Search result for

*ค่านายหน้า*

(53 entries)
(0.0134 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ค่านายหน้า, -ค่านายหน้า-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค่านายหน้า[N] commission, See also: sales commission, brokerage, compensation, fee, Syn. เปอร์เซ็นต์, ค่าบริการ, ค่าตอบแทน, Example: เขาขอค่านายหน้า 5 เปอร์เซ็นต์ จากการติดต่อค้าขายที่ดิน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ชัก ๑เอาออก, หักออก, เช่น ชักค่าอาหาร ชักค่านายหน้า
เปอร์เซ็นต์ค่านายหน้า, ค่าตอบแทนในการติดต่อซื้อขายเป็นต้น, เช่น ได้เปอร์เซ็นต์ ให้เปอร์เซ็นต์.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Brokerageค่านายหน้า [การบัญชี]
Commissionค่านายหน้า [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Can you go straight?สนใจมากๆกับค่านายหน้า จากการล่าวาฬ The Cove (2009)
The commission's negotiable. 40%.ค่านายหน้าเจรจากันได้ 40% Great Sausage or Can I Call You Dick? (2009)
Never let a good commission go without a fight.ไม่เคยได้ค่านายหน้าโดยไม่สู้ Episode #3.2 (2009)
It's called a commission, Tanya.เรียกว่าเป็นการหักค่านายหน้าธัญญ่า Strange Friends or the Truth Is, You're Sexy (2009)
The commission on this deal is worth 40 grand.ค่านายหน้างานนี้ 4 หมื่นนะ The Ballad of Booth (2010)
- disclosure agreements... - You'll still get your commission.สัญญาแนบ คุณยังคงได้ค่านายหน้า Pleasant Little Kingdom (2010)
No... no commission.ไม่มีค่านายหน้า Rough Trade (2010)
You owe me commission on $54,000 worth of second-rate, knock-off, gray-market, off-brand, overpriced equipment, you son of a bitch.ค่านายหน้าขายของ สับปะรังเค เก๊ห่วยแตก! Love & Other Drugs (2010)
Man, I don't care if you take it. I get paid regardless.คุณทำหรือไม่ทำ ยังไงฉันก็ได้ค่านายหน้า Friends with Benefits (2011)
And I should have a mess of frequent shopper rewards pointsและผมก็จะได้ค่านายหน้าเล็กๆน้อยๆ If You Love Me, Why Am I Dyin'? (2011)
Sort of. He's a little bit out of commission.เค้าคงต้องการค่านายหน้า Smells Like Teen Spirit (2011)
First one of you to close a high roller keeps the full commission, same as all the rest of the execs.อย่างแรกเธอจะได้ค่านายหน้า ฝึกการรับผิดชอบอย่างเต็มตัว ของการเป็นผู้บริหาร Suspicion (2011)
You'll have your commission check just as soon as he wires the funds.เธอจะได้ค่านายหน้า เมื่อตอนที่เขาเขียนเช็คให้ Suspicion (2011)
And I'm headed in to collect my commission.ฉันมาเก็บค่านายหน้าของฉัน Loyalty (2011)
You'd think with a 200k commission, you'd have settled somewhere a little flashier by now.นายคิดว่ากับค่านายหน้า 200,000 นายน่าจะหาที่อยู่สักแห่งที่หรูหร่ากว่านี้ได้นะ Loyalty (2011)
Shame you won't be getting commissioned.น่าอายนะ เธอคงไม่ได้ค่านายหน้าหรอก Loyalty (2011)
But you keep taking initiative like that, and I promise, commissions will abound.แต่ถ้านายยังพูดรุกแบบนั้น และ ฉันสัญญาได้เลยว่า ค่านายหน้าคงจะเยอะน่าดู Loyalty (2011)
In this transaction, as a fee...สำหรับค่านายหน้าในการซื้อครั้งนี้ Episode #1.8 (2011)
I never gave discount that much.ผมไม่เคยให้ค่านายหน้าสูงขนาดนี้เลยนะ Episode #1.8 (2011)
to describe the use of force, coercion, or psychological pressure exerted on a client in the commission of a crime.เพื่ออธิบายการใช้กำลัง การบังคับขู่เข็ญหรือการกดดันทางจิตใจ ความพยายามให้กับลูกความ คือค่านายหน้าของการทำผิดบาป Duress (2012)
I know because I had it commissioned, and I passed it off on him.ฉันรู้เพราะ ได้รับค่านายหน้าจากมัน Grief (2012)
So what's the brokerage fee on 20 million worth?แล้วค่านายหน้าของเพชร 20 ล้านเหรียญคือเท่าไหร่ Kalele (2012)
