Search result for

*กำหนดการ*

(158 entries)
(0.0142 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: กำหนดการ, -กำหนดการ-
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
Terms of Reference (n phrase ) ขอบเขตของงาน, รายละเอียด เงื่อนไขหรือข้อกำหนด, ข้อกำหนดการศึกษา

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กำหนดการ[N] schedule, See also: agenda, program, itinerary, Syn. ตาราง, รายการ, หมายกำหนดการ, Example: เลขานุการมีหน้าที่จัดทำกำหนดการเดินทางของเจ้านาย, Thai definition: ระเบียบการที่บอกถึงขั้นตอนของงานที่จะต้องทำตามลำดับ
หมายกำหนดการ[N] program, See also: schedule, timetable, Syn. กำหนดการ, แผนการ, Example: สมเด็จพระราชินีเอลิซาเบธที่สอง มีหมายกำหนดการเสด็จเยี่ยมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, Count unit: ฉบับ, Thai definition: เอกสารแจ้งกำหนดขั้นตอนของพระราชพิธี ที่จะต้องอ้างพระบรมราชโองการ, Notes: (ราชา)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กำหนดการน. ระเบียบการที่บอกถึงขั้นตอนของงานที่จะต้องทำตามลำดับ.
หมายกำหนดการน. เอกสารแจ้งกำหนดขั้นตอนของงานพระราชพิธีซึ่งต้องอ้างพระบรมราชโองการ คือขึ้นต้นด้วยข้อความว่า “นายกรัฐมนตรีหรือเลขาธิการพระราชวัง รับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าฯ สั่งว่า” เสมอไป.
ค่านิยมน. สิ่งที่บุคคลหรือสังคมยึดถือเป็นเครื่องช่วยตัดสินใจ และกำหนดการกระทำของตนเอง.
ถือศีลก. ปฏิบัติตนโดยไม่ฝ่าฝืนข้อบัญญัติทางพระพุทธศาสนาที่กำหนดการปฏิบัติกายและวาจาให้เป็นปรกติ.
ใบดำน. ใบแจ้งกำหนดการฌาปนกิจศพซึ่งล้อมกรอบด้วยสีดำ
ใบแดงน. ใบแจ้งกำหนดการมงคลสมรส
โปรแกรมน. กำหนดการ
พรตข้อกำหนดการปฏิบัติทางศาสนาเพื่อข่มกายใจ มีศีลวินัยเป็นต้น เช่น บำเพ็ญพรต ทรงพรต ถือพรต, เรียกผู้บำเพ็ญพรต ว่า นักพรต.
พินัยกรรมน. คำสั่งของบุคคลที่กำหนดการเผื่อตายในเรื่องทรัพย์สินของตน หรือในการต่าง ๆ อันจะให้เกิดเป็นผลบังคับได้ตามกฎหมายเมื่อตนตายแล้ว.
มาตรา(มาดตฺรา) น. หลักกำหนดการวัดขนาด จำนวน เวลา และมุม เช่น มาตราชั่ง ตวง วัด มาตราเมตริก
รัฐพิธีน. งานที่รัฐบาลจัดขึ้นโดยกราบบังคมทูลพระกรุณาให้ทรงรับไว้มีกำหนดการเป็นประจำ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธาน เช่นวันที่ระลึกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า.
