Search result for

*กำแพง*

(272 entries)
(0.0243 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: กำแพง, -กำแพง-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กำแพง[N] wall, See also: barrier, partition, Syn. เครื่องกั้น, เครื่องล้อม, ปราการ, เครื่องขวางกั้น, เครื่องกีดดั้น, Example: ทหารพม่าสุมไฟทลายกำแพงที่สร้างไว้ได้สำเร็จ, Thai definition: เครื่องกั้น เครื่องล้อม ที่ก่อด้วยอิฐ ดิน หรือ หิน เป็นต้น
กำแพงภาษี[N] tariff wall, See also: protective tariff, tariff barrier, Example: การจัดตั้งกำแพงภาษีเป็นการซ้ำเติมให้เศรษฐกิจยิ่งตกต่ำลง
กำแพงเพชร[N] Kamphaeng Phet, Syn. จังหวัดกำแพงเพชร, Example: กำแพงเพชร เป็นเมืองเก่าแก่ที่มีอายุไม่น้อยกว่า 700 ปี
กำแพงแก้ว[N] low wall surrounding a pagoda, See also: wall surrounding a pagoda, defensive wall, parapet round a monument, Example: วัดนี้มีกำแพงแก้วที่งดงามมาก, Thai definition: กำแพงเตี้ยๆ ที่ทำล้อมโบสถ์ วิหาร หรือเจดีย์ เป็นต้น เพื่อให้ดูงาม
กำแพงเมือง[N] city wall, See also: wall surrounding a city, Example: กำแพงเมืองโบราณบางแห่งสร้างด้วยศิลาแลง, Count unit: ด้าน
สร้างกำแพง[V] create a barrier, See also: create a trouble, create a obstacle, create a hindrance, Example: เราไม่ควรสร้างกำแพงขึ้นมาระหว่างกลุ่มเพื่อนร่วมงานด้วยกัน, Thai definition: สร้างอุปสรรคมากั้นความสัมพันธ์ระหว่างกัน
กำแพงเมืองจีน[N] Chinese Wall, See also: the Great Wall, Example: มีหลายสิ่งหลายอย่างที่นับได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของสาธารณรัฐประชาชนจีน แต่สิ่งที่คนทั่วไปรู้จักกันเป็นอย่างดี ก็เห็นจะเป็นกำแพงเมืองจีน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กำแพงน. เครื่องกั้น เครื่องล้อม ที่ก่อด้วยอิฐ ดิน หรือหิน เป็นต้น.
กำแพงแก้วน. กำแพงเตี้ย ๆ ที่ทำล้อมโบสถ์ วิหาร หรือเจดีย์ เป็นต้น เพื่อให้ดูงาม.
กำแพงเขย่ง(-ขะเหฺย่ง) น. ชื่อพระพิมพ์ปางลีลา ยกพระบาทข้างหนึ่งคล้ายเขย่ง เพราะขุดพบที่จังหวัดกำแพงเพชรเป็นแห่งแรก จึงเรียกว่า พระกำแพงเขย่ง, ถ้ามีขนาดสูงประมาณ ๑ ศอก เรียกว่า พระกำแพงศอก.
กำแพงเจ็ดชั้น ๑น. ชื่อมนตร์.
กำแพงมีหูประตูมีช่อง, กำแพงมีหูประตูมีตาน. การที่จะพูดหรือทำอะไร ให้ระมัดระวัง แม้จะเป็นความลับเพียงไรก็อาจมีคนล่วงรู้ได้.
กำแพงเศียรน. ไก่พันทาง มีหงอนเป็นจัก ๆ.
กำแพงขาวน. ชื่อว่านชนิดหนึ่ง ใบคล้ายหมากผู้หมากเมีย ต้นและใบเขียว มีลายดั่งว่านเสือ แต่ลายเบา มีพรายปรอท หัวเหมือนกระชาย ตุ้มรากกลมทอดไปยาว หัวมีกลิ่นหอม ใช้อยู่คงเขี้ยวเขานองา, อีกชนิดหนึ่งเรียก มายาประสาน เป็นว่านประสานบาดแผล.
กำแพงเจ็ดชั้น ๑ดูใน กำแพง.
กำแพงเจ็ดชั้น ๒น. ชื่อไม้พุ่มชนิด Litosanthes biflora Blume ในวงศ์ Rubiaceae ขึ้นตามป่าดิบ ใบเดี่ยว ออกตรงข้ามกัน ดอกสีขาว เนื้อไม้เป็นชั้น ๆ ใช้ทำยาได้.
กำแพงเจ็ดชั้น ๒ชื่อไม้พุ่มรอเลื้อยชนิด Salacia chinensis L. ในวงศ์ Celastraceae ขึ้นตามป่าดิบ ใบเดี่ยว ออกตรงข้ามกัน ขอบใบจัก ดอกสีเขียวอมเหลือง ใช้ทำยาได้, ตะลุ่มนก หรือ นํ้านอง ก็เรียก.
กำแพงเจ็ดชั้น ๒ดู ขมิ้นเครือ.
หัวชนกำแพง, หัวชนฝาว. มีลักษณะที่สู้ไม่ยอมถอย.
กระ ๔ใช้เป็นพยางค์หน้า (๑) ซึ่งเดิมเป็น ก กำ กุ ข ต ส เช่น กบิล-กระบิล, กำแพง-กระแพง, กุฎี-กระฎี, ขจัด-กระจัด, ตวัด-กระหวัด, สะท้อน-กระท้อน. (๒) โบราณใช้แทน ตระ เช่น ตระกูล-กระกูล, ตระลาการ-กระลาการ. (อัยการเบ็ดเสร็จ). (๓) เติมหน้าคำโดยไม่มีความหมายก็มี เช่น ซุ้ม-กระซุ้ม, โดด-กระโดด, พุ่ม-กระพุ่ม, ยาจก-กระยาจก, เติมให้มีความหมายแน่นแฟ้นขึ้นก็มี เช่น ทำ-กระทำ, ทุ้ง-กระทุ้ง, เสือกสน-กระเสือกกระสน. (๔) ยํ้าหน้าคำอันขึ้นต้นด้วย ก ในบทกลอน คือ กระกรี๊ด กระกรุ่น กระกลับกลอก กระเกริ่น กระเกรียม กระเกรียว กระเกรี้ยว กระเกริก. (๕) นอกนี้เป็น กระ มาแต่เดิม เช่น กระทรวง กระบือ.
