Search result for

*ของพระ*

(269 entries)
(0.0325 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ของพระ, -ของพระ-
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
LDS Church (org ) ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งสิทธิชนยุคสุดท้าย
See also: S. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints,
LDS Church (org ) ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย
See also: S. LDS,
Mormon[มอรมอน(อ่านออกเสียง มอร์-มอน)] (n org ) มอรมอน หรือ ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุดสุดท้าย
See also: S. LDS Church,
The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints (org ) ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย
See also: S. LDS Church,
ฌาณ (n ) ฌาณ หรือ อธิจิต(supraconscious) เป็นจิตที่เป็นที่สุดของปัญญา คือความรู้ชัดธรรมชาติของมนุษย์ว่านี้ทุกข์ นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา(คือความรู้มรรค 8 การคิดปฏิบัติเพื่อดับทุกข์) เป็นจิตที่อยู่เหนือและสามารถ ควบคุมหรือข่ม ได้ทั้งจิตสำนึก(consious) และจิตใต้สำนึก(subconsious) ซึ่งเป็นความรู้ที่สูดของวิญญาณคือความรู้แจ้งของธรรมชาติของมนุษย์ว่า นี้สุข นี้ทุกข์ นี้มิใช่ทุกข์ มิใช่สุข อธิจิตใช้สำหรับดับกิเลส ซึ่งสามารถทำให้เกิดนิมิตขึ้นมาได้ เพื่อดับกิเลสในเวลาที่เกิดกิเลสขึ้น พระผู้มีพระภาค(พระพุทธเจ้า)ได้ตรัสพระพุทธพจน์นี้ไว้ในพระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๒ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๔ มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์๑๐. วิตักกสัณฐานสูตรว่าด้วย อาการแห่งวิตก การเรียกอธิจิตของตนเอง ถ้าไม่มีพรสวรรค์หรือบารมีที่สะสมมาแต่ปางก่อน จะเรียกไม่ได้ เพราะจิตยังไม่มั่นคงพอ จะต้องเรียนรู้และทำความเพียรที่ทนได้ยาก ฝึกฝน จนเกิดความชำนาญ ซึ่งข้าพเจ้ามีความสามารถที่จะให้คนทั่วไปเรียกอธิจิตของตนเองได้ เช่นให้ผู้ป่วยเรียกอธิจิตของเขาออกมารักษาโรคภัยไข้เจ็บทั้งทางกายและใจของเขาที่เป็นอยู่ โดยสั่งให้จิตของเขาตกอยู่ในภาวะภวังค์ ด้วยการสั่งระงับจิตหยาบที่ทำให้เขาเกิดโรคทั้งทางกายและทางใจ เพื่อเขาจะได้มีจิตที่มั่นคงถึงอธิจิตแล้วสั่งยาหรือภูมิต้านทานในตัวของเขาออกมารักษาโรค ซึ่งได้ผลดีกว่าแพทย์แผนปัจจุบัน และแพทย์ทางเลือกวิธีอื่น นี่คือประโยชน์จากการเรียกหรือฝึกเรียกอธิจิตของตนเอง ซึ่งพระพุทธเจ้าสามารถเรียก Stem cell ในพระวรกายของพระองค์ออกมารักษาโรคได้นานมาแล้วหรือมากกว่า 2554 ปี ส่วนนักวิทยาศาสตร์พึ่งจะมาค้นพบวิธีใช้ Stem cell รักษาบางโรคเมื่อ 50 ปีมานี้เอง การรักษายังมีข้อบ่กพร่องและเงื่อนไขในการรักษาเพื่อจะได้ผลลัพท์จนเป็นที่น่าพอใจของแพทย์อยู่อีกมาก แต่วิธีของพระพุทธองค์ไม่มีเงื่อนไข ถ้าคนป่วยสามารถเรียกอธิจิตของตนเองได้ ข้าพเจ้าได้ใช้อธิจิตรักษา โรคปวดตามอวัยวะและโรคหวัดป่วยของข้าพเจ้าเอง และรักษาโรคปวดและอัมพาลให้กับคนป่วยแล้วหลายราย ซึ่งได้รับผลเป็นที่น่าพอใจของข้าพเจ้าและของคนป่วย

Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ชงโค (name ) ..............ชงโค................ ชื่อทางวิทยาศาสตร์............Bauhinia purpurea ชื่อวงศ์............................CAESALPINIACEAE ชื่อสามัญ..........................Orchid Tree, Purder ชื่ออื่นๆ............................เสี้ยวดอกแดง, เสี้ยวดอกขาว ถิ่นกำเนิด..........................ทวีปเอเซีย การขยายพันธุ์....................เพาะเมล็ด ประวัติและข้อมูลทั่วไป.........ดอกชงโคมีหลายสี เช่น ชมพู ขาว ม่วง ชาวอินเดียถือว่าเป็นไม้สวรรค์ขึ้นอยู่ในเทวโลกและถือว่าเป็นไม้ของพระลักษมี นิยมปลูกร่วมกับ กาหลง และ โยทะกา เพราะมีใบคล้ายกัน ลักษณะทางพฤกษศาสตร์......ชงโคเป็นไม้พุ่มหรือไม้ต้นผลัดใบสูงประมาณ 15 เมตร ใบเป็นรูปไข่แยกเป็น 2 แฉกลึก ช่อดอกออกตามกิ่งข้างและจำนวนดอกน้อย กลีบดอกขาวหรือม่วง ลักษณะคล้ายดอกกล้วยไม้ มีกลิ่นหอมอ่อนๆ เกสรตัวผู้ 5 อัน ขนาดไม่เท่ากัน มีผลเป็นฝักขนาดกว้าง 1.5-2 ซม. ยาว 15-20 ซม. การปลูกและดูแลรักษา...........ชงโคเป็นไม้ที่ชอบแดด ควรปลูกในที่ได้รับแสงแดดทั้งวัน ดินปลูกควรเป็นดินร่วนระบายน้ำดี มีความ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กระยาคชวาง(-คดชะวาง) น. ข้าวสำหรับบำบวงเชือกบาศ เป็นพิธีของพระหมอเฒ่าในการรับช้างเผือก.
กัลป-, กัลป์(กันละปะ-, กัน) น. กัป, อายุของโลกตั้งแต่เมื่อพระพรหมสร้างเสร็จจนถึงเวลาที่ไฟประลัยกัลป์มาล้างโลก ซึ่งได้แก่ช่วงเวลากลางวัน วันหนึ่งของพระพรหม คือ ๑,๐๐๐ มหายุค (เท่ากับ ๔,๓๒๐,๐๐๐,๐๐๐ ปีมนุษย์) เมื่อสิ้นกัลป์ พระอิศวรจะล้างโลกด้วยไฟประลัยกัลป์ โลกจะไร้สิ่งมีชีวิตและอยู่ในความมืดมนจนถึงรุ่งเช้าของวันใหม่ แล้วพระพรหมก็จะสร้างโลกเป็นการขึ้นต้นกัลป์ใหม่ โลกจะถูกสร้างและถูกทำลายเช่นนี้สลับกันตลอดอายุของพระพรหม ทั้งนี้ตามคติของพราหมณ์, บางทีใช้เข้าคู่กับคำ กัป เช่น ชั่วกัปชั่วกัลป์ นานนับกัปกัลป์พุทธันดร.
กานต์ว. เป็นที่รัก, โดยมากใช้เป็นส่วนท้ายของสมาส เช่น จันทรกานต์ เป็นที่รักของพระจันทร์ ได้แก่แก้วผลึกที่ถูกแสงจันทร์แล้วมีเหงื่อ, คู่กับ สูรยกานต์ เป็นที่รักของพระอาทิตย์ ได้แก่แก้วที่รวมแสงอาทิตย์ให้เกิดไฟได้.
กาบขนุนน. องค์ประกอบของพระปรางค์ อยู่เหนือครรภธาตุ ประดับตรงมุมบนชั้นรัดประคดแต่ละชั้นเรียงขึ้นไป, กลีบขนุน ก็เรียก.
กาลี ๒น. ชื่อหนึ่งของพระอุมา ชายาพระอิศวร เรียกว่า เจ้าแม่กาลี, ปรกติสร้างรูปเป็นหญิงผิวดำ (ส. กาลี ว่า หญิงดำ), และว่ามีอำนาจเสมือน กาล (เวลา) ที่ไม่มีผู้ใดเอาชนะได้.
กูรมาวตาร(-วะตาน) น. อวตารเป็นเต่า เป็นอวตารปางที่ ๒ ของพระนารายณ์.
เกตุมาลาน. พระรัศมีซึ่งเปล่งอยู่เหนือพระเศียรของพระพุทธเจ้า.
เกศธาตุน. ผม (มักใช้ทางศาสนา) เช่น พระเกศธาตุ หมายถึง พระเกศาของพระพุทธเจ้า.
เกศพ, เกศวะ(-สบ, เกสะวะ) ว. ผู้มีผมงาม, ใช้เป็นนามของพระนารายณ์หรือพระกฤษณะซึ่งเป็นอวตารปางหนึ่งของพระนารายณ์.
เกษียรสมุทรน. ทะเลนํ้านม, ที่ประทับของพระนารายณ์.
แก้มลิงน. พื้นที่มีลักษณะเป็นแอ่งตามธรรมชาติหรือขุดขึ้นเพื่อรองรับและกักเก็บน้ำในช่วงฝนตกมีน้ำมาก และระบายออกทะเลในช่วงที่น้ำทะเลลดลง เป็นพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและบรรเทาอุทกภัย.
แกล้งดินก. กระบวนการแก้ปัญหาสภาพดินเปรี้ยวตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยใช้กรรมวิธีเร่งปฏิกิริยาเคมีในดิน ทำให้ดินเปรี้ยวอย่างรุนแรงแล้วใช้ระบบชลประทานนำน้ำมาเจือจางดินเปรี้ยวทำสลับไปมา จนเปลี่ยนสภาพดินให้สามารถเพาะปลูกได้.
ไกรลาส, ไกลาส(ไกฺรลาด, ไกลาด) น. ชื่อภูเขาในเทือกเขาหิมาลัย เชื่อว่าเป็นที่สถิตของพระอิศวรในศาสนาพราหมณ์.
ขรัวตาน. สามัญชนที่เป็นตาของพระองค์เจ้าที่เป็นพระราชโอรสพระราชธิดา.
ขรัวยายน. สามัญชนที่เป็นยายของพระองค์เจ้าที่เป็นพระราชโอรสพระราชธิดา.
ขอนิสัยก. ขอฝากตัวอยู่ในความปกครองของพระอุปัชฌาย์ (ใช้แก่กุลบุตรในเวลาอุปสมบท).
ขันหมาก ๒น. เรียกพานใส่หมากพลูซึ่งเป็นเครื่องราชูปโภคของพระมหากษัตริย์ ว่า พานพระขันหมาก. (ดู พานพระขันหมาก).
ข้าหลวง ๑น. คนที่ถวายตัวเป็นข้าของพระมหากษัตริย์หรือเจ้านาย, คนรับใช้ของพระมหากษัตริย์หรือเจ้านาย ปัจจุบันมีเฉพาะผู้หญิง เรียกว่า คุณข้าหลวง.
เขี้ยวแก้วน. เขี้ยวของพระพุทธเจ้า เรียกว่า พระเขี้ยวแก้ว
เขี้ยวตะขาบชายผ้าสังฆาฏิของพระพุทธรูปในสมัยเชียงแสนและสุโขทัย มีลักษณะปลายผ้าย้อยต่ำแหลมลงมา ๒ ด้าน ปลายขมวดเข้าหากันคล้ายเขี้ยวของตะขาบ มีช่องตอนกลางยกสูง.
โขลน ๒(โขฺลน) น. เจ้าพนักงานหญิงมีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในพระราชฐานชั้นในของพระราชวังหลวงและวังหน้า.
ครรภธาตุ(คับพะทาด) น. ส่วนสำคัญของพระสถูปหรือพระปรางค์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุหรือพระธาตุไว้ภายใน, ธาตุครรภ หรือ เรือนธาตุ ก็ว่า.
ครรภธาตุมณฑลน. ภาวะอันแท้จริงของพระพุทธเจ้าซึ่งอยู่ในสรรพสัตว์ แต่ยังไม่ได้สำแดงให้ปรากฏ.
คริสต์(คฺริด) น. ชื่อหนึ่งของพระเยซู ผู้ตั้งศาสนาคริสต์.
คริสต์มาส ๑(คฺริดสะมาด) น. วันสมภพของพระเยซู.
