Search result for

*ขาดแคลน*

(222 entries)
(0.0201 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ขาดแคลน, -ขาดแคลน-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขาดแคลน[V] lack of, See also: be short of, be deficient, Syn. ขัดสน, อัตคัด, ขาด, Ant. สมบูรณ์, Example: ในฤดูแล้งภาคอีสานจะขาดแคลนน้ำมาก, Thai definition: ไม่มีเพียงพอ, มีไม่เต็มที่เพราะขัดสน
ความขาดแคลน[N] lack, See also: shortage, deficiency, Syn. ความขัดสน, ความอัตคัด, Ant. ความอุดมสมบูรณ์, Example: ชาวนาต้องพบกับความขาดแคลนน้ำในหน้าแล้งอยู่เสมอ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ขาดแคลนก. ขัดสน, อัตคัด.
กักตุนก. เก็บหรือกักไว้เพื่อกันขาดแคลนหรือหวังกำไรในการค้า, ตุน ก็ว่า.
ขัดสนว. ฝืดเคือง, อัตคัด, ขาดแคลน
ข้าวยากหมากแพงน. ภาวะขาดแคลนอาหาร, ทุพภิกขภัย.
คล่องมือสะดวก, ไม่ขาดแคลน, เช่น เขามีเงินใช้คล่องมืออยู่เสมอ.
แคลน(แคฺลน) ว. ขัดสน, อัตคัด, มักใช้ประกอบคำอื่น เช่น ขาดแคลน = ทั้งขาดทั้งแคลน หมายความว่า อัตคัด, ขัดสน ดูแคลน = ดูหมิ่นเพราะเห็นเขาขัดสน ดูหมิ่นถิ่นแคลน = ดูถูกว่ามีฐานะตํ่าต้อย.
ตุนก. เก็บหรือกักไว้เพื่อกันขาดแคลนหรือหวังกำไรในการค้า เช่น ตุนสินค้า
ทรภิกษ์น. การขาดแคลนอาหาร, ข้าวยากหมากแพง.
ทุพภิกขภัย(ทุบพิกขะไพ) น. ภัยอันเกิดจากข้าวยากหมากแพงหรือการขาดแคลนอาหารในบ้านเมือง.
ทุพภิกขันดร, ทุพภิกขันดรกัป(ทุบพิกขันดอน, ทุบพิกขันดะระกับ) น. ระยะเวลาที่กำหนดไว้ว่าเป็นตอนที่ขาดแคลนอาหาร เกิดขึ้นเมื่อมนุษย์มีโลภะหนา. (ป.). (ดู อันตรกัป ประกอบ).
นิคมสร้างตนเองน. บริเวณที่ดินของรัฐที่มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเป็นนิคมสร้างตนเอง เพื่อให้ราษฎรที่ขาดแคลนที่ดินทำกินได้มีที่ตั้งเคหสถานและประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักแหล่งในที่ดินนั้น.
นิคมสหกรณ์น. บริเวณที่ดินของรัฐที่มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเป็นนิคมสหกรณ์ เพื่อให้ราษฎรที่ขาดแคลนที่ดินทำกินได้มีที่ตั้งเคหสถานและประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักแห่งในที่ดินนั้น โดยให้มีการก่อตั้งสหกรณ์ขึ้น.
มิ้ม ๒น. ชื่อผึ้งชนิด Apis florea Fabricius ในวงศ์ Apidae เป็นผึ้งขนาดเล็ก ผึ้งงานลำตัวยาวประมาณ ๘ มิลลิเมตร อาศัยอยู่รวมเป็นฝูง ทำรังเป็นแผ่นเดี่ยว ๆ ตามกิ่งไม้ มักทิ้งรังเมื่อขาดแคลนอาหาร, มิ่ม นิ่ม หรือ นิ้ม ก็เรียก.
ยากไร้ว. ยากจน, ขาดแคลนไปทุกสิ่งทุกอย่าง เช่น คนยากไร้.
รองรังว. มีสำรองไว้เผื่อขาดแคลน, มีสำรองไว้ไม่ให้ขาด, เช่น อาหารรองรัง.
แร้นแค้นว. ฝืดเคือง, ขัดสน, ขาดแคลน, เช่น เขามีชีวิตอยู่อย่างแร้นแค้นขาดแคลนไปเสียทุกสิ่งทุกอย่าง.
สงฆ์ภิกษุตั้งแต่ ๔ รูปขึ้นไปร่วมกันทำสังฆกรรม แต่จำนวนภิกษุที่เข้าร่วมสังฆกรรมแต่ละอย่างไม่เท่ากัน คือในสังฆกรรมทั่ว ๆ ไป เช่น ในการสวดพิธีธรรม สวดอภิธัมมัตถสังคหะ ประกอบด้วยภิกษุ ๔ รูป เรียกว่า สงฆ์จตุรวรรค ในการรับกฐิน สวดพระปาติโมกข์ ปวารณากรรม และอุปสมบทในถิ่นที่ขาดแคลนภิกษุ ต้องประกอบด้วยภิกษุ ๕ รูป เรียกว่า สงฆ์ปัญจวรรค ในการอุปสมบทในถิ่นที่มีภิกษุมาก ต้องประกอบด้วยภิกษุ ๑๐ รูป เรียกว่า สงฆ์ทสวรรค และในการสวดอัพภานระงับอาบัติสังฆาทิเสส ต้องประกอบด้วยภิกษุ ๒๐ รูป เรียกว่า สงฆ์วีสติวรรค, ภิกษุที่เข้าร่วมสังฆกรรมดังกล่าว ถ้ามากกว่าจำนวนที่กำหนดจึงจะใช้ได้ ถ้าขาดจำนวนใช้ไม่ได้.
อดอยากก. ไม่มีจะกิน, ขาดแคลนอาหาร, มีไม่พอกิน.
