Search result for

*ของใช้*

(92 entries)
(0.4533 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ของใช้, -ของใช้-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ของใช้[N] appliance, See also: utensils, wares, Syn. บริภัณฑ์, เครื่องใช้, ข้าวของเครื่องใช้, สิ่งของ, Ant. ของกิน, Example: ของใช้ทุกอย่างในโรงแรมน่าจับต้องทุกชิ้น, Count unit: ชิ้น, Thai definition: ของสำหรับใช้
ของกินของใช้[N] consumer product, Syn. เครื่องอุปโภคบริโภค, Example: มหกรรมแสดงสินค้ามีสินค้านานาภัณฑ์ลดราคาให้เลือกมีทั้งของกินของใช้ ของประดับ และของที่ระลึก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ของใช้น. ของสำหรับใช้.
กกุธภัณฑ์(กะกุดทะ-) น. สัญลักษณ์สำคัญแห่งความเป็นพระมหากษัตริย์ คือ ๑. พระมหาพิชัยมงกุฎ ๒. พระแสงขรรค์ชัยศรี ๓. ธารพระกรชัยพฤกษ์ ๔. วาลวีชนี (พัดกับแส้) ๕. ฉลองพระบาท รวมเรียกว่าเบญจราชกกุธภัณฑ์ ทั้งนี้ บางสมัยใช้เครื่องราชกกุธภัณฑ์แตกต่างกัน เช่น ใช้ฉัตรแทนพระมหาพิชัยมงกุฎ.(ป. กกุธ ว่า เครื่องหมายความเป็นพระราชา + ภณฺฑ ว่า

ของใช้; ระบุไว้ในอภิธานัปปทีปิกา คาถาที่ ๓๕๘ ว่า พระขรรค์ ฉัตร อุณหิส ฉลองพระบาท วาลวีชนี คือ มีฉัตรแทนธารพระกร; ในจดหมายเหตุบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ ๒ มีทั้งฉัตรและธารพระกร พระแสงขรรค์ พระแสงดาบ วาลวีชนี พระมหาพิชัยมงกุฎ และฉลองพระบาท รวมเป็น ๗ สิ่ง.วาลวีชนี ที่ปรากฏวัตถุเป็นพัดกับแส้จามรีนั้น แต่ก่อนเป็นพัดใบตาลอย่างที่เรียกว่า พัชนีฝักมะขาม ต่อมาท่านเห็นควรเป็นแส้จามรีจะถูกกว่า เพราะศัพท์ว่าวาลวีชนี หมายความเป็นแส้ขนโคชนิดหนึ่ง จึงสร้างแส้จามรีขึ้น แต่ก็ไม่อาจเลิกพัดใบตาลของเก่า เป็นอันรวมไว้ทั้ง ๒ อย่างในเครื่องที่เรียกว่า วาลวีชนี).
กล้อง ๑(กฺล้อง) น. วัตถุลักษณะยาวกลวงตลอด, เรียกของใช้บางอย่างที่มีลักษณะเช่นนั้น เช่น กล้องเป่าแล่น กล้องส่อง
ของเก่าน. ของโบราณ, ของใช้แล้ว
คบ ๒, คบเพลิง, คบไฟน. ของใช้สำหรับจุดไฟให้สว่าง ทำด้วยของแห้งเช่นใบไม้และขี้กบเป็นต้น เอามามัดเป็นดุ้นยาว, มัดเชื้อเพลิง ก็ว่า.
เครื่อง(เคฺรื่อง) น. สิ่ง, สิ่งของ, สิ่งสำหรับประกอบกันหรือเป็นพวกเดียวกัน เช่น เครื่องนอน เครื่องปูลาดอาสนะ, สิ่งของสำหรับใช้การต่าง ๆ เช่น เครื่องรถ เครื่องเรือน เครื่องไฟฟ้า, ของที่เข้าสำรับกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น เครื่องแป้ง หมายถึงของที่เข้าสำรับกับแป้งเครื่องสำอาง, ของใช้ของกินสำหรับเจ้านาย เช่น เครื่องทรง เครื่องเสวย.
เครื่องต้นของใช้ของเสวยสำหรับพระมหากษัตริย์.