กระเบื้องปรุ, กระเบื้องรูน. กระเบื้องเคลือบจีน มีลายโปร่งสำหรับกรุตามผนังหรือกำแพงให้มีช่องลม.
กระเปาะ ๒น. ลักษณะที่ยื่นออกมาจากฝาผนังกำแพง ฐาน หรือเชิงกลอน เช่น ยกเก็จเป็นรูปเหมือนกระเปาะ.
กระแพงน. กำแพง เช่น ทิศออกกระแพงแก้วกั้น (จารึกวัดโพธิ์).
เก็จ ๒น. ส่วนที่ยื่นออกมาจากหรือลึกเข้าไปในฝาผนัง กำแพง ฐาน หรือเชิงกลอน.
ขมิ้นเครือน. ชื่อไม้เถาหลายชนิด ในวงศ์ Combretaceae เช่น ชนิด Combretum acuminatum Roxb. และในวงศ์ Menispermaceae เช่น ชนิด Arcangelisia flava (L.) Merr., Fibraurea tinctoria Lour. ทั้ง ๓ ชนิดใช้ทำยาได้, ชนิดหลัง กำแพงเจ็ดชั้น ก็เรียก.
ขี้ตะไคร่น. พืชสีเขียวที่เกิดติดอยู่ตามต้นไม้ ตามพื้นดิน หรือกำแพงที่ชุ่มชื้น เช่น ทางเดินมีขี้ตะไคร่ ระวังจะลื่น
เขื่อนน. เครื่องป้องกันไม่ให้ดินริมนํ้าพัง, สิ่งที่สร้างขึ้นขวางกั้นลำนํ้า เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์ในทางชลประทานเป็นต้น เช่น เขื่อนเจ้าพระยา, โดยปริยายใช้เรียกสิ่งอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น กำแพงดินหรืออิฐที่ล้อมรอบต้นโพ
เขื่อนรั้ว, กำแพง, คันดินกันตลิ่งพัง, เช่น ปิดประตูเมืองลง เขื่อนขว้าง (ยวนพ่าย).
คู ๑น. ร่องนํ้าที่ขุดขึ้นเพื่อชักน้ำหรือเก็บนํ้าไว้ใช้เป็นต้น เช่น คูสวน, ร่องน้ำที่ขุดขึ้นเพื่อเป็นเครื่องกีดขวางป้องกันที่นอกกำแพงเมือง เช่น คูเมือง.
จักรวาลเทือกเขาในนิยาย เป็นกำแพงล้อมรอบโลกและเป็นเขตกั้นแสงสว่างกับความมืด, บริเวณโดยรอบของโลก, ทั่วโลก.
ช่องกุดน. ประตูที่เจาะกำแพงพระราชวังหรือกำแพงเมือง เป็นช่องสี่เหลี่ยมเพดานโค้งมนบ้าง โค้งแหลมบ้าง อยู่ใต้แนวใบเสมาลงมา เป็นช่องทางสำหรับคนสามัญเข้าออก, เขียนเป็น ช่องกุฎ ก็มี เช่น ซุ้มทวารบานสุวรรณชมพูนุท ประตูลักช่องกุฎสลับกัน (อิเหนา).
ช่องตีนกาน. ช่องรูปกากบาทอยู่ระหว่างแนวบัวผ่าหวายทั้งคู่ตอนใต้ใบเสมาของกำแพงพระราชวังและกำแพงเมือง.
ช่องไฟน. ช่องขนาดย่อม ๆ และตื้นที่ทำไว้บนฝาผนังหรือกำแพง สำหรับตั้งเครื่องตามไฟให้แสงสว่างเวลากลางคืน
ชัก ๑ขยายแนวให้ยาวออกไป เช่น ชักปีกกา ชักกำแพง ชักแนวค่าย
ชาน ๒น. พื้นเรือนนอกชายคา, ชานเรือน หรือ นอกชาน ก็ว่า, พื้นที่นอกบ้าน เมือง หรือกำแพง เป็นต้น ออกไป เช่น ชานบ้าน ชานเมือง ชานกำแพง ชานเขื่อน.
เชิง ๑น. ตีนซึ่งเป็นฐานที่ตั้งของบางสิ่งบางอย่าง เช่น เชิงสะพาน เชิงเขา เชิงกำแพง, ชายหรือปลายของบางสิ่งบางอย่างที่ยื่นออกมา เช่น เชิงตะพาบนํ้า เชิงปลากราย เชิงเลน เชิงกลอน, ริมหรือชายด้านล่างของผ้าที่มีลวดลายเช่น เชิงผ้า เชิงผ้าซิ่น.
เชิงเทินน. ดินที่พูนสูงขึ้นเสมอด้านหลังกำแพงเมือง ลาดเอียงประมาณ ๔๕ องศา สำหรับไพร่พลขึ้นตรวจการณ์หรือต่อสู้ข้าศึก.
เชียงน. เมืองที่มีกำแพงล้อมรอบ
ซัดทรายก. สาดทรายที่คั่วจนร้อนเทลงมาจากกำแพงให้ถูกข้าศึก, สาดทรายที่ปลุกเสกแล้วไปรอบ ๆ บริเวณ เพื่อให้เป็นสิริมงคล.
ดิ่งน. โลหะรูปทรงกรวยหงาย มีห่วงผูกเชือก ใช้วัดความลึกของน้ำ ตรวจสอบเสาหรือกำแพงเป็นต้นว่าตั้งตรงหรือไม่ เช่น ทิ้งดิ่งวัดความลึกของแม่น้ำ, ลูกดิ่ง ก็เรียก
ตรีบูรน. กำแพงล้อม ๓ ชั้น (รวมทั้งคู) เช่น เมืองสุโขทัยนี้ตรีบูรได้สามพันสี่ร้อยวา (จารึกสยาม), ต่อมาแม้จะเป็นกำแพงชั้นเดียวก็เรียกตรีบูรด้วย เช่น อยุธยาไพโรจน์ใต้ ตรีบูร (กำสรวล).