อัตคัด(อัดตะ-) ก. มีน้อย, ขาดแคลน, เช่น อัตคัดผม อัตคัดน้ำ.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Depletion การขาดแคลน
การลดลงอย่างต่อเนื่องของน้ำในลำธารหรือน้ำใต้ ดิน หรือแอ่งน้ำ ในอัตรามากกว่าการเติมเข้า การที่มีสิ่งนั้นไม่พอเพียง เช่น การขาดออกซิเจนหรือสารอาหาร [สิ่งแวดล้อม]
freedom from wantสภาพที่ปลอดจากความขาดแคลน [การทูต]
Gorbachev doctrineนโยบายหลักของกอร์บาชอฟ เป็นศัพท์ที่สื่อมวลชนของประเทศฝ่ายตะวันตกบัญญัติขึ้น ในตอนที่กำลังมีการริเริ่มใหม่ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศของโซเวียตในด้านความร่วมมือระหว่างประเทศอภิมหา อำนาจตั้งแต่ ค.ศ. 1985 เป็นต้นมา ภายใต้การนำของ นายมิคาอิล กอร์บาชอฟ ในระยะนั้น โซเวียตเริ่มเปลี่ยนทิศทางของสังคมภายในประเทศใหม่ โดยยึดหลักกลาสนอสต์ (Glasnost) ซึ่งหมายความว่า การเปิดกว้าง รวมทั้งหลักเปเรสตรอยก้า (Perestroika) อันหมายถึงการปรับเปลี่ยนโครงสร้างใหม่ในช่วงปี ค.ศ. 1985 ถึง 1986 บุคคลสำคัญชั้นนำของโซเวียตผู้มีอำนาจในการตัดสินใจนี้ ได้เล็งเห็นและสรุปว่าการที่ประเทศพยายามจะรักษาสถานภาพประเทศอภิมหาอำนาจ และครองความเป็นใหญ่ในแง่อุดมคติทางการเมืองของตนนั้นจำต้องแบกภาระทาง เศรษฐกิจอย่างหนักหน่วง แต่ประโยชน์ที่จะได้จริง ๆ นั้นกลับมีเพียงเล็กน้อย เขาเห็นว่า แม้ในสมัยเบรสเนฟ ซึ่งได้เห็นความพยายามอันล้มเหลงโดยสิ้นเชิงของสหรัฐฯ ในสงครามเวียดนาม การปฏิวัติทางสังคมนิยมที่เกิดขึ้นในแองโกล่า โมซัมบิค และในประเทศเอธิโอเปีย รวมทั้งกระแสการปฏิวัติทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นในแถบประเทศละตินอเมริกา ก็มิได้ทำให้สหภาพโซเวียตได้รับประโยชน์ หรือได้เปรียบอย่างเห็นทันตาแต่ประการใด แต่กลับกลายเป็นภาระหนักอย่างยิ่งเสียอีก แองโกล่ากับโมแซมบิคกลายสภาพเป็นลูกหนี้อย่างรวดเร็ว เอธิโอเปียต้องประสบกับภาวะขาดแคลนอาหารอย่างสาหัส และการที่โซเวียตใช้กำลังทหารเข้ารุกรานประเทศอัฟกานิสถานเมื่อปี ค.ศ. 1979 ทำให้ระบบการทหารและเศรษฐกิจของโซเวียตต้องเครียดหนักยิ่งขึ้น และการเกิดวิกฤตด้านพลังงาน (Energy) ในยุโรปภาคตะวันออกระหว่างปี ค.ศ. 1984-1985 กลับเป็นการสะสมปัญหาที่ยุ่งยากมากขึ้นไปอีก ขณะเดียวกันโซเวียตตกอยู่ในฐานะต้องพึ่งพาอาศัยประเทศภาคตะวันตกมากขึ้นทุก ขณะ ทั้งในด้านวิชาการทางเทคโนโลยี และในทางโภคภัณฑ์ธัญญาหารที่จำเป็นแก่การดำรงชีวิตของพลเมืองของตน ยิ่งไปกว่านั้น การที่เกิดการแข่งขันกันใหม่ด้านอาวุธยุทโธปกรณ์กับสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะแผนยุทธการของสหรัฐฯ ที่เรียกว่า SDI (U.S. Strategic Defense Initiative) ทำให้ต้องแบกภาระอันหนักอึ้งทางการเงินด้วยเหตุนี้โซเวียตจึงต้องทำการ ประเมินเป้าหมายและทิศทางการป้องกันประเทศใหม่ นโยบายหลักของกอร์บาซอฟนี่เองทำให้โซเวียตต้องหันมาญาติดี รวมถึงทำความตกลงกับสหรัฐฯ ในรูปสนธิสัญญาว่าด้วยกำลังนิวเคลียร์ในรัศมีปานกลาง (Intermediate Range Force หรือ INF) ซึ่งได้ลงนามกันในกรุงวอชิงตันเมื่อปี ค.ศ. 1987เหตุการณ์นี้ถือกันว่าเป็นมาตรการที่มีความสำคัญที่สุดในด้านการควบคุม ยุทโธปกรณ์ตั้งแต่เริ่มสงครามเย็น (Cold War) ในปี ค.ศ. 1946 เป็นต้นมา และเริ่มมีผลกระทบต่อทิศทางในการที่โซเวียตเข้าไปพัวพันกับประเทศ อัฟกานิสถาน แอฟริกาภาคใต้ ภาคตะวันออกกลาง และอาณาเขตอ่าวเปอร์เซีย กอร์บาชอฟถึงกับประกาศยอมรับว่า การรุกรานประเทศอัฟกานิสถานเป็นการกระทำที่ผิดพลาด พร้อมทั้งถอนกองกำลังของตนออกไปจากอัฟกานิสถานเมื่อปี ค.ศ. 1989 อนึ่ง เชื่อกันว่าการที่ต้องถอนทหารคิวบาออกไปจากแองโกล่า ก็เป็นเพราะผลกระทบจากนโยบายหลักของกอร์บาชอฟ ซึ่งได้เปลี่ยนท่าทีและบทบาทใหม่ของโซเวียตในภูมิภาคตอนใต้ของแอฟริกานั้น เอง ส่วนในภูมิภาคตะวันออกกลาง นโยบายหลักของกอร์บาชอฟได้เป็นผลให้ นายเอ็ดวาร์ด ชวาดนาเซ่ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากนายกอร์บาชอฟ เริ่มแสดงสันติภาพใหม่ๆ เช่น ทำให้โซเวียตกลับไปรื้อฟื้นสัมพันธภาพทางการทูตกับประเทศอิสราเอล ทำนองเดียวกันในเขตอ่าวเปอร์เซีย โซเวียตก็พยายามคืนดีด้านการทูตกับประเทศอิหร่าน เป็นต้นการเปลี่ยนทิศทางใหม่ทั้งหลายนี้ ถือกันว่ายังผลให้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายภายในประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและ ด้านสังคมของโซเวียต อันสืบเนื่องมาจากนโยบาย Glasnost and Perestroika ที่กล่าวมาข้างต้นนั่นเองในที่สุด เหตุการณ์ทั้งหลายเหล่านี้ก็ได้นำไปสู่การล่มสลายอย่างกะทันหันของสหภาพ โซเวียตเมื่อปี ค.