ศีล(สีน) น. ข้อบัญญัติทางพระพุทธศาสนาที่กำหนดการปฏิบัติกายและวาจา เช่น ศีล ๕ ศีล ๘, การรักษากายวาจาให้เรียบร้อย, เป็นธรรมข้อ ๑ ในทศพิธราชธรรม (ดู ทศพิธราชธรรม)
สูจิบัตรน. ใบแจ้งกำหนดการต่าง ๆ ในการประชุม การแสดงมหรสพเป็นต้น เช่น สูจิบัตรการแสดงวิพิธทัศนา.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
programmingการวางกำหนดการ, การวางแผนงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
programmingกำหนดการ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
prosecution clauseข้อกำหนดการฟ้องคดี [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
programmeกำหนดการ, แผนงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
programme๑. แผนงาน, กำหนดการ๒. โปรแกรม, ชุดคำสั่ง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
linear programmingกำหนดการเชิงเส้น [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
linear programmingกำหนดการเชิงเส้น [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
reinstatement clauseข้อกำหนดการจัดทดแทน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
reinstatement memorandumข้อกำหนดการจัดทดแทน มีความหมายเหมือนกับ reinstatement clause ความหมายที่ ๑ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
running down clauseข้อกำหนดการชน มีความหมายเหมือนกับ collision clause [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
replacement clauseข้อกำหนดการเปลี่ยนชิ้นส่วน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
subrogation clauseข้อกำหนดการสวมสิทธิ์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
small additional or return premiums clauseข้อกำหนดการเพิ่มหรือคืนเบี้ยประกันภัยจำนวนเล็กน้อย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
schedule๑. จัดกำหนดการ๒. กำหนดการ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
scheduleกำหนดรายการ, กำหนดการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
scheduleกำหนดรายการ, กำหนดการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
schedule๑. จัดกำหนดการ๒. กำหนดการ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
salvage and recovery clauseข้อกำหนดการกู้ภัยและส่วนรับคืน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
sue and labour clauseข้อกำหนดการเรียกค่าเสียหายและปฏิบัติการ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
saving clauseข้อกำหนดการยกเว้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
simultaneous payments clauseข้อกำหนดการจ่ายพร้อมกัน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
sudden death clauseข้อกำหนดการสิ้นสุดลงทันที [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
self-determinationการกำหนดการปกครองด้วยตนเอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
standard marine clauseข้อกำหนดการประกันภัยทางทะเลมาตรฐาน มีความหมายเหมือนกับ Institute Clauses [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
operative wordsข้อความที่กำหนดการโอนที่ดิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
average clauseข้อกำหนดการเฉลี่ยค่าเสียหาย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
average clauseข้อกำหนดการเฉลี่ยค่าเสียหาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
attestation clauseข้อกำหนดการลงนามประทับตรา [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
arbitration clauseข้อกำหนดการใช้อนุญาโตตุลาการ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
joint account clauseข้อกำหนดการรับจำนองร่วม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mortis causa (L.)มีผลเมื่อตายแล้ว, กำหนดการเผื่อตาย [ดู causa mortis] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
