Search result for

*ดึง*

(418 entries)
(0.0196 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ดึง, -ดึง-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดึง[V] retrieve, See also: pull, Syn. เอากลับคืน, กู้, Example: ผู้ที่สนใจค้นคว้าข้อมูลของห้องสมุดสามารถดึงข้อมูลจากเครือข่ายห้องสมุดได้
ดึง[V] pull, See also: haul, draw, drag, tug, Syn. ลาก, ชัก, เหนี่ยว, ฉุด, รั้ง, ยื้อยุด, ยุด, Ant. ผลัก, Example: การชักคะเย่อคือการช่วยกันออกแรงดึงเชือก
ดึงสะ[N] thirty, Syn. สามสิบ
สะดึง[N] embroidery hoop, See also: embroidery frame, Example: อุปกรณ์สำหรับการปักริบบิ้นมือเบื้องต้น ได้แก่ ริบบิ้น ไหมปักสีต่างๆ กระดาษลอกลาย กระดาษคาร์บอน เข็มปัก สะดึง หมอนเข็ม, Count unit: อัน, Thai definition: กรอบไม้สำหรับขึงผ้าที่จะใช้เย็บเป็นจีวร, กรอบไม้หรือไม้แบบสำหรับขึงผ้าในเวลาปักดิ้นหรือไหม, ขอบไม้สำหรับขึงเปลมี 4 ด้าน
กระดึง[N] cowbell, See also: wind bell, church-bell, Syn. โปง, Example: เสียงกังวานของกระดึงจากคอวัวขยับใกล้เข้าหมู่บ้าน, Count unit: ใบ, ลูก, Thai definition: เครื่องโลหะหรือเครื่องไม้มักมีรูปคล้ายกระดิ่ง มีลูกกระทบแขวนอยู่ภายในหรือห้อยกระหนาบอยู่ภายนอก มักใช้แขวนคอสัตว์เช่นวัวควาย เพื่อให้เกิดเสียงดัง
ดึงดูด[V] attract, See also: appeal, draw, arouse interest, fascinate, charm, Syn. ล่อใจ, เย้ายวนใจ, ติดใจ, ยั่วยวนใจ, ลุ่มหลง, ดึงดูดความสนใจ, ตรึงใจ, Example: เมืองนี้มีความงามท่ามกลางบรรยากาศสมัยโบราณที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาปีละมากมาย
ดึงดูด[V] attract, See also: magnetize, allure, entice, lure, draw, Syn. ดูด, Example: แสงสว่างจะดึงดูดแมลงเม่าให้เข้าไปใกล้, Thai definition: เหนี่ยวเข้ามาด้วยกำลัง
ดูดดึง[V] attract, See also: suck, tug, pull in, haul in, draw in, Syn. ดึงดูด, ดูด, ดึง, Ant. ผลัก, ดัน
ดาวดึงส์[N] second heaven where Indra dwells, Example: ภาพปูนปั้นที่มีชื่อเสียงคือ ภาพปูนปั้นปางเสด็จจากดาวดึงส์, Thai definition: ชื่อสวรรค์ชั้นที่ 2 แห่งสวรรค์ 6 ชั้น มีพระอินทร์เป็นผู้ครอง
พัดดึงส์[N] coin, See also: gold coin worth 2.50 baht, Example: ในห้องเหรียญของพิพิธภัณฑ์มีเหรียญพัดดึงส์แสดงไว้ด้วย, Count unit: เหรียญ, Thai definition: เรียกเหรียญทองครั้งรัชกาลที่ 4 ชนิดหนึ่ง มีค่าเท่ากับ 1 ใน 32 ของชั่ง = 2.50 บาท
แรงดึงดูด[N] gravity, Example: ผีเสื้อจะขยับตัวออกมาจนพ้นคราบดักแด้ โดยการห้อยหัวลง เพื่อใช้แรงดึงดูดของโลกช่วย, Thai definition: แรงระหว่างเทหวัตถุ 2 ชิ้นที่ดึงหรือพยายามดึงให้เทหวัตถุ ทั้ง 2 เคลื่อนที่เข้าใกล้กัน ต้านหรือพยายามต้านการแยกเทหวัตถุทั้ง 2 ออกจากกัน, Notes: (ฟิสิกส์)
ทองพัดดึงส์[CLAS] unit of money exchange (equal to 2.50 baht), Thai definition: อัตราแลกเปลี่ยนของเหรียญทองกระษาปณ์ในสมัยรัชการที่ 4 ( 1 ใน 32 ของชั่ง เท่ากับ 2.50 บาท)
แรงดึงดูดใจ[N] attraction, See also: attractiveness, Example: เสถียรภาพของกลุ่มขึ้นอยู่กับแรงดึงดูดใจหรือความชอบพอระหว่างสมาชิกเป็นส่วนตัว
สิ่งดึงดูดใจ[N] attraction, See also: appeal
เป็นที่ดึงดูด[ADJ] attractive, See also: tempting, charming, fascinating, Syn. น่าสนใจ, น่าหลงใหล, มีเสน่ห์

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กระดึงน. ระฆังเล็ก ๆ ทำด้วยโลหะ ที่ปลายตุ้มมีใบพานซึ่งนิยมทำเป็นรูปใบโพ เมื่อลมพัดปลายตุ้มจะกระทบตัวกระดึงทำให้เกิดเสียง ใช้แขวนที่ชายคาโบสถ์และวิหารเป็นต้น, เครื่องโลหะหรือเครื่องไม้มักมีรูปคล้ายกระดิ่ง มีลูกกระทบแขวนอยู่ภายในหรือห้อยกระหนาบอยู่ภายนอก เพื่อให้เกิดเสียงดัง มักใช้แขวนคอสัตว์เช่นวัวควาย.
กระดึงช้างเผือกดู ขี้กาแดง.
กระดึงพระรามดู เขนงนายพราน.
ดองดึงน. ชื่อไม้เถาชนิด Gloriosa superbaL. ในวงศ์ Colchicaceae ปลายใบม้วนลงเป็นมือเกาะ กลีบดอกเป็นคลื่น สีแดงและเหลือง หัวมีพิษ.
ดาวดึงส์(ดาววะ-) น. ชื่อสวรรค์ชั้นที่ ๒ แห่งสวรรค์ ๖ ชั้น มีพระอินทร์เป็นใหญ่ในชั้นนี้. (ป. ตาวตึส; ส. ตฺรยสฺตฺรึศตฺ). (ดู ฉกามาพจร ประกอบ).
ดิง, ดึงก. ดีดทำเสียงดิง ๆ เช่น ดีดพิณ ใช้ว่า ดิงพิณ หรือ ดึงพิณ.
ดึงก. กิริยาที่ใช้มือหรืออุปกรณ์จับหรือผูกสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วออกแรงทำให้เคลื่อนเข้ามาหรือเคลื่อนไปตามทิศทางที่ต้องการ เช่น ดึงแขนไว้ ดึงตัวเข้ามากอด ดึงหนังสติ๊กให้ยืดออก ใช้รอกดึงของหนักขึ้นบนที่สูง, โดยปริยายหมายความว่า ทำให้ดีขึ้น เช่น คะแนนวิชาศิลปะดึงให้คะแนนรวมสูงขึ้น, หรือทำให้ต่ำลง เช่น คบเพื่อนไม่ดีจึงพากันดึงลงเหว
ดึงหน่วงเหนี่ยวไว้ เช่น ดึงเรื่องไว้ตรวจสอบให้ละเอียดก่อน อย่าเพิ่งปล่อยผ่านออกไป
ดึงดีด เช่น ดึงพิณ ว่า ดีดพิณ.
ดึงดันก. ดื้อรั้น, ดื้อ.
ดึงดื้อว. ดื้อไม่ยอมฟังเหตุผล, ดื้อดึง ก็ว่า.
ดึงดูดก. เหนี่ยวเข้ามาด้วยกำลังอย่างหนึ่งอย่างแม่เหล็ก, โดยปริยายหมายถึงทำให้สนใจ เช่น น้ำตกแห่งนี้ดึงดูดนักท่องเที่ยว.
ดึงหน้าก. ทำให้หน้าตึงโดยวิธีศัลยกรรม.
ดึงสะว. สามสิบ.
ดื้อดึงว. ดื้อไม่ยอมฟังเหตุผล, ดึงดื้อ ก็ว่า.
ดูดดึงก. เหนี่ยวเข้ามาด้วยกำลังอย่างหนึ่งเช่นแม่เหล็ก.
ทวดึงส์, ทวัตดึงส์(ทะวะดึง, ทะวัดดึง) ว. สามสิบสอง.
ทวัตดึงสาการน. อาการของร่างกาย ๓๒ อย่าง มี ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก เป็นต้น.
ทองพัดดึงส์น. ค่ากำหนดแลกเปลี่ยนของเหรียญทองกระษาปณ์ในสมัยรัชกาลที่ ๔ เท่ากับ ๑ ใน ๓๒ ของชั่ง = ๒.๕๐ บาท.
พัดดึงส์น. เรียกเหรียญทองครั้งรัชกาลที่ ๔ ชนิดหนึ่ง มีค่าเท่ากับ ๑ ใน ๓๒ ของชั่ง = ๒.๕๐ บาท.
พัดดึงส์ว. สามสิบสอง.
ไม้สะดึงน. กรอบไม้หรือไม้แบบสำหรับขึงผ้าในการเย็บปักถักร้อย.
แรงดึงดูดน. แรงระหว่างเทหวัตถุ ๒ ชิ้นที่ดึงหรือพยายามดึงให้เทหวัตถุทั้ง ๒ เคลื่อนที่เข้าใกล้กัน ต้านหรือพยายามต้านการแยกเทหวัตถุทั้ง ๒ ออกจากกัน.
สะดึงน. กรอบไม้สำหรับขึงผ้าที่จะเย็บเป็นจีวร, กรอบไม้หรือไม้แบบสำหรับขึงผ้าในเวลาปักดิ้นหรือไหมเป็นต้น, ขอบไม้สำหรับขึงเปล มี ๔ ด้าน.
กฐิน, กฐิน-(กะถิน, กะถินนะ-) น. ผ้าพิเศษที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตแก่ภิกษุสงฆ์เฉพาะกฐินกาล, ตามศัพท์แปลว่า ไม้สะดึง คือ กรอบไม้สำหรับขึงผ้าที่จะเย็บเป็นจีวร
กระชากก. ดึงเข้ามาโดยเร็วและแรง เช่น กระชากผม, โดยปริยายหมายความว่า กระตุกโดยแรง เช่น ออกรถกระชาก, พูดกระแทกเสียงดังห้วน ๆ ในความว่า พูดกระชากเสียง, มักใช้เข้าคู่กับคำ กระโชก เป็น กระโชกกระชาก.
กระตุกก. ดึงเข้ามาโดยเร็วทันที เช่น กระตุกเชือก, ดึงเข้ามาโดยเร็วทันทีแล้วผ่อนออก เช่น กระตุกสายป่านว่าว, โดยปริยายหมายความว่า สะดุด, ไม่ราบรื่น, เช่น เครื่องยนต์กระตุก
กระเบนเรียกชายผ้าที่เป็นส่วนกว้างของผ้านุ่งที่ประกบกันแล้วม้วนเฉียงสอดไปใต้หว่างขา ดึงขึ้นแล้วเอาชายไปเหน็บที่ขอบผ้านุ่งด้านหลังระดับบั้นเอว ว่า ชายกระเบน หรือ หางกระเบน
กรานกฐิน(-กะถิน) ก. ขึงไม้สะดึง คือ เอาผ้าที่จะเย็บเป็นจีวรเข้าขึงที่ไม้สะดึง เย็บเสร็จแล้วบอกแก่ภิกษุทั้งหลายผู้ร่วมใจกันยกผ้าให้ในนามของสงฆ์เพื่ออนุโมทนา, ภิกษุผู้เย็บจีวรเช่นนั้น เรียกว่า ผู้กราน, สงฆ์ยกผ้าอันไม่พอแจกกันให้ภิกษุรูปหนึ่ง ภิกษุรูปนั้นทำตั้งแต่ซัก กะ ตัด เย็บ ย้อม เสร็จในวันนั้น ทำพินทุกัปปะอธิษฐานเป็นจีวรครอง เป็นจีวรกฐิน เรียกว่า . (อุปสมบทวิธี). (ดู กฐิน).
กว้าน ๒(กฺว้าน) น. เครื่องสำหรับฉุด ดึง และยกของหนัก.