ศ. 1991 พร้อมกันนี้ โซเวียตเริ่มพยายามปรับปรุงเปลี่ยนแปลง รวมทั้งปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจการเมืองของประเทศให้ทันสมัยอย่างขนานใหญ่ นำเอาทรัพยากรที่ใช้ในด้านการทหารกลับไปใช้ในด้านพลเรือน พฤติกรรมเหล่านี้ทำให้เกิดจิตใจ (Spirit) ของการเป็นมิตรไมตรีต่อกัน (Détente) ขึ้นใหม่ในวงการการเมืองโลก เห็นได้จากสงครามอ่าวเปอร์เซีย ซึ่งโซเวียตไม่เล่นด้วยกับอิรัก และหันมาสนับสนุนอย่างไม่ออกหน้ากับนโยบายของประเทศฝ่ายสัมพันธมิตรนัก วิเคราะห์เหตุการณ์ต่างประเทศหลายคนเห็นพ้องต้องกันว่า การที่เกิดการผ่อนคลาย และแสวงความเป็นอิสระในยุโรปภาคตะวันออกอย่างกะทันหันนั้น เป็นผลจากนโยบายหลักของกอร์บาชอฟโดยตรง คือเลิกใช้นโยบายของเบรสเนฟที่ต้องการให้สหภาพโซเวียตเข้าแทรกแซงอย่างจริง จังในกิจการภายในของกลุ่มประเทศยุโรปตะวันออก กระนั้นก็ยังมีความรู้สึกห่วงใยกันไม่น้อยว่า อนาคตทางการเมืองของกอร์บาชอฟจะไปได้ไกลสักแค่ไหน รวมทั้งความผูกพันเป็นลูกโซ่ภายในสหภาพโซเวียตเอง ซึ่งยังมีพวกคอมมิวนิสต์หัวรุนแรงหลงเหลืออยู่ภายในประเทศอีกไม่น้อย เพราะแต่เดิม คณะพรรคคอมมิวนิสต์ในสหภาพโซเวียตนั้น เป็นเสมือนจุดรวมที่ทำให้คนสัญชาติต่าง ๆ กว่า 100 สัญชาติภายในสหภาพ ได้รวมกันติดภายในประเทศที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก คือมีพื้นที่ประมาณ 1 ใน 6 ส่วนของพื้นที่โลก และมีพลเมืองทั้งสิ้นประมาณ 280 ล้านคนจึงสังเกตได้ไม่ยากว่า หลังจากสหภาพโซเวียตล่มสลายไปแล้ว พวกหัวเก่าและพวกที่มีความรู้สึกชาตินิยมแรง รวมทั้งพลเมืองเผ่าพันธุ์ต่างๆ เกิดความรู้สึกไม่สงบ เพราะมีการแก่งแย่งแข่งกัน บังเกิดความไม่พอใจกับภาวะเศรษฐกิจที่ตนเองต้องเผชิญอยู่ จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้จักรวรรดิของโซเวียตต้องแตกออกเป็นส่วน ๆ เช่น มีสาธารณรัฐที่มีอำนาจ ?อัตตาธิปไตย? (Autonomous) หลายแห่ง ต้องการมีความสัมพันธ์ในรูปแบบใหม่กับรัสเซีย เช่น สาธารณรัฐยูเกรน ไบโลรัสเซีย มอลดาเวีย อาร์เมเนีย และอุสเบคิสถาน เป็นต้น แต่ก็เป็นการรวมกันอย่างหลวม ๆ มากกว่า และอธิปไตยที่เป็นอยู่ขณะนี้ดูจะเป็นอธิปไตยที่มีขอบเขตจำกัดมากกว่าเช่นกัน โดยเฉพาะสาธารณรัฐมุสลิมในสหภาพโซเวียตเดิม ซึ่งมีพลเมืองรวมกันเกือบ 50 ล้านคน ก็กำลังเป็นปัญหาต่อเชื้อชาติสลาฟ และการที่พวกมุสลิมที่เคร่งครัดต่อหลักการเดิม (Fundamentalism) ได้เปิดประตูไปมีความสัมพันธ์อันดีกับประะเทศอิหร่านและตุรกีจึงทำให้มีข้อ สงสัยและครุ่นคิดกันว่า เมื่อสหภาพโซเวียตแตกสลายออกเป็นเสี่ยง ๆ ดังนี้แล้ว นโยบายหลักของกอร์บาชอฟจะมีทางอยู่รอดต่อไปหรือไม่ ซึ่งเป็นเรื่องที่ถกเถียงและอภิปรายกันอยู่พักใหญ่และแล้ว เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม ค.ศ. 1991 ก็ได้เกิดความพยายามที่จะถอยหลังเข้าคลอง คือกลับนโยบายผ่อนเสรีของ Glasnost และ Perestroika ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศโดยมีผุ้ที่ไม่พอใจได้พยายามจะก่อรัฐประหาร ขึ้นต่อรัฐบาลของนายกอร์บาชอฟ แม้การก่อรัฐประหารซึ่งกินเวลาอยู่เพียงไม่กี่วันจะไม่ประสบผลสำเร็จ แต่เหตุการณ์นี้ก่อให้เกิดผลสะท้อนลึกซึ้งมาก คือเป็นการแสดงว่า อำนาจของรัฐบาลกลางย้ายจากศูนย์กลางไปอยู่ตามเขตรอบนอกของประเทศ คือสาธารณรัฐต่างๆ ซึ่งก็ต้องประสบกับปัญหานานัปการ จากการที่ประเทศเป็นภาคีอยู่กับสนธิสัญญาระหว่างประเทศต่างๆ โดยเฉพาะความตกลงเกี่ยวกับการควบคุมอาวุธยุทโธปกรณ์ ซึ่งสหภาพโซเวียตเดิมได้ลงนามไว้หลายฉบับผู้นำของสาธารณรัฐที่ใหญ่ที่สุดคือ นายบอริส เยลท์ซินได้ประกาศว่า สหพันธ์รัฐรัสเซียยังถือว่า พรมแดนที่เป็นอยู่ขณะนี้ย่อมเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะแก้ไขเสียมิได้และในสภาพการณ์ด้านต่างประทเศที่เป็นอยู่ ในขณะนี้ การที่โซเวียตหมดสภาพเป็นประเทศอภิมหาอำนาจ ทำให้โลกกลับต้องประสบปัญหายากลำบากหลายอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาเศรษฐกิจระหว่างสาธารณรัฐต่างๆ ที่เคยสังกัดอยู่ในสหภาพโซเวียตเดิม จึงเห็นได้ชัดว่า สหภาพโซเวียตเดิมได้ถูกแทนที่โดยการรวมตัวกันระหว่างสาธารณรัฐต่างๆ อย่างหลวมๆ ในขณะนี้ คล้ายกับการรวมตัวกันระหว่างสาธารณรัฐภายในรูปเครือจักรภพหรือภายในรูป สมาพันธรัฐมากกว่า และนโยบายหลักของกอร์บาชอฟก็ได้ทำให้สหภาพโซเวียตหมดสภาพความเป็นตัวตนใน เชิงภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitics) [การทูต]
Deficiency of Calcificationการขาดแคลนแคลเซี่ยม [การแพทย์]
Deficiency Symptomอาการขาดแคลน [การแพทย์]
Depletionการขาดแคลน [การแพทย์]
Goitre, Iodine Deficiencyการขาดแคลนไอโอดีนในอาหารอันทำให้ต่อมธัยรอยด์โต [การแพทย์]
Infarctกล้ามเนื้อตาย, กล้ามเนื้อหัวใจตาย, ตาย, การขาดแคลนเลือดมาเลี้ยง, การตาย, ขาดเลือดเลี้ยง, ขาดเลือดมาเลี้ยง, การขาดเลือดเลี้ยง, เนื้อเยื่อตายจากการขาดเลือด [การแพทย์]
Ischemiaขาดเลือดมาเลี้ยง; การขาดเลือด; การขาดเลือดเฉพาะแห่ง; การขาดเลือดมาเลี้ยง; โลหิตมาเลี้ยงไม่เพียงพอ; ขาดแคลนเลือดไปเลี้ยง; เลือด, ภาวะขาด; ภาวะขาดเลือด [การแพทย์]