คริสต์ศตวรรษ(คฺริดสะตะวัด) น. รอบ ๑๐๐ ปี นับตั้งแต่วันสมภพของพระเยซู.
คริสต์ศักราช(คฺริดสักกะหฺราด) น. ปีนับตั้งแต่วันสมภพของพระเยซู เริ่มตั้งภายหลังพุทธศักราช ๕๔๓ ปี (พุทธศักราชลบด้วย ๕๔๓ เท่ากับคริสต์ศักราช).
ครุฑ(คฺรุด) น. พญานกในเทพนิยาย เป็นพาหนะของพระนารายณ์, ใช้เป็นตราแผ่นดินและเครื่องหมายทางราชการ.
คันธกุฎีน. ชื่อกุฎีที่ประทับของพระพุทธเจ้า เรียกว่า พระคันธกุฎี.
คำพ้องเสียงน. คำที่ออกเสียงเหมือนกันแต่เขียนต่างกันและมีความหมายต่างกัน เช่น ใส-ไส-ไสย กาน-กาล-การ-การณ์, (โบ) ในหนังสือแบบเรียนภาษาไทยของพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) เรียกคำพ้องเสียงว่า ไวพจน์.
คุณหญิงน. คำนำหน้าชื่อสตรีที่สมรสแล้วและได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตั้งแต่ชั้นจตุตถจุลจอมเกล้าถึงชั้นทุติยจุลจอมเกล้าฝ่ายใน, ถ้ายังไม่ได้สมรส เรียกว่า คุณ, (โบ) คำนำหน้าชื่อสตรีที่เป็นภรรยาเอกของพระยา
คู่บุญบารมีน. ผู้ที่เคยร่วมสร้างบุญกุศลกันมาในชาติก่อนและมาสนับสนุนเกื้อกูลกันในปัจจุบัน เช่น พระนางมัทรีเป็นคู่บุญบารมีของพระเวสสันดร.
เครื่องราชอิสริยาภรณ์น. สิ่งซึ่งเป็นเครื่องหมายแสดงเกียรติยศและบำเหน็จความชอบ เป็นของพระมหากษัตริย์ทรงสร้างหรือโปรดให้สร้างขึ้นสำหรับพระราชทานเป็นบำเหน็จความชอบในราชการหรือส่วนพระองค์, เรียกเป็นสามัญว่า ตรา, ปัจจุบันหมายความรวมถึงเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับพระราชทานแก่ผู้กระทำความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน และเหรียญที่ระลึกที่พระราชทานเป็นบำเหน็จความชอบในโอกาสต่าง ๆ และที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้บุคคลประดับได้อย่างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามที่ทางราชการกำหนด.
โค ๒น. พระอาทิตย์ เช่น โคจร = ทางเดินของพระอาทิตย์ โควิถี = ทางสำหรับโคจรของพระอาทิตย์.
โควิถีน. ชื่อทางสำหรับโคจรของพระอาทิตย์.
จตุลังคบาท(-ลังคะบาด) น. พลประจำ ๔ เท้าช้าง, สำหรับช้างทรงของพระมหากษัตริย์หรือพระมหาอุปราชในเวลาสงคราม มีเจ้ากรมพระตำรวจหลวงหรือข้าราชการ เช่น พระมหามนตรี พระมหาเทพ หลวงอินทรเทพ หลวงพิเรนทรเทพ ประจำ ๔ เท้าช้าง เช่น จตุลังคบาทสี่ตน ล้วนขุนพลสามรรถ (ตะเลงพ่าย), จัตุลังคบาท หรือ แวงจตุลังคบาท ก็ว่า.
จริยาปิฎกน. ชื่อคัมภีร์ที่ว่าด้วยการบำเพ็ญบารมีของพระพุทธเจ้าในชาติที่ล่วงแล้ว รวมอยู่ในขุทกนิกายแห่งสุตตันตปิฎก.
จิตรลดาวันน. ชื่อสวนของพระอินทร์ ๑ ใน ๔ แห่ง ได้แก่ นันทวัน ปารุสกวัน จิตรลดาวัน และมิสกวัน.
จีวรกาลสมัยน. คราวที่เป็นฤดูถวายจีวร (งวดที่ ๑ ตั้งแต่วันมหาปวารณา คือ วันแรมคํ่าหนึ่งเดือน ๑๑ ถึงวันเพ็ญเดือน ๑๒, งวดที่ ๒ ตั้งแต่วันมหาปวารณาไปจนหมดฤดูหนาว, งวดที่ ๑ เป็นของพระที่มิได้กรานกฐิน, งวดที่ ๒ เป็นของพระที่กรานกฐินแล้ว).
จุฑามณีมวยผมของพระพุทธเจ้า
จุฑามณีชื่อพระธาตุเจดีย์บรรจุพระเกศธาตุของพระพุทธเจ้าอยู่ที่ดาวดึงส์ เรียกว่า จุฑามณีเจดีย์, จุฬามณี ก็ว่า.
จุฬามณีมวยผมของพระพุทธเจ้า
จุฬามณีชื่อพระธาตุเจดีย์บรรจุพระเกศธาตุของพระพุทธเจ้าอยู่ที่ดาวดึงส์ เรียกว่า จุฬามณีเจดีย์, จุฑามณี ก็ว่า.
เจ้า ๑เชื้อสายของพระมหากษัตริย์นับตั้งแต่ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไป และผู้ได้รับสถาปนาอิสริยยศขึ้นเป็นเจ้า, บางแห่งหมายถึงกษัตริย์ก็มี เช่น เจ้ากรุงจีน
เจ้าจอมน. ตำแหน่งภรรยาของพระมหากษัตริย์ ซึ่งไม่มีพระราชโอรสพระราชธิดา
เจ้าจอมมารดาน. ตำแหน่งภรรยาของพระมหากษัตริย์ ซึ่งมีพระราชโอรสพระราชธิดา
เจ้าเซ็นน. อิหม่ามฮูเซ็นผู้เป็นหลานตาของพระมะหะหมัด, คนพวกหนึ่งที่ถือศาสนาอิสลาม ซึ่งนับถืออิหม่ามฮูเซ็น
เจ้านายน. เชื้อสายของพระมหากษัตริย์นับตั้งแต่ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไป และผู้ได้รับสถาปนาอิสริยยศขึ้นเป็นเจ้า, เจ้า ก็เรียก
เจ้าฟ้าน. สกุลยศของพระราชโอรสหรือพระราช-ธิดาที่ประสูติแต่พระมเหสี หรือประสูติแต่พระมารดาที่เป็นพระราชธิดาหรือพระราชนัดดาของพระมหากษัตริย์, สกุลยศของพระราชนัดดาของพระมหากษัตริย์ที่ทั้งพระบิดาและพระมารดาเป็นเจ้าฟ้า
เจ้า ๓คำนำหน้าพระนามของพระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า เช่น เจ้าต๋ง (หม่อมเจ้า... ปราโมช)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
royal prerogativeพระราชอำนาจ (ของพระมหากษัตริย์) [ดู jura regalia) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
jura regalia (L.)พระราชอำนาจ (ของพระมหากษัตริย์) [ดู royal prerogative] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
พระโกศที่ใส่พระบรมศพ และพระศพเจ้านาย ของพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ กับโกศที่พระราชทานสำหรับศพข้าราชการผู้มีบรรดาศักดิ์สูง ตามคตินิยมของพราหมณ์ที่เชื่อว่า ต้องตั้งพระศพในท่ายืน, นั่ง, คุกเข่า หรือกอดเข่าประสานมือ เพื่อส่งพระศพและพระวิญญาณเสด็จกลับสู่สรวงสวรรค์ พระโกศสามารถแบ่งตามวัตถุประสงค์การใช้งานได้ ๒ ประเภท ๑. พระโกศสำหรับทรงพระบรมศพหรือพระศพ ๒. พระโกศพระบรมอัฐิหรือพระอัฐิ