กามภพน. ที่เกิดของผู้ที่ยังเกี่ยวด้วยกาม, โลกเป็นที่อยู่อาศัยของผู้เสพกาม ได้แก่ อบายภูมิ ๔ (นรกภูมิ ติรัจฉานภูมิ เปรตวิสัยภูมิ อสุรกายภูมิ) มนุษยโลก ๑ และสวรรค์ ๖ ชั้น (จาตุมหาราชิกหรือจาตุมหาราชิกา ดาวดึงส์ ยามา ดุสิต นิมมานนรดี ปรนิมมิตวสวัตดี) รวมเป็น ๑๑, กามภูมิ ก็ว่า.
ขทิง ๑(ขะ-) น. กระดิ่ง, กระดึง, เช่น ขทิงทอง รนนทดโยง ลยวแล่ง (กำสรวล).
ขทึง ๑(ขะ-) น. กระดิ่ง, กระดึง.
ขาดก. แยกออกจากกันเพราะถูกดึง ตัด หรือฉีก เป็นต้น เช่น เชือกขาด แขนขาด ผ้าขาด
ขี้กาน. ชื่อไม้เถาเนื้ออ่อนหลายชนิดหลายสกุล ในวงศ์ Cucurbitaceae ผลกลมขนาดผลมะนาวถึงผลส้มเกลี้ยง สุกสีแดง เมล็ดสีเขียวแก่ มีเยื่อเป็นเมือก ๆ หุ้ม และมีรสขม เช่น ขี้กาแดงหรือกระดึงช้างเผือก ( Trichosanthes tricuspidata Lour.).
ขี้กาแดงน. ชื่อไม้เถาเนื้ออ่อนชนิด Trichosanthes tricuspidata Lour. ในวงศ์ Cucurbitaceae เถาเป็นเหลี่ยม มีมือเกาะแยกเป็น ๓ แฉก ใบใหญ่มน บางทีเป็น ๕ เหลี่ยม กลีบเลี้ยงสีแดง กลีบดอกสีขาวหรือขาวอมชมพู ผลกลมใหญ่ขนาดผลส้ม สุกสีแดง เมล็ดเป็นพิษเบื่อเมา, กระดึงช้างเผือก ก็เรียก.
เขนงนายพราน(ขะเหฺนง-) น. ชื่อไม้เถาล้มลุกชนิด Nepenthes mirabilis (Lour.) Druce ในวงศ์ Nepenthaceae ชอบขึ้นตามพงหญ้าบนดินทรายที่ชุ่มแฉะ ปลายใบเปลี่ยนเป็นรูปคล้ายกระบอก มีฝาปิด ใช้ดักจับแมลง, กระดึงพระราม แล่งพระราม เหนงนายพราน หรือ ลึงค์นายพราน ก็เรียก.
ควัก(คฺวัก) ก. ดึงหรือล้วงสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกมา, เอามือล้วงลงไปในที่ใดที่หนึ่ง แล้วเอาสิ่งที่อยู่ในนั้นออกมา, ใช้เครื่องมือปลายโค้งหรืองอทำอาการเช่นนั้น เช่น ควักหู, ใช้เข็มควักถักด้ายให้เป็นลวดลายต่าง ๆ เรียกว่า ควักลูกไม้, เอาเครื่องมือรูปพายขนาดเล็กตักสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมา เช่น ควักปูน ควักกะปิ, (ปาก) ดึงเอาตัวออกมา เช่น ควักเอาตัวมาจากที่นอน.
ความถ่วงน. แรงดึงดูดของโลกต่อเทหวัตถุ, แรงดึงดูดระหว่างกันของเทหวัตถุ.
ความโน้มถ่วงน. กิริยาที่แรงดึงดูดของโลกกระทำต่อเทหวัตถุ.
คอนกรีตอัดแรงน. คอนกรีตเสริมเหล็กที่ใช้กรรมวิธีดึงเหล็กเส้นให้ยืดตัวเต็มที่ก่อนแล้วจึงหล่อคอนกรีตหุ้ม เพื่อให้รับนํ้าหนักได้ดียิ่งขึ้น.
ง้างก. ทำให้อ้าออก เช่น ง้างประตู, ดึงให้ยืดออก เช่น ง้างศร, งัด เช่น ง้างปาก, เหนี่ยว เช่น ง้างไกปืน, เงื้อ เช่น ง้างหมัด.
จะบันก. ตะบัน, ทิ่มหรือแทงกดลงไป, กระทุ้ง, เช่น ดาบดั้งดึงโดดดั้น จะบันแรง (ยอพระเกียรติกรุงธน).
จุฑามณีชื่อพระธาตุเจดีย์บรรจุพระเกศธาตุของพระพุทธเจ้าอยู่ที่ดาวดึงส์ เรียกว่า จุฑามณีเจดีย์, จุฬามณี ก็ว่า.
จุฬามณีชื่อพระธาตุเจดีย์บรรจุพระเกศธาตุของพระพุทธเจ้าอยู่ที่ดาวดึงส์ เรียกว่า จุฬามณีเจดีย์, จุฑามณี ก็ว่า.
โจงกระเบนก. ม้วนชายผ้านุ่งแล้วสอดไปใต้หว่างขา ดึงขึ้นไปเหน็บขอบผ้านุ่งด้านหลังระดับบั้นเอว, เรียกวิธีนุ่งผ้าเช่นนั้น ว่า นุ่งผ้าโจงกระเบน.
ฉกามาพจร, ฉกามาวจร(ฉะกามาพะจอน, ฉะกามาวะจอน) น. สวรรค์ ๖ ชั้น ได้แก่ ๑. จาตุมหาราชหรือจาตุมหาราชิกหรือจาตุมหาราชิกา ๒. ดาวดึงส์ ๓. ยามา ๔. ดุสิต ๕. นิมมานรดี ๖. ปรนิมมิตวสวัตดี.
ฉากบังเพลิงน. เครื่องกั้นในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระศพ บนพระเมรุมาศหรือพระเมรุ เพื่อบังมิให้ไฟลุกลามขณะถวายพระเพลิงพระบรมศพหรือพระศพ มีลักษณะเป็นฉากพับได้ที่ติดไว้กับเสาเมรุทั้ง ๔ ด้าน เมื่อจะใช้งานจึงดึงหรือยกมาปิดไว้.
ฉุดก. ออกแรงดึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างแรงให้เข้ามาหาตัว เช่น ฉุดคนที่หกล้มให้ลุกขึ้นมา ฉุดไว้ไม่ให้ไป, โดยปริยายหมายความว่า ถ่วงให้ต่ำลง เช่น คะแนนภาษาอังกฤษฉุดให้คะแนนรวมต่ำลง, หรือดึงให้สูงขึ้น เช่น ได้เกาะชายผ้าเหลืองฉุดขึ้นสวรรค์.
ชัก ๑ก. ดึงสายเชือกเป็นต้นที่ผูกอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อให้สิ่งนั้นเคลื่อนไหวไปตามต้องการ เช่น ชักธงขึ้นเสา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
protractorคีมดึง (เศษกระดูก, กระสุนปืน) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
protraction๑. การดึงยื่น, การยื่น๒. การยืด [มีความหมายเหมือนกับ protrusion ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pull-down menuรายการเลือกแบบดึงลง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
peel test; slug testการทดสอบแบบดึงลอก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
push and pullดันและดึง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
retractหด, ดึงรั้ง, ร่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
retractionการหด, การดึงรั้ง, การร่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
retractorเครื่องดึงรั้ง, เครื่องมือดึงรั้ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
recessionการดึงออก, การร่น, การหดห่างไป [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stalking-horseผู้สมัครเพื่อดึงคะแนน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
strip๑. แผ่นเล็กยาว๒. บีบรีด๓. ดึงออก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
subductกดลง, ดึงลง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
subduction; infraductionการกดลง, การดึงลง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stapedius muscleกล้ามเนื้อดึงกระดูกรูปโกลน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
slug test; peel testการทดสอบแบบดึงลอก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
skeletal tractionการดึงกระดูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
supinator muscleกล้ามเนื้อดึงหงาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
organotaxisการดึงสู่อวัยวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
adhesion๑. การดึงดูด [ระหว่างโมเลกุลของสารต่างชนิดกัน]๒. การยึดติด, การประสาน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
axis-traction forcepsคีมดึงตามแกน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
avulsionการดึงให้ขาด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
attractionการดึงดูด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
attractionการดึงดูด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
muscle, stapediusกล้ามเนื้อดึงกระดูกรูปโกลน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
muscle, supinatorกล้ามเนื้อดึงหงาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
capillary forceแรงดึงตามรูเล็ก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
cytotropic-ดึงดูดเข้าหาเซลล์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cross tension testการทดสอบดึงภาคตัด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
cohesion๑. การดึงดูด [ระหว่างโมเลกุลของสารชนิดเดียวกัน]๒. การเชื่อมติด [มีความหมายเหมือนกับ coalescence; symphysis] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
drag linkคันดึง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
divulseดึงขาด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
divulsionการดึงขาด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
forceps, axis-tractionคีมดึงตามแกน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
extraction๑. การสกัด๒. การดึงออก, การถอน, การลอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
extract๑. สกัด, ละลายแยกออก๒. ยาสกัด, สิ่งสกัด, สารสกัด๓. ดึงออก, ถอน, ลอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
insertion๑. การสอดใส่ [มีความหมายเหมือนกับ intromission]๒. ที่เกาะปลาย, จุดดึง (กล้ามเนื้อ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
interfacial surface tensionแรงดึงผิวระหว่างหน้า [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
infraduction; subductionการกดลง, การดึงลง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
zoomซูม, ดึงภาพ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
zoom inซูมเข้า, ดึงภาพเข้า [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
zoom outซูมออก, ดึงภาพออก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ventriductนำสู่ด้านหน้าท้อง, ดึงไปทางหน้าท้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ventriductionการนำสู่ด้านหน้าท้อง, การดึงไปทางหน้าท้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tractateดึงดูด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tractionการดึง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
traction, skeletalการดึงกระดูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tractorเครื่องดึง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
transverse tensile specimenชิ้นทดสอบมาตรฐานแรงดึงตามขวาง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
tension woodเนื้อไม้ฝืนแรงดึง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
tensor๑. กล้ามเนื้อดึง๒. สิ่งทำให้ตึง, สิ่งรั้ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
ฉากบังเพลิงเครื่องกั้นในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระศพ บนพระเมรุมาศหรือเมรุ มีลักษณะเป็นฉากพับได้ ติดไว้กับเสาเมรุมาศทั้ง ๔ ด้าน เมื่อใช้งานจะดึงหรือยกมาปิดไว้ ใช้สำหรับศพชั้นโกศเท่านั้น

ฉากบังเพลิง

เครื่องกั้นในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระศพ บนพระเมรุมาศหรือเมรุ [ศัพท์พระราชพิธี]