Malnutritionโรคขาดอาหาร, ทุโภชนาการ, ทุพโภชนาการ, การขาดอาหาร, การขาดสารอาหาร, การขาดแคลนอาหารแร่ธาตุและวิตามินต่าง ๆ, ภาวะทุพโภชนาการ, ขาดอาหาร [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You might have noticed the lack of nurses.คุณอาจต้องประกาศ ขาดแคลนพยาบาล The Itch (2008)
Food and water is scarce and we are distributing rations, but they're very meagre.อาหารและน้ำ ขาดแคลน พวกเราปันส่วนอาหารให้แต่พวกเขาก็ยังขาดแคลน The Labyrinth of Gedref (2008)
The Republic must be running out of Jedi.สาธารณรัฐ คงขาดแคลนเจไดซินะ Duel of the Droids (2008)
There will never be a shortage of martyrs.แต่ที่ขาดแคลนคือผู้ที่กล้าพลีชีพ Body of Lies (2008)
The shortages aren't as bad as everyone thinks.การขาดแคลน ไม่เลวร้าย อย่างที่ทุกคนคิด City of Ember (2008)
London, and Chicago due to the shortages of such basic commodities as fuel, food and drinking water.ลอนดอน และชิคาโก้ เนื่องจากขาดแคลนปัจจัย ในการปะทังชีพ อาทิ เชื้อเพลิง อาหาร และน้ำดื่มสะอาด หลายฝ่ายชี้ประเด็นไปที่ The Day the Earth Stood Still (2008)
Has given way to food riotsอาจทำให้เกิดการประท้วงเนื่องจากภาวะขาดแคลนอาหาร Safe and Sound (2008)
We have forgotten that resources are scarce.เราลืมไปว่าทรัพยากรขาดแคลน Home (2009)
India risks being the country that suffers most from the lack of water in the coming century.อินเดียเป็นประเทศที่เสี่ยงที่สุด ต่อการขาดแคลนน้ำในศตวรรษหน้า Home (2009)
Water shortages could affect nearly 2 billion people before 2025.ปัญหาการขาดแคลนน้ำจะกระทบ ประชากร 2 พันล้านคนก่อนปี 2025 Home (2009)
Local peoples are affected by the lack of water.ประชาชนในท้องถิ่นได้รับ ผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำ Home (2009)
And that's a drought for you?นั่นคือขาดแคลนของคุณหรอ? A Spark. To Pierce the Dark. (2009)
Nationwide ammo shortage.กระสุนขาดแคลนทั่วประเทศ Balm (2009)
Our Russian pipeline's dried up.แหล่งปืนรัสเซียของเราขาดแคลน Service (2009)
We're shorthanded!พวกเรากำลังขาดแคลนพนักงาน Episode #1.6 (2009)
I support many different organitions that provide food, housing and medical re for peoplen need.ฉันสนับสนุนองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ อาหาร บ้านพัก และยา สำหรับคนที่ขาดแคลน The Bond in the Boot (2009)
Major lack of male real estate.ปัญหาการขาดแคลนผู้ชายตัวจริง Pilot (2009)
I know we've been shorthanded since the blackout.ฉันรู้ว่าเราขาดแคลนคน มาตั้งแต่เกิดเหตุการณ์หมดสติ Playing Cards with Coyote (2009)
There's no shortage of 'em.ช่างเป็นพวกที่ขาดแคลน สาวๆ เสียเหลือเกิน The Turning Point (2009)
Fear of not having enough....ซึ่งมันเกิดขึ้นมาจากความกลัว กลัวที่จะขาดแคลน Watchmen (2009)
Out on the streets, these creatures, these subsiders, are becoming a real problem.ตามท้องถนน เจ้าพวกกลายพันธุ์นี้ กำลังจะกลายเป็นปัญหาที่แท้จริง ท่านสุภาพบุรษ เรากำลังขาดแคลนอาหาร Daybreakers (2009)
They ran out of food.พวกเขาขาดแคลนอาหาร The Road (2009)
And we are out of food, water and munitions.และเราขาดแคลนทั้งอาหาร,น้ำ และอาวุธ Cat and Mouse (2010)
They were vastly under supplied.ขาดแคลนเสบียงอย่างรุนแรง Basilone (2010)
And many were on the verge of starvation.และทหารหลายนาย.. ขาดแคลนอาหารจนแทบจะอดตาย Basilone (2010)
But the whole Gudalcanal campaign was one of near starvation as I recall it.แต่ทุกคนที่ประจำการที่กัวดาคานาล.. มีสภาพขาดแคลนอาหาร.. จนจะอดตายกันอยู่แล้ว Basilone (2010)
they were in Africa and... so, there was a shortage of men.ต่างก็ไปประจำอยู่ที่แอฟริกา ทำให้เกิดภาวะ ขาดแคลนชายหนุ่ม.. Melbourne (2010)
Without food and survive.ถ้าขาดแคลนอาหาร Peleliu Airfield (2010)
Yeah, we need all the doctors we can find.พวกเราขาดแคลนหมอจำนวนมาก Chuck Versus the Role Models (2010)
And, well, we're short a bachelor.แล้วเราก็ขาดแคลนหนุ่มโสดเอาซะด้วย A Few Good Men (2010)
The histology report shows decreased bone mass, and a marked deficiency in calcium.ตามหลักจุลภาคกายวิภาคศาสตร์แล้ว การลดลงของมวลกระดูก ทำให้เกิดภาวะ ขาดแคลนธาตุแคลเซียม The Beginning in the End (2010)
Sillum farming is a meagre tradeทำฟาร์มซิลลั่มเป็นอาชีพที่ขาดแคลน Bounty Hunters (2010)
Are you stocking up for a bitch shortage?โลกนี้ไม่ขาดแคลนนังตัวแสบแบบนี้อยู่แล้ว Aerodynamics of Gender (2010)
And because we came up a little short on supply, there's a riot?และเพราะว่าเราค่อนข้าง ขาดแคลนเสบียงนิดหน่อย มีจลาจลเหรอ Chuck Versus the Cubic Z (2010)
