Search result for

*ชำระหนี้*

(216 entries)
(0.0151 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ชำระหนี้, -ชำระหนี้-
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ตีราคาชำระหนี้appraisal to pay debt

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชำระหนี้[V] settle, See also: pay a debt, disburse, repay, Syn. จ่ายหนี้, ใช้หนี้, ใช้หนี้ใช้สิน, Ant. กู้ยืม, Example: เกษตรกรกู้เงินไปเพื่อชำระหนี้ที่มีอยู่เดิม
ชำระหนี้[V] settle, See also: pay a debt, disburse, repay, Syn. จ่ายหนี้, ใช้หนี้, ใช้หนี้ใช้สิน, Ant. กู้ยืม, Example: เกษตรกรกู้เงินไปเพื่อชำระหนี้ที่มีอยู่เดิม
การชำระหนี้[N] settlement, See also: disbursement, repayment, paying back, reimbursement, Example: ธนาคารได้ผ่อนผันการชำระหนี้แก่ครอบครัวของเขา
ดุลชำระหนี้[N] balance of payments

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ดุลชำระหนี้(ดุน-) น. ความต่างกันระหว่างปริมาณเงินที่ส่งออกนอกประเทศกับปริมาณเงินที่นำเข้ามาในประเทศ.
โกงเจ้าหนี้น. เป็นฐานความผิดอาญา ที่ลูกหนี้ทำให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์ที่ตนจำนำไว้ หรือกระทำการบางอย่างที่ทำให้เจ้าหนี้เสียหายในการที่จะได้รับชำระหนี้ เช่น โอนทรัพย์ให้คนอื่นหรือแกล้งเป็นหนี้ที่ไม่เป็นความจริง.
ค้ำประกันน. ชื่อสัญญาซึ่งบุคคลภายนอกคนหนึ่ง เรียกว่า ผู้คํ้าประกัน ผูกพันตนต่อเจ้าหนี้คนหนึ่ง เพื่อชำระหนี้ในเมื่อลูกหนี้ไม่ชำระหนี้นั้น.
งวดน. คราวที่กำหนด เช่น การออกรางวัลสลากกินแบ่งออกเป็นงวด, ลักษณนามเรียกจำนวนนับของคราวที่กำหนด เช่น แบ่งการชำระหนี้ออกเป็น ๕ งวด.
เงินวัตถุที่ใช้วัดราคาในการซื้อขายแลกเปลี่ยนกัน, วัตถุที่มีตราของรัฐ ใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย, ได้แก่ เหรียญกระษาปณ์และธนบัตร, เงินตรา ก็เรียก
เงินวัตถุที่กำหนดให้ใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนหรือชำระหนี้.
เงินตราน. เงินที่รัฐกำหนดขึ้นไว้เพื่อใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย ได้แก่ เหรียญกระษาปณ์และธนบัตร, (โบ) เงินที่ทำเป็นก้อนลักษณะคล้ายตัวด้วงงอ มีตราจักรและตราประจำรัชกาล มีขนาด น้ำหนัก และราคาต่างกัน ใช้เป็นเงินตราในการแลกเปลี่ยน, เงินพดด้วง ก็เรียก.
จำนองน. ชื่อสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง เรียกว่า ผู้จำนอง เอาทรัพย์สินตราไว้แก่บุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่า ผู้รับจำนอง เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ โดยไม่ส่งมอบทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้รับจำนอง.
จำนำน. ชื่อสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง เรียกว่า ผู้จำนำ ส่งมอบสังหาริมทรัพย์สิ่งหนึ่งให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่า ผู้รับจำนำ เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้.
เจ้าหนี้บุคคลซึ่งมีมูลหนี้เหนือบุคคลอีกคนหนึ่งซึ่งเรียกว่า ลูกหนี้ และมีสิทธิที่จะเรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้.
เจ้าหนี้บุริมสิทธิน. บุคคลผู้ซึ่งมีสิทธิเหนือทรัพย์สินของลูกหนี้ในการที่จะได้รับชำระหนี้อันค้างชำระแก่ตนจากทรัพย์สินนั้นก่อนเจ้าหนี้อื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด.
เจ้าหนี้ร่วมน. บุคคลหลายคนซึ่งมีสิทธิเรียกร้องการชำระหนี้โดยแต่ละคนอาจจะเรียกให้ชำระหนี้โดยสิ้นเชิงได้.
ช่วงสิทธิ์ก. เข้าสวมสิทธิของเจ้าหนี้ที่จะใช้สิทธิทั้งหลายบรรดาที่เจ้าหนี้มีอยู่โดยมูลหนี้ รวมทั้งประกันแห่งหนี้นั้นได้ในนามของตนเอง เช่น เมื่อผู้ค้ำประกันชำระหนี้ให้เจ้าหนี้แล้ว ผู้ค้ำประกันย่อมเข้ารับช่วงสิทธิของเจ้าหนี้ที่จะเรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้คืนได้ในนามของตนเอง.
ชำระจ่าย เช่น ชำระเงิน ชำระหนี้ ชำระค่าไฟฟ้า.
