Search result for

*จ่าย*

(512 entries)
(0.0153 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: จ่าย, -จ่าย-
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
- พิมพ์หนังสือราชการ บันทึก รายงาน ประกาศ คำสั่ง แบบฟอร์มต่าง ๆ - ถ่ายเอกสาร เรียงห- พิมพ์หนังสือราชการ บันทึก รายงาน ประกาศ คำสั่ง แบบฟอร์มต่าง ๆ - ถ่ายเอกสาร เรียงหน้ากระดาษ เย็บ และเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ - จดบันทึกรายงานการประชุมและพิมพ์งานที่ได้รับมอบหมายโดยใช้โปรแกรม Ms Word ,Excel - จัดทำแผนชุมชนโดยออกพื้นที่จัดประชุมกับประชาชนในเขตพื้นที่ต่างๆและเป็นเจ้าหน้าที่ลงทะเบียน ผู้ที่เข้าร่วมการประชุมในแต่ละครั้ง
จ่าย[เพ] pay
ชื่อโครงการ โปรแกรมร้านอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษา ร้านโชกุน ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จั (n vi adj adv ) ชื่อโครงการ โปรแกรมร้านอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษา ร้านโชกุน ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ชื่อผู้จัดทำ นายวุฒิการ เพ็งแก่นแท้ นางสาวสุรางค์รัตน์ วงศ์แก้ว ปีการศึกษา 2561 บทคัดย่อ โครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ (1) เพื่อสร้าง และออกแบบระบบสารสนเทศ การบริหารจัดการข้อมูลร้านอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษา ร้านโชกุน ตำบลในเวียงอำเภอเมือง จังหวัดน่าน (2) เพื่อออกแบบรายงาน รายได้ค่าเช่าบริการอินเทอร์เน็ต รายได้ปะจำวัน รายได้ประจำเดือน และรายได้ประจำปี และ (3) เพื่อสร้าง และออกแบบรายงานค่าใช้จ่ายการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ ประจำเดือน และใบเสร็จรับเงิน ผู้จัดทำได้ดำเนินการโครงการโดยสรุปตามลำดับ คือ (1) ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง (2) ตัวแปรที่ใช้ในการประเมินโครงการ (3) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ (4) การวางแผนการประเมินโครงการ (5) การดำเนินการประเมินโครงการ (6) วิเคราะห์ข้อมูล และ (7) สถิติที่ใช้วิเคราะห์ผลการศึกษา ผลการดำเนินโครงการ (1) สรุปได้ว่าบุคคลทั่วไปมีความพึงพอใจต่อการใช้งาน โปรแกรมร้านอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษา ร้านโชกุน ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก (x ̅ = 3.90, S.D.= 0.690) และ (2) สรุปได้ว่าผู้เชี่ยวชาญมีความพึงพอใจต่อการใช้โปรแกรมร้านอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษา ร้านโชกุน ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก (x ̅ = 0.86, S.D.= 0.674) ได้แก่ ด้านที่ 1 ด้านการออกแบบฐานข้อมูล และจัดการฐานข้อมูล ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ((x ) ̅= 3.64, S.D.= 0.397) ด้านที่ 2 ด้านการคำนวณ ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (x ̅ = 4.00, S.D.= 0.000) ด้านที่ 3 ด้านการบันทึกข้อมูล ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ((x ) ̅= 4.00, S.D.= 0.298) และด้านที่ 4 ด้านการคำนวณรายงาน ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ((x ) ̅= 3.88, S.D.= 0.602)

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
call pay (phrase ) การจ่ายค่าจ้างเมื่อลูกจ้างมารายงานตัวเพื่อทำงาน
sweetheart contract[สวีทฮ็าร์ต คอนแทร์คท์] (phrase ) หากแปลกันตรงๆ คือ "สัญญารัก" ในเนื้อหาชองสิทธิการจ้างงาน สามารถอธิบายว่าป็นข้อตกลงระหว่างนายจ้างกับเจ้าพนักงานสหภาพแรงงานที่ซึ่งอำนวยผลประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายบนค่าใช้จ่ายของพนักงาน In the context of employment rights, a sweetheart contract can describe a deal between an employer and trade union officials which benefits them both at the expense of employees.
trade terms[เทรด เทอมส] (n ) "ข้อตกลงในการส่งมอบสินค้า" ยังไม่เจาะจงลงไปว่าเป็นแหล่งอ้างอิงจากชื่อใด เข่น AFTD: American Foreign Trade Definition หรือ RWO: Rules of Warsaw and Oxford หรือ GCDM: General Conditions for Delivery of Merchandise หรือ Combiterms หรือ Incoterms ซึ่งในแต่ละแหล่งอ้างอิงมี Terms ให้ใช้คล้ายกัน เช่น Ex Works, FOB หรือ CIF เป็นต้น อย่างไรก็ตาม แหล่งอ้างอิงที่เสถียรในเรื่องค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงในการส่งมอบ คือแหล่ง Incoterms ทำให้หลายแหล่ง เช่น ล่าสุดทางอเมริกา ประกาศยกเลิก ธรรมนูญการค้าหรือ UCC บางส่วนที่เกี่ยวข้องกับการส่งมอบสินค้าของตน ซึ่ง UCC นี้เองได้เป็นฐานในการกำหนดงเป็น AFTD ล่าสุดอเมริกาและแทบทั้งโลกมาขอใช้ร่วมกับ Incoterms ของ ICC International Chamber of Commerce, Paris, France นี้ เป็นมีการกำหนดจุดรับภาระที่แน่นอนกว่า

Longdo Dictionary ภาษาไทย (ศัพท์ธรรมะ) (TH-DHAMMA) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
กุศล (n adj adv ) การกระทำที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับจิตใจให้ดีขึ้น ปรับปรุงจิตใจให้ดีขึ้น มากกว่าทำความดีเฉย ๆ การกระทำใด ๆ หากทำแล้วมีผลต่อสภาวะจิตใจของตนเปลี่ยนไปในทางที่สูงขึ้น จึงเรียกว่ากุศล หากการกระทำดีนั้น ๆ ไม่ได้มีผลเปลี่ยนแปลงจิตใจตนเองเลย ไม่เรียกว่ากุศล แต่เรียกว่า กรรมดี โดยทั่วไป มักจะใช้คู่กันกับคำว่า บุญกุศล แต่คำว่า บุญ กับ กุศล ความหมายต่างกัน (เขียนก็ไม่เหมือนกันแล้วจะให้ความหมายเหมือนกันได้อย่างไร) ตัวอย่าง 1. นาย กอ เป็นคนรวย ชอบที่จะให้ทาน เพราะเขาหวังว่า การให้ทานของเขาจะส่งผลทำให้เขารวย ยิ่ง ๆ ขึ้นไป และอาจจะได้ไปสวรรค์ หลังจากที่เขาตายไป - อันนี้นาย กอ ทำกรรมดี หรือทำบุญ แต่ไม่ได้เกิดกุศลในจิต หรือเกิดขึ้นน้อยมาก เพราะเขาทำทานก็จริง แต่ไม่มีผลทำให้จิตใจของเขาวางลงจากความโลภ หรืออยากเลย 2. นาย ขอ เป็นคนชั้นกลาง เขาเห็นเด็กกำพร้ามากมายเกิดขึ้น เขาจึงรู้สึกอยากที่จะช่วยเหลือเด็กเหล่านั้น จึงประหยัดค่าใช้จ่ายของตัวเองมากขึ้น เพื่อที่จะให้ตัวเองมีเงินเหลือมากขึ้น เพื่อที่จะแบ่งไปบริจาคเด็กเหล่านั้น เพื่อที่เด็กเหล่านั้นจะได้โตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีต่อไป - อันนี้ นาย ขอ ทำทั้งกุศล และบุญ เพราะมีผลที่ทำให้เขาต้องประหยัด อดออมมากขึ้น และการประหยัดอดออมนี้เอง จะทำได้ก็คือต้องปล่อยวางความอยากของตนเอง และทำเพราะในใจเกิดจิตเมตตากรุณา

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จ่าย[V] distribute, See also: disburse, divide, Syn. แบ่ง, แจกจ่าย, กระจาย, Example: หัวหน้าจ่ายงานให้ลูกน้องทำเท่าๆ กัน, Thai definition: กระจายออกไป, ส่งออกไป
จ่าย[V] pay, See also: spend, Syn. ให้เงิน, จ่ายเงิน, Ant. รับ, Example: ปีนี้บริษัทมีนโยบายจะจ่ายโบนัสเพิ่มขึ้นจากเดิมที่เคยได้ 3 เท่า, Thai definition: ให้เงินเพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง
จ่ายไฟ[V] turn on the power, Ant. ตัดไฟ, Example: การไฟฟ้าประกาศตัดไฟหลังช่วงเที่ยงคืน และจะจ่ายไฟอีกครั้งเวลา 6.00 น., Thai definition: เปิดให้กระแสไฟฟ้าไหล
จับจ่าย[V] buy, See also: expend, spend, dispend, pay out, purchase, Syn. ซื้อ, จ่าย, จับจ่ายใช้สอย, Ant. เก็บออม, Example: แม่จับจ่ายเก่ง แต่ก็ไม่ใช่คนจ่ายเงินโดยไม่ดูคุณภาพของสินค้า, Thai definition: ใช้เงินซื้อหา
จานจ่าย[N] distributor, Syn. จานจ่ายไฟ, Example: จานจ่ายทำหน้าที่จ่ายไฟสูงไปให้กับหัวเทียนเพื่อทำการจุดประกายไฟ, Count unit: อัน, ชุด, Thai definition: อุปกรณ์ที่ส่งกระแสไฟฟ้าไปยังหัวเทียนในฝาสูบของเครื่องยนต์ตามจังหวะที่เหมาะสม เพื่อจุดระเบิดไอน้ำมันเชื้อเพลิงผสมอากาศ
จ่ายคืน[V] compensate, See also: make reparations, reimburse, pay for, repay, remunerate, Syn. ใช้คืน, Example: เมื่อฝากเงินครบตามระยะเวลาที่กำหนด ธนาคารพาณิชย์จะจ่ายคืนเงินให้
จ่ายแจก[V] distribute, See also: allot, divide, Syn. แจกจ่าย, Example: นายอำเภอและเจ้าหน้าที่นำสิ่งของไปจ่ายแจกให้กับชาวบ้านที่ประสบภัยน้ำท่วม, Thai definition: ให้ทั่วไปเป็นจำนวนมาก
รองจ่าย[V] pay expenses in advance, See also: advance money, Example: โปรดรองจ่ายไปก่อน แล้วผมจะใช้เงินให้, Thai definition: จ่ายไปก่อน
รองจ่าย[ADJ] advance (money), Example: คุณมีเงินรองจ่ายให้ผมบ้างไหม
รายจ่าย[N] expenses, See also: expenditure, disbursement, consumption, fee, charge, Syn. ค่าใช้จ่าย, รายการจ่าย, Ant. รายรับ, Example: รัฐบาลได้มีนโยบายในการลดงบประมาณรายจ่ายลงโครงการที่ไม่จำเป็น
