Search result for

*ความสุข*

(276 entries)
(0.0182 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ความสุข, -ความสุข-
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
2[ไทย] ในเวลาว่างของฉัน.ฉันมักใช้เวลาไปกับการนอนหลับ.เพื่อให้ร่างกายได้พักผ่อน.จากการเหนื่อยล้าในวันปกติ.การได้นอนหลับพักผ่อนคือความสุขที่ฉันต้องการมาก.มันเหมือนได้เดินในสวนดอกไม้ อากาศเย็นสบาย.และจะมีความสุขมากถ้าเป็นการนอนในฤดูหนาว.ฉันจะขดตัวอยู่ใต้ผ้าห่มอุ่นๆอากาศเย็นๆ.

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - เยอรมัน (DE) (UNAPPROVED version -- use with care )
มีความสุข (n )

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความสุข[N] happiness, See also: pleasure, Syn. ความสบาย, ความสำราญ, Ant. ความทุกข์, Example: หากเราเดินสายกลางไม่ตึงหรือหย่อนเกินไปแล้วชีวิตเราจะมีความสุข
ความสุขุม[N] intelligence, See also: intellect, wisdom, Syn. ความเฉียบแหลม, Example: ไม่ว่าเจ้าพ่อชิคาโกจะโหดเหี้ยมปานใดแต่ความสุขุมรอบคอบก็มีติดตัวเช่นกัน, Thai definition: การมีปัญญารอบคอบ
ความสุขุม[N] prudence, See also: judiciousness, Syn. ความละเอียดอ่อน, ความนิ่มนวล, ความประณีต, Example: คนสมัยก่อนต้องใช้เวลาและสมาธิในการอ่านหนังสือด้วยความสุขุมเพื่อที่จะเสพรสปราณีตของตัวหนังสือ
ความสุขใจ[N] happiness, See also: contentment, Syn. ความสบายใจ, ความเบิกบานใจ, Ant. ความทุกข์ใจ, Example: ครูเล่าถึงตอนนี้แล้วก็หัวเราะเบาๆ ราวกับมีความสุขใจเมื่อนึกย้อนกลับไปเห็นภาพวันคืนเก่าๆ ในอดีตอีกครั้ง
ความสุขสบาย[N] happiness, See also: well-being, contentment, Syn. ความสบาย, Ant. ความทุกข์, Example: บุคคลที่มีสุขภาพจิตดีจะสามารถปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้ด้วยความสุขสบายตามสมควร

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ส่งความสุขก. ตั้งจิตอธิษฐานให้ผู้รับบัตรอวยพรมีความสุขความเจริญในวันสำคัญ เช่น วันปีใหม่ วันเกิด.
กระเษมน. เกษม, ความสุขสบาย, ความปลอดภัย, เช่น อันโอฬาริกประณีตกระเษมสุขสมมโนรถที่ปรารถนาใจในชาติเมื่อเป็นเทพยดานั้น (สามดวง).
เกษม(กะเสม) น. ความสุขสบาย, ความปลอดภัย, มักใช้เข้าคู่กับคำอื่น เช่น สุขเกษม เกษมศานต์, โบราณเขียนเป็น กระเษม, เขษม ก็มี.
คติสุขารมณ์น. ลัทธิที่ถือว่าความสุขทางผัสสะหรือโลกียสุขในชีวิตปัจจุบัน เป็นสิ่งสูงสุดหรือเป็นความดีสูงสุดของชีวิต.
ความอาการ เช่น ความทุกข์ ความสุข
จงเป็นคำช่วยกริยา บอกความบังคับ เช่น จงปฏิบัติตามระเบียบวินัย, หรือบอกความหวัง เช่น จงมีความสุขความเจริญ.
จตุรพิธพร(-พิดทะพอน) น. พร ๔ ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ, ใช้ในการให้พร ขอให้มีอายุยืน มีผิวพรรณผ่องใส มีความสุขกายสุขใจ และมีกำลังแข็งแรง.
จ๊ะจ๋าก. อาการที่คู่รักพูดคุยกันอย่างมีความสุข เช่น สองคนนั้นเขากำลังจ๊ะจ๋ากันอยู่ อย่าไปกวนเขา.
จุดหมาย, จุดหมายปลายทางน. จุดหรือสภาวะที่ต้องพยายามไปให้ถึง, จุดหรือสภาวะที่ตั้งใจจะให้บรรลุถึง, เช่น การเดินทางครั้งนี้มีจุดหมายที่จังหวัดสุโขทัย คนเรามีความสุขเป็นจุดหมายในชีวิต.
จุลอุปรากรน. ละครประเภทหนึ่ง มีดนตรีเป็นส่วนประกอบสำคัญ ดำเนินเรื่องด้วยการร้องเพลงผสมวงดุริยางค์คล้ายอุปรากรแต่มีบทสนทนา เนื้อเรื่องมีความร่าเริงขบขัน และมักจบลงด้วยความสุข.
เจ้าทุกข์น. ผู้ที่เสียหายได้รับทุกข์หรือเดือดร้อน, ผู้ที่ไม่มีความสุขใจ.
ชื่นใจก. มีความสุข, มีความพอใจ, เช่น ลูกมีความประพฤติดี พ่อแม่ก็ชื่นใจ กลิ่นดอกไม้หอมชื่นใจ.
นั่งกินนอนกินว. มีความสุขสบายมากโดยไม่ต้องทำมาหากินอะไร.
บุญ, บุญ-(บุน, บุนยะ-) น. ความสุข เช่น หน้าตาอิ่มบุญ
ผัสส-, ผัสสะน. การกระทบ, การถูกต้อง, เช่น ผัสสะทางกาย ผัสสะทางใจ, การที่ตา หู จมูก ลิ้น และกาย กระทบกับรูป เสียง กลิ่น รส และสิ่งที่รับรู้ได้ทางกาย เช่น ความสุขทางผัสสะ.
ผู้ส. ที่, ซึ่ง, เช่น บุคคลผู้กระทำความดีย่อมได้รับความสุข.
แผ่เมตตาก. ปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุข.
มงคล, มงคล-เรียกเครื่องรางของขลังที่เชื่อว่าจะนำความสุขความเจริญเป็นต้นมาให้ หรือป้องกันภัยอันตรายต่าง ๆ ว่า วัตถุมงคล
มิ่งมงคลน. สิ่งที่ถือว่าเป็นสิริมงคลอันจะนำความสุขความเจริญมาสู่.
มุทาน. ความยินดี, ความสุขใจ.
ไม่เป็นสุขว. ไม่มีความสุข.
ยั่งยืนก. ยืนยง, อยู่นาน, เช่น ขอให้มีความสุขยั่งยืน, คงทน เช่น สังขารไม่จีรังยั่งยืน เจดีย์นี้มีอายุยั่งยืนมาได้ ๗๐๐ ปีแล้ว.
รตะ(ระตะ) น. ความสุข, ความสนุก.
ร่มเย็นว. มีความสุขสบาย, ไม่มีความเดือดร้อน.
รักดีหามจั่ว รักชั่วหามเสาก. ใฝ่ดีจะมีความสุขความเจริญ ใฝ่ชั่วจะได้รับความลำบาก.
โลกียสุขน. ความสุขทางโลก, ความสุขทางกามารมณ์, เช่น การดูมหรสพเป็นโลกียสุขอย่างหนึ่ง.
