Search result for

*ความรัก*

(262 entries)
(0.0139 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ความรัก, -ความรัก-
Longdo Dictionary อังกฤษ (EN) - ไทย (TH)
xoxo (slang ) คำลงท้ายจดหมายหรือข้อความ ที่แสดงถึงความรัก, ความจริงใจ,​ หรือ มิตรภาพ โดยสัญญลักษณ์ x และ o หมายถึงการจูบและกอด
See also: Hugs and kisses

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
charity (n ) จิตกุศล การกุศล ความใจบุญ ความรักอันบริสุทธิ์
See also: S. Love,
พัลลภัช (n ) ที่เกิดแห่งความรัก

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความรัก[N] love, See also: affection, fondness, Ant. ความเกลียด, Example: ความรักทำให้พ่อแม่สละทุกสิ่งเพื่อลูกได้, Thai definition: ความชอบอย่างผูกพันพร้อมด้วยชื่นชมยินดี
ความรักชาติ[N] patriotism, Example: รัฐบาลพยายามปลุกความรักชาติให้เกิดในหมู่ประชาชน
ความรักใคร่[N] affection, See also: love, Syn. ความรัก, Ant. ความเกลียด, Example: ถ้ามนุษย์ทุกคนอยู่ด้วยกันอย่างมีความรักใคร่ก็จะทำให้โลกนี้สงบสุข, Thai definition: ความรู้สึกพอใจผูกพัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กลอนเพลงยาวน. กลอนที่เขียนขึ้นเพื่อแสดงความรัก หรือเล่าสู่กันฟัง เป็นต้น ขึ้นต้นด้วยวรรครับหรือวรรคที่ ๒ ของบท.
กามเทพน. เทพเจ้าแห่งความรัก.
กาโมทย(-โมด) ว. เป็นที่ตั้งขึ้นแห่งความรัก, น่ารัก, เป็นที่เกิดแห่งความรัก, เช่น พรมงคลน้นนโสด แก่แก้วกาโมทยมหิษี กัลยาณีสาวสวรรค์ประเสริฐนั้น (ม. คำหลวง ทศพร).
ไข้ใจน. ความระทมใจเนื่องจากผิดหวังในความรักเป็นต้น.
ค่าวน. กลอนหรือกวีนิพนธ์แบบหนึ่ง มักใช้แต่งรำพันความรักหรือแต่งเป็นเรื่อง เช่น ค่าวเรื่องจำปาสี่ต้น หมายถึง คำกลอนเรื่องจำปาสี่ต้น.
จูบก. เอาจมูกสัมผัสสูดแสดงความรักหรือความใคร่.
ใจเดียวว. ไม่หลายใจ, มีความรักและซื่อตรงในบุคคลเดียวหรือสิ่งเดียวไม่เปลี่ยนแปลง.
ฉันท- ๒, ฉันท์ ๒, ฉันทะน. ความพอใจ, ความรักใคร่, ความชอบใจ, ความยินดี
ฉันทาคติน. ความลำเอียงเพราะความรักใคร่ชอบใจ เป็นอคติ ๑ ในอคติ ๔ ได้แก่ ฉันทาคติ โทสาคติ ภยาคติ และโมหาคติ.
ชาตินิยม(ชาดนิยม) น. ลัทธิที่ถือชาติเป็นใหญ่, ความรักชาติ.
ตาบอดน. ตามืด, ตามองไม่เห็น, โดยปริยายหมายถึงหลงผิดไปชั่วคราวไม่รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูก เช่น เพราะความรักเลยทำให้เขาตาบอดไปชั่วระยะหนึ่ง.
ตาหวาน ๑น. ตาที่มีเสน่ห์ชวนให้รัก, ตาแสดงความรัก.
ทาส, ทาส-ผู้ที่ยอมตนให้ตกอยู่ในอำนาจสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น เป็นทาสการพนัน เป็นทาสยาเสพติด เป็นทาสความรัก เป็นทาสเงิน, ผู้ที่อุทิศตนแก่สิ่งที่เลื่อมใสศรัทธา เช่น เป็นทาสความรู้.
ที่ไหนคำใช้ในข้อความคาดคะเนว่าคงจะไม่เป็นเช่นนั้น เช่นนี้ มีความหมายว่า ไฉน, ฉันใด, อย่างไร, เช่น แล้วว่าอนิจจาความรัก พึ่งประจักษ์ดั่งสายน้ำไหล ตั้งแต่จะเชี่ยวเป็นเกลียวไป ที่ไหนเลยจะไหลคืนมา (อิเหนา).
ทูนหัวน. คำพูดแสดงความรักใคร่หรือยกย่อง เช่น พ่อทูนหัว แม่ทูนหัว.
เปรม(เปฺรม) น. ความรัก, ความชอบใจ.
พ่อเจ้าประคุณคำเรียกแสดงความรักใคร่หรือประชดประชัน แล้วแต่น้ำเสียง (ใช้แก่ผู้ชาย) เช่น โถ ! พ่อเจ้าประคุณของย่า เจ็บไหม ทำไมไม่นอนที่โรงละครเลยล่ะพ่อเจ้าประคุณ.
พิสมัย ๑(พิดสะไหฺม) น. ความรัก, ความปลื้มใจ, ความชื่นชม.
เพลงยาวน. หนังสือหรือจดหมายถึงคู่รัก แต่งเป็นกลอนแสดงข้อความรักหรือตัดพ้อเป็นต้น.
มโนชน. “เกิดแต่ใจ” คือ ความรัก.