ต่อตัวก. อาการที่คนหนึ่งขึ้นไปยืนบนบ่าของอีกคนหนึ่ง เช่น ต่อตัวปีนกำแพง.
ตะไคร่(-ไคฺร่) น. พืชสีเขียวที่เกิดติดอยู่ตามต้นไม้ บางทีก็เกิดในนํ้าและตามพื้นดินหรือกำแพงที่ชุ่มชื้น.
ตะลุ่มนกดู กำแพงเจ็ดชั้น ๒ (๒).
ตัวเมืองน. ย่านใจกลางเมือง มักมีแม่นํ้าหรือกำแพงล้อมรอบ.
ตามบ. แถว, แนว, ถิ่น, ที่, เช่น มีอยู่ตามป่า ปิดไว้ตามกำแพง
ต้ายน. เสารั้วหรือเสาเขื่อนที่ปักเป็นแนวอย่างกำแพง เช่น ครั้นถึงพฤบพลจับ โจมใหญ่ คุงค่อนต้ายล้มแล้ว คล่าวคลา (ยวนพ่าย).
แตกมีรอยแยก, แยกออกเป็นรอย, เช่น กำแพงแตก หน้าขนมแตก
ถกล(ถะกน) ก. ก่อสร้าง, ตั้ง, ตั้งขึ้น, ตั้งไว้, เช่น ปางถกลกำแพงพระ พิศณุโลกย แล้วแฮ (ยวนพ่าย)
ถือปูนก. เอาปูนเชื่อมอิฐแต่ละแผ่นหรือสิ่งอื่นอย่างศิลาแลงขึ้นเป็นกำแพงหรือเสาเป็นต้น.
ทรุด(ซุด) ก. จมลงหรือลดลงกว่าระดับเดิมเพราะสิ่งรองรับมีกำลังต้านทานไม่พอ เช่น กำแพงทรุด สะพานทรุด, ยุบลง เช่น ดั้งจมูกทรุด, มีฐานะตกตํ่ากว่าเดิม เช่น ฐานะทางเศรษฐกิจกำลังทรุดหนัก, เรียกอาการไข้ที่หนักลงไปกว่าเดิม ว่า ไข้ทรุด.
ทลาย(ทะ-) ก. อาการที่สิ่งซึ่งเป็นกลุ่มก้อนแตกหักหรือพังกระจัดกระจาย เช่น กองทรายทลาย, พังหรือทำให้พัง เช่น กำแพงทลาย ทลายกำแพง, มักใช้เข้าคู่กับคำ พัง เป็น พังทลาย, โดยปริยายหมายความว่า ล้มเหลว ไม่ได้ดังหวัง เช่น ความฝันพังทลาย วิมานทลาย.
ทวารบถ(ทะวาระบด) น. ทางเข้าออก เช่น อันกำแพงเชิงเทินป้อมปราการที่ล้อมกรุง รวมทั้งทวารบถทางเข้านครเล่า (กามนิต).
ท้องฉนวนน. ทางเดินสำหรับเจ้านายและข้าราชบริพารสตรี ซึ่งกั้นด้วยกำแพงหรือแผง ๒ ข้าง.
ทำลายก. อาการที่ทำให้สิ่งซึ่งเป็นกลุ่มก้อนแตกหักหรือพังกระจัดกระจาย, ทำให้พัง เช่น ทำลายกำแพง, ทำให้ฉิบหาย เช่น ทำลายวงศ์ตระกูล, ทำให้หมดสิ้นไป เช่น ทำลายชื่อเสียง ทำลายหลักฐาน.
เทียงน. กำแพง เช่น เทียงผา ว่า กำแพงหิน.
น้ำนอง ๒ดู กำแพงเจ็ดชั้น ๒ (๒).

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
party wallกำแพงร่วม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
paries communisผนังร่วม, กำแพงร่วม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fire wallกำแพงกั้นไฟ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
เกยมีลักษณะเป็นยกพื้นสี่เหลี่ยมย่อไม้แปด ตั้งอยู่ด้านหน้าประตูกำแพงแก้วด้านทิศตะวันตกของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท [ศัพท์พระราชพิธี]
Breakwatersกำแพงกันคลื่น [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Gamma greenhouseเรือนรังสีแกมมา, เรือนเพาะเลี้ยงพืชที่มีหลังคาโปร่งแสง บริเวณตรงกลางเรือนหรือด้านใดด้านหนึ่งของห้องติดตั้งเครื่องฉายรังสีแกมมา มีกำแพงคอนกรีตหนาเพื่อป้องกันไม่ให้รังสีออกสู่ภายนอก และมีเครื่องควบคุมการฉายรังสีอยู่ด้านนอก ใช้สำหรับศึกษาผลของรังสีต่อพืชและการชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ โดยให้พืชที่ปลูกในกระถางได้รับรังสีปริมาณต่ำอย่างสม่ำเสมอเป็นเวลานาน [นิวเคลียร์]
Slurry Wall or Cat Off Wallการสร้างกำแพงทึบน้ำ
เป็นวิธีการควบคุมการแพร่กระจายของสารปนเปื้อนต่อน้ำใต้ดิน วัสดุที่ใช้ก่อสร้างกำแพงทึบน้ำทำจากดินเหนียวผสมเบนโทไนต์ หรือซีเมนต์ผสมเบนโทไนต์ หรือการอัดฉีดซีเมนต์ โดยจะก่อสร้างกำแพงทึบน้ำในแนวดิ่ง เพื่อควบคุมการแพร่กระจายของสารปนเปื้อนในแนวราบ สามารถก่อสร้างได้ทั้งด้านต้นน้ำและท้ายน้ำ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ [สิ่งแวดล้อม]
Berlin Wall, Berlin, Germany, 1961-1989กำแพงเบอร์ลิน [TU Subject Heading]
City wallsกำแพงเมือง [TU Subject Heading]
Dikes (Engineering)กำแพงกั้นน้ำ [TU Subject Heading]
Great Wall of China (China)กำแพงเมืองจีน [TU Subject Heading]
Retaining wallsกำแพงกันดิน [TU Subject Heading]
Wall drawing (Conceptual art)ภาพวาดเส้นบนกำแพง (ศิลปะเชิงแนวคิด) [TU Subject Heading]
Wallsกำแพง [TU Subject Heading]
Barrier Reef แนวปะการังแบบกำแพง
เป็นแนวปะการังขนาดใหญ่ทอดขนานกับแนวชายฝั่ง และอยู่ห่างออกไป มีโครงสร้างของแนวปะการังแบ่งได้เป็นเขตต่างๆ ในช่วงน้ำลงแนว ปะการังจะถูกกั้นจากชายฝั่งโดยทะเลสาบน้ำเค็ม (Lagoon) [สิ่งแวดล้อม]