migration defining intervalช่วงเวลาที่กำหนดการย้ายถิ่น [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
migration defining areaเขตที่กำหนดการย้ายถิ่น [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
mathematical programmingกำหนดการเชิงคณิตศาสตร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
mathematical programmingกำหนดการเชิงคณิตศาสตร์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
change of voyage clauseข้อกำหนดการเปลี่ยนแปลงเส้นทาง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
causa mortis (L.)กำหนดการเผื่อตาย, มีผลเมื่อตายแล้ว [ดู mortis causa] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
collision clauseข้อกำหนดการชน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
connection-orientedกำหนดการเชื่อมต่อ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
connection-oriented networkเครือข่ายกำหนดการเชื่อมต่อ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
connectionlessไม่กำหนดการเชื่อมต่อ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
connectionless networkเครือข่ายไม่กำหนดการเชื่อมต่อ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cut-through clauseข้อกำหนดการรับผิดโดยตรง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
commutation clauseข้อกำหนดการเหมาจ่าย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
contemplation of deathกำหนดการเผื่อตาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cancellation clauseข้อกำหนดการยกเลิกกรมธรรม์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
deviation clauseข้อกำหนดการเบี่ยงเส้นทาง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
determinants of occlusionตัวกำหนดการสบ(ฟัน) [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
dynamic programmingกำหนดการพลวัต [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
deficit clauseข้อกำหนดการขาดทุน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Nonlinear programmingกำหนดการที่มิใช่เชิงเส้น [เศรษฐศาสตร์]
Production scheduling ; Scheduling (Management)การจัดกำหนดการผลิต [TU Subject Heading]
Schedulingการจัดกำหนดการ [TU Subject Heading]
Design Criteria เกณฑ์กำหนดการออกแบบ
เกณฑ์ที่กำหนดขึ้นเพื่อใช้ในการหนึ่ง เช่น เกณฑ์กำหนดสำหรับออกแบบอาคาร [สิ่งแวดล้อม]
dark suitชุดสากลสีเข้ม (สีดำหรือสีน้ำเงินเข้ม) " ใช้ในโอกาสไปร่วมงานทางการ เช่น งานเลี้ยงอย่างเป็นทางการ การ เข้าพบบุคคลสำคัญ การไปร่วมงานสำคัญทางการที่มิได้มีการระบุใน บัตรเชิญหรือกำหนดการให้เป็นการแต่งกายแบบอื่น " [การทูต]
Account dayวันครบกำหนดการชำระค่าหลักทรัพย์ [การบัญชี]
Appointments and Schedulesการนัดหมายและกำหนดการ [การแพทย์]
Conventionการประชุมที่มีกำหนดการ [การแพทย์]
Dying Patientผู้ป่วยซึ่งทราบกำหนดการมีชีวิตอยู่ของตัวเอง [การแพทย์]
Web Content Accessibility Guidelinesข้อกำหนดการทำให้เนื้อหาเว็บสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ [Assistive Technology]
date lineเส้นวันที่, เส้นที่อยู่ ณ ลองจิจูด 180 องศา ใช้เป็นเส้นกำหนดการเปลี่ยนวันที่เมื่อมีการเดินทางข้ามเส้นนี้ไป เช่น ผู้เดินทางไปทางทิศตะวันตกเมื่อข้ามเส้นนี้จะต้องเพิ่มวันที่ขึ้นเป็นอีก 1 วัน หรือผู้เดินทางไปทางทิศตะวันออกเมื่อข้ามเส้นนี้จะต้องลดวันที่ลง 1 วัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Long Term Evolutionมาตรฐานกำหนดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงบนระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ 4
