Search result for

*ขั้นต้น*

(113 entries)
(0.0232 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ขั้นต้น, -ขั้นต้น-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขั้นต้น[N] preliminary, See also: initial, Syn. ขั้นแรก, เบื้องต้น, ระดับต้น, ช่วงต้น, Ant. ขั้นสุดท้าย, Example: ทางการจะตรวจสอบในขั้นต้นว่ามีหลักฐานเพียงพอหรือไม่, Thai definition: ส่วนที่เป็นช่วงแรกหรือเป็นพื้นฐานแรกเริ่ม
ในขั้นต้น[ADV] at the first stage, See also: at the beginning, at the first phase, initially, primarily, Syn. ในขั้นแรก, ในตอนแรก, ในระยะแรก, Ant. ในขั้นสุดท้าย, ในตอนท้าย, Example: ในการพัฒนาระบบเกษตรกรรมทางนั้นในขั้นต้นกลุ่มเกษตรกรรมในแต่ละพื้นที่จะต้องเก็บรวบรวมภูมิปัญญาพื้นบ้านด้านเกษตรกรรมเพื่อนำมาพัฒนา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ทฤษฎีใหม่น. หลักวิชาการจัดการเกษตรที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงคิดค้นขึ้นเพื่อเป็นทางเลือกให้เกษตรกรพึ่งพาตนเองได้อย่างเข้มแข็ง มี ๓ ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นต้น คือ ครอบครัวเกษตรกรรายย่อยบริหารจัดการพื้นที่ทำกินให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น ๔ ส่วน คือ พื้นที่ขุดสระ พื้นที่ปลูกข้าว พื้นที่ปลูกพืชไร่พืชสวน และพื้นที่อยู่อาศัย เพื่อให้เกิดการผลิตที่พออยู่พอกิน ขั้นกลาง คือ รวมเป็นกลุ่มหรือสหกรณ์ ร่วมเพิ่มผลผลิตและจำหน่ายอย่างมีพลังต่อรอง และขั้นก้าวหน้า คือ สร้างเครือข่ายนอกชุมชนเพื่อหาแหล่งทุนมาร่วมลงทุนและพัฒนา ทุกขั้นตอนเน้นความมัธยัสถ์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง.
ปฐมพยาบาล(ปะถม-) น. การปฏิบัติขั้นต้นยามฉุกเฉินตามวิธีแพทย์ก่อนลงมือรักษาพยาบาล.
เรือยศทหารเรือหรือทหารอากาศชั้นสัญญาบัตรขั้นต้น ตํ่ากว่าชั้นนาวาหรือนาวาอากาศ เช่น เรือตรี เรืออากาศเอก.
หีบเชิงชายน. หีบเกียรติยศประกอบศพที่พระราชทานพระครูสัญญาบัตร ภิกษุสามเณรเปรียญธรรม ๙ ประโยค ข้าราชการชั้นสัญญาบัตรขั้นต้น ผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เบญจมาภรณ์ช้างเผือก เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย เบญจมดิเรกคุณาภรณ์เป็นต้น เชิงชายทั้ง ๔ ด้านแกะสลักเป็นลายปิดทองประดับกระจก.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
proximate analysisการวิเคราะห์ขั้นต้น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
preliminary impression; primary impression; primary inpression; snap impressionรอยพิมพ์ขั้นต้น [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
pourparler (Fr.)การเจรจาขั้นต้น (เพื่อทำความตกลง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
primary impression; preliminary impression; primary inpression; snap impressionรอยพิมพ์ขั้นต้น [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
primary inpression; preliminary impression; primary impression; snap impressionรอยพิมพ์ขั้นต้น [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
primary๑. ปฐมภูมิ, ขั้นต้น๒. สำคัญ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
primaryปฐม, ขั้นปฐม, ขั้นต้น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
primary effectผลขั้นต้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
protopathic๑. ขั้นต้น, ปฐมภูมิ๒. ไม่รู้สาเหตุ [มีความหมายเหมือนกับ idiopathetic; idiopathic ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