วัตถุมงคลน. เครื่องรางของขลังที่เชื่อว่าจะนำความสุขความเจริญเป็นต้นมาให้หรือป้องกันภัยอันตรายต่าง ๆ เช่น ตะกรุด ผ้าประเจียด.
วางผังเมืองก. ควบคุมและกำหนดแนวทางในการพัฒนาเมืองและสภาพแวดล้อม โดยคำนึงถึงความสุข ความสะดวกสบาย ความปลอดภัย ความประหยัด และความสวยงามของชุมชนเป็นส่วนรวม.
แววว. สุกใส, วูบวาบ, เช่น ดวงตาฉายแววแห่งความสุข ขัดหัวเข็มขัดเสียแวว เพชรซีกมีแววน้อยกว่าเพชรลูก.
ศังกร(สังกอน) น. นามพระอิศวรผู้ประสาทความสุขเกษม.
สถาพร, สถาวร(สะถาพอน, -วอน) ว. ยืนยง, มั่นคง, เช่น ขอให้มีความสุขสถาพร สถิตสถาพร.
สร้างสรรค์ก. สร้างให้มีให้เป็นขึ้น (มักใช้ทางนามธรรม) เช่น สร้างสรรค์ความสุขความเจริญให้แก่สังคม.
สละ ๔ผละออก เช่น กัปตันสละเรือ, ละทิ้ง เช่น สละบ้านเรือนออกบวช, ละวาง, ปล่อยวาง, (สิ่งที่ยังต้องการจะรักษาไว้กับตนอยู่เพื่อเห็นแก่ความสุขความสงบเรียบร้อย หรือเพื่อพลีบูชาเป็นต้น), เช่น สละกิเลส.
สวรรค์ในอกนรกในใจ, สวรรค์อยู่ในอก นรกอยู่ในใจน. ความสุขที่เกิดจากการทำความดี หรือความทุกข์ที่เกิดจากการทำความชั่ว ย่อมอยู่ในใจของผู้ทำเอง.
สวัสดิ-, สวัสดิ์ ๑, สวัสดี ๑ความปลอดภัย เช่น ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ ขอให้มีความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคล ขอให้มีความสุขสวัสดี ขอให้สวัสดีมีชัย.
สวัสดิมงคลน. สิ่งที่ให้ความสุข ความเจริญรุ่งเรือง เช่น ประดิษฐานพระพุทธรูปไว้ในบ้านเพื่อสวัสดิมงคล.
สวัสติกะ(สะหฺวัดติกะ) น. สัญลักษณ์รูปกากบาทปลายหักมุมเวียนขวา ใช้เป็นเครื่องหมายแสดงความสุขสวัสดีมาแต่โบราณ สันนิษฐานกันว่าเป็นรูปดวงอาทิตย์โคจรเวียนขวา.
สว่างไสว(-สะไหฺว) ว. สว่างรุ่งเรืองทั่วไป เช่น บริเวณงานมีแสงไฟสว่างไสว, โดยปริยายหมายความว่า มีความสุข เช่น โลกนี้ช่างสว่างไสวเหลือเกิน เดี๋ยวนี้ฉันหมดหนี้สินแล้ว ชีวิตฉันจึงสว่างไสวขึ้น.
สันติสุขน. ความสุขที่เกิดจากความสงบ เช่น รัฐบาลบริหารประเทศเพื่อสันติสุขของประชาชน.
สำราญว. ที่ทำให้มีความสุขสบาย เช่น เรือสำราญ.
สุขนาฏกรรม(-นาดตะกำ) น. วรรณกรรมโดยเฉพาะประเภทละครที่ลงท้ายด้วยความสุขหรือสมหวัง เช่นเรื่องอิเหนา ศกุนตลา ชิงนาง ปริศนา, โดยปริยายหมายถึงเรื่องราวหรือเหตุการณ์ทั่ว ๆ ไปที่ลงท้ายด้วยความสุขหรือสมหวัง เช่น ชีวิตเธอเป็นเหมือนนวนิยายสุขนาฏกรรม แม้จะตกระกำลำบากในวัยเด็ก แต่แล้วก็ได้พบกับความสุขสมหวังในบั้นปลายชีวิต.
สุขารมณ์เรียกลัทธิที่ถือว่าความสุขทางผัสสะหรือโลกียสุขในชีวิตปัจจุบันเป็นสิ่งสูงสุดหรือเป็นความดีสูงสุดของชีวิต ว่า คติสุขารมณ์.
สุขาวดี(สุขาวะดี) น. แดนอันมีความสุขตามความเชื่อของลัทธิมหายาน.
สุขิน, สุขีน. ผู้มีความสุข.
สุขี ๆว. มีความสุข, มีความสบาย, เช่น ขอให้สุขี ๆ ถือไม้เท้ายอดทอง กระบองยอดเพชร.
สุคติ(สุคะติ, สุกคะติ) น. ภูมิที่ถือว่าไปเกิดแล้วมีความสุขความสบาย, สวรรค์, เช่น ขอให้วิญญาณไปสู่สุคติ.
เสาวภาคย์น. ความสุขเกษม, ความเจริญ, โชคลาภ, ความสำเร็จ.
โสมนัส ๑(โสมมะนัด) น. ความสุขใจ, ความปลาบปลื้ม, ความเบิกบาน.
หมาเห็นข้าวเปลือกน. คนที่อยากได้สิ่งที่เป็นประโยชน์หรืออำนวยความสุขสำราญให้แก่ตน แต่สุดความสามารถที่จะเอามาใช้หรืออำนวยประโยชน์ให้แก่ตนได้.