ถนอม(ถะหฺนอม) ก. คอยระวังประคับประคองไว้ให้ดี เช่น ถนอมนํ้าใจ, ใช้อย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้เสียหรือหมดเร็ว เช่น ถนอมของกินของใช้ ถนอมแรง, เก็บไว้อย่างดี เช่น ถนอมเอาไว้ก่อน, สนอม ก็ว่า.
ทองรูปพรรณ(-รูบปะพัน) น. ทองคำที่ทำสำเร็จเป็นเครื่องประดับและของใช้ต่าง ๆ.
บริภัณฑ์ ๒(บอริพัน) น. ของใช้, เครื่องใช้, เครื่องเรือน.
ปากกา ๒น. เครื่องสำหรับหนีบของใช้ ทำด้วยไม้หรือเหล็กก็มี.
โพล่น. ภาชนะชนิดหนึ่ง สำหรับใส่เสบียงกรังและของใช้ต่าง ๆ เช่น ข้าวสาร เสื้อผ้า ประกอบด้วยกระชุ ๒ ใบ สานเป็นตาชะลอม กรุด้วยกาบไผ่ กระชุนั้นผูกติดกับคันซึ่งทำเป็นขา ๒ ขา ส่วนบนไขว้กัน มีหูสำหรับสอดไม้คานเพื่อหาบไป ด้านบนมีกัญญาซึ่งสานด้วยไม้ไผ่เป็นตาชะลอมแล้วกรุด้วยใบไม้ผูกติดกับคันสำหรับกันแดดกันฝน.
ไพร่ส่วยน. ไพร่หลวงที่ไม่ต้องการเข้าเดือน แต่ต้องหาสิ่งของใช้ในราชการส่งมาแทน, ไพร่หลวงส่วย ก็ว่า.
ล่วมน. เครื่องสำหรับใส่หมากพลูบุหรี่ ส่วนมากทำด้วยผ้า มีใบปก เป็นของใช้โบราณ แต่ที่ทำด้วยโลหะก็มี, ถ้าเป็นของเจ้านาย เรียกว่า พระล่วม, สำหรับใส่ยา เรียกว่า ล่วมยา.
วัสดุของใช้ที่มีอายุการใช้ในระยะเวลาสั้น ๆ เช่น กระดาษ ดินสอ (ใช้แก่การงบประมาณ).
สมบัติ ๑น. ความถึงพร้อม หมายถึง ทรัพย์สิน เงินทอง ของใช้ เป็นต้นที่มีอยู่ เช่น ถึงมีสมบัติมากมายก็ไม่พ้นความตายไป ทำงานมาเกือบ ๒๐ ปี มีสมบัติอย่างเดียวคือบ้าน.
ส่วนตัวว. เฉพาะตัว, เฉพาะบุคคล, เช่น เรื่องส่วนตัว ของใช้ส่วนตัว.
ส่วนรวมน. หมู่คณะ เช่น เห็นแก่ส่วนรวม ทำเพื่อส่วนรวม, ส่วนที่ใช้ร่วมกัน เช่น ห้องน้ำส่วนรวม ของใช้ส่วนรวม.
ส่วนองค์ว. ส่วนตัว (ใช้แก่หม่อมเจ้า) เช่น ของใช้ส่วนองค์.
เสวียน(สะเหฺวียน) น. ของใช้ชนิดหนึ่ง ทำด้วยหญ้า หวาย หรือฟาง เป็นต้น ถักหรือมัดเป็นวงกลม มักมีหู ๒ ข้างสำหรับหิ้ว ใช้รองก้นหม้อที่หุงต้มด้วยเตาฟืนหรือเตาถ่าน, ของใช้ชนิดหนึ่ง ทำด้วยไม้ไผ่สานเป็นแผ่นกลม สำหรับรองหรือรับสิ่งต่าง ๆ มีพ้อมข้าวเป็นต้น.