We were runnin' Iow on volunteers for the little ones.เราขาดแคลนจิตอาสา สำหรับห้องเล็กๆนั่น Toy Story 3 (2010)
In this time of war, food is scarce.ในช่วงเวลาสงคราม อาหารก็ขาดแคลน The Last Airbender (2010)
From the Well. Draws straight from the river. No one here gets thirsty.บ่อนั่นเชื่อมตรงมาจากแม่น้ำ น้ำเราไม่ขาดแคลนแน่ท่าน Ironclad (2011)
Well, groups break down into self-interest during times of scarcity.ตอนนี้เราอยู่ในช่วงเวลาที่อาหารขาดแคลน The Divide (2011)
I also do not have very much ammunition or supplies.กระหม่อมยังขาดแคลนกระสุนและเสบียง - ไทเฮา - หยวนซื่อไข่ 1911 (2011)
Mr. Motta has just ended our toilet paper shortage with this enormous check!คุณมอตต้าเพิ่งช่วยเรื่อง ทิชชู่ขาดแคลน ด้วยเช็คมหาศาสนี่! I Am Unicorn (2011)
We're always low on matches.เราขาดแคลนไม้ขีดเสมอ The Front Line (2011)
Food was scarce, the air difficult to breathe.ขาดแคลนอาหาร อากาศใช้หายใจไม่ได้ Vs. (2011)
And there's a colony-wide shortage as it is.และมันก็กำลังขาดแคลน ทั่วทั้งอาณานิคม Within (2011)
Fortunately, you have no shortage of loved ones.โชคยังดี ที่คุณไม่เคยขาดแคลนคนรักคนห่วงใย The New Deal (2012)
See, we have an emergency shortage.เข้าใจล่ะ พวกเรามีการขาดแคลนแบบฉุกเฉิน There Will Be Blood (2012)
Oh, you mean my epic smack down of the glee club over their complete apathy and lack of professionalism?อ๋อ หมายถึงมหากาพย์ของฉันที่กำราบชมรมร้องเพลง เพราะพวกเขา เฉื่อยชาสุดๆและขาดแคลนความเป็นมืออาชีพใช่มั้ย? Big Brother (2012)
I apologize for our current lack of scandal.ผมเสียใจด้วยครับกับสถานการ์ ขาดแคลนข่าวฉาวของพวกเรา The Callback (2012)
I mean, public schools are so underfunded, and with the current budget situation...เป็นความประสงค์ของฉัน โรงเรียนรัฐขาดแคลน เงินทุนมาก It Just Got Normal (2012)
Though its variety of peanut- butter crackers is impressive, the vending machine's running low on fresh blood.แม้ว่าแคร็กเกอร์เนยถั่วหลายแบบ จะน่าประทับใจ แต่ตู้หยอดเหรียญกำลัง จะขาดแคลนเลือดสดๆ อยู่แล้ว Partial Eclipse of the Heart (2012)
- which you're running out of.- ซึ่งคุณกำลังจะขาดแคลน Blue Code (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การขาดแคลน[n.] (kān khātkhlaēn) EN: shortage ; lack   FR: pénurie [f]
ขาดแคลน[v.] (khātkhlaēn) EN: lack of ; be short of ; be deficient   FR: manquer ; faire défaut
ความขาดแคลน[n.] (khwām khātkhlaēn) EN: lack ; shortage   FR: manque [m] ; pénurie [f]
ความขาดแคลนครู[n. exp.] (khwām khātkhlaēn khrū) FR: manque de professeurs [m] ; pénurie d'enseignants [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
barren[ADJ] ปราศจากพืชผล, See also: แห้งแล้ง, ขาดแคลน
be starved for[PHRV] ขาดแคลน, See also: ขาด, อดอยาก, Syn. be started of
catch short[IDM] ขาดแคลนสิ่งที่จำเป็น, Syn. take short
fail in[PHRV] ขาดแคลน, See also: ขาด
dearth[N] ความขาดแคลน, See also: ความอัตคัด, Syn. poverty, scantiness
deficiency[N] ความขาดแคลน, Syn. insufficiency, scantness, Ant. abundance, surplus
deficient[ADJ] ขาด, See also: ขาดแคลน, ไม่ครบ, ไม่พอเพียง, Syn. incomplete, inadequate
deprived[ADJ] ปราศจากสิ่งจำเป็น (เช่น อาหาร เงิน และ อื่นๆ), See also: ขาดแคลน, Syn. dispossed, stripped
destitute[ADJ] แร้นแค้น, See also: ยากจน, ขัดสน, ยากไร้, อดอยาก, ขาดแคลน, Syn. insolvent, impoverished, moneyless, Ant. solvent
devoid[ADJ] ซึ่งขาดแคลนมาก, See also: ปราศจากบางอย่างโดยสิ้นเชิง, Syn. bare, void
drought[N] ความแห้งแล้ง, See also: ความขาดแคลน, Syn. rainlessness, scarcity
famine[N] ภาวะข้าวยากหมากแพง, See also: ความขาดแคลนอาหาร, ความอดอยาก, Syn. scarcity, starvation
go short[PHRV] ขาดแคลน, See also: ไม่เพียงพอ
hunger after[PHRV] อดอยาก, See also: ขาดแคลน, หิวกระหาย, Syn. starve for, thrist for
hunger for[PHRV] อดอยาก, See also: ขาดแคลน, หิวกระหาย, Syn. starve for, thrist for
haemorrhage[N] สภาวะที่ขาดแคลนบุคลากรหรือเงินอย่างรุนแรง
hardship[N] ความทุกข์ยาก, See also: ความยากลำบาก, ความลำบาก, ความขาดแคลน, ความยากจน, Syn. adversity, difficulty
hemorrhage[N] สภาวะที่ขาดแคลนบุคลากรหรือเงินอย่างรุนแรง
in short supply[IDM] หายาก, See also: ขาดแคลน
Waste not, want not.[IDM] ถ้าเราไม่ใช้ฟุ่มเฟื่อย เราก็จะไม่ขาดแคลนในสิ่งนั้น