อุทัยน. การเกิดขึ้น เช่น สุโขทัย = การเกิดขึ้นแห่งความสุข, การตั้งขึ้น เช่น อรุโณทัย = การตั้งขึ้นแห่งอรุณ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
prudenceความรอบคอบ, ความสุขุม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
happinessความสุข [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Happinessความสุข [TU Subject Heading]
Happiness in adolescenceความสุขในวัยรุ่น [TU Subject Heading]
Happiness in old ageความสุขในผู้สูงอายุ [TU Subject Heading]
Young Ambassador of Virtueยุวทูตความดี " เป็นโครงการของกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับกระทรวงศึกษา- ธิการ เริ่มโครงการตั้งวันที่ 5 ธันวาคม 2542 เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม จริยธรรมและคุณธรรมในบรรดาเยาวชนไทย อันเป็นการเสริมคุณภาพของเยาวชนไทยให้มีครบทั้งความเก่ง ความดี และมีความสุข โดยหวังผลในที่สุดว่าคุณภาพของเยาวชนรุ่นใหม่ของไทยจะเป็นการเสริมสร้างพื้น ฐานความแข็งแกร่งแก่สังคมไทยและส่งเสริมให้ความสามารถในการแข่งขันของไทยใน โลกอนาคตมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในยุคโลกา- ภิวัฒน์ นอกจากการส่งเสริมให้เยาวชนไทยมีความรู้คู่คุณธรรมแล้ว โครงการยุวทูตความดียังส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนไทยและเยาวชนของ ประเทศต่าง ๆ โดยผ่านทางโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง (Sister schools - โรงเรียนในประเทศที่ต่างกันที่มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน) " [การทูต]
Diplomatist หรือ Diplomatใช้กับราชการทุกคนที่ประจำทำงานในด้านทางการทูต ไม่ว่าจะประจำอยู่ในกระทรวงการต่างประเทศ หรือในราชการต่างประเทศ คือ ในสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุล หรือในสำนักงานทางทูตอื่นๆในทรรศนะของ เซอร์แฮโรลด์ นิโคลสัน นักการทูตยอดเยี่ยมคนหนึ่งของอังกฤษ ได้ระบุไว้ว่า นักการทูตหรือ Diplomat จะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติดังต่อไปนี้ คือ ยึดถือความเป็นจริง มีความแม่นยำ สงบเยือกเย็น มีความอดกลั้น อารมณ์ดี มีความสงบเสงี่ยมและมีความจงรักภักดี ทั้งยังจะต้องเป็นผู้ที่มีสติปัญญา มีความรู้ มองเห็นการณ์ไกล มีความสุขุมรอบคอบ ใจดีกับแขกและผู้แปลกหน้า มีเสน่ห์ มีความอุตสาหะวิริยะ มีความกล้า และมีปฏิภาณในทำนองเดียวกัน Francoise de Callieres (1645-1717) นักการทูตชั้นเยี่ยมของฝรั่งเศส ซึ่งเคยเป็นเอกอัครราชทูตประจำโปแลนด์ ซาวอย ฮอลแลนด์ บาวาเรีย และลอเรน ได้เขียนหนังสือไว้เล่มหนึ่งชื่อว่า De la miniere avec les souverains เป็นเรื่องเกี่ยวกับวิธีการเจรจาทางการทูต ซึ่งจนถึงปัจจุบันยังเป็นที่รับรองกันทั่วไปว่าเป็นหนังสือที่ดีเยี่ยมเล่ม หนึ่ง หรือเป็นจินตกวีนิพนธ์เรื่องการดำเนินการทูตกับเจ้าผู้ครองนคร (Princes) สมัยนั้นCallieres ได้วางมาตรฐานของนักการทูตไว้สูงมากเพราะเขาเห็นว่า ไม่มีงานราชการใด ๆ ที่จะยากยิ่งไปกว่าการเจรจา ในการเจรจานั้น ผู้เจรจาจะต้องสามารถมองเห็นเหตุการณ์ทะลุปรุโปร่ง หรือมีสติปัญญาเฉียบแหลม มีความคล่องแคล่วกระฉับกระเฉง มีความละมุนละไม มีความรอบรู้และความเข้าใจอย่างกว้างขวาง ตลอดจนข้อสำคัญที่สุด ต้องเป็นผู้มีความสุขุมคัมภีรภาพ สามารถมองเห็นการณ์ไกลชนิดเจาะลึกทีเดียว นอกจากนี้ จะต้องเป็นผู้มีอารมณ์ขันอย่างสม่ำเสมอ ไม่โกรธง่าย มีจิตใจสงบเยือกเย็น มีความอดกลั้น พร้อมเสมอที่จะรับฟังทุกคนที่เขาพบด้วยความตั้งอกตั้งใจ พูดจาอย่างเปิดเผย และมีอารมณ์ร่าเริงไม่หน้าเง้าหน้างอ มีอัธยาศัยไมตรี รวมทั้งมีกิริยาท่าทางเป็นที่ต้องตาต้องใจกับทุกคน ในฐานะนักเจรจา (Negotiator) นักการทูตจะต้องมีคุณลักษณะและคุณสมบัติตามที่กล่าวมานี้เป็นอย่างน้อย เนื่องจากมีการเจรจาเป็นหน้าที่สำคัญที่สุดของนักการทูตนั่นเอง [การทูต]
Parliamentary Diplomacyการทูตแบบรัฐสภา หรือบางครั้งเรียกว่า Organization Diplomacy เช่น การทูตในองค์การสหประชาชาติ การทูตแบบนี้ต่างกับการทูตตามปกติที่ดำเนินกันในนครหลวงของประเทศ กล่าวคือ1. นักการทูตมีโอกาสติดต่อโดยใกล้ชิดกับสื่อมวลชนและกับนัการทูตด้วยกันจาก ประเทศอื่น ๆ รวมทั้งจากประเทศที่ไม่เป็นมิตรภายในองค์การสหประชาติ มากกว่าในนครหลวงของประเทศ แต่มีโอกาสน้อยกว่าที่จะติดต่อกับคนชาติของตนอย่างใกล้ชิด2. การพบปะติดต่อกับบรรดานักการทูตด้วยกันในองค์การสหประชาชาติ จะเป็นไปอย่างเป็นกันเองมากกว่าในนครหลวงของประเทศ3. ในองค์การสหประชาติ ประเทศเล็ก ๆ สามารถมีอิทธิพลในการเจรจากับประเทศใหญ่ ๆ ได้มากกว่าในนครของตน เพราะตามปกติ นักการทูตในนครหลวงมักจะติดต่ออย่างเป็นทางการกับนักการทูตในระดับเดียวกัน เท่านั้น แต่ข้อนี้มิได้ปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัดนักในสหประชาชาติ ในแง่การปรึกษาหารือกันระหว่างกลุ่ม ในสมัยก่อนที่สงครามเย็นจะสิ้นสุดในสหประชาชาติได้แบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม (Blocs) ด้วยกัน คือกลุ่มเอเชียอัฟริกา กลุ่มเครือจักรภพ (Commonwealth) กลุ่มคอมมิวนิสต์ กลุ่มละตินอเมริกัน กลุ่มยุโรปตะวันตก กลุ่มสแกนดิเนเวีย และกลุ่มอื่น ๆ ได้แก่ ประเทศที่มิได้ผูกพันเป็นทางการกับกลุ่มใด ๆ ที่กล่าวมา อนึ่ง ในส่วนที่เกี่ยวกับสงครามเย็น สมาชิกประเทศในสหประชาชาติจะรวมกลุ่มกันตามแนวนี้ คือ ประเทศนิยมฝักใฝ่กับประเทศฝ่ายตะวันตก (Pro-West members) ประเทศที่นิยมค่ายประเทศคอมมิวนิสต์ (Pro-Communist members) และประเทศที่ไม่ฝักใฝ่กับฝ่ายใด (Non-aligned members)เกี่ยวกับเรื่องการทูตในการประชุมสหประชาชาติ ในสมัยสงครามเย็น นักการทูตชั้นนำของอินเดียผู้หนึ่งให้ข้อวิจารณ์ว่า ไม่ว่าจะเป็นการประชุมพิจารณากัน การทะเลาะเบาะแว้งด้วยคำผรุสวาทหรือการแถลงโผงผางต่อกันนั้น ล้วนเป็นลักษณะที่ตรงกันข้ามกับลักษณะวิสัยของการทูตทั้งสิ้น ดังนั้น สิ่งที่เป็นไปในการประชุมสหประชาชาติ จึงแทบจะเรียกไม่ได้เลยว่าเป็นการทูต เพราะการทูตที่แท้จริงจะกระทำกันด้วยอารมณ์สงบ ใช้ความสุขุมคัมภีรภาพ ปราศจากกามุ่งโฆษณาตนแต่อย่างใด การแสดงต่าง ๆ เช่น สุนทรพจน์และภาพยนตร์นั้นจะต้องมีผู้ฟังหรือผู้ชม แต่สำหรับการทูตจะไม่มีผู้ฟังหรือผู้ชม (Audience) หากกล่าวเพียงสั้น ๆ ก็คือ ผู้พูดในสหประชาชาติมุ่งโฆษณาหาเสียง หรือคะแนนนิยมจากโลกภายนอก แต่ในการทูตนั้น ผู้พูดมุ่งจะให้มีการตกลงกันให้ได้ในเรื่องที่เจรจากันเป็นจุดประสงค์สำคัญ [การทูต]