Dust wall or sand wallกำแพงฝุ่น หรือกำแพงทราย [อุตุนิยมวิทยา]
Fohn wall - Fohn bankกำแพงเมฆเฟิน - ปื้นเมฆเฟิน [อุตุนิยมวิทยา]
retaining wallretaining wall, กำแพงกันดิน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
toe walltoe wall, กำแพงตีนลาด [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
key wallkey wall, กำแพงใต้ร่องแกน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
diaphragm walldiaphragm wall, กำแพงทึบน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
guide bundguide bund, กำแพงนำน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
guide wallguide wall, กำแพงนำน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
flood wallflood wall, กำแพงป้องกันน้ำท่วม [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
wing wallwing wall, กำแพงปีก [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
cutoff wallcutoff wall, กำแพงล่าง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
slurry wallslurry wall, กำแพงสารละลายทึบน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
wall frictionwall friction, ความฝืดกำแพง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Before you stuck it to the wall.ก่อนที่คุณจะติดมันไปบนกำแพง Pret-a-Poor-J (2008)
There's something strange about these walls.กำแพงพวกนี้มันแปลกๆ Dead Space: Downfall (2008)
And there's symmetrical 45 degree scarring on these walls.และมีเส้นสูง 45 องศาอยู่บนกำแพงด้วย Dead Space: Downfall (2008)
Which is weird, because you've put your bread in a lot of toasters.มันเป็นกำแพงกั้นเพราะ คุณทำขนมปังยาวมากไป Adverse Events (2008)
Because he can fly, walk through walls,เพราะเขาสามารถบินได้ เดินผ่านกำแพงได้ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Rascal, that is an impossible wall of deterrentเจ้าหมอนี่,มันมีกำแพงกั้นไว้อยู่นะ Iljimae (2008)
If so, he won't be able to climb up the wall anymore.ถ้างั้น มันก็ปีนกำแพงไม่ได้น่ะซิ Iljimae (2008)
Your husband was spotted when he tried to climb up the wall.สามีของเจ้าถูกจับได้ตอนที่เขาพยายามปีนกำแพง Iljimae (2008)
36 bottles of beer on the wall.ขวด 36 ใบ วางอยู่บนกำแพง Baby and I (2008)
35 bottles of beer on the wall.ขวด 35 ใบ วางอยู่บนกำแพง Baby and I (2008)
Cuff him. The one over by the wall as well.ใส่กุญแจมือ ไปอยู่หลังกำแพงก็ดีนะ The Bank Job (2008)
I brought this back from the Berlin Wall.ฉันนำมาจากกำแพงเบอริน Heartbreak Library (2008)
We found Monggeum's body near the outer walls.เราพบร่างของมงกุมนอกกำแพง The Kingdom of the Winds (2008)
Here we have children who can walk through walls.ที่นี่.. เรามีเด็กที่สามารถ เดินทะลุกำแพง Superhero Movie (2008)
We have children who think they can walk through walls.และมีนักเรียนที่คิดว่า.. \ ตัวเองสามารถเดินทะลุกำแพงได้ Superhero Movie (2008)
Can I punch through walls?ข้าจะชกกำแพงถล่มมั๊ย Kung Fu Panda (2008)
Get up against the wall.ไปยืนพิงกำแพงไว้ Death Race (2008)
Get to the walls!เข้าไปในกำแพงรั้ว! Outlander (2008)
They're inside the walls.พวกมันอยู่ในกำแพง Outlander (2008)
They climbed over the walls.พวกมันปีนข้านกำแพง Outlander (2008)
It was like hitting a stone wall.มันเหมือนกับทุบกำแพงหิน Outlander (2008)
You think you can hide behind a wall?แกคิดว่าแกจะซ่อนอยู่หลังกำแพง ไปไหนทำอะไรก็ได้อย่างนั้นเหรอ Jumper (2008)
Put that stuff back. Actually, I need to borrow a few things.ออกไปห่างๆ กำแพงฉัน Jumper (2008)
We've fixed up this place with new brick walls and covered everything in tin.เราซ่อมแซมสถานที่นี้ด้วยกำแพงอิฐ และปิดทุกอย่างด้วยดีบุก. Episode #1.8 (2008)
And the blood from your body is... is rushing to the wet internal walls, and my fingers would slide effortlessly... [laughing] Are you an actor or something?และเลือดของคุณก็จะ สูบฉีด ไปยังกำแพงภายในที่เปียกชื้น และมือของผมก็จะไล่... New York, I Love You (2008)