มิตรจิตน. ความมีนํ้าใจเอื้อเฟื้อเสมือนเพื่อนรัก, ความรักใคร่ประนีประนอมฐานเพื่อนรัก, เช่น มีมิตรจิตต่อกัน.
เมตตาน. ความรักและเอ็นดู, ความปรารถนาจะให้ผู้อื่นได้สุข, เป็น ๑ ในพรหมวิหาร ๔ คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา.
แม่เจ้าประคุณคำเรียกแสดงความรักใคร่หรือประชดประชัน แล้วแต่น้ำเสียง (ใช้แก่ผู้หญิง) เช่น แม่เจ้าประคุณของยายสบายดีหรือ ดึกแล้วแม่เจ้าประคุณยังไม่กลับบ้านเลย.
รงค-, รงค์ความกำหนัด, ตัณหา, ความรัก
รติความรัก, ความกำหนัด, แผลงใช้ว่า ฤดี หรือ รดี ก็ได้.
รักสามเส้าน. ความรักที่ชาย ๒ คนรักหญิงคนเดียวกัน หรือหญิง ๒ คนรักชายคนเดียวกัน.
รักดะ, รักตะมีความกำหนัด, มีความรักใคร่.
รัดรึงก. กอดแน่น, ผูกแน่น, เช่น ความรักรัดรึงใจ.
รับรักก. ตอบรับความรัก, ไม่ปฏิเสธความรัก.
โรยราก. น้อยไป, เสื่อมไป, เช่น ความรักโรยรา.
ลูกน. ผู้มีกำเนิดจากพ่อแม่ หรือโดยปริยายถือว่ามีฐานะเสมือนลูก, คำที่พ่อแม่เรียกลูกของตนโดยตรง หรือเรียกเด็กอื่นหรือผู้เยาว์กว่าผู้พูดหลายปีด้วยความรู้สึกรักและเอ็นดู เช่น ลูกกินยาเสียซิ, คำที่ลูกใช้แทนชื่อตนเวลาพูดกับพ่อแม่ด้วยความรักและเคารพ เช่น ลูกยังไม่ง่วงนอน
เล้าโลมก. กอดจูบลูบคลำแสดงความรัก, พูดปลอบโยนให้โอนอ่อนตาม, โลมเล้า ก็ว่า.
โลมเล้าก. กอดจูบลูบคลำแสดงความรัก, พูดปลอบโยนให้โอนอ่อนตาม, เล้าโลม ก็ว่า.
วัจฉละ(วัดฉะละ) ว. มีใจกรุณา, เอ็นดู, อ่อนโยน, มีความรักใคร่.
ศฤงคาร(สิงคาน, สะหฺริงคาน) น. สิ่งให้เกิดความรัก, บริวารหญิงผู้บำเรอความรัก เช่น สาวศฤงคารคนใช้ (ม. คำหลวง ทานกัณฑ์).
ศฤงคารรส(สะหฺริงคานระรด, สิงคาระรด) น. รส ๑ ใน ๙ รสของวรรณคดี มีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับความรัก เช่น เรื่องลิลิตพระลอมีเนื้อเรื่องเป็นศฤงคารรส.
สวาท(สะหฺวาด) น. ความรัก ความพอใจ หรือความยินดีในทางกามารมณ์ เช่น รสสวาท พายุสวาท ไฟสวาท.
สะบั้นว. อาการที่แยกหรือขาดจากกันอย่างเด็ดขาด เช่น สัมพันธภาพขาดสะบั้น ความรักขาดสะบั้น, โดยปริยายหมายความว่า อย่างยิ่ง, อย่างมาก, เช่น กินสะบั้น.
สัขยะ(สักขะยะ) น. มิตรภาพ, ความสนิทสนมกัน, ความรักใคร่กัน.
สายใจน. กระแสแห่งความรักและความผูกพัน, เรียกผู้ที่เป็นที่รักดังดวงใจ.
สายใยน. โลหะเส้นเล็ก ๆ ขดเป็นวงในเครื่องนาฬิกาชนิดที่ไม่มีลูกตุ้ม ทำให้เกิดแรงเหวี่ยง บังคับให้นาฬิกาเดินเที่ยงตรง, โดยปริยายหมายถึงความผูกพัน เช่น สายใยแห่งความรักระหว่างแม่กับลูก.
สิงคาร(-คาน) น. ศฤงคาร, สิ่งให้เกิดความรัก, บริวารหญิงผู้บำเรอความรัก.
สิเนหะ, สิเนหา, สิเน่หา(สิเหฺน่หา) น. ความรัก, ความมีเยื่อใย, เช่น เขาให้สร้อยเส้นนี้แก่ฉันด้วยความสิเน่หา.
สื่อน. ผู้หรือสิ่งที่ติดต่อให้ถึงกันหรือชักนำให้รู้จักกัน เช่น เขาใช้จดหมายเป็นสื่อติดต่อกัน กุหลาบแดงเป็นสื่อของความรัก, เรียกผู้ที่ทำหน้าที่ชักนำเพื่อให้ชายหญิงได้แต่งงานกัน ว่า พ่อสื่อ หรือ แม่สื่อ
สุกงอมก. แก่จัดจนเกือบเน่าหรือเละ เช่น มะม่วงสุกงอมคาต้น, โดยปริยายหมายความว่า เต็มที่ เช่น ความรักของเขาสุกงอม แก่แล้วก็เหมือนผลไม้ที่สุกงอม.