Adjustment to Society, Successfulสามารถปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข [การแพทย์]
Anal Stageความสุขก็คือทวารหนัก, ขั้นทวาร [การแพทย์]
Autoeroticismเด็กหาความสุขกับตนเอง, พวกที่ชอบอวดอวัยวะเพศ [การแพทย์]
Comfortความสุขสบาย [การแพทย์]
Comfort, Physicalความสุขสบายด้านร่างกายความใกล้ชิดทางร่างกาย [การแพทย์]
Cost per Healthy Dayต้นทุนต่อจำนวนที่มีชีวิตอย่างมีความสุข [การแพทย์]
Fetishismพวกที่มีความใคร่กับวัตถุสิ่งของของเพศตรงข้าม,การมีความสุขทางเพศกับส่วนของร่างกายหรือวัตถุ,ประเภทสนใจในเรื่องสิ่งของหรือชอบสะสมของของเพศตรงข้าม [การแพทย์]
ความสุขความสุข, สิ่งที่ใช้บ่งบอกระดับสภาวะจิตใจของบุคคล ณ ช่วงเวลา หรือ สถานการณ์หนึ่ง ๆ ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามที่บุคคลนั้นรู้สึก (ปัจจัยภายนอกตัวบุคคล) และรับรู้ (ปัจจัยภายในบุคคล) จากสิ่งกระตุ้น โดยที่การรับรู้จะมีอิทธิพลเหนือกว่าความรู้สึก เพราะใช้สร้างสมดุลของร่างกายแล [สุขภาพจิต]
Libidoความรู้สึกทางเพศ, สัญชาตญาณการสร้างความสุขให้ตัวเองและเพื่อสืบพัน, ความต้องการทางเพศ, แรงดันทางเพศ, ความใคร่ทางเพศ [การแพทย์]
Life, Healthyมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุข [การแพทย์]
Masochismกามวิปริตชนิดเมโซคิสม์, กามวิปริต, พวกชอบถูกทรมาน, ประเภทชอบรับความรุนแรง, ชอบทำให้ตนเองไม่สบายใจทุกข์ทรมาน, การมีความสุขทางเพศจากการได้รับความเจ็บปวด [การแพทย์]
Masturbation, Infantileชอบลูบคลำอวัยวะเพศของตนเอง, การลูบคลำหรือถูอวัยวะเพศจนเกิดความสุขสุดยอด, สำเร็จความใคร่ด้วยตนเองวัยทารก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Well, I'm gonna let you bask in your glory,เยี่ยม ฉันจะไปเอง และปล่อยให้คุณมีความสุขกับเกียรติยศของคุณ Pret-a-Poor-J (2008)
But we were happy for a time.แต่เรามีความสุขมาก ๆ เวลานั้น Pret-a-Poor-J (2008)
I suppose there could be some excruciating pleasure in that.ฉันสนับสนุนที่นั้นถึงแม้ว่ามันจะทำให้ทุกข์ และมีความสุขไปด้วยก็ตาม Pret-a-Poor-J (2008)
And a bowl of ice cream, she's happy as a clam.และถ้วยไอศกรีม -เธอก็มีความสุขจะตายละ อูว There Might be Blood (2008)
Oh, well, I still hope you enjoyed yourself tonight.หวังว่าคืนนี้คุณคงมีความสุขนะ Committed (2008)
He wants her to be happy too.เขาต้องการให้เธอมีความสุขด้วย Adverse Events (2008)
In completely happy and fulfilled relationships?มีความสุขสมบูรณ์แบบและมีสัมพันธุ์ภาพที่ดี Adverse Events (2008)
She makes me happy. I make her happy.เธอทำให้ผมมีควมสุขและ\ ผมก็ทำให้เธอมีความสุข Adverse Events (2008)
She wants to think, for a moment, that she had a happy family.แม่คุณอาจจะคิด แค่ซักวินาที ว่าอย่างน้อยเธอก็มีครอบครัวที่มีความสุข Birthmarks (2008)
If you're happy, I'm...ถ้าคุณมีความสุข.. ฉัน.. Lucky Thirteen (2008)
If you're happy, I'm...ถ้าคุณมีความสุข.. Lucky Thirteen (2008)
Everyone's happy until they unwrap that pretty present and find they got a wall clock in the shape of Africa.มันยังไม่จบ ทุกคนมีความสุขจนกระทั่งพบว่า ตัวเองอยู่กับปัจจุบัน และพบว่ามีนาฬิการูปแอฟริกา แขวนอยู่บนผนัง Joy (2008)
Cuddy will be the happiest new mother you've ever seen.คัดดี้อาจจะมีความสุขมากกว่า แม่คนไหนๆที่นายเคยเห็น Joy (2008)
To make them happy.ทำให้พวกเขามีความสุข Joy (2008)
Technically, to see if they can be happy.ทางเทคนิคแล้ว ถ้าพวกเขามีความสุข Joy (2008)
Is that why you do drugs? Because you're happy?ทำไมคุณใช้ยา เพราะคุณมีความสุขหรือ? Joy (2008)
Most people do 'em because they want to be happy.คนส่วนมาทำแบบนี้เพราะ ต้องการจะมีความสุข Joy (2008)
Kid couldn't get happy, but she could get stressed by daddy dying.เด็กเลยไม่มีความสุข แต่อาจจะเครียด กับการที่พ่อกำลังจะตาย Joy (2008)
Um, I'm--I'm happy here.อืม.. ฉันมีความสุขที่นี่ The Itch (2008)
You don't seem very happy.คุณไม่ได้ดูเหมือนว่ามีความสุข The Itch (2008)
The corollary, which you keep forgetting, is that you have to grab any chance for happiness.ผลตามมาคือสิ่งที่นายกำลังลืม คือโอกาศที่นายจะคว้าเอาความสุขเอาไว้ได้ The Itch (2008)
I want you to be happy.ฉันต้องการให้นายมีความสุขด้วย The Itch (2008)
Everybody will be happier if House and I aren't dating.ทุกๆคนจะมีความสุข ถ้าเฮาส์กับฉันไม่ได้เดทกัน The Itch (2008)
He doesn't even think he's happy here.เขาไม่ได้แม้แต่คิดว่า เขามีความสุขที่นี่ The Itch (2008)
Don't lock yourself up, pretend you're happy.อย่าปิดตัวเอง อย่าหลอกตัวเองว่ามีความสุข The Itch (2008)
That she's safe and happy?นั่นทำให้เธอปลอดภัยและมีความสุข Emancipation (2008)