ดอก ๑ค่าตอบแทนที่บุคคลหนึ่งต้องใช้ให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่ง เพื่อการที่ได้ใช้เงินของบุคคลนั้น หรือเพื่อทดแทนการไม่ชำระหนี้หรือชำระหนี้ไม่ถูกต้อง, เรียกเต็มว่า ดอกเบี้ย
ดอกเบี้ยน. ผลประโยชน์ที่บุคคลหนึ่งต้องใช้ให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่ง เพื่อการที่ได้ใช้เงินของบุคคลนั้น หรือเพื่อการไม่ชำระหนี้หรือชำระหนี้ไม่ถูกต้องหรือชำระหนี้ล่าช้า ทั้งนี้ โดยคำนวณเป็นรายวัน รายเดือนหรือรายปี จากยอดเงินต้นหรือยอดเงินที่ต้องชำระ.
ไถ่ ๑ก. ชำระหนี้เพื่อถอนคืนทรัพย์สินที่จำนำไว้
ไถ่ถอนก. ชำระหนี้เพื่อปลดเปลื้องพันธะในทรัพย์สินที่จำนองไว้ให้หลุดจากการเป็นประกัน.
ธนบัตร(ทะนะบัด, ทนนะบัด) น. บัตรที่ออกใช้เป็นเงินตรา ซึ่งใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายโดยไม่จำกัดจำนวน.
บัตรธนาคารน. ตั๋วสัญญาใช้เงินที่ธนาคารออกให้แก่ลูกค้าเพื่ออำนวยความสะดวกในการชำระหนี้ระหว่างธนาคารกับลูกค้า แต่ตามกฎหมายปัจจุบัน ธนาคารแห่งประเทศไทยเท่านั้นที่มีอำนาจออกบัตรธนาคารได้ โดยกฎหมายให้ถือว่าบัตรธนาคารที่ธนาคารแห่งประเทศไทยออกเป็นธนบัตรและเงินตราที่ใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย.
บุคคลสิทธิ(บุกคะละสิด, บุกคนละสิด) น. สิทธิเหนือบุคคล เช่น สิทธิของเจ้าหนี้เหนือลูกหนี้ที่จะเรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้ด้วยอำนาจแห่งมูลหนี้.
บุริมสิทธิ(บุริมมะสิด) น. สิทธิของเจ้าหนี้ที่มีเหนือทรัพย์สินของลูกหนี้ในการที่จะได้รับชำระหนี้อันค้างชำระแก่ตนจากทรัพย์สินนั้นก่อนเจ้าหนี้อื่นตามที่กฎหมายกำหนด.
บุริมสิทธิสามัญน. บุริมสิทธิของเจ้าหนี้ผู้ทรงสิทธิเรียกร้องในมูลหนี้อย่างหนึ่งอย่างใดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายเพื่อประโยชน์อันร่วมกัน ค่าปลงศพ ค่าภาษีอากร และเงินที่ลูกจ้างมีสิทธิได้รับเพื่อการงานที่ได้ทำให้แก่ลูกหนี้ซึ่งเป็นนายจ้าง ค่าเครื่องอุปโภคบริโภคอันจำเป็นประจำวัน ในอันที่จะได้รับชำระหนี้ที่ค้างชำระแก่ตนจากทรัพย์สินทั้งหมดของลูกหนี้.
เบี้ยปรับน. จำนวนเงินหรือการชำระหนี้อย่างอื่นที่มิใช่เป็นจำนวนเงินซึ่งลูกหนี้สัญญาว่าจะให้เจ้าหนี้เรียกเอาได้เมื่อตนไม่ชำระหนี้ หรือไม่ชำระหนี้ให้ถูกต้องสมควร
แบ่งค้างก. ชำระหนี้บางส่วน.
ประนอมหนี้ก. การที่ลูกหนี้ขอทำความตกลงในเรื่องหนี้สิน โดยวิธีขอชำระหนี้เพียงบางส่วน หรือโดยวิธีอื่น.
ผ่อนหนี้, ผ่อนหนี้ผ่อนสินก. ผ่อนชำระหนี้สินเป็นงวด ๆ.
ผิดนัดลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ตามกำหนดเวลา หรือเจ้าหนี้ไม่รับชำระหนี้ โดยปราศจากมูลเหตุอันจะอ้างกฎหมายได้.
ผู้ค้ำประกันน. ผู้ให้คำรับรองต่อเจ้าหนี้เพื่อชำระหนี้ในเมื่อลูกหนี้ไม่ชำระหนี้นั้น
ผู้ค้ำประกันผู้ที่ทำสัญญาผูกพันตนต่อเจ้าหนี้ เพื่อชำระหนี้ในเมื่อลูกหนี้ไม่ชำระหนี้นั้น.
ผู้รับจำนำน. ผู้รับมอบสังหาริมทรัพย์จากผู้จำนำเพื่อเป็นประกันการชำระหนี้.
ภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์น. ข้อผูกพันที่ผู้รับประโยชน์มีสิทธิได้รับการชำระหนี้เป็นคราว ๆ จากอสังหาริมทรัพย์ที่ตกอยู่ในภาระติดพัน หรือได้ใช้และถือเอาซึ่งประโยชน์แห่งทรัพย์สินตามที่ระบุไว้.
ล้างหนี้ก. ชำระหนี้ให้หมด.
ลาภมิควรได้น. ทรัพย์ที่บุคคลได้มาเพราะบุคคลอีกคนหนึ่งกระทำเพื่อชำระหนี้ หรือได้มาเพราะประการอื่น โดยปราศจากมูลอันจะอ้างกฎหมายได้ และเป็นทางให้บุคคลอีกคนหนึ่งเสียเปรียบ รวมตลอดถึงการได้มาเพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมิได้มี มิได้เป็นขึ้น หรือเป็นเหตุที่ได้สิ้นสุดไปเสียก่อนแล้ว.
ลูกหนี้ตามคำพิพากษาน. บุคคลซึ่งเป็นฝ่ายแพ้คดีและมีคำพิพากษาให้ชำระหนี้แก่เจ้าหนี้.
ลูกหนี้ร่วมกัน,ลูกหนี้ร่วมน. บุคคลหลายคนซึ่งต้องทำการชำระหนี้โดยทำนองซึ่งแต่ละคนจำต้องชำระหนี้โดยสิ้นเชิง.
ไล่เบี้ยเรียกร้องให้รับผิดในการชำระหนี้ย้อนขึ้นไปเป็นลำดับ, การที่บุคคลซึ่งชำระหนี้ไปก่อนแล้วเรียกให้ลูกหนี้ที่แท้จริงชดใช้คืน.
วันผ่อนน. จำนวนวันที่ผ่อนผันให้บุคคลกระทำการหรือชำระหนี้ภายหลังระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้ได้สิ้นสุดลงแล้ว.
วางทรัพย์น. นำทรัพย์อันเป็นวัตถุแห่งหนี้ไปวางไว้ ณ สำนักงานวางทรัพย์ประจำตำบลที่จะต้องชำระหนี้เพื่อประโยชน์แก่เจ้าหนี้ ซึ่งจะมีผลทำให้หลุดพ้นจากหนี้ได้.
สัญญาต่างตอบแทนน. สัญญาที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างต้องปฏิบัติการชำระหนี้ตอบแทนกัน เช่น สัญญาซื้อขาย.
สำนักงานวางทรัพย์น. สถานที่ซึ่งกฎหมายกำหนดให้เอาเงินหรือทรัพย์ไปวางไว้เพื่อชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้.
สิทธิยึดหน่วงน. สิทธิที่ผู้ครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่น และมีหนี้อันเป็นคุณประโยชน์แก่ตนเกี่ยวด้วยทรัพย์สินซึ่งครองนั้น ในอันที่จะยึดทรัพย์สินนั้นไว้จนกว่าจะได้รับชำระหนี้.
สิทธิเรียกร้องน. สิทธิที่จะเรียกให้ชำระหนี้หรือเรียกทรัพย์สิน.
หนี้สูญน. หนี้ที่เจ้าหนี้ไม่มีทางที่จะได้รับชำระหนี้จากลูกหนี้ได้.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
payments, appropriation ofการจัดสรรการชำระหนี้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
protracted defaultการยืดเยื้อไม่ชำระหนี้ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
post-obit bondข้อผูกพันที่จะชำระหนี้เมื่อบุคคลที่ระบุไว้ถึงแก่ความตาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
performance๑. การปฏิบัติการ๒. การชำระหนี้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
part payment ruleกฎว่าด้วยการชำระหนี้แต่เพียงบางส่วน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
part performanceการชำระหนี้แต่เพียงบางส่วน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
legal tenderเงินตราที่ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
legal tenderเงินตราที่ใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
letter of licenceหนังสือขยายเวลาชำระหนี้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
legal assetsทรัพย์สินของผู้ตายที่จะใช้ชำระหนี้ได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
repudiationการปฏิเสธ (การชำระหนี้, สัญญา) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
satisfy an obligationชำระหนี้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
service, debtงบชำระหนี้ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
sinking fundเงินสำรองเพื่อชำระหนี้สาธารณะ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
sinking fundเงินทุนสำรองเพื่อชำระหนี้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
specific performanceการชำระหนี้ตรงตามสัญญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
solvencyความสามารถที่จะชำระหนี้ได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
acceleration clauseข้อกำหนดเร่งให้ชำระหนี้ทันที (เมื่อผิดนัด) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
appropriation of paymentsการจัดสรรการชำระหนี้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
amortization๑. การผ่อนชำระหนี้๒. การทยอยตัดบัญชี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
arrangement with creditorsการจัดชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