หนัง ๑น. ส่วนของร่างกายที่หุ้มเนื้ออยู่, หนังสัตว์ที่เอามาทำเป็นของใช้หรือเป็นอาหาร
หวีน. ของใช้ชนิดหนึ่ง มีลักษณะเป็นซี่ ๆ เรียงต่อกันเป็นปื้น ใช้สางผมหรือเส้นด้ายเป็นต้น
อุปกรณ์สังหาริมทรัพย์ซึ่งโดยปรกตินิยมเฉพาะถิ่นหรือโดยเจตนาชัดแจ้งของเจ้าของทรัพย์ที่เป็นประธาน เป็นของใช้ประจำอยู่กับทรัพย์ที่เป็นประธานเป็นอาจิณเพื่อประโยชน์แก่การจัดดูแล ใช้สอย หรือรักษาทรัพย์ที่เป็นประธาน และเจ้าของทรัพย์ได้นำมาสู่ทรัพย์ที่เป็นประธานโดยการนำมาติดต่อหรือปรับเข้าไว้ หรือทำโดยประการอื่นใดในฐานะเป็นของใช้ประกอบกับทรัพย์ที่เป็นประธานนั้น เช่น ยางอะไหล่.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
personal effectsของใช้ส่วนตัว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Salvage (Waste, etc.)การใช้ประโยชน์จากของใช้แล้ว [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Lousy poet. Critic's voice, take your choice.เสียงวิจารณ์ของใช้ที่คุณเลือก Yellow Submarine (1968)
Let's take the youngsters about whom we have doubts and take them aside to verifyให้'ของใช้คนหนุ่มคนสาวเกี่ยวกับ whom we ได้สงสัย... ...และใช้พวกเขาข้างๆเพื่อพิสูจน์ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Now you're tellin' me that you don't have the shit you need?คุณยังจะบอกว่า คุณมีของใช้ไม่เพียงพอ? Day of the Dead (1985)
Of course, we agreed early on not to include personal stuff like my tampons and feminine hygiene spray and his shaving lotion and foot powder.แน่นอนว่าเราตกลงกันล่วงหน้า ว่าไม่รวมพวกของใช้ส่วนตัว... อย่างผ้าอนามัยกับ สเปรย์ทำความสะอาดของผู้หญิง... กับโลชั่นโกนหนวดกับแป้งทาเท้าของเขา The Joy Luck Club (1993)
In a catastrophic emergency, you take giant panic breaths.โดยอาศัยแค่ ของใช้ในบ้านธรรมดาๆ จริงอ้ะ? If one were so inclined. Fight Club (1999)
- What are you doing?ทิ้งของใช้ของคุณ Fight Club (1999)
I brought you some necessities... some Calvin Klein 720-count sheets... the entire Clinique skin care line... some aromatherapy candles, a loofah...ฉันเอาของใช้จำเป็นมาให้ ผ้าปู 720 เส้นด้ายของคาลวิน ไคลน์ ชุดบำรุงของคลินิคทั้งหมด Legally Blonde (2001)
On the bus coming up here, I took it out to look at it, and I noticed it's second-hand.ตอนที่ผมนั่งรถประจำทางมาที่นี่ พอพิจารณามันใกล้ๆ แล้วก็สังเกตุเห็นว่ามันเป็นของใช้แล้ว Hope Springs (2003)
A person can't get any rest around this householdเธอจะไม่ได้อะไร แม้กระทั่งของใช้ในบ้านนี้ A Tale of Two Sisters (2003)
They are not one-time use only.มันจึงไม่ใช่ของใช้ได้แค่ทีละรอบ Primer (2004)
You can't really smell me on that old thing.คุณไม่ได้กลิ่นตัวฉันจริงๆ บนของใช้เก่า Mr. Monk Takes His Medicine (2004)
Fridays at noon to by down by the bridge, with a grocery list and mules.ทุกเที่ยงวันศุกร์ให้ไปที่สะพาน แล้วเอารายการของใช้ลงมาพร้อมกับล่อ Brokeback Mountain (2005)
Somebody with supplies, will be there at the pick-up.จะมีคนเอาของใช้จำเป็น ไปส่งด้วยรถปิดอัพ Brokeback Mountain (2005)
All your amenities, fixtures, fittings, washer-dryer... All that stuff.เครื่องบำรุงสุขภาพ ของใช้ส่วนตัว ของใช้จิปาถะ เครื่องซักแห้ง... Match Point (2005)
it's just a common room with sofa etc.แค่ห้องธรรมดาที่มีโซฟากับของใช้อย่างอื่น Train Man (2005)