Silent and unhappy is better than vocal and unhelpful.เงียบและไม่มีความสุขดีกว่า\ ออกเสียงมาให้รำคาญและช่วยอะไรไม่ได้ Emancipation (2008)
A week ago, he was a happy little boy playing with his brother, and now he can barely lift his head.สัปดาห์ที่แล้วเขายังเป็น เด็กเล็กๆที่มีความสุขอยู่เลย เล่นกับพี่เขา แต่ตอนนี้เขาไม่มีแรงที่จะยกหัวเลย Emancipation (2008)
She's happy you're gonna be fine.เธอมีความสุขที่คุณดีขึ้น Dying Changes Everything (2008)
But she'd be happier if you were gonna be fine five minutes ago.แต่เธอมีความสุขกว่า ที่คุณดีขึ้นเมื่อ 5 นาทีก่อน Dying Changes Everything (2008)
I was so happy.ตอนนั้นฉันมีความสุขมาก Akai ito (2008)
I'm so happy.ผมมีความสุขมากๆ Akai ito (2008)
and all sadness be halved. 1 September 2006 Meiขอให้แม่ของอัคคุงหายไวๆ /N เมื่อใดที่ฉันอยู่กับเธอขอให้ความสุขมีมากขึ้นๆเป็นนสองเท่า และความเศร้าทั้งหมดขอให้หายไป /N 1 พฤศจิกายน 2006 Akai ito (2008)
You must believe me when I say it gives me no pleasure to see your people suffering.โปรดเชื่อในสิ่งที่ข้าพูด ข้าไม่มีความสุขที่เห็นราษฏรของท่านหิวโหย The Labyrinth of Gedref (2008)
- You look happy. - I picked these for you.คุณท่าทางมีความสุขนะ The Mark of Nimueh (2008)
I take no pleasure in this.ข้าไม่ได้มีความสุขกับการสั่งประหารใครหรอกนะ The Mark of Nimueh (2008)
Following a fierce battle with Majin Buu- the Earth enjoyed a long period of peace-หลังจากการต่อสู้อันโหดร้าย กับจอมมารบู โลกก็มีความสุข มีสันติภาพเป็นระยะเวลานาน Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
It's great to be outมีความสุขที่ได้มาเที่ยวที่แบบนี้ Portrait of a Beauty (2008)
Nowadays watching my grandson is more pleasing than paintingทุกวันนี้ก็เห็นเขามีความสุข กับการได้ดูภาพเหล่านั้น Portrait of a Beauty (2008)
What pleases you, these days?แล้วความสุขของเจ้าคืออะไร Portrait of a Beauty (2008)
Woman who wears this will be happy and that'll make me happyหากนางคนนั้นสวมชุดนี้แล้วมีความสุข นั่นก็ทำให้ข้าสุขใจแล้ว Portrait of a Beauty (2008)
I'll pray that we live together happily, painting pictures and making mirrorsข้าขอพรให้เรา ได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข ให้เจ้าได้เขียนภาพ ส่วนข้าก็ทำกระจกเงาไป Portrait of a Beauty (2008)
I was the happiest when there was nothing but painting between usข้ามีความสุขมากเมื่อระหว่างเรานั้น มีความสัมพันธ์แค่เพียงงานศิลป์ Portrait of a Beauty (2008)
I wanted to make you happy.อยากให้ลูกมีความสุข To Kill the King (2008)
But I am happy!แต่หนูมีความสุขอยู่แล้ว To Kill the King (2008)
Nothing would give me greater happiness.คงไม่มีอะไรทำให้ข้า มีความสุขมากกว่านี้แล้ว To Kill the King (2008)
Afternoon Radio with Hyun-soo Nam wishes Jung-nam and her family all the best.พวกเรา "รายการ นัม ฮยุน ซู เรดิโอ" หวังว่า คุณ จัง นัม จะพบแต่ความสุขตลอดไป Scandal Makers (2008)
Being a free agent has its own enjoymentsเป็นอิสระ มีความสุขเป็นของตัวเอง Iljimae (2008)
I guess you have a happy life.ข้าว่าเจ้าจะมีชีวิตที่มีความสุข Iljimae (2008)
And even said that practicing happily is her biggest goal...และยังพูดว่าการซ้อมที่มีความสุขคือเป้าหมายที่ใหญ่ที่สุดของเธอ... Beethoven Virus (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความสุข[n.] (khwāmsuk) EN: happiness ; pleasure ; felicity ; bliss; contentment   FR: bonheur [m] ; joie [f] ; plaisir [m] ; bien-être [m] ; félicité [f] (litt.)
ความสุขุม[n.] (khwām sukhum) EN: prudence   
ความสุขใจ [n.] (khwām sukjai) EN: happiness   
ความสุขสบาย[n.] (khwām suksabāi) EN: happiness   
มีความสุข[adj.] (mī khwāmsuk) EN: happy   FR: heureux
มีความสุขมาก[v. exp.] (mī khwām suk māk) EN: be on cloud nine   FR: être au septième ciel ; être aux anges
สิทธิที่จะมีความสุข[n. exp.] (sitthi thī ja mī khwāmsuk) FR: droit au bonheur [m]
ส่งความสุขปีใหม[v. exp.] (song khwāmsuk pīmai) FR: envoyer des voeux de bonne année
ความสุขใจ [v.] (sukjai) EN: be pleased   

English-Thai: Longdo Dictionary
to be on the top of the worldเป็นสำนวนแปลได้สองแบบ คือ มีความสุขอย่างล้นหลาม มีความสุขที่สุด หรือประสบความสำเร็จอย่างสูง
joy(n) ความปีติยินดี, สิ่งที่ทำให้ดีอกดีใจ, ความสุขสบายใจ, ความดีใจ, ความเบิกบานใจ , ecstasy

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aplomb[N] ความสุขุม, Syn. poise, coolness, self-possession, Ant. panic, discomposure
bad[ADJ] ไม่มีความสุข, See also: ไม่พอใจ, ผิดหวัง, Syn. unfavorable, unfortunate, Ant. favorable, pleasant
badly[ADV] ไม่มีความสุข, See also: ทรมาน, Syn. unhappily, unfavourably, Ant. happily, well
beatify[VT] ทำให้เกิดความสุข, See also: ทำให้ปิติ
beatitude[N] ความสุขอย่างยิ่ง, See also: ความปิติอย่างยิ่ง, Syn. blessedness, happiness
bitter-sweet[ADJ] ซึ่งนำมาซึ่งความสุขผสมความเศร้า
blessed[ADJ] มีโชค, See also: มีความสุข
bliss[N] ความสุขสำราญอันสุดยอด, See also: ความสุขบนสวรรค์, ความสุขอันล้นพ้น, สวรรค์, Syn. happiness, joy, Ant. grief, sorrow
blissful[ADJ] ผาสุก, See also: มีความสุข, Syn. ecstatic, joyful