act in lieu of performanceการกระทำแทนการชำระหนี้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
arrearages; arrearsเงินที่ค้างชำระหนี้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
arrears; arrearagesเงินที่ค้างชำระหนี้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
benefit of discussionสิทธิของผู้ค้ำประกันที่จะขอให้เรียกลูกหนี้ชำระหนี้ก่อน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
marshalling of assetsการจัดลำดับทรัพย์สินเพื่อชำระหนี้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
moratoriumการผ่อนเวลา (ชำระหนี้) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
moratoriumการผ่อนเวลา (ชำระหนี้) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
call๑. การทวงถาม (ให้ชำระหนี้) (ปพพ.)๒. การเรียก (ให้ชำระหนี้) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
commutation๑. การเปลี่ยนแปลงวิธีรับชำระหนี้ (ก. แพ่ง)๒. การลดโทษ, การเปลี่ยนโทษหนักเป็นเบา (ก. อาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
compulsory performanceการบังคับชำระหนี้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
counter-performanceการชำระหนี้ตอบแทน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
distress๑. เหตุทุกขภัย (ก. ปกครอง)๒. การยึดทรัพย์สินเป็นประกันการชำระหนี้ (ป. วิ. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
debt serviceงบชำระหนี้ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
demand the performanceเรียกให้ชำระหนี้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dation en paiement (Fr.)การชำระหนี้ด้วยสิ่งอื่นนอกจากสิ่งที่ตกลงไว้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
days of graceวันผ่อน (เวลาชำระหนี้) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
deposit in lieu of performanceการวางทรัพย์สินแทนชำระหนี้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
grace, days ofวันผ่อน (เวลาชำระหนี้) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
failing circumstancesพฤติการณ์ที่ไม่สามารถชำระหนี้ได้ [ดู insolvency ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fund, sinkingเงินสำรองเพื่อชำระหนี้สาธารณะ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
escape clause๑. ข้อกำหนดให้พ้นความรับผิด (โดยการชำระหนี้ด้วยวิธีอื่นแทน) (ก. แพ่ง)๒. ข้อกำหนดให้มีทางปฏิบัติอย่างอื่นแทน (ก. ปกครอง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
insolvencyความไม่สามารถชำระหนี้, ความมีหนี้สินล้นพ้นตัว [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
insolvencyการไม่สามารถชำระหนี้, การมีหนี้สินล้นพ้นตัว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
indivisible contractสัญญาที่แยกชำระหนี้ไม่ได้, สัญญาที่แยกปฏิบัติไม่ได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
impossibility of performanceการชำระหนี้กลายเป็นการพ้นวิสัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
voidable preferenceการเลือกชำระหนี้ที่เป็นโมฆียะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
tender of performanceการขอปฏิบัติชำระหนี้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
tender, legalเงินตราที่ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
tender, legalเงินตราที่ใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Debt repaymentการชำระหนี้คืน [เศรษฐศาสตร์]
Debt reschedulingการปรับกำหนดเวลาชำระหนี้ [เศรษฐศาสตร์]
Defaultผิดนัด (ชำระหนี้) [เศรษฐศาสตร์]
Amortizationการผ่อนชำระหนี้, การผ่อนชำระหนี้ [เศรษฐศาสตร์]
Claims against decedents' estatesการชำระหนี้กองมรดก [TU Subject Heading]
Claims against decedents' estates (Roman law)การชำระหนี้กองมรดก (กฎหมายโรมัน) [TU Subject Heading]
Impossibility of performanceการชำระหนี้กลายเป็นพ้นวิสัย [TU Subject Heading]
Performance (Law)การชำระหนี้ (กฎหมาย) [TU Subject Heading]
Debt Service Ratio อัตราส่วนการชำระหนี้