On the walls, on bridges,ทั้งบนกำแพง บนสะพาน New York, I Love You (2008)
Up against the wall;ไปยืนชิดกำแพง Changeling (2008)
Look at the wall. Think of broccoli and bad bingo cards.มองไปที่กำแพง คิดถึง บล็อคโคลี่ แล้วก็ ได้การ์ดบิงโกที่ไม่ดี The House Bunny (2008)
/He enslaved his conquered enemies /and forced them to build his Great Wall.ฮ่องเต้เกณฑ์เชลยศึกมาเป็นแรงงานทาส บังคับให้สร้างกำแพงเมือง The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
/When they were dead or useless, /he had them buried beneath it.เมื่อใดล้มตายหรือหมดประโยชน์ ร่างพวกเขาก็จะถูกฝังใต้กำแพง The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
The Terracotta Army is not indestructible until it crosses the Great Wall.กองทัพทหารดินเผาจะถูกทำลายได้หากยังไม่ข้ามกำแพง The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
When the Emperor built the Wall, he buried his enemies underneath it and cursed their souls to hold it up for eternity.ตอนที่ฮ่องเต้สร้างกำแพง เขาฝังข้าศึก ไว้ข้างใต้ ซึ่งจะพิทักษ์มันไปตลอดกาล The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
It's not... You have to isolate, you know, a firewall.ฉันต้องโดดเดี่ยว รู้มั้ย ต้องมีกำแพง Burn After Reading (2008)
They bombed me, at the cement plant.กำแพงขนาดยักษ์ร่วงลงมาช้าๆ ช้าๆ Gomorrah (2008)
You know, you live in your little bubble here behind your wall, with your maids and chauffeurs and servants.หลังกำแพง กับคนใช้และคนขับรถและบริกร Taken (2008)
# Climbing up the walls any time we wantปีนกำแพงเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยากทำ High School Musical 3: Senior Year (2008)
# Climbing up the walls any time we want, the word is out, the boys are backปีนกำแพงทุกเมื่อที่เราต้องการ เด็กๆ กลับมาแล้ว High School Musical 3: Senior Year (2008)
# Climbing up the walls any time we wantปีนกำแพงทุกเมื่อที่เราต้องการ High School Musical 3: Senior Year (2008)
# Tearing down the walls any time we wantถล่มกำแพงเมื่อเราต้องการ High School Musical 3: Senior Year (2008)
# Climbing up the walls any time we wantปีนกำแพงเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยากทำ High School Musical 3: Senior Year (2008)
# Climbing up the walls any time we wantปีนกำแพงทุกเมื่อที่เราต้องการ High School Musical 3: Senior Year (2008)
# Tearing down the walls any time we wantถล่มกำแพงเมื่อเราต้องการ High School Musical 3: Senior Year (2008)
This wall separates Middleton from Warren.กำแพงนี้กั้นระหว่างห้องทำงานของมิดเดิลตั้นกับวอเรน Safe and Sound (2008)
The safe should be somewhere behind this wall.เซฟน่าจะอยู่ที่ไหนสักแห่งหลังกำแพงนี้ Safe and Sound (2008)
so I'm thinking it's some kind of wall or serious impediment.ฉันคิดว่าเป็นกำแพงหนาๆล่ะมั้ง Greatness Achieved (2008)
Okay, so we get through that wall... what's on the other side?โอเค พอเราผ่านกำแพงไป อีกฝั่งจะมีอะไร? Greatness Achieved (2008)
Must we always build walls to break the chain of human solidarity, separate peoples and protect the happiness of some from the misery of others?เราต้องสร้างกำแพง เพื่อทำลายความเป็นปึกแผ่นของมนุษย์, เพื่อแบ่งแยกคน และเพื่อปกป้องความสุขของบางคน จากความทุกข์ของอีกคนเสมองั้นรึ? Home (2009)
I know that a single human can knock down every wall.ฉันรู้ว่ามนุษย์ธรรมดาคนหนึ่ง สามารถทำลายทุกกำแพงได้ Home (2009)
That wall Summer so often hid behind- the wall of distance, of space, of casual-กำแพงกั้นที่ซัมเมอร์ ใช้หลบซ่อนตัวเองไว้ กำแพงของความห่างเหิน ของช่องว่าง ของทุกสิ่ง- 500 Days of Summer (2009)
