น, มัธยมตอนต้น, Example: กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาแก่นักเรียนชั้นมัธยมตอนปลาย
มัธยมศึกษาตอนปลาย[N] high school education, Syn. มัธยมปลาย, ม.ปลาย, Ant. มัธยมศึกษาตอนต้น, Example: กำลังคนที่เป็นที่ต้องการทางเศรษฐกิจมักจะตกอยู่ในผู้ที่จบมัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษาหรือมหาวิทยาลัย, Thai definition: การศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
[]

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กร่อม ๒น. เครื่องมือครอบจับปูทะเล ตามชายฝั่งทะเล ใช้ไม้ไผ่ต้นเดียวผ่าตอนปลายออกเป็น ๔ ซี่ เหลาซี่เหล่านั้นให้อ่อน เอาวงแหวนทำด้วยไม้ไผ่ หวาย หรือลวด ใส่ในหว่างซี่เหล่านั้นเพื่อบังคับให้ถ่างออก, กะกร่อม หรือ ตะกร่อม ก็เรียก.
กาบบัวน. ชื่อนกขนาดใหญ่ชนิด Mycteria leucocephala (Pennant) ในวงศ์ Ciconiidae คอและขายาว ปากยาวสีเหลือง หัว คอ และลำตัวสีขาว มีแถบดำคาดขวางอก ขนคลุมขนปีกตอนปลายสีชมพู อาศัยอยู่ตามบึงและหนองนํ้า กินปลาและสัตว์น้ำ.
กำปั่น ๒น. หีบทำด้วยเหล็กหนา สำหรับใส่เงินและของต่าง ๆ รูปค่อนข้างเป็นรูปลูกบาศก์ ฝามีหูยาวตรงกลาง ตอนปลายทำเป็นช่องเล็กเพื่อปิดลงมาสวมขอเหล็กโค้งที่ตัวหีบสำหรับใส่กุญแจ เดิมทำเป็นหีบฝังตะปูหัวเห็ดทั่วตัว.
กุญแจปากตายน. เครื่องมือโลหะชนิดหนึ่ง รูปร่างตอนปลายทั้ง ๒ ข้างคล้ายก้ามปู มีขนาดปากตายตัว ใช้สำหรับขันหรือคลายนอตเป็นต้น.
กุญแจแหวน(-แหฺวน) น. เครื่องมือโลหะชนิดหนึ่ง ตอนปลายทั้ง ๒ ข้างมีลักษณะคล้ายแหวน ขอบเหลี่ยม มีขนาดตายตัว ใช้สำหรับขันหรือคลายนอตเป็นต้น.
คลุ้ม ๒(คฺลุ้ม) น. ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Donax grandis (Miq.) Ridl. ในวงศ์ Marantaceae ต้นสูงถึง ๓ เมตร สีเขียวเข้ม แตกแขนงตอนปลาย ผิวแข็ง ใช้สานเสื่อได้ ใบคล้ายคล้าแต่ขนาดใหญ่กว่า.
เงี่ยง ๑น. กระดูกแหลมของปลาบางชนิด เช่น ปลากระเบนมีเงี่ยงที่โคนหาง หรือปลาดุกมีเงี่ยงที่ครีบอก, แง่ของสิ่งของบางอย่าง มีรูปหยักตอนปลายเช่นเบ็ดหรือลูกศร.
ชนหินน. ชื่อนกเงือกขนาดใหญ่ชนิด Rhinoplax vigil (Forster) ในวงศ์ Bucerotidae ปากใหญ่สีเหลือง บนส่วนท้ายของขากรรไกรบนมีโหนกแข็งสีแดง ส่วนด้านหน้าตัน คอสีน้ำตาลแดง ลำตัวและปีกสีดำ ขอบปีกสีขาว หางสีขาวมีคาดสีดำ ขนหางตอนกลางยื่นยาวเป็นคู่ออกไปมีสีขาวตอนปลายคาดดำ พบทางภาคใต้.
ช่อฟ้าน. ชื่อตัวไม้เครื่องประกอบกรอบหน้าบัน รูปอย่างครุฑ มีอกใหญ่ คอเรียว ศีรษะเล็ก ปากเป็นจะงอย หงอนยาวเรียว ติดตั้งอยู่ตอนปลายสุดหน้าบัน.