blissfulness[N] ความสุข, See also: ความสบายใจ, ความสุขสำราญ, ความปิติยินดี, Syn. happiness, joy, Ant. grief, sorrow
be beside oneself[PHRV] ตื่นเต้นมาก (เพราะโกรธหรือมีความสุข), See also: ตื่นเต้น
be down in the dumps[IDM] ไม่สุขสบาย, See also: ไม่มีความสุข
be washed up[PHRV] โดนทำลาย, See also: มีชีวิตแต่งงานที่ไม่มีความสุข
cheerful[ADJ] มีความสุขและมองโลกในแง่ดี, See also: สดชื่น, ร่าเริง, แช่มชื่น, สดใส, Syn. gay, merry, optimistic, Ant. unhappy, depressed
cheerfully[ADV] อย่างร่าเริง, See also: อย่างมีความสุขและมองโลกในแง่ดี, Syn. cheerily, happily, Ant. sadly, morosely
cheery[ADJ] ที่มีความสุข, See also: สดชื่น, แจ่มใส, Syn. bright, cheerful, lively
comfort[N] ความสบายใจ, See also: ความสุขสบาย, ความอบอุ่นใจ, Syn. relaxation, satisfaction, contentment, ease, rest, assuagement, gratification, pleasure, happiness, complacency, complancence, Ant. discomfort, uneasiness, distress
content[VT] ทำให้พอใจ, See also: ทำให้มีความสุขกับสภาพของตนเอง
Darby and Joan[IDM] ตายายที่อยู่กินกันอย่างมีความสุข
drag on[PHRV] ทำให้มีชีวิตอยู่อย่างไม่มีความสุข, See also: อยู่อย่างเป็นทุกข์, Syn. drag out
drag out[PHRV] ทำให้มีชีวิตอยู่อย่างไม่มีความสุข, See also: อยู่อย่างเป็นทุกข์, Syn. drag on
eat one's heart out[IDM] ทุกข์ทรมานมากกับ, See also: อยู่อย่างไม่มีความสุข
fool's paradise[IDM] ความสุขไม่แท้, See also: ความสุขที่อยู่ไม่นาน
darken[VT] ทำให้ไม่มีความสุข, See also: ทำให้เศร้า, Syn. depress
darken[VI] ทำให้ไม่มีความสุข, See also: ทำให้เศร้า, Syn. depress
dejected[ADJ] อย่างผิดหวัง, See also: อย่างไม่มีความสุข
deliberateness[N] ความรอบคอบ, See also: ความสุขุม
deliberation[N] ความรอบคอบ, See also: ความสุขุม, การใคร่ครวญ, Syn. consideration, thought
delight[N] ความยินดี, See also: ความปิติยินดี, ความสุขใจ, ความดีใจ, Syn. enjoyment, joy, pleasure, Ant. unhappiness, sadness, woe, misery
delight[VI] พอใจ, See also: มีความสุข, ยินดี, ปลาบปลื้ม, Syn. exult, celebrate, joy, Ant. be downeast
depressed[ADJ] เศร้าสลด, See also: ห่อเหี่ยว, หดหู่, หมดกำลังใจ, สิ้นหวัง, ไร้ความสุข, Syn. unhappy, hopeless, depressive, Ant. hopeful, cheerful
desolate[VT] ทำให้ไม่มีความสุข, See also: ทำให้โศกเศร้า, ทำให้ทุกข์ทรมาน, Syn. distress, sadden
desolate[ADJ] หดหู่ใจ, See also: หดหู่, เหี่ยวแห้ง, ไร้ความสุข, Syn. dispirited, heartsick, Ant. hopeful, cheerful
desolately[ADV] อย่างหดหู่ใจ, See also: อย่างไม่มีความสุข
despondency[N] ความหมดหวัง, See also: ความหมดกำลังใจ, ความสิ้นหวัง, การไร้ความสุข, Syn. discouragement, Ant. hopefulness, cheerfulness
dildo[N] สิ่งที่มีรูปร่างเหมือนอวัยวะเพศชาย ใช้สำหรับให้ความสุขทางเพศ, Ant. hasten, hurry
distressed[ADJ] ไม่มีความสุข, See also: คับแค้นใจ, เสียใจ, กังวลใจ, Syn. anquished, anxious, worried, troubled
distressful[ADJ] ไม่มีความสุข
distressfully[ADV] อย่างเป็นทุกข์, See also: อย่างไม่มีความสุข
distressing[ADJ] ไม่มีความสุข, See also: คับแค้นใจ, เสียใจ, กังวลใจ, Syn. anquished, anxious, worried, troubled
distressingly[ADV] อย่างเป็นทุกข์, See also: อย่างไม่มีความสุข
ease[N] ความสะดวก, See also: ความสุขสบาย, Syn. comfort, Ant. discomfort
elate[VT] ทำให้มีความสุข, See also: ทำให้ปิติยินดี, Syn. cheer, exhilarate, inspire
elated[ADJ] ซึ่งมีความสุขมาก, See also: ชื่นใจ, ปิติยินดี, Syn. ecstatic, exhilarated, jubilant
enjoyment[N] ความเพลิดเพลิน, See also: ความสนุกสนาน, ความหรรษา, ความบันเทิง, ความสุข, ความเบิกบานใจ, ความรื่นรมย์, สิ่งที่น่ารื่นร, Syn. gratification, pleasure, satisfaction
eudaemonism[N] หลักคำสอนที่ประเมินคุณค่าของชีวิตจากความสุข, Syn. eudemonism
eudemonism[N] ความสุข, See also: หลักคำสอนที่ประเมินคุณค่าของชีวิตจากความสุข, Syn. eudaemonism
euphoric[ADJ] ปลาบปลื้ม, See also: อิ่มเอิบ, มีความสุขที่สุด, Syn. ecstatic, elated, overjoyed
exhilarate[VT] ทำให้เบิกบานใจ, See also: ทำให้มีความสุข, Syn. cheer, enliven, invigorate
felicitous[ADJ] ความเหมาะสม, See also: ความยินดี, การมีความสุข, Syn. appropriate, suitable, well-chosen, Ant. unsuitable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aplomb(อะพลอม'อะพลัม') n. ความสุขุม, ความมั่นใจ, ความปราศจากความประหม่า
balance(แบล'เลินซฺ) n. ความสมดุล,ดุลยภาพ,สติ,ความสุขุม,ตาชั่ง,ตาเต็ง,ตาชู,คันชั่ง,งบดุล,ยอดยกไป,ปิดบัญชีคงเหลือ,จำนวนเหลือ,กลุ่มดาวตราชู vt. ทำให้สมดุล, Syn. symmetry -Conf. rest
ball(บอลล์) {balled,balling,balls} n. ลูกบอล,ลูกตา,บุคคล vt. ทำให้เป็นลูกบอล,สังวาส,งานรื่นเริงขนาดใหญ่ที่หรูหราและมีการเต้นรำ,สโมสรสันนิบาต,เวลาที่มีความสุข vi. จับเป็นก้อนลูกบอล,สังวาส,เป็นเวลาที่มีความสุข, See also: baller n. คำที่มีความหมายเหม
bask(บาสคฺ) {basked,basking,bask} vi. ตากให้อุ่น,ตากแดด,อาบแดด,ได้รับความสุข vt. เผยกับความอุ่นหรือความร้อน
beatify(บิแอท'ทิไฟ) {beatified,beatifying,beatifies} vt. ทำให้เกิดความสุข,ประสาทพร,ทำพิธีประสาทพรแก่คนตาย., See also: beatification n. ดูbeatify
beatitude(บีแอท'ทิทิวดฺ) n. ความสุขสุดขีด,สุขคติ,การประสาทพร
blase(บลาเซ') adj. เบื่อหน่ายต่อชีวิต,เบื่อหน่ายในการเสพย์ความสุข