insufficiency[N] ความขาดแคลน, See also: ความไม่เพียงพอ, Syn. deficiency, inadequacy, Ant. adequacy, sufficiency
insufficient[ADJ] ขาดแคลน, See also: ไม่เพียงพอ, Syn. deficient, inadequate, Ant. adequate, sufficient
lack for[PHRV] ต้องการ, See also: ขาด, ขาดแคลน, Syn. want for
lack[N] ความขาดแคลน, See also: ความไม่พอเพียง, ความไม่เพียงพอ, Syn. scantness, deficiency, Ant. abundance, surplus
lacking[ADJ] ขาดแคลน, See also: ไม่เพียงพอ
lean[ADJ] ฝืดเคือง, See also: ไม่อุดมสมบูรณ์, ขาดแคลน, พร่อง, Syn. sparse, barren, Ant. friutful
manage[VT] จัดการ (โดยเฉพาะกับสถานการณยุ่งยากเพราะขาดแคลนบางสิ่งเช่น ทรัพย์สมบัติ, เงิน), Syn. conduct, carry on
meager[ADJ] ขาดแคลน, See also: ยากจน, ไม่พอเพียง, มีน้อยมาก, Syn. few, scant, scarce, Ant. many, numerous
meagerly[ADV] อย่างขาดแคลน, Syn. scantly, skimpily
meagerness[N] ความขาดแคลน, Syn. scarcity, need, poverty
meagre[ADJ] ขาดแคลน, Syn. meager, scanty, deficient, insufficient
missing[ADJ] ขาดแคลน, Syn. lacking, starved
need[N] ความต้องการ, See also: ความจำเป็น, ความขาดแคลน, Syn. poverty, indigence
needy[ADJ] ขัดสน, See also: ขาดแคลน, อัตคัด, จนมาก, Syn. indigent, penniless
pellagra[N] โรคขาดแคลนสารไนอาซิน, Syn. malnutrition, bulimia nervosa
penuriously[ADV] อย่างยากจนที่สุด, See also: อย่างอัตคัด, อย่างขัดสน, อย่างขาดแคลน
poor[ADJ] ยากจน, See also: ขัดสน, ขาดแคลน, อัตคัด, ยากแค้น, Syn. needy, penniless, scanty, deprived, Ant. wealthy, well-to-do
poorness[N] ความยากจน, See also: ความขาดแคลน, Syn. need, poverty, starvation
poverty[N] ความจน, See also: ความอัตคัด, ความขาดแคลน, ความฝืดเคือง, Syn. beggary, deprivation, need, indigence
privation[N] การขาดแคลนซึ่งสิ่งจำเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิต, Syn. want, poverty
rarity[N] สิ่งหายาก, See also: การหาได้ยาก, การขาดแคลน, Syn. rareness, scarcity
run out of[PHRV] ไม่มีสำรอง, See also: ขาดแคลน, Syn. be out of, give out
run short[PHRV] ขาดแคลน, See also: มีไม่พอ, Syn. run low
scant[ADJ] ขาดแคลน, See also: ไม่พอเพียง, มีน้อย, เกือบไม่มี, Syn. scarce, insufficient, limited
scant[VT] ทำให้ขาดแคลน (คำโบราณ), See also: ทำให้ลดน้อยลง, ทำให้ไม่เพียงพอ
scant[ADV] อย่างขาดแคลน, See also: อย่างไม่เพียงพอ, อย่างขัดสน
scantiness[N] ความขัดสน, See also: ความขาดแคลน, Syn. dearth, lack, smallness
scantly[ADV] อย่างขาดแคลน
scanty[ADJ] ขาดแคลน, See also: ไม่เพียงพอ, Syn. scant, scarce, sparse
scarce[ADJ] ขาดแคลน, See also: ไม่เพียงพอ, หายาก, ไม่ค่อยพบ, Syn. infrequent, limited

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
absence(แอบ' เซินซฺ') n. การไม่อยู่, ระยะเวลาที่ไม่อยู่, การไม่ปรากฏตัว, การไม่มีตัวตน, การขาด, การขาดแคลน, Syn. inexistence, nonexistence ###A. presence, adequacy)
absent(adj. แอบ'เซินทฺ vt. แอบเซนทฺ') ไม่อยู่, ขาด, ลาหยุด, ไม่ได้มาร่วมด้วย, ไม่สนใจ, ใจลอย, ขาดแคลน -vt. ทำให้ขาด -absentation, absentness n., Syn. missing ###A. present)
an-(คำเสริมหน้า) ซึ่งหมายถึง ไม่,ปราศจาก,ขาดแคลน, Syn. not, without)
avidin(แอฟ'วิดิน) n. โปรตีนชนิดหนึ่งในไข่ขาวเป็นตัวยับยั้งฤทธิของ biotin ทำให้เกิดการขาดแคลน biotin; vitamin H (Cf. egg-white)
avitaminosis(เอไวทะมิโน'ซิส) n. ภาวะขาดแคลนวิตามิน -avitaminotic, adj.
barren(บาร์'เริน) adj. แห้งแล้ง,ปราศจากพืชผล,ไม่ได้ผล,ไม่มีบุตร,เป็นหมัน,ขาดแคลน,ไม่น่าสนใจ,ไร้ความคิด,จืดชืด, Syn. sterile ###A. fertile,creative
beriberi(เบอ'รีเบอ'รี) n. โรคเหน็บชา เนื่องจากขาดแคลนวิตามินบี1, See also: beriberic adj. ดูberiberi
cretin(ครีท'เทิน,ครี'ทิน) n. คนแคระ (เนื่องจากขาดแคลนน้ำคัดหลั่งจากต่อมไธรอยด์แต่กำเนิด) ,โง่,จิตบกพร่อง, See also: cretinoid adj. ดูcretin cretinous adj. ดูcretin
cretinism(เครท'ทินิสซึม) n. โรคเรื้อรังที่เป็นภาวะการขาดแคลนน้ำคัดหลั่งจากต่อมไธรอยด์แต่กำเนิด ทำให้มีร่างแคระและผิดส่วน จิตบกพร่องและโง่
dearth(เดิร์ธ) n. ความขาดแคลน,ความอดหยาก, Syn. scarcity ###A. abundance
deficiency(ดิฟิช'เชินซี) n. ภาวะที่ขาดแคลน,ความขาดแคลน,ความไม่สมบูรณ์,ความไม่เพียงพอ,ปริมาณที่ขาดแคลน,ส่วนที่ไม่พอ, Syn. lack
deficiency diseaseโรคขาดแคลนธาตุอาหาร
deficient(ดิฟิช'เชินทฺ) adj. ขาดแคลน,ไม่เพียงพอ,บกพร่อง, Syn. scarce
deficit(เดฟ'ฟิซิท) n. ปริมาณที่ขาด,จำนวนที่ขาด,การขาดแคลน,การขาดดุล,การขาดทุน
destitution(เดสทิทิว'เชิน) n. การขาดแคลน,ความอดอยาก,ความยากจน., See also: destitute adj.