ด้วนว. เรียกสิ่งที่มีรูปยาว ๆ ที่ตอนปลายขาดหายไป เช่น แขนด้วน ขาด้วน เจดีย์ยอดด้วน, โดยปริยายใช้เรียกสิ่งอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น คลองด้วน แม่นํ้าด้วน.
เต้า ๑น. เครื่องบนของเรือนลักษณะเป็นไม้ท่อนสี่เหลี่ยมแบน สอดโคนไว้ที่ช่องต่ำกว่าปลายเสาเรือน ตอนปลายใช้รับเชิงกลอน, ถ้าอยู่ตามเสารายข้างเรือน เรียกว่า เต้าราย, ถ้าอยู่ที่เสามุมเรือน มีเต้ายื่นออกไปอย่างน้อย ๒ ตัว เรียกว่า เต้ารุม.
ไต้น. เชื้อเพลิงสำหรับจุดให้สว่าง ทำด้วยไม้ผุคลุกน้ำมันยางหรือชัน ห่อด้วยเปลือกเสม็ดหรือเตยป่า เป็นต้น ทำเป็นเล่มยาว ๆ ใช้ตอกมัดเป็นเปลาะ ๆ หรือใส่กระบอก, ถ้ามัดตอนปลายด้านหนึ่งเป็นหาง เรียกว่า ไต้หาง, เรียกส่วนเนื้อของไต้ที่แบ่งเอามาใช้เป็นเชื้อไฟ หรือส่วนของไต้ที่จุดและเขี่ยให้ร่วงหล่นลงมาว่า ขี้ไต้.
เถียง ๑ขัดกัน เช่น เรื่องนี้ความตอนต้นกับตอนปลายเถียงกัน.
เท้าคู้น. เรียกขาโต๊ะหรือขาตู้ที่ตอนปลายคู้หรืองอเข้า.
ธงบรมราชวงศ์น้อยน. ธงสำหรับองค์สมเด็จพระบรมราชชนนี แบ่งตามความยาวออกเป็น ๒ ตอน ตอนต้นมีลักษณะและสีอย่างเดียวกับตอนต้นของธงบรมราชวงศ์ใหญ่แต่กว้างไม่เกิน ๖๐ เซนติเมตร ตอนปลายมีลักษณะเป็นชายต่อสีแดงแปลงเป็นรูปธงยาวเรียว โดยให้ปลายสุดกว้างครึ่งหนึ่งของธงตอนต้น ปลายธงตัดเป็นแฉกรูปหางนกแซงแซว ลึก ๓ ใน ๘ ส่วนของความยาวของผืนธง ความยาวของผืนธงเป็น ๘ เท่าของความกว้างของตอนต้น ธงนี้ถ้าชักขึ้นแทนธงบรมราชวงศ์ใหญ่ หมายความว่า โปรดเกล้าฯ ให้งดการยิงสลุตถวายคำนับ.
ธงมหาราชน้อยน. ธงสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ แบ่งตามความยาวออกเป็น ๒ ตอน ตอนต้นมีลักษณะและสีอย่างเดียวกับธงมหาราชใหญ่ แต่กว้างไม่เกิน ๖๐ เซนติเมตร ตอนปลายมีลักษณะเป็นชายต่อสีขาวแปลงเป็นรูปธงยาวเรียวโดยให้ปลายสุดกว้างครึ่งหนึ่งของตอนต้น ปลายธงตัดเป็นแฉกรูปหางนกแซงแซว ลึก ๓ ใน ๘ ส่วนของความยาวของผืนธง ความยาวของผืนธงเป็น ๘ เท่าของความกว้างของตอนต้น ธงนี้ถ้าชักขึ้นแทนธงมหาราชใหญ่ หมายความว่า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้งดการยิงสลุตถวายคำนับ.