TV, refrigerator, washing machine The three sacred treasuresที่ทำให้เรามีของใช้สำคัญครบ ทั้งทีวี เครื่องซักผ้า ตู้เย็น Always - Sunset on Third Street (2005)
I never should've indulged in those silly appliancesหรือว่าที่จริงแล้วเราไม่ควร ซื้อของใช้สุรุ่ยสุร่ายพรรค์นั้น Always - Sunset on Third Street (2005)
They are elegant and graceful, much better than accessories these days.ดูหรูหราแล้วก็ปราณีตกว่าของใช้สมัยนี้ตั้งเยอะ. Sassy Girl, Chun-hyang (2005)
Unless you want to sign for his personal effects.นอกจากคุณจะอยากเซ็นรับของใช้ส่วนตัวนี่ The Key and the Clock (2006)
- Well, then let's cruise, baby. - Low and slow.ดีแล้วให้ล่องเรือ, ของใช้เด็ก ต่ำและช้า Cars (2006)
What I didn't know is that doctors and hospitals would consider them unnecessary luxuries.แต่ที่ผมไม่รู้คือทั้งหมอและ รพ. เห็นว่าเป็นของใช้ฟุ่มเฟือย The Pursuit of Happyness (2006)
Mostly just some personal stuff.ส่วนใหญ่เป็นของใช้ส่วนตัว Hollow Man II (2006)
Every household is assigned a quota of bag-making for the gunpowder.ของใช้ในบ้านทุกชิ้นที่เขาจะเอา... ระบุว่าจะเอาไปทำกระสอบใส่ดินปืน Letters from Iwo Jima (2006)
I'm more than clear on how picky you are with the funeral items.ผมเป็นคนดูแลของใช้พวกนี้ และเป็นคนทำความสะอาด Flowers for My Life (2007)
That's a big violation of privacy, you know.นี่มันของใช้ส่วนตัวสุดยอดนะไม่รู้เหรอ Disturbia (2007)
Me. Who gets all the groceries?ก็ฉัน ใครไปซื้อของใช้ในบ้าน Fireproof (2008)
You can't expect me to work every day and get the groceries while you look at trash on the Internet dreaming about your boat.เปล่า คุณคาดหวังให้ฉันทำงานทุกวันแล้วไปซื้อของใช้ ขณะที่คุณนั่งไร้สาระ เล่นเนท แล้วฝันว่าจะมีเรืออย่างนั้นเหรอ Fireproof (2008)
DUQUESNE: Let's take all his stuff back to the lab.เอาของใช้ของเขากลับไปที่แล็ปกัน Cheating Death (2008)
SMUGGLED OUT OF THE PRISON, KEPT ON ICE, BROUGHT OUT ON THE ANNIVERSARY OF THE EXECUTION.มีพ่อค้าสมัครเล่นที่หากินกับของใช้ส่วนตัว และของที่ระลึกของฆาตกรต่อเนื่อง The Angel Maker (2008)
They're having a sale on toiletries. I picked you up some things.พวกเขาเอาของใช้ส่วนตัวมาขาย แม่ซื้อของบางอย่างมาให้แก Seeds (2008)
The whole family left, took bags with them.ทุกคนในครอบครัวไปด้วยกันหมด เอาถุงของใช้ไปกับพวกเขาด้วย Capybara (2008)
BUT I JUST GOT THEM TO REDUCE THE RENT AND THROW IN THE UTILITIES.แต่ฉันขอให้พวกเขาลดค่าเช่าให้ และเอาพวกของใช้บางอย่างมาเอง There's Always a Woman (2008)
Nothing in the medicine cabinetexcept some harmless toiletries.ไม่มีอะไรในตู้ยา นอกจากของใช้ในห้องน้ำ Adverse Events (2008)
I haven't looked through that baby stuff in years.แม่ไม่ได้ดูว่ามีของใช้ในเด็กแรกเกิด Pilot (2008)
Yeah, that's my father. You with the bank?ใช่ครับ พ่อผมเอง คุณมากับของใช้ฉุกเฉินใช่มั้ย? Nights in Rodanthe (2008)
This is terrible. Doesn't your, your mother have taste buds? What are we doing here?แม่เธอไม่มีตุ่มรับรสบ้างหรือไง บ้านนี้ไม่มีของใช้ได้เลย Bedtime Stories (2008)
In Haiti, one of the world's poorest countries, charcoal is one of the population's main consumables.ในไฮติ, หนี่งในประเทศที่จนที่สุด ถ่านไม้เป็นหนึ่งใน ของใช้หลักของประชากร Home (2009)