He could feel the wall coming down.เขารู้สึกได้จริงๆว่ากำแพงได้พังทลายลงมาแล้ว 500 Days of Summer (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวชนกำแพง[n. exp.] (hūa chon kamphaēng) EN: with one's back to the wall   FR: le dos au mur
จังหวัดกำแพงเพชร[n. prop.] (Jangwat Kamphaēng Phēt) EN: Kamphaeng Phet province   FR: province de Kamphaeng Phet [f]
กำแพง[n.] (kamphaēng) EN: wall ; barrier ; partition   FR: mur [m] ; muraille [f] ; barrière [f]
กำแพงอิฐ[n. exp.] (kamphaēng it) EN: brick wall   FR: mur de brique [m]
กำแพงเมือง[n. exp.] (kamphaēng meūang) EN: city wall ; wall surrounding a city   FR: muraille [f] ; enceinte [f] ; rempart [m]
กำแพงเมืองจีน[n. prop.] (Kamphaēng Meūang Jīn ) EN: Chinese Wall ; the Great Wall   FR: Grande muraille (la)
กำแพงภาษี[n. exp.] (kamphaēng phāsī) EN: tariff wall ; protective tariff ; tariff barrier   FR: barrières douanières [fpl]
กำแพงเพชร[n. prop.] (Kamphaēng Phet) EN: Kamphaeng Phet (North)   FR: Kamphaeng Phet (Nord)
กำแพงศิลาแลง[n. exp.] (kamphaēng silālaēng) EN: laterite wall   
กำแพงตา[n. exp.] (kamphaēng tā) EN: eye wall = eyewall   
มุมกำแพง[n. exp.] (mum kamphaēng) EN: corner of a wall   
รื้อกำแพง[v. exp.] (reū kamphaēng) EN: tear down a wall   FR: démolir un mur
ร่องกำแพง[n. exp.] (rǿng kamphaēng) EN: crack in a wall   FR: fissure dans un mur [f]
สร้างกำแพง[v. exp.] (sāng kamphaēng) EN: create a barrier ; create a trouble ; create a obstacle ; create a hindrance   FR: créer un obstacle
ตีนกำแพง[n. exp.] (tīn kamphaēng) EN: foot of the wall   FR: pied du mur [m] ; base du mur [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bailey[N] กำแพงเมืองชั้นนอก, See also: รั้วกั้นชั้นนอก
battering ram[N] ไม้ท่อนยาวใหญ่ที่ใช้ในสงครามสำหรับพังประตูหรือกำแพง
battlements[N] กำแพงที่มีแบบเป็นรอยเว้าเป็นระยะๆ, See also: กำแพงซึ่งมีใบเสมา, Syn. parapet
bulwark[N] กำแพงต้านศัตรู, See also: ป้อมปราการ, Syn. embankment
cantilever[N] ไม้หรือเหล็กที่ยื่นจากกำแพงเพื่อรองรับน้ำหนักของสิ่งก่อสร้าง เช่น สะพาน
capstone[N] หินที่วางอยู่บนกำแพง, Syn. copestone
chase[N] ร่องในกำแพงหรือพื้นสำหรับวางท่อน้ำ
cresset[N] ภาชนะเหล็กสำหรับใส่ไม้หรือน้ำมันที่ใช้เผาไฟ (มักวางไว้บนกำแพง)
fortify against[PHRV] ทำให้แข็งแรงเพื่อ (ป้องกันการโจมตี เช่น ขุดสนามเพลาะ, ป้อม, กำแพง)
dado[N] ส่วนของฐานเสาบริเวณที่อยู่ระหว่างฐานกับบัว, See also: ส่วนล่างของกำแพงที่มีสีหรือใช้วัสดุต่างจากส่วนบน
dike[N] เขื่อน, See also: มูนดิน, กำแพงกั้นน้ำ, ทำนบ, Syn. mole, breakwater, groin, embankment
earthwork[N] กำแพงดิน, See also: มูลดิน, ริมฝั่งที่ทำขึ้น, Syn. dugout, embankment
embrasure[N] ช่องกำแพงที่สร้างเพื่อให้สามารถยิงปืนลงมาได้, Syn. recess
enceinte[N] กำแพงสำหรับป้องกัน, Syn. enclosure
enclose[VT] สร้างรั้วล้อม, See also: สร้างกำแพงล้อมรอบ, Syn. encircle, surround
escalade[N] การปีนข้ามกำแพงด้วยบันไดเพื่อไปโจมตีฝ่ายตรงข้าม
escalade[VT] ปีนข้ามกำแพงด้วยบันไดเพื่อไปโจมตีฝ่ายตรงข้าม
espalier[N] พันธุ์ไม้โดยเฉพาะผลไม้ที่ถูกทำให้เลื้อยเกาะไปตามกำแพงรั้วหรือเส้นลวด, Syn. hedge, hedgerow
fence[N] รั้ว, See also: กำแพง, ที่กั้น, สิ่งกีดขวาง, Syn. wall, barricade, barrier
fresco[N] ภาพเขียนบนกำแพงหรือฝาผนังที่เขียนตอนปูนยังไม่แห้ง
frescos[N] ภาพเขียนบนกำแพงหรือฝาผนังที่เขียนตอนปูนยังไม่แห้ง
graffiti[N] การวาดภาพหรือเขียนบนกำแพงในที่สาธารณะ
Great Wall of China[N] กำแพงเมืองจีน (มีความยาว 2,414 กิโลเมตร), Syn. Great Wall
hip-hop[N] ดนตรีป๊อปชนิดหนึ่ง ประกอบด้วยดนตรีแร็บ ศิลปะการวาดภาพหรือพ่นสีบนกำแพง และการเต้นเบรกดานซ์
immure[VT] สร้างกำแพงล้อมรอบ (คำโบราณ)
knock through[PHRV] ยุบ (ห้อง) มารวมกัน, See also: ต่อย (กำแพง) ออก
jetty[N] กำแพงที่ทำขึ้นเพื่อต้านคลื่นหรือลม, Syn. breakwater
Kamphaengphet[N] กำแพงเพชร
Kamphaengphet[N] จังหวัดกำแพงเพชร
loop[N] รูกำแพง, Syn. loophole
loophole[N] ช่องบนกำแพงที่ใช้สอดปืนเพื่อยิงข้าศึก, See also: รูกำแพง