แจกจ่าย[V] distribute, See also: give out, hand out, dole out, allot, apportion, Syn. แจก, แบ่งสรร, จ่าย, แบ่งแยก, จัดแบ่ง, Example: กรมวิชาการเกษตรผลิต และแจกจ่ายธาตุอาหารให้แก่เกษตรกรประมาณ 70 ตันต่อปี, Thai definition: แบ่งปันให้ไปทั่วๆ
จ่ายตลาด[V] go marketing, See also: do marketing, do shopping, Syn. จ่ายกับข้าว, ซื้อกับข้าว, Example: ฉันชอบไปจ่ายตลาดกับคุณแม่ในวันเสาร์อาทิตย์, Thai definition: ไปซื้อกับข้าวที่ตลาด
จ่ายหนี้[V] settle, See also: pay a debt, disburse, repay, Syn. ชำระหนี้, ใช้หนี้, ใช้หนี้ใช้สิน, Example: บิดาของเขาจะจ่ายหนี้ให้เขา โดยมีเงื่อนไขว่าเขาจะต้องอุปสมบท
จ่ายหนี้[V] settle, See also: pay a debt, disburse, repay, Syn. ชำระหนี้, ใช้หนี้, ใช้หนี้ใช้สิน, Example: บิดาของเขาจะจ่ายหนี้ให้เขา โดยมีเงื่อนไขว่าเขาจะต้องอุปสมบท
สั่งจ่าย[V] order to pay for, Example: สมาชิกต้องจ่ายเงินค่าหนังสือโดยตั๋วแลกเงิน หรือธนาณัติ สั่งจ่ายปท. หน้าพระลาน 10200 ในนามน.ส.พรทิพย์ บุญมงคล, Thai definition: บอกให้จ่าย
แผงจ่ายไฟ[N] panelboard, Syn. แผงไฟ, Example: ภายในอาคารต้องติดตั้งแผงจ่ายไฟอย่างมั่นคง ในตำแหน่งที่ไม่เกิดความเสียหายทางกายภาพ, Count unit: แผง, Thai definition: ผนังที่ติดเครื่องวัดไฟฟ้าต่างๆ
การแจกจ่าย[N] distribution, Example: รัฐบาลเริ่มทำการแจกจ่ายถุงยังชีพส่งไปให้แก่ประชาชนในชนบทที่ประสบปัญหาน้ำท่วมแล้ว
ค่าใช้จ่าย[N] expenses, See also: expenditure, disbursement, consumption, fee, charge, Syn. ค่าครองชีพ, ค่าใช้สอย, รายจ่าย, Example: วิธีการนี้ทำให้ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง, Count unit: บาท
ใบสั่งจ่าย[N] voucher, See also: payment voucher, cheque, draft, Syn. คำสั่งจ่าย, Example: ใบสั่งจ่ายฉบับนี้ใส่จำนวนเงินไม่ถูกต้อง, Count unit: ใบ, Thai definition: หนังสือคำสั่งให้จ่ายเงินหรือสิ่งของ
จ่ายกับข้าว[V] shop for food, See also: buy food, do the shopping, Syn. จ่ายตลาด, Example: น้องไปช่วยแม่จ่ายกับข้าวที่ตลาดหน้าปากซอย, Thai definition: ซื้อสิ่งต่างๆ ที่จะนำมาปรุงเป็นกับข้าว เช่น ผักสด เนื้อหมู เป็นต้น
จ่ายล่วงหน้า[V] deposit, See also: pay in advance, Syn. ให้ล่วงหน้า, Ant. จ่ายย้อนหลัง, Example: เจ้าของบ้านเช่าให้เราจ่ายล่วงหน้า 3 เดือน, Thai definition: ให้ก่อนที่จะถึงกำหนด
ลดค่าใช้จ่าย[V] reduce the expenses, See also: diminish the expenses, Syn. ทุ่นค่าใช้จ่าย, Ant. เพิ่มค่าใช่จ่าย, Example: การใช้มินิคอมพิวเตอร์ในลักษณะนี้ทำให้ลดค่าใช้จ่ายลงได้มาก
จับจ่ายใช้สอย[V] buy, See also: expend, spend, dispend, pay out, purchase, Syn. ใช้จ่าย, ใช้สอย, จับจ่าย, Ant. เก็บออม, Example: เราไม่มีปัญหาเรื่องเงินทองที่จะจับจ่ายใช้สอย
จ่ายเงินเดือน[V] pay wages, See also: pay salaries, Syn. จ่ายค่าจ้าง, Ant. รับเงินเดือน, Example: จนป่านนี้บริษัทยังไม่จ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานอีก
เครื่องจ่ายไฟ[N] power supply, Count unit: เครื่อง
จำหน่ายจ่ายแจก[V] distribute, See also: divide, share, give, Syn. แจก, จ่ายแจก, แจกจ่าย, Example: รัฐมีนโยบายที่จะจัดซื้อที่ดินจากผู้ที่มีที่ดินมากมาจำหน่ายจ่ายแจกให้กับผู้ที่มีที่ดินน้อย
เสียค่าใช้จ่าย[V] pay for expenses, Example: หากสมัครเป็นสมาชิกสมัครเป็นสมาชิกของสหฟาร์มคุณต้องเสียค่าใช้จ่าย 350 บาท
ใบสำคัญคู่จ่าย[N] duplicate, See also: copy certificate of payment, Example: ผมแนบใบสำคัญคู่จ่ายไปกับหลักฐานอื่นๆ, Count unit: ใบ, Thai definition: เอกสารที่เป็นหลักฐานในการจ่ายเงิน
เครื่องจ่ายตั๋วและทอนเงิน[N] ticket counter with change machine

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
จ่อมจ่ายก. ค่อยจับจ่าย, จ่ายทีละน้อย.
จับจ่ายก. ใช้เงินซื้อหา, มักใช้เข้าคู่กับคำ ใช้สอย เป็น จับจ่ายใช้สอย.
จานจ่ายน. อุปกรณ์ที่ส่งกระแสไฟฟ้าไปยังหัวเทียนในฝาสูบของเครื่องยนต์ตามจังหวะที่เหมาะสม เพื่อจุดระเบิดไอนํ้ามันเชื้อเพลิงผสมอากาศ.
จ่ายก. เอาออกใช้หรือให้ เช่น จ่ายเครื่องแบบ, โดยปริยายหมายความว่า ซื้อ ก็มี เช่น จ่ายกับข้าว.
จ่ายตลาดก. ซื้อกับข้าวที่ตลาด.
จ่ายสดก. ซื้อด้วยเงินสด.
เจ้ายศ, เจ้ายศเจ้าอย่างว. ถือยศถือศักดิ์.
แจกจ่ายก. แบ่งปันให้ไปทั่ว ๆ.
ตั๋วเงินจ่ายน. ตั๋วแลกเงินของฝ่ายลูกหนี้ที่ต้องใช้เงินตามสัญญา ลงบัญชีในช่องหนี้สิน.
ใบสั่งจ่ายน. หนังสือคำสั่งให้จ่ายเงินหรือสิ่งของ.
ใบสำคัญคู่จ่ายน. เอกสารที่เป็นหลักฐานในการจ่ายเงิน
ใบสำคัญคู่จ่ายหลักฐานการจ่ายที่เป็นใบเสร็จรับเงิน หลักฐานของธนาคารแสดงการจ่ายเงินแก่เจ้าหนี้ หรือหลักฐานการนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้รับที่ธนาคาร และรวมถึงใบนำส่งเงินต่อคลังด้วย.
โป๊ะจ้ายน. เรือลำเลียงหรือบรรทุกของชนิดหนึ่ง เป็นเรือขนาดใหญ่ ต่ออย่างแบบตะวันตก แต่มีเสาเพลาใบเป็นอย่างสำเภา, เรือโป๊ะ ก็เรียก.
รองจ่ายก. ทดรองจ่ายเป็นค่าใช้สอยปลีกย่อย, เรียกเงินที่ใช้เช่นนั้น ว่า เงินรองจ่าย.
รายจ่ายน. รายการจ่าย เช่น เดือนนี้รายจ่ายสูงกว่าเดือนที่แล้ว, คู่กับ รายรับ.
เรือโป๊ะจ้ายน. เรือลำเลียงหรือบรรทุกของชนิดหนึ่ง เป็นเรือขนาดใหญ่ต่ออย่างแบบตะวันตก แต่มีเสาเพลาใบเป็นอย่างสำเภา, เรือโป๊ะ ก็เรียก.
กรด ๑สารเคมีที่มีสมบัติจ่ายโปรตอนให้แก่สารอื่นได้
กระเบียดกระเสียรก. พยายามใช้จ่ายอย่างจำกัดจำเขี่ย.
กระเป๋าฉีกว. หมดเงินในกระเป๋าเพราะใช้จ่ายมาก เช่น วันนี้จ่ายเงินเสียกระเป๋าฉีกเลย.
กระเป๋าแฟบว. มีเงินในกระเป๋าลดน้อยลงมาก เช่น ไปจ่ายของเสียกระเป๋าแฟบเลย.
กระยาดอกเบี้ยน. สิ่งที่ส่งชำระแทนดอกเบี้ยเงินกู้ เช่น มอบบุตรภริยาให้รับใช้การงานแทนการจ่ายดอกเบี้ย, กระยาเบี้ย หรือ เชิงกระยาดอกเบี้ย ก็เรียก.
กระเหม็ดกระแหม่(-แหฺม่) ก. เขม็ดแขม่, ใช้จ่ายอย่างระมัดระวังเพราะเกรงว่าจะไม่พอใช้.
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการน. กองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหลักประกันการจ่ายบำเหน็จบำนาญและให้ประโยชน์ตอบแทนการรับราชการแก่ข้าราชการเมื่อออกจากราชการ เรียกชื่อย่อว่า กบข.
กองทุนประกันสังคมน. กองทุนที่จัดตั้งขึ้นในสำนักงานประกันสังคม เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายให้ผู้ประกันตนได้รับประโยชน์ทดแทน กองทุนนี้มีทรัพย์สินส่วนใหญ่ประกอบด้วยเงินสมทบจากรัฐบาล นายจ้าง และผู้ประกันตน.
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพน. กองทุนที่ลูกจ้างและนายจ้างร่วมกันจัดตั้งขึ้นโดยมีทรัพย์สินส่วนใหญ่ประกอบด้วยเงินที่ลูกจ้างจ่ายสะสม และเงินที่นายจ้างจ่ายสมทบ เพื่อเป็นหลักประกันแก่ลูกจ้างในกรณีที่ลูกจ้างตายหรือออกจากงาน.
กะริงกะเรียดก. ดัดจริต เช่น เป็นหญิงเจ้าแม่อา อย่าทำกะริงกะเรียด ตัวเจ้ายังน้อยสักเท่าเขียด เจ้ามาวอนแม่จะมีผัว (มโนห์รา).
กัน ๓ก. กีดขวางไว้ไม่ให้เข้ามาหรือออกไป หรือไม่ให้เกิดมีขึ้น เช่น กันฝน กันสนิม กันภัย, แยกไว้ เช่น กันเงินไว้ ๕๐๐ บาทเพื่อจ่ายในสิ่งที่จำเป็น กันเอาไว้เป็นพยาน. น. ชื่อช้างศึกพวกหนึ่ง มีหน้าที่ป้องกันและล้อมทัพ, เรียกเรือซึ่งกำหนดให้เข้ากระบวนเสด็จทางชลมารค ตั้งเป็นแถวขนาบกระบวนเรือพระที่นั่งทั้ง ๒ ข้าง ทำหน้าที่ถวายอารักขา ว่า เรือกัน.
กั้นประตูก. เอาของมีค่าอย่างสายสร้อย เข็มขัดทอง เป็นต้น กั้นขบวนขันหมากที่บ้านเจ้าสาว โดยเจ้าบ่าวต้องจ่ายเงินเพื่อให้เป็นค่าเปิดทาง.
เกินตัวว. เกินฐานะ เช่น ใช้จ่ายเกินตัว, เกินสภาพปรกติ เช่น รู้เกินตัว ทำงานเกินตัว.
ขนหน้าแข้งไม่ร่วงว. ไม่กระทบกระเทือนถึงเดือดร้อน (ใช้แก่คนมั่งมีที่ต้องจ่ายเงินแม้จะมากแต่ก็ดูเหมือนเป็นจำนวนเล็ก ๆ น้อย ๆ ).
ขี้ผงน. เศษสิ่งของเล็ก ๆ หรือละเอียดที่เหลือหรือร่วงจากวัสดุต่าง ๆ, ผง หรือ เศษผง ก็ว่า, โดยปริยายหมายความว่า เล็กน้อย, ไม่สำคัญ, เช่น จ่ายเงินแค่นี้เรื่องขี้ผง.
เขม็ดแขม่(ขะเหฺม็ดขะแหฺม่) ก. กระเหม็ดกระแหม่, ใช้จ่ายอย่างระมัดระวังเพราะเกรงว่าจะไม่พอใช้.
คลอแคล(-แคฺล) ก. ไม่ห่างออก, เคียงกัน, เช่น ปีกเจ้ายังอ่อนคลอแคล ตัวแม่จะสอนบิน (กล่อมเด็ก), ใช้ว่า คล้อแคล้ ก็มี.
คลัง ๑(คฺลัง) น. ที่เก็บรักษาและรับจ่ายเงิน เช่น แผนกคลัง, สถานที่เก็บรักษาสิ่งของเป็นจำนวนมาก ๆ เช่น คลังพัสดุ.
ควักกระเป๋าก. จ่ายเงินหรือออกเงิน เช่น ควักกระเป๋าเลี้ยงเพื่อน.
ควักเนื้อก. ขาดทุน เช่น ขายของงวดนี้นอกจากไม่มีกำไรแล้ว ยังต้องควักเนื้ออีกด้วย, เอาเงินของตัวเองจ่ายแทนไป เช่น เพื่อนฝากซื้อของแต่ให้เงินมาไม่พอ เลยต้องควักเนื้อ.
ค่าครองชีพน. ค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพ.