bless(เบลส) {blessed/blest,blessed/blest,blessing,blesses} vt. อวยพร,ให้ศีลให้พร,ให้เจริญ,ให้มีความสุข,สรรเสริญ,ให้ศักดิ์สิทธิ์,ขีดกากบาทบนหน้าอกตัวเอง,อธิษฐานให้พระเจ้าให้พรแก่,ประสาทพร,คุ้มครอง,ปกป้อง,สาปแช่ง, See also: blesser n. คำที่มีความหมาย
blessed(เบลส'ซิด,เบลสทฺ) adj. มีโชค,มีความสุข,ศักดิ์สิทธิ์,น่าบูชา,อัปรีย์,สาปแช่ง, See also: blessedness n., Syn. hallowed ###A. sad
blessing(เบลส'ซิง) n. การให้พร,การทำให้ศักดิ์สิทธิ์,ผลประโยชน์,ความกรุณา,ของขวัญ,สิ่งทำให้โชคดีหรือมีความสุข,การสรรเสริญบารมี,การบูชา,การเห็นด้วย, Syn. grace,benediction
blest(เบลส'ซิด,เบลสทฺ) adj. มีโชค,มีความสุข,ศักดิ์สิทธิ์,น่าบูชา,อัปรีย์,สาปแช่ง, See also: blessedness n., Syn. hallowed ###A. sad
bliss(บลิส) n. ความสุขอันล้นพ้น,ความสุขบนสวรรค์,สวรรค์, Syn. rapture
bon voyagen. (บอน'วอยยา'ฺ,-อิจ) n.,Fr. ขอให้โชคดีในการเดินทาง ขอให้มีความสุขในการเดินทาง
bucked(บัคท) adj. เหนื่อย,อ่อนเพลีย,มีความสุข
cloud(เคลาดฺ) {clouded,clouding,clouds} n. เมฆ,เงามืด,ความมืดมัว,รอยด่าง,มลทิน -Phr. (on a cloud มีความสุขที่สุด) -Phr. (under a cloud ภาวะเสื่อมเสีย,ภาวะที่น่าสงสัย,ภาวะที่ขายหน้า) vt. ปกคลุมไปด้วยเมฆ,ทำให้มืดสลัว,ทำให้เป็นเงา,ให้ร้าย,ใส่ร้าย,ทำให้ยุ่งเหยิงใจ
comforting(คัม'เฟิร์ทิง) adj. ให้ความสุขสบาย,ซึ่งปลอบโยน,ซึ่งปลอบใจ
countenance(เคา'นะเนินซฺ) n. หน้าตา,สีหน้า,โฉมหน้า,หน้า,การสนับสนุน,การให้กำลังใจ,สีหน้าที่ใจเย็น,ความสุขุม vt. อนุญาต,ยอม,เห็นด้วย,สนับสนุน,ให้กำลังใจ, See also: countenancer n., Syn. appearance
deliberation(ดิลิบบะเร'เชิน) n. ความสุขุม,ความรอบคอบ,เจตนา,การพิจารณาหารือ,การปรึกษา,ความเชื่องช้า, Syn. thought ###A. haste
delight(ดิไลทฺ') {delighted,delighting,delights} n. ความยินดี,ความปีติยินดี,ความสุขใจ,สิ่งที่ให้ความสุขใจ. vt. ให้ความสุขใจ,ให้ความพอใจ. vi. มีความยินดี,มีความปลื้มปีติ, Syn. enjoyment-A. disgust
delightful(ดิไล'ฟูล) adj. ซึ่งให้ความสุขใจ,ยินดีมาก,สุขใจมาก., See also: delightfulness n.
discretion(ดิสเครช'เชิน) n. ความสุขุม,การไตร่ตรองอย่างรอบคอบ,ความระมัดระวัง., See also: discretionary adj. ดูdiscretion discretional adj. ดูdiscretion
elate(อิเลท') {elated,elating,elates} vt. ทำให้มีความสุขมาก,ทำให้ปีติยินดี,ทำให้ร่าเริง adj. ร่าเริง,ปีติยินดี,อิ่มอกอิ่มใจมาก, Syn. excite
elated(อิเล'ทิด) adj. มีความสุขมาก,ภูมิใจมาก,ปีติยินดี,อิ่มอกอิ่มใจมาก, See also: elatedness n.
elysium(อีลิซ'เซียม) n. สวรรค์,ความสุข
felicitate(ฟีลิส'ซิเทท) vt. แสดงความยินดี,อวยพร,ทำให้มีความสุข., See also: felicitator n.
felicity(ฟิลิส'ซิที) n. ความสุข,แหล่งของความสุข,ความสามารถ,ความเชี่ยวชาญ,โชคดี
forlorn(ฟอร์ลอร์น') adj. โดดเดี่ยว,เปล่าเปลี่ยว,ถูกทอดทิ้ง,ไม่มีเพื่อนฝูง,ไม่มีความสุข,น่าสงสาร,ระทมทุกข์,สิ้นหวัง,สิ้นเนื้อประดาตัว., See also: forlornly adv. forlornness n., Syn. pitiful,-A. cheerful
happily(แฮพ'พะลี) adj. อย่างมีความสุข, Syn. luckily
happiness(แฮพ'พีนิส) n. ความสุข, Syn. beatitude,bliss
heaven(เฮฟ'เวิน) n. ท้องฟ้า,สวรรค์,พระเจ้า,อำนาจสวรรค์., See also: heavens คำอุทานแสดงความประหลาดใจ,การเน้นหรืออื่น ๆ โอ้สวรรค์,ความสุขที่สุด,สถานที่สุขที่สุด,สุขาวดี, Syn. paradise,blisss,ecstasy
hedonic(ฮีดอน'นิค) adj. เกี่ยวกับความสุขสบาย,เกี่ยวกับความเพลิดเพลิน., See also: hedonically adv.
hedonism(เฮด'ดะนิสซึม) n. ทฤษฎีที่เชื่อว่าความสุขสบายหรือความเพลิดเพลินเป็นยอดปรารถนาที่สุด.
jollify(จอล'ละไฟ) {jollified,jollifying,jollifies} vt.,vi. รื่นเริง,สนุกสนาน,หาความสุข, Syn. frolic
jolly(จอล'ลี) {jollied,jollying,jollies} adj. รื่นเริง,สนุกสนาน,เบิกบานใจ,มีความสุข,มีเสน่ห์,ใหญ่,ละเอียด,มึนเมานิดหน่อย vt. พูดดีกับ,พูดด้วยอารมณ์ดี adv. อย่างยิ่ง,มาก. n. ความสนุกสนาน,ความตื่นเต้นที่มีความสุข., See also: jollily adv. ดูjolly joll
joy(จอย) {joyed,joying,joys} n. ความปีติยินดี,สิ่งที่ทำให้ดีอกดีใจ,ความสุขสบาย. vi. รู้สึกปีติยินดี,ดีใจ,เบิกบานใจ, Syn. ecstasy
joyful(จอย'ฟูล) adj. ปีติยินดี,ปลื้มปีติ,ดีอกดีใจ,เบิกบานใจ,รื่นเริง,ซึ่งทำให้มีความสุข., See also: joyfulness n. ดูjoyful
joyless(จอย'ลิส) adj. ไม่มีความสุข,ไม่รื่นเริง,เศร้า,หดหู่ใจ,หม่นหมอง
kick(คิค) {kicked,kicking,kicks} v. เตะ,ถีบ,ตีกลับ,เตะฟุตบอล ได้คะแนน,เลิก,ต่อต้าน,ตีกลับ,มีกำลังวังชา n. การเตะ,การเตะลูกออกนอกเส้น,การไล่ออกจากงาน,การถีบกลับ (ของปืน) ,ข้อขัดแย้ง,การบ่น,พลังงาน,กำลัง,ความตื่นเต้น (อย่างมีความสุข) ,ความสนใจที่รุนแรงแต่ชั่วคราว,ล
levelheaded(เลฟ'เวลเฮดดิด) adj. สุขุม,รอบคอบ., See also: levelheadedness n. ความสุขุม,ความรอบคอบ. levellheadedness n. ความสุขุม,ความรอบคอบ
levellheaded(เลฟ'เวลเฮดดิด) adj. สุขุม,รอบคอบ., See also: levelheadedness n. ความสุขุม,ความรอบคอบ. levellheadedness n. ความสุขุม,ความรอบคอบ
luxurious(ลักซู' เรียส) adj. ฟุ่มเฟือย,หรูหรา,บำรุงความสุข,โอ่อ่า, See also: luxuriously adv. luxuriousness n., Syn. voluptuous
luxury(ลัค' ซะรี) n. ความฟุ่มเฟือย,ความหรูหรา,การเพลิดเพลินหาความสุขสบาย,ความโอ่อ่า,สิ่งอำนายความสุขสบายอย่างฟุ่มเฟือย -adj. เกี่ยวกับความฟุ่มเฟือย,เกี่ยวกับการเพลิดเพลินหาความสุขสบายอย่างฟุ่มเฟือย, Syn. voluptuousness,
masochism(แมส'ซะคิสซึม) n. กามวิตถารชนิดหนึ่งที่ได้รับความสุขหรือความพอใจเมื่อตัวเองถูกโบยตีหรือทำให้เจ็บ (ตรงกันข้ามกับ sadism) ,ความสุขหรือความพอใจดังกล่าว., See also: masochist n. masochistic adj.