เสนห-, เสนหา, เสน่หา(สะเนหะ-, สะเน-, สะเหฺน่-) น. ความรัก.
หน่ายก. เบื่อ, จืดจาง, คลายจากความพัวพัน, คลายจากความรัก, มักใช้เข้าคู่กับคำ เบื่อ เป็น เบื่อหน่าย.
อกหักว. พลาดหวัง (มักใช้ในด้านความรัก).
อาการนาม(อาการะนาม) น. คำนามที่บอกกิริยาอาการหรือความปรากฏเป็นต่าง ๆ ของคน สัตว์ และสิ่งของ ซึ่งมาจากคำกริยาหรือคำวิเศษณ์ที่มักมีคำ “การ” หรือ “ความ” นำหน้า เช่น การยืน การเดิน การอยู่ ความรัก ความดี ความสวย.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
patriotismความรักประเทศชาติ, ความรักปิตุภูมิ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
affection๑. ความชอบ, ความรัก๒. สภาพเป็นโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
natural affectionความรักฉันญาติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Courtly loveความรักในราชสำนัก [TU Subject Heading]
Loveความรัก [TU Subject Heading]
Love in adolescenceความรักในวัยรุ่น [TU Subject Heading]
Love in literatureความรักในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Love in motion picturesความรักในภาพยนตร์ [TU Subject Heading]
Love, maternalความรักของแม่ [TU Subject Heading]
Patriotismความรักชาติ [TU Subject Heading]
Add Life to Yearsให้ความรักพิทักษ์อนามัยผู้สูงวัยอายุยืน [การแพทย์]
Affectionอารมณ์รักและพึงใจ, ความรัก, ทัศนคติด้านความรู้สึก [การแพทย์]
Bondingความรัก,ความใกล้ชิดสนิทสนม [การแพทย์]
Electronegativityอิเล็กโตรเนกาติวิตี,การดึงดูดอีเล็คตรอน,มีความรักอีเล็กตรอนสูง,อิเล็คโตรเนกาติวิตี,อีเล็กโตรเนกาทิพวิตี,อิเลคโตรเนคกาทิวิตี้ [การแพทย์]
Foreplayการประเล้าประโลมแสดงความรัก,การประเล้าประโลม [การแพทย์]
Loveรัก, ความรัก [การแพทย์]
Love Hungerขาดความรัก [การแพทย์]
Love Needsความต้องการความรัก, ความต้องการในด้านความรัก [การแพทย์]
Mothering, Deprived of Love andขาดความรักความอบอุ่นจากแม่ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Love.ความรัก The Couple in the Cave (2010)
Just for the pursuit of unconditional love?แค่การแสวงหาของ ความรักที่ไม่มีเงื่อนไข Joy (2008)
It's a fake thing. There's no unconditional love.มันเป็นเรื่องหลอกๆ ไม่มีความรักที่ไม่มีเงื่อนไข Joy (2008)
And that's when I realized, you know, it could be.ไม่เคยมีความรัก และนั่นเมื่อฉันยอมรับความจริง คุณรู้ไหม.. Joy (2008)
Bad lovin' gone bad.ความรักที่แย่กำลังแย่ขึ้นอีก The Itch (2008)
Lost love.เสียความรัก Last Resort (2008)
Nothing I'm gonna say to that crank whore... is gonna make her feel loved.เชื่อฉันสิ ไม่มีอะไรที่ฉันจะพูด กับนังขี้ยาเเพศยา... ให้เธอรู้สึกถึงความรักได้หรอก Pilot (2008)
One's an act of kindness, of love, the other of evil.1 เป็นการกระทำเพราะความรัก อีก 1 เป็นการกระทำของความชั่วร้าย The Mark of Nimueh (2008)
He's in love.เขากำลังมีความรัก The Mark of Nimueh (2008)
Love's young dream here in fucking cutie cottage?ความรักวันแรกแย้มในบ้านความรักเหี้ยๆ Episode #1.5 (2008)
Maybe you can sacrifice even love?บางทีความรักอาจทำให้ท่าน รู้จักคำว่าเสียสละ Portrait of a Beauty (2008)
I had no choice but to love even thatข้ามิอาจเลือกที่จะปฏิเสธความรักได้ Portrait of a Beauty (2008)
Or is it love that you don't know?หรือท่านไม่เข้าใจความรักกันแน่ Portrait of a Beauty (2008)
Your counsel is invaluable, as is your friendship and your love.คำปรึกษาของเจ้าหาค่าไม่ได้ เช่นเดียวกับมิตรภาพ และความรักของเจ้า To Kill the King (2008)
Of fire, of love, of death.ของพลังชีวิต ของความรัก ของความตาย Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Niki Sanders is a loving and dedicated mother...นิกิ แซนเดอร์เป็นแม่ ที่ทุ่มเทและเต็มไปด้วยความรัก Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Now, that's brotherly love.นั่นคือความรักระหว่างพี่ชายน้องชาย Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