พระโกศ

ที่ใส่พระบรมศพ และพระศพเจ้านาย ของพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ [ศัพท์พระราชพิธี]

เกรินบันไดเลื่อนโบราณ ใช้ยกพระบรมโกศจากพระยานมาศขึ้นไปประดิษฐานบนบุษบกของพระมหาพิชัยราชรถ [ศัพท์พระราชพิธี]
ราชรถยานพาหนะชนิดล้อเลื่อน มีบุษบกเป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย์ ในปัจจุบันมีอยู่ ๒ คันคือ พระมหาพิชัยราชรถ กับ เวชยันตราชรถ ใช้ประดิษฐานพระบรมโกศและพระโกศ [ศัพท์พระราชพิธี]
พระบรมราชโองการคำสั่งราชการของพระราชา [ศัพท์พระราชพิธี]
พระราชสาส์นจดหมายหรือหนังสือของพระเจ้าแผ่นดินหรือพระบรมวงศานุวงศ์ [ศัพท์พระราชพิธี]
พระพิธีธรรมพระพิธีธรรมไม่ใช่ชื่อของพิธีกรรม แต่เป็นชื่อตำแหน่งของพระสงฆ์ที่มาสวดพระอภิธรรมในพิธีหลวง [ศัพท์พระราชพิธี]
พระธรรมเทศนาคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า [ศัพท์พระราชพิธี]
เครื่องราชอิสริยาภรณ์สิ่งซึ่งเป็นเครื่องหมายแสดงเกียรติยศและบําเหน็จความชอบ เป็นของพระมหากษัตริย์ทรงสร้างหรือโปรดให้สร้างขึ้นสําหรับพระราชทานเป็น บำเหน็จความชอบในราชการหรือส่วนพระองค์, เรียกเป็นสามัญว่า ตรา, ปัจจุบันหมายความรวมถึงเครื่องราช-อิสริยาภรณ์สำหรับพระราชทานแก่ผู้กระทำ ความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน และเหรียญที่ระลึกที่พระราชทานเป็นบำเหน็จความชอบในโอกาสต่าง ๆ และที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้บุคคลประดับได้อย่างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามที่ทางราชการกำหนด [ศัพท์พระราชพิธี]
บุษบกที่ประทับของพระมหากษัตริย์ในพระราชพิธี หรือประดิษฐานปูชนียวัตถุเช่นพระพุทธรูป เป็นต้น มณฑปขนาดเล็กแต่ด้านข้างโปร่ง [ศัพท์พระราชพิธี]
ข้าหลวงคนที่ถวายตัวเป็นข้าของพระเจ้าแผ่นดินหรือเจ้านาย, คนใช้ของพระเจ้าแผ่นดินหรือเจ้านาย [ศัพท์พระราชพิธี]
ประเคนก. ถวายของพระโดยวิธียกส่งให้ตามพิธีการที่กําหนดไว้ เช่น ประเคนอาหาร; ส่งให้ถึงมือ (ใช้ในความแดกดัน) เช่น ต้องเอาไปประเคนให้จนถึงที่; (ปาก) ตี เช่น ประเคนกระบาล ๓ ที [ศัพท์พระราชพิธี]
บรมวงศานุวงศ์ญาติผู้ใหญ่ของพระเจ้าแผ่นดิน [ศัพท์พระราชพิธี]
มณฑปเรือนยอดขนาดใหญ่มีรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือเป็นรูปตัด มุม หรือย่อไม้แปด ย่อไม้สิบสอง ยอดหลังคาเป็นทรงจอมแห, ใช้ว่า มรฑป ก็มี. (ป., ส.); ขันนํ้าเย็นของพระเจ้าแผ่นดินที่มีฝาเป็นรูปอย่างมณฑป เรียกว่า พระมณฑป [ศัพท์พระราชพิธี]
พระที่นั่งทรงธรรมอาคารโถง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของพระเมรุ ใช้เป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ที่่จะเสด็จพระราชดำเนินมาทรงบำเพ็ญพระราชกุศล และเป็นที่สำหรับพระสงฆ์สดับปกรณ์ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ [ศัพท์พระราชพิธี]
หอเปลื้องตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกตรงมุขหลังของพระเมรุเป็นอาคารขนาดเล็ก ภายในเขตราชวัติ ลักษณะเป็นอาคารทรงไทย มีฝากั้นโดยรอบ เป็นสถานที่สำหรับเก็บพระโกศหลังจากได้เชิญพระศพขึ้นประดิษฐานบนพระจิตกาธานแล้ว [ศัพท์พระราชพิธี]
ราชวัติเป็นแนวรั้วกั้นเป็นเขตปริมณฑลของพระเมรุทั้ง ๔ ด้าน [ศัพท์พระราชพิธี]
เกยมีลักษณะเป็นยกพื้นสี่เหลี่ยมย่อไม้แปด ตั้งอยู่ด้านหน้าประตูกำแพงแก้วด้านทิศตะวันตกของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท [ศัพท์พระราชพิธี]
แปรกราชรถไม้ยาวทาบอยู่ระหว่างล้อหน้ากับล้อหลังทั้งสองด้านของพระมหาพิชัยราชรถ [ศัพท์พระราชพิธี]
พระอิสริยยศยศอันยิ่งใหญ่, ยศที่แสดงถึงความยิ่งใหญ่ หมายถึง สกุลยศของพระราชวงศ์ที่ถือกำเนิดมาว่ามียศทางขัตติยราชสกุลชั้นใด เช่น เจ้าฟ้า พระองค์เจ้า หม่อมเจ้า, ถ้าพระราชวงศ์พระองค์ใดได้ปฏิบัติราชการแผ่นดิน มีความดีความชอบ ก็อาจได้รับการสถาปนาพระอิสริยยศเป็นเจ้าต่างกรมจึงต่อพระนามกรมไว้ท้ายพระ นามเดิม เช่น พลตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ [ศัพท์พระราชพิธี]
Termination of Mission of Diplomatic Agentภารกิจของผู้แทนทางการทูตหรือหัวหน้าคณะทูตจะสิ้น สุดลง 1. ระยะเวลาที่ผู้แทนทางการทูตได้รับแต่งตั้งให้ประจำอยู่ในประเทศผู้รับได้ครบ กำหนดตามวาระ2. เมื่อวัตถุประสงค์ของภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติได้สัมฤทธิผลเรียบ ร้อยแล้ว3. ถูกเรียกตัวกลับเนื่องจากต้องโยกย้ายไปที่อื่น หรือลาออก หรือเนื่องจากครบเกษียณอายุ4. ถูกเรียกตัวกลับเนื่องจากไม่เป็นที่พอใจของรัฐบาลของตน หรือกระทำตามคำขอร้องของรัฐบาลของประเทศผู้รับ ซึ่งเขาได้รับแต่งตั้งให้ประจำทำงานอยู่5. เนื่องจากการเสด็จสวรรคตของพระมหากษัตริย์ของประเทศตน หรือประเทศที่ตนได้รับแต่งตั้งให้ประจำทำงาน6. หากตัวเขาเองได้กระทำการอันเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศบางอย่าง หรือเนื่องจากเกิดเหตุการณ์บางอย่างที่คาดไม่ถึง และมีลักษณะร้ายแรงจริง ๆ ตัวเขาเองจะต้องรับผิดชอบในการตัดความสัมพันธ์7. เมื่อรัฐบาลผู้รับ ซึ่งตัวเขาได้รับแต่งตั้งให้ประจำทำงานอยู่นั้น แล้วจะด้วยเหตุผลอย่างใดก็ตาม ได้แจ้งให้เขาเดินทางออกไปจากประเทศในทันที โดยไม่ต้องระให้รัฐบาลของตนเรียกตัวกลับ8. เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงในตำแหน่งของผู้แทนทางการทูต ดังเช่น ได้รับเลื่อนตำแหน่งจากอัครราชทูตขึ้นเป็นเอกอัครราชทูต9. เนื่องจากเกิดสงครามขึ้นระหว่างรัฐทั้งสอง10. เนื่องจากถูกถอดจากตำแหน่ง หรือสละราชบัลลังก์ของประมุขของประเทศใดประเทศหนึ่ง 11. เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงในประเทศใดประเทศหนึ่ง จากระบบพระมหากษัตริย์เป็นระบบสาธารณรัฐ หรือเป็นระบบสาธารณรัฐอันมีประมหากษัตริย์ทรงอยู่ใต้กฎหมาย12. เนื่องจากรัฐใดรัฐหนึ่งของทั้งสองรัฐต้องสูญสภาวะในการเป็นรัฐเหตุผลข้างต้น ทั้งหมดนี้ เป็นทรรศนะของเซอร์เออร์เนสท์ ซาทาว ซึ่งได้ให้ไว้ในหนังสือของท่าน ชื่อว่า ?A Guide to Diplomatic Practice? ฉบับเรียบเรียงใหม่ครั้งที่ 4 โดยเซอร์เนวิลล์ แบลนด์ [การทูต]
visitการเยือน " - State Visit การเยือนอย่างเป็นทางการในระดับประมุขของรัฐ หมายถึง การเยือนของบุคคลสำคัญของต่างประเทศในระดับประมุขของรัฐ ที่มีสถานะเป็นกษัตริย์หรือประธานาธิบดี โดยเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐผู้รับ รัฐผู้รับจะจัดพิธีการต้อนรับอย่างเป็นทางการเต็มรูปแบบ - Official Visit การเยือนอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของ รัฐบาล หมายถึง การเยือนเป็นทางการของประมุขของรัฐ มกุฎราชกุมาร หัวหน้ารัฐบาล หรือหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศที่มีตำแหน่ง เทียบเท่า โดยเป็นแขกรับเชิญของรัฐบาล และจัดพิธีการรับรองต่าง ๆ อย่างเป็นทางการเต็มรูปแบบ - Visit as Guest of the Royal Thai Government การเยือนในฐานะแขกของรัฐบาล หมายถึง การเยือนของประมุขของรัฐ หัวหน้ารัฐบาลและหัวหน้า องค์การระหว่างประเทศที่มีตำแหน่งเทียบเท่าซึ่งไม่ได้เดินทางมาเยือนอย่าง เป็นทางการหรือเพื่อเจรจาทำงาน รวมทั้งการเสด็จฯ เยือนของพระราชวงศ์ รองประธานาธิบดีและบุคคลสำคัญอื่น ๆ ที่มีตำแหน่งเทียบเท่า ซึ่งรัฐบาลไทยปรารถนาที่จะแสดงไมตรีจิตโดยเชิญให้มาเยือนประเทศไทยในฐานะแขก ของรัฐบาล และจัดการต้อนรับให้ เหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการเยือนในแต่ละกรณี - Working Visit การเยือนเพื่อเจรจาทำงาน หมายถึง การเยือนของบุคคลสำคัญจากต่างประเทศในระดับประมุขของรัฐ หัวหน้ารัฐบาล และหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศที่มีตำแหน่งเทียบเท่าที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อ เจรจาในปัญหาหรือประเด็นใดเป็นการเฉพาะในระยะเวลาอันสั้น - Visit as Guest of Their Majesties the King and Queen of Thailand การเยือนในฐานะพระราชอาคันตุกะส่วนพระองค์ หมายถึง การเสด็จเยือนของพระราชวงศ์ต่างประเทศ หรือการเยือนของบุคคลสำคัญจากต่างประเทศ ในฐานะพระราชอาคันตุกะส่วน พระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ - Private Visit การเยือนส่วนตัวหรือแวะผ่าน หมายถึง การเยือนของบุคคลสำคัญจากต่างประเทศในระดับประมุขของรัฐ พระราชวงศ์ หัวหน้ารัฐบาล หรือผู้นำองค์การระหว่างประเทศที่มีตำแหน่งเทียบเท่า และบุคคลสำคัญอื่น ๆ ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อเยือนเป็นการส่วนตัวหรือการแวะผ่านประเทศในระยะเวลา อันสั้น รัฐผู้รับจะจัดการอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ตามความเหมาะสม " [การทูต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
To be given the power of a god, yet exist among humans.จึงยอให้พลังของพระเจ้า... ยังคงอยู่ระหว่างมนุษย์ Odyssey (2008)
I usually don't get the stigmata until Easter.ปกติฉันจะไม่มีรอยตะปูของพระคริสต์จนกระทั่งอีสเตอร์ The Itch (2008)