materialism(มะเทีย'เรียลลิสซึม) n. ลัทธิวัตถุนิยม,ลัทธิเห็นแก่เงินทอง,ลัทธิเห็นแก่เงินทอง,ลัทธิยึดถือความสุขทางกาย
merry(เมอ'รี) adj. ร่าเริง,เบิกบานใจ,ครึกครึ้น,รื่นเริง,สนุกสนาน,ซึ่งทำให้เกิดความสุข,เพลิดเพลิน,บันเทิงใจ. -Phr. (make merry เฉลิมฉลองรื่นเริง), See also: merriment n., Syn. cheerful
miser(ไม'เซอะ) n. คนขี้เหนียว,คนโลภ,คนที่ไม่มีความสุข, Syn. screw
miserable(มิส'เซอระเบิล) adj. ทุกข์ยาก,ไม่มีความสุข,ยากจน,น่าดูถูก,เลว,น่าสังเวช., See also: miserableness n. miserably adv.
misery(มิซ'เซอะรี) n. ความทุกข์ยาก,ความยากเข็ญ,ความไม่มีความสุขอย่างมาก,ความเจ็บปวด, Syn. suffering
pleasure(เพลส'เชอะ) n. ความพอใจ,ความถูกใจ,ความสบาย,ความสุข,ความยินดี,ความต้องการ,ความปรารถนา. vt. ทำให้พอ,ทำให้ถูกใจ,ทำให้สบาย. vi. ยินดี,พอใจ., See also: pleasureless adj. pleasurelessly adv. pleasureful adj., Syn. happine
poise(พอยซ) n. ภาวะดุลยภาพ,ความเสมอภาค,การทรงตัว,สติ,ความสุขุม,ความมั่นใจ,อิริยาบถของร่างกาย,การบินร่อน. -v. ทรงตัว,ปรับตัว,ทำให้อยู่ในดุลยภาพ., See also: poiser n., Syn. composure

English-Thai: Nontri Dictionary
bask(vi,vt) ตากแดด,อาบแดด,ได้รับความสุข
beatification(n) การประสาทพร,ความสุข
blessed(adj) ได้รับพร,มีความสุข
blessedness(n) ความผาสุก,ความสุข
bliss(n) ความผาสุก,ความสุข
blissful(adj) เต็มไปด้วยความสุข
contentment(n) ความพึงพอใจ,ความสำราญใจ,ความจุใจ,ความสุขเกษม
coolness(n) ความเย็น,ความเยือกเย็น,ความสุขุม,ความใจเย็น,ความเฉยเมย
deliberation(n) การตรึกตรอง,การปรึกษาหารือ,การใคร่ครวญ,เจตนา,ความสุขุมรอบคอบ
discretion(n) ความสุขุม,ความรอบคอบ,การตัดสินใจ,ดุลพินิจ,การไตร่ตรอง
discretionary(adj) ด้วยความสุขุม,ด้วยความรอบคอบ,เกี่ยวกับการตัดสินใจ
felicity(n) ความสุข,ความผาสุก,ความเหมาะสม,ความยินดี
forethought(n) การคิดล่วงหน้า,ความสุขุม,ความรอบคอบ
happiness(n) ความสุข,ความสบายใจ,ความยินดี,ความเบิกบาน,ศุภมงคล
hilarity(n) ความเฮฮา,ความร่าเริง,ความสุขสันต์,ความสนุกสนาน
pleasure(n) ความพอใจ,ความเพลิดเพลิน,ความยินดี,ความสุข
PRESENCE OF presence of mind(n) ความมีสติ,ความสุขุม,ความหนักแน่น
prudence(n) ความรอบคอบ,ความระมัดระวัง,ความสุขุม,ความพิถีพิถัน
repose(n) การพักผ่อน,การนอน,ความสงบ,ความสำรวม,ความสุขุม
SELF-self-possession(n) ความมีสติ,ความสงบ,ความสุขุม,ความเยือกเย็น
shrewdness(n) ความสุขุม,ความฉลาด,ความหลักแหลม,ความเฉลียวฉลาด
sobriety(n) ความเงียบขรึม,ความสุขุม,ความมีสติ
welfare(n) สวัสดิภาพ,สวัสดิการ,ความสุขสบาย
wisdom(n) ความเฉลียวฉลาด,ความรอบรู้,ปัญญา,ความสุขุม,การไตร่ตรอง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
frolicked (vt ) เล่นอย่างมีความสุข play happily (of children, young animals) ตัวอย่าง The puppies frolicked in the garden. Frolicked in the autumn mist in a land called Honallee. (from Puff, the magic dragon)
See also: S. play happily,
grean[เกรียน] (n adv ) เป็นนิสัยหนึ่งของบุคคลยังไม่พ้นจากทางโลก ไม่รับฟังความเห็นผู้อื่น ตั้งตนเองเป็นหลัก มีความคิดอยู่ในฝันของตนเอง มีผู้อื่นยกย่องเห็นในตวามสามารถในด้านถนัดของตนเองแล้วมีความสุข
joie de vivre (n ) ความสุขของการใช้ชีวิต

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
嬉しい[うれしい, ureshii] (adj) ดีใจ, มีความสุข, See also: A. 悲しい,
幸い[さいわい, saiwai] (adj) มีความสุข, See also: S. 幸せ,
幸せ[しあわせ, shiawase] (n) ความสุข ความโชคดี, See also: S. 幸福,
幸福[こうふく, koufuku] (n) ความสุข ความโชคดี
幸福な[こうふくな, koufukuna] (adj) มีความสุข/โชคดี

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
皆さん 始めまして どぞよろしくね 俺毎日ゆっくり飲んで遊んで 仕事あまりしてない。 恋人探してるん[minasan hajimemashite dozoyoroshikune ore mainichi yukkuri non de asonde shigoto amarishitenai . koibito sagashi terun] มีความสุขนะคะ ฉันรักเธอ

German-Thai: Longdo Dictionary
je(adv) เคย, เท่าที่เคยมา เช่น Sie ist glcklicher als je. เธอมีความสุขกว่าที่เคยเป็น , See also: S. jemals
Glück(n) |das, nur Sing.| ความสุข
elend(adj adv) หดหู่, เศร้าสร้อย, ไม่มีความสุข เช่น Ich fühle mich heute elend. วันนี้ผมรู้สึกหดหู่จัง, See also: S. traurig, unglücklich, verzweifelt,
Wohlbefinden(n) |das, nur Sg.| ความสุขสบาย
gönnen(vt) |gönnte, hat gegönnt, jmdm. etw.| ยินดีมีเมตตา, ยินดีที่คนอื่นมีความสุขความสำเร็จ เช่น Sie gönnte ihm den geschäftlichen Erfolg von Herzen.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top