สัดส่วนของจำนวนเงินตราต่างประเทศ ที่ใช้ในการจ่ายหนี้สินต่างประเทศต่อจำนวนเงินตรา ต่างประเทศที่ได้จากการส่งออกของประเทศใดประเทศหนึ่ง อัตราส่วนการชำระหนี้ถือเป็นค่าทางสถิติที่สำคัญที่ สถาบันการเงินระหว่างประเทศ ใช้เป็นตัวชี้วัดฐานะทางการเงิน ของประเทศในการพิจารณาให้สินเชื่อ [สิ่งแวดล้อม]
Average collection periodระยะเวลาการรับชำระหนี้ถัวเฉลี่ย [การบัญชี]
Collection periodระยะเวลารอรับชำระหนี้ [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
So our debts are paid, and more.มากพอที่จะชำระหนี้สิน และมากกว่านั้น The Other Boleyn Girl (2008)
Kendrick started talking settlement as soon as I mentioned Dave Pell.เคนดริคยอมคุยเรื่องชำระหนี้ ทันทีที่ฉันเอ่ยถึงเดฟ เพล Look What He Dug Up This Time (2009)
And I'm done with it Liquidate. You sell off whatever you canชำระหนี้สิน ขายของออกไปเท่าที่นายขายได้ Fa Guan (2009)
You saved my life, a debt demands repayment.เขาช่วยชีวิตข้า และข้าต้องชำระหนี้ Shadow Games (2010)
He paid the balance of your debt to me.เขาชำระหนี้ให้กับท่านแล้ว Shadow Games (2010)
Maybe it's someone from his brotherhood who needs to settle a score.อาจจะเป็นคนที่มาจาก สมาคมนั่น ที่ต้องการชำระหนี้ Disciple (2010)
Loan payment received, two days. Thank you.รับชำระหนี้แล้ว 2วัน ขอบคุณค่ะ In Time (2011)
It was you who'll risk your life to repay the debt.สำหรับคนที่พูดว่ากำลังจะตาย เพราะต้องคอยชำระหนี้ และก็เป็นตัวคุณ City Hunter (2011)
The only wish I have is to repay an old debt.ความฝันสิ่งเดียวที่ข้ามี... คือการได้ชำระหนี้เดิม Puss in Boots (2011)
I am not helping Chun Doong. Rather, I am repaying the debt I owe him. You are not helping a blood relation, but you will help that beggar?ข้าไม่ช่วยเหลือชุนดุง ดูเหมือนข้าต้องชำระหนี้ที่ติดค้างไว้กับเขา แต่ไปช่วยพวกของทานงั้นรึ? The Duo (2011)
Uh-uh. No, you've paid your debt to Mother, you're safe for now.ไม่หรอก นายชำระหนี้คืนให้กับท่านแม่แล้ว Don't Fear the Scott (2012)
Uh, Stan was not there because of his debt.สแตนไม่ได้อยู่ที่นั้นเพื้อชำระหนี้ The Blue Butterfly (2012)
You mistake choice for repayment of a debt, one owed to Oenomaus.ทางเลือกที่ผิดพลาดคุณ เพื่อการชำระหนี้ หนึ่งห Oenomaus Chosen Path (2012)
Was saving his life not repayment enough?ได้รับการช่วยชีวิตเขาไว้ การชำระหนี้ไม่เพียงพอหรือไม่ Chosen Path (2012)
Your payment's due.ถึงเวลาชำระหนี้ของนายแล้วต่างหาก Muse of Fire (2012)
Mike needs an extension on a $1/4 billion loan.ไมค์ต้องการยืดเวลาการชำระหนี้ 1ส่วน4พันล้าน The Choice (2012)
I will guarantee this company's solvency, and under my leadership, we will move on Nolcorp and triple our net worth inside a year.รับประกันได้เลยในเรื่องการชำระหนี้ทั้งหมดของบริษัท และภายใต้ภาวะผู้นำของผม พวกเราจะเปลี่ยนแปลงโนลคอร์พไปในทางที่ก้าวหน้าขึ้น และรายได้สุทธิของพวกเราเพิ่มขึ้นเป็นสามเท่า\ในหนึ่งปี Penance (2012)
I thought Mr. Romero might help shed some light on your company's solvency.ฉันคิดว่าคุณโรมีโอ อาจจะช่วยเปิดเผย ถึงความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทนายได้ Revelations (2012)
The son of a Dublin grocer. Also in debt. Also dead.ลูกชายของร้านขายของชำดับลิน นอกจากนี้ในการชำระหนี้ ตายยัง The Invisible Woman (2013)
The Lannisters pay their debts.แลนนิสเตอร์ชำระหนี้เสมอ Kissed by Fire (2013)
And I'm instating a moratorium on this "you two" business, Daniel.และฉันมอบตำแหน่งประกาศเลื่อนการชำระหนี้ เเกี่ยวกับธุุรกิจของคุณทั้งสอง แดเนียล Sacrifice (2013)
Yes, the one to take care of your remaining mortgage.ใช่ค่ะ เป็นส่วนแรก ที่จะชำระหนี้จำนองก่อน Victory (2013)
Only that my father and his father shall finally know vengeance.ขอเพียงบิดาข้า และบิดาของบิดา ได้ชำระหนี้แค้นในที่สุด Guardians of the Galaxy (2014)
Your wife and child shall rest well knowing that you have avenged them.ลูกเมียเจ้าคงไปสู่สุคติ มีเจ้าชำระหนี้แค้นให้ Guardians of the Galaxy (2014)
We've come to tell you ... payment of your debt has been offered ... and accepted.การชำระหนี้ของคุณได้รับ การเสนอและได้รับการยอมรับ ชำระเงินคืออะไร? The Hobbit: The Battle of the Five Armies (2014)