snap impression; preliminary impression; primary inpressionรอยพิมพ์ขั้นต้น [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
apprehensionการรับรู้ขั้นต้น [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
effect, primaryผลขั้นต้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
trial flask closureการประกบอัดภาชนะหล่อแบบฟันขั้นต้น [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Primary Treatment การบำบัดขั้นต้น
การบำบัดขั้นสำคัญขั้นแรก (และอาจเป็นขั้นเดียว) ในขั้นตอนการบำบัดน้ำเสีย โดยทั่วไปมักเป็นการตกตะกอน หรือการกรองหยาบ [สิ่งแวดล้อม]
Primary Settling Tank ถังตกตะกอนขั้นต้น
ถังตกตะกอนถังแรกสำหรับแยกเอาสิ่งสกปรกที่ สามารถตกตะกอนได้ ออกไปจากน้ำเสีย ก่อนผ่านเข้าไปในกระบวนการบำบัดขั้นสอง [สิ่งแวดล้อม]
Primary Materials วัสดุขั้นต้น
วัสดุที่ถูกใช้ในกระบวนการผลิตเป็นครั้งแรก เช่น ไม้จากต้นไม้ แร่เหล็กจากเหมือง เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
Primary Sludge สลัดจ์ขั้นต้น
สลัดจ์ที่ได้จากถังตกตะกอนขั้นต้น [สิ่งแวดล้อม]
Book of original entryสมุดรายวันขั้นต้น [การบัญชี]
Gross earnings, gross incomeกำไรขั้นต้น [การบัญชี]
Gross lossขาดทุนขั้นต้น [การบัญชี]
Gross profitกำไรขั้นต้น [การบัญชี]
Gross profit methodวิธีสินค้าตามอัตรากำไรขั้นต้น [การบัญชี]
Analysis, Interimการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นต้น [การแพทย์]
Attack Rate, Primaryอัตราป่วยระลอกแรก, อัตราป่วยขั้นต้น [การแพทย์]
Diagnosis, Presumptiveการตรวจพบเชิงแนะ,การวินิจฉัยโรคขั้นต้น,การสันนิษฐาน [การแพทย์]
Embryological Originการปฏิสนธิจากการเจริญเติบโตขั้นต้น [การแพทย์]
Emulsions, Primaryอิมัลชันขั้นต้น,อิมัลชันปฐมภูมิ,อิมัลชันปฐม,ครีมข้นขาว [การแพทย์]
Examination, Initialการตรวจขั้นต้น [การแพทย์]
descriptive statisticsสถิติเชิงพรรณนา, การวิเคราะห์ขั้นต้นที่มุ่งวิเคราะห์เพื่ออธิบายลักษณะกว้าง ๆ ของข้อมูลชุดนั้น โดยวิธีการสรุปข้อมูลแต่ละชุดที่สนใจ จากการวัดค่าสถิติ และนำเสนอผลสรุป [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
fighting with a sword, but you can learn the basics - the stance, how to parry a blow, how to land your own.การใช้ดาบเป็นนั้น, ต้องเรียนขั้นต้นของ ตำแหน่ง The Moment of Truth (2008)
First law, page one.กฎหมายขั้นต้น, หน้าที่ 1. Episode #1.8 (2008)
Initially I thought it's a profession filled with hostility...ในขั้นต้น ผมคิดว่ามันเป็นอาชีพที่เต็มไปด้วยศัตรู... Episode #1.9 (2008)
At first, it was projected to pass millions of miles outside of Earth's orbit.ต่อวินาที ขั้นต้นประมาณการว่ามันเดินทางเป็นระยะทาง หลายล้านไมล์ นอกวงโคจรของโลกมาแล้ว The Day the Earth Stood Still (2008)
We got preliminary safeguards in place faster than we expected.เราจัดระบบป้องกันขั้นต้นเรียบร้อย เร็วกว่าที่คาดไว้ค่ะ Greatness Achieved (2008)
That's primarily who you'll talk to.นั่นคือขั้นต้นที่สำคัญมาก ต่อคนที่นายจะต้องคุยด้วย ABQ (2009)
WE'RE READY TO GIVE A PRELIMINARY PROFILE.เราพร้อมนำเสนอโพรไฟล์ขั้นต้นแล้ว Zoe's Reprise (2009)
PRELIMINARY TESTS CONFIRM ACETYL ALCOHOLผลทดสอบขั้นต้น ยืนยันว่าเป็นอซีทิลแอลกอฮอล์ Zoe's Reprise (2009)
Preliminary investigationsขั้นต้นของการสืบสวน Hello, Dexter Morgan (2009)
This is Spanish 101.แต่นี่คือวิชาภาษาสเปนขั้นต้น Environmental Science (2009)