Trip Gasก๊าซธรรมชาติที่ไหลเข้ามาในหลุมเจาะ, ก๊าซธรรมชาติที่ไหลเข้ามาในหลุมเจาะระหว่างที่ดึงก้านเจาะขึ้นจากหลุม
การไหลเข้ามาของก๊าซเกิดขึ้นได้ทั้งการดึงก้านเจาะขึ้นและเนื่องมาจากน้ำหนักน้ำโคลนที่ลดลงและความดันก้นหลุมที่ลดลง [ปิโตรเลี่ยม]
Musculoskeletal manipulationsการดัดดึงทางระบบกล้ามเนื้อและโครงกระดูก [TU Subject Heading]
Tractionการถ่วงดึงกระดูก [TU Subject Heading]
Tensionแรงดึง
แรงที่จะทำให้วัตถุแยกออกจากกัน [สิ่งแวดล้อม]
Tensionแรงดึงประลัย
แรงดึงขนาดที่จะทำให้วัตถุนั้นแยกออกห่างจากกันเป็นส่วน [สิ่งแวดล้อม]
Gravity Model แบบจำลองความดึงดูด
กระแสการย้ายถิ่นระหว่างพื้นที่สองแห่ง เป็นสัดส่วนโดยตรงกับจำนวนประชากร และเป็นสัดส่วน กลับกับระยะทางระหว่างพื้นที่ทั้งสองแห่งนั้น [สิ่งแวดล้อม]
ASEAN Investment Areaเขตการลงทุนอาเซียน จัดตั้งขึ้นตามกรอบความตกลงว่าด้วยเขตลงทุนอาเซียน ที่ลงนามเมื่อ ปี พ.ศ. 2541 เพื่อส่งเสริมให้มีภาวะการลงทุนที่โปร่งใสและเสรีในอาเซียนในอันที่จะดึงดูด การลงทุนจากภายในและภายนอกภูมิภาค โดยให้ประเทศสมาชิกเปิดให้มีการลงทุนทางอุตสาหกรรม และให้มี การประติบัติเยี่ยงคนชาติแก่นักลงทุนอาเซียนภายในปี พ.ศ. 2553 และแก่นักลงทุนทั่วไปภายในปี พ.ศ. 2563 โดยครอบคลุมการลงทุนโดยตรง ทั้งหมดในสาขาอุตสาหกรรมการผลิต เกษตร ประมง ป่าไม้ และเหมืองแร่ รวมทั้งการบริการที่เกี่ยวเนื่องกับสาขาการผลิตดังกล่าว ยกเว้นการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ [การทูต]
Plan Puebla-Panamaสมาชิก เม็กซิโก เบลิซ กัวเตมาลา ฮอนดูรัส เอลซัลวาดอร์ นิการากัว คอสตาริกา และปานามา วัตถุประสงค์ ริเริ่มโดยประธานาธิบดี Vicente Fox ของเม็กซิโก เมื่อปี พ.ศ. 2543 เพื่อแสวงหาความร่วมมือและให้การสนับสนุนด้านเงินทุนแก่ประเทศภูมิภาค อเมริกากลางในการเชื่อมโยงเครือข่ายคมนาคมและสาธารณูปโภค เช่น ถนน สายส่งไฟฟ้า ท่อก๊าซ ฯลฯ ทั้งนี้ เพื่อกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจจากเม็กซิโกลงไปยังประเทศทางตอนใต้ ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศร่วมกัน และเพื่อแก้ไขปัญหาการอพยพของแรงงานผิดกฎหมายจากประเทศในแถบอเมริกากลางเข้า สู่เม็กซิโก หมายเหตุ Puebla เป็นชื่อเมืองทางตะวันตกเฉียงใต้ของเม็กซิโก และเป็นจุดเริ่มต้นโครงการ ซึ่งสิ้นสุดที่ปานามา [การทูต]
The Great Wonders of Suwannabhumiโครงการสิ่งมหัศจรรย์แห่งสุวรรณภูมิ หมายถึง โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวระหว่างกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคที่นับถือศาสนาพุทธ อันประกอบด้วย ไทย ลาว กัมพูชา และพม่า โดยร่วมกันจัดรายการนำเที่ยวในโบราณสถานที่สำคัญต่าง ๆ ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของ 4 ประเทศ ได้แก่ วัดพระศรีรัตนศาสดารามในกรุงเทพฯ นครวัดในกัมพูชา โบราณสถานในพุกาม/มัณฑะเลย์ในพม่า และแขวงหลวงพระบางในลาว เพื่อที่จะดึงดูดชาวต่างชาติให้มาสนใจในดินแดนแห่งนี้ และนำมาซึ่งการพัฒนาสถานที่ดังกล่าว รวมทั้งยังจะเป็นการเชื่อมโยงการเดินทางระหว่าง 4 ประเทศอย่างสมบูรณ์ โครงการนี้เสนอโดย ฯพณฯ ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศลาว กัมพูชา และพม่า เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2542 ในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ 3 ที่กรุงมะนิลา [การทูต]
Chloroprene rubberยาง CR เป็นยางสังเคราะห์ที่ได้จากมอนอเมอร์ของคลอโรพรีน มีทั้งประเภทที่ใช้งานทั่วไปและประเภทใช้งานพิเศษ เช่น ทำกาวยาง ยางใช้เคลือบ และวัสดุอุดรอยรั่ว เป็นต้น เนื่องจากโมเลกุลของยาง CR สามารถจัดเรียงตัวได้อย่างเป็นระเบียบภายใต้สภาวะที่เหมาะสม ยางชนิดนี้จึงสามารถตกผลึกได้เช่นเดียวกับยางธรรมชาติ มีค่าความทนต่อแรงดึงสูง มีค่าความทนต่อการฉีกขาดและความต้านทานต่อการขัดถูสูง ยาง CR มีสมบัติทนต่อน้ำมันได้ปานกลางถึงดี และทนต่อความร้อน แสงแดด และโอโซนได้ค่อนข้างดี และยังมีสมบัติการหน่วงไฟ จึงนิยมนำไปใช้ในการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ยางที่ใช้ในงานภายนอกอาคาร เช่น ยางขอบหน้าต่าง ยางรองคอสะพาน ยางปลอกสายเคเบิล เป็นต้น [เทคโนโลยียาง]
Isoprene rubber or Polyisopreneยางพอลิไอโซพรีนหรือยาง IR เป็นยางสังเคราะห์ที่มีโครงสร้างทางเคมีเหมือนกับยางธรรมชาติ จึงมีสมบัติต่างๆ ใกล้เคียงกับยางธรรมชาติมาก และสามารถใช้แทนยางธรรมชาติในการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้ เมื่อเปรียบเทียบกับยางธรรมชาติแล้ว ยาง IR มีสมบัติเชิงกล เช่น ความทนต่อแรงดึง และความทนต่อการฉีกขาดต่ำกว่ายางธรรมชาติเล็กน้อย เนื่องจากยาง IR มีสัดส่วนของโครงสร้างแบบ cis- ที่ต่ำกว่ายางธรรมชาติจึงมีแนวโน้มที่จะตกผลึกได้น้อยกว่า แต่มีข้อดีคือ ยางมีคุณภาพสม่ำเสมอมากกว่ายางธรรมชาติ มีสิ่งเจือปนน้อยกว่า และมีสีขาวสวย [เทคโนโลยียาง]
Modulusอัตราส่วนระหว่างความเค้นต่อความเครียดในช่วงเส้นตรงของกราฟจากการ ทดสอบแรงดึงหรือแรงอัด รู้จักกันในชื่อของ Young's modulus [เทคโนโลยียาง]
Permanent setการเสียสภาพถาวรหลังจากชิ้นงานถูกดึงยืดตามเวลาที่กำหนดและปล่อยออก ชิ้นงานนั้นไม่สามารถกลับคืนสู่ความยาวเดิมได้ โดยมีส่วนที่ยืดยาวออกมามากกว่าความยาวก่อนการดึงยืด ความยาวส่วนที่เพิ่มขึ้นนี้คำนวณเป็นร้อยละของความยาวเดิม [เทคโนโลยียาง]
Polynorborneneยางพอลินอร์บอนีนเป็นยางที่มีน้ำหนักโมเลกุลสูงมาก สามารถเติมสารทำให้ยางนิ่มได้ถึง 150-300 phr ในขณะที่ยางยังคงรักษาสมบัติเชิงกลต่างๆ ได้ดี มีสมบัติเด่นคือ ทนต่อแรงดึงได้ดีแม้ว่ายางจะมีค่าความแข็งต่ำมาก เช่น 15 Shore A นิยมใช้ในการผลิตลูกกลิ้งป้อนกระดาษแบบอ่อนสำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น [เทคโนโลยียาง]
Polyurethane rubberยางพอลิยูรีเทนได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างหมู่ไอโซไซยาเนต (isocyanate, -N-C=O) และหมู่ไฮดรอกซิล (hydroxyl, -OH) เกิดเป็นพันธะยูรีเทน (-NH-CO-O-) ขึ้น ถ้าหมู่ R ในพอลิออลเป็นพอลิเอสเทอร์ จะเรียกว่า พอลิเอสเทอร์ยูรีเทน (AU) และถ้าหมู่ R เป็นพอลิอีเทอร์ จะเรียกว่า พอลิอีเทอร์ยูรีเทน (EU) สมบัติทั่วไปของยางพอลิยูรีเทน คือ มีความทนต่อแรงดึง ความทนต่อการฉีกขาด ความแข็ง ความต้านทานต่อการขัดถู รวมทั้งมีความทนทานต่อการเสื่อมสภาพเนื่องจากสภาพอากาศ ออกซิเจน ความร้อน และโอโซนดีมาก แต่จะเสื่อมสภาพได้ง่ายถ้าใช้งานในที่ร้อนชื้นหรือในสภาวะที่ต้องสัมผัสกับ น้ำร้อน ไอน้ำ กรด หรือด่าง (เกิดการไฮโดรไลซิส) สามารถนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ท่อยาง ข้อต่อยาง ปลอกหุ้มสายเคเบิล สายพานลำเลียง ล้อสเก็ต ยางพื้นรองเท้า ยางซีล ปะเก็น เป็นต้น [เทคโนโลยียาง]
Reinforcementความสามารถของสารตัวเติมในการเพิ่มประสิทธิภาพสมบัติเชิงกลเช่น มอดุลัส ความทนต่อแรงดึง ของยางให้สูงขึ้น โดยสารตัวเติมที่เติมลงไปนี้ไม่มีส่วนเข้าไปทำปฏิกิริยาในกระบวนการวัลคาไน ซ์ [เทคโนโลยียาง]
Reinforcing agent or reinforcing fillerสารตัวเติมเสริมแรง คือ สารตัวเติมที่เติมลงไปในยางแล้วช่วยเพิ่มประสิทธิภาพสมบัติเชิงกล เช่น มอดุลัส ความทนต่อแรงดึง ของยางให้สูงขึ้น ตัวอย่างสารตัวเติมเสริมแรง ได้แก่ เขม่าดำ และซิลิกา [เทคโนโลยียาง]
Silicone rubberยางซิลิโคนเป็นยางสังเคราะห์ชนิดหนึ่งซึ่งในแกนสายโซ่หลักของโมเลกุล ประกอบด้วยอะตอมของซิลิกอน (Si) และออกซิเจน (O) มีสูตรโครงสร้างทางเคมีเป็นพอลิไซลอกเซน (polysiloxane) ยางซิลิโคนมีหลายเกรด แต่ละเกรดจะแตกต่างกันที่หมู่ R ที่เกาะอยู่บนสายโซ่หลัก ดังนี้ MQ หมู่ R เป็นหมู่เมทิล (CH 3 ) VMQ หมู่ R เป็นหมู่ไวนิล (CH 2 = CH 2) PMQ หมู่ R เป็นหมู่ฟีนิล (C 6 H 5 ) PVMQ หมู่ R มีทั้งหมู่ฟีนิล หมู่ไวนิล และหมู่เมทิล FVMQ หมู่ R มีทั้งหมู่ไตรฟลูออโรโพรพิล หมู่ไวนิล และหมู่เมทิล แต่เกรดที่ใช้กันมากที่สุดจะเป็นพอลิเมอร์ของไดเมทิลไซลอกเซน (หมู่ R คือ CH 3) หรือที่มีชื่อย่อว่า MQ สมบัติโดยทั่วไปมีค่าความทนต่อแรงดึง ความต้านทานต่อการขัดถู และความต้านทานต่อแรงกระแทกต่ำมาก ดังนั้นจึงต้องมีการเติมสารตัวเติมเสริมแรงเช่น ซิลิกาเข้าช่วย แต่ยางซิลิโคนทนต่อสภาพอากาศ ออกซิเจน โอโซน แสงแดด และความร้อนได้ดี นอกจากนี้ยังสามารถใช้งานได้ที่อุณหภูมิสูงหรือต่ำมากๆ ได้ เนื่องจากยางชนิดนี้มีราคาสูงมาก ดังนั้นการใช้งานจึงจำกัดอยู่ในผลิตภัณฑ์ที่ไม่สามารถใช้ยางชนิดอื่นๆ ได้ เช่น การผลิตชิ้นส่วนของยานอวกาศ เครื่องบิน รถยนต์ ยางโอริง หน้ากากออกซิเจน แป้นกดของโทรศัพท์มือถือ งานทางการแพทย์และเภสัชกรรม เป็นต้น [เทคโนโลยียาง]
Stressแรงที่กระทำต่อหน่วยพื้นที่ในเนื้อของสสารและวัสดุ มีหลายประเภท เช่น แรงดึง แรงกด แรงเฉือน เป็นต้น สามารถคำนวณได้จาก แรงที่ให้หารด้วยขนาดพื้นที่หน้าตัดที่รับแรง [เทคโนโลยียาง]
Styrene-butadiene rubberยางเอสบีอาร์เป็นยางสังเคราะห์ชนิดหนึ่งซึ่งผลิตโดยการเตรียมโคพอลิ เมอร์ระหว่างสไตรีนและบิวทาไดอีนด้วยวิธีพอลิเมอไรเซชั่นแบบอิมัลชัน (Emulsion polymerization) มีชื่อเรียกว่า Buna-S (สมัยสงครามโลกครั้งที่ 1) และ GR-S (สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2) เป็นยางที่ใช้ในงานทั่วไป ราคาไม่แพง มีหลายเกรดขึ้นกับกระบวนการสังเคราะห์ ยางเอสบีอาร์เมื่อเปรียบเทียบกับยางธรรมชาติจะมีคุณภาพสม่ำเสมอกว่า มีสิ่งเจือปนน้อยกว่า และที่สำคัญคือ ไม่ต้องบดยางให้นิ่มก่อนทำการผสมเคมียางเนื่องจากยางชนิดนี้ถูกสังเคราะห์มา ให้มีน้ำหนักโมเลกุลที่ไม่สูงมากนัก จึงมีความหนืดที่เหมาะสมทำให้สารเคมีกระจายตัวได้ดี ไหลได้ง่ายในระหว่างการขึ้นรูป มีแนวโน้มที่จะเกิดยางตายในระหว่างกระบวนการผลิตน้อยกว่า มีอัตราเร็วในการคงรูปช้ากว่าและถูกออกซิไดซ์ได้ช้ากว่ายางธรรมชาติ ทำให้สามารถผสมยางในเครื่องผสมระบบปิดที่อุณหภูมิสูงกว่าได้ แม้ว่ายางเอสบีอาร์จะมีค่าความทนต่อแรงดึงและความทนต่อการฉีกขาดต่ำกว่ายาง ธรรมชาติ เนื่องจากไม่สามารถเกิดการตกผลึกได้เมื่อถูกยืด แต่ถ้ามีการเติมสารตัวเติมเสริมแรงลงไปก็สามารถทำให้ค่าดังกล่าวสูงใกล้ เคียงหรือต่ำกว่ายางธรรมชาติเพียงเล็กน้อย สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลาย เช่น การผลิตสายพาน พื้นรองเท้า ฉนวนหุ้มสายไฟ และส่วนมากจะถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมผลิตยางล้อยานพาหนะขนาดเล็กโดยใช้ผสมกับ ยางชนิดอื่นๆ เช่น ยางธรรมชาติ ยางบิวทาไดอีน [เทคโนโลยียาง]
