Search result for

*ดีที่สุด*

(174 entries)
(0.0233 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ดีที่สุด, -ดีที่สุด-
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ฟิน (adj slang ) สุดยอด, ที่สุด, สมหวัง, บรรลุ, จบ, เข้าใจว่าแผลงมาจากคำว่า finale (ฟิ นา เล่) ซึ่งแปลว่าช่วงสุดท้ายของการแสดง ซึ่งมักจะเป็นช่วงที่ดีที่สุด
ยิ้ม ตุ๋ย[ยิ้ม-ตุ๋ย] บุคคลหรือมนุษย์ต่างดาวที่มาจากนอกโลก มีลักษณะนิสัยที่หื่นมาก หากพบบุคคลลักษณะเช่นดังกล่าว ให้พึงระวังไว้เป็นดีที่สุดเพราะเป็นภัยใกล้ตัวทางสังคม

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทำดีที่สุด[V] do my best, Example: ผมอยากจะบอกว่าไม่มีใครเก่งมาแต่เกิด ก็ต้องฝึกๆ กันไป แต่เจนี่ก็ทำดีที่สุดแล้ว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กลั่นกรองก. คัดเลือกเอาแต่สิ่งที่เห็นว่าดีที่สุด, พิจารณาอย่างถี่ถ้วนรอบคอบ.
ที่สุดลักษณะที่ยิ่งหรือหย่อนกว่าสิ่งอื่น ๆ ทั้งหมดในพวกเดียวกัน เช่น ดีที่สุด ช้าที่สุด.
ประเสริฐ(ปฺระเสิด) ว. วิเศษ, ดีเลิศ, ดีที่สุด.
ยอดดีว. ดีที่สุด เช่น รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี.
ยอดเยี่ยมว. ดีที่สุด, เลิศที่สุด, เยี่ยมยอด ก็ว่า.
เยี่ยมยอดว. ดีที่สุด, เลิศที่สุด, ยอดเยี่ยม ก็ว่า.
เศรษฐ-, เศรษฐ์(เสดถะ-, เสด) ว. ดีเลิศ, ดีที่สุด, ยอดเยี่ยม, ประเสริฐ.
หัวพุงหัวมันน. ส่วนที่มีพุงและมันซึ่งถือว่าเป็นส่วนที่ดีในตัวปลา, โดยปริยายหมายความว่า ส่วนที่ดีที่สุดเยี่ยมที่สุดในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
best evidence ruleหลักว่าด้วยพยานหลักฐานที่ดีที่สุด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
best fitการจัดแล้วพอดีที่สุด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Second best theoryทฤษฎีดีที่สุดอันดับสอง [เศรษฐศาสตร์]
Best Available Control Technologyเทคโนโลยีการควบคุมที่ดีที่สุดที่มี, บีเอซีที [สิ่งแวดล้อม]
Best Available Technology เทคโนโลยีที่ดีที่สุดเท่าที่มี [สิ่งแวดล้อม]
Best Practicable Means, BPM วิธีปฏิบัติได้ดีที่สุด, แนวทางที่ดีที่สุด, บีพีเอ็ม
วิธีปฏิบัติได้ดีที่สุด, แนวทางที่ดีที่สุด [สิ่งแวดล้อม]
Conduct of Diplomatic Mission Towards the Receiving Stateในการปฏิบัติของคณะผู้แทนทางการทูตต่อรัฐผู้รับ นั้นหน้าที่สำคัญที่สุดอันหนึ่งของนักการทูตคือ จะต้องละเว้นจากการเข้าแทรกแซงใด ๆ ในกิจการภายในของรัฐผู้รับ อนุสัญญากรุงเวียนนาได้บัญญัติเรื่องนี้ไว้ในมาตราที่ 41 ว่า1. โดยไม่เสื่อมเสียแก่เอกสิทธิ์และความคุ้มกันของตน เป็นหน้าที่ของบุคคลทั้งมวลซึ่งอุปโภคเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนี้ ที่จะเคารพกฎหมายรวมทั้งข้อบังคับของรัฐผู้รับ บุคคลเหล่านี้มีหน้าที่ที่จะไม่แทรกสอดในกิจการภายในของรัฐนั้นด้วย2. ธุรกิจในทางการทั้งมวลกับรัฐผู้รับ ซึ่งรัฐผู้ส่งได้มอบหมายแก่คณะผู้แทนให้กระทำกัน โดยผ่านกระทรวงการต่างประเทศของรัฐผู้รับ หรือกระทรวงอื่นเช่นที่อาจจะตกลงกัน3. สถานที่ของคณะผู้แทนต้องไม่ใช้ไปในทางที่ไม่ต้องด้วยกับการหน้าที่ของคณะผู้ แทน ดังที่ได้กำหนดลงไว้ในอนุสัญญานี้ หรือโดยกฎเกณฑ์อื่นของกฎหมายระหว่างประเทศทั่วไป หรือด้วยการตกลงพิเศษอื่นใดที่ใช้บังคับอยู่ระหว่างรัฐผู้ส่งกับรัฐผู้รับ ข้อ 42 ของอนุสัญญากรุงเวียนนายังได้บัญญัติด้วยว่า ตัวแทนทางการทูตจะต้องไม่ปฏิบัติกิจกรรมใดทางวิชาชีพหรือพาณิชย์เพื่อ ประโยชน์ส่วนตัวในรัฐผู้รับตามบทบัญญัติข้างต้นของอนุสัญญากรุงเวียนนา พอจะตีความหมายได้ว่า ผู้แทนทางการทูตจะต้องเคารพกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ เพื่อที่จะธำรงรักษาไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อยของประชาชน รวมทั้งความปลอดภัยในรัฐผู้รับ การปฏิบัติใดๆ ที่ถูกต้องของผู้แทนทางการทูตนั้นย่อมเป็นเครื่องประกันอย่างดีที่สุด ที่ตัวบุคคลของผู้แทนทางการทูตนั้นจะถูกล่วงละเมิดมิได้ตามที่กล่าวอ้าง [การทูต]
