Search result for

*คำฟ้อง*

(62 entries)
(0.5065 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: คำฟ้อง, -คำฟ้อง-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำฟ้อง[N] accusation, See also: charge, indictment, plaint, Example: เขาขอให้ทางราชการรับผู้ยื่นคำฟ้องกลับเข้ารับราชการตามเดิม, Thai definition: ข้อกล่าวหาที่โจทก์เสนอต่อศาล กล่าวหาบุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยมีคำขอให้ศาลพิจารณาพิพากษา, Notes: (กฎหมาย)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คำฟ้องน. กระบวนพิจารณาใด ๆ ที่โจทก์ได้เสนอข้อหาต่อศาลไม่ว่าจะเสนอด้วยวาจาหรือทำเป็นหนังสือ.
คำฟ้องแย้งน. คำฟ้องที่จำเลยฟ้องโจทก์มาในคำให้การในเรื่องที่เกี่ยวกับคำฟ้องเดิมของโจทก์, ฟ้องแย้ง ก็ว่า เช่น ยกฟ้องแย้ง.
ถอนคำฟ้อง, ถอนฟ้องก. ยื่นคำร้องหรือคำบอกกล่าวต่อศาลแสดงความประสงค์ว่าจะไม่ดำเนินคดีที่ยื่นฟ้องไว้อีกต่อไป ในคดีแพ่งและคดีปกครองเรียกว่า ถอนคำฟ้อง ในคดีอาญาเรียกว่า ถอนฟ้อง.
แก้ฟ้องก. แก้ไขคำฟ้องตามที่ศาลสั่งในกรณีที่คำฟ้องไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
แก้ฟ้องยื่นคำให้การเป็นข้อต่อสู้คดีเพื่อแก้คำฟ้อง.
ขุนการ, ขุนกาลน. เจ้าหน้าที่รับจดคำฟ้อง เช่น หญิงชายทำหนังสือร้องฟ้องนั้น มีชื่อหลายคน พึงให้ขุนการเอามาจนถ้วนคน อนึ่ง ถ้าความนั้นข้องขัดจะพิพากษาบังคับบัญชายากไซร้ให้ขุนกาลชุมนุมจตุสดมให้ช่วยว่า (สามดวง).
คดีมโนสาเร่น. คดีที่มีคำขอให้ปลดเปลื้องทุกข์อันอาจคำนวณเป็นราคาเงินได้ไม่เกินสามแสนบาท หรือไม่เกินจำนวนที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา และคดีฟ้องขับไล่บุคคลใด ๆ ออกจากอสังหาริมทรัพย์อันมีค่าเช่าหรืออาจให้เช่าได้ในขณะยื่นคำฟ้องไม่เกินเดือนละสามหมื่นบาทหรือไม่เกินจำนวนที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา.
ค่าขึ้นศาลน. ค่าธรรมเนียมศาลในการยื่นคำฟ้อง.
คำคู่ความน. บรรดาคำฟ้อง คำให้การหรือคำร้องทั้งหลายที่ยื่นต่อศาล เพื่อตั้งประเด็นระหว่างคู่ความ.
คู่ความน. บุคคลผู้ยื่นคำฟ้องหรือถูกฟ้องต่อศาล.
โจทนาคำฟ้องหา.
ทิ้งฟ้องก. การที่โจทก์เพิกเฉยไม่ร้องขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อให้ส่งหมายเรียกให้แก้คดีแก่จำเลย และไม่แจ้งให้ศาลทราบเหตุแห่งการเพิกเฉยเช่นว่านั้นภายในกำหนดเจ็ดวัน นับแต่วันยื่นคำฟ้อง หรือการที่โจทก์เพิกเฉยไม่ดำเนินคดีภายในเวลาที่ศาลเห็นสมควรกำหนดไว้เพื่อการนั้นโดยได้ส่งคำสั่งให้แก่โจทก์โดยชอบแล้ว.
ฟ้องน. คำฟ้อง.
ฟ้องแย้งก. การที่จำเลยฟ้องโจทก์มาในคำให้การในเรื่องที่เกี่ยวกับคำฟ้องเดิมของโจทก์.
ฟ้องแย้งน. คำฟ้องแย้ง.
ว่าความก. ดำเนินคดีหรือต่อสู้คดีในศาลอย่างทนายความ เช่น ทำคำฟ้อง คำให้การ ซักถามพยาน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
plenary confession๑. การรับสารภาพตลอดข้อหา (ป. วิ. อาญา)๒. การยอมรับเต็มตามคำฟ้อง (ป. วิ. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
peremptory exceptionsการปฏิเสธคำฟ้องโดยสิ้นเชิง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
plaintคำฟ้อง (ในคดีแพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
repleadingการทำคำฟ้องใหม่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
submission of a plaintการเสนอคำฟ้อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
statement of claimคำฟ้องเรียกค่าเสียหาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
supplementary chargeคำฟ้องเพิ่มเติม (คดีอาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
supplementary plaintคำฟ้องเพิ่มเติม (คดีแพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
oral pleadingการฟ้องด้วยวาจา, คำฟ้องด้วยวาจา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
objection to indictmentคำคัดค้านคำฟ้องคดีอาญาอุกฉกรรจ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
amendment to the plaintการแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
charge-sheetคำฟ้องคดีอาญาในศาลแขวง (ก. อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