Tensile strengthความเค้นดึงสูงสุดที่ชิ้นงานทดสอบรับได้จนชิ้นงานเกิดการขาดในการทดสอบ แรงดึง [เทคโนโลยียาง]
Tensile stressแรงต่อหน่วยพื้นที่ที่ทำให้ชิ้นวัสดุหรือบางบริเวณของชิ้นวัสดุมีแนว โน้มที่จะยืดตัวออกตามแนวแรงดึง [เทคโนโลยียาง]
Tensile testerเป็นเครื่องมือวัดสมบัติความทนต่อแรงดึงของยางคงรูป ซึ่งสมบัติความทนต่อแรงดึงเป็นสมบัติเชิงกลพื้นฐานที่โรงงานอุตสาหกรรมยาง ส่วนใหญ่นิยมใช้เป็นตัวกำหนดคุณภาพหรือสเปคของผลิตภัณฑ์ วิธีการวัด คือ จะให้แรงดึงกับชิ้นงานตัวอย่างจนกระทั่งชิ้นงานขาด วัดความทนต่อแรงดึงสูงสุด ณ จุดขาด (tensile strength) และสามารถระบุได้ว่าชิ้นงานเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างโดยยืดไปกี่ เปอร์เซ็นต์ (elongation at break) วิธีการวัดและชิ้นงานที่ใช้จะต้องทำตามมาตรฐานที่กำหนด เช่น ISO 37 หรือ ASTM D412 [เทคโนโลยียาง]
Acetylation-Deacetylationการเติมหรือดึงหมู่อะเซทิล, การเติมหรือดึงหมู่อะเซทิล [การแพทย์]
Adductorsดึงเข้าหาแกนของร่างกาย, กล้ามเนื้อหุบแขน, อาการหุบเข้า [การแพทย์]
Adenylation-Deadenylationการเติมหรือดึงหมู่อะดีนิล [การแพทย์]
Adhesionsการยึดติด, แรงดึงดูดระหว่างอนุภาคของสารชนิดเดียวกัน, การเกาะติด, พังผืด, การติดกัน, เนื้อเยื่อเหนี่ยวรั้ง, เยื่อพังผืด, พังผืดยึด, การยึดด้วยพังผืด [การแพทย์]
Anastomosis, End-to-Endเชื่อมต่อแบบปลายต่อปลาย, ดึงรั้งปลายประสาททั้งสองข้างเข้าหากัน, เอาส่วนที่เหลือมาเย็บติดกัน, แบบปลายต่อปลาย [การแพทย์]
Anterior Drawer Signการตรวจพบโดยการดึงขาใต้เข่ามาข้างหน้า [การแพทย์]
Apophysisศูนย์การเจริญของกระดูกที่อยู่ภายใต้แรงดึง [การแพทย์]
Apophysitisศูนย์การเจริญของกระดูกที่อยู่ภายใต้แรงดึงอักเสบ [การแพทย์]
Articulationพูดชัด, ความมั่นใจ, การดัดดึงข้อต่อ, ข้อต่อของมือ, ความชัดเจนของคำพูด, ข้อต่อ, เปล่งเสียงหรือคำ, ข้อต่อของกระดูก [การแพทย์]
Attraction Energyพลังงานดึงดูด [การแพทย์]
Attraction, Interionicการดึงดูดระหว่างอิออน [การแพทย์]
Attraction, Intermolecularการเกิดดึงดูดระหว่างโมเลกุล [การแพทย์]
Avulsionหลุดหายไป, หลุด, แรงดึง [การแพทย์]
Balkan Frameโครงติดเตียงสำหรับดึงแขวนกระดูก [การแพทย์]
Bohler-Braun Frameที่รองขาใช้ดึงถ่วงได้ [การแพทย์]
Bone Resorptionการสลายตัวของกระดูก,การละลายกระดูก,การละลายสลายตัวของกระดูก,การละลายกระดูก,การดึงเอาแคลเซียมออกจากกระดูกแข็ง [การแพทย์]
Bronchi, Crowding ofรูเปิดของหลอดลมถูกดึงให้มาอยู่รวมๆกัน [การแพทย์]
Casts, Banjoเฝือกประกอบโครงโลหะรูปโค้งสำหรับดึงนิ้ว [การแพทย์]
Casts, Well Legเฝือกตะโพกประกอบการดึงถ่วงขา [การแพทย์]
Checkreinทำหน้าที่ดึงรั้ง [การแพทย์]
Chemotactic Factorsสารที่สามารถเรียกเม็ดเลือดขาว,สารเคมีที่มีอำนาจดึงดูดได้,คุณสมบัติเป็นสารคีโมแทคติค [การแพทย์]
Chemotactic Factors, Eosinophilสารดึงดูดอีโอสิโนฟิล [การแพทย์]
Chemotaxisบริเวณที่สิ่งแปลกปลอมอยู่ได้,บริเวณที่มีสิ่งแปลกปลอมอยู่ได้,บริเวณที่อักเสบ,ความดึงดูดของสารเคมี,สิ่งแปลกปลอม,ปฏิกิริยาชักนำทางเคมี,การดึงดูด [การแพทย์]
Chin Halterผ้าที่ใช้ดึงคอ [การแพทย์]
Clasp Knife Characterเปรียบเสมือนหนึ่งการดึงมีดพับออก [การแพทย์]
Coitus Interruptusดึงองคชาตออกมาหลั่งภายนอกช่องคลอด,หลั่งน้ำกามภายนอกช่องคลอด,การหลั่งภายนอก,การให้น้ำกามหลั่งภายนอกโดยไม่ได้สัมผัสกับอวัยวะ,การร่วมเพศและให้น้ำอสุจิออกข้างนอก,การหลั่งน้ำอสุจินอกช่องคลอด,การให้น้ำกามหลั่งภายนอกโดยไม่ได้สัมผัสกับอวัยวะ,การให้น้ำกามหลั่งภายนอก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Pull!ดึง Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
I'll pulling them.ฉันดึงมันนะ The Uncanny Valley (2010)
Something in the air brings out the true colors in everyone.แต่ยังเป็นเวลาที่อากาศจะดึงเอาธาตุแท้ของคนออกมาด้วย Chuck in Real Life (2008)
Hey, why do you keep eating those pot brownies?คุณจะดึงดันยัดเข้าไปทำไม There Might be Blood (2008)
Look, I'm all for helping my country, but what kind of secret government mission could an out-of-work newspaper hack pull off?ฟังนะ ฉันกำลังช่วยหลายเรื่องที่บ้านฉัน แต่ความลับของรัฐบาลแบบไหนที่นักรับจ้างเขียนข่าวว่างงานจะดึงเอามาจัดการล่ะ? Odyssey (2008)
You are really determined, aren't you?ยังจะดึงดัน ใช่ใหม? Odyssey (2008)
He meant taking away your powers. How are we gonna get out of here?เขาคงหมายถึงการดึงพลังออก แล้วเราจะออกจากที่ีนี่ได้อย่างไร? Odyssey (2008)
You brought me to some white light.คุณดึงผมขึ้นมาจากแสงสีขาว Odyssey (2008)
Now go help secure those gravity tethers.ไปป้องกันเขตแรงดึงดูด Dead Space: Downfall (2008)
We pulled that thing up a week ago.เราดึงเจ้านั้นขึ้นมาอาทิตย์ที่แล้ว Dead Space: Downfall (2008)
Gravity tethers full tension and stable, Captain.เขตแรงดึงดูดพร้อมแล้วและคงที่ครับผม Dead Space: Downfall (2008)
Pop the cork. I had to kill. You understand?ดึงขึ้นมาได้เลย ผมอยากตาย ไม่เข้าใจหรอ Dead Space: Downfall (2008)
Captain, I don't know if you can hear me, but we must have pulled too closely to the core.กัปตัน, ฉันไม่ทราบ คุณได้ยินฉันไหม ปัญหาคือเราดึงใก้ลแกนของมันมากเกินไป Dead Space: Downfall (2008)
The weight of the rock we're hauling, combined with the planet's gravity, will cause this ship to fall out of orbit.น้ำหนักของหินด้านล่าง บวกแรงดึงดูดของดาว จะดึงยานของเราให้เข้าสู่วงโคจร Dead Space: Downfall (2008)
I didn't say you weren't stubborn.ฉันไม่ได้ว่าคุณดื้อดึง Joy (2008)
The idea is to hold your nose, hope the traffic's not too bad, and get on to Manhattan as quickly as possible, not to buy property.ความคิดว่าให้ดึงจมูกคุณและหวังว่าการจราจรไม่เลวนัก ไปถึงแมนฮัตตันให้เร็วที่สุดเท่าที่ทำได้ เพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์ Dying Changes Everything (2008)
- If it keeps you here.ถ้ามันดึงให้นายอยู่ตรงนี้ Dying Changes Everything (2008)
I'm being pulled inside the droid cruiser by a tractor beam.ข้าถูกดึงเข้าไปในยานดรอยด์ ด้วยลำแสงลากจูง Destroy Malevolence (2008)
I'm sure. More than one fighter will just draw too much attention.ข้าแน่ใจ ถ้ามียานมากกว่าหนึ่งลำจะดึงดูดความสนใจมากไป Downfall of a Droid (2008)
The,uh,victim pulled it off when she fell.เหยื่อดึงมันออกมาตอนที่เธอล้มลง And How Does That Make You Kill? (2008)
Well,the blade acted as a tamponade, effectively controlling the bleeding,and once it was removed, she suffered a massive intracranial hemorrhage.ใบมีดทำหน้าที่เหมือนหยุดการตกเลือดไว้ ควบคุมการไหลของเลือด แล้วพอมีดถูกดึงออก เธอก็ทรมาณจาก อาการเลือดตกในกะโหลกศรีษะอย่างรุนแรง And How Does That Make You Kill? (2008)
And I've kept you too long already.และข้าก็ดึงตัวเจ้ามาคุยนานไปแล้วล่ะ Lancelot (2008)
No-one moves until I give the signal.เอาเลย ดึง The Moment of Truth (2008)
Now, pull!เอาเลย ดึงThe Moment of Truth (2008)
I tried, but he just took it.ข้าพยายามขวางไว้ แต่เขาก็ยังดึงดันเอามันไปใช้ Excalibur (2008)
All you do is grab the stalk base and pull straight up-น่าสนุกนี่ ก็แค่เลือกแล้วดึงมันขึ้นมา Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
Hold him!ดึงลงมา! Lair of Grievous (2008)
Too bad you can't take out that slug monster.แย่หน่อยที่ท่านไม่สามารถ ดึงเขาออกมาจากสัตว์ประหลาดนั่นได้ Bombad Jedi (2008)
Here he is. Nathan -- we just pulled him.อันนี้เนธาน เราดึงเขา Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
I will not hold you back, just leave.ผมจะไม่ดึงคุณกลับมาแล้ว จะปล่อยไป Beethoven Virus (2008)
How can I tell the professionals that even though I'm the conductor... pull the strings like this, tune like that, how can I interfere with your techniques?ฉันจะบอกมืออาชีพอย่างพวกคุณยังไงดีหล่ะ ถึงแม้ฉันจะเป็นวาทยากร ฉันจะบอกให้คุณดึงนี่ จูนนั่น หรือเข้าไปแทรกแซงเทคนิคของพวกคุณได้ยังไง Beethoven Virus (2008)
You should be pulling slower, put it slower during the slow tempo?คุณควรดึงให้ต่ำลงมา, แล้วก็ใส่เสียงต่ำไปขณะที่เล่นจังหวะช้า Beethoven Virus (2008)
We can just take down the posters, or take back all the advertisements.เราไปแกะเอาโปสเตอร์ออกเลย แล้วก็ไปดึงโฆษณากลับมาสิ Beethoven Virus (2008)
You're not attractive when you look dejected.เธอช่างดูไม่น่าดึงดูดเอาซะเลยตอนที่เธอเศร้าหน่ะ Beethoven Virus (2008)
I don't know why. You're still a knockout.ผมก็ไม่รู้ว่าทำไม ทั้งที่คุณก็ยังดูดึงดูดอยู่ The Bank Job (2008)