moat[N] คูน้ำรอบปราสาทหรือเมือง, See also: คูกำแพงเมือง, คูเมือง, Syn. fosse, ditch, canal
mole[N] กำแพงหินที่สร้างในทะเล, See also: กำแพงหินกั้นน้ำ, หลักหรือท่าเรือที่ก่อเป็นกำแพงหิน, Syn. breakwater, groin, groyne, bulwark, seawall, jetty
niche[N] ช่องหรือโพรงบนผนังกำแพงที่ทำไว้เพื่อวางสิ่งบูชา, Syn. cranny, recess
parapet[N] กำแพงอิฐ, Syn. barrier, rampart
partition[N] ฉาก, See also: กำแพง, ผนัง, ที่กั้น
petard[N] เครื่องระเบิดประตูหรือกำแพงในการทำสงครามสมัยโบราณ, Syn. firecracker, explosive, squib
port[N] ช่องบนกำแพงหรือเรือสำหรับวางปืน
porthole[N] ช่องบนกำแพงหรือประตู (เช่น ช่องสำหรับยิงปืน), Syn. opening, hole
quoin[N] มุมด้านนอกกำแพง, Syn. coign
revetment[N] หินหรือวัสดุที่เสริมกำแพงให้แข็งแรง
walls have ears[SL] มีคนกำลังฟังอยู่, See also: กำแพงมีหู (ประตูมีช่อง)
scaling ladder[N] บันไดกำแพง
sconce[N] เชิงเทียนที่วางอยู่บนกำแพงหรือกระจกอื่น ๆ, See also: เชิงเทียนติดผนัง, Syn. candle stick
sill[N] ฐานกำแพง, See also: ฐาน, ฐานหิน, Syn. beam, threshold
sound barrier[N] กำแพงกั้นเสียง
stile[N] ขั้นบันไดติดข้างรั้วหรือกำแพง, See also: ขั้นบันไดสำหรับปีนข้ามรั้วหรือกำแพง, Syn. stairs, step
stonewall[N] กำแพงหิน, Syn. barrier
tariff wall[N] กำแพงภาษี
wall[N] กำแพง, See also: หินที่ก่อขึ้นเป็นรั้ว, Syn. barricade, barrier, block

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bailey(เบ'ลี) n. กำแพงเมืองชั้นนอก,ศาล
battlementn. ส่วนของกำแพงที่มีลักษณะคล้ายใบเสมา มีช่องพุ่งอาวุธออกและมีที่บังอาวุธ, See also: battlemented adj. ดูbattlement
breast(เบรสทฺ) {breasted,breasting,breasts} n. หน้าอก,เต้านม,ทรวงอก,น้ำใจ,อารมณ์,เชิงกำแพง,ส่วนที่นูนออกคล้ายเต้านม vt. เอาอกทาบกับเชือก,เผชิญ,ฝ่าไปข้างหน้า -S.bust
breastworkn. เนินดินที่จุดขึ้นเป็นกำแพงชั่วคราวที่สูงระดับอก
bricknoggingn. กำแพงอิฐ,นั่งร้าน,โครงไม้
bulkheadn. ฝากั้น,ส่วนกั้น,กำแพงกั้น
bulwark(บูล'วาร์ค) {bulwarked,bulwarking,bulwarks} n. กำแพงต้านข้าศึก,ป้อมปราการ vt. ป้องกัน
closure(โคลส'เชอะ) n. การปิด,การยุติ,สิ่งที่ปิด,กำแพงล้อมรอบ,ฝาปิด,สิ่งปกคลุม. vt.,vi. ทำให้ยุติ,ยุติ
console(คันโซล') {consoled,consoling,consoles} vt. ปลอบโยน,ปลอบขวัญ,ทำให้สบายใจ n. ส่วนที่เป็นแป้นที่ประกอบด้วยก้านเปียโนแถวก้านอักษรพิมพ์ดีดหรืออื่น ๆ ,ตู้วิทยุ โทรทัศน์ที่ตั้งอยู่บนพื้น,หิ้งที่ทำยื่นออกจากกำแพง,หอควบคุมระบบไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์ คำที่มีความ
copestone(โคพ'สโทน) n. หินครอบบนกำแพง,หินครอบ,ส่วนครอบ
coping(โค'พิง) n. หินครอบบนกำแพง,ส่วนครอบ
corbel stepบันไดติดกำแพง,กำแพงหัวม้า
corbel stepsบันไดติดกำแพง,กำแพงหัวม้า
corbiestepบันไดติดกำแพง,กำแพงหัวม้า
counterfort(เคา'เทอะฟอร์ท) n. กำแพงกั้น,ป้อมกำบัง
coving(คัฟ'วิง) n. ส่วนโค้งเว้าเข้าไปในกำแพงหรือฝาผนัง
crenel(เครน'เนิล) n. ช่องว่างเป็นปีกกาบบนกำแพง,ส่วนยื่นกลม,บาก.
crowstepบันไดติดกำแพง,กำแพงหัวม้า
dike(ไดคฺ) {diked,diking,dikes} n. เขื่อน,กำแพงกั้นน้ำ,สิ่งกีดขวาง,อุปสรรค,หญิงที่รักร่วมเพศ,เลสเบี้ยน,vt. สร้างเขื่อน,ยับยั้ง,ป้องกัน, Syn. dyke
dosser(ดอส'เซอะ) n. ตะกร้าใส่ของสำหรับหิ้วไว้ด้านหลัง,สิ่งประดับผนังกำแพง., Syn. dorser
embrasuren. ช่องกำแพง,ช่องกำแพงสำหรับยิงปืน.
enceinte(เอนเซนทฺ') adj. ตั้งครรภ์,มีครรภ์ -n. กำแพง,เขตล้อมรอบ -pl. -ceintes
escalade(เอล'คะเลด) n.,vt. (การ) ขึ้นดอย,ทางขั้นบันได, (การ) ใช้บันไดปีนกำแพง,ขึ้นขั้นบันได, See also: escalader n.
escarpmentn. ด้านลาดชันคล้ายหน้าผา,เนินหรือกำแพงที่ลาดชัน
fireplacen. เตาผิงข้างกำแพง,เตาไฟ,ที่ตั้งเตาไฟ
gable(เก'เบิล) n. ส่วนหน้าหรือข้างของบ้านหรืออาคารที่เป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่ว,กำแพงสามเหลี่ยมหน้าจั่ว,หลังคาที่ยื่นออกมาเป็นรูปหน้าจั่ว
grout(เกราทฺ) n. ปูนสำหรับเทลงยึดก้อนหินหรือข้อต่ออื่น ๆ ของกำแพงหรือเขื่อน,กาก,ตะกอน vt. ตาปูนดังกล่าว., See also: grouter n.