Hey Tom, we're gonna set up triage across the street in case there's multiple vics.ทอม เราต้องการของใช้ทางฝั่งตรงข้าม หากมีผู้บาดเจ็บหลายคน Emotional Rescue (2009)
Well, they're probably finally busting you for snaking all those office supplies.เอาล่ะในที่สุดเค้าก็จับได้ เรื่องที่นายจิ๊กของใช้ในสำนักงานแล้วสิ It's a Terrible Life (2009)
...and when I came out about 10 minutes later, he was gone.แค่ของใช้ติดตัวเขาประจำทุกวัน เอ่อ... . Grilled (2009)
Some stuff.ของใช้ Wheels (2009)
"Electronics store" doesn't just mean household appliances.ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้า ไม่ได้มีแค่ของใช้ในบ้านหรอก Summer Wars (2009)
Well, for one, that's Honest Abe's real hat.ที่เป็นของใช้ส่วนตัวของเจมส์ ดีน จัดแสดงอยู่ด้วย? ใช่ เรามีพวงกุญแจของเค้า Fallen Idols (2009)
Thinking about detergent and groceries...คิดถึงแต่กับผงซักฟอกและก็ของใช้ในบ้าน The God-Why-Don't-You-Love-Me Blues (2009)
You're released. Grab your stuff. I'm taking you home.เธอกลับบ้านได้แล้ว เก็บของใช้ แล้วเดี๋ยวฉันไปส่งเธอที่บ้าน Boom Crunch (2009)
I need you to get mom and Grace, and any supplies you can, and get below ground tonight.ผมอยากให้พ่อ พา แม่ และ เกรซ แล้วของใช้ต่างๆ มากเท่าที่จะทำได้ ไปหาที่หลบใต้ดิน ในคืนนี้ Knowing (2009)
I can't fit even half my things in it.ของใช้ฉันยังยัดไปได้แค่ครึ่งเดียวเอง! Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
We're gonna pick up some supplies.เราจะไปเอาพวกของใช้ Repo Men (2010)
Now that the official stuff is done, come on boys.โอเค นั่นมันเป็นของใช้ในออฟฟิศนะ ไม่เอาน่าพ่อหนุ่ม Shutter Island (2010)
One of their secure facilities was penetrated.นี่เป็นกุญแจที่พักของเธอ และนี่เป็นของใช้ส่วนตัวของเธอ Edge of Darkness (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ของใช้[n.] (khøngchai) EN: wares ; utensils ; stuff ; articles ; equipment ; implement   FR: ustensiles [mpl]
ของใช้ส่วนตัว[n. exp.] (khøngchai suantūa) EN: personal belongings ; personal effects   FR: affaires personnelles [fpl] ; effets personnels [mpl]
ของกินของใช้[n. prop.] (khøngkin khøngchai) EN: consumer product   FR: produit de consommation [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
commodity[N] ของใช้, Syn. articles
consumer goods[N] เครื่องอุปโภคบริโภค, See also: ของกินของใช้
layette[N] ของใช้ทั้งชุดสำหรับทารกแรกเกิด
materiel[N] สเบียง อาวุธและของใช้อื่นๆ ร่วมกับกำลังทางทหาร
paraphernalia[N] ของใช้ส่วนตัว, See also: สมบัติส่วนตัว, Syn. gear, materials, apparatus
tinware[N] ของใช้ทำด้วยดีบุก, Syn. tinwork, plateware, utensil
white goods[N] ของใช้ในครัวเรือนที่เป็นผ้า เช่น ผ้าปูที่นอน ผ้าปูโต๊ะ ผ้าเช็ดตัวและอื่นๆ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
commodity(คะมอด'ดิที) n. สินค้า,ของใช้ประจำ,ปริมาณ หรือจำนวนหนึ่งของสินค้า,ผลิตภัณฑ์เกษตรหรือเหมืองแร่, Syn. articles,goods
materiel(มะเทีย'เรียล) n. วัสดุของใช้ต่าง ๆ ,อาวุธกระสุนปืน และเครื่องไม้เครื่องมือทั้งหลาย
utensil(ยูเทน'เซิล) n. เครื่องใช้ในครัว,เครื่องใช้,เครื่องมือ,ของใช้,ภาชนะ., Syn. tool,vessel

English-Thai: Nontri Dictionary
commodity(n) สินค้า,โภคภัณฑ์,ของใช้ประจำ,ผลิตภัณฑ์การเกษตร
layette(n) ของใช้สำหรับเด็กแรกเกิด

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top