- In spanish 102! Heh heh heh.ในวิชาภาษาสเปนขั้นต้น 2 ต่างหาก! Comparative Religion (2009)
So, don't panic if you feel light headed at first.ดังนั้นเจ้าอย่าหวาดกลัว หากในขั้นต้นมีการวิงเวียน. Angels & Demons (2009)
They think it justified... because of the Church's attacks on men of science in the distant past and it's true.ดังนั้นเจ้าอย่าหวาดกลัว หากในขั้นต้นมีการวิงเวียน. กระบวนการระดับ GALILEl Angels & Demons (2009)
And during your initial training, before being sent to Iraq...และในช่วงการฝึกขั้นต้น ก่อนที่คุณจะถูกส่งมาที่อิรัก Buried (2010)
Mrs. Hodge, I just want to tell you, your husband's out of danger.การประเมินขั้นต้นบอกว่าเค้าได้รับบาดเจ็บที่กระดูกสันหลัง If... (2010)
Of spanish 1-0- dos--ของวิชาภาษาสเปนขั้นต้นInvestigative Journalism (2010)
Then pass the exam and move on to Spanish 103.เพื่อที่เราจะได้สอบผ่านและต่อวิชาภาษาสเปนขั้นต้นEnglish as a Second Language (2010)
Except for where I take Spanish 103.ยกเว้นเรื่องที่ผมจะต่อวิชาภาษาสเปนขั้นต้นEnglish as a Second Language (2010)
Spanish 102 fills my language requirement.ภาษาสเปนขั้นต้น 2 เติมเงื่อนไขด้านภาษาของฉันครบแล้ว English as a Second Language (2010)
I'll be in the front row of Spanish 103.ฉันก็จะขึ้นเป็นคนแถวหน้าของวิชาภาษาสเปนขั้นต้นEnglish as a Second Language (2010)
Okay, if we're not interested in Spanish 103 next year, what about Anthropology?ทีนี้ เสียงจิ้งหรีด โอเค ถ้าเทอมหน้าพวกเราไม่สนใจลงภาษาสเปนขั้นต้น 3 แล้วมนุษยวิทยาล่ะ? English as a Second Language (2010)
"Principles of Intermediate?"หลักการของตัวกลาง" "ศึกษาวิทยา" "ชั้นเรียนขั้นต้นConspiracy Theories and Interior Design (2010)
Listen, we need to go over some ground rules right now.ฟังนะ เราต้องวางกฏขั้นต้นกันตอนนี้เลย Ilsa Pucci (2010)
If we ever decide to fire them, the Russian early-warning system won't even have time to kick in.เมื่อไหร่ก็ตามที่พวกเรามีการลงมติ และตัดสินใจเด็ดขาดที่จะยิง ระบบเตือนภัยขั้นต้นของรัสเซีย ไม่มีเวลามาพูดเล่นนะ X-Men: First Class (2011)
Could be caused by brain injury or early-onset Alzheimer's.เกิดจากการบาดเจ็บทางสมอง ไม่ก็อาการอัลไซเมอร์ขั้นต้นๆ The Dig (2011)
I would hazard a preliminary guess that the victim was shot with a .38 caliber handgun at point-blank range.ขอเดาขั้นต้นว่าเหยื่อถูกยิง ด้วยปืน.38 ในระยะเผาขน Ka Hakaka Maika'i (2011)
- Preliminary says she had a few drinks, not a lot.-ในขั้นต้น เธอดื่มไปนิดหน่อย ไม่มาก Lonelyhearts (2011)
He's still very early in the interview process.ยังคงอยู่ในการสัมภาษขั้นต้น Tower Heist (2011)
That's gross.ขั้นต้น Red Dawn (2012)
C2C is kinda gross 'cause you have to look right at them.C2C เป็นขั้นต้นครับ ทำให้คุณต้องมองขวาที่พวกเขา. Disconnect (2012)
"Preliminary findings indicate"การค้นพบในขั้นต้นชี้ว่า Welcome to Briarcliff (2012)
I wanted to congratulate you on bringing in Pfister Insurance and let you know I've taken the liberty of putting together the initial paperwork.ผมอยากจะแสดงความยินดีกับคุณ ในการนำPfister Insurance และบอกให้คุณทราบว่า ฉันได้เอาเอกสาร เรื่องเสรีภาพในขั้นต้นมาด้วย Discovery (2012)