Because Bryson would have no choice but to liquidate our holdings here and return me to Boston a failure.เพราะว่าไบรสันไม่มีทางเลือก นอกจากชำระหนี้สินที่ติดค้างพวกเราที่นี่ และล้มเหลวในการส่งตัวข้า กลับไปยังบอสตัน IV. (2014)
And if your accounts are not settled by the end of the month...ถ้าคุณไม่ชำระหนี้ภายในสิ้นเดือนนี้ล่ะก็... Sing (2016)
If you default on your loan, you're going to lose everything.ฟังนะ ถ้านายไม่ชำระหนี้... นายจะเสียทุกอย่าง Field of Dreams (1989)
He must have laid out a great deal of money to pay off Mr Wickham's debts.เขาต้องออกเงินจำนวนมาก เพื่อไปชำระหนี้ของคุณวิคแฮม Episode #1.6 (1995)
We're exercising our option to liquidate Byron Mitchell Research Limited.เราต้องปฏิบัติตามข้อตกลง ในการชำระหนี้สินกับ ...บริษัทไบรอน แอนด์ มิทเชลล์ รีเสริจช์ Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid (2004)
I'll clear all this bill tomorrowเดี๋ยวพรุ่งนี้ ฉันจะชำระหนี้ที่ค้างแกอยู่ให้หมดเลย Fearless (2006)
I need a payment, Farmer!ฉันต้องการการชำระหนี้ ฟาร์มเมอร์ The Astronaut Farmer (2006)
And he is a stern and vengeful God, and we have been mocking him far too long, and now he demands retribution in blood.พระองค์ทรงเข้มงวดและโกรธแค้น มนุษย์ล้อเลียนพระองค์มานาน และตอนนี้พระองค์ประสงค์ ที่จะชำระหนี้เลือด The Mist (2007)
The bill is due.ถึงวันชำระหนี้ The Mist (2007)
People who can't settle their debts.พวกที่ไม่สามารถชำระหนี้ได้ The Damage a Man Can Do (2008)
I just made the quarterly insurance payments.ฉันก็ต้องชำระหนี้ประกันภัยทุกสามเดือน Seeds (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชำระหนี้[v. exp.] (chamra nī) EN: pay one's debt ; pay back one's debt ; settle a debt ; pay a debt ; discharge a debt ; disburse ; repay   FR: effacer une dette ; rembourser une dette ; s'acquitter d'une dette
การชำระหนี้[n. exp.] (kān chamra nī) EN: settlement   
การไม่ชำระหนี้[n. exp.] (kān mai chamra nī) EN: non-performance ; default   
การยืดเวลาการชำระหนี้[n. exp.] (kān yeūt wēlā ān chamra nī) EN: deferral of payment   
ความไม่สามารถที่จะชำระหนี้ได้[n. exp.] (khwām mai sāmāt thī ja chamra nī dāi) EN: insolvency   
ความสามารถในการชำระหนี้[n. exp.] (khwāmsāmāt nai kān chamra nī) EN: solvency   
พักชำระหนี้[v. exp.] (phak chamra nī) EN: suspend repayment   
ผ่อนชำระหนี้[v. exp.] (phønchamra nī) EN: amortize ; pay a debt by instalments/installments (Am.)   FR: amortir une dette
สามารถชำระหนี้ได้[v. exp.] (sāmāt chamra nī dāi) EN: be solvent   FR: être solvable

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
default on[PHRV] ไม่ยินยอมชำระหนี้, See also: ไม่จ่ายหนี้
defaulter[N] ผู้ไม่ยอมชำระหนี้, See also: ผู้ขาดชำระ, ผู้ค้างชำระ, Syn. avoider
liquidate[VT] ชำระหนี้
liquidation[N] การชำระหนี้
moratorium[N] การอนุญาตให้เลื่อนการชำระหนี้
moratory[ADJ] ซึ่งยอมผ่อนผันการชำระหนี้
payable[ADJ] ซึ่งสามารถชำระหนี้ได้, See also: ซึ่งสามารถจ่ายได้, Syn. collectable, Ant. uncollectable
payment[N] การชำระหนี้, Ant. default, nonpayment
satisfied[ADJ] ซึ่งชดเชยให้, See also: ชดใช้, ซึ่งชำระหนี้, Syn. compensated
satisfy[VT] ชดเชย (ทางกฎหมาย), See also: ชำระหนี้, Syn. repay, disburse
settlement[N] การชำระหนี้
settler[N] ผู้จัดการ, See also: ผู้แก้ปัญหา, ผู้ตั้งรกราก, ผู้ตั้งถิ่นฐาน, ผู้ชำระหนี้, Syn. planter, homesteader, immigrant
sinking fund[N] เงินทุนชำระหนี้
solvency[N] ความสามารถในการชำระหนี้, Syn. financial competence, richness
solvent[ADJ] ที่มีเงินเพียงพอ, See also: ซึ่งชำระหนี้ได้
suspension[N] การหยุดชำระหนี้, See also: การงดชำระหนี้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acquittal(อะควิท' เทิล) n. การตัดสินให้พ้นโทษ, การปฏิบัติ, การชำระหนี้, Syn. discharge
acquittance(อะควิท' เทินซฺ) n. การชำระหนี้
amortise(แอม' โมไทซ) vt. หักกลบลบล้าง (หนี) , ผ่อนชำระหนี้. -amortis (z) able adj., Syn. liquidate, extinguish) -amortis (z) ation n.