In the middle of a love triangleท่ามกลางความรักสามเส้า Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Now, her father awaits to warmly embrace her.ตอนนี้ คุณพ่อของเธอจะต้องยอมรับเธอและความฝันของเธอด้วยความรัก Scandal Makers (2008)
So I decided to stop being a nuisance, and stop burdening my dad!ฉัน ผู้ซึ่งไม่เคยสัมผัสถึงความรักระหว่างพ่อลูกมาก่อน และแทบจะไม่รู้ค่าของเงินเลย ได้ตัสินใจแล้วว่า จะหางานและเลิกเป็นภาระให้พ่อสักที Scandal Makers (2008)
Didn't you? Then you came looking for me to be your father?ไม่ใช่หรอ งั้นอะไรล่ะ เธอหวังจะได้รับความรักแบบพ่อจากฉันหรอ Scandal Makers (2008)
What's this? "Peace and Love"?นี่อะไรเหรอ "สันติภาพกับความรักThe Bank Job (2008)
Love, like eternal breathing always smiles at you.ความรัก เหมือนกับลมหายใจออก ยิ้มให้คุณเสมอ Heartbreak Library (2008)
Why is love driving everyone crazy?ทำไมความรัก ทำให้ทุกคนเป็นบ้า Heartbreak Library (2008)
As for romance, you have to make the right choice.เรื่องความรัก เธอต้องเลือกให้ดีนะ Heartbreak Library (2008)
Do you know what a book and a lover have in common?คุณรู้จักหนังสือที่เกี่ยวกับพื้นฐานความรัก Heartbreak Library (2008)
For a life it could have lived as a human who carried the love for his beloved in his heart.สำหรับชีวิตหนึ่งที่อยู่เพื่อมอบความรัก สำหรับคนรักของเขา Heartbreak Library (2008)
Love in the pastความรักในอดีต Heartbreak Library (2008)
This person told me that past love never changes.คนนนี้บอกว่า ความรักในอดีตไม่เคยเปลี่ยน Heartbreak Library (2008)
Because as she said past love never changes.เหมือนที่เธอพูดว่า ความรักในอดีตไม่เคยเปลี่ยน Heartbreak Library (2008)
Love?ความรักรึ Babylon A.D. (2008)
By marrying you, I lost his love forever.เมื่อแต่งงานกับท่าน ฉันสูญเสียความรักจากเขาไปตลอดกาล The Secret of Moonacre (2008)
Our love could bring our families back together!ความรักของเรา จะนำทั้งสองตระกูลกลับมาอยู่ร่วมกันได้ The Secret of Moonacre (2008)
Doesn't love change everything?ความรักจะเปลี่ยนทุกสิ่งยังงั้นหรือ ? The Secret of Moonacre (2008)
You took everything I held dearly and ripped it away from me...ท่านเอาทุกสิ่งที่ฉันครอบครองด้วยความรัก .. เอาไปจากฉัน The Secret of Moonacre (2008)
A person like you should learn more about love.คนอย่างคุณจะต้องเรียนรู้เรื่องความรักอีกมาก My Sassy Girl (2008)
If not, then it's not love.แต่ถ้าคุณไม่ทำอย่างนั้น มันก็ไม่ใช่ความรัก My Sassy Girl (2008)
I'll live on until I learn what love is.ฉันจะมีชีวิตอยู่ต่อไป จนกระทั่งฉันรู้ว่าความรักคืออะไร My Sassy Girl (2008)
-What does a girl know about love?-เด็กผู้หญิงคนหนึ่งจะไปรู้อะไรเกี่ยวกับความรักThe Curious Case of Benjamin Button (2008)
I wish I knew love like that.ฉันรู้ว่า ความรัก เป็นแบบนี้ Superhero Movie (2008)
- and her unending love.และความรักที่ไม่สิ้นสุดของเธอ Superhero Movie (2008)
Loved ones could be great source of comfort.ความรักก่อให้เกิดความสุข Passengers (2008)
There goes the baddest ass in the yard Sounds like you in love, homie.งานนี้ล่ะถึงเวลาลุยกันแล้ว แสดงความรักกันมั่งซิว้า Death Race (2008)
It would be the most unselfish act of love, I've ever seen.มันจะเป็นความรักที่ไร้การเห็นแก่ตัวที่สุด ตั้งแต่ที่ชั้นเคยเห็นมาเลย Death Race (2008)
Until I married you, Thomas. And I was happy to give it up for love.จนข้าได้มาสมรสกับท่านไง และข้าก็ละทิ้งทุกอย่างเพื่อความรักได้ The Other Boleyn Girl (2008)
- A man's love is worthless.- ความรักจากบุรุษนั้นไม่มีค่าอะไรนักหรอก The Other Boleyn Girl (2008)
Our mother succumbed to love. Look what it got her.แม่ของเราก็เลือกความรัก แต่ดูที่นางได้รับสิ The Other Boleyn Girl (2008)