ธงเยาวราชน้อยน. ธงสำหรับองค์สมเด็จพระยุพราช แบ่งความยาวออกเป็น ๒ ตอน ตอนต้นมีลักษณะและสีอย่างเดียวกับธงเยาวราชใหญ่ แต่กว้างไม่เกิน ๖๐ เซนติเมตร ตอนปลายมีลักษณะเป็นชายต่อสีขาวแปลงเป็นรูปธงยาวเรียวโดยให้ปลายสุดกว้างครึ่งหนึ่งของตอนต้น ปลายธงตัดเป็นแฉกรูปหางนกแซงแซว ลึก ๓ ใน ๘ ส่วนของความยาวของผืนธง ความยาวของผืนธงเป็น ๘ เท่าของความกว้างของตอนต้น ธงนี้ถ้าชักขึ้นแทนธงเยาวราชใหญ่ หมายความว่า โปรดเกล้าฯ ให้งดการยิงสลุตถวายคำนับ.
ธงราชินีใหญ่น. ธงสำหรับองค์สมเด็จพระราชินี มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง ๒ ส่วน ยาว ๓ ส่วน พื้นธงสีเหลือง ตอนต้น ๒ ใน ๓ ส่วนของความยาวของผืนธงเหมือนธงมหาราชใหญ่ ตอนปลายตัดเป็นแฉกรูปหางนกแซงแซว ลึก ๑ ใน ๓ ส่วนของความยาวของผืนธง.
ปัจฉิมวัย(ปัดฉิมมะ-) น. วัยตอนปลาย, วัยชรา.
เป็นต้น ๒คำที่ใช้แทนเครื่องหมาย ฯลฯ เพื่อละคำหรือข้อความตอนปลายซึ่งอยู่ในประเภทเดียวกันกับคำหรือข้อความที่ยกขึ้นกล่าวเป็นตัวอย่างตอนต้น เช่น อริยสัจ ๔ มีทุกข์เป็นต้น.
ฝนสั่งฟ้าน. ฝนที่ตกหนักตอนปลายฤดูฝน.
พู่กันน. เครื่องเขียนหนังสือหรือระบายสี ตอนปลายเป็นพู่ทำด้วยขนสัตว์.
แพร้ว ๒น. ชื่อมะพร้าวพันธุ์หนึ่ง ทะลายไม่แยกแขนง ผลมีจุกตอนปลาย, มะแพร้ว ก็เรียก.
มังกงน. ชื่อปลาชนิด Mystus gulio (Hamilton) ในวงศ์ Bagridae ไม่มีเกล็ด มีหนวดยาว ๔ คู่ หัวแบนลง ปากอยู่ตํ่าที่ตอนปลายของหัว ครีบหลังตอนที่ ๒ ซึ่งเป็นแผ่นเนื้อมีขนาดเล็ก ลำตัวและครีบมีเพียงพื้นสีนํ้าตาลคลํ้าหรือเทาดำ มีชุกชุมทั่วไปตามแหล่งนํ้าจืดใกล้ทะเล บางครั้งจับได้ในนํ้ากร่อย ขนาดยาวได้ถึง ๒๕ เซนติเมตร, แขยงหนู ก็เรียก.
ไม้แข็งน. ไม้ตีระนาดมี ๒ ส่วน ส่วนที่ใช้มือถือทำด้วยไม้ไผ่เหลากลม ตอนปลายที่ใช้ตีพอกด้วยผ้าชุบยางรักเมื่อตีจะมีเสียงกังวาน ใช้เฉพาะระนาดเอก, โดยปริยายหมายความว่า วิธีการเฉียบขาด, อำนาจเด็ดขาด, เช่น เด็กคนนี้ต้องใช้ไม้แข็งจึงจะปราบอยู่.
ยางโทนน. ชื่อนกยางขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ในวงศ์ Ardeidae ลำตัวสีขาว ทำรังแบบง่าย ๆ ด้วยกิ่งไม้บนต้นไม้ กินปลาและสัตว์น้ำอื่น ๆ ในประเทศไทยมี ๒ ชนิด คือ ยางโทนใหญ่ [Egretta alba (Linn.)] ตัวขนาดใหญ่ ช่วงฤดูผสมพันธุ์ปากสีดำ นอกฤดูผสมพันธุ์ปากสีเหลือง และยางโทนน้อย [E. intermedia (Wagler)] ตัวขนาดกลาง ปากสีเหลืองตอนปลายดำ.