He's the first asset I've been given responsibility for since I came here, so getting him quickly and quietly to the high commission would make me look good.เขาเป็นของมีค่า ที่ฉัันต้องรับผิดชอบ ตั้งแต่ฉันมาที่นี่ เพราะงั้น พาตัวเขามาให้ไวและเงียบเพื่อค่านายหน้าที่สูง Vengeance, Part 1 (2012)
I can't get them a loan, but I get my fee, $5,000.ผมให้เขากู้ไม่ได้ แต่ผมได้ค่านายหน้าห้าพันเหรียญ American Hustle (2013)
I steer traffic to the website, they pay me a commission.ผมคัดท้ายเข้าชมเว็บไซต พวกเขาจ่ายค่านายหน้าให้ฉัน. Runner Runner (2013)
Well, it turns out the Coastal Commission caught a whiff of our intentions and threatened to keep us in the courts for years.เอ่อ ค่านายหน้าริมน้ำ มีกลิ่นของบางสิ่งบางอย่าง ในความตั้งใจของเรา และเป็นคำขู่ที่ทำให้เรา ต้องขึ้นศาลไปทั้งปี Union (2013)
A hefty finder's fee.ค่านายหน้า O-Mouth (2013)
Tell me about this finder's fee.ค่านายหน้านี่มันยังไง O-Mouth (2013)
A finder's fee for you, of course.ให้ค่านายหน้าเต็มที่ไปเลย A Wanted (Inhu)Man (2015)
My commission's gonna come out of Ricard's take.ค่านายหน้าของผม ได้หลุดออกจากกระเป๋าเงินริคาร์ดแน่ Frank & Lola (2016)
Well, look, here's a little advance on your commission.นี่เป็นค่านายหน้าล่วงหน้า เล็ก ๆ น้อย ๆ Smell the Weakness (2017)
Before you top yourself, can you forward me the rest of the commission on the retirement home?ก่อนที่นายจะฆ่าตัวตาย ช่วยโอนเงินค่านายหน้า บ้านพักคนชราที่เหลือให้ฉันได้ไหม Smell the Weakness (2017)
This isn't about money.- ไม่มีค่านายหน้า 10 % Punchline (1988)
Yeah,I don't know how he makes a living sending all of his commissions to other dealers.ฉันไม่รู้ว่าเขาอยู่ได้ยังไง ส่งค่านายหน้าของเขาทั้งหมดไปให้ดีลเลอร์ที่อื่น An Inconvenient Lie (2007)
With ten percent you have your chest waxed and highlights. You're sorted.ค่านายหน้า 10 เปอร์เซนต์มันไม่พอหรือไง Goal II: Living the Dream (2007)
AND THEY'RE WILLING TO GO 10% OVER ASKING.และพวกเขาเต็มใจจะให้ค่านายหน้า10%แบบที่ไม่ต้องถามเลยด้วย Mother Said (2008)
This is a consignment operation.นี่เป็นของค่านายหน้าฝากขายว่ะ Crazy Handful of Nothin' (2008)
The 700 grand is a finder's fee for putting them in touch with Lichtenstein.เงินเจ็ดล้านเหรียญ เป็นค่านายหน้า สำหรับการนำพวกเค้าให้รู้จัก กับลิคเทนสไทน. Chuck Versus the DeLorean (2008)
WOULD YOU ENDURE THAT FOR A GUY? FOR BARRY MANILOW, MAYBE.ทำงานเป็นพนักงานขายออกพื้นที่ ได้แต่ค่านายหน้า ถูกหักเยอะ The Angel Maker (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ค่านายหน้า[n.] (khā nāinā) EN: commission ; sales commission ; brokerage ; brokerage fees ; broker's fee ; compensation ; fee   FR: prime [f] ; commission [f] ; courtage [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
brokerage[N] ค่านายหน้า, See also: เงินปากถุง
commission[N] ค่านายหน้า, See also: ค่าคอมมิชชั่น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brokerage(โบร'เคอริจฺ) n. กิจการนายหน้า,ค่านายหน้า,ค่าธรรมเนียม
commission(คะมิช'เชิน) {commissioned,commissioning,commissions} n. การมอบหมายหน้าที่,การมอบหมาย,อำนาจที่มอบหมายให้,เอกสารมอบอำนาจ,คณะบุคคลที่ได้รับมอบหมายอำนาจให้กระทำบางอย่าง,คณะกรรมการ,คณะกรรมาธิการ,ค่านายหน้า,ค่าคอมมิชชั่น,สัญญาบัตร -Phr. (in commission เข้าประจ
override(โอ'เวอะไรดฺ) vt. ขี่ม้าข้าม,เอาชนะ,ข่ม,ครอบงำ,ขี่ม้ามากเกินไป n. ค่าตอบแทนการขาย,ค่านายหน้า
procurance(โพรเคียว'เรินซฺ) n. การจัดหา,การหามาได้,การเป็นตัวแทน,ค่านายหน้า,การเป็นสื่อโลกีย์

English-Thai: Nontri Dictionary
brokerage(n) การเป็นนายหน้า,ค่านายหน้า
commission(n) ค่านายหน้า,ค่าคอมมิชชั่น,คณะกรรมาธิการ,การแต่งตั้ง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top