Search result for

*ดูแคลน*

(52 entries)
(0.0951 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ดูแคลน, -ดูแคลน-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดูถูกดูแคลน[V] look down upon, See also: underestimate, disparage, disdain, slight, insult, snub, affront, Syn. ดูถูก, เหยียดหยาม, Example: เมื่อไหร่พวกเขาถึงจะเลิกดูถูกดูแคลนความคิดความอ่านของเราสักที, Thai definition: แสดงอาการเป็นเชิงดูหมิ่นหรือเหยียดหยามเขาว่าไม่มีความสามารถหรือไม่มีคุณสมบัติที่ดี
ดูหมิ่นดูแคลน[V] insult, See also: underestimate, disparage, disdain, slight, snub, affront, look down upon, scorn, hold in c, Syn. ดูถูก, Example: คนในหมู่บ้านดูหมิ่นดูแคลนครอบครัวที่ขายลูกกินอย่างเขา, Thai definition: แสดงอาการเป็นเชิงดูหมิ่นหรือเหยียดหยามเขาว่าไม่มีความสามารถหรือไม่มีคุณสมบัติที่ดี

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ดูแคลน, ดูถูกดูแคลนก. พูดหรือแสดงอาการเป็นเชิงดูหมิ่นหรือเหยียดหยามผู้อื่นที่ขัดสนหรือยากจนกว่า.
คนพรรค์นั้นน. คนพวกนั้น (มักใช้ในทางดูหมิ่นดูแคลน).
แคลน(แคฺลน) ว. ขัดสน, อัตคัด, มักใช้ประกอบคำอื่น เช่น ขาดแคลน = ทั้งขาดทั้งแคลน หมายความว่า อัตคัด, ขัดสน ดูแคลน = ดูหมิ่นเพราะเห็นเขาขัดสน ดูหมิ่นถิ่นแคลน = ดูถูกว่ามีฐานะตํ่าต้อย.
ดูชาก. ดูแคลน, ดูถูก, เช่น ตูจะให้สูทั้งหลายฆ่า ว่าผู้ดูชาดูแคลน แหนความเราจงมิด (ลอ).
เสียเชิงชายก. เสียชั้นเชิงที่ผู้ชายพึงมีให้ผู้หญิงดูแคลน เช่น ถูกผู้หญิงหลอกจนขายหน้าอย่างนี้ เสียเชิงชายหมด.
แสยะ(สะแหฺยะ) ก. อาการของปากที่แบะออก แสดงให้รู้ว่า เกลียด เกลียดกลัว เยาะเย้ย หรือ ดูแคลน.
แหน ๒(แหนฺ) ก. ปิด เช่น ตูจะให้สูงทั้งหลายฆ่า ว่าผู้ดูชาดูแคลน แหนความเราจงมิด ปิดความเราจงทั่ว (ลอ).
โหด ๑ว. ไร้, ไม่มี, เช่น นกไร้ไม้โหด, ยากไร้ เช่น เพราะเห็นกูโหดหืน แลดูแคลนกูกลใด ด่งงนี้ (ม. คำหลวง มัทรี).
เฮ่ออ. คำที่เปล่งออกมาแสดงความดูแคลนหรือไม่เชื่อถือ.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Order of Precedenceหมายถึง ลำดับอาวุโสทางการทูต โดยถือยศหรือตำแหน่งเป็นบรรทัดฐาน โดยเฉพาะในโอกาสที่ไปร่วมพิธีต่าง ๆ ตลอดจนการเลี้ยงอาหารอย่างเป็นทางการ นักการทูตทั่วโลกต่างถือลำดับอาวุโสเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องพิถีพิถันกันไม่ น้อย เพราะในฐานะที่เป็นตัวแทนของประเทศ หากมีการจัดลำดับอาวุโสไม่ถูกต้อง เขาผู้นั้นซึ่งคำนึงถึงศักดิ์ศรีในฐานะตัวแทนของประเทศย่อมต้องรู้สึกว่า นอกจากจะไม่ได้รับความถูกต้องแล้ว ยังเป็นการดูแคลนประเทศของตนด้วยในสมัยก่อน ผู้ที่ทำหน้าที่ชี้ขาดในเรื่องลำดับอาวุโสของบรรดาประมุขของรัฐทั้งหลาย คือสมเด็จพระสันตะปาปา ต่อมาในการประชุมคองเกรสแห่งเวียนนาเมื่อปี ค.ศ. 1815 ที่ประชุมได้ตกลงกันให้ถือวันที่เดินทางมาถึงประเทศผู้รับ และได้แจ้งให้ทราบเป็นทางการว่าเป็นเรื่องลำดับอาวุโส ผู้ที่มาถึงก่อนย่อมมีอาวุโสกว่าผู้ทีมาทีหลัง อย่างไรก็ดี มาในทุกวันนี้มีหลายประเทศถือหลักว่า ผู้แทนทางการทูตที่ยื่นสารตราตั้งก่อนจะมีอาวุโสกว่าผู้ยื่นสารตราตั้งที หลัง และในกรณีที่เกิดความเห็นไม่ลงรอยกันระหว่างบุคคลในคณะทูตเรื่องลำดับอาวุโส ประเทศเจ้าภาพหรือประเทศผู้รับจะเป็นผู้ตัดสินชี้ขาดอนุสัญญากรุงเวียนนาว่า ด้วยความสัมพันธ์ทางการทูตได้บัญญัติเกี่ยวกับลำดับอาวุโสของผู้แทนทางการ ทูตไว้ดังนี้ ?ข้อ 16 1. ให้หัวหน้าคณะผู้แทนมีลำดับอาวุโสในแต่ละชั้นของตนตามลำดับวันและเวลาที่ เข้ารับการหน้าที่ของตนในรัฐผู้รับ เมื่อตนได้ยื่นสารตราตั้ง หรือเมื่อได้บอกกล่าวการมาถึงของตนและได้เสนอสำเนาที่ถูกต้องของสารตราตั้ง ต่อกระทรวงการต่างประเทศของรัฐผู้รับ หรือกระทรวงอื่นตามที่อาจจะตกลงตามแนวปฏิบัติที่มีอยู่ในรัฐผู้รับ ซึ่งจะต้องใช้ในทำนองอันเป็นเอกรูป 2. การเปลี่ยนแปลงในสารตราตั้งของหัวหน้าคณะผู้แทน ซึ่งไม่เกี่ยวพันกับการเปลี่ยนแปลงชั้นใด ๆ จะไม่กระทบกระเทือนลำดับอาวุโสของหัวหน้าคณะผู้แทน 3. ข้อนี้ไม่เป็นที่เสื่อมเสียแก่ทางปฏิบัติใด ซึ่งมีอยู่ในรัฐผู้รับ ในเรื่องลำดับอาวุโสของผู้แทนของโฮลี่ซี ข้อ 17 ลำดับอาวุโสของสมาชิกคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายทูตของคณะผู้แทนนั้น ให้หัวหน้าคณะผู้แทนเป็นผู้บอกกล่าวแก่กระทรวงการต่างประเทศ หรือกระทรวงอื่นตามที่อาจจะตกลงกัน? [การทูต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I don't wish to belittle D'Arnot's contribution... but he was merely a part of an expedition.ฉันไม่ต้องการที่จะมีส่วน ร่วมดูแคลน ดึอาโนท ของ ... แต่เขาก็เป็นเพียงส่วนหนึ่ง ของการเดินทาง Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Do not be fooled by its commonplace appearance.อย่าเพิ่งดูแคลนลักษณะดาดๆของมัน Aladdin (1992)