Neutralization, Neutrality หรือ Neutralismคำว่า Neutraliza-tion หมายถึง กระบวนการซึ่งรัฐได้รับการค้ำประกันความเป็นเอกราชและบูรณภาพอย่างถาวรภาย ใต้อนุสัญญาระหว่างประเทศ รัฐที่ได้รับการประกันรับรองให้เป็นกลาง (Neutralized State) เช่นนี้จะผูกมัดตนว่า จะละเว้นจาการใช้อาวุธโจมตีไม่ว่าประเทศใดทั้งสิ้น นอกเสียจากว่าจะถูกโจมตีก่อน ตัวอย่างอันเป็นที่รู้จักกันดีที่สุดในเรื่องรัฐที่ได้รับการค้ำประกันความ เป็นกลางอย่างถาวร คือ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ตามปฏิญญา (Declaration) ซึ่งมีการลงนามกัน ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย เมื่อวันที่ 20 มีนาคม ค.ศ. 1815 ประเทศใหญ่ ๆ ในสมัยนั้น คือ ออสเตรีย ฝรั่งเศส อังกฤษ ปรัสเซีย และรัสเซีย ได้รับรองว่า โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม จึงเป็นการจำเป็นที่จะให้รัฐเฮลเวติก(Helvetic Swiss States) ได้รับการประกันความเป็นกลางตลอดไป ทั้งยังประกาศด้วยว่า รัฐสภาของสวิตเซอร์แลนด์ตกลงรับปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ได้ระบุไว้เมื่อไร ความเป็นกลางของสวิตเซอร์แลนด์ก็จะได้รับการค้ำประกันความเป็นกลางในทันที และแล้วสมาพันธ์สวิตเซอร์แลนด์ก็ได้ประกาศยอมรับปฏิบัติตาม หรือให้ภาคยานุวัติเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม ค.ศ. 1815 บรรดาประเทศที่รับรองค้ำประกันความเป็นกลางของสวิตเซอร์แลนด์จึงประกาศ รับรองดังกล่าว เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน ค.ศ. 1815 อนึ่ง การค้ำประกันความเป็นกลางในลักษณะที่ครอบคลุมทั้งประเทศของรัฐใดรัฐหนึ่ง นั้น มีความแตกต่างกับการค้ำประกันเพียงดินแดนส่วนใดส่วนหนึ่งของรัฐหนึ่ง ซึ่งหมายความว่าดินแดนส่วนหนึ่งของรัฐที่ได้รับการค้ำประกันความเป็นกลางจะ ไม่ยอมให้ฝ่ายใดใช้ดินแดนส่วนที่ค้ำประกันนั้นเป็นเวทีสงครามเป็นอันขาด การค้ำประกันความเป็นกลางยังมีอีกแบบหนึ่งคือ รัฐหนึ่งจะประกาศตนแต่ฝ่ายเดียวว่าจะรักษาความเป็นกลางของตนตลอดไปโดยถาวร แต่ในกรณีเช่นนี้ ความเป็นเอกราชและบูรณภาพของรัฐที่ประกาศตนเป็นกลางเพียงฝ่ายเดียว จะไม่ได้รับการค้ำประกันร่วมกันจากรัฐอื่น ๆ แต่อย่างใดส่วนคติหรือลัทธิความเป็นกลาง (Neutralism) เป็นศัพท์ที่หมายถึงสถานภาพของรัฐต่าง ๆ ที่ไม่ต้องการน้ำประเทศของตนเข้ากับฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดในสงครามเย็น ( Cold War) ที่กำลังขับเคี่ยวกันอยู่ระหว่างกลุ่มประเทศภาคตะวันออกกับกลุ่มประเทศภาค ตะวันตก นอกจากนี้ ผู้นำบางคนในกลุ่มของรัฐที่เป็นกลาง ไม่เห็นด้วยกีบการที่ใช้คำว่า ?Neutralism? เขาเหล่านี้เห็นว่าควรจะใช้คำว่า ?ไม่ฝักใฝ่กับฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด? ( Uncommitted ) มากกว่าจะเห็นได้ว่า คำว่า ?ความเป็นกลาง? ( Neutrality ) นั้น หมายถึงความเป็นกลางโดยถาวร ซึ่งได้รับการค้ำประกันจากกลุ่มประเทศกลุ่มหนึ่ง เช่นในกรณีประเทศสวิตเซอร์แลนด์ก็ได้หรือหมายถึงความเป็นกลางเฉพาะในดินแดน ส่วนหนึ่งของรัฐที่ไม่ยอมให้ใครเข้าไปทำสงครามกันในดินแดนที่เป็นกลางส่วน นั้นเป็นอันขาดก็ได้ ดังนั้น พอจะเห็นได้ว่า แก่นแท้ในความหมายของความเป็นกลาง ( Neutrality) จึงอยู่ที่ท่าที หรือ ทัศนคติของประเทศที่ดำรงตนเป็นกลาง ไม่ต้องการเข้าข้างประเทศคู่สงครามใด ๆ ในสงคราม ในสมัยก่อนผู้คนยังไม่รู้จักความคิดเรื่องความเป็นกลางดังที่รู้จักเข้าใจ กันในปัจจุบัน ความเป็นกลางเป็นผลมาจากการทยอยวางหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ของความเป็นกลาง นับตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน [การทูต]