Love is of no value without power and position.ความรักจะปราศจากค่าใดๆ หากไม่มีอำนาจและประโยชน์มาเกี่ยวข้อง The Other Boleyn Girl (2008)
Hardly conducive to passion....พูดจากระซิบกระซาบอย่างนี้ ยากที่จะนำสู่ความรักใคร่ The Other Boleyn Girl (2008)
The love I have for my brother is the natural love any sister would have for someone with whom she's grown up nursed when sick, played with as a child.ความรักที่ข้ามีต่อพี่ชาย เป็นความรักธรรมดาที่น้องสาวพึงจะมี ให้แก่พี่ชาย ผู้ซึ่งได้เติบโตมาด้วยกัน ดูแลกันยามเจ็บป่วย เล่นสนุกกันครั้งเยาว์วัย The Other Boleyn Girl (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยความรักใคร่[adv.] (dōi khwām rakkhrai) EN: affectueusement   
ความรัก[n.] (khwām rak) EN: love ; affection ; fondness   FR: amour [m] ; passion [f] ; affection [f]
ความรักชาติ[n. exp.] (khwām rak chāt) EN: patriotism   FR: patriotisme [m] ; amour de la patrie [f]
ความรักของแม่[n. exp.] (khwām rak khøng maē) FR: amour maternel [m]
ความรักใคร่[n.] (khwām rakkhrai) EN: affection ; love   FR: affection [f]
มีความรัก[adj.] (mī khwām rak) EN: affectionate   FR: amoureux ; épris ; affectueux
แสดงความรัก[adj.] (sadaēng khwām rak) EN: amorous   FR: amoureux

English-Thai: Longdo Dictionary
crime of passion(n) อาชญากรรมที่มีต้นเหตุจากความรักความหึงหวง
Taj Mahal(n) ทัชมาฮาล อนุสรณ์สถานแห่งความรักของจักรพรรดิ์อินเดียที่ชื่อ Mughal Emperor Shāh Jahān ทัชมาฮาลถูกสร้างเพื่อรำลึกถึงภรรยาที่รักของพระองค์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
affection[N] ความรัก, See also: ความรักใคร่, Syn. love, fondness, liking
affectionate[ADJ] ซึ่งรักใคร่, See also: ซึ่งแสดงถึงความรัก, Syn. loving, tender, fond
amative[ADJ] เกี่ยวกับความรักใคร่, Syn. amorous, affectionate, passionate
amatory[ADJ] เกี่ยวกับการแสดงความรัก, Syn. amorous, passionate, erotic
amorous[ADJ] ที่เต็มไปด้วยความรัก, Syn. passionate, affectionate, loving
amorously[ADV] ด้วยเสน่หา, See also: ด้วยความรักใคร่
amorousness[N] ความรักและปรารถนา
amour-propre[N] ความรักตัวเอง (ภาษาฝรั่งเศส), Syn. self-esteem
Aphrodite[N] เทพเจ้าแห่งความรักและความสวยงามของกรีก
ballad[N] เพลงช้าที่มีใจความบรรยายถึงความรัก, See also: เพลง, โคลงที่มีใจความเป็นบรรยายโวหาร, Syn. ballade
bear hug[N] กอดแน่นๆ แสดงความรัก, Syn. cuddle
calf love[N] ความรักแบบเด็กๆ, Syn. puppy love
caress[N] การสัมผัสด้วยความรัก, Syn. embrace, touch
caressing[ADJ] ที่สัมผัสด้วยความรักใคร่
courtship[N] การขอความรัก, Syn. courting, wooing
cuddle[VI] กอดด้วยความรักใคร่
cuddle[VT] กอดด้วยความรักใคร่, Syn. hold, hug, embrace
cuddle[N] การกอดด้วยความรักใคร่, Syn. embrace, hug
chase after[PHRV] พยายามตามจีบหรือขอความรัก
chuck oneself at[PHRV] พยายามเอาชนะใจ (เพื่อให้ได้ความรักมา), Syn. fling at, hurl at
cupboard love[IDM] ความรักที่มีให้กับบางคนเพื่อหวังจะได้บางสิ่งเช่น อาหาร, เสื้อผ้า ฯลฯ
cut out[PHRV] แทนที่ (ความรักหรือธุรกิจ)
dally with[PHRV] ทำเป็นล้อเล่น (เรื่องความรัก) กับ (เพศตรงข้าม), See also: ทำเจ้าชู้กับ, เกี้ยวเล่นกับ, Syn. flirt with
dote on[PHRV] แสดงความรักต่อ...มากเกินไป, See also: ชอบ...มากเกินไป, Syn. dote upon
dote upon[PHRV] แสดงความรักต่อ...มากเกินไป, See also: ชอบ...มากเกินไป, Syn. dote on
dote[VI] ให้ความรักมากเกินไป, See also: หลงใหล, ชื่นชมมากเกินไป, เลื่อมใสมากเกินไป, บูชามาก, Syn. adore, cherish, worship, Ant. loathe, hate, despise
embrace[N] การสวมกอดอย่างรักใคร่, See also: การโอบกอด, การกอดแสดงความรัก
endear[VT] ทำให้เป็นที่รักใคร่, See also: ทำให้ได้รับความรักใคร่, ทำให้ได้รับความชื่นชอบ, Syn. attach, charm
endearment[N] การทำให้เป็นที่รัก, See also: การแสดงความรัก, Syn. affection, fondness, love
feeling[N] ความเข้าใจ, See also: ความรัก, ความเห็นใจ, ความเมตตา