ค่าจ้างน. เงินทุกประเภทและผลประโยชน์อย่างอื่นที่นายจ้างจ่ายหรือให้แก่ลูกจ้างเป็นค่าตอบแทนการทำงาน.
ค่าเช่าน. ค่าตอบแทนที่ผู้เช่าจ่ายให้แก่ผู้ให้เช่า เพื่อเป็นการตอบแทนที่ได้ใช้หรือได้รับประโยชน์ในทรัพย์สินที่เช่า.
ค่าน้ำนมน. เงินที่ฝ่ายชายต้องจ่ายให้แก่บิดามารดาฝ่ายหญิงในการสู่ขอเพื่อตอบแทนเป็นค่าที่ได้เลี้ยงดูมา, (โบ) นิยมใช้เข้าคู่กับคำ ข้าวป้อน เป็น ค่าน้ำนมข้าวป้อน เช่น ให้คิดเอาค่าน้ำนมเข้าป้อนค่าเลี้ยงรักษาแก่มันแลชายซึ่งภาเอาหญิงไปเลี้ยงนั้นให้มันช่วยหญิงเสียกึ่งหนึ่ง (สามดวง)
ค่าน้ำร้อนน้ำชาน. เงินสินบนที่จ่ายให้เจ้าหน้าที่เพื่อให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วในการติดต่องานหรือขอรับบริการ.
ค่าฤชาธรรมเนียม(-รึชา-) น. ค่าธรรมเนียมที่กฎหมายบังคับให้ต้องเสียและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดำเนินคดี รวมถึงค่าป่วยการพยาน ค่าทนายความ และค่าธรรมเนียมศาลอื่น ๆ.
ค่าล่วงเวลาน. เงินที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างเป็นการตอบแทนการทำงานล่วงเวลาในวันทำงาน.
เคาน์เตอร์น. โต๊ะสำหรับรับจ่ายเงินหรือแสดงสินค้าตามร้านค้าหรือสำนักงาน มักมีลักษณะยาวและสูงกว่าโต๊ะธรรมดา, เครื่องเรือนที่มีลักษณะเช่นนั้น.
งบประมาณน. ประมาณการรายรับและรายจ่าย.
งามดี, มาก, มีลักษณะที่เป็นไปตามต้องการ, เช่น กำไรงาม ธนาคารนี้จ่ายดอกเบี้ยงาม.
เงินก้อนน. เงินที่จ่ายทีเดียวทั้งหมด, เงินที่สะสมไว้เป็นจำนวนมาก ๆ.
เงินคงคลังน. บรรดารายได้ที่รัฐบาลได้รับมาและยังไม่ได้จ่ายออกไป.
เงินได้กำบังน. รายรับในดุลการชำระเงินระหว่างประเทศอันเกิดจากค่าบริการต่าง ๆ การใช้จ่ายเงินของนักท่องเที่ยว ค่าประกันภัย เป็นต้น.
เงินทดรองราชการน. เงินที่กระทรวงการคลังจ่ายและอนุญาตให้ส่วนราชการมีไว้ตามจำนวนที่เห็นสมควร เพื่อทดรองเป็นค่าใช้จ่าย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
partial indemnity clauseข้อกำหนดจ่ายค่าสินไหมทดแทนบางส่วน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
payment, current taxการหักภาษี ณ ที่จ่าย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
payorผู้จ่ายเงิน, ผู้ใช้เงิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
provision, financialข้อกำหนดให้จ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดู [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
preauditการสอบบัญชีก่อนจ่าย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
pickup coilขดลวดจ่ายศักย์เหนี่ยวนำ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
power of alienationอำนาจจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
post mortem dividendเงินปันผลจ่ายหลังถึงแก่กรรม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
pauschalเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
postauditการสอบบัญชีหลังจ่าย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
proceedsจำนวนเงินประกันภัยที่จ่าย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
particular chargesค่าใช้จ่ายเฉพาะ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
pay๑. จ่าย, ชำระ๒. ค่าจ้าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pay as you earnชำระภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pay-per-viewจ่ายเมื่อรับชม [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pay-TVโทรทัศน์จ่ายค่ารับชม [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
public account, committee ofคณะกรรมาธิการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน (อังกฤษ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
list, civil๑. เงินปีพระมหากษัตริย์, งบค่าใช้จ่ายส่วนพระมหากษัตริย์๒. งบเงินเดือนข้าราชการพลเรือน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
linear diffuser; slot diffuserช่องจ่ายลมแนวยาว [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
lay-up returnเบี้ยประกันภัยจ่ายคืนระหว่างหยุดใช้งาน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
legislation, sumptuaryกฎหมายควบคุมการใช้จ่าย (ไม่ให้ฟุ่มเฟือย) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
litigation costs and expensesค่าใช้จ่ายในการสู้คดี [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
lump-sum appropriationงบเหมาจ่าย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
lump-sum appropriationงบเหมาจ่าย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
refund annuityเงินรายปีชนิดจ่ายคืน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
return premiumเบี้ยประกันภัยจ่ายคืน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
return commissionค่าบำเหน็จจ่ายคืน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
return for no claimเบี้ยประกันภัยจ่ายคืนเมื่อไม่มีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
reimburseชดใช้ให้, จ่ายคืน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reconditioning chargesค่าใช้จ่ายปรับสภาพ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
sumptuary legislationกฎหมายควบคุมการใช้จ่าย (ไม่ให้ฟุ่มเฟือย) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
social overheadsค่าใช้จ่ายประจำทางสังคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
supply fanพัดลมจ่าย [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
supply grilleช่องลมจ่าย [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
secondary party๑. ผู้สมรู้, ผู้สนับสนุน (ก. อาญา)๒. ผู้สั่งจ่าย, ผู้สลักหลัง (ก. พาณิชย์) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
simultaneous payments clauseข้อกำหนดการจ่ายพร้อมกัน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
stock dividendเงินปันผลที่จ่ายเป็นหุ้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
scheme chargeค่าใช้จ่ายสำหรับแผน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
slot diffuser; linear diffuserช่องจ่ายลมแนวยาว [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
supply airลมจ่าย [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
sans frais (Fr.)ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
standing chargesค่าใช้จ่ายคงที่ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
sum payableจำนวนเงินที่ต้องจ่าย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
overheads, socialค่าใช้จ่ายประจำทางสังคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
outstanding claims advanceการจ่ายล่วงหน้าค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
outstanding claims portfolioยอดรวมค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
outstanding claims reserveเงินสำรองค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
overheadค่าใช้จ่ายประจำ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
overhead๑. ข้ามศีรษะ๒. ค่าใช้จ่ายอื่น [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
oncostค่าใช้จ่ายประจำ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Circulation serviceบริการจ่ายรับหนังสือ, บริการยืมคืนหนังสือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Switching mode power supplyแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Cost, Insurance and Freightประเภทของสัญญาซื้อขายน้ำมันที่ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบในการส่งน้ำมันไปถึงผู้ซื้อ , ประเภทของสัญญาซื้อขายน้ำมันที่ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบในการส่งน้ำมันไปถึงผู้ซื้อ และจะต้องเป็นผู้จ่ายค่าขนส่งและค่าประกันภัยแทนผู้ซื้อ [ปิโตรเลี่ยม]
Make-up Gasก๊าซส่วนที่รับคืนมาจากการจ่ายเงินค่าก๊าซไปแล้วในปีก่อนตามข้อผูกพัน Take or Pay, ก๊าซส่วนที่รับคืนมาจากการจ่ายเงินค่าก๊าซไปแล้วในปีก่อนตามข้อผูกพัน Take or Pay (ดูคำ Take or Pay) [ปิโตรเลี่ยม]
Expenditureรายจ่าย [เศรษฐศาสตร์]
Expenditure taxภาษีรายจ่าย [เศรษฐศาสตร์]
Consumer expenditureรายจ่ายผู้บริโภค [เศรษฐศาสตร์]
Costต้นทุน, ต้นทุน, ค่าใช้จ่าย
โดยทั่วไปหมายถึงค่าของสิ่งของใดก็ตามที่ต้องเสียไปเพื่อให้ได้มาซึ่งอีกสิ่งหนึ่งโดยการซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน หรือการผลิต ทางเศรษฐศาสตร์มันจะใช้แนวคิด "ต้นทุนค่าเสียโอกาส" เพื่อใช้วัดต้นทุนต่างๆ โดยจะครอบคลุมทั้งต้นทุนที่ต้องจ่ายออกไปเป็นตัวเงินจริงๆ และจ่ายออกไปโดยไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ค่าเสียเวลา [เศรษฐศาสตร์]
Disbursementการจ่ายเงินสด [เศรษฐศาสตร์]
Disbursement delayการเลื่อนการจ่ายเงิน [เศรษฐศาสตร์]
Disbursement suspensionการพักการจ่ายเงิน [เศรษฐศาสตร์]
Disposable incomeรายได้ที่จับจ่ายได้ [เศรษฐศาสตร์]
Distribution costค่าใช้จ่ายการจัดจำหน่าย [เศรษฐศาสตร์]
Public expenditureรายจ่ายภาครัฐ [เศรษฐศาสตร์]
Military expenditureรายจ่ายทางการทหาร [เศรษฐศาสตร์]
Anticipated operational occurrenceอุบัติการณ์ที่อยู่ในความคาดหมาย, เหตุการณ์ที่เบี่ยงเบนไปจากการทำงานตามปกติของโรงงานนิวเคลียร์ ซึ่งคาดว่าตลอดอายุการใช้งานจะเกิดขึ้นได้อย่างน้อยหนึ่งครั้ง แต่ได้มีการออกแบบรองรับเหตุการณ์นี้ไว้แล้วเพื่อความปลอดภัย และป้องกันมิให้ลุกลามเป็นอุบัติเหตุ เช่น หากพลังงานไฟฟ้าที่จ่ายให้แก่เครื่องสูบน้ำของระบบระบายความร้อนเกิดขัดข้อง ระบบไฟฟ้าสำรองก็จะทำงานทันที
