Search result for

*ความหยาบ*

(77 entries)
(0.0133 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ความหยาบ, -ความหยาบ-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความหยาบ[N] roughness, See also: crudeness, rudeness, Example: ผ้าฝ้ายของอินเดียมักจะมีความหยาบมากกว่าผ้าฝ้ายของไทย, Thai definition: ความไม่ละเอียด
ความหยาบช้า[N] low, See also: mean, coarseness, Syn. ความต่ำช้า, ความเลวทราม, Example: ท่านมีความคิดและความรู้สึกหย่อนคลายจากคุณงามความดีหรือทำให้มีความหยาบช้าเลวทรามแก่ชีวิต

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
New Diplomacyการทูตแบบใหม่ ภายหลังสงครามโลกครั้งแรก หรือตั้งแต่ ค.ศ. 1918 เป็นต้นมา ได้เกิดการทูตแบบใหม่ ซึ่งแตกต่างไปจาการทูตแบบเก่า อันได้ปฏิบัติกันมาเป็นเวลาหลายร้อยปี นักวิชาการบางท่านมีความเอนเอียงที่จะตำหนิว่า การที่เกิดสงครามโลกขึ้นนั้น เป็นเพราะการทูตประสบความล้มเหลวมากกว่าอย่างไรก็ดี บางท่านเห็นว่าแม้ส่วนประกอบของการทูตจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างตามกาลเวลา แต่เนื้อหาหรือสาระสำคัญของการทูตยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง เป็นการผสมผสานเข้าด้วยกันระหว่างการทูตแบบเก่ากับการทูตแบบใหม่อาจกล่าวได้ ว่า มีปัจจัยสำคัญ ๆ อยู่สามประการ ที่มีอิทธิพลหรือบังเกิดผลโดยเฉพาะต่อวิธีการหรือทฤษฎีของการเจรจาระหว่าง ประเทศ กล่าวคือ ข้อแรก ชุมชนนานาชาติทั้งหลายเกิดการตื่นตัวมากขึ้น ข้อที่สอง ได้มีการเล็งเห็นความสำคัญของมติสาธารณะ ( Public Opinion) มากขึ้น และประการสุดท้าย เป็นเพราะการสื่อสารคมนาคมได้เจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็วอดีตนักการทูตผู้มี ชื่อเสียงคนหนึ่งของอินเดีย ได้แสดงความไม่พอใจและรังเกียจความหยาบอย่างปราศจากหน่วยก้านของการดำเนิน การทูตแบบใหม่ เช่น การโฆษณาชวนเชื่อเข้าใส่กัน การใช้ถ้อยคำในเชิงผรุสวาทต่อกัน การเรียกร้องกันอย่างดื้อ ๆ ขาดความละมุนละไมและประณีต อาทิเช่น การเรียกร้องข้ามหัวรัฐบาลไปยังประชาชนโดยตรงในค่ายของฝ่ายตรงกันข้ามการ กระทำต่าง ๆ ที่จะให้รัฐบาลต้องเสียชื่อหรือขาดความน่าเชื่อถือ ตลอดจนการใส่ร้ายป้ายสีกันด้วยวิธีการต่าง ๆ นานา ห้ามไม่ให้ประชาชนติดต่อกันทางสังคม และอื่น ๆ เป็นต้น [การทูต]
soil textureเนื้อดิน, ลักษณะของดินที่เกี่ยวกับความหยาบความละเอียดของดิน เนื่องจากดินประกอบขึ้นด้วยวัตถุหลายชนิด ทำให้ดินบางชนิดมีเนื้อหยาบ และดินบางชนิดมีเนื้อละเอียด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Pale flesh, a texture something akin to...เนื้อสีซีด ความหยาบของเนื้อ The Day the Earth Stood Still (2008)
Tom's rudeness does not give you license to steal.ความหยาบคายของทอมไม่ได้หมายความว่าจะอนุญาติให้คุณขโมยได้นิ Crime Doesn't Pay (2009)