fervor[N] ความรู้สึกท่วมท้น, See also: ความรักท่วมท้น, ความศรัทธาแรงกล้า, Syn. ardor, fervour, zeal, Ant. indifference, unconcern
fervour[N] ความรู้สึกท่วมท้น, See also: ความรักท่วมท้น, ความศรัทธาแรงกล้า, Syn. ardor, fervor, zeal, Ant. indifference, unconcern
fond[ADJ] ด้วยความรักใคร่, See also: เต็มไปด้วยความรักใคร่, Syn. loving, affectionate, Ant. cool, hostile
fondle[VT] ลูบไล้ด้วยความรัก, See also: ลูบไล้, เล้าโลม, กอด, Syn. caress, cuddle, pet
fondness[N] ความชอบ, See also: ความพอใจ, ความชอบพอ, ความชื่นชอบ, ความรักใคร่, Syn. affection, love, Ant. hatred, dislike
go on[PHRV] ผิดหวังในความรัก
go through[PHRV] เตรียมทำ (บางสิ่ง) เพื่อแสดงว่าจงรักภักดีหรือมีความรักต่อ (บางคน)
gone on[PHRV] มีความรักกับ, See also: หลงรักใน, Syn. go on
heart[N] ความรัก, See also: ความเอ็นดู
love[N] ความรัก, See also: ความชอบ, ความพอใจ, ความเสน่หา, Syn. affection, fondness, tenderness, adoration, warmth, Ant. hate, hatred
love match[N] การแต่งงานด้วยความรัก
loveless[ADJ] ที่ปราศจากความรัก
lovey-dovey[ADJ] แสดงออกทางความรักอย่างเปิดเผย (คำสแลง)
loving[ADJ] แสดงความรัก, See also: รู้สึกรัก, ชอบ, Syn. affectionate, adoring, passionate, fond
moon away[PHRV] ปล่อยเวลาผ่านไปอย่างไร้ความสุข(มักจากความรัก), Syn. mope away
Oedipus complex[N] การที่เด็กผู้ชายมีความรักแม่แต่ไม่ชอบพ่อ
pacifism[N] ความรักสันติภาพ, See also: การรักสงบ
patriotism[N] ความรักชาติ, Syn. alligiance, civism, nationality
pet[VI] กอดด้วยความรัก, See also: ลูบไล้อย่างเอ็นดู, Syn. fondle, caress, cuddle, Ant. hit, beat, slap
Platonic love[N] ความรักบริสุทธิ์ระหว่างชายหญิงโดยไม่มีเพศสัมพันธ์เกี่ยวข้อง, See also: มิตรภาพ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agape 2(อะเกพ) n., (pl. -pae, -pai) ความรักของพระเจ้าหรือพระคริสต์ที่มีต่อมวลมนุษย์, ความรักของคริสเตียนที่มีค่อคริสเตียนด้วยกัน, ความรักแบบพี่แบบน้อง (love of God, for mankind)
amative(แอม' มะทิฟว) adj. เกี่ยวกับความรัก, ชอบรัก. -amativeness n. (amorous)
amatory(แอม' มะโทรี) adj. เกี่ยวกับคนรักหรือความรักหรือแสดงความรัก., Syn. amatorial
amor patriae(อา' มอร์' พา' ทริอี) n. ความรักชาติ (love of country, patriotism)
amorist(แอม' มะริส) n. คนรัก, คนที่ชอบรัก, ผู้ที่เขียนเรื่องราวเกี่ยวกับความรัก
amorous(แอม' มะเริส) adj. ชอบรัก, เจ้าชู้, อยู่ความรัก, แสดงความรัก, เกี่ยวกับความรัก. -amorousness, amorosity n., Syn. concupiscent, erotic, adoring)
amour(อะมัวร์') n. เรื่องรัก ๆ ใคร่ ๆ , ความรัก, เรื่องชู้สาว, Syn. love affair, liaison, romance
amour-propre(อะมัวพรอ' พระ) n., fr. ความรักตัวเอง, ความหยิ่งในศักดิ์ศรี
aphrodite(แอฟ'ระไดทฺ) n. เทพเจ้า แห่งความรักและความสวยงามของกรีก., Syn. Cytherea
bosom(บูซ'เซิม) n. หน้าอก,อก,อกเสื้อ,เต้านมสตรี,สันอก,สถานที่อบอุ่นใจและน่าอยู่,น้ำใจ,ส่วนภายใน adj. เกี่ยวกับหน้าอก, (เพื่อน) สนิท,ลับ vt. สงวนไว้ในหัวใจด้วยความรัก,ถนอมรัก
broken-heartn. ความท้อแท้หมดหวัง,ความเศร้าสลด,ความผิดหวังในเรื่องความรัก,ความเสียใจมาก, See also: broken-hearted adj. ดูbroken-heart
bushido(บุ'ชิโด) n. หลักเกณฑ์หรือสิทธิของนักสู้ซามูไรที่ยืนหยัดในความรักภักดีและถือเกียรติศักดิ์เหนือชีวิต
character(แค'ริคเทอะ) n. ตัวอักษร,อักขระ,อุปนิสัย,คุณสมบัติ,ลักษณะพิเศษ,หลักความประพฤติ,ความรักหรือหยิ่งในศักดิ์ศรี,ชื่อเสียงที่ดี,เกียรติคุณ,ฐานะตัวในเรื่อง,บทบาทในละครหรือภาพยนตร์,สัญลักษณ์, See also: characterisation,characterization n.
charityแช'ริที) n. ความใจบุญ,การกุศล,ภราดรภาพ,ความรักของพระผู้เป็นเจ้า,เงินทำทาน,งานสงเคราะห์,มูลนิธิสงเคราะห์,สถาบันสงเคราะห์, Syn. benevolence
chauvinism(โช'วะนิซซีม) n. การแสดงความรักชาติอย่างรุนแรงที่ชอบต่อสู้วิวาท,การยึดถืออุดมการณ์อย่างอคติ, See also: chauvinist n. chauvinistic adj.