[นิวเคลียร์]
Power supply อุปกรณ์จ่ายไฟ [คอมพิวเตอร์]
uninterruptible power supplyระบบจ่ายไฟสำรอง
อุปกรณ์แบตเตอรี่่ีที่ช่วยจ่ายไฟให้แก่คอมพิวเตอร์ เมื่อไฟฟ้าดับระบบนี้ช่วยป้องกันไม่ให้คอมพิวเตอร์ต้องเสียหายเมื่อไฟฟ้าดับ เช่น ถ้าหากไฟฟ้าดับขณะที่คอมพิวเตอร์กำลังอ่านจานแม่เหล็กอยู่ หัวอ่าน/บันทึกอาจจะหยุดและครูดกับผิวของจานแม่เหล็กทำให้เกิดความเสียหายได้ เมื่อไฟฟ้าดับระบบจ่ายไฟสำรองจะยังคงจ่ายไฟฟ้าจากแบตเตอรี่มาให้คอมพิวเตอร์ชั่วระยะหนึ่ง เช่น 5 นาที 15 นาที หรือกว่านั้น ช่วงเวลานี้เราไม่ควรทำงานต่อเพราะไม่แน่ใจว่าไฟฟ้าจะดับไปนานหรือไม่ เราควรเริ่มกรรมวิธีปิดแฟ้มต่างๆ แล้วปิดเครื่องต่อ เมื่อกระแสไฟฟ้ามาตามปกติแล้วจึงเริ่มทำงานต่อ [คอมพิวเตอร์]
freewareฟรีแวร์ ซอฟต์แวร์ที่แจกจ่ายให้ผู้อื่นใช้โดยไม่คิดมูลค่า [คอมพิวเตอร์]
Stock dividendการจ่ายหุ้นปันผล
เป็นวิธีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นสามัญอีกแบบหนึ่ง ส่วนมากจะกำหนดเป็นอัตราร้อยละของมูลค่า หุ้นสามัญ เช่น จ่ายหุ้นปันผล 10 % หมายความว่าผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละคนจะได้รับหุ้นเพิ่ม 10 หุ้นจากหุ้นเดิม ที่ถืออยู่ 100 หุ้น ดังนั้นถ้ามีหุ้นสามัญอยู่ทั้งหมด 30 ล้านหุ้น หลังการจ่ายหุ้นปันผล บริษัทจะมีหุ้นสามัญทั้งสิ้น 33 ล้านหุ้น การออกหุ้นปันผลไม่มีส่วนกระทบต่อสัดส่วนความเป็นเจ้าของกิจการแต่อย่างใด บริษัทที่จ่ายหุ้นปันผล มักจะมีจุดมุ่งหมายที่จะเก็บเงินสดไว้เพื่อการลงทุน เช่น การจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่ใช้ในโรงงานหรือลงทุนในสินค้าคงเหลือและลูกหนี้ เพื่อการขยายตัวของธุรกิจตามแผนที่กำหนดไว้ บริษัทที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วมักจะใช้เงินที่ได้จากกำไรสุทธิเพื่อเป็นเงินทุน บริษัทในลักษณะนี้จะไม่จ่ายปันผลเป็นเงินสด แต่จะจ่ายเป็นหุ้นโดยออกหุ้นใหม่ซึ่งมีจำนวนเท่ากับเงินปันผลทั้งสิ้นที่จะจ่าย ผลจากการออกหุ้นใหม่เพื่อมาจ่ายปันผลก็คือ ทำให้จำนวนหุ้นสามัญที่อยู่ในมือผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น แต่ไม่ทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด เป็นแต่เพียงมีการโอนเงินจากบัญชีกำไรสะสมตามราคาตลาดในเวลานั้นไปเข้าบัญชีทุนหุ้นสามัญและส่วนเกินทุน ส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นที่มีอยู่ยังคงเดิม ในกรณีเช่นนี้ ถึงแม้บริษัทจะไม่จ่ายเงินปันผลก็ตาม แต่ว่าเงินส่วนนี้ได้ถูกเก็บไว้เพื่อการลงทุนซึ่งก่อให้เกิดรายได้ต่อไป ผลประโยชน์ที่ได้รับก็คือ ถ้าบริษัทสามารถขยายตัวได้ตามแผน กำไรต่อหุ้นจะสูงขึ้น ส่งผลให้ราคาหุ้นของบริษัทในอนาคตสูงขึ้น [ตลาดทุน]
Dividend pay - out ratioอัตราส่วนการจ่ายปันผล
ส่วนของกำไรสุทธิที่ได้นำมาจ่ายเป็นปันผลแก่ผู้ถือหุ้นโดยคิดเป็นอัตราร้อยละ มีสูตรในการคำนวณดังนี้
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล =$ \frac{มูลค่าปันผลต่อหุ้น}{กำไรสุทธิต่อหุ้น X 100}$
[ตลาดทุน]
Appropriations and expendituresการจัดสรรเงินและรายจ่าย [TU Subject Heading]
Capital budgetงบจ่ายลงทุน [TU Subject Heading]
Cashiersพนักงานรับจ่ายเงิน [TU Subject Heading]
Children's allowancesค่าใช้จ่ายของเด็ก [TU Subject Heading]
Cost of operationค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน [TU Subject Heading]
Costsค่าใช้จ่าย [TU Subject Heading]
Costs (Law)ค่าใช้จ่าย (กฎหมาย) [TU Subject Heading]
Costs, Industrialค่าใช้จ่ายในการผลิต [TU Subject Heading]
Distributionการจ่าย [TU Subject Heading]
Electric power distributionการจ่ายพลังงานไฟฟ้า [TU Subject Heading]
Electric power supplies to apparatusแหล่งจ่ายกำลังไฟฟ้าสำหรับอุปกรณ์ [TU Subject Heading]
Expenditures, Publicรายจ่ายของรัฐ [TU Subject Heading]
Family allowancesค่าใช้จ่ายในครัวเรือน [TU Subject Heading]
Government spending policyนโยบายการใช้จ่ายเงินของรัฐ [TU Subject Heading]
Income tax deductions for educational expensesการนำค่าใช้จ่ายทางการศึกษามาหักลดหย่อนภาษี [TU Subject Heading]
Irrigation systemระบบการจ่ายน้ำ [TU Subject Heading]
Load dispatchingการจ่ายโหลด [TU Subject Heading]
Metering pumpsปั๊มสูบจ่ายแบบมีชุดควบคุม [TU Subject Heading]
Public expenditureรายจ่ายสาธารณะ [เศรษฐศาสตร์]
Package toursการท่องเที่ยวแบบเหมาจ่าย [TU Subject Heading]
Power supplyแหล่งจ่ายกำลัง [TU Subject Heading]
Switching power suppliesแหล่งจ่ายกำลังแบบสวิตซ์ [TU Subject Heading]
Tax expendituresรายจ่ายของรัฐจากภาษี [TU Subject Heading]
Transaction costsค่าใช้จ่ายทางธุรกรรม [TU Subject Heading]
Travel costsค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว [TU Subject Heading]
Uninterruptible power supplyเครื่องควบคุมแรงดันและจ่ายกระแสไฟฟ้าสำรอง [TU Subject Heading]
Willingness to payความเต็มใจที่จะจ่าย [TU Subject Heading]
Withholding taxภาษีหัก ณ ที่จ่าย [TU Subject Heading]
Dosage ปริมาณจ่ายสาร, ปริมาณป้อนสาร
ดู Dose (Dose หมายถึง ปริมาณของสารที่ใช้ต่อหน่วยของน้ำที่ต้องการ บำบัด ) [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I pay cash up front now. Let's go.เดี๋ยวฉันจ่ายตังค์หน้าร้านเอง ไปสนุกกันเถอะ The Serena Also Rises (2008)
And I counted on you to show up to school, the school to which I pay tens of thousands of dollars every year, might I add.และ.. พ่อก็เชื่อใจหนูว่าหนูจะไปโรงเรียน โรงเรียนที่พ่อต้องจ่ายเงินเป็นพันๆดอลลาห์ The Serena Also Rises (2008)
I promised to keep my mouth shut, and she agreed to pay off the captain's restitution.ฉันจะหุบปากเรื่องนี้ และเธอก็จะจ่ายหนี้ให้ The Ex-Files (2008)
I think I'd gotten Catherine to agree to pay off the archibald debts and leave town in exchange for my silence.แล้วให้เธอจ่ายหนี้ให้พวกอาร์ชิบาลได้แล้ว และออกจากเมืองไป แลกกับที่ฉันหุบปาก The Ex-Files (2008)
Especially if I've paid for them.โดยเฉพาะ อันที่ฉันต้องเสียเงินจ่ายไป The Dark Night (2008)
The salvation army's having a bag sale on Saturday, and Ruby knows this place in the village that has two-for-one taco night.พวกหน่วยกู้ภัยจะมี Bag's Sale วันเสาร์นี้ และรูบี้รู้จักที่นี่ นอกเมืองที่มีทาโก้ไนท์ 2 จ่ายNever Been Marcused (2008)
Well, now he's going to tell the highest bidder.ไทเลอร์จะให้ข้อมูลกับคนที่จ่ายเขามากที่สุด O Brother, Where Bart Thou? (2008)
No, he wanted me to pay him.เปล่าเลย เขาอยากให้แม่จ่ายค่าปิดปากเขาต่างหาก O Brother, Where Bart Thou? (2008)
In me paying to know somethingที่ผมต้องจ่ายเพื่อจะได้รู้มัน O Brother, Where Bart Thou? (2008)
Yeah, look, why would my grandparents pay usก็ใช่ แต่ทำไมปู่ถึงยอมจ่ายเงินให้เรา The Magnificent Archibalds (2008)
Uh, I'm, uh, I'm gonna go pay for this.เอ่อ ฉันจะไปจ่ายเงินแล้วนะ The Magnificent Archibalds (2008)
He bought out my gig and asked me to play this girl's birthday party instead.เขาจ่ายให้ผมแทนการไปล่องเรือ เค้าบอกผมว่า .ให้มาเล่นในงานวันเกิดของสาวน้อยที่นี้ Bonfire of the Vanity (2008)
My monthly allowance is 20,000 yenค่าใช้จ่ายต่อเดือน 20,000 เยน The Man Who Won 320 Million Yen in Lotto 6 (2008)
You're not thinking of paying for child support by winning the lottery, are you?นี่คุณคงไม่คิดจะจ่ายค่าเลี้ยงดูลูก จากการซื้อล๊อตเตอรี่หรอกน่ะ? The Man Who Won 320 Million Yen in Lotto 6 (2008)
You're not thinking of paying for child support by winning the lottery, are you?นี่คุณคงไม่คิดจะจ่ายค่าเลี้ยงดูลูก จากการซื้อล๊อตเตอรี่หรอกน่ะ? The Man Who Won 320 Million Yen in Lotto 6 (2008)
- If you have many bills to pay on Saturday...- ถ้าคุณมีบิลต้องจ่ายในวันเสาร์... The Man Who Won 320 Million Yen in Lotto 6 (2008)
You break that and it's 3 million yen! *You'll* pay for it, get it?ถ้านายทำพังละก็ ต้องจ่ายค่าชดใช้ 3 ล้านเยน, รู้เอาไว้? The Man Who Won 320 Million Yen in Lotto 6 (2008)
I can't spend lots of money quickly tooเพราะผมไม่สามารถจะจ่ายเงินก้อนโตได้ง่ายๆ The Man Who Won 320 Million Yen in Lotto 6 (2008)
It's all my money!ที่จ่ายไปหน่ะมันเงินผม! The Man Who Won 320 Million Yen in Lotto 6 (2008)
My treat!เดี๋ยวผมจ่ายเอง! The Man Who Won 320 Million Yen in Lotto 6 (2008)
The really rich people, like that guest, pay by black cardคนรวยจริงๆ อย่างแขกท่านนั้น จะจ่ายเป็นการ์ด The Man Who Won 320 Million Yen in Lotto 6 (2008)
In Ginza, those who pay in cash are the poorที่กินซ่า, คนจนคือคนที่ควักเงินสดมาจ่าย The Man Who Won 320 Million Yen in Lotto 6 (2008)
PD is circulating photos of the businessman around shelters and soup kitchens in the area, but there's no I D yetตอนนี้ตำรวจกำลังแจกจ่ายรูปภาพของ รายที่แต่งตัวเป็นนักธุรกิจไปรอบที่พัก และโรงทานหลายแห่งในพื้นที่ แต่ยังไม่พบอะไรอยู่ดี Art Imitates Life (2008)
How Much Money Did You Put Into All Of This?นี้จ่ายไปเท่าไรกัน? The Manhattan Project (2008)
Paying money for a kidney?จ่ายเงินสำหรับการบริจาคไต? There's No 'I' in Team (2008)
Was... Paying his son for a kidney,จ่ายเงินให้ลูกสำหรับการบริจาคไต There's No 'I' in Team (2008)