It's Vicki, right?เธอต้องขออภัยกับความหยาบคาย ของลูกชายฉันด้วย Family Ties (2009)
Rude is uglying up the road with that junk.ความหยาบคายคือความน่าเกลียด บนถนนของรถขยะนั่น You're Undead to Me (2009)
I felt quite sure that my disdain for your vulgarityฉันรู้สึกว่าการดูถูกเหยียดหยามของฉันต่อความหยาบคายของคุณ Don't Walk on the Grass (2009)
Please excuse me for my rudeness today.ได้โปรดให้อภัยในความหยาบคายของข้าในวันนี้ด้วย Sungkyunkwan Scandal (2010)
I apologize for the rudeness in regards to Cho Sun.ข้าต้องขออภัยในความหยาบคายของโชซอนด้วย Sungkyunkwan Scandal (2010)
I know your vulgarity masks your pain.ข้ารู้ว่าท่านใช้ความหยาบคาย เพื่อปกปิดความเจ็บปวด Your Highness (2011)
I have placed a call to the Uppals to apologize for my abrupt and impolite exit.หนูจะโทรไปบ้านอัปปาล ขอโทษกับความหยาบคาย และการออกไปแบบไร้มารยาทของหนู Traffic (2011)
She fought the rigors of age with a sacrament of expensive creams from Europe and something else far more exotic.เธอต่อสู้กับความหยาบกร้าน ของวัยด้วยการถวายตัวเป็นศิษย์ของพระเจ้าในพิธี ด้วยครีมแสนแพงต่างๆจากยุโรป และอย่างอื่น ที่ประหลาดกว่านั้น Bitchcraft (2013)
On the contrary, I find nastiness to be essential whenever my siblings try to sabotage me.ในทางกลับกัน ฉันว่าความหยาบคายเป็นสิ่งสำคัญทีเดียว เมื่อไรก็ตามที่พี่น้องพยายามทำลายฉัน Catch Me If You Can (2013)
A little rude, I know.กับความหยาบคายเล็กๆน้อย, ผมเข้าใจ Relevance (2013)
That's indecent. Do you understand?นั่นคือความหยาบคาย คุณเข้าใจไหม? Idemo dalje (1982)
Well, they were being very rude. I can't abide rudeness.พวกเขาหยาบคายมาก ฉันไม่สามารถทนต่อความหยาบคายนั้น James and the Giant Peach (1996)
Really, I'm still a virgin.ข้อความหยาบคายแบบนี้ ฉันเพิ่งเห็นเป็นครั้งแรก จริงหรือ? โหดร้ายที่สุด The Worst First Kiss! (2005)
-I have given you my life.ฉันยกทั้งชีวิตให้คุณนะ ใช่ ทั้งความหยาบคาบ อารมณ์ชั่วร้ายของแก Memoirs of a Geisha (2005)
Rudeness is epidemic, my Lady.ความหยาบช้าเป็นดั่งเชื้อโรค ต้องกำจัด Hannibal Rising (2007)

English-Thai: Longdo Dictionary
damn it!(phrase) เป็นคำสบถ แปลว่า ฉิบหาย ให้ตายเถอะ (ดีกรีความหยาบคาย ขึ้นกับอารมณ์ผู้พูดขณะนั้น และแปลตรงจากภาษาอังกฤษ คือ แช่งมันไปเลย)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
coarseness[N] ความหยาบ (วัสดุ), See also: ความไม่ประณีต, Syn. stiffness, harshness, roughness, crudeness
coarseness[N] ความหยาบช้า, See also: ความหยาบโลน, ความหยาบคาย, ความเลว, Syn. rudeness, crudeness, vulgarity, unrefinement, churlishness, indecency
discourtesy[N] ความไม่สุภาพ, See also: ความหยาบคาย, Syn. insult, affront, disgrace, shame