cherish(เชอ'ริช) {cherished,cherishing,cherishes} vt. ทะนุถนอม,รัก,ยึดมั่น,สงวนในดวงใจด้วยความรัก., See also: cherishingly adv., Syn. sustain ###A. neglect
conquest(คอน'เควสทฺ) n. การปราบ,การพิชิต,การเอาใจหรือความรัก,ผู้ถูกชนะใจหรือความรัก,สิ่งที่พิชิตมาได้, Syn. triumph,victory
cordial(คอร์'เดียล) adj. ด้วยความรักใคร่,ด้วยมิตรไมตรีจิต,ด้วยน้ำใสใจจริง,อบอุ่น,สนิทสนม. n. ยาบำรุงหัวใจ,เหล้าหวานหอมที่เจือปนเครื่องเทศ,ยากระตุ้น., See also: cordialness n., Syn. warm,sincere ###A. cool,cold
courtship(คอร์ท'ชิพ) n. การเกี้ยว,การจีบ,การขอความรัก,ระยะเวลาที่มีการเกี้ยวกัน,การประจบ
cupid(คิว'พิด) n. เทพเจ้าแห่งความรักของชาวโรมัน เป็นเด็กทารกเปลือยกาย มีปีก ศรและธนู,กามเทพ
dote(โดท) {doted,doting,dotes} vi. ให้ความรักมากเกินไป,ชอบมากเกินไป,โอ๋,มีสติเลอะเลือน (โดยเฉพาะในวัยชรา)
embersไฟที่ยังคุอยู่,ถ่านไฟแห่งความรัก
erotic(อีรอท'ทิค) adj. เกี่ยวกับกาม,เกี่ยวกับความใคร่,ซึ่งกระตุ้นกำหนัด n. บทกวีที่เกี่ยวกับความรักทางเพศ,บุคคลที่มีความต้องการทางเพศรุนแรง., See also: erotically adv. ดูerotic
fondle(ฟอน'เดิล) {fondled,fondling,fondles} vt. ลูบไล้ด้วยความรัก,จบด้วยความรัก,กอด. vi. แสดงความชอบหรือความรัก (โดยกริยา คำพูด หรือการกอด) . -fondler n., See also: fondlingly adv.
fondness(ฟอน'นิส) n. ความชอบ,ความรัก,ความงมงาย
frigg(ฟริก) n. เทพธิดาแห่งเมฆท้องฟ้าและความรักแห่งการสมรส., Syn. frigga
frigga(ฟริก) n. เทพธิดาแห่งเมฆท้องฟ้าและความรักแห่งการสมรส., Syn. frigga
gallant(แกล'เลินทฺ) adj. กล้าหาญ,ชอบช่วยเหลือคนอื่น,สง่างาม,สุภาพ,เอาอกเอาใจสตรี,เจ้าชู้,จีบผู้หญิงเก่ง,มีลักษณะของอัศวิน. n. บุรุษที่กล้าหาญชอบช่วยเหลือผู้อื่น,บุรุษที่สง่างาม,คนเจ้าชู้,คนรัก,ชู้รัก. vt. ขอความรักจาก,กระทำเป็นคนรักของ,เอาใจผู้หญิง. vi. จีบผู้หญ
gest(เจสทฺ) n. เรื่องราว,นิทาน,บทกวีเกี่ยวกับความรักหรือประวัติศาสตร์,การกระทำ,คนประพฤติ,ลักษณะท่าทาง,ขั้นตอนในการเดินทาง
heart(ฮาร์ท) n. หัวใจ,หน้าอก,แก่น,ไส้,จุดสำคัญ,ความกล้าหาญ,ความรู้สึก,ความรัก,ส่วนในสุด,จิตใจ,สุขภาพจิต,สิ่งที่เป็นรูปหัวใจ, (ไพ่) โพแดง vt. ติดที่หัวใจ,สนับสนุน, Syn. love,courage,core,center
heartstringsn.,pl. ความรู้สึกในใจ,เอ็นรั้งหัวใจ,ความรู้สึกอันลึกซึ้ง,ความรักสุดเหวี่ยง
humanism(ฮิว'เมินนิสซึม) n. ลัทธิมนุษยธรรม,มานุษยวิทยา,นิสัยมนุษย์,ความรักเพื่อนมนุษย์
jingo(จิง'โก) n.,adj. (เกี่ยวกับ) ผู้แสดงความรักชาติอย่างรุนแรงและรุกราน -Phr. (byjingo! คำอุทานเพื่อแสดงการย้ำ) -, Syn. chauvinist ###A. pacifist
jingoism(จิง'โกอิสซึม) n. การแสดงความรักชาติที่รุนแรงและโวยวาย,การแสดงความรักชาติแบบรุกราน., See also: jingoist n.,adj. ดูjingoism jingoistic adj. ดูjingoism
ku klux klan(คู'คลัคซฺ'แคลน) n. องค์การลับในอเมริกาที่มีจุดประสงค์ส่งเสริมความรักชาติอเมริกัน
love(ลัฟว) {loved,loving, loves} n. ความรัก,ความชอบมาก,ความใคร่,ความต้องการทางเพศ,เรื่องรัก ๆ ใคร่ ๆ ,กามเทพ (CupidหรือEros) ,ความเป็นห่วง,สิ่งที่ชอบ,ความรักของพระผู้เป็นเจ้า. v. รัก,ชอบมาก,ต้องการ,ได้ประโยชน์มากจาก,สมสู่,สังวาส. -Phr. (for the love of เพื่อ โดยคำนึงถึง)
love matchการแต่งงานด้วยความรัก
love potionยาเสน่ห์,ยากระตุ้นความรักความใคร่}
loving(ลัฟ'วิง) adj. แสดงความรัก,รู้สึกรัก,ชอบ,รัก., See also: lovingness n. ดูloving, Syn. adoring ###A. unloving
momism(มอม'มิสซึม) n. การพึ่งพาความรักหรือการดูแลของแม่มากเกิน
narcissism(นาร์'ซิซิส ซึม) n. ความรักตัวเอง,ความชื่นชมในลักษณะทางกายและ ใจของตัวเอง
nationalism(แนช'ช ะเนิลลิสซึม) n. ลัทธิชาตินิยม,ความรักชาติ
paphianadj. เกี่ยวกับความรัก
patriotism(เพทริอะทิส'ซึม) n. ความรักชาติ
pet(เพท) n. สัตว์เลี้ยง,สัตว์ที่เลี้ยงไว้ดูเล่น,บุคคลหรือสิ่งอันเป็นที่รัก. adj. เป็นสัตว์เลี้ยงเป็นที่รัก,ซึ่งแสดงความรัก. vt. ถือเป็นสัตว์เลี้ยง,เลี้ยงไว้เป็นสัตว์เลี้ยง,คลำ,ลูบ,ลูบคลำ,รัก,ทะนุถนอม,กอด. vi. ลูบคลำและกอด, See also: pettable,adj.