I already put a deposit down. I'm sorry.ฉันจ่ายเงินต้นไปแล้ว ฉันขอโทดนะ Here Comes the Flood (2008)
You're paid to have an opinion?เขาจ่ายให้คุณมีความคิดเห็น Here Comes the Flood (2008)
I know you can afford it, and it's burke-free.ฉันรู้ว่าเธอจ่ายไหว และมันก็ไม่มี เรื่อง Burke Here Comes the Flood (2008)
Guess what I found-- an apartment, a beautiful apartment with hardwood floors and an honest-to-god fireplace that you can build honest-to-god fires in, and I can't afford it by myself.ทายซิฉันเจออาไร อพาร์ทเมนต์แสนงาม พื้นไม้ด้วย มีเตาผิงไฟด้วยให้ผิงด้วย แต่คนเดียวฉันจ่ายไม่ไหว Here Comes the Flood (2008)
Mom and dad spent 2 grand. No,they've now wasted 2 grand.พ่อกับมาจ่ายไปตั้ง$2000 ตอนนี้พวกเขาเสีย$2000ไปเปล่าๆ All by Myself (2008)
We need time to figure out how we're gonna pay for it.เราต้องการเวลาหาเงินมาจ่ายด้วย Me and My Town (2008)
You might wanna go ahead and give him those pain pills, Doc.หมอคงต้องเดินกลับไปจ่ายแก้ปวด ให้เขาซักหน่อยแล้ะคะ Me and My Town (2008)
He's been in a lot of pain, so we gave him something to help him sleep.เขาปวดแผลมาก เราต้องจ่ายยา เพื่อช่วยให้เขาหลับ Me and My Town (2008)
Why would I pay someone to do work that gives me such joy?ทำไมเราต้องจ่ายเงินให้คนอื่นทำในสิ่งฉันทำแล้วมีความสุขล่ะ? City on Fire (2008)
All right, bree. We'll just pay him.เอ่ออ บรี เราจ่ายมันไปเหอะ What More Do I Need? (2008)
He at least paid them well, right?เขาคงจ่ายให้พวกเขาอย่างงามให้ใช่ไหม There's Always a Woman (2008)
Causing us to buy things we can't afford...ทำให้เราซื้อของที่เราไม่มีปัญญาจ่าย What More Do I Need? (2008)
YOU BETTER BE DYING, OR YOU'RE GONNA PAY FOR MY GAS.พี่นะควรกำลังจะตายหรือไม่ก็จ่ายค่าน้ำมันแนมา There's Always a Woman (2008)
WHICH IS WHY I'M OFFERING CARLOS $50,000.ฉันถึงจะเสนอจ่ายค่าตอบแทนให้ 50,000 เหรียญ There's Always a Woman (2008)
HOW MUCH AM I PAYING YOU?ฉันต้องจ่ายเธอเท่าไหร่เนี่ย There's Always a Woman (2008)
I'M ABOUT TO GO GET GROCERIES. WHERE ARE YOUR TIPS?ฉันจะไปจ่ายตลาด/Nแล้วทิปล่ะ There's Always a Woman (2008)
Hey! You--You touch my car, and you're paying for it.นี่ถ้าคุณทำอะไรรถผมคุณต้องจ่ายนะ Kids Ain't Like Everybody Else (2008)
Tell bob and lee that I'll pay for the dent in their lawn.บอกบ๊อบกับลีด้วย ว่าฉันจะจ่ายค่าซ่อมพื้นยุบให้ Kids Ain't Like Everybody Else (2008)
Which is gonna cost $300, whichyouare paying for.ซึ่งเธอต้องจ่ายมา 300 เหรียญ Kids Ain't Like Everybody Else (2008)
Okay, fine. Knock off $200, and we'll give you cash.โอเค ได้ ลดให้อีก 200 เหรียญแล้วจ่ายสดเลย Kids Ain't Like Everybody Else (2008)
Well, he couldn't afford the tuition to med school,เขาไม่มีเงินจ่ายค่าเรียนแพทย์ A Vision's Just a Vision (2008)
We can't afford this.เราไม่มีเงินจ่ายชุดนี้หรอก A Vision's Just a Vision (2008)
Didn't they pay the bill?ไม่ได้จ่ายค่าไฟหรือไง ? You're Gonna Love Tomorrow (2008)
Our warehouse rebuild is crushing us.เราสร้างคลังสินค้าใหม่ เป็นค่าใช้จ่ายที่สูงมาก Hell Followed (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อารมณ์ในการใช้จ่าย[n. exp.] (ārom nai kān chaijāi) EN: inclination to spend   
แบกรับค่าใช้จ่าย[v. exp.] (baēkrap khāchaijāi) EN: assume the costs ; assume the expenses   
ใบสำคัญคู่จ่าย[n.] (baisamkhankhūjāi) EN: duplicate   
ใบสั่งจ่าย[n.] (baisangjāi) EN: voucher ; check ; payment order   FR: reçu [m]
ใบสั่งจ่ายเงิน[n. exp.] (baisangjāi ngoen) EN: bank draft ; draft   
ใบสั่งจ่ายเงินธนาคาร[n. exp.] (baisangjāi ngoen thanākhān) EN: banker's draft   
เบิกค่าใช้จ่าย[v. exp.] (boēk khāchaijāi) EN: claim expenses   
ใช้จ่าย[v.] (chaijāi) EN: spend ; disburse   FR: dépenser ; débourser
ใช้จ่ายมากเกินไป[v. exp.] (chaijāi māk koēnpai) EN: overspend ; overextend oneself ; overstretch oneself   FR: dépenser à outrance
ใช้จ่ายเงิน[v. exp.] (chaijāi ngoen) EN: spend money   
ใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือย[v. exp.] (chaijāi ngoen fumfeūay) EN: waste money ; squander money ; throw one's money away   FR: gaspiller l'argent
ใช้จ่ายอย่างระมัดระวัง[v. exp.] (chaijāi yāng ramatrawang) EN: be economical   
เฉลี่ยค่าใช้จ่าย[v. exp.] (chalīa khāchaijāi) EN: share the expenses   
เช็คที่สั่งจ่ายโดยธนาคาร[n. exp.] (chek thī sang jāi dōi thanākhān) EN: cashier's check   
ชดใช้ค่าใช้จ่าย[v. exp.] (chotchai khāchaijāi) EN: reimburse expenses   
ดอกเบี้ยค้างจ่าย[n. exp.] (døkbīa khāng jāi) EN: accrued interest expense ; accrued interest ; accrued interest payable   
หั่นค่าใช้จ่าย[v. exp.] (han khāchaijāi) EN: curtail expenditure   
แจกจ่าย[v.] (jaēkjāi) EN: distribute ; give out ; hand out ; dole out ; allot ; apportion   FR: dispenser ; prodiguer
แจกจ่ายการบ้าน[v. exp.] (jaēkjāi kānbān) EN: assign homework   
จ่าย[v.] (jāi) EN: pay ; spend ; defray ; disburse ; pay out   FR: payer ; débourser ; régler
จ่าย[v.] (jāi) EN: buy ; purchase ; make purchases ; shop   FR: acheter ; faire des/ses emplettes
จ่าย[v.] (jāi) EN: distribute ; supply ; provide ; dispense ; issue   FR: distribuer ; fournir
จ่ายเช็ค[v. exp.] (jāi chek) EN: issue a check ; pay by check   
จ่ายไฟ[v. exp.] (jāi fai) EN: turn on the power   
จ่ายแจก[v. exp.] (jāijaēk) EN: distribute ; allot ; divide   FR: distribuer ; répartir
จ่ายกับข้าว[v. exp.] (jāi kapkhāo) EN: shop for food ; buy food ; do the shopping ; do the marketing   FR: acheter de la nourriture ; faire son/le marché
จ่ายค่าเช่า[v. exp.] (jāi khāchao) EN: pay for a rent   FR: payer le loyer
จ่ายค่าจ้าง[v. exp.] (jāi khā jāng) EN: pay wages   
จ่ายค่าน้ำค่าไฟ[xp] (jāi khā nām khā fai) EN: pay for the utilities   FR: payer l'eau et l'électricité
จ่ายคืน[v.] (jāi kheūn) EN: compensate ; make reparations ; reimburse ; pay for ; repay ; remunerate   FR: rembourser
จ่ายของ[v. exp.] (jāi khøng) EN: go shopping   FR: faire ses courses ; faire des/ses emplettes
จ่ายครั้งเดียว[v. exp.] (jāi khrang dīo) EN: pay in a lump sum   
จ่ายเกิน[v. exp.] (jāi koēn) EN: overpay   
จ่ายแล้ว[adj.] (jāi laēo) EN: paid   FR: payé
จ่ายล่วงหน้า[v. exp.] (jāi lūang-nā) EN: deposit ; pay in advance ; pay up front   FR: payer à l'avance ; payer d'avance ; prépayer
จ่ายล่วงหน้า[adj.] (jāi lūang-nā) EN: prepaid   FR: prépayé
จ่ายเงิน[v. exp.] (jāi ngoen) EN: spend money ; pay   FR: dépenser (de l'argent) ; payer
จ่ายเงินเดือน[v. exp.] (jāi ngoendeūoen) EN: pay wages ; pay salaries   FR: payer les salaires
จ่ายเงินมัดจำ[v. exp.] (jāi ngoen matjam) EN: leave a deposit   
จ่ายเงินสด[v. exp.] (jāi ngoensot) EN: pay in cash   FR: payer comptant ; payer cash
จ่ายเงินอย่างสุรุ่ยสุร่าย[v. exp.] (jāi ngoen yāng suruisurāi) EN: throw money out of the window   FR: jeter l'argent par la fenêtre/les fenêtres
จ่ายหนี้[v. exp.] (jāi nī) EN: settle ; pay a debt ; disburse; repay   FR: rembourser ses dettes
จ่ายหนี้บัตรเครดิต[xp] (jāi nī bat khrēdit) EN: pay the credit card's debt   
จ่ายไปก่อน[v. exp.] (jāi pai køn) EN: deposit ; pay in advance ; pay up front   FR: payer à l'avance ; payer d'avance ; prépayer
จ่ายเป็นเช็ค[v. exp.] (jāi pen chek) EN: pay by cheque ; pay by check (Am.)   FR: payer par chèque
จ่ายเป็นก้อน[X] (jāi pen køn) EN: lump sum payment   
จ่ายเป็นงวด ๆ[v. exp.] (jāi pen ngūat-ngūat) EN: pay in instalments   
จ่ายสินค้า[v. exp.] (jāi sinkhā) EN: authorize the delivery of goods from a port warehouse   
จ่ายสด [v. exp.] (jāi sot) EN: pay cash   FR: payer comptant ; payer cash
จ่ายสดงดเชื่อ [v. exp.] (jāi sot ngot cheūa) EN: cash down   

English-Thai: Longdo Dictionary
cough up(vi slang) จ่ายเงิน, ควักตังค์
tide me over(phrase slang) (เงิน) เพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น I need 2,000 Yen to tide me over until tuesday.
tranche(n) งวด, การจ่ายสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นส่วนๆ (โดยเฉพาะงวดการจ่ายเงิน)
downsizing(n) การลดขนาดองค์การ โดยมากมักกระทำเพื่อให้เกิดเสถียรภาพทางการเงินแก่องค์การ ทำได้โดยการลดค่าใช้จ่ายในส่วนต่างๆ หรือลดจำนวนบุคลากร เป็นต้น
withholding tax(n) ภาษีหัก ณ ที่จ่าย; เป็นภาษีที่ผู้จ่ายต้องหักไว้จากยอดเงินที่เรียกเก็บ แล้วนำส่งให้กับกรมสรรพากร โดยต้องหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้กับผู้รับเงิน; ข้อมูลเพิ่มเติม www.rd.go.th
accrual basis(n) (ในแง่การบัญชี)เกณฑ์คงค้าง, เกณฑ์สิทธิ์, เกณฑ์พึงรับพึงจ่าย, เกณฑ์ในการวัดผลการดำเนินงานสำหรับแต่ละงวดบัญชี ที่ใช้ในการคำนวณหาผลการดำเนินงานของธุรกิจ
incidental(n) ค่าใช้จ่ายจิปาถะ เช่น This document gives you an explanation of all the incidental fees that appear on your tuition statement.