ลุ่นตุ้น, ลุ่นโตงว. มีตอนปลายสุดหายเหี้ยนไปหมด เช่น นิ้วลุ่นตุ้น หางลุ่นโตง.
ลูกรอกน. อาหารชนิดหนึ่ง ทำด้วยไข่กรอกในไส้ไก่แล้วเอาไปต้มหรือนึ่งให้สุก ตัดเป็นแว่น ๆ เมื่อต้มในแกงจืดตอนปลายหัวท้ายจะบานตรงกลางเป็นร่องคล้ายรอก.
แววหางนกยูงน. ตอนปลายของหางนกยูงที่เป็นวงกลม ๆ มีลักษณะเป็นแสงสีสันเลื่อมเป็นมัน.
สลักเกลียวน. แท่งโลหะที่หัวมีลักษณะกลมหรือเหลี่ยม ตอนปลายมีเกลียวสำหรับใส่ขันยึดกับนอต. (ดู นอต ๒).
หนวดพราหมณ์ ๒(หฺนวดพฺราม) น. ชื่อปลานํ้าจืดหรือน้ำกร่อยในสกุล Polynemus วงศ์ Polynemidae ลำตัวยาว แบนข้าง หัวแหลม ปากอยู่ตํ่ามาก ตาเล็ก เกล็ดเล็กเป็นแบบเกล็ดหนาม ครีบหลังมี ๒ ตอน ครีบหางใหญ่เป็นแฉกเรียวแหลมตอนปลาย ที่สำคัญก้านครีบส่วนล่างของครีบอกแยกกันและยื่นเป็นเส้นคล้ายหนวดหลายเส้นยาวเลยครีบหาง ลำตัวด้านหลังสีเทาหรือเขียวหม่น ส่วนท้องและครีบสีเหลืองหรือส้มคลํ้า.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bureau de Cooperation pour le Francaisสำนักงานความร่วมมือด้านภาษาฝรั่งเศส ปัจจุบันมีความร่วมมือระหว่างรัฐบาลฝรั่งเศสกับรัฐบาล ไทยเพื่อดำเนินโครงการ BCF โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และอุดมศึกษา โดยรัฐบาลฝรั่งเศสให้ความร่วมมือด้านผู้เชี่ยวชาญ ทุนการศึกษา ทุนฝึกอบรม เป็นต้น [การทูต]
Acromial Extremityปุ่มหัวไหล่อยู่ตอนปลายของกระดูกไหปลาร้า [การแพทย์]
Distal Straight Portionส่วนตรงตอนปลาย [การแพทย์]
cardiac muscleกล้ามเนื้อหัวใจ, เนื้อเยื่อกล้ามเนื้อที่ประกอบด้วยเซลล์รูปทรงกระบอก  มีลายตอนปลายของเซลล์  มีการแตกแขนงและเชื่อมโยงติดต่อกันกับเซลล์ข้างเคียง  ทำงานนอกอำนาจจิตใจ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
malpighian tubuleท่อมัลพิเกียน, ท่อเล็ก ๆ จำนวนมากที่ยื่นออกมาบริเวณตอนปลายทางเดินอาหารของแมลงและอาร์โทรพอดบางชนิด  ทำหน้าที่ในการขับถ่ายของเสีย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
amplitude modulation (AM)ระบบเอเอ็ม, ในที่นี้ให้แปลว่า ระบบเอเอ็ม  ตามคำศัพท์ในหนังสือเรียนวิชาฟิสิกส์ มัธยมศึกษาตอนปลาย คำศัพท์นี้ในหนังสือเรียนเล่มอื่นบางทีแปลว่า การผสมคลื่นทางแอมพลิจูด ในพจนานุกรมวิทยาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน คำว่า modulation แปลว่า การกล้ำ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Ileumอิเลอัม, ลำไส้เล็ก; ลำไส้เล็กท่อนปลาย; ลำไส้เล็กอีเลอัม; ลำไส้เล็กตอนปลาย; ลำไส้ไอเลียม; ลำไส้เล็กส่วนปลาย; อิเลียม; ส่วนปลายของลำไส้เล็ก; ไอเลียม [การแพทย์]
Ileum, Terminalตอนปลายของไอเลียม [การแพทย์]
Insomnia, Terminalนอนหลับตื่นเช้ากว่าปกติ, นอนไม่หลับตอนปลาย, ตื่นเช้ากว่าธรรมดา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The late fourth century A.D. the Roman Empire began to crumble.ในตอนปลายศตวรรษที่ 4 จักรรวรรดิโรมันเริ่มล่มสลาย Agora (2009)