But Audrey surely already had blows, so I pulled you.แต่ออดรูย์เธอคงมีโคเคนอยู่แล้ว ผมจึงเข้าไปดึงคุณ The Bank Job (2008)
What promises have you made to keep her in line?สัญญาอะไรกัน ที่คุณต้องดึงเธอเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย The Bank Job (2008)
No. Look, we're not cutting anyone else in.ไม่ เราไม่ควรดึงใครเข้ามาอีก The Bank Job (2008)
In the army, soldiers would pull on their puds (penises) to keep their blood flowing.ในกองทัพ ทหารจะดึง... องคชาติของพวกเขาออกมา เพื่อให้เลือดไหลเวียน ทำแบบนั้นสิ The Bank Job (2008)
That's his childhood. Bring him back. Don't lead him there.นั่นช่วงวัยเด็ก ดึงเขากลับมา อย่านำไปที่นั่น Babylon A.D. (2008)
It's like trying to lift a car. Just stay calm.เหมือนกับแค่พยายามดึงรถ แค่ อยู่นิ่ง ๆ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
I'll go get something to pull you out.จะหาอะไรมาดึงคุณขึ้นนะ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Pull!ดึงเข้า! Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
And we will not take it down, no ma'am, until this matter is resolved.และเราจะไม่ดึงมันลงมา จนกว่าเราจะแก้มันได้.. Bolt (2008)
Hey buddy, relax. Like this, turn and pull. Turn and pull.นี่เพื่อนน ใจเย็นๆ นายก็แค่ทำแบบนี้\ หันข้างและดึง Bolt (2008)
Listen, there is gonna be an accident. We don't have a lot of time.ไปด้านข้าง ดึงเธอเข้าไป เอาหัวเข้าไปก่อน The Eye (2008)
All father's gonna do is hold you down.สิ่งที่พ่อทุกคนทำคือการดึงเราเอาไว้ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
He's not the only one though, there's Lincoln Kirstein, and Lucia Chase and Agnes DeMille... she has just torn up all those conventions, all that straight up and down stuff...ไม่ใช่เขาคนเดียวหรอก มี ลินคอลน คริสเตน ลูเซีย ซีส และ เอเนส เดมอล เธอดึงเรื่องเหล่านี้ขึ้นมาในที่ประชุม The Curious Case of Benjamin Button (2008)
It's a strong sexual attractant.มันจะมีผลให้ดึงดูดทางเพศอย่างแรง Superhero Movie (2008)
From the... lift it ov... lift it over!ดึงไปทางโน้นซิ! Superhero Movie (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดาวดึงส์ [n.] (dāodeung) EN: second heaven where Indra dwells   
ดื้อดึง[adj.] (deūdeung) EN: obstinate ; stubborn ; pigheaded ; self-willed   FR: tenace ; obstiné ; entêté ; têtu
ดึง[v.] (deung) EN: pull ; haul ; draw ; drag ; tug ; pluck   FR: tirer ; amener
ดึงดูด[v.] (deungdūt) EN: attract ; appeal ; draw ; magnetize ; arouse interest ; fascinate ; charm ; allure ; entice ; lure   FR: attirer ; charmer
ดึงดูดใจ[v.] (deungdūtjai) EN: appeal ; attract   FR: attirer
ดึงดูดนักลงทุน[v. exp.] (deungdūt naklongthun) EN: attract investors   FR: attirer les investisseurs
ดึงดูดนักท่องเที่ยว[v. exp.] (deungdūt nakthǿngthīo) EN: attract tourists   FR: attirer les touristes
ดึงแห[v. exp.] (deung haē) EN: drag a fishnet ; haul a fishnet   
ดึงสะ[X] (deungsa) EN: thirty   
ดองดึง [n. exp.] (døngdeung) EN: Climbing lily ; Glory lily ; Creeping lily   
ดูดดึง[v.] (dūtdeung) EN: attract   
การดึง[n.] (kān deung) EN: dragging off ; traction   
ความดึงดูดใจ[n.] (khwām deungdūtjai) EN: appeal   
ความดึงดูดใจด้านอารมณ์[n. exp.] (khwām deungdūtjai dān ārom) EN: emotional appeal   
ความดึงดูดใจด้านเหตุผล[n. exp.] (khwām deungdūtjai dān hētphon) EN: rational appeal   
ความน่าดึงดูดใจ[n.] (khwām nādeungdūtjai) EN: attractiveness   
แรงดึงดูด[n.] (raēngdeungdūt) EN: gravity   
แรงดึงดูด[n.] (raēng deungdūt) EN: gravity   FR: gravité [f] ; force gravitationnelle [f]
สะดึง[n.] (sadeung) EN: embroidery frame ; embroidery hoop   
สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ [n. prop.] (Sawan chan Dāodeung) EN: The Tavatimsa Heaven   
ทองพัดดึงส์[n.] (thøngphatdeung) EN: [classifier : unit of money exchange (equal to 2.50 baht)]   
อุทยานแห่งชาติภูกระดึง[n. prop.] (Utthayān Haengchāt Phū Kradeung) EN: Phu Kradueng National Park   

English-Thai: Longdo Dictionary
gloriosa lily(n) ดองดึง, ก้ามปู เป็น ดอกไม้สกุลลิลลี่(Liliaceae, Lily Family) มีหัวใด้ดิน มี 6 กลีบ ดอกอ่อนสีเขียว พอบานจะเป็นสีเหลืองปลายกลีบเป็นสีแดง และเมื่อใกล้โรยจะเป็นสีแดงเข้ม และจะกลายเป็นฝักในที่สุด มีเกษรเพศผู้และเมียแยกกัน ออกดอกช่วงฤดูฝน
Image:
glory lilyดองดึง หรือบางที่เรียกว่า ดอกก้ามปูนา มีชื่อวิยาศาสตร์ว่า Gloriosa superba (ชื่อวิทยาศาตร์ต้องเขียนด้วยตัวเอียงหรือขีดเส้นใต้เท่านั้น)
Image:

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abducent[ADJ] ซึ่งดึงออก
absorbing[ADJ] ที่ดึงดูดความสนใจ, See also: ที่น่าสนใจมาก, Syn. interesting, engrossing
abstract[VT] ถอน, See also: ดึง, Syn. withdraw, separate, remove
adduct[VT] เคลื่อนหรือดึงเข้าสู่แกนร่างกาย
adductor[N] กล้ามเนื้อที่ดึงเข้าสู่แกนร่างกาย
affinity[N] คนที่น่าดึงดูด, See also: คนที่น่ารัก, คนที่น่าสนใจ
allure[VT] ดึงดูด, See also: ยั่วยวน, ล่อใจ, ล่อตาล่อใจ, จูงใจ, Syn. attract, entice, fastinate
allure[VI] ดึงดูด, See also: ยั่วยวน, ล่อใจ, ล่อตาล่อใจ, จูงใจ, Syn. attract, entice, fastinate
alluring[ADJ] ที่ดึงดูดใจ, Syn. charming, desirable, interesting
amenity[N] ความน่าดึงดูด, See also: ความน่าสนใจ, Syn. attractiveness
appeal[N] ความน่าสนใจ, See also: ความเย้ายวน, ความดึงดูดใจ, Syn. attraction, attractiveness, charm
appeal[VT] ดึงดูด, See also: ทำให้สนใจ, Syn. attract, engage
appealing[ADJ] ที่ดึงดูดความสนใจ
arrest[VT] ดึงดูด, See also: ดึงดูดความสนใจ, Syn. to catch and keep
arresting[ADJ] ซึ่งดึงดูดความสนใจ, Syn. interesting
attract[VT] ดึงดูดความสนใจ, Syn. allure, charm, appeal to
attraction[N] การดึงดูด
attractive[ADJ] มีเสน่ห์ดึงดูด, Syn. good-looking, pleasing
attractively[ADV] อย่างมีเสน่ห์ดึงดูด, Syn. charmingly, appealingly
attractiveness[N] ความน่าดึงดูด, Syn. appeal, charm
appeal to[PHRV] ดึงดูดใจ, See also: ทำให้สนใจ
attract to[PHRV] ดึงดูด (ปกติใช้รูป passive voice), See also: ล่อ, ชวนให้สนใจ, ทำให้สนใจ
bait[VT] การดึงดูดใจ, See also: การล่อหลอก, Syn. attraction
bijou[ADJ] เล็กแต่ตกแต่งดีจนดึงดูดใจ (ใช้กับสถานที่ก่อสร้าง)
bit[N] เหล็กที่ขวางปากม้าสำหรับดึงบังเหียน
bonny[ADJ] น่าดึงดูด, Syn. lovely, attractive
buff[ADJ] ที่มีรูปลักษณ์ภายนอกน่าดึงดูด (คำแสลง)
bowse down[PHRV] ดึงเชือกให้ตึง (การแล่นเรือ)
bring out[PHRV] ดึงออกมา, See also: ลากออกมา, Syn. pull out
bring up to[PHRV] ดึงเข้ามาใกล้, See also: พาเข้าไปใกล้, Syn. come up to
capstan[N] เครื่องสำหรับฉุดดึงของหนัก
catch[VT] ดึงดูด, Syn. attract
catchy[ADJ] น่าดึงดูด, Syn. attention-getting
catnip[N] ต้นไม้ชนิดหนึ่งมีกลิ่นดึงดูดแมว, Syn. catmint
charismatic[ADJ] ที่มีเสน่ห์ดึงดูด
coast[VI] เคลื่อนที่ด้วยแรงดึงดูด (โดยไม่ใช้พลังงานขับเคลื่อน), Syn. glide, slide
cocksure[ADJ] มั่นใจมาก (จนดูเหมือนดื้อดึง)
contumacious[ADJ] ดื้อรั้น, See also: ดื้อดึง, รั้น
crab[N] เครน, See also: เครื่องที่ใช้ยกหรือดึง, Syn. crane
cunning[ADJ] น่ารัก (คำไม่เป็นทางการ), See also: ซึ่งดึงดูด, Syn. cute
cool down[PHRV] สนใจน้อยลง, See also: ดึงดูดน้อยลง
cool off[PHRV] สนใจน้อยลง, See also: ดึงดูดน้อยลง, Syn. cool off
cotton to[PHRV] ชอบกัน (คำไม่เป็นทางการ), See also: ดึงดูดใจ
drag at[PHRV] ลาก, See also: ดึง, ยืดไป, Syn. drag on, draw at, puff at, pull at
drag off[PHRV] ลากตัวไป, See also: ลากออกไป, ดึงออกไป, Syn. drag away, pull away, take away
drag on[PHRV] ลาก, See also: ดึง, ยืดออกไป
drain from[PHRV] ทำให้ประทับใจ, See also: ดึงดูดที่จะไป
draw aside[PHRV] ดึงออกไปด้านข้าง, Syn. pull aside
draw away[PHRV] ลากออกไป, See also: ดึงออกไป
draw down[PHRV] ดึงลงมา, Syn. pull down

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abducent(แอบดู' เซนท) adj. ดึงออก, ซึ่งลักพา (abducting)
abduct(แอบดัคทฺ') vt. ลักพา, ล่อลวง, ดึงห่างออกจากแกน -abduction n.,-abductor n., Syn. carry off, kidnap, shanghai, make off with, spirit away
abductorกล้ามเนื้อที่ดึงออกห่างจากแกนกลาง
access mechanismกลไกการเข้าถึง <คำแปล>หมายถึง กลไกของอุปกรณ์ที่ใช้รองรับ และเคลื่อนย้ายก้านเข้าถึง (access arm) ของหน่วยจานบันทึก (disk drive) ไปบนพื้นผิวของจาน เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูล หรือดึงข้อมูลออกมา หรือบันทึกข้อมูลลงจานบันทึก
access timeช่วงเวลาเข้าถึง (ข้อมูล) หมายถึง เวลาที่ใช้ในการที่หัวอ่าน (บางทีเรียกหัวเข็ม) ของหน่วยบันทึกจะสามารถอ่านแฟ้มข้อมูล หรือดึงข้อมูลออกมาจากที่เก็บข้อมูล เช่น จากจานบันทึก หรือฮาร์ดดิสก์ หากใช้เวลาเข้าถึงข้อมูลน้อย ก็หมายความว่า อ่านได้เร็ว ดู direct access, indirect access, random access, sequential access, immediate access ประกอบ
adduct(อะดัคทฺ') vt. เคลื่อนหรือดึงเข้าสู่แกนร่างกาย-addductive adj.,-adduction n.