default riskความเสี่ยงที่เกิดจากการผิดนัดจ่ายเงิน
payroll tax(n) เงิน (ภาษี) ส่วนหนึ่งที่หักได้จากเงินเดือนหรือค่าจ้าง และอีกส่วนจากนายจ้าง รัฐบาลหรือส่วนการปกครองท้องถิ่นเก็บเงิน (ภาษี) ส่วนนี้เพื่อเป็นค่าสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ต่างๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล (เมื่ออายุมาก) ค่าชดเชยหรือใช้จ่ายขณะว่างงาน เป็นต้น
financial resource(n phrase ) เงินที่ธุรกิจมีสำหรับใช้จ่ายในรูปของเงินสด สภาพคล่องหลักทรัพย์และวงเงินสินเชื่อ
rain check(n, idiom (สำนวน) ) เลื่อนไปก่อน ไว้ค่อยทำในอนาคต เช่น Can I have a rain check? ขอเลื่อนไปวันหลังได้ไหม คำนี้มีที่มาจากการแข่งขันกีฬาในสมัยก่อน ซึ่งหากฝนตกหรืออากาศไม่ดี ทำให้ไม่สามารถแข่งขันได้ ผู้เข้าชมสามารถขอรับหางตั๋ว หรือ คูปองกระดาษ (เรียกว่า rain check) เพื่อในครั้งต่อไปที่มา จะได้สามารถแสดงหางตั๋วนี้ และเข้าชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
acceptor[N] ผู้ที่ยอมรับใบเสร็จ (เพื่อจ่ายเมื่อถึงกำหนด)
account[VI] ทำรายการบัญชี, See also: ทำบัญชีรายรับรายจ่าย
account[N] บัญชี, See also: บัญชีรายรับ-รายจ่าย, รายการบัญชี
acquit[VT] จ่ายคืน
administer[VT] ให้ (ยา), See also: จ่ายยา
advance[N] การจ่ายเงินล่วงหน้า
advance[VT] จ่ายล่วงหน้า, See also: ให้ล่วงหน้า
alimony[N] ค่าเลี้ยงดู, See also: ค่าเลี้ยงดูที่ศาลสั่งให้จ่ายให้กับคู่ครองหลังการหย่า
allot[VT] แบ่งสันปันส่วน, See also: แบ่ง, แจกจ่าย, จ่ายแจก, Syn. assign, apportion, allocate
allowance[N] เบี้ยเลี้ยง, See also: ค่าเลี้ยงชีพ, ค่าใช้จ่าย
annuity[N] การลงทุนที่จ่ายเงินคืนรายปี
apportion[VT] แบ่งสันปันส่วน, See also: แจกจ่าย, จัดสรร, Syn. allot, portion out
assign[VT] ส่งให้, See also: แจกจ่าย, แบ่งปัน, Syn. allot, distribute
allow for[PHRV] ีจ่ายให้ (มักเป็นทางกฎหมาย เกี่ยวกับการให้เงิน), See also: ยกให้, มอบให้
ante up[PHRV] วางเงิน (คำไม่เป็นทางการ), See also: จ่ายเงิน
back[ADJ] ค้างชำระ, See also: ค้างจ่าย
bagwoman[N] หญิงที่เก็บ แจกจ่ายเงินที่ได้มาโดยผิดกฎหมาย, See also: หญิงที่เก็บเงินหวยเถื่อน
balance sheet[N] ใบรายการแจ้งยอดรับและจ่ายเงิน, Syn. statement
bank draft[N] ใบสั่งจ่ายเงินของธนาคาร, See also: ดร๊าฟ
bearer bond[N] พันธบัตรที่จ่ายให้ผู้ถือมาเท่านั้น
boarding-house[N] บ้านที่มีทั้งห้องพักและอาหารสำหรับคนที่จ่ายค่าเช่า, Syn. bed and breakfast
bail out[PHRV] จ่ายเงินหรือช่วยเหลือให้พ้นจากปัญหา
be on the house[IDM] (กิน, ดื่ม) ฟรี, See also: ไม่ต้องจ่าย (ค่าเครื่องดื่มหรืออาหาร)
bleed for[PHRV] ทำให้จ่ายเงินอย่างไม่ยุติธรรมหรือโดนโกง (คำไม่เป็นทางการ)
blow in[PHRV] ใช้จ่ายเงินทอง (คำไม่เป็นทางการ)
budget for[PHRV] คำนวณค่าใช้จ่ายให้พอกับ, See also: ประเมินเงินให้เพียงพอกับ
buy in[PHRV] ซื้อหุ้น, See also: จ่ายเพื่อเข้าร่วม
buy off[PHRV] จ่ายเงินเพื่อชักจูงให้ทำหรือพูดบางอย่าง, See also: จ่ายค่าปิดปาก, Syn. buy over
buy out[PHRV] จ่ายเงินเพื่อซื้ออิสรภาพ
C.O.D.[ADJ] จ่ายเงินเมื่อได้รับของ (คำย่อของ cash on delivery)
cash[VT] รับหรือจ่ายเงิน, Syn. cash in, realize
cash desk[N] ที่จ่ายเงิน, See also: โต๊ะจ่ายเงิน
cash discount[N] การลดราคาสำหรับผู้ที่จ่ายเงินสด
cash on delivery[ADJ] ที่จ่ายเงินเมื่อส่งมอบของ, Syn. cash down, money down
cash-and-carry[ADJ] ที่จ่ายเป็นเงินสด
cashier[N] พนักงานรับจ่ายเงิน, Syn. clerk, receiver
cashier's check[N] แคชเชียร์เช็ค, See also: เช็คที่สั่งจ่ายโดยธนาคาร
charge[N] ค่าใช้จ่าย, Syn. expense
charge[VI] จ่ายเงินโดยตัดจากบัญชี, See also: จ่ายเงินโดยใช้บัตรเครดิต
charge[VT] เรียกเก็บเงิน, See also: เรียบเก็บค่าใช้จ่าย, Syn. bill
checkout[N] จุดจ่ายเงินในห้างสรรพสินค้า, Syn. checkout counter
cheque[N] เช็ค, See also: เอกสารที่ผู้สั่งจ่ายเขียนเพื่อให้ธนาคารจ่ายเงินแก่ผู้ถือ, Syn. bank check, check
club[VI] ช่วยกันออกค่าใช้จ่าย, See also: ช่วยกันเสียค่าใช้จ่าย, Syn. share, defray
collect[ADV] โดยเก็บเงินปลายทาง, See also: โดยให้ผู้รับเป็นคนจ่ายเงิน, Syn. reverse charges
commoner[N] นักศึกษาที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง (เนื่องจากไม่ได้รับทุน)
cost[N] ค่าใช้จ่าย, See also: จำนวนเงินที่ต้องใช้, Syn. price, payment
credit[N] จำนวนเงินที่จ่ายเข้าบัญชี
cropper[N] ผู้เช่าที่ทำนาโดยจ่ายค่าเช่าเป็นผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้, Syn. sharecropper
croupier[N] พนักงานเก็บและจ่ายเงิน (ในบ่อนคาสิโน)
check out[PHRV] จ่ายเงินเมื่อสิ้นสุดการเข้าพัก, See also: ชำระเงิน, Syn. book out

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
allow(อะเลา') vt.,vi. ยอมให้, อนุญาตให้, จ่ายให้, ยกให้, พิจารณา, คิด, ให้อภัย,เพื่อให้, Syn. permit, confess ###A. refuse, deny, withhold)
allowance(อะเลา' เอินซฺ) n. การยินยอม, การอนุญาตให้, สิ่งที่ได้รับส่วนแบ่ง, เงินส่วนแบ่ง, เงินช่วยเหลือ, เงินค่าใช้จ่าย, ส่วนเสริม, การอดทน, การยอมรับ, การพิจารณา,การให้อภัย. vt. เพื่อให้, จัดให้, จัดสรร, Syn. share, allotment)
apothecaries measureระบบหน่วยวัดดวงที่ใช้ส่วนใหญ่กับการปรุงยาหรือจ่ายยา
apothecaries' weightระบบหน่วยน้ำหนักที่ใช้ส่วนใหญ่กับการปรุงยาหรือจ่ายยา
atm.abbr. 1. atmosphere, atmospheric 2. (เอทีเอ็ม) ย่อมาจาก automatic teller machine แปลว่า เครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ เป็นเครื่องปลายทาง (terminal) ของคอมพิวเตอร์ของธนาคารที่ลูกค้าสามารถกดรหัสติดต่อกับธนาคารเพื่อใช้บริการบางอย่าง เช่น ฝากหรือถอนเงิน ได้ ในกรุงเทพ เครื่องเอทีเอ็ม นี้จะเห็นได้อยู่ทั่วไป เพราะได้รับความนิยมมาก ในปัจจุบัน เนื่องจากสะดวกและรวดเร็วกว่าการเดินทางไปธนาคาร แล้วยังต้องรอรับบริการจากพนักงาน การสื่อสารข้อมูลระหว่างเครื่องเอทีเอ็ม และคอมพิวเตอร์ของธนาคาร จะใช้ผ่านทางสายโทรศัพท์เป็นส่วนใหญ่
automatic teller machineเครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ <คำแปล>นิยมใช้ตัวย่อว่า ATM หมายถึง เครื่องปลายทาง (terminal) ของคอมพิวเตอร์ของธนาคารที่ลูกค้าสามารถกดรหัสติดต่อกับธนาคารเพื่อใช้บริการบางอย่าง เช่น ฝากหรือถอนเงินได้ ในกรุงเทพ เครื่องเอทีเอ็ม นี้จะเห็นได้อยู่ทั่วไป เพราะได้รับความนิยมมาก ในปัจจุบัน เนื่องจากสะดวกและรวดเร็วกว่าการเดินทางไปธนาคาร แล้วยังต้องรอรับบริการจากพนักงาน การสื่อสารข้อมูลระหว่างเครื่องเอทีเอ็ม และคอมพิวเตอร์ของธนาคาร จะใช้ผ่านทางสายโทรศัพท์เป็นส่วนใหญ่
back(แบค) {backed,backing,backs} n.,adj.,vi.,vt.,adv. หลัง,ข้างหลัง,ส่วนหลัง,ด้านหลัง,กองหลัง,ที่เปลี่ยว,กลับคืน,ตรงกันข้าม,ค้างจ่าย,กลับ,ถอย,สนับสนุน,ถือหาง,วางเดิมพันใน, Syn. rear -Conf. re-
bank draftn. ใบสั่งจ่ายเงินธนาคาร
banker's draftn. ใบสั่งจ่ายเงินธนาคาร
bestow(บีส'โท) {bestowed,bestowing,bestows} vt. มอบของขวัญให้,มอบรางวัลให้,ให้ใช้,จ่าย,สละให้,เก็บ,วาง, See also: bestowal n. ดูbestow bestowment n. ดูbestow, Syn. present,grant
bill of exchangen. คำสั่งของผู้ซื้อให้ธนาคารจ่ายเงินแก่ผู้ขายสินค้า
blood moneyn. เงินค่าจ้างที่จ่ายให้กับฆาตกร เงินทึ่จ่ายให้กับญาติผู้ที่ถูกฆาตกรรม
blow(โบล) {blew,blown,blowing,blows} vi. เป่าลม,ทำให้เกิดกระแสลม,ผิวปาก,พ่นลมหายใจ,พ่นน้ำ,คุยโต,ระเบิดออก (ยางรถ) จากไป,วิ่งหน'vt. พัด,เป่าให้เคลื่อนไหว,เป่า (แก้ว) ,ทำให้โกรธ,ทำให้ระเบิด,ทำให้ (ม้า) เหนื่อยหอบ,ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย,ไปจาก -n. ลมแรง,พายุ,การเป่าลม,การต
boatswain(โบ'เซิน) n. สรั่งเรือ,พันจ่าเรือที่มีหน้าที่ดูแลเรือ,หัวหน้ากะลาสีเรือ,จ่ายามเรือ
break-even(เบรค'อีเวิน) adj. มีรายได้เท่ากับรายจ่าย,เสมอตัว,ไม่กำไรและไม่ขาดทุน
campus area networkข่ายงานบริเวณวิทยาเขตหมายถึงข่ายงานร่วมกันภายในแต่ละมหาวิทยาลัยที่มีวิทยาเขต (campus) หลายวิทยาเขต คอมพิวเตอร์ในแต่ละวิทยาเขตจะทำงานร่วมกันได้ ใช้ข้อมูลหรือโปรแกรมร่วมกันได้ ผู้ใช้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล หรือใช้อุปกรณ์บางอย่างร่วมกันได้ เช่น เครื่องพิมพ์ นับเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดีดู local area network ประกอบ
cash(แคช) {cashed,cashing,cashes} n. เงินสด,เหรียญเงิน,ธนบัตร. vt. จ่ายเงินสด,รับเงินสด,ขึ้นเป็นเงินสด -Phr. (cash in ขึ้นเป็นเงินสด,หยุดกิจการ,ถอนตัว) -Phr. (cash in on หากำไรจาก), See also: cashable adj. ดูcash, Syn. curren
cash on deliveryn. จ่ายสดเมื่อของถึง ใช้อักษรย่อว่า C.O.D.