behindhandadv.,adj. ชักช้า,ค้างชำระหนี้
default(ดิฟอลทฺ') v.,n. (การ) ไม่ยอมชำระหนี้,ไม่เข้าร่วมแข่ง,แพ้การแข่งขันเนื่องจากไม่มาแข่ง,ไม่ปฏิบัติตามสัญญา,แพ้คดีเพราะไม่ยอมมาศาล,ทางเลือกก่อนเมื่อไร้ทางเลือก, Syn. failure ค่าโดยปริยายค่าเริ่มต้นหมายถึง ค่าค่าหนึ่งที่กำหนดไว้ในโปรแกรมสำเร็จ (ทุกโปรแกรม) ให้เป็นค่าที่ใช้ในตอนเริ่มต้นโปรแกรม ทุกครั้งที่เรียกโปรแกรมนี้ใช้ คอมพิวเตอร์ก็จะใช้ค่าที่ตั้งไว้นี้ เช่น ในโปรแกรม Page Maker กำหนดค่าเริ่มต้นไว้ว่า ให้ขนาดของหน้าเป็น A4 ทุกครั้งที่มีการเรียกใช้โปรแกรม คอมพิวเตอร์ก็จะกำหนดขนาดของหน้ามาเป็น A4 ก่อนเสมอ หากต้องการเปลี่ยนแปลงภายหลัง ก็ย่อมทำได้
delinquent(ดิลิง'เควินทฺ) adj. ซึ่งกระทำผิดกฎหมาย,เกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายของเด็ก,เหลวไหล,ไม่ชำระหนี้. n. ผู้กระทำผิดกฎหมาย,เด็กผู้กระทำผิดกฎหมาย ###S. remiss
demand noten. ธนบัตรที่ชำระหนี้ได้ทุกเมื่อ
extinguish(อิคซฺทิง'กวิช) vt. ดับ,ทำให้สิ้น,ยกเลิก,ยุติ,ชำระหนี้., See also: extinguishable adj. extinguishment n., Syn. douse
fail(เฟล) {failed,failing,fails} vi. ส้มเหลว,ไม่สามารถ,ได้ต่ำกว่ากำหนด,สอบตก,ขาดแคลน,ล้ม,อ่อนกำลัง,เสื่อมถอย,ไม่สามารถชำระหนี้ได้,แตก,หยุด,ใช้การไม่ได้. vt. ไม่สามารถ,ทำให้ผิดหวัง,ได้น้อยกว่าที่กำหนด. -n. ความล้มเหลว. -without fail แน่นอน คำที่มีความหมายเห
indulgence(อินดัล'เจินซฺ) n. การหมกมุ่น,การทำตามความรู้สึก,การปล่อยตัว,การทำตามใจตัว,ความหลงระเริง,การยึดเวลาการชำระหนี้ vt. ทำให้หมกมุ่น,ทำให้ตามใจตัว, Syn. gratification
legal tendern. ตั๋วเงินที่ใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย
liquidate(ลิค'ควิเดท) v. ชำระหนี้,ชำระบัญชี,สะสาง,เป็นเงินสด
liquidation(ลิคควิเด'เชิน) n. การชำระหนี้,การชำระบัญชี,การเปลี่ยนให้เป็นเงินสด
moratorium(มอ'ระโทเรียม,-ทอ'เรียม) n. การอนุญาตของศาลให้เลื่อนการชำระหนี้หรือเลื่อนการกระทำบางอย่าง,ระยะเวลาดังกล่าว,การหยุดการกระทำบางอย่าง pl. moratoria,moratoriums
moratory(มอ'ระโทรี,-ทอรี) adj. ซึ่งอนุญาตให้เลื่อนการชำระหนี้, Syn. delaying
obligation(ออบละเก'เชิน) n. พันธะ,ความจำเป็น,ภาวะหน้าที่,หน้าที่,ข้อผูกพัน,เกณฑ์,หนี้,การบังคับ,บุญคุณ,ความรู้สึกเป็นหนี้บุญคุณ,สัญญา,พันธบัตร,ตั๋วเงิน,เงินชำระหนี้., See also: obligative adj., Syn. duty,debt
payment(เพ'เมินทฺ) n. การจ่ายเงิน,การชำระหนี้,การจ่าย,รางวัล. ค่าทดแทน
payoff(เพ'ออฟ) n. การจ่ายเงินเดือน,การชำระหนี้,เวลาการจ่ายเงิน,ผลที่ตามมา
prompt(พรอมพฺทฺ) adj. รวดเร็ว,ฉับพลัน,โดยพลัน,ทันทีทันใด, (เงิน) จ่ายได้ทันที. vt. กระตุ้น,ให้กำลังใจ,สนับสนุน,ถือหาง,บอกบท. vi. บอกบท. n. เวลาจำกัดในการชำระหนี้,การกระตุ้น,การให้กำลังใจ,การบอกบท,สิ่งเตือนใจ., See also: promptness n.
quit(ควิท) vt.,vi.,n. (การ) หยุด,ยุติ,เลิก,ละทิ้ง,เพิกถอน,สลัด,ปลดเปลื้อง,ลบล้าง,ลาออก,ออกจาก,ชำระหนี้,ตอบแทน. adj. พ้นภาระหนี้หรือความผิด,เป็นอิสระ, Syn. stop,cease
recoup(รีคูพ') v. หักกลบลบหนี้,เอาคืน,เอาทุนคืน,ชดใช้,ยึดถือบางส่วนเพื่อชำระหนี้, See also: recoupment n.