devoid(ดิวอยดฺ') adj. ขาดแคลน, Syn. lacking
drought(เดราทฺ,เดราธฺ) n. ฤดูแล้ง,การขาดแคลนที่ยาวนาน,ความกระหายน้ำ
drouth(เดราทฺ,เดราธฺ) n. ฤดูแล้ง,การขาดแคลนที่ยาวนาน,ความกระหายน้ำ
fail(เฟล) {failed,failing,fails} vi. ส้มเหลว,ไม่สามารถ,ได้ต่ำกว่ากำหนด,สอบตก,ขาดแคลน,ล้ม,อ่อนกำลัง,เสื่อมถอย,ไม่สามารถชำระหนี้ได้,แตก,หยุด,ใช้การไม่ได้. vt. ไม่สามารถ,ทำให้ผิดหวัง,ได้น้อยกว่าที่กำหนด. -n. ความล้มเหลว. -without fail แน่นอน คำที่มีความหมายเห
failure(เฟ'เลียร์) n. ความล้มเหลว,การสอบตก,การได้ต่ำกว่าที่กำหนด,การขาดแคลน,ความเสื่อมถอย,ภาวะล้มละลาย,ผู้ที่ล้มเหลว,สิ่งที่ล้มเหลว
inanition(อินอะนิซ' เชิน) n. ความขาดแคลน, การขาดอาหาร, การบำรุงเลี้ยงไม่เพียงพอ, ภาวะอ่อนจิต, การด้อยศีลธรรม, ความว่างเปล่า
insufficiency(อินซัฟฟีช'เชินซี) n. ความไม่เพียงพอ,ความขาดแคลน.
jejune(จิจูน') adj. ขาดแคลนคุณค่าทางอาหาร,ไม่น่าสนใจ,น่าเบื่อ,ยังไม่เจริญ,เติบโตเต็มที่.
lack(แลค) {lacked,lacking,lacks} n. การขาดแคลน,ความไม่มี,ความบกพร่อง. v. ขาดแคลน,ขาด,ไม่มี,มีน้อย
lean(ลีน) { leaned/leant,leaned/leant,leaning,leans} vi. เอียง,เอน,ลาด,โน้มเอียง,พาดพิง,พึ่งพา. vt. เอียง,เอน,ทำให้เอียง,ทำให้เอน n. การเอียง,การเอน,ส่วนของเนื้อที่มีเนื้อมากกว่ามัน,ส่วนที่ผอม,ส่วนที่ไม่ค่อยมีเนื้อ adj. ผอม,ไม่ค่อยมีเนื้อ,ไม่ค่อยเต็ม,ไม่อุดมสมบูรณ์,ขาดแคลน,ซึ่งมีสารมีสีมากกว่าน้ำมัน
malnutrition(แมลนิวทริช'เชิน) n. การขาดแคลนโภชนาการ,ภาวะการขาดแคลนอาหาร
meager(มี'เกอะ) adj. ขาดแคลน,น้อย,ไม่พอเพียง,ยากจน,ผอม, See also: meagerness n. meagreness n., Syn. poor,scanty
meagre(มี'เกอะ) adj. ขาดแคลน,น้อย,ไม่พอเพียง,ยากจน,ผอม, See also: meagerness n. meagreness n., Syn. poor,scanty
minus(ไม'นัส) prep.,adj. ลบ,ลบออก,ปราศจาก,ไร้,เป็นลบ. n. เครื่องหมาย"-",จำนวนลบ,การขาดแคลน,การสูญเสีย
missing(มิส'ซิง) adj. ขาดแคลน,ไม่มา,ไม่พบ,หายไป, Syn. lost,absent,away,gone
need(นีด) {needed,needing,needs} n. ความจำเป็น,ความต้องการ,สิ่งที่ต้องการ,สิ่งที่ขาดแคลน,ความคับขัน,ความขัดสน if need be ในกรณีจำเป็น vt.,vi. มีความจำเป็น,จำเป็น,ต้องการ,ประสงค์., See also: needer n.
oligemia(ออลลิจี'เมีย) n. ภาวะการขาดแคลนโลหิต
pellagra(พะเล'กระ,พะแลก'กระ) n. โรคที่เนื่องจากการขาดแคลนniacinในอาหารการกิน,ทำให้ผิวหนังเป็นจ้ำ ๆ มีสีม่วงและอาการท้องร่วง., See also: pellagrose adj. pellagrous adj.
poor(พัวร์) adj. ยากจน,ขาดแคลน,ขัดสน,เลว,น่าสงสาร,น่าสังเวช,ไม่มีรสชาติ,ไม่ดีพอ,ไม่สมบูรณ์,ไม่สำคัญ. n. คนจน, See also: poorly adv., Syn. needy,indigent,penniless
poverty(พอฟ'เวอที) n. ความยากจน,ความขาดแคลน,ความขัดสน,ความไม่พอเพียง, Syn. indigence,lack
privation(ไพรเว'เชิน) n. การขาดแคลนสิ่งจำเป็นในการดำรงชีพ,การขาดแคลน,ความคับแค้น,การเพิกถอน, Syn. want,need
privative(ไพรเว'ทิฟว) adj. ขาดแคลน,ขัดสน,คับแค้น,ซึ่งถูกถอดถอน., Syn. causing
rickets(ริค'คิทซฺ) n. โรคกระดูกอ่อนมักเป็นกับเด็กเนื่องจากการขาดแคลนวิตามิน-ดีและแคลเซียม
scant(สแคนทฺ) adj. ขาดแคลน,ไม่พอเพียง,มีน้อย,เกือบไม่มี. vt. ทำให้ขาดแคลน,ทำให้ลดน้อยลง,ทำให้ไม่เพียงพอ,กระทำอย่างไม่เพียงพอ, See also: scantly adv. scantness n., Syn. scanty,meager,sparse,restrict
scanty(สแคน'ที) adj. ขาดแคลน,ไม่พอเพียง,มีน้อย,เกือบไม่พอ., See also: scantily adv. scantiness n., Syn. few,scarce
scarce(สแคสฺ) adj. ขาดแคลน,ไม่เพียงพอ,หายาก,ไม่ค่อยพบ -Phr. (make oneself scarce จากไป (โดยเฉพาะอย่างกะทันหัน)) . adv. อย่างขาดแคลน,อย่างไม่เพียงพอ., See also: scarceness n.