cash-and ###SW. carry adj. จ่ายสดงดเชื่อ
cashbookn. สมุดบันทึกการจ่ายเงินและการนับเงิน,บัญชีเงินสด
cashier(แคช'เชียร์) n. พนักงานรับจ่ายเงิน
cashier's checkn. เช็คสั่งจ่ายโดยธนาคารเอง
cheque(เชค) n. ใบสั่งจ่ายเงิน,เช็ค, Syn. check)
chit(ชิท) n. เด็ก,เด็กสาว,เด็กเล็ก ๆ ,ใบเซ็นชื่อเชื่อ,ใบเสร็จรับของ,ใบสำคัญหลักฐานการจ่าย,จดหมายที่มีข้อความเล็กน้อย,หน่ออ่อน,หน่อ vt. เด็ดเอาหน่อออก, Syn. child
cis-1. Pref. อยู่ทางด้านใกล้ 2. (สิส) ย่อมาจาก CompuServe Information Services หมายถึง งานบริการข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ตามสาย (on line) การใช้บริการดังกล่าว กำลังเป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน เพราะสะดวก รวดเร็วกว่าการหาข้อมูลด้วยตนเอง (ว่ากันว่า การที่ใช้เครื่องหมาย $ แทนตัว s ธรรมดา อาจจะเพื่อบ่งบอกให้รู้ว่า รายการนี้ขอฟรี ๆ กันไม่ได้ จะต้องมีการจ่ายค่าบริการ) ดู CompuServe ประกอบ
client(ไคล'เอินทฺ) n. ลูกความ,คนไข้,ลูกค้า,คนซื้อของ,ผู้พึ่งคนอื่น, บุคคลหรือบริษัทที่จ่ายเงินสำหรับสินค้าหรือการบริการ adj. เป็นลูกค้าประจำ, See also: cliental adj. ดูclient ผู้รับบริการ1. ใช้ในเรื่องของข่ายงานบริเวณเฉพาะที่ (LAN) หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายที่สามารถเรียกข้อมูลข่าวสารหรือโปรแกรมจากเครื่องบริการแฟ้ม (file server) มาใช้ได้ หรืออาจหมายถึงเครื่องที่ทำงานอย่างอิสระ โดยใช้โปรแกรมที่มีอยู่ในเครื่องนั้นเองก็ได้ ดู file server ประกอบ2. หมายถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกับเครื่องอื่นได้ โดยใช้ระบบ DDE หรือ dynamic data exchange ดู dynamic data exchange ประกอบ
club(คลับ) {clubbed,clubbing,clubs} n. กระบอง,ไม้พลอง,ไม้ (ลูกกอล์ฟหรือฮอกกี้) ,ไนต์คลับ,สโมสร,ชมรม,รูปดอกจิกบนไพ่,ส่วนที่คล้ายกระบอง v. ตีด้วยกระบองหรือไม้,รวมกลุ่มเป็นคลับ,รวมกัน,รวบรวม,ช่วยกันเสียค่าใช้จ่าย adj. ร่วมกัน, Syn. staff,
collect(คะเลคทฺ') {collected,collecting,collects} vt.,vi. รวบรวม,สะสม,เก็บ (เงิน,บัญชี,ค่าเช่า,ฯลฯ) ,คุมสติ,สำรวม,ไปรับ (จดหมาย) ,จับกลุ่ม adj.,adv. ให้ผู้รับจ่ายเงิน., Syn. obtain,receive,gather
commissary(คอม'มิเซอรี) n. ร้านขายอาหารและเสบียง,ที่จ่ายเสบียง,รองหัวหน้า,commissar,รองอธิบดีตำรวจ,รองนายกเทศมนตรี
compuserveคอมพิวเซิร์ฟเป็นบริการที่นำคอมพิวเตอร์ของเราไปต่อสายเชื่อมกับคอมพิวเตอร์ขนาดยักษ์ที่สามารถเก็บข้อมูลได้จำนวนมาก ๆ เพื่อจะได้ขอใช้ข้อมูลบางอย่างได้ โดยปกติ การทำเช่นนี้จะต้องจ่ายค่าบริการค่อนข้างแพง นอกจากนั้น บริการ CompuServe ยังมีโปรแกรมเก่า ๆ ที่ยอมให้มีการคัดลอกมาใช้ได้โดยไม่ต้อง เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ อีก มีเกมให้เรียกมาเล่นได้ พร้อมทั้งให้บริการอย่างอื่นอีกมาก เช่น จะจองตั๋วเครื่องบินเองก็ได้ นอกจากนั้น ผู้ใช้จะขอดูข้อมูลต่าง ๆ ได้ เช่นข้อมูลเกี่ยวกับการแข่งกีฬา ข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์ ฯ
corvee(คอร์เว') n. แรงงานหนึ่งวันที่ไม่ได้รับการจ่ายเงิน
cost(คอสทฺ) {cost,cost,costing,costs} n. ทุน,ต้นทุน,ทุนที่ซื้อมา,ค่าโสหุ้ย,ค่าใช้จ่าย,ค่าตอบแทน,ค่าเสียหาย,ค่าฤชาธรรมเนียม,ค่าธรรมเนียมฟ้องร้อง. -at all costs โดยทุกวิถีทาง vt. เป็นมูลค่า,เป็นราคา,ต้องใช้,ต้องเสีย vi. หมดเปลือง,สิ้นเปลือง,หาค่าประเมิน -Conf.
cranage(เครน'นิจฺ) n. การใช้ปั้นจั่นยกของหนัก,ค่าใช้จ่ายในการยกของหนักด้วยปั้นจั่น
croupier(คร'เพียร์) n. คนเก็บเงินและจ่ายเงินที่โต๊ะการพนัน,ผู้ช่วยเจ้าภาพงานเลี้ยง
customer(คัส'เทิมเมอะ) n. ลูกค้า,ผู้ซื้อ,ผู้จ่ายตลาด,คนเข้าร้าน,ผู้ว่าจ้าง
dead horsen. หนี้เก่า,ค่าจ้างจ่ายทดลองล่วงหน้า
deadhead(เดด'เฮด) n. คนถือตั๋วที่ไม่ได้จ่ายเงิน
defray(ดิเฟร') vt. ออกค่าใช้จ่าย,ออกค่าโสหุ้ย, See also: defrayal n. ดูdefray
desktop publishingการจัดพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะใช้ตัวย่อว่า DTP (อ่านว่า ดีทีพี) หมายถึง การนำภาพและข้อความมาจัดวางไว้ด้วยกันบนจอภาพ ในตำแหน่งที่สวยงาม ดูแล้วสบายตา มักใช้เป็นต้นแบบ (ต้นฉบับที่จะนำไปผลิตต่อ) ของเอกสารสิ่งพิมพ์ อธิบายง่าย ๆ ก็คือ การจัดเตรียมต้นฉบับเอกสารสิ่งพิมพ์โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (desktop computer) แทนที่จะเป็นการ "ตัดปะ" อย่างสมัยก่อน อย่างไรก็ตาม ก็ต้องใช้โปรแกรมช่วย โปรแกรมที่นิยมใช้กันมาก คือ PageMaker และ QuarkXpress การจัดเตรียมเอกสารสิ่งพิมพ์ด้วยวิธีนี้ จะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้มากทีเดียว และเป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน
disburse(ดิสเบิร์ส') vt. จ่าย (เงิน) ,ชะรำเงิน,ทำให้กระจายตัว,จัดสรร, See also: disbursement n. disbursable adj. ดูdisburse disburser n. ดูdisburse
diseconomy(ดิสอีคอน'โนมี) n. ความไม่ประหยัด,ต้นทุนสูง,ค่าใช้จ่ายสูง
dishonor(ดิสออน'เนอะ) n. ความเสื่อมเกียรติ,ความอัปยศอดสู,ความดูถูก,การไม่ยอมรับตั๋วเงิน,การไม่ยอมจ่ายเงินสำหรับตั๋วเงิน, Syn. disgrace
dishonour(ดิสออน'เนอะ) n. ความเสื่อมเกียรติ,ความอัปยศอดสู,ความดูถูก,การไม่ยอมรับตั๋วเงิน,การไม่ยอมจ่ายเงินสำหรับตั๋วเงิน, Syn. disgrace
dispend(ดิสเพนดฺ) vt. จ่าย,ชำระ
dispensary(ดิสเพน'ซะรี) n. ร้านขายยา,โอสถศาลา,สถานที่จ่ายยา, Syn. drugstore
dispensationn. การแจกจ่าย,ระบบ,การจัดการ, การยกเว้น,การงด, Syn. dispersion,arrangement
dispensatorn. ผู้แจกจ่าย,ผู้จ่ายยา,เภสัชกร,ผู้จัดการ, Syn. pharmacist
dispensatoryn. ตำรับยา,ร้านขายยา,สถานที่จ่ายยา, Syn. dispensary,drug store -pl. dispensatories
dispense(ดิสเพนซฺ') vt. แจกจ่าย,จัดการ,ปรุงยาและจ่ายยา vi. แจกจ่าย,ละเว้น,งด,ขจัด,ยกเว้น,ไม่จำเป็นต้องมีก็ได้, Syn. scatter
dispenser(ดิสเพน'เซอะ) n. ผู้แจกจ่าย,ผู้ปรุงยาและจ่ายยา,ผู้จ่ายยา,เภสัชกร,ภาชนะหรือเครื่องแจกจ่ายสิ่งของ

English-Thai: Nontri Dictionary
afford(vi,vt) พอจ่าย,สามารถให้ได้,สามารถซื้อได้
allocate(vt) จัดสรร,แจกจ่าย,แบ่งสรร
allocation(n) การจัดสรร,การแจกจ่าย,การแบ่งสรร
allot(vt) แบ่งสันปันส่วน,ให้,แจก,จ่าย
allotment(n) การแบ่งสันปันส่วน,การแจกจ่าย,การจัดแบ่ง,การให้
bilk(vt) โกง,หนีหนี้,ไม่ยอมจ่ายเงิน
boatswain(n) หัวหน้ากะลาสีเรือ,จ่ายามเรือ,สรั่งเรือ
buy(vt) ซื้อ,จับจ่าย,จ่าย(ของ)
buyer(n) ผู้ซื้อ,ผู้จ่าย
cash(vt) ขึ้นเงินสด,จ่ายเงินสด
check(n) การตรวจสอบ,เครื่องหมายถูก,เช็ค,ใบเบิกเงิน,ใบสั่งจ่าย
cheque(n) เช็ค,ใบเบิกเงิน,ใบสั่งจ่ายเงิน
commissary(n) ผู้แทน,นายทหารฝ่ายพลาธิการ,ที่จ่ายเสบียง
cost(n) ราคา,ค่าโสหุ้ย,ทุน,มูลค่า,ต้นทุน,ค่าใช้จ่าย,ค่าเสียหาย
defray(vt) ใช้จ่าย,ชดใช้,ออกค่าใช้จ่าย
dispensary(n) สถานที่จำหน่ายยา,ร้านขายยา,ที่จ่ายยา,โอสถศาลา
dispensation(n) การจ่ายยา,การจัดการ,การแบ่งสรร,การให้
dispense(vt) จ่ายยา,จ่ายแจก,ปรุงยา,ผสมยา,จัดการให้
disposal(n) การจำหน่าย,การจัดการ,การกำจัด,การจัด,การใช้จ่าย
dispose(vt) จัด,จัดวาง,จำหน่าย,จ่าย,ใช้จ่าย,จัดการ
disseminate(vt) แจกจ่าย,โปรยปราย,เผยแพร่,แพร่กระจาย
dissemination(n) การแจกจ่าย,การแพร่กระจาย,การเผยแพร่
distributor(n) ผู้แจกจ่าย,ผู้แทนจำหน่าย,เครื่องจ่ายไฟ
draft(n) ฉบับร่าง,การเกณฑ์ทหาร,การสเก็ตภาพ,ใบสั่งจ่ายเงินในต่างประเทศ
eve(n) ตอนเย็น,เวลาเย็น,วันก่อนวันเทศกาล,วันสุกดิบ,วันจ่าย
expend(vt) ใช้จ่าย,ใช้เกลี้ยง,จ่าย
expenditure(n) งบประมาณ,การใช้จ่าย,ค่าใช้จ่าย
expense(n) ค่าใช้จ่าย,ค่าโสหุ้ย,ความสิ้นเปลือง,การใช้จ่าย
guerdon(vt) ให้รางวัล,จ่ายค่าตอบแทน
invest(vt) ลงทุน,ปกคลุม,ตกแต่ง,ห้อมล้อม,สวมให้,ใช้จ่าย
issue(vt) ส่งออกไป,ออกคำสั่ง,แจกจ่าย,เป็นผล,ตีพิมพ์
mete(vt) แบ่งส่วน,แบ่งสรร,วัด,จ่ายแจก
misspend(vt) ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย,ใช้ในทางที่ผิด,ใช้สุรุ่ยสุร่าย
MONEY money order(n) ธนาณัติ,การสั่งจ่ายเงิน
outgo(n) สิ่งที่ไหลออก,รายจ่าย,ทุน,ค่าใช้จ่าย
outgoing(n) ทางออก,ค่าใช้จ่าย
outlay(n) ทุน,ค่าใช้จ่าย,ค่าโสหุ้ย
outlay(vt) ใช้จ่าย,ลงทุน,จ่าย
pay(vt) ตอบแทน,ชำระ,จ่ายเงิน,แก้แค้น,ชดใช้
payable(adj) ที่จะต้องจ่ายให้,ที่ต้องชำระ
payday(n) วันเงินเดือนออก,วันจ่ายเงิน,วันชำระเงิน
paymaster(n) สมุหบัญชี,พนักงานจ่ายเงิน
payment(n) การชำระเงิน,การจ่ายเงิน,ค่าตอบแทน
pension(vt) ให้บำนาญ,จ่ายเบี้ยหวัด
prepay(vt) จ่ายเงินล่วงหน้า
prorate(vt) จ่าย,แจก,ให้ปัน,แบ่งสันปันส่วน
render(vt) ปฏิบัติ,คืนให้,ถอดความ,จ่าย,เสนอ,สลับ
spend(vt) ถลุง,ใช้จ่าย,ใช้เงิน
squander(vt) ถลุง,ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย,ทำให้กระจัดกระจาย
teller(n) ผู้บอกเล่า,ผู้นับคะแนนเสียง,พนักงานรับจ่ายเงินของธนาคาร

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Additional expense (n ) ค่าใช้จ่ายเิพิ่มเติม
Conductor Rail System (jargon ) ระบบรางนำไฟฟ้า ใช้จ่ายไฟฟ้าให้แก่ขบวนรถไฟ