Ribbed smoked sheetยางแผ่นรมควันผลิตโดยเติมกรดลงในน้ำยางข้นเพื่อให้ยางจับตัวกัน และแยกตัวออกจากน้ำ นำยางที่ได้ไปรีดเป็นแผ่นด้วยเครื่องรีดแบบ 2 ลูกกลิ้ง นำไปล้างน้ำ แล้วนำทำให้แห้ง โดยวิธีการรมควันที่อุณหภูมิประมาณ 60-70 องศาเซลเซียส เป็นเวลาประมาณ 2-3 วัน เพื่อป้องกันเชื้อรา การจัดชั้นของยางแผ่นรมควันทำโดยการใช้สายตา (ตามปริมาณสิ่งสกปรกปนเปื้อนในยาง) แบ่งได้เป็น 5 ชั้น ตั้งแต่ชั้นที่1 ถึงชั้นที่ 5 (ชั้นที่ 1 เป็นเกรดที่ดีที่สุด) [เทคโนโลยียาง]
Antigens, Superแอนติเจนที่ดีที่สุด [การแพทย์]
Drug of Choiceยาที่เหมาะสมที่สุด,ยาดีที่สุด [การแพทย์]
Efficacyใช้ได้ผล,ความสามารถอำนวยผลดีได้,ภาวะที่ดีที่สุด,ประสิทธิผล [การแพทย์]
method of least-squareวิธีกำลังสองน้อยสุด, วิธีการประมาณค่าของจำนวนคงตัวซึ่งปรากฏอยู่ในสมการที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร โดยอาศัยหลักที่ว่า สมการที่สร้างขึ้นจะดีที่สุด  ถ้าผลรวมของกำลังสองของความแตกต่างระหว่างค่าที่ได้จากความสัมพันธ์เชิงฟิงก์ชันที่สร้างขึ้น กับค่าที่เกิดขึ้นจริงทุก ๆ ค่า มีค่า [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
superconductivityสภาพนำยวดยิ่ง, สภาพที่โลหะบริสุทธิ์หรือโลหะผสมบางชนิด เมื่ออุณหภูมิลดลงถึงค่า ๆ หนึ่งหรือต่ำกว่า ความต้านทานของโลหะนั้น จะลดลงเกือบเป็นศูนย์ และจะนำไฟฟ้าได้ดีที่สุด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's just me, the best english department in americaมันแค่ฉัน คณะภาษาอังกฤษที่ดีที่สุดในอเมริกา New Haven Can Wait (2008)
Harvard, yale and brown-- are among the best in the world.Harvard, yale and brown ต่างก็เป็นที่ดีที่สุดในโลก New Haven Can Wait (2008)
Yale's are better than most. Oh, really?เยลดีที่สุด / จริงเหรอ? New Haven Can Wait (2008)
I do my best work off the radar,ฉันจะทำหน้าที่ของให้ฉันดีที่สุด Chuck in Real Life (2008)
You'll see that I want what's best for this family.แล้วลูกจะรู้เองว่า ฉันต้องการสิ่งที่ดีที่สุดให้กับครอบครัวนี้ Chuck in Real Life (2008)
And I did the best I could, just like I'm doing now.และแม่ก็พยายามทำมันให้ดีที่สุดในทุกเรื่อง เหมือนกับที่กำลังทำอยู่นี่ไง Chuck in Real Life (2008)
Uh, was probably the single greatest moment of my life.เอ่อ เมื่อก่อนบางที่ การเป็นโสด มันก็เป็นความจำที่ดีที่สุดชีวิตฉันนะ Pret-a-Poor-J (2008)
Or the best.หรือดีที่สุด There Might be Blood (2008)
This is actually his best chance. If we can find out what's wrong...นึ่เป็นโอกาสดีที่สุดสำหรับเขา ถ้าเราสามารถค้นพบว่าอะไรผิดปกติไป Not Cancer (2008)
Well, at best, we're gonna bat one for six on this one.ที่ดีที่สุด.. เราจะได้มัน หนึ่งสมองจากหกในเคสนี้ Not Cancer (2008)
At best, you wind up exactly where you are right now.ที่ดีที่สุดคือคุณยอมรับกับสภาพจริงๆของคุณ Adverse Events (2008)