ledge(เลดจฺ) n. หิ้ง,หิ้งผนัง,ขอบหรือแนวที่ยื่นโผล่จากกำแพง,แนวหินที่โผล่ขึ้นเกือบถึงระดับน้ำทะเล,ชั้นหินใต้ดิน, Syn. projection,shelf
loop(ลูพ) n. ห่วง,ขมวด,วง,บ่วง,รูห่วง,การตีลังกา,วงจรปิดของไฟฟ้าหรือแม่เหล็ก,ทางวงแหวน,ทางหลบรถ,เส้นกลับ,การกลับ,รูกำแพง,รูเล็ก ๆ หรือแคบ ๆ vt. กลายเป็นห่วง,ทำเป็นห่วง,ทำให้เคลื่อนที่เป็นรูปวงแหวน. vi. ทำให้เป็นห่วง,กลายเป็นห่วง -Phr. (the Loop ย่านธุรกิจในกรุงชิคาโก,ห่วงคุมกำเนิดที่ใช้ใส่เข่าไปในช่องคลอด
loophole(ลูพ'โฮล) n. รูกำแพง,รูเปิด,ช่องบนกำแพงสำหรับยิงข้าศึก,ทางหนี,วิธีการหนี. vt. ทำให้มีรูเปิด,ทำให้มีทางหน'
moat(โมท) n. คู,คูกำแพงเมือง, Syn. trench
mole(โมล) n. ไฝ,ครรภ์ไข่ปลาดุก,ก้อนโลหิตในมดลูก,กรัมโมเลกุล,ตัวตุ่น,กำแพงหินกั้นน้ำ
mural(มู'เริล) adj. เกี่ยวกับกำแพงหรือผนังคล้ายกำแพงหรือผนัง n. ภาพหรือจิตรกรรมฝาผนัง
muralist(มู'ระลิสทฺ) n. จิตรกรฝาผนัง,ช่างเขียนภาพบนกำแพงหรือฝาผนัง
niche(นิช) n. เวิ้งหรือโพรงในผนังกำแพง,ตำแหน่งที่เหมาะสม vt. วางในเวิ้ง, Syn. recess
paradosen. กำแพงหลังกันข้าศึกไม่ให้ยิงหรือเห็นจากข้างหลัง
parapet(แพ'ระเพท,-พิท) n. เชิงเทิน,กำแพงบังหน้า,ราวลูกกรง,รั้ว
party walln. ผนังร่วม,กำแพงร่วม (แบ่งที่ดินหรือห้อง)
pation. ลานบ้านที่มีอาคารหรือกำแพงล้อมรอบ,ลานบ้าน
rackets(แรค'คิทซ) n. กีฬาตีลูกที่ใช้คน2คนหรือ4คนในบริเวณที่มีกำแพงล้อมรอบ4ด้านโดยใช้ไม้ตีที่มีด้ามสั้น,รองเท้าหิมะขนาดเท่ากับไม้ตีลูกเทนนิส., Syn. racquet
rampart(แรม'พาร์ท) n. เชิงเทิน,มูลดินหรือกำแพงดินสำหรับป้องกัน,ปราการ,ป้อม,เครื่องป้องกัน vt. สร้างเครื่องป้องกันดังกล่าว, Syn. fortification,embankment,wall
recess(รีเซส',รี'เซส) n. การหยุดพัก,การพักผ่อน,ช่วงระยะเวลาที่ศาลปิด,ข่วงระหว่างการปิดประชุม,การปิดภาคเรียน,เวิ้ง,อ่าว,ช่องหรือส่วนเว้าของกำแพง,ซอก,ที่ซ่อน,โพรง, vt. วางในซอกหรือช่อง,ใส่ในที่ลับ vi. พักผ่อน หยุดพัก ปิดภาคเรียน, See also: recesses n. ซอก
recession(รีเซส'เชิน) n. การถอย,การถอน,ส่วนเว้าเข้าของกำแพงหรืออาคาร,ระยะซบเซาของธุรกิจ,การตกต่ำของราคา ,การคืนกรรมสิทธิ์กลับเจ้าของเดิม,การมอบคืน, See also: recessional adj.
rilievo(รียี'วอ,ริลเยฟ'โว) n. ภาพแกะสลักบนผนังกำแพง pl. relievi, Syn. relief
scaling laddern. บันไดปีนกำแพง
shoring(ชอ'ริง) n. ระบบการค้ำกำแพง,การค้ำ
sill(ซิล) n. ฐาน,ฐานกำแพง,ฐานหิน,รากฐาน,ธรณีประตูหน้าต่าง,ฐานชั้นหินใต้ท้องทะเล,คาน
stile(สไทลฺ) n. ขั้นบันไดติดข้างรั้วหรือกำแพง,ประตูรั้วหมุน,วงกบหน้าต่างหรือประตู,โครงกรอบ, Syn. step,series of steps
stonewallvt.,vi. สกัด,ยับยั้ง,ระงับ,ต้าน. n. กำแพงหิน,อุปสรรค
town housen. บ้านในเมือง,บ้านในเมืองที่ค่อนข้างหรูหรา,บ้านตึกแถวที่ใช้กำแพงร่วมกัน.

English-Thai: Nontri Dictionary
battlement(n) เชิงเทิน,ใบเสมาบนกำแพง
breakwater(n) กำแพงกันคลื่น,เขื่อนกันน้ำทะเล
breastwork(n) กำแพงเตี้ยใช้ต่อสู้กับข้าศึก
bulkhead(n) กำแพงกั้น,ฝากั้น
bunk(n) เตียงชิดกำแพง,ที่นอนในรถไฟ
coping(n) สันกำแพง,ส่วนครอบ
dike(n) เขื่อน,กำแพงกั้นน้ำ,สิ่งกีดขวาง
fort(n) ป้อม,ปราการ,กำแพง,เครื่องป้องกันข้าศึก,แนวลวดหนาม
fortification(n) การเสริมกำลัง,ป้อมปราการ,กำแพง,เครื่องป้องกันข้าศึก
loophole(n) ช่องว่าง,ช่องแสง,ช่องโหว่ของกฎหมาย,ทางหนี,รูกำแพง
mural(adj) คล้ายกำแพง,เกี่ยวกับผนัง
parapet(n) เชิงเทิน,ราวลูกกรง,รั้ว,กำแพงปีกกา
partition(n) การแบ่ง,ผนังกั้น,กำแพง,ฉาก
rampart(n) ป้อมปราการ,เชิงเทิน,เครื่องป้องกัน,กำแพงดิน
sconce(n) เชิงเทียนบนกำแพง
wall(n) กำแพง,ฝา,ผนัง,เขื่อน,เครื่องกั้น,ฉากกำบัง
wall(vt) ล้อมกำแพง,ปิดกั้น,สกัดกั้น

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[かべ, kabe] (n) ผนัง,กำแพง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
関税障壁[かんぜいしょうへき, kanzeishouheki] (n) กำแพงภาษี
外廓[がいかく, gaikaku] กำแพงด้านนอก ผนังด้านนอก

French-Thai: Longdo Dictionary
autour de(prep) รอบๆ (บุพบทระบุสถานที่) เช่น Autour du jardin, il y a un vieux mur. รอบๆสวนมีกำแพงเก่าอยู่
contre(prep) ติดกับ, อิงกับ (บุพบทระบุสถานที่) เช่น Le jardinier a posé une échelle contre le mur. คนทำสวนวางบันไดลิงอิงกับกำแพง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top