adductor(อะดัค' เทอะ) n. กล้ามเนื้อที่ดึงAdelaide (แอด' ดิเลด) ชื่อเมืองในออสเตรเลีย
affinity(อะฟิน' นิที) n. ความสัมพันธ์อย่างสนิท, ความดึงดูด, ความดึงดูดความสนใจ,การมีอารมณ์ร่วม,ความชอบพอกัน,ความพอใจในการร่วม, ความ สัมพรรค, Syn. inclination-A. antipathy)
allurement(อะเลียว' เมินทฺ) n. เสน่ห์, อำนาจดึงดูดใจ, สิ่งหรือวิธีหรือกระบวนการดึงดูดใจ, Syn. charm, temptation
alluring(อะเลียว' ริง) adj. ซึ่งล่อใจ, ซึ่งดึงดูดใจ, มีเสน่ห์. -alluringness n., Syn. tempting)
anaphase(แอน' นะเฟส) n.เป็นระยะที่สี่ของการแบ่งตัวแบบ miptosis เป็นระยะที่ chromatid ถูกดึงแยกออกจากกันเป็นสองส่วนแล้วเคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงข้ามและไปหยุดที่ขั้วทั้งสองของเซลล์ ทำให้ spindle fibre ที่อยู่ระหว่างโครมาติดยาวมากขึ้น chromatid ที่แยกออกจากกันนี้แล้ว จะเป็นโครโมโซมที่สมบูรณ์
animal magnetismอำนาจที่ทำให้คนสะกดจิตได้ การดึงดูดทางกายต่อเพศตรงข้าม, ความดึงดูดทางเพศ., Syn. biomagnetism
appeal(อะพีล') n.,vi. อุทธรณ์,ร้องขอ,อ้อนวอน,เรียกร้อง,ใช้,อาศัย,ดึงดูดใจ,ซาบซึ้ง. -appealer n., Syn. request, call)
appealing(อะพีล'ลิง) adj. ดึงดูดความสนใจ (ความต้องการ, ความอยากรู้อยากเห็น,ความเห็นใจ) -appealingness n., Syn. attractive, charming, pleasing ###A. repulsive)
appetence(แอพ' พิเทินซฺ) n. ความอยากอย่างมากตามธรรมชาติ, แนวโน้มของสัญชาตญาณ, การดึงดูด, ความสัมพรรค, การติดนิสัย (intense desire)
apple computer inc.บริษัทแอปเปิลคอมพิวเตอร์ <คำแปล>เป็นชื่อบริษัทที่ผลิตไมโครคอมพิวเตอร์ยี่ห้อแอปเปิล ชุดที่โด่งดังมาก ได้แก่ แอปเปิลทู (Apple II) และ แมคอินทอช (Macintosh) ฯ คอมพิวเตอร์แอปเปิลที่วางขาย ในตลาดรุ่นแรก ๆ นั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างความฮือฮาอย่างมากในวงการคอมพิวเตอร์ เพราะเป็นครั้งแรก (ราว ค.ศ.1977) ที่มีการผลิตคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็กในราคาที่คนทั่วไปจะหาไว้ใช้เป็นสมบัติส่วนตัวได้ ผู้ที่ช่วยกันริเริ่มคิดประดิษฐ์ได้แก่ Steve Jobs กับ Steve Wozniak สองสหายวัยรุ่นที่สร้างเครื่องต้นแบบเครื่องแรกในโรงรถ ส่วนเครื่องรุ่นแมคอินทอชนั้นเป็นคอมพิวเตอร์ยี่ห้อแรกที่เริ่มนำสัญรูป (icon) รายการคำสั่ง แบบดึงลง (pull down menu) กรอบสนทนา (dialog box) เมาส์ (mouse) ฯลฯ มาใช้ ทำให้คนทั่วไปเริ่มรู้สึกว่า การใช้คอมพิวเตอร์ไม่ใช่ของยากอะไรเลย ปัจจุบันได้มีการพัฒนาให้หนักไปในด้านการผลิตสิ่งพิมพ์ (desktop publishing) อย่างไรก็ตาม หาใช่มีแต่เครื่องแอปเปิลแมคอินทอชเท่านั้นไม่ที่ใช้ระบบการทำงานดังที่กล่าวแล้ว เครื่องคอมพิวเตอร์พีซีก็เลียนแบบ โดยการนำเอาระบบวินโดว์มาใช้
arrest(อะเรสทฺ') vt. จับ,จับกุม,ดึงดูด,ทำให้หยุด,กั้น, ยับยั้ง,เกาะตัว. -n. การจับกุม,ภาวะที่ถูกจับกุม,การหยุดยั้ง,ภาวะที่ถูกหยุดยั้ง. -arrester n. -arrestment n., Syn. stop,halt)
arresting(อะเรส'ทิง) adj. ซึ่งดึงดูดความสนใจ,ซึ่งจับกุม, Syn. striking,notable ###A. dull
arrestive(อะเรส'ทิฟว) adj.มักจับกุม, ดึงดูดความสนใจ (tending to arrest)
attract(อะแทรคทฺ') vt.,vi. ดึงดูด,จูงใจ,กระ-ตุ้นความสนใจ,มีเสน่ห์,ล่อใจ. -attractable adj.
attraction(แอทแทรค'เชิน) n. การดึงดูดความสนใจ,เสน่ห์,แรงดึงดูด,สิ่งหรือบุคคลที่ดึงดูดความสนใจ, Syn. affinity,charm, enticement ###A. repulsion, rejection)
attractive(อะแทรค'ทิฟว) adj. ซึ่งดึงดูดความสนใจ,มีเสน่ห์,มีแรงดึงดูด. -attractiveness n., Syn. appealing,inviting, enticement
avulsion(อะวัล' เชิน) n. การฉีกขาด,การเคลื่อนย้ายไปสู่ที่อื่นอย่างฉับพลัน,การดึงออกจากกัน (a tearing away)
beard(เบียร์ด) n. เครา,หนวด,หนวดสัตว์,ขนแหลมที่รวงข้าว,กลุ่มขนบนผลของพืช vt. ดึงหรือถอนเคราหรือหนวด
bezier curveรูปโค้งเบซิเอร์หมายถึง รูปเส้นโค้งทางคณิตศาสตร์รูปหนึ่ง เป็นโค้งที่ไม่มีรูปลักษณ์ที่มีกฏเกณฑ์เป็นสูตรกำหนด การสร้างเส้นโค้งในโปรแกรมบางโปรแกรม จะต้องเริ่มด้วยการลากเส้นตรงขึ้นมาเส้นหนึ่งก่อน แล้วสร้างจุดสองจุดบนเส้นตรงนั้น ใช้เมาส์ดึงแต่ละจุดขึ้นไป ในทิศทางที่ต่างกัน ก็จะได้โค้งแบบเบซีเอร์ ขึ้นมา
boot(บูท) {booted,booting,boots} n. รองเท้าหุ้มข้อเท้า,รองเท้าบู๊ท,เครื่องหุ้มคล้ายปลอก,ฝาครอบป้องกัน,ปลอกหุ้มเบาะ,โครงรถ,เครื่องรัดทรมานข้อเท้า,การเตะ,การถีบ,การปลดออก vt. สวมรองเท้าบู๊ท,เตะ,ถีบ เริ่มต้นใหม่เริ่มเครื่องใหม่หมายถึง การเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เริ่มต้นทำงาน (ว่ากันว่า คำ "boot" นี้ มาจากคำว่า "bootstrap" เบื้องหลังการใช้คำ ๆ นี้ อยู่ที่การขู่ว่า ถ้าไม่ทำงานแล้วละก็ โดนรองเท้าบู๊ตแน่ ๆ เลย) การเริ่มเครื่องใหม่นั้น โดยปกติ เมื่อกดสวิตช์เปิดแล้ว คอมพิวเตอร์จะเริ่มต้นทำงานด้วยการอ่านจานบันทึกในหน่วยบันทึก A: ถ้าในหน่วยบันทึก A: ไม่มีจานบันทึก ก็จะไปอ่านจานบันทึก C: (จะไม่สนใจหน่วยบันทึก B: เลย) ถ้ามีจานบันทึกใน A: จานบันทึกนั้นจะต้องมีคำสั่งระบบ (แฟ้มข้อมูล command.com) อยู่ คอมพิวเตอร์จึงจะเริ่มต้นทำงานต่อไปได้ ถ้าจานบันทึกใน A: ไม่มีคำสั่งระบบ จะมีรายงานบนจอภาพว่าเป็น "non-system disk" ในกรณีเช่นนี้ต้องเปลี่ยน แผ่น A: หรือดึงแผ่น A: ออก แล้วเริ่มต้นใหม่จาก หน่วยบันทึก C: (ถ้ามี) อนึ่ง การเริ่มเครื่องใหม่นั้น ทำได้ 2 วิธี วิธีแรกเริ่มด้วยการเปิดสวิตช์ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ตามที่ได้อธิบายแล้ว เรียกว่า "cold boot" อีกวิธีหนึ่งที่ใช้เมื่อมีการเปิดเครื่องอยู่ก่อนแล้ว แต่ต้องการเริ่มเครื่องใหม่ หรือเครื่องเกิดขัดข้องหรือค้าง (hang) ให้ กดแป้น CTRL +ALT +DEL เรียกว่า "warm boot"
cable carn. ตู้รถไฟที่เคลื่อนที่โดยการดึงสายเคเบิลขนาดใหญ่
cable railwayn. รถไฟที่เคลื่อนที่โดยการดึงสายเคเบิลขนาดใหญ่ที่อยู่ข้างใต้
cable-car)n. ตู้รถไฟที่เคลื่อนที่โดยการดึงสายเคเบิลขนาดใหญ่
catchy(แคท'ชี) adj. ดึงดูดใจ,จำได้ง่าย,มีเล่ห์,ประเดี๋ยวเดียว,ไม่ปะติดปะต่อ, See also: catchiness n. ดูcatchy, Syn. interesting ###A. dull
charisma(คะริซ'มะ) n.พรสวรรค์,ความสามารถพิเศษ,คุณสมบัติพิเศษในการดึงดูดใจคนจำนวนมาก, See also: charismatic adj., Syn. charism -pl. charismata