Donut's a nice touch.โดนัทดีที่สุด Lucky Thirteen (2008)
Best case gives her 12 years.อย่างดีที่สุดเธอก็อยู่ได้ 12 ปี Lucky Thirteen (2008)
Best nipples in Princeton.จุกนมที่ดีที่สุดในพริ๊นทตัน Lucky Thirteen (2008)
What are you talking about? You got my best.คุณพูดอะไร คุณได้ของดีที่สุดของฉัน Joy (2008)
You have a chance to break this cycle to do something great for this baby.คุณต้องการเปลี่ยน หยุดวงจรนี้ ทำสิ่งที่ดีที่สุดกับเด็กคนนี้ Joy (2008)
It's really not the greatest time for gloating.จริงหรือไม่ที่ว่าเวลาที่ดีที่สุด ที่จะอิ่มอกอิ่มใจ Joy (2008)
You sure this is the best test?คุณแน่ใจนี่เป็นวิธีทดสอบที่ดีที่สุด The Itch (2008)
He wants to see the best in everyone.เขาต้องการเห็นคนทุกคน ในแบบที่ดีที่สุด Emancipation (2008)
Best match would be a sibling or a parent.ที่เข้ากันได้ดีที่สุดคือ พี่น้องหรือพ่อแม่ Emancipation (2008)
The best donors are immediate family.ผู้บริจาคที่ดีที่สุด ต้องมาจากครอบครัวเดียวกัน Emancipation (2008)
Because the only way to make anything right, the only way to make your life matter is to live as long and as well as you possibly can.เพราะเป็นทางเดียว ที่จะทำสิ่งที่ถูก เป็นทางเดียวที่จะทำให้ ชีวิตคุณมีความหมาย คือมีชีวิตให้นานที่สุด และดีที่สุด Emancipation (2008)
Well, that's the great thing about brothers.เอาละ.. เรื่องที่ดีที่สุด สำหรับความเป็นพี่น้อง Emancipation (2008)
Is the best way to get diagnosed?นี่เป็นทางที่ดีที่สุดที่จะวินิจฉัยโรค Last Resort (2008)
Is the best way to resolve conflict.มันเป็นทางที่ดีที่สุด ที่จะแก้ไขความขัดแย้ง Last Resort (2008)
I am not your errand girl. Best thing about leaving you...ฉันไม่ใช่เด็กรับใช้ของคุณนะ สิ่งที่ดีที่สุดของการไปจากคุณ ... Dying Changes Everything (2008)
Hey, I'm just thinking about what's best long-term. We got heat with the Mayans.เฮ้ ฉันกำลังคิดว่าอะไรดีที่สุด ในระยะยาว เราโดนพวกมายันถล่ม Pilot (2008)
If I feel like I can do my best.ถ้า ถ้าเธอแค่ พูดคำว่า ตกลก กับฉัน ฉันจะทำให้ดีที่สุด Akai ito (2008)
I feel like I can do my best.เวลาที่ัใส่ชุดนี้ทีไรรู้สึกว่าตัวเองต้องทำได้ดีที่สุดแน่ๆ Akai ito (2008)
Allow me to send my best troops to capture him.ข้าจะส่งทหารมือดีที่สุด ออกตามจับเขา Ambush (2008)
Then it's probably best you don't tell him.มันจะดีที่สุดถ้าเจ้าไม่บอกเขา The Labyrinth of Gedref (2008)
I'm sure he did his best.ข้าเชื่อว่าเขาทำดีที่สุดแล้ว Downfall of a Droid (2008)
His best to get us killed?ดีที่สุดที่จะฆ่าเราน่ะสิ Downfall of a Droid (2008)
It's as good as done, Master Kenobi.เราจะทำให้ดีที่สุด อาจารย์เคโนบี Downfall of a Droid (2008)
Dr. Marsh is the best shrink I've had.ดร.มาร์ชเป็นจิตแพทย์ที่ดีที่สุดของหนู And How Does That Make You Kill? (2008)
Let's hope that this can provide some answers.ดีที่สุดก็คือหวังว่าสิ่งนี้มันจะหาคำตอบให้เราได้ The Mark of Nimueh (2008)
- He's our best chance.-เขาเป็นโอกาสที่ดีที่สุดของเรา The Mark of Nimueh (2008)
Seize the day and shit.ทำวันนี้ให้ดีที่สุด แล้วอะไรอีกก็ไม่รู้ Episode #1.5 (2008)
WOMAN SCREAMS No!ทำวันนี้ให้ดีที่สุด เพราะมันเป็นวันสุดท้ายของเจ้า The Moment of Truth (2008)