LTE ซึ่งย่อมาจาก Long Term Evolution เป็นมาตรฐานเทคโนโลยีที่ผลักดันโดยกลุ่ม “3rd Generation partnership project” และเป็นหนึ่งในมาตรฐานใหม่ที่กำหนดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงบนระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ 4 (4G) ซึ่งจะสามารถทำให้รองรับการสื่อสารข้อมูลความเร็วสูงได้ดีขึ้น มี Latency ที่ต่ำลงและเป็นการใช้ช่องความถี่ที่มีอยู่จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย [เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Compulsively showing up four hours late, ignoring discipline, ignoring rules.การชอบบังคับแสดงให้เห็น\ จากที่เลื่อนกำหนดการ 4 ชั่วโมงโดยไม่สนใจระเบียบ Birthmarks (2008)
Your prosedure is still on schedule Tomorrow, be sure to getกำหนดการผ่าตัดของคุณยังอยู่ในตารางนัด พรุ่งนี้นะ The Eye (2008)
We have all the parts we need, but we're slightly behind schedule.เรามีชิ้นส่วนครบหมดแล้ว แต่ก็ล่าช้ากว่ากำหนดการนิดหน่อย Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
My secretary will let you know the schedule.เลขาฯของฉัน จะแจ้งให้คุณรู้เรื่องกำหนดการ Episode #1.8 (2008)
Same as yesterday, right on schedule.เหมือนเมื่อวาน ตามกำหนดการเดิม Breaking and Entering (2008)
With the inauguration less than two hours away President Daniels is scheduled to meet with his successor at the White House to review final details for the transfer of power.พิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่ง จะเริ่มในไม่ถึงสองชั่วโมงแล้ว กำหนดการของท่านประธานาธิบดีแดเนียลส์ ที่จะพบผู้สืบทอดตำแหน่งที่ทำเนียบขาว เพื่อทบทวนรายละเอียดสุดท้าย สำหรับการโอนถ่ายอำนาจ 24: Redemption (2008)
He couldn't deliver on promises made.เขาส่งของไม่ทันตามกำหนดการ The Price (2008)
You issue a fight?นายกำหนดการต่อสู้เอง ? Boxed In (2008)
The schedule mustn't be compromised any further.เราจะเลือนกำหนดการ ออกไป ไม่ได้อีกแล้ว G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
When you get a chance, can we get the schedule for the month?ถ้าสะดวกเมื่อไหร่.. ผมขอกำหนดการสำหรับเดือนนี้หน่อยนะครับ Invictus (2009)
That must be Jessie with the schedule.เจสซี่ เอากำหนดการมาให้แน่ๆเลย.. Invictus (2009)
Two copies of the schedule.สำเนากำหนดการสองชุดค่ะ Invictus (2009)
This is the schedule for the month.นี่หมายกำหนดการสำหรับเดือนนี้ Invictus (2009)
Can we go through the schedule now?เรามาดูกำหนดการกันเลยดีมั้ย? Invictus (2009)
Here's the schedule for the overseas trip.นี่เป็นกำหนดการ.. เดินทางไปต่างประเทศ Invictus (2009)
We on schedule?ตอนนี้ เรายังอยู่ในกำหนดการนะ Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2009)
We have to assume that he contacted the authorities, so we'd better be on an accelerated timetable.เราต้องคาดเดาว่าเขาบอกทางการไปแล้ว เราควรเร่งกำหนดการให้เร็วขึ้น Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
I've got your passports and itinerary in hand.พาสปอร์ตและกำหนดการเดินทางของคุณอยู่ที่ผม Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
You weren't next, he was. It wasn't destined at all.คุณไม่ใช่คนต่อไป แต่คือเขาต่างหาก นั่นแหละกำหนดการ The Final Destination (2009)
On Tuesday, it'll carry the payrolls for seven factories around Rockford.วันอังคารมีกำหนดการขนเงินเดือนโรงงานแถวร็อกฟอร์ดเจ็ดแห่ง Public Enemies (2009)
The director of the French National Museums was to hold a press conference at the Louvre this morning.ผู้อำนวยการพิพิทธ์ภัณฑ์ แห่งชาติฝรั่งเศส มีกำหนดการที่จะแถลง กับสื่อมวลชน ที่ลูฟร์ในเช้าวันนี้ 2012 (2009)