6 YEARS AGO. AND WHAT ABOUT THE MOVIE THEATER?ศูนย์สันทนาการสร้างตอนปลายยุค 70 House on Fire (2009)
Comfortable and well-loved by his parents, but itching to do something more with his life,แต่ เอ่อ... อยากทำอะไรมากกว่านั้น ในชีวิต ซึ่งคือ ตอนไปสมัครเป็นทหาร ตอนปลายของ... Good Mourning (2009)
One of the threads in his spinal cord is attached to his tailbone.ตามปกติแล้ว เส้นประสาทไขสันหลังจะเป็นอิสระ ในตอนปลาย แต่ด้วยความที่มันติด Good Mourning (2009)
I'm you from the tail end of 2009.ฉันคือ นาย จากตอนปลายปี 2009 The End (2009)
Small stature, I estimate late teens, early 20s. If anyone's interested.ลำตัวเล็ก ฉันคาดว่าเป็น วัยรุ่นตอนปลาย เกือบๆ สัก 20 ปี เนี้ยมีใครสนใจบ้างมั้ย? A Night at the Bones Museum (2009)
if that were true, he'd be the same age as these girls-- late teens.วัยรุ่นตอนปลาย ฆาตกรคนนี้มีความชำนาญมาก ในเรื่องนี้ Cradle to Grave (2009)
No, I bought that my junior year at Duke right before I miraculously passed a physics final, and, um, ever since then...เปล่าเลย ผมซื้อมาตอนผม เรียนปีสองที่ม.ดุคก์ ก่อนที่ผมจะสอบวิชาฟิสิกส์ ตอนปลายภาคผ่าน อย่างปฏิหาริย์ ตั้งแต่นั่นมา- Better Angels (2010)
It sounds like a profile.วัยรุ่นตอนปลาย ไม่ค่อยมีอะไรโดดเด่นเท่าไหร่ เป็นแฟ้มประวัติได้เลยนะเนี่ย Live Free or Twihard (2010)
A pair of photons on one end is activated with a laser.คู่ของโฟตอนปลายด้านหนึ่ง ถูกเปิดใช้งานด้วยเลเซอร์ Is Time Travel Possible? (2010)
He may have suffered from some mental disease, but schizophrenia usually presents itself in your late teens or early 20s.บางทีเขาอาจเจ็บป่วย ด้วยโรคทางจิตบางอย่าง แต่โรคจิตเภทจะแสดงอาการ ในช่วงวัยรุ่นตอนปลาย หรือในช่วง 20 ต้นๆ With Friends Like These (2011)
I'd describe it as a late-middle-kingdom shabti, buried with the pharaohs to protect them in an afterlife.ฉันคิดว่าเป็นหุ่นค่ารับใช้ของฟาโรห์\ อาณาจักรกลางตอนปลาย ถูกขังไปกับฟาโรห์เำพื่อคุ้มกันเขา ในโลกหลังความตาย On the Fence (2011)
I'm supposed to go see that girl from the comic book store, Alice, but I don't know if I should, because I'm going out with Priya, but she's in India.ต่อสิ ก็... เขาว่า ในตอนปลายชีวิตคุณ The Good Guy Fluctuation (2011)
White male, late teens.ผู้ชายผิวขาว, วัยรุ่นตอนปลาย Organ Grinder (2012)
But why don't you give me a call at the end of the week and we'll see.แต่ทำไมคุณไม่\โทรหาชั้นตอนปลายสัปดาห์ละ Island of Dreams (2012)
I'll tke Carol for some more at the end of the week.ผมจะพาแครอลไปเอามาเพิ่ม ตอนปลายสัปดาห์นี้ Made to Suffer (2012)