"Make the most of this day, it'll be your last."ทำวันนี้ให้ดีที่สุด เพราะมันจะเป็นวันสุดท้ายของเจ้า The Moment of Truth (2008)
The strongest your father's ever made.ดาบที่ดีที่สุดของพ่อท่าน Excalibur (2008)
He's always said it was the best sword he's ever made.เขาบอกเสมอว่านี่คือดาบที่ดีที่สุดของเขา Excalibur (2008)
It's the best I've ever fought with.มันเป็นดาบที่ดีที่สุดที่ข้าเคยใช้สู้ Excalibur (2008)
Treat them like VlPs, got it?เยี่ยมเลย ต้อนรับพวกเขาให้ดีที่สุดนะ เข้าใจไหม? Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
Why would Dooku want to set a trap for his best General?ทำไมดูกูต้องสร้างกับดักนี่ สำหรับนายพลที่ดีที่สุดของเขา? Lair of Grievous (2008)
My best agent, Asajj Ventress, will infiltrate the Jedi ship and either free Gunray or silence himสายลับที่ดีที่สุดของข้า อาซาจ เวนเทรส จะแฝงตัวเข้าไปในยานของเจได แล้วช่วยกันเรย์ออกมา หรือไม่ก็ปิดปากเขา Cloak of Darkness (2008)
I know you did your bestข้ารู้ว่าเจ้าทำดีที่สุดแล้ว Cloak of Darkness (2008)
All teachers are brought down by their best pupilsอาจารย์ชื่นชมภาพวาดของศิษย์ ที่มีฝีมือที่ดีที่สุดเท่านั้น Portrait of a Beauty (2008)
His forge, Merlin. It's the finest in the Kingdom.ฝีมือตีเหล็กของเขาไง ดีที่สุดในอาณาจักร To Kill the King (2008)
I'll take you to school. We must find a better one.ข้าจะพาเจ้าไปโรงเรียน เราต้องหาโรงเรียนที่ดีที่สุด Iljimae (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดีที่สุด[X] (dī thīsut) EN: best ; the best   FR: meilleur ; le meilleur ; le mieux
ดีที่สุดในโลก[X] (dī thīsut nai lōk) FR: le meilleur du monde
คำตอบที่ดีที่สุด[n. exp.] (khamtøp thī dī thīsut) EN: best alternative   
คุณภาพดีที่สุด[n. exp.] (khunnaphāp dī thīsut) FR: première qualité [f[ ; qualité supérieure [f]
ทำดีที่สุด[v. exp.] (tham dī thīsut) EN: do my best   FR: faire de son mieux
ทางเลือกที่ดีที่สุด[n. exp.] (thāngleūak thī dī thīsut) EN: best alternative   
...ที่ดีที่สุดในโลก[X] (... thī dī thīsut nai lōk) EN: the best ... in the world   FR: le meilleur ... au monde
อย่างดีที่สุด[X] (yāng dī thī sut) EN: the best ; at best   FR: au mieux

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
all dressed up[IDM] แต่งตัวเต็มยศ, See also: แต่งตัวทางการ, แต่งตัวดีที่สุด
all to the good[IDM] เป็นประโยชน์, See also: เป็นการดี, ดีที่สุดแล้ว, ดีแล้ว
as far as in me lies[IDM] ทำดีที่สุดแล้ว, See also: สุดความสามารถ
at one's best[IDM] ในสภาพสมบูรณ์, See also: ในสภาพดีที่สุด
beauty[N] คุณสมบัติที่ดีที่สุด
best[ADJ] ดีที่สุด, Syn. finest, Ant. worst
best[N] สิ่งที่ดีที่สุด, Syn. finest
best[N] บุคคลที่ดีที่สุด
best bib and tucker[IDM] ชุดที่ดีที่สุด, See also: เสื้อผ้าที่สวยที่สุด
choice[N] ส่วนที่ดีที่สุด, See also: ส่วนประกอบที่ดีที่สุด
cream[N] ส่วนที่ดีที่สุด, Syn. pick, finest, best
catch-as-catch-can[IDM] สิ่งดีที่สุดที่สามารถหาได้
cream off[PHRV] เลือกส่วนที่ดีที่สุดออกดไป, Syn. skim off
daddy of them all[IDM] ตัวอย่างที่ดีที่สุดของ (คำไม่เป็นทางการ), See also: แบบอย่างที่ดีที่สุดของ
do one's best[IDM] ทำบางสิ่งให้ดีที่สุด, See also: เท่าที่จะทำได้