Perhaps our negotiations will be more fruitful with your successor.การเจรจาของเราคงจะราบรื่นกว่านี้ กับผู้สืบทอดบัลลังก์ของพระองค์กระมัง Ambush (2008)
The king must wonder if you are even his son.อาจถึงขั้นสงสัยว่าเจ้าเป็นลูกชายของพระองค์หรือไม่ The Labyrinth of Gedref (2008)
May I offer my congratulations on your victories today?ขออนุญาตให้กระหม่อมได้แสดงความยินดี กับชัยชนะของพระองค์ในวันนี้ได้ไหม? Valiant (2008)
- King's orders.คำสั่งของพระราชา Lancelot (2008)
But it's KIM Hong-do that the King loves and his style that dictates trendsทว่าคิมฮองดู เป็นที่โปรดปรานของพระราชา ผลงานของเขาเป็นที่ประจักษ์แจ้ง Portrait of a Beauty (2008)
Come here! By the royal order of His Majesty the King!นี่เป็นพระราชโองการของพระราชา Portrait of a Beauty (2008)
y order of the King?คำสั่งของพระราชาหรือ To Kill the King (2008)
You? An enemy of the King?ท่านหรอ ศรัตรูของพระราชา To Kill the King (2008)
But if this is a test from God, I shall gladly endure it.แต่นี้มันอาจจะเป็นบททดสอบของพระเจ้า ยังไงชั้นจะพยายามแล้วกัน Baby and I (2008)
This is a trace of His Majesty's inscription on the sword.นี่เป็นลายพิมพ์ของจารึกบนดาบของพระราชาของเรา Hong Gil Dong, the Hero (2008)
There has been murmurings that the sword trace is the same of the late king's.เริ่มมีเสียงซุบซิบกันถึงเรื่องของรอยพิมพ์ดาบว่าน่าจะเป็นของพระราชาพระองค์ก่อน Hong Gil Dong, the Hero (2008)
But God made man in his image.พระเจ้าสร้างมนุษย์ตามแบบของพระองค์ Babylon A.D. (2008)
So what man creates is also God's will.ดังนั้น สิ่งที่มนุษย์สร้าง ก็เป็น.. พระประสงค์ของพระองค์เช่นกัน Babylon A.D. (2008)
Then God would be pretty fucked up to make man in his image.พระเจ้าคงจะโคตรงานหนักเลยนะ ในการสร้างสร้างมนุษย์ตามแบบของพระองค์เนี่ย Babylon A.D. (2008)
What in God's name...!นี่อะไรของพระเจ้าน่ะ... . ! The Curious Case of Benjamin Button (2008)
You are as ugly as an old pot, but you still a child of God.เธอช่างน่าเกลียดเหมือนหม้อเก่า ๆ แต่ก็ยังเป็นบุตรของพระเจ้า The Curious Case of Benjamin Button (2008)
We are all children in the eyes of God!เราทุกคนล้วนเป็นเด็กในสายตาของพระเจ้า The Curious Case of Benjamin Button (2008)
In the name of God's glory, rise up!ในนามของพระสิริของพระเจ้า จงยืนขึ้น! The Curious Case of Benjamin Button (2008)
While we're giving thanks for God's blessings...ในขณะที่พวกเราขอบคุณในคำอวยพรของพระเจ้า The Curious Case of Benjamin Button (2008)
You can see that it's five o'clock, because big God Ngog's clock says so.เธอจะเห็นได้ว่ามันเป็นเวลาห้านาฬิกา เพราะนาฬิกาเรือนใหญ่ของพระเจ้าอ็นก็อกบอกเช่นนั้น The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Sometimes it's like the right hand of God is sitting on my shoulder.บางครั้งนี่อย่างกับพระหัตถ์ขวาของพระเจ้า แตะอยู่ที่ไหล่ของชั้นเลย Death Race (2008)
The days may be long on the land which the Lord, I giveth thee.และวันนั้น จะเป็นของเหล่าประชากรซึ่งเป็นของพระองค์ Death Race (2008)
I heard one say from the home of the gods.ข้าได้ยินคนหนึ่งพูดว่า เจ้ามาจากบ้านของพระเจ้า Outlander (2008)
It was the will of the gods.มันเป็นพระประสงค์ของพระเจ้า Outlander (2008)
With power, through his spirit, in your inner being...ดวยพลังของพระจิตเขาสูเธอ... ... Rambo (2008)
So they send in a devil... to do God's work.พวกเขาถึงตองสงปีศาจ... มาทำงานของพระเจา Rambo (2008)
Oh, it's the old priest rectory.นั่นที่อยู่เก่าของพระ The Lazarus Project (2008)
Because of your uncle's friendship with His Majesty we're alone in knowing this.เนื่องจากลุงของเจ้าเป็นผู้ใกล้ชิดของพระราชา เราจึงได้รู้เป็นพวกแรก แต่ก็อีกไม่นานหรอก... The Other Boleyn Girl (2008)
To divert the king.ให้เบี่ยงเบนความสนใจของพระราชา The Other Boleyn Girl (2008)
Appointed by His Majesty the king.เป็นพระราชโองการของพระราชาเพคะ The Other Boleyn Girl (2008)
His head now rots on a spike.พระสหายสนิทของพระราชา แต่ตอนนี้โดนตัดหัวไปแล้ว The Other Boleyn Girl (2008)
Anything the king or his lawyers decide it to be.อะไรก็ได้ที่พระราชา หรือ นักกฎหมายของพระองค์ตัดสิน The Other Boleyn Girl (2008)
- His pettiness is astounding.-ความหยุมหยิมของพระองค์ช่างน่าประหลาดใจนัก The Other Boleyn Girl (2008)
It is the king's wish, and mine.เป็นความปรารถนาของพระราชา และตัวข้า The Other Boleyn Girl (2008)
- Your right hand in matters of state.- ข้างขวาของพระองค์เพคะ The Other Boleyn Girl (2008)
Still, she is your queen. And ever present.ฉะนั้น พระนางยังคงเป็นราชินีของพระองค์ จนเดี๋ยวนี้ The Other Boleyn Girl (2008)
And those of her spies.และพวกสายลับของพระนาง The Other Boleyn Girl (2008)
I am Katherine, queen of England, the king's one true wife and mother of the heir to the throne.ข้าคือพระราชินีแคธเทอรีนแห่งอังกฤษ พระชายาที่ถูกต้องแต่เพียงผู้เดียวของพระองค์ และเป็นพระมารดาของ รัชทายาืทสู่พระราชบัลลังก์คนต่อไป The Other Boleyn Girl (2008)
- Nor his good sense.- ความปราดเปรื่องของพระองค์ก็เช่นเดียวกัน The Other Boleyn Girl (2008)
I feel his eyes on me.ข้ารู้สึกถึงสายตาของพระองค์ The Other Boleyn Girl (2008)
The charge is that in the 28th year of the reign of our sovereign Henry king of England, his wife, the queen being seduced by the Devil did knowingly commit incest, high treason and offenses against God.ในปีที่ 28 ของการครองราชย์ ของพระเจ้าเฮนรี่ กษัตริย์แห่งอังกฤษ พระชายา ซึ่งก็คือราชินีแห่งอังกฤษ... ได้ถูกครอบงำจากปิศาจร้าย The Other Boleyn Girl (2008)
He relishes the chance to show the people the courage of their new king.พระองค์ยินดีที่มีโอกาสพิสูจน์ความกล้าแก่ ประชาชน, ความโกรธของพระราชาคนใหม่ The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
Well, I offer my assistance to His Majesty's advisers whenever they ask.ผมต้องคอยให้คำแนะนำ กับพวกที่ปรึกษาของพระองค์ Body of Lies (2008)
In the name of Go...ในนามของพระ.. Body of Lies (2008)
You're doing God's work here, carl.คุณกำลังทำงานของพระเจ้าอยู่ , คาร์ล 24: Redemption (2008)
/and anyone who resisted met a terrible fate.และผู้ใดที่ขัดขืนต้องพบจุดจบอย่างน่าสังเวท แผ่นดินเป็นของพระองค์ The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
We are gathered here together, in the sight of God...เรามารวมอยู่ด้วยกัน ในสายตาของพระเจ้า Made of Honor (2008)
The finest place on God's earth.ดินแดนที่วิเศษที่สุดของพระเจ้า The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อารมณ์ของพระอรหันต์[n. exp.] (ārom khøng phra ørahan) EN: grief in laws   
วันประสูติของพระศาสดา[n. exp.] (wan prasūt khøng Phra Sātsadā) EN: nativity   FR: nativité [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
advent calendar(n) ปฏิทินชนิดหนึ่งซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเทศกาลศักดิ์สิทธิ์ของการมาจุติของพระเยซู เริ่มเฉลิมกันในเดือนธันวาคม ซึ่งผู้ใหญ่มักให้เป็นของขวัญแก่เด็กๆ ปฏิทินนี้ประกอบด้วยแผ่นกระดาษสองแผ่นซ้อนทับกัน มีช่องที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อให้เป็นประตูเปิดได้จากกระดาษชั้นบน ประตูเหล่านี้มีตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 24 ธันวาคม ก่อนถึงวันคริสต์มาส ซึ่งแต่ละช่องจะบอกเล่าถึงเรื่องราวของการประสูติของพระเยซู และอาจมีขนม ของขวัญชิ้นเล็กๆซ่อนอยู่ด้วยก็ได้
genesis(n) หนังสือปฐมกาล หนังสือเล่มแรกของพระคริสต์ธรรมคัมภีร์(พันธสัญญาเก่า), S. The First Book of Moses R. The Old Testament
Taj Mahal(n) ทัชมาฮาล อนุสรณ์สถานแห่งความรักของจักรพรรดิ์อินเดียที่ชื่อ Mughal Emperor Shāh Jahān ทัชมาฮาลถูกสร้างเพื่อรำลึกถึงภรรยาที่รักของพระองค์
exodus(n) หนังสืออพยพ หนังสือเล่มที่ 2 ของพระคริสต์ธรรมคัมภีร์(พันธสัญญาเก่า), R. The Old Testament
leviticus(n) หนังสือเลวีนิติ หนังสือเล่มที่ 3 ของพระคริสต์ธรรมคัมภีร์(พันธสัญญาเก่า), R. The Old Testament
numbers(n) หนังสือกันดารวิถี หนังสือเล่มที่ 4 ของพระคริสต์ธรรมคัมภีร์(พันธสัญญาเก่า), R. The Old Testament
deuteronomy(n) หนังสือเฉลยธรรมบัญญัติ หนังสือเล่มที่ 5 ของพระคริสต์ธรรมคัมภีร์(พันธสัญญาเก่า), R. The Old Testament