disrespect[N] การขาดความเคารพ, See also: การดูหมิ่น; ความหยาบคาย, Syn. lack of respect, rudeness;impoliteness
impertinence[N] ความหยาบคาย, See also: ความโอหัง, การไม่เคารพนับถือผู้ใหญ่, การพูด / การกระทำที่หยาบคาย, การประพฤติตัวไม่เหมาะสม, Syn. disrespect, flippancy, Ant. courtesy, politeness, respect;
impertinency[N] ความหยาบคาย, See also: ความโอหัง, การประพฤติตัวไม่เหมาะสม, Syn. impertinence
impoliteness[N] ความไม่สุภาพ, See also: ความไม่มีมารยาท, ความหยาบคาย, Syn. discourtesy, rudeness, Ant. politeness
incivility[N] พฤติกรรมหยาบคาย, See also: ภาษาไม่สุภาพ, ความหยาบคาย, ความไม่สุภาพ, Syn. impoliteness, rudeness, Ant. civility, politeness
inelegancy[N] ความไม่งดงาม, See also: ความไม่ละเอียดประณีต, ความหยาบ, สิ่งที่ไม่งดงาม, Syn. ugliness, gracelessness
rudeness[N] ความหยาบคาย, Syn. vulgarity, incivility, impoliteness
ruggedness[N] ความหยาบคาย, Syn. asperity
scabrousness[N] ความหยาบคาย
texture[N] พื้นผิวของงานศิลปะ, See also: ความหยาบละเอียด, เนื้อ
vulgarism[N] นิสัยหยาบคาย, See also: ความหยาบคาย, Syn. barbarism, obscenity
vulgarity[N] ความหยาบคาย, See also: ความต่ำช้า, Syn. coarseness, ribaldry, Ant. decency, modesty
vulgarization[N] ความหยาบคาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
asperity(อัสเพอ'ริที) n. ความหยาบ,ความไม่ละมุนละม่อม,ความรุนแรง (อากาศ) ,ความลำบาก, Syn. crossness ###A. smoothness)
barbarity(บาร์แบร์'ริที) n. ความโหดร้าย,การกระทำที่โหดร้าย,ความทารุณ,ความหยาบ, Syn. savagery
bawdry(บอ'ดรี) n. ความหยาบคาย,ความต่ำช้า,ความลามก,ภาษาลามก,การผิดประเวณี
coprology(โคพรอล'ละจี) n. ความลามก,ความหยาบโลน
crassitude(แครส'ซิทูด) n. ความโง่เง่า,ความหนา,ความหยาบ
discourtesy(ดิสเคอร์'ทิซี) n. ความไม่สุภาพ,การไร้มารยาท,ความหยาบคาย, Syn. incivility
earthiness(เอิร์ธ'ธิเนส) n. ลักษณะดิน,ลักษณะที่หยาบ,ความหยาบ
filth(ฟิลธฺ) n. สิ่งโสโครก,สิ่งสกปรก,ของสกปรก,ความโสโครก,ความโสมม,ความลามก,ความอนาจาร,ความหยาบโลน,ความทุจริต, Syn. dirt,dung,indecency,vileness
incivility(อินซะวิล' ลิที) n. ความหยาบคาย, ความไม่มีมารยาท, ความไม่สุภาพ., See also: incivil adj.
indecency(อินดี' เซินซี) n. ความหยาบคาย, ความอนาจาร, ความไม่เหมาะสม, การกระทำที่หยาบคายหรืออนาจาร, คำพูดหรือข้อเขียนที่หยาบคายหรืออนาจาร, Syn. indecorum, impropriety, rudeness, incivility
inelegance(อินเอล'ละเกินซฺ) n. ความไม่งดงาม,ความไม่ประณีต,ความหยาบ,สิ่งที่ไม่งดงาม,สิ่งที่ไม่ประณีต,สิ่งที่หยาบ