eclectic[ADJ] ซึ่งสรรหาจากแหล่งต่างๆ, See also: ซึ่งคัดสรรจากสิ่งที่ดีที่สุด, ซึ่งประกอบด้วยสิ่งที่เลือกหาจากแหล่งต่างๆ, Syn. selective
eclectic[N] ผู้สรรหาสิ่งที่ดีที่สุด
elite[ADJ] ซึ่งดีที่สุด, See also: ยอดเยี่ยมที่สุด, Syn. best
first-rate[ADJ] ชั้นหนึ่ง, See also: ชั้นเลิศ, ดีเลิศ, ดีที่สุด, Syn. excellent, outstanding, superb, Ant. poor, inferior
in one's glory[IDM] ช่วงที่ดีที่สุดของ, See also: ช่วงมีความสุขที่สุดของ
in one's or its prime[IDM] ช่วงที่ดีที่สุด
in the prime of life[IDM] ในช่วงที่ดีที่สุดของชีวิต
of the first water[IDM] มีคุณภาพดีที่สุด, See also: เยี่ยมที่สุด
pride of place[IDM] สถานที่ที่ดีที่สุด, See also: จุดหรือบริเวณที่ดีที่สุดสำหรับแสดงผลงาน
strike while the iron is hot[IDM] กระทำบางสิ่งในเวลาที่เหมาะสมที่สุด, See also: กระทำบางสิ่งในเวลาที่ดีที่สุด
to the nth degree[IDM] สุดยอด, See also: ดีที่สุดเท่าที่ทำได้
ideal[ADJ] ดีเลิศ, See also: วิเศษ, ดีที่สุด, ดีมาก, Syn. perfect, supreme
know best[PHRV] คิดดีที่สุด, See also: วินิจฉัยได้ดีที่สุด, ตัดสินใจได้ดีที่สุด, รู้ดีที่สุด
lion's share[N] ส่วนแบ่งที่มากที่สุด, See also: ส่วนแบ่งที่ดีที่สุด
main chance[N] โอกาสดีที่สุด
optimum[N] ภาวะที่ดีที่สุด, Syn. best, Ant. worst
pick[N] สิ่งที่คัดหรือเลือกมาอย่างดีที่สุด, See also: ่ส่วนสำคัญ, ส่วนที่ดีที่สุด
prime[ADJ] ที่ดีที่สุด, See also: ที่ดีเลิศ
prime[N] ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิต
BF[SL] เพื่อนที่ดีที่สุด (มาจาก best friend), See also: เพื่อนรัก
glad rags[SL] เสื้อผ้าที่ดีที่สุด
number one[SL] ดีที่สุด, See also: ยอดเยี่ยม
numero uno[SL] ดีที่สุด, See also: ยอดเยี่ยม
only way to go[SL] ทางเลือกที่ดีที่สุด, See also: วิธีที่ดีที่สุด
Sunday best[SL] ชุดดีที่สุดซึ่งใส่ไปโบสถ์
select[ADJ] ดีเลิศ, See also: ดีที่สุด, ชั้นหนึ่ง, ชั้นเยี่ยม, คุณภาพสูง, Syn. first-class, exclusive, privileged, superior
showpiece[N] ตัวอย่างที่ดีที่สุด, See also: สิ่งที่แสดงไว้เป็นตัวอย่าง, Syn. masterpiece, prize
springtime[N] ระยะแรกเริ่มและดีที่สุด, Syn. springtide
superlative[N] ผู้อยู่สูงสุด, See also: ผู้ที่ดีที่สุด, สิ่งที่ดีที่สุด
tiptop[ADV] ดีที่สุด
top[N] ส่วนที่ดีที่สุด
top[ADJ] ที่ประสบความสำเร็จสูงสุด, See also: ที่มีคุณภาพดีที่สุด, Syn. prime, first, best
top-drawer[N] ซึ่งเกี่ยวกับชั้นสูงสุด, See also: ซึ่งสำคัญที่สุด, ดีที่สุด, Syn. of first importance, superior, best
yield to none[IDM] ดีที่สุด, See also: เยี่ยมที่สุด, แข็งแรงที่สุด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
apostle(อะพอส'เซิล) n. สาวกของพระเยซูคริสต์,มิชชั่นนารีแรกหรือที่รู้จักกันดีที่สุดของประเทศหรือท้องถิ่นนั้น,ผู้เผยแพร่,ผู้ปฏิรูป.
aristo-(คำเสริมหน้า) มีความหมายว่า "ดีที่สุด"
best(เบสทฺ) {bested,besting,bests} adj.,adv. ดีที่สุด,เหมาะสมที่สุด,ใหญ่ที่สุด,มากที่สุด n. สิ่งที่ดีที่สุด,ส่วนที่ดีที่สุด,ภาวะอารมณ์ที่ดีที่สุด vt. ทำให้แพ้,ชนะ,ดีกว่า, Syn. outdo ###A. lose
best sellern. หนังสือหรือสินค้าที่ขายดีที่สุดในระยะหนึ่ง, See also: bestselling n.
brown(เบราน์) n. สีน้ำตาล,ม้าสีดำที่มีแต้มสีน้ำตาล,เหรียญทองแดง adj. สีน้ำตาล,มีผิวหนังผมขนเป็นสีน้ำตาล,อาบแดด -Id. (do it upbrown ดำดีที่สุด) vt. ทำให้เป็นสีน้ำตาล, See also: brownish,browny adj.