I initially had some trouble with the shredded photo we found... then I discovered that there were pieces of a typed document stuck to the photo ink.ฉันมีปัญหาในขั้นต้น เกี่ยวกับซากรูปถ่ายที่เราพบ ต่อมาฉันก็พบว่ามันมีชิ้นส่วน The Partners in the Divorce (2012)
Preliminary forensics suggest the bomb was in his car.การสืบสวนขั้นต้นชี้นำว่า ระเบิดอยู่ในรถ The Choice (2012)
Primary cranial structure indicates a male Caucasian in his late 20s.โครงสร้างกระโหลกขั้นต้น ชี้ว่าเป็นเพศชาย,ผิวขาว อายุ20ตอนปลาย The Tiger in the Tale (2012)
Nothing turned up in our initial search, so...การค้นขั้นต้นของเรา ไม่พบอะไรแบบนั้น Magnificent Light (2012)
- That's gross.ที่ขั้นต้นThe To Do List (2013)
- Now? Gross. Get off the phone.ตอนนี้ขั้นต้นรับปิดโทรศัพท์. The To Do List (2013)
I've never been with someone who wasn't circumcised and I wanna see if it's as gross as she says.ผมไม่เคยกับใครสักคน ที่ไม่ได้เข้าสุหนัต ... และฉันอยากจะดูว่าเป็นขั้นต้นว่า ขณะที่เธอพูดว่า. The To Do List (2013)
- Dad, gross.พ่อขั้นต้นThe To Do List (2013)
So gross!ดังนั้นขั้นต้น The Hangover Part III (2013)
Patriot Two, you got first watch.หน่วยรักชาติที่สอง นายจับตามองขั้นต้นนะ Pain & Gain (2013)
First watch?จับตามองขั้นต้นPain & Gain (2013)
This plan was just practice.แผนนี้เป็นแผนขั้นต้น Pain & Gain (2013)
Initially, indications were that he jumped from a bridge.ในขั้นต้น ระบุได้ว่า เขากระโดดจากสะพาน The Shot in the Dark (2013)
But the others... Oh, their gross, wormy bellies are swollen.แต่ตัวอื่น ขั้นต้นของพวกมัน The Twist in the Plot (2013)
Her liver is inflamed and she's slightly jaundiced.ตับของเธออักเสบ และเธอเป็นโรคดีซ่านขั้นต้นด้วย Carbon Copy (2013)
Skull fragment collection, advanced advanced decomp, and intro to senselessness were all full.เก็บซากหัวกะโหลก การเน่าสลายขั้นสูง ภาวะขาดสติขั้นต้น พวกนี้คลาสเต็มหมดแล้ว Advanced Introduction to Finality (2013)
$28.7 million in gross commissions, all from pink sheet stock, boys!28.7 $ ล้านค่าคอมมิชชั่นขั้นต้น ทั้งหมดออกจากสต็อกแผ่นสี ชมพู, ชาย! The Wolf of Wall Street (2013)
That shit's gross. That fuckin' sound, it bothers me.ขั้นต้นอึที่ เสียงไอ้นั่นมันรบกวนจิตใจผม A Haunted House 2 (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กำไรขั้นต้น[n. exp.] (kamrai khanton) EN: gross profit   
ขั้นต้น[n. exp.] (khanton) EN: initial stage ; elementary stage ; beginning   FR: étape initiale [f] ; première étape [f]
ขั้นต้น[adj.] (khanton) EN: preliminary ; initial   FR: élémentaire ; préliminaire

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
at first glance[IDM] ในเบื้องต้น, See also: ในขั้นต้น
inaugural[ADJ] อันดับแรก, See also: ตอนต้น, ขั้นต้น, Syn. first, initial
initially[ADV] ในขั้นต้น, Syn. originally, primarily, firstly
preliminary[N] ขั้นต้น, See also: ขั้นแรก, เบื้องต้น, ชั้นต้น
preliminary[ADJ] ในขั้นต้น, See also: ในขั้นแรก, ในเบื้องต้น, ในระดับต้น, Syn. preparatory, preceding
rudiment[N] มูลฐาน, See also: ขั้นต้น, Syn. basic, element, principle
rudiment[N] ส่วนของร่างกายที่ยังเจริญเติบโตไม่เต็มที่, See also: ขั้นต้น, Syn. embryo
rudiments[N] หลักการชั้นต้น, See also: มูลฐาน, ขั้นต้น, พื้นฐาน, ความรู้ขั้นต้น, Syn. elements, first principles