redeem(รีดีม') vt. ซื้อคืน,ไถ่ถอน,ชำระหนี้,กู้คืน,ใช้คืน,ได้มาคืน,แลกเปลี่ยน (พันธบัตร,หลักทรัพย์,ใบหุ้น,คูปอง) เป็นเงินสดหรือสินค้า,ชดเชย,ชดใช้,ปฏิบัติตามสัญญา,ไถ่บาป, See also: redeemable adj. redeemability n. redeemably adv.
redemption(รีเดมพฺ'เชิน) n. การซื้อคืน,การไถ่ถอน,การชำระหนี้,การกู้คืน,การไถ่บาป,การช่วยชีวิต,การชดใช้,การแลกเปลี่ยน (พันธบัตร,หลักทรัพย์,ใบหุ้น,คูปอง) เป็นเงินสดหรือสินค้า,การปฏิบัติตามสัญญา, See also: redemptional adj., Syn. reposs
satisfy(แซท'ทิสไฟ) vt.,vi. ทำให้พอใจ,สนองความพอใจ,ทำให้จุใจ,ทำให้แน่ใจ,แก้ปัญหา,ขจัด,ชำระหนี้,ชดเชย,ทดแทน, See also: satisfiable adj. satisfier n. satisfyingly adv., Syn. repay,pay,disburse
settlement(เซท'เทิลเมินทฺ) n. การจัดการ,การแก้ปัญหา,การชำระหนี้,การชำระบัญชี,การตั้งถิ่นฐาน,การตั้งรกราก,การตั้งหลักฐาน,การตั้งกิจการ,นิคม,อาณานิคม,ชุมชน,การมอบทรัพย์สิน,ทรัพย์สิน,กองทุน,ถิ่นที่อยู่ตามกฎหมาย,การค่อย ๆ จมลง
settler(เซท'เลอะ) n. ผู้จัดการ,ผู้แก้ปัญหา,ผู้ตั้งรกราก,ผู้ตั้งถิ่นฐาน,ผู้ชำระหนี้,เครื่องกรอง,ลักษณะเด็ดขาด,ลักษณะชี้ขาด
solvency(ซอล'เวินซี) n. การละลาย,ความ สามารถในการละลายตัว,ความสามารถในการ ชำระหนี้ทั้งหมด
solvent(ซอล'เวินทฺ) adj. สามารถละลาย,ทำให้ละลาย,สามารถชำระหนี้. n. ตัวละลาย,ตัวแก้ปัญหา,สิ่งที่อธิบาย.
suspend(ซัสเพนดฺ') vt. แขวน,ลอยตัว,เลื่อน,หยุด,งด,ยกเลิกชั่วคราว,ให้พักงาน,ทำให้กังวลใจ. vi. หยุดชั่วคราว,หยุดชำระหนี้,ลอยตัว,แขวนอยู่., See also: suspendibility n. suspendible adj., Syn. hang,banish,defer,swing ###A. reinstate
unliquidated(อันลิค'ควิเดททิด) adj. ไม่ได้ชำระหนี้,ไม่จ่าย,

English-Thai: Nontri Dictionary
acquit(vt) ปล่อยตัว,ตัดสินให้พ้นโทษ,ปฏิบัติ,ชำระหนี้
liquidate(vt) ชำระบัญชี,ชำระหนี้สิน,เซ้ง
liquidation(n) การชำระบัญชี,การเซ้ง,การชำระหนี้
liquidator(n) ผู้ชำระบัญชี,ผู้ชำระหนี้
moratorium(n) การเลื่อนการชำระหนี้,ประกาศพักชำระหนี้
redeem(vt) ไถ่ถอน,ช่วยเหลือ,ชำระหนี้,ชดใช้,ไถ่บาป
redemption(n) การไถ่ถอน,การช่วยเหลือ,การไถ่บาป,การชดใช้,การชำระหนี้
repay(vt) ชำระหนี้,ใช้คืน,ตอบแทน,คืนเงิน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
attachment (n) การอายัดทรัพย์เพื่อประกันการชำระหนี้ตามคำพิพากษา
compound (vi vt ) ชำระหนี้ในจำนวนน้อยกว่าที่เป็นหนี้อยู่ โดยปกติจะชำระทันทีเป็นเงินก้อน
financial distress (n ) (การเงิน) ภาวะที่ประสบความยากลำบาก,หรือไม่สามารถทำตามภาระผูกพันได้ เช่น ไม่สามารถชำระหนี้ที่กู้ไปได้, ความตกต่ำทางการเงิน (จากการมีเงินไม่เพียงพอ), ปัญหาทางการเงิน, ปัญหาที่อาจนำไปสู่การล้มละลาย (กรณีบริษัท) e.g. Member countries face acute financial distress.
See also: R. bankruptcy, recession, depression
performanceการชำระหนี้
performanceการชำระหนี้

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
非行[ひこう, hikou] (n) ความเหลวไหล การกระทำผิด การไม่ชำระหนี้ กระทำผิดกฎหมายเด็ก

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
bis[bis] (abbrev ) Bank for International Settlements ธนาคารเพื่อการชำระหนี้ระหว่างประเทศ หรือบีส

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top