We need to focus on this timeline. That's what we need to do.ที่เราต้องทำตอนนี้คือ พุ่งเป้าไปที่การวางกำหนดการ 2012 (2009)
Plus, the genny needs gas, we're almost out of propane, and my back is killing me from that piece-of-crap cot.เราได้เตรียมกำหนดการ เอาไว้ล่วงหน้าแล้ว บวกกับเครื่องปั่นไฟต้องการน้ำมันเชื้อเพลง ถังแก็สโปรเพนเราใกล้จะหมดแล้ว แล้วคุณดันกลับมาฆ่าผม ด้วยส่วนแบ่งที่มหาศาลนั่น 4 Days Out (2009)
This is an inspiring moment for us all...ฉันเชื่อใจคุณว่า - คอนคอร์เดียยังอยู่ในกำหนดการ V (2009)
So, there's no itinerary, but we do have a map to the Everglade Memorial Airport.ไม่มีกำหนดการเดินทาง แต่มีแผนที่ไปสนามบิน Everglade Memorial VS. (2009)
I'm seeing a full battalion coming right on schedule.ข้าเห็นกองทัพเต็มรูปแบบ กำลังมุ่งหน้ามาตามกำหนดการ The Hidden Enemy (2009)
3D, are we on schedule ?ทรีดี ยังทำตามกำหนดการรึเปล่า? Hostage Crisis (2009)
In any case, we have a schedule to keep. The ship will be ready.ไม่ว่ายังไง เราต้องรักษากำหนดการ ยานเกือบจะพร้อมแล้ว Liberty on Ryloth (2009)
Course assignmentsกำหนดการณ์หลักสูตร Amplification (2009)
You have drawn performance slot number three.ดูจากกำหนดการ เราจับฉลากได้คิวที่สาม Sectionals (2009)
- You mean fix the lottery? - Yes.คุณหมายความว่ากำหนดการจับสลาก ใช่ Light (2009)
Well, I can't determine motive, but I can say the train dragged the victim, and his body broke up as it smashed against the rails and ties.ฉันไม่สามารถกำหนดการเคลื่อนไหวได้ แต่ฉันบอกได้ว่า รถไฟลากศพเหยื่อ และศพของเขาแตกหัก The Plain in the Prodigy (2009)
Sweet.แต่น่าเสียดาย , เรามีกำหนดการแล้ว Dan de Fleurette (2009)
Well, do you have a copy of her itinerary?อืมคุณมีสำเนา กำหนดการเดินทางของเธอไหม August (2009)
Ms. waldorf, even if olivia's schedule did change,มิสวอลดอล์ฟ ยังไรก็ตามถ้ากำหนดการของโอลิเวียเปลี่ยนแปลง Enough About Eve (2009)
you give it to induce labor.เธอมีกำหนดการอย่างเข้มงวด Cradle to Grave (2009)
His next surgery is due in two days, right on schedule with when the next boat's due to arrive.การผ่าตัดเขาครั้งต่อไป คืออีกสองวันข้างหน้า นั่นคือตามกำหนดการ ที่เรือลำต่อไปจะเข้ามาถึง Snakehead (2009)
The cargo ship failed to check in on schedule.ยานขนส่งไม่รายงานตัวตามกำหนดการ Brain Invaders (2009)
Orrin, plan amendment. Take me to Ministry of Science.ออริน เปลี่ยนแปลงกำหนดการด้วย \ พาฉันไปที่ แผนกวิทยาศาสตร์ Astro Boy (2009)
Security sweeps and patrols have been intensified.หน่วยลาดตระเวนตรวจตราอย่างเข้มงวด การแก้โปรแกรมตรงกำหนดการ TRON: Legacy (2010)
But that's unprofessional. What's on the docket?ขอบคุณมากๆ แต่มันดูไม่เป็นมืออาชีพเลย มีหมายกำหนดการอะไรบ้าง Iron Man 2 (2010)
Re-schedule?เปลี่ยนกำหนดการเหรอ? Nodame Cantabile: The Movie II (2010)
I'm scheduled to file my report with Earth later today, and it may cast some doubt on your version of events.ฉันมีกำหนดการต้องส่งรายงาน ไปยังโลกภายในวันนี้ และมันอาจจะให้เกิดความน่าสงสัยในตัวคุณ Space (2010)
Once Mrs. Hassan and the IRK delegation have hashed out a few remaining points of protocol with President Taylor the signing will commence as scheduled.อีกครั้งหนึ่งแล้วที่คุณนายฮาสซาน และผู้เข้าร่วมประชุมจากประเทศ IRK ได้คุยกันในบางประเด็น ที่ยังเป็นปัญหาค้างกันอยู่ เทย์เลอร์... ...การลงนามจะดำเนินการ ไปตามกำหนดการ Day 8: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2010)
That wasn't part of the schedule.มันไม่มีในกำหนดการณ์ Subversion (2010)
the Duke of York, my first words must be to declare my allegiance to him.ผมคิดว่า คงมีอะไรผิดพลาด หมายกำหนดการพิธีเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ The King's Speech (2010)