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
agnostic[N] ผู้ที่เชื่อว่าไม่สามารถพิสูจน์ได้ถึงการมีอยู่ของพระเจ้า, Syn. atheistic, skeptic, freething
ambrosia[N] อาหารของพระเจ้า, Syn. food of the gods
anticlerical[ADJ] ต่อต้านอิทธิพลและการกระทำของพระ
Christmas[N] คริสต์มาส, See also: เทศกาลเฉลิมฉลองการเกิดของพระเยซูคริสต์ในวันที่ 25 ธันวาคมของทุกปี, Syn. Christmastime, Christmas Day
cowl[N] เสื้อคลุมของพระ
diocese[N] เขตการปกครองของ bishop, See also: โบสถ์ที่อยู่ภายใต้การดูแลของพระ bishop, Syn. episcopate, prelacy, benefice, bishopric
ecliptic[N] แนวการโคจรของพระอาทิตย์, Syn. epicycle, orbit
evangel[N] เรื่องราวชีวิตและคำสั่งสอนของพระเยซูทั้ง 4 ชุดในคัมภีร์ไบเบิล (ได้แก่ แมทธิว, มาร์ค, ลุค และจอห์น), Syn. gospel
evangel[N] เรื่องราวชีวิตและคำสั่งสอนของพระเยซูในคัมภีร์ไบเบิล, Syn. gospel
evangelic[ADJ] เกี่ยวกับเรื่องราวชีวิตและคำสั่งสอนของพระเยซูทั้ง 4 ชุด ในคัมภีร์ไบเบิล )ได้แก่ แมทธิว, มาร์ค, ลุคและจอห์น), Syn. evangelical
evangelical[ADJ] เกี่ยวกับเรื่องราวชีวิตและคำสั่งสอนของพระเยซูทั้ง 4 ชุดในคัมภีร์ไบเบิล (ได้แก่ แมทธิว, มาร์ค, ลุค และจอห์น), Syn. evangelic
Garuda[N] ครุฑ (พาหนะของพระวิษณุ)
gospel[N] คำสอนของพระเยซู, Syn. New Testament
Hanuman[N] หนุมาน, See also: ตัวละครลิงซึ่งเป็นทหารเอกของพระรามในเรื่องรามเกียรติ์
High Mass[N] พิธีฉลองการรับประทานอาหารมื้อสุดท้ายของพระเยซู มีการเผาเครื่องหอม บรรเลงดนตรี และขับร้อง
idol[N] เทวรูป, See also: รูปปั้นของพระผู้เป็นเจ้า, Syn. graven image, icon
ikon[N] รูปบูชาของพระเยซู พระแม่มารี หรือนักบุญต่างๆ, Syn. icon
introit[N] บทสรรเสริญในพิธีฉลองการเสวยมื้อสุดท้ายของพระเยซูคริสต์
Last Judgment[N] การตัดสินครั้งสุดท้ายของพระเจ้าในวันสิ้นโลก
Last Supper[N] อาหารค่ำมื้อสุดท้ายของพระเยซูคริสต์ก่อนที่พระองค์จะถูกตรึงบนไม้กางเขน
linga[N] อวัยวะเพศชายซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพระศิวะในศาสนาฮินดู, See also: องคชาติ, ลึงค์, Syn. phallus, lingam
lord[N] บรรดาศักดิ์อย่างเป็นทางการของพระในคริสตศาสนา
Madonna[N] รูปภาพของพระแม่มารี (หรือ the Virgin Mary พระมารดาของพระเยซู)
manse[N] ที่อยู่ของพระ, Syn. rectory, vicarage
Mass[N] พิธีรำลึกถวันสวรรคตของพระเยซูในศาสนาคริสต์, Syn. Eucharist rite
ministerial[ADJ] เกี่ยวกับพระ, See also: ของพระ, Syn. pastoral, ecclesiastical
monasterial[ADJ] เกี่ยวกับที่อยู่ของพระ
monastery[N] วัด, See also: อาราม, ที่อยู่ของพระ, Syn. abbey, convent
monastic[ADJ] เกี่ยวกับพระหรือที่อยู่ของพระ, Syn. pious, devout, religious
Monseigneur[N] ตำแหน่งของพระในนิกายโรมันคาทอลิก, Syn. sinor
moonrise[N] การขึ้นของพระจันทร์, See also: ช่วงเวลาพระจันทร์ขึ้น, Syn. moonset
moonset[N] การขึ้นของพระจันทร์, See also: ช่วงพระจันทร์ขึ้น, Syn. moonrise
nativity[N] การกำเนิด, See also: การประสูติ, การประสูติของพระเยซู, Syn. conception, genesis, birth
nativity play[N] การแสดงเกี่ยวกับวันประสูติของพระเยซู
New Testament[N] ส่วนที่2ของไบเบิ้ลที่บรรยายถึงชีวิตและการเทศนาของพระเยซู
Our Lady[N] ฉายานามของพระนางแมรี่ซึ่งเป็นพระมารดาของพระเยซู
patina[N] จานทองหรือเงินที่ใช้ในพิธีรำลึกถึงวันสวรรคตของพระเยซู, Syn. paten
patriarchate[N] ตำแหน่งและเขตปกครองของพระราชาคณะ
Pentateuch[N] หนังสือ 5 เล่มแรกของพระคัมภีร์, Syn. Old Testament
prince consort[N] ตำแหน่งของพระสวามีของพระราชินี
red hat[N] หมวกแดงขอบกว้างของพระคาร์ดินัลองค์ใหม่, See also: เป็นสัญลักษณ์ของตำแหน่งพระคาร์ดินัล (หรือพระราชาคณะ)
revelation[N] การเปิดเผยของพระเจ้า, See also: การแสดงให้เห็นความจริง, Syn. light of truth
sacrament[N] ขนมปังและเหล้าองุ่นที่เป็นสัญลักษณ์ของพระเจ้า, Syn. the elements
Second Advent[N] การจุติอีกครั้งของพระเยซูเพื่อพิพากษามนุษย์, Syn. Parousia, Second Coming
Sermon on the Mount[N] การเทศนาและการอวยพรของพระเยซูคริสต์
sharif[N] ผู้สืบสกุลของพระมูฮัมหมัด
sherif[N] ผู้สืบสกุลของพระมูฮัมหมัด
surplice[N] เสื้อคลุมชั้นนอก สีขาวแขนยาวของพระ
tiara[N] มงกุฎของพระสันตะปาปา
ukase[N] พระบรมราชโองการ (ของพระเจ้าซาร์ในรัสเซีย), See also: คำสั่งเด็ดขาด, ประกาศของทางราชการ, Syn. decree, edict