pet namen. ชื่อเรียกบุคคลหรือสิ่งของด้วยความรัก
philosophy(ฟิลอส'ซะฟี) n. ปรัชญา,ระบบปรัชญา,หลักปรัชญา,ระบบหลักการ,สาขาวิชาทั้งหมด (ยกเว้นแพทยศาสตร์,วิชากฎหมาย และศาสนศาสตร์) ,ธรรมะ,วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ,จริยศาสตร์,ความรักวิชาอย่างคลั่งไคล้
romantic(โรแมน'ทิค) adj. เกี่ยวกับเรื่องรักใคร่,จินตนาการ,เป็นไปไม่ได้,แสดงความรัก,เร่าร้อน,ร้อนรน,รุนแรง,เชิงนวนิยาย,เพ้อฝัน,เป็นละคร n. บุคคลที่เร่าร้อน (โดยเฉพาะเกี่ยวกับความรักและจินตนาการ), See also: romanticist n., Syn. sent
saint valentine's dayn. วันที่14กุมภาพันธ์เป็นวันระลึกถึงนักบุญSt. Valentine เป็นวันที่มีการส่งสารแห่งความรักซึ่งกันและกัน
sheep's eyesn. การมองด้วยสายตาที่เหนียมอายและด้วยความรัก, Syn. lovesick glances

English-Thai: Nontri Dictionary
adoration(n) การบูชา,การเคารพ,ความรัก
affection(n) ความรัก,ความเสน่หา,ความชอบ,ความเป็นมิตร,อารมณ์
amatory(adj) เกี่ยวกับความรัก,เจ้าชู้,เกี่ยวกับเรื่องรัก
amorous(adj) เกี่ยวกับความรัก
amour(n) ความรัก,การแสดงความรัก,เรื่องรักๆใคร่ๆ
attachment(n) การผูกติด,สิ่งที่แนบมาด้วย,ความรักใคร่,ความผูกพัน
courtship(n) การจีบ,การเกี้ยวพาราสี,การขอความรัก,การประจบ,การติดผู้หญิง
endearment(n) ความเป็นที่รัก,การแสดงความรัก
heart(n) หัวใจ,จิตใจ,ความรัก,ความรู้สึก,ส่วนสำคัญ,แก่น,ความกล้าหาญ
love(n) ความรัก,ความชอบ,ความใคร่,คนรัก,คู่รัก
loving(adj) รักกัน,ชอบกัน,ซึ่งรักใคร่,ด้วยความรัก
lovingly(adv) ด้วยความรัก,อย่างรักใคร่
nationalism(n) ลัทธิชาตินิยม,ความรักชาติ
nationalistic(adj) เกี่ยวกับชาตินิยม,เกี่ยวกับความรักชาติ
nationality(n) สัญชาติ,ความรักชาติ,ประชาชาติ
patriotic(adj) ด้วยความรักชาติ
patriotism(n) ลัทธิชาตินิยม,ความรักชาติ
tenderness(n) ความอ่อนโยน,ความรักใคร่,ความบรรจง,ความละมุนละไม
woo(vt) ขอร้อง,วิงวอน,เกี้ยว,ขอความรัก,ขอแต่งงาน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Goddism (n ) ศาสนาที่รักเทิดทูน,ศาสนาเเห่งความรักของพระเจ้ากับมนุษยชาติ,ลัทธิความเชื่อที่เกี่ยวกับความรักของพระเจ้า
love[เลิฟ] (n ) ความรัก
pink sunday (slang uniq) วันพักผ่อนของคู่รัก, วันอาทิตย์ที่หวานสดใสสำหรับคนที่กำลังมีความรัก, ร้านที่ให้บริการคู่รัก คู่แต่งงาน(Uniue name)
See also: R. happy day

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
恋愛[れんあい, ren'ai] (n) 1.ความรัก(ฉันคนรัก) 2.พิศวาส

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
愛郷[あいきょう, aikyou] (n) ความรักในบ้านเกิด , See also: S. 愛郷心,
愛情[あいじょう, aijou] ความรัก

German-Thai: Longdo Dictionary
Liebe(n) |die| ความรัก
einerหนึ่ง (รูปกรรมรอง Dativ, หรือรูปแสดงความเป็นเจ้าของ Genetiv ของคำนามเพศหญิง) เช่น eine Frau mit einer roten Tasche ผู้หญิงคนหนึ่งกับกระเป๋าสีแดง, die Liebe einer Frau ความรักของผู้หญิงคนหนึ่ง , See also: ein
zart(adj) อ่อนโยน เต็มไปด้วยความรัก, See also: liebevoll

French-Thai: Longdo Dictionary
amour(n) |m| l'amour = ความรัก ex: faire l'amour = มีความสัมพันธ์ทางเพศ
Image:

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top