disjunctive allegationคำฟ้องเคลือบคลุม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
gravamenสาระสำคัญ (ของคำร้องทุกข์, คำกล่าวโทษ, คำฟ้อง ฯลฯ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
false actionคำฟ้องเท็จ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
indictmentคำฟ้องคดีอาญาอุกฉกรรจ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
indictmentคำฟ้องคดีอาญาอุกฉกรรจ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
withdrawal of a criminal chargeการถอนคำฟ้องคดีอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
withdrawal of a plaintการถอนคำฟ้องคดีแพ่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Indictmentsคำฟ้อง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Daniel Meade, Editor-in-Chief.คุณเป็นคนที่สองที่ฉันจะใส่ชื่อในคำฟ้อง Grin and Bear It (2007)
The bailiff will read the counts. Will the defendant please rise?เจ้าหน้าที่ศาลอ่านคำฟ้อง จำเลยโปรดยืนขึ้น Eggtown (2008)
Your Honor, are we to have an arraignment in accord with the laws of this nation or is the State to be permitted to incite an atmosphere of prejudice?ศาลที่เคารพนี่เราจะมาอ่านคำฟ้องกล่าวหาจำเลยตามกฏหมายของประเทศ หรือว่าเราจะมาสร้างบรรยากาศของความอยุติธรรมกันแน่ครับเนี้ย Public Enemies (2009)
He thinks he can get them to drop the charges.เขาคิดว่ามีวิธีทำให้พวกนั้นถอนคำฟ้องได้ Connect! Connect! (2009)
Opening statement from prosecution please.กรุณาเบิกคำฟ้องจากอัยการ The Case of Itaewon Homicide (2009)
Please submit the statement as a document.กรุณาส่งเอกสารคำฟ้องด้วย The Case of Itaewon Homicide (2009)
- Enough. I've reviewed the indictment. I'm dismissing the charges.พอแล้วๆ ศาลอ่านคำฟ้องหมดแล้ว และตัดสินให้ยกฟ้อง You Don't Know Jack (2010)
These are the court filings which Mr. Murphy ignored, the last one filed three days ago.พวกนี้คือคำฟ้องคดีกับศาล ที่คุณเมอร์ฟี่ไม่ใส่ใจ คำฟ้องล่าสุดเกิดขึ้น เมื่อสามวันก่อน The Beginning in the End (2010)
I told Caroline to drop my charges, too.ผมได้บอกแคโรไลไปแล้วว่า ให้ทิ้งคำฟ้องของผมไป The Boy with the Answer (2010)
In any event, we got indictments against the murderers and we're sending deputies across the Tug.เรายื่นคำฟ้องต่อฆาตกรพวกนั้น เราจะส่งผู้ช่วยนายอำเภอไป Episode #1.2 (2012)
- Withdrawn.- ถอนคำฟ้อง Basic Lupine Urology (2012)
Withdrawn.ถอนคำฟ้อง Basic Lupine Urology (2012)
Withdrawn.ถอนคำฟ้อง Basic Lupine Urology (2012)
Withdrawn.ถอนคำฟ้อง Basic Lupine Urology (2012)
I hear Donnelly's already filed the indictment.ฉันได้ยินดอนเนลลี่ยื่นคำฟ้องแล้ว Bury the Lede (2012)
And the A.G. knows damn well the indictment won't stick.เอจีรู้ดีว่า คำฟ้องใช้ไม่ได้ Red in Tooth and Claw (2013)
The indictment hearing starts tomorrow.จะมีการพิจารณาคำฟ้องในวันพรุ่งนี้ At What Price (2013)
Well, as long as you got your complaint filed, they can't fire you.ถ้านายยังส่งคำฟ้องได้ พวกเขาก็ไล่นายออกไม่ได้ Fences (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คำฟ้อง[n.] (khamføng) EN: accusation ; charge ; statement of claim ; indictment   
คำฟ้องเรียกค่าเสียหาย[n. exp.] (khamføng rīek khāsīahāi) EN: action for damages   
คำฟ้องตกไป[n. exp.] (khamføng tokpai) EN: charge ejected   FR: accusation rejetée [f]
คำฟ้องแย้ง[n. exp.] (khamføng yaēng) EN: counterclaim   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
indictment[N] ข้อกล่าวหา, See also: คำฟ้องร้อง, Syn. arraignment

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
answer (n ) คำให้การ (ของจำเลยเพื่อแก้คำฟ้องของโจทก์)
reply (n ) คำให้การโจทก์ (ตอบคำฟ้องแย้งของจำเลย)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top