Itinerary and passport.กำหนดการกับพาสปอต Chuck Versus First Class (2010)
And the continued manufacturing of clone troopers shall proceed as scheduledการผลิตโคลนทรูปเปอร์เพิ่มเติมนั้น จะดำเนินไปตามกำหนดการ Senate Murders (2010)
Then he's completely delusional.เขามีกำหนดการที่บังคับให้เขาอยู่บนถนน Solitary Man (2010)
He handles their itineraries, their personal needs.มันเป็นคนจัดการกำหนดการเดินทาง ของจำเป็นส่วนตัว The Devil You Know (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กำหนดการ[n.] (kamnotkān) EN: schedule ; agenda ; program = programme (Am.) ; itinerary   FR: programme [m] ; agenda [m]
ข้อกำหนดการสละสิทธิ์[n. exp.] (khøkamnot kān sala sit) EN: waiver clause   
ข้อกำหนดการยกเว้น[n. exp.] (khøkamnot kān yokwen) EN: saving clause ; exception clause   FR: clause de sauvegarde [f] ; clause d'exception [f]
วันกำหนดการ[n. exp.] (wan kamnotkān) EN: target date   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
agenda[N] กำหนดการ, See also: ระเบียบวาระ, Syn. program, plan, schedule
itinerary[N] แผนการการเดินทาง, See also: กำหนดการเดินทาง, Syn. schedule, programme, route
schedule[N] กำหนดการ, See also: กำหนดรายการ, Syn. agenda
schedule[VT] ทำตารางเวลา, See also: ทำกำหนดการ, กำหนดรายการ, กำหนด, ระบุ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
executive programโปรแกรมกระทำการหมายถึง โปรแกรมระบบ (systems software) ซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแล หรือควบคุมการกระทำการ (execution) ของคอมพิวเตอร์ให้สอดคล้องกัน เป็นต้นว่า ดูแลการทำงานของหน่วยรับข้อมูล หน่วยแสดงผล (input/output unit) การดำเนินการและกำหนดการใช้หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) หน่วยความจำ (memory unit) ให้ทำงานให้สอดคล้องกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในระบบทำงานแบบหลายชุดคำสั่ง หรือระบบมัลติโปรแกรมมิ่ง (multiprogramming) ชุดคำสั่งชุดนี้ เป็นส่วนหนึ่งของระบบปฏิบัติการ (operating system) มีหน้าที่หลักในการดูแลไม่ให้การประมวลผล โปรแกรมทีละหลาย ๆ โปรแกรม เกิดความสับสนกัน มีความหมายเหมือน supervisor
job control programชุดคำสั่งควบคุมงานหมายถึงชุดคำสั่งหรือโปรแกรมชุดหนึ่ง ที่มีหน้าที่ควบคุมสายงานในการปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร์ เริ่มตั้งแต่อ่านข้อมูลเข้าไปเก็บ กำหนดว่าจะต้องใช้อุปกรณ์หรือชุดคำสั่งใดบ้าง (เช่น ตัวแปลภาษาใด) กำหนดการเริ่มกระทำการ (execute) และการส่งผลที่คำนวณแล้วไปยังเครื่องพิมพ์ ฯมีความหมายเหมือน job control language
linear programmingกำหนดการเชิงเส้นเป็นเทคนิคในการคำนวณเพื่อหาผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ในการแก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่งโดยเฉพาะ การแก้ปัญหาชนิดนี้เป็นการแก้ปัญหาด้วยการหาค่าที่ดีที่สุดขึ้นมาชุดหนึ่ง เช่น การหาสัดส่วนของผสมเพื่อให้ได้ส่วนผสมที่ดีที่สุด มีค่ามากที่สุด และใช้ต้นทุนน้อยที่สุดเป็นต้น
procedure(โพรซี'เจอะ) n. ขบวนการ,วิธีการ,ระเบียบการ,วิธีการปฏิบัติ,แนวทาง,ขั้นตอน,กำหนดการ., See also: procedural adj., Syn. course
program(me) (โพร'แกรม) n. รายการ,กำ-หนดการ,หมายกำหนดการ,โปรแกรม,ระเบียบวาระ,การแสดง,แผน,โครงการ,ผัง vi.,vt. กำหนดรายการ,กำหนดระเบียบวาระ,กำหนดแผน., See also: programmable adj. programable adj.
schedule(เชด'ดูล,สเคด'ดูล) n. รายการ,รายละเอียด,หมายกำหนดการ,ตารางเวลา,ตาราง,แผนการ,กำหนดการประจำวัน. vt. กำหนดการ,กำหนด,เรียงลำดับ,วางแผน, See also: schedular adj., Syn. timetable,agenda