cream(ครีม) {creamed,creaming,creams} n. หัวนม,ฝานม,ครีม,ของเหลวข้นที่ใส่ตัวยาหรือเครื่องสำอางค์ ,ส่วนที่ดีที่สุด,หัวกะทิ,สีขาวนวล,สีขาวอมเหลือง,สัตว์สีขาวนวล. -Phr. (cream of the crop หัวกะทิ,ส่วนที่ดีที่สุด) . vi. เกิดเป็นครีม,เป็นฟอง. vt. ทำให้เป็นครีม,ใส่คร
damnedest(แดม'ดิสทฺ) adj. น่าอัศจรรย์ที่สุด,น่าประหลาดใจดีที่สุด n. สิ่งที่ดีที่สุด,ความเต็มที่ที่สุด, Syn. best,utmost
eclectic(อิเคลค'ทิค) adj. เกี่ยวกับการสรรหาจากที่ต่าง ๆ ,เกี่ยวกับการเลือก สิ่งที่ดีที่สุด n. ผู้ที่สรรหาสิ่งที่ดีที่สุด, See also: eclecticism n. ดูeclectic
elite(อีลีท',เอลีท') n. ชั้นยอด,หัวกะทิ,บุคคลที่ยอดเยี่ยม,สิ่งที่ได้เลือกสรรแล้ว,กลุ่มอิทธิพล adj. ชั้นยอด,หัวกะทิ,เป็นส่วนที่ดีที่สุด, Syn. gentry อีลีต <คำอ่าน>เป็นศัพท์ที่ใช้กับเครื่องพิมพ์ดีดมาก่อน หมายถึงขนาดความกว้างของตัวอักษรที่พิมพ์ได้ 12 ตัว ต่อ 1 นิ้ว บางทียังนำมาใช้เป็นคำสั่งให้เลือกบนเครื่องพิมพ์ว่าต้องการ ให้เป็นอีลีตหรือไพกา (pica) ซึ่งหมายถึงอักษรขนาด 10 ตัวต่อนิ้ว ดู pica ประกอบ
flower(เฟลา'เออะ) n. ดอกไม้,บุปผา,บุษบา,พืชดอกไม้,ระยะที่รุ่งเรืองหรืองดงามที่สุด,ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด, See also: flowers n.,pl. ผงเคมีละเอียด. vi. ให้ดอก,เจริญเติบโตเต็มที่. vt. ปกคลุมไปด้วยดอกไม้,ประดับด้วยดอกไม้, Syn. bloom
garble(การ์'เบิล) {garbled,garbling,garbles} vt.,n. (การ) บิดเบือนความจริง,ผสมปนเป,ทำให้สับสน,คัดเอาสิ่งที่ดีที่สุดออก, Syn. mix up,confuse,
goodnessn. ความดี,คุณงามความดี,ส่วนที่ดีที่สุด,พระเจ้า. interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ
grand monde(กรานมอนด') fr. โลกแห่งแฟชั่น,สังคมที่ดีที่สุด,สัมคมชั้นสูง
gussy(กัส'ซี) vt. แต่งตัวชุดดีที่สุด,ประดับเสียสวยหรู
heuristicsวิทยาการศึกษาสำนึกหมายถึง วิธีการแก้ปัญหาที่ดูเหมือนว่าจะไม่มีแนวทางหรือกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนตายตัว เช่น ในเกมหมากรุก คงมีแต่การทดลองหรือคาดเดาหลาย ๆ ทางให้ตัดสินเลือกทางที่คิดว่าจะได้ผลดีที่สุด ซึ่งมักจะใช้ผลจากประสบการณ์ที่ผ่านมา ตรงข้ามกับกับ "สามัญสำนึก" หรือ common sense
linear programmingกำหนดการเชิงเส้นเป็นเทคนิคในการคำนวณเพื่อหาผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ในการแก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่งโดยเฉพาะ การแก้ปัญหาชนิดนี้เป็นการแก้ปัญหาด้วยการหาค่าที่ดีที่สุดขึ้นมาชุดหนึ่ง เช่น การหาสัดส่วนของผสมเพื่อให้ได้ส่วนผสมที่ดีที่สุด มีค่ามากที่สุด และใช้ต้นทุนน้อยที่สุดเป็นต้น
masterpiece(มาส'เทอพีส) n. งานชิ้นโบแดง,งานชิ้นเอก,งานชิ้นดีที่สุด
mettle(เมท'เทิล) n. อารมณ์เฉพาะ,ใจ,ความกล้าหาญ,น้ำใสใจคอ. on one's mettle ซึ่งอยู่ในสภาวะที่ถูกกระตุ้นให้กระทำให้ดีที่สุด
optimal(ออพ'ทเมิล) adj. ดีที่สุด,เหมาะที่สุด,น่าพอใจที่สุด, Syn. best
optimise(ออพ'ทะไมซฺ) vi. มองในแง่ดี. vt. ทำให้มีผลดีที่สุด,ทำให้เหมาะที่สุด,เขียนโปรแกรมให้ได้ผลดีที่สุด (ของคอมพิวเตอร์), See also: optimisation n., Syn. optimize
optimum(ออพ'ทะมัม) n. ภาวะที่ดีที่สุด,ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด adj. ดีที่สุด pl. optima,optimums, Syn. optimal,best
pink(พิงคฺ) n. สีชมพู,ชนิดเยี่ยม,แบบที่ดีเลิศ,ภาวะที่ดีที่สุด,คนที่มีชื่อเสียง,คนแต่งตัวทันสมัย,คนที่เอียงซ้ายในลัทธิการเมือง. adj. สีชมพู,เอียงซ้าย, (ในลัทธิการเมือง), See also: pinkness n.