charm(ชาร์ม) {charmed,charming,charms} n. เสน่ห์,เครื่องราง,เวทมนตร์คาถา,สิ่งประดับกระจุ๋มกระจิ๋ม,การท่องคาถาอาคม -vt.ดึงดูดใจ,ใช้เวทมนตร์คาถา,ทำเสน่ห์ -vi. ประทับใจ,หลงเสน่ห์,ใช้เวทมนตร์คาถา., See also: charmedly adv. charmer n. คำที่มีความหมาย
check(เชค) {checked,checking,checks} vt. หยุด,รั้ง,ดึง,ตรึง,สกัด,ทำลาย,ตรวจสอบ,สำรวจ,ทำเครื่องหมายตรวจสอบ,ฝากเก็บ,รุกฆาต (หมากรุก) ,ทำให้เกิดรอยแตก,ปลูกพืชเป็นแนวยาว. -vi. ตรงกัน (ถูกต้อง) ,ตรวจสอบ,แตกเป็นช่อง,ร้าวเป็นช่อง,หยุด -Phr. check in (ลงชื่อ (เข้าพักในโรงแ
click(คลิค) 1. {clicked,clicking,clicks} n. เสียงดังกริ๊ก,กลอนสปริง,ตัวดึง,เสียงกระเดาะลิ้น vi. เสียงดังกริ๊ก,เปล่งเสียงดังกริ๊ก,กระเดาะลิ้นดังกริ๊ก,กระทำสำเร็จ,ประสานกันได้ดี,สอดคล้อง,ได้รับการต้อนรับจากประชาชน vt. ทำให้เกิดเสียงดังกริ๊ก,กระทบดังกริ๊ก 2. กด (เมาส์) การกดนิ้วในจังหวะสั้น ๆ เร็ว ๆ 1 ที ลงบนปุ่มใดปุ่มหนึ่งของของเมาส์ (ส่วนใหญ่จะใช้ปุ่มซ้ายมือสุด) แล้วยกออกในทันที ใช้เมื่อต้องการสั่งการตามรายการในเมนู หรือเลือกรายการที่ต้อง การที่มีแสดงอยู่บนจอภาพ โดยเลื่อนเมาส์ให้ลูกศรชี้อยู่ที่คำสั่งที่ต้องการก่อน จึงค่อยกด (ในภาษาไทยอาจใช้สั้น ๆ ว่า "กดเมาส์ ") ในบางกรณี ต้องกดสองทีเร็ว ๆ เรียกว่า double click ดู double click ประกอบ
cock(คอค) {cocked,cocking,cocks} n. ไก่ตัวผู้,นกตัวผู้,ผู้นำ,หัวหน้า,นักต่อสู้,นกสับของปืน,หัวก๊อกท่อน้ำท่อแก๊สที่ใช้มือปิดเปิดได้,ลึงค์,เวลาไก่ขัน,รุ่งอรุณ,การขันของไก่ vt. ดึงนกสับ vi. เดินวางท่า,วางมาด,เชิดขึ้น,ตั้งขึ้น,เตรียมยิง
computer networkข่ายงานคอมพิวเตอร์เครือข่ายคอมพิวเตอร์หมายถึงระบบการนำเครื่องคอมพิวเตอร์หลาย ๆ เครื่อง หรือเครื่องปลายทาง (terminal) หลาย ๆ เครื่องมาทำงานร่วมกัน โดยอาจใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องร่วมกัน เช่น สื่อนำข้อมูลเข้า/ออก เครื่องพิมพ์ โมเด็ม (modem) เป็นต้น การทำงานเป็นเครือข่ายจะทำให้ดึงข้อมูลจากกันและกันมาใช้ หรือใช้ร่วมกันได้
computer securityความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน การใช้ระบบเครือข่ายทำให้สามารถดึงข้อมูล ซึ่งบางทีเป็นความลับออกมาดู หรือแอบนำไปเผยแพร่ได้ ฉะนั้น จึงต้องมีการจัดระบบความปลอดภัย ส่วนใหญ่ใช้รหัส ซึ่งจะทำให้ทุกคนไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดได้ เราอาจอนุญาตเฉพาะคนบางคน หรือกลุ่มคนบางคน ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยต้องรู้รหัส ฉะนั้นในขณะที่มีการสร้างฐานข้อมูล ก็ควรคำนึงถึงเรื่องนี้ไว้ด้วย
crying(ไคร'อิง) adj. เกี่ยวกับการร้องไห้,เกี่ยวกับการร้องหา,เกี่ยวกับการแผดเสียงร้อง,ซึ่งดึงดูดความสนใจ,ซึ่งเรียกร้องความสนใจ, Syn. pressing
cycle timeเวลาครบรอบหมายถึงเวลาที่หน่วยประมวลผลกลางใช้ในการปฏิบัติตามคำสั่ง โดยเริ่มตั้งแต่ไปดึงคำสั่งมา (fetch) และลงมือกระทำการ (execute) มีหน่วยวัดเป็น นาโนวินาที (nano second) หรือหนึ่งในพันล้านวินาที และพิโกวินาที (picosecond) หรือหนึ่งในล้านล้านวินาที
downhauln. เชือกดึงใบเรือลง
draft(ดราฟทฺ) {drafted,drafting,drafts} n. ต้นร่าง,ฉบับร่าง,การร่าง,การวาด,การสเก็ตช์ภาพ,กระแสลมในห้องหรือช่องว่าง,เครื่องเป่าลม,เครื่องควบคุมกระแสลม,การเกณฑ์ทหาร,การลากหรือดึงของ,สิ่งที่ถูกลากหรือดึง,สัตว์ที่ใช้ลากของ,แรงลากหรือแรงดึง,ตั๋วแลกเงิน,การเอาออก,กา
drag(แดรก) {dragged,dragging,drags} vt. ลาก,ดึง,กวาด,คราด,เลื่อน,ลอก,นำเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามา,เอ้อระเหย,เฉื่อยชา vi. ถูกลากหรือดึงไปตาม,เลื่อนบนพื้นดิน,เคลื่อนอย่างอืดอาด,ล้าหลัง,ขุดลอก. n. เครื่องมือลาก, การลากอวน,คนที่น่าเบื่อที่สุด,สิ่งที่เบื่อที่สุด หมายถึง การใช้เมาส์ลากเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งบนจอภาพจากตำแหน่งเดิมไปยังตำแหน่งใหม่ บางทีใช้หมายถึงการ "ลากดำ" หรือ "ทำแถบสี" บนข้อความบางตอนเพื่อเป็นการบอกคอมพิวเตอร์ว่าได้เลือกข้อความนี้ไว้ แล้วจะใช้คำสั่ง cut หรือ copy ต่อไป
draught(ดราฟทฺ) n. การลาก,การดึง,การถอน,การดื่ม,การสูบ,การสูด,ปริมาณของเหลวที่ดื่มหนึ่งครั้ง,ปริมาณยาที่ใช้ต่อครั้ง,จำนวนปลาที่จับได้,กระแสลม,หมากรุกยุโรป (ส่วน'checkers'เป็นหมากรุกอเมริกา) ,ต้นร่าง,ฉบับร่าง,ตั๋วแลกเงิน,การเกณฑ์ทหาร. vt. ร่าง,ยกร่าง,ออกแบบ,เกณฑ์ท
draw(ดรอ) {drew,drawn,drawing,draws} vt.,vi. ดึง,ลาก,โก่ง,น้าว,ถอน,จับ (ฉลาก) ,เอาออก,ดึงออก,ชักนำ,วาด,สเก็ตช์,เขียน,บรรยาย,ร้อยกรอง,พรรณนา -Phr. (draw on ใกล้เข้ามา) . -Phr. (draw up ยกร่าง,ร่าง,ออกแบบ) n. การดึง,การลาก,สิ่งที่ดึงดูดใจ,การเสมอกัน,ส่วนที่ชักขึ้น
drawer(ดรอ'เออะ) n. ผู้ถอนเงิน (โดยตั๋วเงิน) ลิ้นชัก,ผู้ดึง,ผู้ลาก,สิ่งที่ลาก
drawing(ดรอ'อิง) n. การวาด,การยกร่าง,การสเก็ตช์ภาพ,ภาพวาด,ภาพสเก็ตช์ภาพ,การจับฉลาก,การดึง,การลาก, Syn. draftsmanship,picture,plan
drop-down list boxช่องเลือกแบบดึงลงในระบบวินโดว์ จะมีช่องสองช่องที่แสดงบนจอภาพ ช่องแรกมีไว้ให้พิมพ์ชื่อแฟ้มข้อมูลลงไป ส่วนอีกช่องหนึ่ง จะมีรายชื่อให้เลือกหาเอาโดยกดเมาส์ที่ลูกศรที่บาร์เลื่อนจอ ภาพ (scroll bar) เช่น ในการสั่งเก็บหรือบันทึกแฟ้มข้อมูลลงในจานบันทึก เราอาจเลือกหาชื่อที่แสดงอยู่ในช่องให้เลือกนี้ (ถ้ามีอยู่แล้ว) เมื่อพบแล้ว ก็กดเมาส์ที่ชื่อนั้น หรือถ้ารู้แน่ว่าไม่มี จะพิมพ์ชื่อแฟ้มข้อมูลใหม่ลงไปในช่องสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ อีกช่องหนึ่งเลยก็ได้
drop-down menuรายการเลือกแบบดึงลงหมายถึง รายชื่อเมนูที่เมื่อใช้เมาส์กดแล้วจะมีรายการแสดงให้เลือก เช่น ถ้ากดเมาส์ที่เมนู Edit จะมีรายการเลือก copy, cut, paste ฯ เรียงลงมาให้เลือก
ductile(ดัค'เทิล) adj. ตีเป็นแผ่นบางได้ (โลหะบางชนิด) ,ดึงเป็นเส้นสายได้ (เช่นทอง) ,หลอมเป็นรูปร่างต่าง ๆ ได้,ดัดได้,ไม่เปราะ,น่วมอ่อน,เปลี่ยนรูปได้ง่าย,สอนง่าย., See also: ductility n. ดูductile ductiliness n. ดูductile, Syn. malle
elicit(อิลิส'ซิท) vt. นำออกมา,ล้วงเอาความจริง,ดึงออกมา, See also: elicitable adj. elicitation n.