set upจัดเตรียมหมายถึง การจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือปรับโปรแกรมหรือเพื่อให้สามารถปฏิบัติการได้ในแบบที่ต้องการ การติดตั้งโปรแกรมแต่ละครั้ง ถือว่าเป็นการกำหนดการจัดเตรียมดังกล่าวนี้ด้วย แม้ว่าหลังจากนั้น เราอาจจะแก้ไข หรือปรับเปลี่ยนเป็นอย่างอื่น คำนี้ บางทีหากเป็นชื่อโปรแกรม มักเขียนติดกันเป็น SetUp.exeดู install ประกอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
fixture(n) เครื่องติดตั้ง,ของประจำที่,กำหนดการ,สิ่งยึดติด
itinerary(n) การท่องเที่ยว,กำหนดการเดินทาง,การเดินทาง,เส้นทาง,คู่มือเดินทาง
program(n) สูจิบัตร,โครงการ,รายการ,กำหนดการ,แผน,ระเบียบวาระ
programme(n) สูจิบัตร,โครงการ,รายการ,กำหนดการ,แผน,ระเบียบวาระ
schedule(n) ตาราง,พิกัด,รายการ,หมายกำหนดการ,แผนการ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Browse-wrap Contractหรือ Browse-wrap Agreement หมายถึงข้อสัญญาหรือข้อกำหนดการใช้ งานเว็บไซต์ที่โพสต์ใส่ไว้ในเว็บไซต์นั้น ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะทำเป็น hyperlink ไว้ด้านล่างของหน้าจอ ข้อสัญญาชนิดนี้ไม่ต้องมีการคลิก I agree หรือฉันตกลง สัญญาชนิด Browse wrap จึงไม่มีการแสดงความยินยอมของผู้ใช้อย่างชัดแจ้ง เพียงแต่มีการใช้งานเว็บไซต์หรือดาวน์โหลดโปรแกรมก็ถือว่าตกลงทำสัญญาแล้วได้
channelise (vi ) กำหนดการเดินทาง สร้างช่องทางสำหรับ ส่งบุคคลหรือสถานที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง การส่งข้อความผ่าน
firewire ( ) FireWire คือชื่อเรียกของ apple หรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า i-link คือชื่อเรียกของ Sony หรือที่เรียกว่า มาตรฐาน IEEE 1394 เป็นเทคโนโลยีสำหรับการส่งผ่านข้อมูลดิจิตอล ด้วยความเร็ว 400 และ 800 เมกะบิตต่อวินาที ส่งผลให้การติดต่อระหว่างอุปกรณ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ฮาร์ดดิส ปริ้นเตอร์ สแกนเนอร์ กล้องดิจิตอลหรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่มีช่อง FireWire ทำงานได้อย่างรวดเร็ว FireWire มีลักษณะการทำงานเหมือนหรือคล้ายกับ USB เพียงแต่ออกแบบมาให้เหมาะกับการใช้งานกับอุปกรณ์ทางด้านมัลติมีเดียมากกว่า เนื่องจาก USB เหมาะกับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่เกี่ยวกับอินพุต เช่น เมาส์ คีย์บอร์ด ฯลฯ (USB มีความเร็วน้อยกว่า FireWire) นอกจากนี้ FireWire ยังสามารถต่อพ่วงอุปกรณ์ไแบบ Daisy Chain ได้ถึง 67 ชิ้น และสนับสนุนการทำงานแบบ Hot plug คือสามารถต่อแล้วใช้งานได้เลยทันที นอกจาก นี้ ยังสามารถส่งข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ไปกำหนดการทำงานของกล้องวิดีโอได้ด้วย ซึ่งทำให้เราสามารถทำงานในขั้นตอนเดียวกันได้ เช่น การอัดภาพจากกล้องลงมาคอมพิวเตอร์ ก็เพียงแค่สั่งจากคอมพิวเตอร์ กล้องก็จะเริ่มต้นทำงาน พร้อมกับดึงภาพมาให้เองโดยอัตโนมัติ ไม่ต้องไปกังวลว่าจะต้องไปสั่งเล่นจากกล้องแล้วมาสั่งอัดที่คอมพิวเตอร์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
定刻[ていこく, teikoku] (n) ตารางเวลา, กำหนดการ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
日程[にってい, nittei] กำหนดการ(งาน การเดินทาง)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
計画[けいかく, keikaku] Thai: กำหนดการ English: schedule
献立[こんだて, kondate] Thai: กำหนดการ English: schedule
プログラム[ぷろぐらむ, puroguramu] Thai: กำหนดการ English: schedule

German-Thai: Longdo Dictionary
Hinweis(n) |der, pl. Hinweise| ข้อชี้แนะ, การบอกใบ้ เช่น Leihfristhinweis ข้อแนะนำหรือคำเตือนเรื่องกำหนดการยืม, See also: hinweisen
abmachen(vt) |machte ab, hat abgemacht, etw. mit jmdm.| ตกลงว่านัดเจอ, กำหนดการนัดพบ เช่น Um wieviel Uhr treffen wir uns? Wann habt Ihr abgemacht? เราเจอกันกี่โมงจ๊ะ พวกเธอตกลงนัดกันไว้เมื่อไหร่, See also: S. vereinbaren, festlegen,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top