I don't mean for this to be disrespectful.นี่ไม่ได้หมายความว่าผมดูหมิ่นดูแคลนคุณนะ Saw (2004)
Your Wife Despises Me.ภรรยาคุณดูแคลนฉันนะ Blair Waldorf Must Pie! (2007)
So Alma found herself married to a man who seemed to despise her.อัลม่าเลยได้รู้ว่า เธอได้แต่งงานกับ ผู้ชายคนที่ดูแคลนเธอตลอดเวลา No Fits, No Fights, No Feuds (2007)
I was brought up to despise the Merryweather but later then I met you and that change everything...ฉันเคยดูแคลนพวกเมอรี่เวธเธอร์ แต่เมื่อได้พบเธอ ทุกสิ่งมันเปลี่ยนไป... The Secret of Moonacre (2008)
It's hard not to feel a little insulted by that.ก็เป็นการยากที่จะไม่ให้ถูกดูแคลนต่อเรื่องนี้ Frost/Nixon (2008)
And now that I have... Whoa, hey, not so fast.ผมรู้จักคุณ คุณมีเรื่องที่ถูกดูแคลนไว้เยอะ ผมบอกให้ Family Ties (2009)
But i'm only here because of a brief addiction to pillsและฉันไม่ได้ดูถูกดูแคลนสถาบันแห่งนี้นะคะ Social Psychology (2009)
I mean, did you just come over here to insult me or what?หมายถึงนายทำแบบนี้ มาตรงนี้เพื่อมาพูดจา ดูแคลนฉันนั่นรึ? History Repeating (2009)
I presume you've prepared new insults for today?วันนี้นายคงมีคำดูแคลนมาอีกแล้วสินะ Star Trek (2009)
I trust you will not feel it reflects judgment upon you.หวังว่าท่านแม่คงไม่ถือว่านี่เป็นการดูแคลนท่านแม่ Star Trek (2009)
Wasting it on anything other than procreation is blasphemy.สูญเสียไปกับสิ่งอื่นใด ที่ไม่ใช่การให้กำเนิด ถือว่าเป็นการดูหมิ่นดูแคลน Bad Blood (2010)
You were insulting me, Dave. Repeatedly.ว่าเธอดูแคลนฉัน เดฟ ซ้ำไปซ้ำมา The Sorcerer's Apprentice (2010)
And don't forget, he has every reason to despise Uther.และอย่าลืมว่า เขามีทุกเหตุผลที่จะดูแคลนอูเธอร์ The Darkest Hour: Part Two (2011)
Underestimated, look, I'm still around#ฉันดูแคลนมากเกินไป\\แต่ฉันก็ยังอยู่นี่ไง# I Kissed a Girl (2011)
Never underestimate someone who's acting for their child.อย่าได้ดูแคลนคนที่ ทำเพื่อลูกเด็ดขาด Desperate Souls (2012)
And yet you find it funny to ridicule and underestimate the human race?และคุณคิดว่าสิ่งที่คุณ กำลังทำมันน่าสนุกที่ได้เยาะเย้ย และดูแคลนเผ่าพันธุ์มนุษย์ ใช่มั้ย Whatever I Am, You Made Me (2012)
It wasn't me you spurned. It was my girls.ท่านมิได้ดูแคลนข้า แต่ลูกสาวข้าต่างหาก The Rains of Castamere (2013)
- Yeah. And I can see how you could then look down on me from all the way up there.ถึงสูงส่งจนดูแคลน คนต่ำต้อยอย่างผมได้ La La Land (2016)
I'm not trying to disrespect your struggle.ครูไม่ได้อยากดูแคลนปัญหาที่เธอเจอ Moonlight (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดูแคลน[v.] (dūkhlaēn) EN: insult   
ดูหมิ่นดูแคลน[v.] (dūmindūkhlaēn) EN: insult   
ดูถูกดูแคลน[v.] (dūthūkdūkhlaēn) EN: look down upon ; underestimate ; disparage ; disdain ; slight ; insult ; snub ; affront   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
affront[N] คำปรามาส, See also: คำดูแคลน, Syn. insult, indignity, offense
affront[VT] ดูถูก, See also: ดูแคลน, ปรามาส, สบประมาท, Syn. offend, insult, provoke
belittle[VT] ดูถูก, See also: ดูแคลน, เหยียดหยาม
despise[VT] เหยียดหยาม, See also: ดูหมิ่น, ดูถูก, ดูแคลน, Syn. abhor, contemn, detest, Ant. love, like
insulting[ADJ] ซึ่งดูถูกดูแคลน, See also: ซึ่งสบประมาท, ซึ่งเย้ยหยัน, Syn. abusive, insolent, offensive, Ant. complimentary, respectful
insultingly[ADV] อย่างดูถูกดูแคลน, See also: อย่างสบประมาท, อย่างเย้ยหยัน, Syn. abusively, insolently, Ant. complimentarily, resectfully
snub[VT] ดูแคลน, See also: ดูหมิ่น, ดูถูก, Syn. scorn, ignore, spurn
snub[N] การดูแคลน, See also: การดูถูก, Syn. denial, dismissal, rejection, Ant. acceptance, welcome