Primary cranial structure indicates a male Caucasian in his late 20s.โครงสร้างกระโหลกขั้นต้น ชี้ว่าเป็นเพศชาย,ผิวขาว อายุ20ตอนปลาย The Tiger in the Tale (2012)
The end of the metacarpals on the right hand are also abraded.ตอนปลายของกระดูกฝ่ามือข้างขวา The Patriot in Purgatory (2012)
The patience required to commit his crimes makes us believe he's a male in his late 30s to 40s who is single and socially immature.คนไข้ต้องการ ก่อคดีของเขา ทำให้เราเชื่อว่า คนร้ายเป็นผู้ชาย เขาอายุ30ตอนปลายถึง40ปี Magnificent Light (2012)
Alright, you're gonna move it like this just at the ends.โอเค เธอต้องตวัดแบบนี้ตอนปลาย Confaegion (2013)
Late teens, early 20s.วัยรุ่นตอนปลาย อายุ 20 กว่าๆ I'm Your Puppet (2013)
Male, late 20s with no ID. The leg is not looking good.- ชาย วัย 20 ตอนปลาย ไม่มีบัตรประชาชน Patriots Day (2016)
And then, toward the end of the 19th century,และแล้ว, ตอนปลายศตวรรษที่19, Suspiria (1977)
Besides, I'm going on vacation at the end of the week.นอกจากว่า ผมจะไปทำตอนปลายอาทิตย์เลย Akira (1988)
Besides, I'm going on vacation at the end of the week.นอกจากว่า ผมจะไปทำตอนปลายอาทิตย์เลย Akira (1988)
Whatever. There's this big concert at the end of term and Joanna's in it.คืองี้ จะมีคอนเสิร์ตตอนปลายเทอม แล้วโจแอนนาก็จะร้องเพลงด้วย Love Actually (2003)
- just as long as we still hanging for candy bergen's end-of-the-summer barbecue 'cause everybody was talking about thatที่ได้ร่วมงานบาร์บีคิวตอนปลายฤดูร้อนของแคนดี้ เบอร์เก้น เพราะทุกคนพูดถึงแต่เรื่องนี้ How Betty Got Her Grieve Back (2007)
Ani'i'happy to rejoin the others After the weekend. Runway 14.และเมื่อสบายใจจะกลับมา ทำงานใหม่ตอนปลายสัปดาห์ The Dreamscape (2008)
Based on witness descriptions and captured images, the suspect is white, mid-to late 20s, and i repeat,จากรูปพรรณที่ได้จากพยาน และจากภาพที่จับไว้ได้ ผู้ต้องสงสัยผิวขาว อายุ 20 กลางๆ ถึงตอนปลาย และฉันขอย้ำ 52 Pickup (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มัธยมศึกษาตอนปลาย[n. exp.] (matthayomseuksā tønplāi) EN: high school education   
มัธยมตอนปลาย[n. exp.] (matthayom tønplāi) EN: senior high school   
ตอนปลาย[n.] (tønplāi) EN: end   FR: fin [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
high school[N] โรงเรียนมัธยมปลาย, See also: โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย, โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
in extremis[ADV] ใกล้ตาย (ภาษาละติน), See also: ขั้นสุดท้าย, ตอนปลาย
Indian summer[N] ช่วงอากาศอบอุ่นตอนปลายฤดูใบไม้ร่วงหรือตอนต้นฤดูหนาว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