low(โล) adj.,adv. ต่ำ, น้อย, เตี้ย,หย่อน,งอลง,อ่อนเพลีย,อ่อนแรง,ค่าต่ำ,หดหู่ใจ,ต่ำต้อย,เลว,ชั่ว,หยาบช้า,เกียร์ต่ำ,เสียงต่ำ,เสียงแผ่ว n. สิ่งที่อยู่ต่ำ,ราคาต่ำ,ค่าต่ำ,เกียร์แรก,เกียร์ต่ำ,ความเลว,ความหยาบคาย. vi. (วัว) ร้อง,เปล่งเสียงคล้ายเสียงวัว n. การร้องเสี
profanity(โพรแฟน'นิที) n. ความหยาบคาย,ถ้อยคำที่หยาบคาย,การกระทำหรือการพูดที่หยาบคาย,การทำลายความศักดิ์สิทธิ์,การสาปแช่ง, Syn. irrevertence,
ribaldry(ริบ'เบิลดรี) n. ลักษณะที่หยาบคาย,ความหยาบคาย,ความสามหาว,คำพูดที่หยาบคาย
rusticity(รัสทิส'ซิที) n. ลักษณะบ้านนอก,ความเป็นคนบ้านนอก,นิสัยบ้านนอก,ชีวิตบ้านนอก,บรรยากาศบ้านนอก,ความประหยัด,ความเงอะงะ,ความหยาบคาย
truculence(ทรัค'คิวเลินซฺ,-ซี) n. ความโหดเหี้ยม,ความทารุณ,ความหยาบคาย,ความห้าวหาญ,ความรุนแรง, Syn. cruelty,ferocity,brutality
truculency(ทรัค'คิวเลินซฺ,-ซี) n. ความโหดเหี้ยม,ความทารุณ,ความหยาบคาย,ความห้าวหาญ,ความรุนแรง, Syn. cruelty,ferocity,brutality
vulgarism(วัล'กะริสซึม) n. นิสัยหยาบคาย,ความหยาบคาย,ลักษณะธรรมดา ๆ ,คำหยาบ,คำพูดหยาบคาย, Syn. barbarism
vulgarity(วัลแก'ริที) n. ความหยาบคาย,ความต่ำช้า,ความสามหาว,สิ่งที่หยาบคาย,ภาษาหยาบคาย, Syn. coarseness, obscenity

English-Thai: Nontri Dictionary
asperity(n) ความรุนแรง,ความหยาบ,ความกระด้าง
bawdy(n) ความต่ำช้า,ความหยาบคาย,การผิดประเวณี
coarseness(n) ความเลว,ความหยาบ,คุณภาพเลว
discourtesy(n) ความไม่สุภาพ,ความหยาบคาย,ความไม่มีมารยาท
filthiness(n) ความโสโครก,ความลามก,ความสกปรก,ความหยาบคาย
harshness(n) ความดุร้าย,ความเกรี้ยวกราด,ความรุนแรง,ความหยาบ,ความห้าว
immodesty(n) ความไม่สุภาพ,ความทะลึ่ง,ความก๋ากั่น,ความหยาบโลน,ความไม่เรียบร้อยร
incivility(n) ความไม่สุภาพ,ความหยาบคาย,ความไม่มีมารยาท
indecency(n) ความไม่สุภาพ,ความหยาบคาย,ความไม่เหมาะ,ความหยาบโลน
indelicacy(n) ความกระด้าง,ความหยาบโลน,ความไม่เรียบร้อย,ความไม่ประณีต
insolence(n) ความทะลึ่ง,ความโอหัง,ความหยาบคาย,ความอวดดี
obscenity(n) ความลามก,ความต่ำช้า,ความหยาบคาย,ความหยาบโลน
profaneness(n) ความหยาบคาย,การดูหมิ่น
profanity(n) ความหยาบคาย,การดูหมิ่น,การทำลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์
roughness(n) ความขรุขระ,ความหยาบ,ความกระด้าง,ความเอะอะโวยวาย
rudeness(n) ความขรุขระ,ความหยาบ,ความรุนแรง
vulgarity(n) ความหยาบคาย,ความต่ำช้า,ความสามหาว,คำหยาบ
wantonness(n) ความหยาบโลน,ความพิเรน,ความซุกซน,ความป่าเถื่อน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
淫ら[みだら, midara] ความต่ำช้า,ความหยาบคาย,การผิดประเวณี

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Verdammt noch mal!; Verflucht noch mal! (phrase ) damn it! (phrase) เป็นคำสบถ แปลว่า ฉิบหาย ให้ตายเถอะ (ดีกรีความหยาบคาย ขึ้นกับอารมณ์ผู้พูดขณะนั้น และแปลตรงจากภาษาอังกฤษ คือ แช่งมันไปเลย)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top