disburseเบิกจ่าย
dispose (vt ) จำหน่ายจ่ายโอน
distro[ดิสโทร] (n ) ผู้แจกจ่าย
land damages (n) ค่าสินไหมทดแทนหรือค่าชดเชยที่ฝ่ายรัฐจ่ายให้ในการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
layaway availableผ่อนจ่ายได้, ผ่อนชำระได้
paid byจ่ายโดย, ชำระเงินโดย
pay through the nose ( ) จ่ายแพงเกินควร
See also: S. pay too high a price,
redistributed (vt ) แจกจ่ายใหม่
smart spending (n ) การใช้จ่ายเงินอย่างชาญฉลาด
tenorกำหนดระยะเวลาในการชำระเงิน เช่น จ่ายล่วงหน้า จ่ายทันที หรือจ่ายแบบมีระยะเวลาในวันหน้า
tgp (abbrev) Thumbnail Gallery Post เว็บไซต์ผู้ใหญ่(ลามก)ที่ใช้รูปเล็กเป็นสื่อในการให้เข้าชมรูปภาพอย่างฟรี(ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
See also: R. Thumbnail gallery post
Turnkey (n ) ลักษณะสัญญาซื้อทรัพย์สินโดยมีเงื่อนไขว่า มูลค่าทรัพย์สินเป็นมูลค่ารวมเบ็ดเสร็จจนกระทั่งทรัพย์สินสามารถใช้งานได้ โดยผู้ซื้อไม่ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มอีก เนื่องจากการส่งมอบทรัพย์สินประเภทนี้ จำเป็นต้องมีขั้นตอนการดำเนินการติดตั้ง ทดสอบ อบรมวิธีการใช้ ตรวจรับ ฯลฯ ทรัพย์สินเหล่านี้จึงจะสามารถใช้งานได้ สัญญาซื้อทรัพย์สินเหล่านี้จึงมี 2 ลักษณะคือ Time and Material และ Turnkey โดย Time and Material จะเป็นการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ซื้อตามระยะเวลา (เช่น จำนวนวัน-คน หรือ Man-Day) ที่ใช้ไปจริง ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
undeductible expense (n) ค่าใช้จ่ายต้องห้าม
กุศล (n adj ) กุศล ควรจะหมายถึง การกระทำที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับจิตใจให้ดีขึ้น ปรับปรุงจิตใจให้ดีขึ้น มากกว่าทำความดีเฉย ๆ การกระทำใด ๆ หากทำแล้วมีผลต่อสภาวะจิตใจของตนเปลี่ยนไปในทางที่สูงขึ้น จึงเรียกว่ากุศล หากการกระทำดีนั้น ๆ ไม่ได้มีผลเปลี่ยนแปลงจิตใจตนเองเลย ไม่เรียกว่ากุศล แต่เรียกว่า กรรมดี โดยทั่วไป มักจะใช้คู่กันกับคำว่า บุญกุศล แต่คำว่า บุญ กับ กุศล ความหมายต่างกัน (เขียนก็ไม่เหมือนกันแล้วจะให้ความหมายเหมือนกันได้อย่างไร) ตัวอย่าง 1. นาย กอ เป็นคนรวย ชอบที่จะให้ทาน เพราะเขาหวังว่า การให้ทานของเขาจะส่งผลทำให้เขารวย ยิ่ง ๆ ขึ้นไป และอาจจะได้ไปสวรรค์ หลังจากที่เขาตายไป - อันนี้นาย กอ ทำกรรมดี หรือทำบุญ แต่ไม่ได้เกิดกุศลในจิต หรือเกิดขึ้นน้อยมาก เพราะเขาทำทานก็จริง แต่ไม่มีผลทำให้จิตใจของเขาวางลงจากความโลภ หรืออยากเลย 2. นาย ขอ เป็นคนชั้นกลาง เขาเห็นเด็กกำพร้ามากมายเกิดขึ้น เขาจึงรู้สึกอยากที่จะช่วยเหลือเด็กเหล่านั้น จึงประหยัดค่าใช้จ่ายของตัวเองมากขึ้น เพื่อที่จะให้ตัวเองมีเงินเหลือมากขึ้น เพื่อที่จะแบ่งไปบริจาคเด็กเหล่านั้น เพื่อที่เด็กเหล่านั้นจะได้โตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีต่อไป - อันนี้ นาย ขอ ทำทั้งกุศล และบุญ เพราะมีผลที่ทำให้เขาต้องประหยัด อดออมมากขึ้น และการประหยัดอดออมนี้เอง จะทำได้ก็คือต้องปล่อยวางความอยากของตนเอง และทำเพราะในใจเกิดจิตเมตตากรุณา
เด็กโต๊ะทอง (n ) เด็กที่จ่ายเงินสนับสนุนให้กับโรงเรียน เพื่อแลกกับการเข้าเรียนโดยไม่ต้องสอบแข่งขัน (เด็กฝาก ก็เช่นเดียวกัน)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
始末屋[しまつや, shimatsuya] (n) 1.คนประหยัด,คนมัธยัสถ์ 2.ในสมัยเอโดะ เป็นคนเก็บเงินจากแขกที่ไม่ยอมจ่ายเงินในซ่องโสเภณี
節約[せつやく, setsuyaku] (n) การประหยัด ลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น
費用[ひよう, hiyou] (n) ค่าใช้จ่าย
配布[はいふ, haifu] (vt) ส่ง, แจกจ่าย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
バックフラッシュ[bakkufurasshu] การหมุนฟรีของเครื่องจักรกล ต่อเนื่องหลังการจ่ายไฟถูกตัดลง over run
代金[だいきん, daikin] (n) ค่าใช้จ่าย, มูลค่า , See also: S. 代価、価格,
消火栓[しょうかせん, shoukasen] (n) หัวจ่ายน้ำดับเพลิง , See also: R. 火事
がっぽり[がっぽり, gappori] (adv colloq) (ทำเงิน)ได้มาก, (ทำ,จ่ายเงิน)ก้อนโต
退職金[たいしょくきん, taishokukin] เงินสะสมที่บริษัทจ่ายให้เมื่อลาออกหรือครบเกษียณอายุ
小口現金[こぐちげんきん, koguchigenkin] เงินสดย่อย,เงินสดสำหรับการใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
代金引換[だいきんひきかえ, daikinhikikae] (adj ) จ่ายเงินเมื่อได้รับของ
変電所[へんでんしょ, hendensho] สถานีย่อยควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้า
配付[はいふ, haifu] (n ) การแจกจ่ายแต่ละคน การแจกจ่ายให้รายตัว
源泉所得税[げんせんしょとくぜい, gensenshotokuzei] ภาษี ณ ที่จ่าย
雑費[ざっぴ, zappi] ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
損金[そんきん, sonkin] รายจ่าย
創業費[そうぎょうひ, sougyouhi] ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัท
未払利息[みしゅうりそく, mishuurisoku] ดอกเบี้ยค้างจ่าย
納税[のうぜい, nouzei] การจ่ายภาษี
信用状[しんようじょう, shinyoujou] (n ) หนังสือจากธนาคารหนึ่งไปยังอีกธนาคารหนึ่ง ให้จ่ายเงินในจำนวนที่ระบุไว้แก่บุคคลที่ระบุไว้
収支[しゅうし, shuushi] รายรับรายจ่าย
源泉所得税[げんせんしょとくぜい, gensenshotokuzei] (n ) witholding tax หรือ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
町内会[ちょうないかい, chounaikai] สมาคมของประชาชนที่อาศัยอยู่ในละแวกเดียวกัน(สมาคมแห่งนี้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในละแวกเดียวกันแล้ว โดยทั่วไปแล้วทุกคนต้องเข้าร่วมและต้องจ่ายค่าสมาชิก โดยที่สมาคมจะเป็นคนกำหนดกฏเกณฑ์ภายในชุมชนแห่งนั้นเช่นการกำหนดสถานที่ิทิ้งขยะ และทำหน้าที่กระจายข่าวสารภายในชุมชน สมาคมแบบนี้จะมีอยู่ในทุกชุมชนทั่วประเทศญี่ปุ่น หากเทียบกับประเทศไทย ก็ให้นึกถึง "คณะกรรมการชุมชน" ก็น่าจะเทียบเคียงกันได้)
出費[しゅっぴ, shuppi] (n ) รายจ่าย
節約家[せつやくか, setsuyakuka] (n ) คนมัธยัสถ์, คนที่ใช้จ่ายอย่างประหยัด
浪費家[ろうひか, rouhika] (n ) คนที่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
遣い[つかい, tsukai] Thai: การทำธุระหรืองานง่าย ๆ เช่น จ่ายตลาดซื้อกับข้าว English: simple task
家計簿[かけいぼ, kakeibo] Thai: สมุดบัญชีบันทึกค่าใช้จ่ายในครอบครัว English: household account book
払う[はらう, harau] Thai: จ่าย English: to pay
無料[むりょう, muryou] Thai: ไม่เสียค่าใช้จ่าย English: no charge
消費[しょうひ, shouhi] Thai: การใช้จ่าย
配る[くばる, kubaru] Thai: แจกจ่าย English: to distribute
割り当てる[わりあてる, wariateru] Thai: แจกจ่ายงาน English: to assign

German-Thai: Longdo Dictionary
Kosten(n) |pl.| ต้นทุน, ค่าใช้จ่าย
frei(adj) ฟรี, ไม่ต้องจ่าย เช่น ein freier Eintritt ค่าเข้าฟรี , See also: S. gratis, kostenlos
zahlen(vt) |zahlte, hat gezahlt| จ่ายเงิน, ให้เงินค่าจ้าง
bezahlen(vt) |bezahlte, hat bezahlt| จ่ายเงิน ชำระเงิน, See also: zahlen
ausspucken(n slang) จ่ายเงิน (ความหมายตรงตัวคือ คายออกมา เอาออกมา)
Geldautomat(n) |der, pl. Geldautomaten| ตู้จ่ายเงินอัตโนมัติ หรือตู้เอทีเอ็ม (ATM: automatic teller machine)
Lappen(n) |der, pl. Lappen| เงินธนบัตร เช่น Wie viele Lappen hast du denn für das Haus hingelegt? (= bezahhlt) = คุณใช้เงินจ่ายไปเท่าไหร่ครับ สำหรับบ้านหลังนี้
anzahlen(vt) |zahlte an, hat angezahlt| จ่ายส่วนหนึ่งของราคาเต็มของสินค้า ก่อนที่จะจ่ายทั้งหมด เช่น Sabrina mußte für ihr Auto 2500 Euro anzahlen. = ซาบรีน่า ได้จ่ายไปก่อน 2500 ยูโร สำหรับรถของเธอ
Anzahlung(n) |die, pl. Anzahlungen| เงินส่วนหนึ่งที่ต้องจ่ายไปก่อน เพื่อจะได้ครอบครองสินค้านั้นๆ , เงินมัดจำ เช่น Ich konnte die Anzahlung von 150 Euro für das Flugticket nicht leisten. = ผมไม่สามารถจ่ายเงินมัดจำจำนวน 150 ยูโร สำหรับค่าตั๋วเครื่องบินได้
Gutschrift(n) |die, pl. Gutschriften| ยอดคงเหลือในบัญชี, จำนวนเงินที่จ่ายเข้าบัญชี, บัญชีรายรับ, See also: A. Lastschrift,
Kosten(n) |nur Pl.| ผลรวมรายจ่ายในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง, ค่าใช้จ่าย เช่น Die beiden Politiker haben ihre Asienreise auf eigene Kosten gemacht. นักการเมืองสองท่านนี้ใช้เงินส่วนตัวจ่ายค่าเดินทางไปทวีปเอเซีย , See also: Related: Ausgaben, Unkosten
Unkosten(n) |nur Pl.| รายจ่ายหรือค่าใช้จ่ายข้างเคียง (ที่เกิดขึ้นพร้อมๆ กับค่ารายจ่ายปกติในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง) เช่น Bei unserer Japan-Reise entstanden uns neben den Ausgaen für den Flug Unkosten in Höhe von 1000 Euro. ตอนที่ไปเที่ยวที่ญี่ปุ่น เราใช้จ่ายไปหนึ่งพันยูโรนอกเหนือจากค่าเครื่องบิน , See also: Related: Ausgaben, Kosten
Einkauf(n) |der, pl. Einkäufe| การซื้อของ, การจ่ายตลาด

French-Thai: Longdo Dictionary
ne pas avoir de monnaie(phrase) ไม่มีเหรียญ(เหรียญ)เล็ก,ย่อย ( เวลาไปจ่ายตลาด เป็นต้น )
faire les courses(phrase) ไปซื้อของ จ่ายตลาด เช่นไปซุปเปอร์มาเก็ตหรือร้านของชำ ex: Joey va aller faire ses courses pour le dîner.
Image:

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top