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
belittle(บิลิท'เทิล) {belittled,belittling,belittles} vt. ดูถูก,ดูแคลน,ทำให้ความสำคัญลดน้อยลง, See also: belittler n. ดูbelittle, Syn. deride ###A. promote
slight(สไลทฺ) adj. เล็กน้อย,เบา,เบาบาง,บอบบาง,อรชร,สะโอดสะอง,ไม่แข็งแรง,อ่อนแอ. vt.,n. (การ) มองข้าม,ดูถูก,ดูแคลน,ดูเบา,ไม่สนใจ., See also: slightly adv. slightness n.
slighting(สไล'ทิง) adj. ดูถูก,เหยียดหยาม,ดูแคลน,ดูเบา,มองข้าม,ไม่สนใจ., See also: slightingly adv., Syn. derogatory ,disparaging
snub(สนับ) vt.,n. (การ) ดูถูก,ดูแคลน,เหยียดหยาม,ปฎิเสธ,บอกปัดอย่างไม่ไยดี,ไม่แยแส,ตำหนิอย่างมาก,ตรึงหรือยึดด้วยสายเคเบิล,ตรึงเวลา,หยุดยั้ง. adj. (จมูก) สั้นและงอขึ้นตรงปลาย, (จมูก) แบน,ทื่อ,ทู่, Syn. ignore,neglect
snubbingly(สนับ'บิงลี) adj. อย่างดูถูกดูแคลน,อย่างติเตียน,อย่างเมินเฉย,อย่างบอกปัด

English-Thai: Nontri Dictionary
belittle(vt) ดูถูก,ดูแคลน,เหยียดหยาม
slight(vt) ดูหมิ่น,ดูถูก,ดูแคลน,มองข้าม
slightly(adv) อย่างดูแคลน,อย่างดูถูก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top