prelims[SL] การสอบขั้นต้น
pure and simple[SL] ในขั้นต้น, See also: โดยพื้นฐาน
spadework[N] งานจัดเตรียมขั้นต้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abecedarian(เอบีซิแด' เรียน) n. , adj. ผู้กำลังเรียนอักษรพยัญชนะ ผู้เริ่มศึกษา ตัวพยัญชนะ, เรียงตามลำดับพยัญชนะ, เบื้องต้น, ขั้นต้น, มูลฐาน
computer virusไวรัสคอมพิวเตอร์หมายถึง โปรแกรมที่คนบ้า ๆ เขียนซ่อนไว้เพื่อทำลายโปรแกรม แฟ้มข้อมูลหรือ อุปกรณ์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติประการหนึ่ง คือ เกาะติดตามไปกับโปรแกรม หรือแฟ้มข้อมูลได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แฟ้มข้อมูล command.com ทำให้มีการติดต่อระบาดไปในที่ต่างได้เหมือนเชื้อไวรัส สาเหตุของการติดไวรัส ก็คือมีการใช้จานบันทึกร่วมกัน ไวรัสเหล่านี้มักจะกำหนดมาให้เพิ่มความสามารถในการทำลายทุกครั้งที่เปิดเครื่อง หรือทุกครั้งที่ใช้โปรแกรมนั้น วิธีการป้องกันไวรัสในขั้นต้นก็คือ 1. อย่าใช้จานบันทึกของผู้อื่น หรือร่วมกับผู้อื่น2. ใช้โปรแกรมที่สามารถตรวจสอบและกำจัดไวรัสได้เป็นประจำ หรือทุกครั้งที่ใช้จานบันทึกในหน่วยบันทึก A: หรือ B: รวมทั้งจัดการใช้วัคซีนฉีดกันไว้ก่อน แม้ว่าในปัจจุบัน ไม่สู้จะได้ผลนัก เพราะมีไวรัสใหม่ ๆ เพิ่มมาทุกวัน (ดู vaccine) 3. จัดรูปแบบการบันทึกข้อมูล (format) ใหม่ วิธีนี้รับประกันได้ผลแน่นอน แต่ก็ต้องเข้าใจด้วยว่า ข้อมูลหรือโปรแกรมอื่นที่เก็บไว้แม้จะยังมิได้ติดไวรัสก็จะหายไปหมด พร้อมกับไวรัส
post(โพสทฺ) n. เสา,หลัก,ตำแหน่ง,หน้าที่,ที่มั่น,การไปรษณีย์,ไปรษณียภัณฑ์,เที่ยวเมล์,ที่ทำการไปรษณีย์,vt. ปิดประกาศ,ประกาศ,ประจาน,จัดกำลัง,แต่งตั้งให้ประจำตำแหน่ง vt. ใส่จดหมายลงในตู้ไปรษณีย์,ส่งจดหมาย,ย้าย,แจ้ง. vi. ขี่ม้าเร็ว,เดินทางอย่างรวดเร็ว. adv. รีบเร่ง,โดยทางไปรษณีย์,โพสต์ <คำอ่าน>ย่อมาจาก power-on self-test เป็นแบตเตอรี่ตัวหนึ่งในพีซี ที่จะทำหน้าที่ทันทีที่เมื่อมีการเปิดสวิตช์เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยทำการตรวจสอบขั้นต้นให้ว่า อุปกรณ์ ทุกชิ้นทำงานได้ตามปกติหรือไม่ หากมีส่วนใดไม่ปกติ ก็จะแสดงข้อความระบุความ ผิดพลาด (error message) ให้บนจอภาพ และจะรอจนกว่าจะมีการสั่งอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือมีการแก้ไข เสร็จแล้วจึงจะทำงานต่อ
preliminary(พริลิม'มะนะรี) adj. เบื้องต้น,ขั้นต้น,ขั้นเตรียมการ,ตอนต้น,อุ่นเครื่อง,เริ่มต้น,คำนำ n. สิ่งที่เป็นเบื้องต้น,การชกอุ่นเครื่อง,การแข่งขันอุ่นเครื่อง,การสอบเบื้องต้น,ขั้นเบื้องต้น,คำนำ, See also: preliminarily adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
elementary(adj) เบื้องต้น,ขั้นต้น,ปฐม,ชั้นต้น,พื้นฐาน
embryo(adj) อยู่ในขั้นต้น,อยู่ในระยะเริ่มแรก,ที่ยังเป็นตัวอ่อน
embryo(n) ทารกในครรภ์,ตัวอ่อน,ขั้นต้น,ระยะเริ่มแรก
embryonic(adj) ในขั้นต้น,เป็นตัวอ่อน,เพิ่งเริ่มก่อตัว,ยังไม่โต,เริ่มแรก
introductory(adj) ขั้นต้น,เบื้องต้น,เป็นการแนะนำ
primer(n) แบบเรียนขั้นต้น,มูลบท,แบบสอนอ่าน
rudimentary(adj) เป็นพื้นฐาน,เกี่ยวกับขั้นต้น,ขั้นปฐม,แรกเริ่ม

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
early stage of labor (n ) ภาวะเจ็บท้องคลอดขั้นต้น

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
初級[しょきゅう, shokyuu] (n) ขั้นต้น, See also: Related: 中級, 上級

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
仕訳帳[しわけちょう, shiwakechou] สมุดรายวันขั้นต้น

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top