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a.m.d.g.abbr. l. ad majorum Dei gloriam แด่พระเกียรติคุณที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า
acts of the apostlesหนังสือหรือบทหนึ่งของพระคัมภีร์ New Testament ของคริสเตียน
advent(แอด' เวนทฺ) n. การมาถีง, การปรากฎ, การกำเนิด, การจุติของพระเยซูคริสต์, Syn. arrival, appearance ###A. departure, end)
advent sundayวันอาทิตย์แรกของการจุติของพระเยซูในโลก (first Sunday in Advent)
agape 2(อะเกพ) n., (pl. -pae, -pai) ความรักของพระเจ้าหรือพระคริสต์ที่มีต่อมวลมนุษย์, ความรักของคริสเตียนที่มีค่อคริสเตียนด้วยกัน, ความรักแบบพี่แบบน้อง (love of God, for mankind)
agrapha(แอก' ราฟา) n. คำสอนของพระเยซูคริสต์ที่บันทึกโดยชาวคริสเตียนใน New Testament เล่มอื่นที่ไม่ใช่ Gospels
aisha(อา' อีชา) n. ภรรยาของพระโมฮัมหมัด., Syn. Avesha
amice(แอม' มิส) n. ผ้าป่านขาวสี่เหลี่ยมผืนผ้าสำหรับสวมรอบคอบและบนไหล่ของพระคริสเตียน
apocrypha(อะพอค'ระฟะ) n. กลุ่ม 14 บทหนังสือของพระคัมภีร์เก่า Old Testment ของคริสเตียน, บทหนังสือศาสนาที่หาแปล่งมาไม่แน่ชัดและไม่เป็นที่ยอมรับกันมาก (shorten)
apostle(อะพอส'เซิล) n. สาวกของพระเยซูคริสต์,มิชชั่นนารีแรกหรือที่รู้จักกันดีที่สุดของประเทศหรือท้องถิ่นนั้น,ผู้เผยแพร่,ผู้ปฏิรูป.
ascension(อะเซน'เชิน) n. การขึ้น. Ascension การขึ้นสวรรค์ของพระเยซูคริสต์.
ascension dayวันที่ 40 หลัง Easter เป็นวันขึ้นสวรรค์ของพระเยซูคริสต์,Holy Thursday
atonement(อะโทน'เมินทฺ) n. การชดเชย,การไถ่คืน,การคืนดีของพระเจ้าและมนุษย์โดยพระเยซูคริสต์,การตกลง,การคืนดี, Syn. amends, reparation)
augean stablesคอกวัวของพระเจ้า Augeas ซึ่งเล่ากันว่ามีวัวอยู่ 3000 ตัวที่ไม่เคยได้ทำความสะอาดต่อม Hercules ได้ใช้น้ำในแม่น้ำ Alpheus ล้างวันเดียวสะอาด
canonise(แคน'นะไนซ) {canonized,canonised,canonizeingcanonising,canonizes,canonises} vt. ประกาศให้เป็นนักบุญ (saint) ,ยกย่องว่าประเสริฐ,ถือว่าศักดิ์สิทธิ์,ถือว่าถูกต้องแท้จริง,จัดอยู่ในบทหนังสือฉบับแท้ของพระคัมภีร์ไบเบิล., See also: canonisation n. ดูcanoniz
canonize(แคน'นะไนซ) {canonized,canonised,canonizeingcanonising,canonizes,canonises} vt. ประกาศให้เป็นนักบุญ (saint) ,ยกย่องว่าประเสริฐ,ถือว่าศักดิ์สิทธิ์,ถือว่าถูกต้องแท้จริง,จัดอยู่ในบทหนังสือฉบับแท้ของพระคัมภีร์ไบเบิล., See also: canonisation n. ดูcanoniz
charityแช'ริที) n. ความใจบุญ,การกุศล,ภราดรภาพ,ความรักของพระผู้เป็นเจ้า,เงินทำทาน,งานสงเคราะห์,มูลนิธิสงเคราะห์,สถาบันสงเคราะห์, Syn. benevolence
communicantn. ผู้เข้าร่วมพิธีรำลึกถึงวันสวรรคตของพระเยซู,ผู้ติดต่อ,ผู้ส่งข่าว. adj. ซึ่งติดต่อ
covenant(คัพ'วะเนินทฺ) n. ข้อตกลง,สัญญา,ข้อกำหนด,บทบัญญัติในกฎหมายโบราณ,สัญญาของพระเจ้าในพระคัมภีร์ vi. ทำสัญญา,ทำข้อตกลง. vt. ตกลง (โดยสัญญา) ,ให้คำมั่น,กำหนด, Syn. compact,agreement,agree
crucifixion(ครูซะฟิค'เชิน) n. การตรึงกางเขน,การตายของพระเยซูคริสต์โดยถูกตรึงบนกางเขนจนตาย,การลงโทษอย่างรุนแรง
easter(อีส'เทอะ) n. เทศกาลอีสเตอร์ของคริสต์ศาสนาระลึกถึงการคืนชีพของพระเยซู,วันดังกล่าว
evangelist(อีแวน'จะลิสทฺ) n. ผู้สอนคำสอนของพระเยซูและชีวประวัติของพระเยซู,ผู้มีความกระตือรือร้น
frock(ฟรอค) n. เสื้อผ้าของผู้หญิง,เสื้อคลุมหลวม ๆ ของผู้หญิง,เสื้อคลุมของพระคริสเตียน,เสื้อใหญ่มีแขนชุดออกงานของผู้ชาย. vt. ใส่เสื้อผ้าดังกล่าว, Syn. gown,dress
gospel(กอส'เพิล) n.,adj. คำสั่งสอนหรือเรื่องราวของพระเยซูคริสต์,ลัทธิหรือความเชื่อที่มีความสำคัญมาก.
hebrews(ฮี'บรูซ) n. หนังสือเล่มหนึ่งของพระคัมภีร์ไบเบิล
high massพิธีฉลองการรับประทานอาหารมื้อสุดท้ายของพระเยซู มีการเผาเครื่องหอม บรรเลงดนตรีและขับร้อง
holy spiritพระจิต,วิญญาณของพระเจ้า,บุคคลที่3ของ trinity
icon(ไอ'คอน) n. รูปบูชา,ภาพคน,ภาพวาด,รูปภาพ,ภาพของพระผู้เป็นเจ้า., See also: iconic,iconical adj., Syn. eikon,ikon,effigy
judg(e) ment Day n. การพิพากษาครั้งสุดท้ายของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์ทั้งหลาย,วาระสุดท้ายของโลก
judgement(จัดจฺ'เมินทฺ) n. การพิจารณา,การพิจารณาอรรถคดี,การตัดสิน,การลงความเห็น,ความเห็น,คำวินิจฉัย,การพิพากษาครั้งสุดท้ายของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์ทั้งหลาย,วาระสุดท้ายของโลก (หรือ Last judg (e) ment), Syn. consideration,ruling,opinion,wisdom
judgment(จัดจฺ'เมินทฺ) n. การพิจารณา,การพิจารณาอรรถคดี,การตัดสิน,การลงความเห็น,ความเห็น,คำวินิจฉัย,การพิพากษาครั้งสุดท้ายของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์ทั้งหลาย,วาระสุดท้ายของโลก (หรือ Last judg (e) ment), Syn. consideration,ruling,opinion,wisdom
juggernaut(จัก'เกอะนอท) n. สิ่งที่ใหญ่โตและมีกำลังมหาศาล,รูปบูชาของพระกฤษณะ
last judgmentวันโลกาวินาศ,วันล้างโลก,วันตัดสินครั้งสุดท้ายของพระเจ้า., Syn. Last Assize,Last Inquest
last suppern. อาหารค่ำมื้อสุดท้ายของพระเยซูคริสต์กับสาวกทั้ง12คนก่อนที่พระองค์จะถูกตรึงบนไม่กางเขนจนตาย
living(ลิฟ'วิง) adj. มีชีวิตอยู่,ไม่ตาย,มีอยู่,แรง,ขะมักเขม้น,คุกรุ่น,ไหล,เกี่ยวกับการครองชีพ,ในสภาพธรรมชาติ,แน่นอนที่สุด,n. การดำรงชีพ,วิธีการครองชีพ,คนที่มีชีวิตอยู่,เงินเดือนของพระ (ศาสนาคริสต์), Syn. live,alive,-A. dead,dull
love(ลัฟว) {loved,loving, loves} n. ความรัก,ความชอบมาก,ความใคร่,ความต้องการทางเพศ,เรื่องรัก ๆ ใคร่ ๆ ,กามเทพ (CupidหรือEros) ,ความเป็นห่วง,สิ่งที่ชอบ,ความรักของพระผู้เป็นเจ้า. v. รัก,ชอบมาก,ต้องการ,ได้ประโยชน์มากจาก,สมสู่,สังวาส. -Phr. (for the love of เพื่อ โดยคำนึงถึง)
maniple(แมน'นะเพิล) n. กองทหารโรมัน,เสื้อคลุมของพระ
manse(แมนซฺ) n. บ้านและที่ดินอันเป็นที่อยู่อาศัยของพระ,บ้านในระบบ manorialism (ดู)
mary(แม'รี) n. พระมารดาของพระเยซูคริสต์
mercury(เมอ'คิวรี) n. ธาตุปรอท, See also: Mercury n. ดาวพุธ,เทพเจ้าโรมันที่เป็นคนเก็บสาส์นของพระเจ้า
missal(มิส'เซิล) n. หนังสือสวดมนต์และการปฏิบัติต่าง ๆ ของพิธีฉลองการรับประทานอาหารมื้อสุดท้ายของพระเยซูคริสต์
monastery(มอน'เนิสเทอรี) n. วัด,อาราม,ที่อยู่อาศัยของพระ, See also: monasterial adj., Syn. convent
nativity(เนทิฟ'วิที) n. การกำเนิด,การประสูติของพระเยซูคริสต์. pl. antivities, Syn. birth, See also: Nativity n. วันคริสต์มาส
parsonage(พาร์'ซะนิจ) n. ที่อยู่ของพระ
passion playn. ละครเกี่ยวกับการทนทุกข์ทรมานของพระเยซู
pastoraten. ตำแหน่งหน้าที่ของพระหรือบาทหลวง,พระ (เรียกรวมกัน) ที่อยู่ อาศัยของพระ., Syn. pastorage
pastorium(พาสทอ'เรียม) n. ที่อยู่หรือบ้านของพระ
paul(พอล) n. ชื่อคนผู้ชาย,ชื่อสาวกของพระเยซูคริต์
providence(พรอฟ'วิเดินซฺ) n. การคุ้ม-ครองของพระเจ้าที่มีต่อสรรพสิ่งทั้งหลาย ที่พระองค์สร้างขึ้น., Syn. foresight,discretion
providential(พรอฟวิเดน'เชิล) adj. เกี่ยวกับหรือมาจากพระผู้เป็นเจ้า,เป็นเจตจำนงของพระผู้เป็นเจ้า, Syn. opportune