English-Thai: Nontri Dictionary
absorb(vt) ดึงดูด,ซึมซับ,ดูดกลืน,หมกมุ่น,รับภาระ
absorbent(adj) ซึ่งสามารถดูดซึม,ซึ่งสามารถซึมซับ,ซึ่งสามารถดึงดูด
absorbent(n) สิ่งที่สามารถดูดซึม,สิ่งดึงดูด
absorbing(adj) ซึ่งดึงดูดใจ,ซึ่งน่าสนใจ
absorptive(adj) ที่สามารถดูดซึม,ที่สามารถซึมซับ,ที่ดึงดูด
adduct(vt) ดึงเข้าหากัน
alluring(adj) ล่อใจ,ยั่วยวน,ดึงดูดใจ,มีเสน่ห์,งดงาม
appeal(vt) ขอร้อง,อ้อนวอน,ร้องเรียน,อุทธรณ์,เรียกร้อง,ดึงดูดความสนใจ
attract(vt) ดึงดูดใจ,จูงใจ,ชวนมอง,ล่อใจ
attraction(n) การดึงดูด,เสน่ห์,สิ่งจูงใจ,สิ่งล่อใจ
attractive(adj) ที่ดึงดูด,มีเสน่ห์,น่ามอง,ที่จูงใจ
attractively(adv) อย่างน่าดึงดูดใจ,อย่างมีเสน่ห์,อย่างจูงใจ
attractiveness(n) ความน่าดึงดูดใจ
cantankerous(adj) พาล,เอาใจยาก,ดื้อดึง,ฉุนเฉียว,ชวนทะเลาะ
catching(adj) ติดต่อ,แพร่หลาย,ระบาด,ดึงดูด
charm(n) เสน่ห์,ความดึงดูดใจ,ความจับใจ,ความยั่วยวนใจ,คำสาป
charm(vt) ทำให้ลุ่มหลง,ทำให้จับใจ,ดึงดูดใจ,ทำเสน่ห์
charming(adj) มีเส่นห์,จับใจ,ยั่วยวนใจ,สวยงาม,ทีดึงดูดใจ
check(vt) ทำให้ชะงัก,ดึง,ทำให้หยุด,ทัดทาน,ว่ากล่าว,ตรวจสอบ
cowbell(n) กระดึงผูกคอวัว,โปง
defy(vt) ท้าทาย,ฝ่าฝืน,ดื้อดึง,ต้านทาน,ขัดขืน,เป็นปรปักษ์
disobedience(n) ความดื้อดึง,ความดื้อ,ความดื้อรั้น,ความไม่เชื่อฟัง
disobedient(adj) ดื้อดึง,ดื้อรั้น,ดื้อแพ่ง,ขัดขืน,ไม่เชื่อฟัง
disobey(vt) ไม่เชื่อฟัง,ขัดขืน,ดื้อดึง,ดื้อรั้น,ดื้อแพ่ง
dogged(adj) ดื้อดึง,ทรหด,พากเพียร,แน่วแน่,ดื้อรั้น
draft(vt) ร่าง,ยกร่าง,เกณฑ์ทหาร,ดึง,ลาก
drag(vt) ลาก,ดึง,สาว,คราด,กวาด
draught(n) การลาก,การดึง,กระแสลม,ตั๋วแลกเงิน,ฉบับร่าง
draw(n) การจับฉลาก,การดึง,การลาก,ความเสมอกัน,ส่วนที่ชักขึ้น
draw(vi,vt) วาดภาพ,เขียนภาพ,ลาก,ดึง,ล่อใจ,ชักจูง,ดึงดูด,เคลื่อนตัว
drawer(n) ผู้ถอนเงิน,ลิ้นชัก,ผู้ดึง,ผู้ลาก
elicit(vt) เอาออกมา,ล้วงความจริง,ดึงออกมา,นำออกมา
extract(vt) สกัด,ดึง,ถอน,ตัดออกมา,แยกออก,คัดลอก,ได้มาจาก
extraction(n) การดึง,การถอน,การสกัด
fish(vt) ดึงออกมา,ล้วงออกมา,เกี่ยว,ตกเบ็ด
fisher(n) ชาวประมง,คนตกปลา,คนหาปลา,คนดึงออกมา
frame(n) โครง,รูปร่าง,โครงร่าง,กรอบ,สะดึง,องค์ประกอบ
glamor(n) ความงาม,เสน่ห์,ความเย้ายวนใจ,ความดึงดูดใจ
glamour(n) ความงาม,เสน่ห์,ความเย้ายวนใจ,ความดึงดูดใจ
gravitate(vi) ถ่วง,จมลง,ไหล,ดึงดูด
gravitation(n) แรงโน้มถ่วง,แรงดึงดูด
gravity(n) ความถ่วง,แรงดึงดูด,ความเอาการเอางาน,ความสำคัญ,ความจริงจัง
gripe(vt) ดึง,ผูก,ทำให้จุก,ทำให้เจ็บปวด,กดขี่,รบกวน,ยึด,จับ,กุม
haul(n) การลาก,การเข็น,การชักลาก,การสาว,การดึง,การลำเลียง
haul(vt) ลาก,เข็น,ชัก,สาว,ดึง,ฉุด
headstrong(adj) ดื้อดึง,มุทะลุ,เอาแต่ใจ,ดื้อรั้น
heave(vt) ยกขึ้น,ชัก,สาว,ดึง,ลาก,โยน
hoist(vt) ชักรอก,ยกขึ้น,ดึงขึ้น
homely(adj) ของบ้าน,ไม่ดึงดูดใจ,ไม่สวย,เรียบๆ
impenitent(adj) ไม่รู้สึกผิด,ดื้อดึง,ดื้อรั้น,ไม่ยอมรับ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
attractorที่ดึงดูด
firewire ( ) FireWire คือชื่อเรียกของ apple หรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า i-link คือชื่อเรียกของ Sony หรือที่เรียกว่า มาตรฐาน IEEE 1394 เป็นเทคโนโลยีสำหรับการส่งผ่านข้อมูลดิจิตอล ด้วยความเร็ว 400 และ 800 เมกะบิตต่อวินาที ส่งผลให้การติดต่อระหว่างอุปกรณ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ฮาร์ดดิส ปริ้นเตอร์ สแกนเนอร์ กล้องดิจิตอลหรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่มีช่อง FireWire ทำงานได้อย่างรวดเร็ว FireWire มีลักษณะการทำงานเหมือนหรือคล้ายกับ USB เพียงแต่ออกแบบมาให้เหมาะกับการใช้งานกับอุปกรณ์ทางด้านมัลติมีเดียมากกว่า เนื่องจาก USB เหมาะกับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่เกี่ยวกับอินพุต เช่น เมาส์ คีย์บอร์ด ฯลฯ (USB มีความเร็วน้อยกว่า FireWire) นอกจากนี้ FireWire ยังสามารถต่อพ่วงอุปกรณ์ไแบบ Daisy Chain ได้ถึง 67 ชิ้น และสนับสนุนการทำงานแบบ Hot plug คือสามารถต่อแล้วใช้งานได้เลยทันที นอกจาก นี้ ยังสามารถส่งข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ไปกำหนดการทำงานของกล้องวิดีโอได้ด้วย ซึ่งทำให้เราสามารถทำงานในขั้นตอนเดียวกันได้ เช่น การอัดภาพจากกล้องลงมาคอมพิวเตอร์ ก็เพียงแค่สั่งจากคอมพิวเตอร์ กล้องก็จะเริ่มต้นทำงาน พร้อมกับดึงภาพมาให้เองโดยอัตโนมัติ ไม่ต้องไปกังวลว่าจะต้องไปสั่งเล่นจากกล้องแล้วมาสั่งอัดที่คอมพิวเตอร์
groovier[กรู-วิ-เออร์] (adj ) ซึ่งดึงดูดกว่า, ซึ่งกระตุ้นแรงกว่า (V.2 ของ Groovy)
grooviest[(กรูฟ-วิ-เอสท์)] (adj ) ซึ่งดึงดูดที่สุด, ซึ่งกระตุ้นอย่างแรงที่สุด (V.3 ของ Groovy)
indulgenceการดื้อดึง
magnetic permeability (n ) ความสามารถในการเป็นแม่เหล็ก หรือดึงดูดด้วยแรงแม่เหล็ก
magnetically (adv) ส่ิงที่เป็นแม่เหล็ก, มีแรงดึงดูด
modulus of elasticity (n ) อตราการหดหรือขยายของวัตถุเมื่อได้รับแรงบีบหรือดึง
vavoom (n) เสน่ห์ที่ดึงดูดเพศตรงข้าม
See also: S. sex appeal,
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารอยต่อเหล็กกล้าคาร์บอนและเหล็กกล้าไร้สนิม เนื่องจงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารอยต่อเหล็กกล้าคาร์บอนและเหล็กกล้าไร้สนิม เนื่องจากมีความแตกต่างด้านสมบัติวัสดุทั้งสองชนิดทำให้เกิดจุดบกพร่องต่างๆทำให้การเชื่อมรอยต่อโลหะทั้งสองได้ค่อนข้างยาก งานวิจัยนี้เพื่อศึกษาปัจจัยการเชื่อมที่มีผลต่อสมบัติเชิงกลความต้านแรงดึงและค่าความแข็งด้วยโปรแกรม ทางสถิติ โดยใช้กระบวนการเชื่อม มิกส์ ลวดเชื่อมสเตนเลสSpeedarc308 Lsi*1.2mm การทดสอบประกอบด้วยโครงสร้างจุลภาค ความแข็ง ความแข็งแรงดึง การดัดโค้ง และการใช้โปรแกรมทางสถิติ กระแสไฟเชื่อม 112A ความเร็วเชื่อ 2 m/s แก๊สปกคลุมแนวเชื่อม Ar 80% + CO2 20 % การทดสอบตามมาตรฐาน ASME BPVC IX ผลการทดสอบค่าความแข็งเฉลี่ย 166.23 HV ความแข็งแรงดึงเฉลี่ย 262.25 MPa การดัดโค้งพบว่าชิ้นงานที่ทำการทดสอบนั้นแตกหัก (Broken) ทั้งหมด จึงสรุปได้ว่าชิ้นงานที่ทำการทดสอบนั้นไม่สามารถรับแรงดัดโค้งได้ การวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมทางสถิติ เมื่อกำหนดค่า α มีค่าเท่ากับ 0.05 พิจารณาอันตรกิริยาจากค่า P-Value Strength เท่ากับ 0.884 และค่าความแข็ง Hardness เท่ากับ 0.227 การทดลองทั้งหมดมีระดับความเชื่อมั่นอยู่ที่ 95% ทำให้การทดลองครั้งนี้ไม่มีอิทธิพลต่อผลการทดลองอย่างนี้นัยสำคัญ คำสำคัญ: เหล็กคาร์บอน SS400 , เหล็กกล้าไร้สนิม SUS304 , การเชื่อมมิก , โปรแกรมทางสถิติ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
引く[ひく, hiku] (vt) ดึง, เล่น(เครื่องดนตรีมีสาย)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
うっとり[うっとり, uttori] (vi vt adj colloq) うっとりさせるような:เป็นที่ดึงดูด, มีเสน่ห์, น่าหลงใหล, น่ามอง うっとりする:เคลิบเคลิ้ม(ไปกับ...), หลงใหล
引き抜き[ひきぬき, hikinuki] (vt) ถูกดึงตัว
ヤング率[やんぐりつ, yanguritsu] (n ) อัตราการขยายหรือหดตัวของวตถุใดๆเมื่อถูกดึงหรือบีบ , See also: S. 弾性率,
弾性率[だんせいりつ, danseiritsu] (n ) อัตราการหดหรือขยายของวัตถุเมื่อได้รับการบีบหรือดึง , See also: S. ヤング率,
心配[しんぱい, shinpai] (n ) (เวอ'รี) vi.,vt.,n. (ทำให้) (ความ) เป็นห่วง,กังวล,หนักใจ,เป็นทุกข์,รบกวน,กัด,ฉีก,ทำให้เปลี่ยนตำแหน่ง,ลาก,ดึง,สาเหตุที่ทำให้ลำบากใจหรือกังวล -Phr. (worry along,worry through ก้าวหน้าหรือประสบความสำเร็จด้วยความพยายามแม้จะลำบาก), S. . worrier n.
しつこい[shitsukoi, shitsukoi] (adj ) ดื้อดึง, เซ้าซี้, เข้มข้น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
引っ張る[ひっぱる, hipparu] Thai: ดึง English: to pull
巻き込む[まきこむ, makikomu] Thai: ดึงเข้ามาพัวพัน(นิยมใช้ในรูปถูกกระทำ)
引き出す[ひきだす, hikidasu] Thai: ดึงออกมา English: to pull out

German-Thai: Longdo Dictionary
ziehen(vi) |zog, hat gezogen| ดึง
Federkraft(n) |die, pl. Federkräfte| แรงดึงหรือผลัก ในสปริง (ฟิสิกส์)
informieren(vt) |informierte, hat informiert| แจ้งข่าว, ให้ข้อมูล เช่น Wir informieren Sie gern über die vielen Vorzüge unserer Mitgliedschaft. เรายินดีให้ข้อมูลคุณเกี่ยวกับความน่าดึงดูดของการเป็นสมาชิกกับเรา, See also: Related: sich informieren
begehrt(adj) เป็นที่ต้องการ, เป็นที่ดึงดูด เช่น ein begehrtes Reiseziel, ein begehrter Mann
anziehen(vt) |zog an, hat angezogen| ดึงดูด เช่น Die Traditionen und die Kunstszene dieser Stadt ziehen immer mehr Gäste an. ขนบธรรมเนียมและศิลปะของเมืองนี้ดึงดูดแขกนักท่องเที่ยวมากขึ้นเรื่อยๆ
stur(adj) ที่หัวแข็งดื้อดึง
Zugzwang(n) |der, nur Sg.| เป็นคำศัพท์จากหมากรุกสากล ซึ่งมีความหมายว่า โดนบังคับให้เดินเสียเปรียบ (ไม่มีตาดีให้เดิน) คำว่า Zug นั้นแปลว่าการเคลื่อนที่หรือการเดินหรือการดึง ส่วนคำว่า Zwang แปลว่าการบังคับ ผู้ที่อยู่ในจังหวะ Zugzwang นั้นก็คือผู้ที่เสียเปรียบ หมายเหตุ: ทางที่ดีที่สุดนั้นก็คือไม่เดินนั่นเอง

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
atemberaubend {adj} (adj adv ) สวยจนลืมหายใจ,สวยอย่างมาก,น่าดึงดูด
Elastizitätsmodul {n} (n ) อตราการยืดหรือหดของวัตถุเมื่อได้รับการบีบหรือดึง
See also: S. E-Modul {n},

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top