scarcely(สแคสฺ'ลี) adv. อย่างขาดแคลน,อย่างไม่เพียงพอ,หายาก,ไม่ค่อยพบ,บอบบาง,เกือบจะไม่,แทบจะไม่,ไม่สู้จะ, Syn. just,barely
scarcity(สแคส'ซิที) n. ความขาดแคลน,ความไม่เพียงพอ,การมีน้อย,การหายาก
short(ชอร์ท) adj. สั้น,เตี้ย,ต่ำ,ย่อ,ตื้น,ลุ่น,ห้วน,ระยะสั้น,สังเขป,ใกล้,ไม่นาน,ขาดแคลน,ขาด,ไม่ถึง,ไม่พอ,ไม่ดีพอ,อ่อน,น้อย,เปราะ,บอบบาง (เสียง) ,ไม่เน้น, short of น้อยกว่า,เลวกว่า,ไม่เพียงพอ adv. กะทันหัน,ทันใดนั้นเอง,ฉับพลัน,สั้น ๆ ,ย่อ ๆ ,โดยสังเขป,ใกล้,ย่น,ไม่ถึง
shortage(ชอร์ท'ทิจฺ) n. ความขาดแคลน,ความไม่เพียงพอ,จำนวนที่ไม่เพียงพอ,จำนวนที่ขาด, Syn. deficiency,shortfall,deficit
shortfall(ชอร์ท'ฟอล) n. จำนวนที่ขาด,ความขาดแคลน,ความไม่เพียงพอ, Syn. shortage
shy(ชาย) adj. ขี้อาย,เหนียมอาย,อาย,ใจฝ่อ,ตกใจง่าย,ขี้ประหม่า,ขึ้ตื่น,ขี้ขลาด,ขี้สงสัย,ไม่ไว้วางใจ,ลังเลใจ,ขาดแคลน,ไม่เต็มจำนวน -v.,n. (การ) ถอยหลังด้วยความตกใจ,ถอยหลัง,หดตัวมขว้าง,โยน,เหวี่ยง,ปา., See also: shyer n. shyly adv. shyness n. คำท
skimp(สคีมพฺ) vt.,vi. ตักออก,ช้อนออก. adj. ขาดแคลน,ไม่เพียงพอ,ขี้เหนียว, See also: skimpily adv. skimpiness n.
spare(สแพรฺ) vt.,vi.,adj. ประหยัด,สงวน,ออม,เจียด,ไม่ใช้,ปล่อยไป,ปล่อยไว้,ยกโทษให้,อภัยโทษ,ยกชีวิต,ละเว้น,งดเว้น,เหลือไว้,สงวน,มีเหลือ,มีเกิน,ผอม,ขาดแคลน. n. สิ่งที่ออมไว้,ชั้นสำรอง,สิ่งสำรอง,ของอะไหล่ (กีฬาโบว์ลิ่ง) การล้มตัวโบว์ลิ่งลงหมดด้วยลูกโยน2ลูก,แต้มที่ทำได้จากการโยนดังกล่าว
sparing(สแพ'ริง) adj. ประหยัด,มัธยัสถ์,ออมสงวน,เจียด,ปรานี,โอนอ่อนผ่อนโยน,ขาดแคลน,จำกัด., See also: ness n., Syn. scanty,frugal,sav ing

English-Thai: Nontri Dictionary
barrenness(n) ความแห้งแล้ง,ความขาดแคลน,ความเป็นหมัน
dearth(n) ความขาดแคลน,ภาวะข้าวยากหมากแพง,ความอดอยาก
default(n) การผิดสัญญา,การไม่ทำตาม,การละเลย,ความขาดแคลน
default(vt) ผิดสัญญา,ผิดนัด,ไม่ปฏิบัติตาม,ละเลย,เพิกเฉย,ขาดแคลน
deficiency(n) ความขาดแคลน,ข้อบกพร่อง,ความไม่สมบูรณ์
deficient(adj) ขาดแคลน,บกพร่อง,ไม่พอ
deficit(n) ความขาดทุน,จำนวนที่ขาด,การขาดแคลน
destitute(adj) อัตคัด,ขาดแคลน,ยากจน,อดอยาก,ไม่เพียงพอ,สิ้นเนื้อประดาตัว
destitution(n) ความอัตคัด,ความขาดแคลน,ความยากจน,ความอดอยาก
devoid(adj) ขาด,ว่างเปล่า,ไม่มี,ขาดแคลน
famish(vi,vt) อดอยาก,ขาดแคลน,อดตาย
inanition(n) ความว่างเปล่า,ความขาดแคลน,ความอิดโรย
indigent(adj) ยากจน,ขัดสน,ไม่พอใช้,ขาดแคลน
insufficiency(n) ความไม่เพียงพอ,ความไม่พอเพียง,ความขาดแคลน
insufficient(adj) ไม่เพียงพอ,ไม่พอเพียง,ขาดแคลน
lack(n) ความขาดแคลน,ความไม่มี,ความไม่เพียงพอ,ความบกพร่อง
lack(vt) ไม่มี,ขาดแคลน,บกพร่อง,ไม่พอ
lacking(adj) ไม่มี,บกพร่อง,ขาดแคลน,ไม่เพียงพอ
lean(adj) ผอม,น้อย,ซูบซีด,พร่อง,ขาดแคลน,ฝืดเคือง,ไม่บริบูรณ์
leanness(n) ความผอม,ความขาดแคลน,ความซูบซีด,ความไม่อุดมสมบูรณ์
malnutrition(n) การขาดแคลนอาหาร
meagre(adj) น้อย,ผอม,ขาดแคลน,ไม่พอเพียง
needy(adj) ยากจน,ขาดแคลน,จำเป็น,ซึ่งต้องการมาก
penurious(adj) ขัดสน,อัตคัด,ขาดแคลน,แห้งแล้ง
penury(n) ความขัดสน,ความอัตคัด,ความขาดแคลน,ความแห้งแล้ง
scant(adj) ไม่เพียงพอ,ขาดแคลน,มีน้อย
scant(vt) ตัดทอน,จำกัด,ทำให้ขาดแคลน
scantily(adv) อย่างมีน้อย,อย่างขาดแคลน,อย่างจำกัด
scantiness(n) ความไม่เพียงพอ,ความขาดแคลน,ความจำกัด
scanty(adj) น้อยมาก,ขาดแคลน,ไม่เพียงพอ,จำกัด
scarce(adj) หายาก,ไม่เพียงพอ,ไม่ค่อยมี,ขาดแคลน
scarcity(n) การหายาก,ความไม่เพียงพอ,ความขาดแคลน
shortage(n) ความขาดแคลน,ความไม่เพียงพอ,จำนวนที่ขาด
stopgap(n) สิ่งขาดแคลน,สิ่งชดเชย
want(n) ความต้องการ,ความปรารถนา,ความอยาก,ความขาดแคลน
wanting(adj) บกพร่อง,ขาดแคลน,ไม่มี

German-Thai: Longdo Dictionary
Mangel(n) |der, pl. Mängel, an + D| การขาดแคลน(สิ่งที่จำเป็น) เช่น Der Patient leidet unter Mangel an weissen Blutkörperchen. คนไข้ป่วยเนื่องจากขาดเม็ดเลือดขาว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top