random accessการเข้าถึงโดยสุ่มการเข้าถึงข้อมูลที่บันทึกไว้โดยสุ่มหมายความว่าเข้าถึงได้ทุก ๆ จุดได้โดยทันทีทันใด เป็นต้นว่า การเข้าถึงข้อมูลที่เก็บในจานบันทึก ซึ่งจะใช้เวลาเท่ากันหมดไม่ว่าเก็บไว้ที่จุดไหน ต่างกับการเข้าถึงข้อมูลที่เก็บไว้ในแถบบันทึกหรือเทป ถ้าข้อมูลที่ต้องการอยู่ตอนปลาย ก็จะต้องรอให้เทปเดินหน้าไปจนถึงจุดนั้นเสียก่อน การเข้าถึงข้อมูลโดยวิธีนี้ จะมีหัวอ่าน/บันทึก (read head) ต่อกับก้านโลหะที่เคลื่อนเข้า/ออกได้ เหนือจานที่หมุนรอบแกนอีกทีหนึ่ง เปรียบเทียบ) ถ้าเปรียบกับการฟังเพลงจากจานเสียงและเทป จะทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น กล่าวคือ ถ้าเป็นเทปหรือแถบบันทึก หากจะฟังเพลงที่อยู่ในลำดับท้าย ๆ ก็จะต้องรอให้เทปหมุนผ่านเพลงในลำดับแรก ๆ ไปก่อน แต่ถ้าเป็นจานเสียง เราต้องการฟังเพลงใด ก็สั่งได้ทันทีดู sequential access เปรียบเทียบ
samแซม <คำอ่าน>ย่อมาจาก sequential access method แปลว่า วิธีเข้าถึงโดยลำดับ เป็นวิธีเก็บข้อมูลและดึงข้อมูลมาใช้วิธีหนึ่ง หมายถึง การเข้าถึงหน่วยเก็บข้อมูลหรือสื่อบางชนิด เช่น แถบแม่เหล็ก (tape) ซึ่งจะเก็บข้อมูลไว้โดยเรียงไปตามลำดับ วิธีที่ใช้ในการเข้าถึงข้อมูลขึ้นอยู่กับระยะทางของตำแหน่งของข้อมูลที่บรรจุไว้ในสื่อนั้น หากข้อมูลถูกเก็บอยู่ตอนปลาย กว่าจะเข้าถึงข้อมูล ก็ย่อมจะเสียเวลานาน
senior high schooln. โรงเรียนมัธยมตอนปลาย
sequential access methodวิธีเข้าถึงโดยลำดับใช้ตัวย่อว่า SAM (อ่านว่า แซม) หมายถึง การเข้าถึงหน่วยเก็บข้อมูลหรือสื่อบางชนิด เช่น แถบแม่เหล็ก (tape) ซึ่งจะเก็บข้อมูลไว้ตามลำดับ วิธีที่ใช้ในการเข้าถึงข้อมูลขึ้นอยู่กับระยะทางของตำแหน่งของข้อมูลที่บรรจุไว้ในสื่อนั้น หากข้อมูลถูกเก็บอยู่ตอนปลาย กว่าจะเข้าถึงข้อมูล ก็ย่อมจะเสียเวลานานดู random access เปรียบเทียบ
sounding linen. สายเชือกหรือลวดที่ผูกตะกั่วหรือเครื่องถ่วงตอนปลายเพื่อหยั่งความลึก
terminator(เทอ'มะเนเทอะ) n. ผู้ยุติ,สิ่งที่อยู่ท้าย,สิ่งต่อท้าย,ผู้อยู่ตอนปลาย,เส้นแบ่งเขตความมืดและความสว่างของดาวนพเคราะห์
xiphoid(ซิฟ'ฟอยดฺ) adj. เป็นรูปดาบ n. กระดูกลิ้นปี่,กระดูกสันอกท่อนล่างตอนปลาย

English-Thai: Nontri Dictionary
end(n) ตอนอวสาน,ตอนจบ,จุดจบ,ตอนปลาย,การมรณกรรม,ความหายนะ
ending(n) ตอนจบ,การจบ,ตอนปลาย,การสิ้นสุด,ความตาย
extreme(n) ตอนปลาย,ที่สุด,ความสูงสุด,ความรุนแรงเกินไป
omega(n) ตอนปลาย,ตอนจบ,อวสาน
terminal(adj) ตอนปลาย,ท้าย,สรุป,เกี่ยวกับขอบเขต

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
บั้นท้าย (n adj ) ตอนปลาย, ช่วงสุดท้ายของชิวิต
See also: S. บั้นปลาย,

French-Thai: Longdo Dictionary
en fin de(phrase) ตอนปลาย, ช่วงท้าย เช่น en fin de journée, en fin de mois, en fin de compte, See also: A. au début, dès le début,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top