pride(ไพรดฺ) n. ความภูมิใจ,ทิฐิ,ความโอหัง,ความหยิ่ง,ความลำพองใจ,ความทะนง,สิ่งที่น่าภูมิใจ,สิ่งที่ดีที่สุด,ภาวะที่รุ่งโรจน์,กำลังของม้า,ความดีเด่น,ฝูงสิงโต. vt. มีความภูมิใจ,ลำพองใจ., See also: prideful adj. pridefulness n. คำที่มีความหมายเหมื
ripper(ริพ'เพอะ) n. ผู้ฉีก,ผู้ตัด,ผู้เจาะตะเข็บ,สิ่งที่ทำให้ฉีกขาด,ผู้ฆ่า (โดยเฉพาะฆาตกรที่หั่นศพของเหยื่อที่ถูกฆ่า) ,เครื่องรื้อหลังคา,คนที่ดีที่สุด
smashing(สแมช'ชิง) adj. ดีที่สุด,ยอดเยี่ยม,ใหญ่ยิ่ง,มหัศจรรย์, Syn. great,impressive
summer(ซัม'เมอะ) n.,adj. (เกี่ยวกับ) ฤดูร้อน,ยุคเฟื่องฟู,ช่วงที่ดีที่สุดหรือสมบูรณ์ที่สุดก่อนที่เริ่มตกต่ำลง vi.,vt. ใช้เวลาในฤดูร้อน
superlative(ซะเพอ'ละทิฟว) adj. สูงสุด,สุดยอด,เกินไป,มากไป,เกี่ยวกับคุณศัพท์เปรียบเทียบหรือกริยาวิเศษณ์เปรียบเทียบสูงสุด n. ผู้อยู่สูงสุด,ผู้ที่ดีที่สุด,ระดับสูงสุด,แบบยอดเยี่ยม,ถ้อยคำวิจารณ์สุดขีด., See also: superlativeness n. -S...
whiz-bang(วิซ'แบง) n. ลูกกระสุนขนาดเล็กที่มีความเร็วสูงและได้ยินเสียงหวือ,ดอกไม้ไฟชนิดที่มีความเร็วสูง,ผู้ที่เป็นอัจฉริยะ,คำตลก adj. ดีเลิศ,ชั้นหนึ่ง,ยอดเยี่ยม,ดีที่สุด, Syn. whizz-bang

English-Thai: Nontri Dictionary
best(adj,adv) ดีที่สุด,เหมาะสมที่สุด,เยี่ยมที่สุด
best(n) สิ่งที่ดีที่สุด,สิ่งที่เหมาะสมที่สุด
cream(n) ครีม,นมข้น,หัวกะทิ,ส่วนที่ดีที่สุด
optimum(adj) ดีที่สุด,สูงสุด,เหมาะที่สุด

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
at bestอย่างดีที่สุด, ภายใต้เงื่อนไข (สภาวการณ์) ที่ดีที่สุด, ถ้ามองในแง่ดีที่สุด
goodnass (n) ความดี,คุณงามความดี,ส่วนที่ดีที่สุด,ความสรรเสริญ,ความดีเลิศ
iPod[ไอ พอด] (name) เครื่องเล่น MP3 Player ที่ขายดีที่สุดในโลก ผู้ผลิดคือบริษัท Apple,inc ซึ่งได้รับความนิยมไปทั่วโลก

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
最高[さいこう, saikou] (n) สูงที่สุด, มากที่สุด, ที่สุด, เยี่ยมยอด, ดีที่สุด

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ベスト[ベスト, besuto] (adj) ดีที่สุด, ดีเยี่ยม , See also: S. best, A. worst, R. great,

German-Thai: Longdo Dictionary
bestดีที่สุด, -ที่สุด
verehren(vt) |verehrte, hat verehrt| ยกย่องบูชา, ให้เกียรติ เช่น Man hat ihn als besten Professor verehrt. ผู้คนยกย่องเขาให้เป็นศาสตราจารย์ที่ดีที่สุด
sich(D) große Mühe gebenอุตสาหะ, พากเพียรอย่างมาก, ใช้ความพยายามอย่างมาก เช่น Sie hat sich große Mühe gegeben, um die beste Note zu bekommen. เธอพยายามอย่างมากเพื่อให้ได้คะแนนที่ดีที่สุด
Zugzwang(n) |der, nur Sg.| เป็นคำศัพท์จากหมากรุกสากล ซึ่งมีความหมายว่า โดนบังคับให้เดินเสียเปรียบ (ไม่มีตาดีให้เดิน) คำว่า Zug นั้นแปลว่าการเคลื่อนที่หรือการเดินหรือการดึง ส่วนคำว่า Zwang แปลว่าการบังคับ ผู้ที่อยู่ในจังหวะ Zugzwang นั้นก็คือผู้ที่เสียเปรียบ หมายเหตุ: ทางที่ดีที่สุดนั้นก็คือไม่เดินนั่นเอง

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
suboptimal {adj}ไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุด

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top