English-Thai: Nontri Dictionary
canonical(adj) เกี่ยวกับบัญญัติของพระ,ตามบัญญัติของวัด
cassock(n) เสื้อดำยาวของพระคริสต์
cowl(n) หมวกของพระคริสต์,ยอดปล่องไฟ,ฝาครอบ,ที่ครอบ,กะบังรับลม
evangelical(adj) เกี่ยวกับคำสอนของพระเยซู
monkish(adj) ของพระ,สันโดษ,คล้ายพระ,เกี่ยวกับพระ
priestly(adj) ของพระ,เหมาะกับพระ,เกี่ยวกับพระ
providential(adj) ของพระเจ้า,โชคดี,ที่มาจากพระเจ้า
vestry(n) ห้องเก็บเครื่องแต่งกายของพระ,ห้องสวดมนตร์
vicarage(n) ที่อยู่ของพระคริสต์,ตำแหน่งหน้าที่ของพระคริสต์

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
adventist (n ) ผู้ที่รอคอยการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระเยซูคริสต์ (เพื่อรับพวกเขาไปอยู่กับพระองค์บนสวรรค์ ตามพระสัญญาที่พระองค์ได้ให้ไว้ใน พระธรรมยอห์น 14:1-3 ในพระคัมภีร์ไบเบิ้ล)
Image:
Ark of the Covenant (n ) หีบแห่งพันธสัญญา บรรจุบัญญัติสิบประการของพระเจ้าไว้
chancel screen[แชน-เซล-สครีน] (n ) ฉากกางเขนเป็นฉากที่ใช้แบ่งบริเวณพิธีที่เป็นที่ตั้งของแท่นบูชาเอก จากบริเวณของฆราวาสที่เข้าร่วมพิธีในวัดคริสต์ศาสนาที่นิยมสร้างกันในยุคกลาง ฉากกางเขนอาจจะทำด้วยไม้, หิน หรือเหล็ดดัด ในยุุคกลางเหนือฉากอาจจะเป็นที่ตั้งของรูปแกะของพระเยซูบนกางเขนโดยมีนักบุญจอห์นและพระแม่มารีสองข้าง ซึ่งทำให้เป็นที่มาของการเรียกว่าฉากกางเขน (Wikipedia.org)
See also: S. choir screen, rood screen,
chancel screen[แชน-เซล-สครีน] (n ) ฉากกางเขนเป็นฉากที่ใช้แบ่งบริเวณพิธีที่เป็นที่ตั้งของแท่นบูชาเอก จากบริเวณของฆราวาสที่เข้าร่วมพิธีในวัดคริสต์ศาสนาที่นิยมสร้างในยุคกลาง ฉากกางเขนอาจจะทำด้วยไม้, หิน หรือเหล็ดดัด ในยุุคกลางเหนือฉากอาจจะเป็นที่ตั้งของรูปแกะของพระเยซูบนกางเขนโดยมีนักบุญจอห์นและพระแม่มารีสองข้าง ซึ่งทำให้เป็นที่มาของการเรียกว่าฉากกางเขน (Wikipedia.org)
See also: S. choir screen, rood screen,
father's day[ฟาเธอร์ส เดย์] (n) วันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลมหาราช รัชกาลที่ 9 ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี ถือเป็นวันพ่อแห่งชาติด้วย
See also: S. HM the King Bhumipol's Birthday, A. Mother's Day, HM the Queen Sirikit's Birthday
Goddism (n ) ศาสนาที่รักเทิดทูน,ศาสนาเเห่งความรักของพระเจ้ากับมนุษยชาติ,ลัทธิความเชื่อที่เกี่ยวกับความรักของพระเจ้า
jihad[ญีฮาด] (vt) การต่อสู้ในหนทางของพระเจ้าของศานาอิสลาม
kailas (n) เขาไกรลาศ วิมาณของพระอิศวร หรือ พระศิวะ
prophet (n ) ศาสดาพยากรณ์, ตัวแทนที่พระเจ้าทรงเลือกเพื่อเป็นกระบอกเสียงของพระองค์บนแผ่นดินโลก
rood screen[รูด สครีน] (n ) ฉากกางเขนเป็นฉากที่ใช้แบ่งบริเวณพิธีที่เป็นที่ตั้งของแท่นบูชาเอกจากบริเวณของฆราวาสที่เข้าร่วมพิธีในวัดคริสต์ศาสนา ที่นิยมสร้างกันในยุคกลาง ฉากกางเขนอาจจะทำด้วยไม้, หิน หรือเหล็ดดัด ในยุุคกลางเหนือฉากอาจจะเป็นที่ตั้งของรูปแกะสลักของพระเยซูบนกางเขนโดยมีนักบุญจอห์นและพระแม่มารีสองข้าง ซึ่งทำให้เป็นที่มาของการเรียกว่าฉากกางเขน (Wikipedia.org)
See also: R. choir screen, chancel screen

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
五書[ごしょ, gosho] (n) หนังสือเบญจบรรณ เป็นหนังสือห้าเล่มแรกของพระคริสต์ธรรมคัมภีร์(ภาคพันธสัญญาเก่า) ซึ่งประกอบไปด้วย หนังสือปฐมกาล หนังสืออพยพ หนังสือเลวีนิติ หนังสือกันดารวิถี และหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติ, See also: R. Old Testament, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy
創世記[そうせいき, souseiki] (n) หนังสือปฐมกาล หนังสือเล่มแรกของพระคริสต์ธรรมคัมภีร์(พันธสัญญาเก่า)
王妃[おうひ, ouhi] (n) พระมเหสี (ภรรยาของพระราชา)
申命記[しんめいき, shinmeiki] (n) หนังสือเฉลยธรรมบัญญัติ หนังสือเล่มที่ 5 ของพระคริสต์ธรรมคัมภีร์(พันธสัญญาเก่า), See also: R. The Old Testament

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
福音[ふくいん, fukuin] Thai: คำสั่งสอนของพระผู้เป็นเจ้า English: Word of God

German-Thai: Longdo Dictionary
Christus(n) |der, nur Sg.| พระเยซูคริสต์ ลูกของพระเจ้า
Sonnenuntergang(n) |der| การตกของพระอาทิตย์, พระอาทิตย์ตกดิน, See also: A. Sonnenaufgang
Ostern(n uniq) |das, pl. Ostern, ส่วนใหญ่ใช้เป็น Pl.| เทศกาลอีสเตอร์ มีความสำคัญทางศาสนาคริสต์ กล่าวคือ เป็นเทศกาลที่ชาวคริสต์ระลึกถึงการฟื้นคืนชีพของพระเยซู นอกจากนี้ Ostern ยังจัดเป็นเทศกาลฉลองความเขียวชอุ่มและความอุดุมสมบูรณ์ที่ฤดูใบไม้ผลินำมาด้วย
Adventskalender(n) |der, pl. Adventskalender| ปฏิทินชนิดหนึ่งซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเทศกาลศักดิ์สิทธิ์ของการมาจุติของพระเยซู เริ่มเฉลิมกันในเดือนธันวาคม ซึ่งผู้ใหญ่มักให้เป็นของขวัญแก่เด็กๆ ปฏิทินนี้ประกอบด้วยแผ่นกระดาษสองแผ่นซ้อนทับกัน มีช่องที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อให้เป็นประตูเปิดได้จากกระดาษชั้นบน ประตูเหล่านี้มีตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 24 ธันวาคม ก่อนถึงวันคริสต์มาส ซึ่งแต่ละช่องจะบอกเล่าถึงเรื่องราวของการประสูติของพระเยซู และอาจมีขนม ของขวัญชิ้นเล็กๆซ่อนอยู่ด้วยก็ได้

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
torah (n) หนังสือเบญจบรรณ หรือหนังสือโทราห์ เป็นชื่อเรียกหนังสือ 5 เล่มแรกของพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของหลักข้อเชื่อศาสนายิว
See also: S. Pentateuch, R. The Old Testament

French-Thai: Longdo Dictionary
calendrier de l'Avent(n) |m| ปฏิทินชนิดหนึ่งซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเทศกาลศักดิ์สิทธิ์ของการมาจุติของพระเยซู เริ่มเฉลิมกันในเดือนธันวาคม ซึ่งผู้ใหญ่มักให้เป็นของขวัญแก่เด็กๆ ปฏิทินนี้ประกอบด้วยแผ่นกระดาษสองแผ่นซ้อนทับกัน มีช่องที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อให้เป็นประตูเปิดได้จากกระดาษชั้นบน ประตูเหล่านี้มีตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 24 ธันวาคม ก่อนถึงวันคริสต์มาส ซึ่งแต่ละช่องจะบอกเล่าถึงเรื่องราวของการประสูติของพระเยซู และอาจมีขนม ของขวัญชิ้นเล็กๆซ่อนอยู่ด้วยก็ได้

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
in nomine domine (phrase) ในนามของพระเจ้า

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top