Search result for

*การเคลื่อนไหว*

(262 entries)
(0.0189 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: การเคลื่อนไหว, -การเคลื่อนไหว-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การเคลื่อนไหว[N] movement, See also: activity, Ant. การหยุดนิ่ง, Example: การเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองพรรคนี้ ได้รับความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดจากนักธุรกิจระดับยักษ์ 2 คน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กระจัง ๒น. ชื่อปลานํ้ากร่อยชนิด Periophthalmodon schlosseri (Pallas) ในวงศ์ Gobiidae พบในบริเวณป่าชายเลน รูปร่าง การเคลื่อนไหว และความสามารถขึ้นมาพ้นนํ้าได้คล้ายปลาจุมพรวดซึ่งมีขนาดใหญ่กว่า มีครีบอกเป็นกล้ามเนื้อใช้ต่างตีน ช่วยครีบหาง ทำรูลึกอยู่ในเลน เคลื่อนไหวได้รวดเร็วบนผิวเลนและผิวนํ้า ปีนเกาะบนที่ชันและกระโจนเป็นห้วง ๆ ได้ ขนาดยาวได้ถึง ๒๗ เซนติเมตร, กะจัง ก็เรียก.
กายภาพบำบัดน. การบำบัด ป้องกัน แก้ไข และฟื้นฟูความบกพร่องของร่างกายที่เกิดเนื่องจากภาวะของโรคหรือการเคลื่อนไหวที่ไม่ปรกติ.
กิริยาสะท้อนน. การเคลื่อนไหวอย่างฉับพลันของกล้ามเนื้อที่ไม่อยู่ในอำนาจสั่งงานของสมอง เพื่อตอบสนองสิ่งกระตุ้น เป็นการหลีกเลี่ยงอันตรายหรือสิ่งรบกวน เช่นหดมือเมื่อถูกของร้อน.
คลื่น(คฺลื่น) น. นํ้าในทะเลหรือแม่นํ้าลำคลองเป็นต้น ซึ่งบางส่วนมีอาการเคลื่อนไหวนูนสูงกว่าระดับโดยปรกติแล้วลดลงและแลเห็นเคลื่อนไปเป็นระยะยาวหรือสั้นบนผิวนํ้า, โดยปริยายใช้แก่สิ่งอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น คลื่นเสียง คลื่นมนุษย์ ผมดัดเป็นคลื่น ถนนเป็นคลื่น.
ง่อยว. อาการที่แขนหรือขาพิการเคลื่อนไหวไม่ได้อย่างปรกติ.
จุมพรวดน. ชื่อปลาน้ำกร่อยหลายชนิดหลายสกุลในวงศ์ Gobiidae เช่น สกุล Boleophthalmus, Pseudapocryptes, Parapocryptes, Periophthalmus ทำรูอยู่ตามป่าชายเลน รูปร่างและพฤติกรรมในการเคลื่อนไหวคล้ายปลากระจัง ขนาดยาวได้ถึง ๓๐ เซนติเมตร ที่พบเสมอได้แก่ ชนิด B. boddarti (Pallas), กำพวด กำพุด ตีน หรือ ตุมพรวด ก็เรียก.
เจษฎา ๒(เจดสะดา) น. การเคลื่อนไหวอวัยวะ, การไหวมือและเท้า, ท่ารำ
ทุ่นระเบิดน. เครื่องกีดขวางที่มีอำนาจระเบิด ผูกโซ่ถ่วงให้ลอยประจำอยู่ใต้นํ้าเพื่อทำลายหรือต่อต้านการบุกรุกของฝ่ายศัตรูทางทะเล, ถ้าใช้ฝังพรางไว้บนบก เรียกว่า ทุ่นระเบิดบก, เรียกอาณาบริเวณที่วางทุ่นระเบิดไว้เพื่อป้องกันปิดล้อม หรือจำกัดการเคลื่อนไหวของฝ่ายศัตรูทั้งทางทะเลและทางบก ว่า สนามทุ่นระเบิด, เรียกลักษณะการทำลายทุ่นระเบิดที่ศัตรูวางไว้ในทะเล ว่า กวาดทุ่นระเบิด.
ปฏิทินโหราศาสตร์น. ตาตารางแผนที่แสดงการเคลื่อนไหวของดาวพระเคราะห์แต่ละวัน, ปูมโหร ก็เรียก.
ปลา ๑(ปฺลา) น. ชื่อสัตว์น้ำเลือดเย็นมีกระดูกสันหลัง ร่างกายแบ่งเป็นส่วนหัว ลำตัว และหาง หายใจด้วยเหงือกยกเว้นปลาปอด มีครีบใช้ช่วยในการเคลื่อนไหวและทรงตัว บางชนิดมีเกล็ด บางชนิดไม่มี รูปร่างลักษณะ ขนาด และพฤติกรรมแตกต่างกันมากมาย กินทั้งพืชและสัตว์ พบในแหล่งนํ้าทั่วไป.
ปอดเหล็กน. เครื่องกลไกสร้างด้วยโลหะ ใช้ทำให้เกิดการบีบและขยายของทรวงอกในการหายใจแทนการเคลื่อนไหวตามธรรมชาติในเมื่อมีอัมพาตของกล้ามเนื้อ เช่นในโรคโปลิโอ.
ปูมโหรน. ตาตารางแผนที่แสดงลำดับการเคลื่อนไหวของดาวพระเคราะห์แต่ละวัน, ปฏิทินโหราศาสตร์ ก็เรียก.
ภาพนิ่งน. ภาพขยายที่ไม่มีการเคลื่อนไหวบนจอ เกิดจากการฉายแสงที่มีความเข้มมาก ผ่านแผ่นสไลด์หรือแผ่นฟิล์มภาพไปยังจอ.
ยวบ ๆว. อาการเคลื่อนไหวขึ้นลงตามแนวนอน เช่น สะพานยวบ ๆ.
รำ ๒น. การแสดงที่มีการเคลื่อนไหวร่างกาย เช่น แขน ขา ลำตัว นิ้ว มือ และเท้า ไปตามลีลาดนตรี ใช้ผู้แสดงตั้งแต่ ๑ คนขึ้นไป มีลีลาและแบบท่ารำสวยงาม เช่น รำแม่บท รำฉุยฉายพราหมณ์, ถ้าเป็นการถืออาวุธประกอบเรียกว่า รำอาวุธ เช่น รำดาบ รำทวน รำกริช, บางครั้งมีการรำเป็นหมู่ก็เรียกว่า รำ เช่น รำโคม รำวง, อาการที่แสดงท่าแสดงท่าคล้ายคลึงเช่นนั้น, ฟ้อน.
สระ ๒(สะหฺระ) น. เสียงพูดที่เปล่งออกมาโดยอาศัยการเคลื่อนไหวของลิ้นและริมฝีปากเป็นสำคัญ แต่ไม่มีการสกัดกั้นจากอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งในปาก เช่น เสียง อะ อา โดยทั่วไปจะออกเสียงสระร่วมกับเสียงพยัญชนะ หรือออกเสียงเฉพาะเสียงสระอย่างเดียวก็ได้, เสียงสระ ก็เรียก
เสียงสระน. เสียงพูดที่เปล่งออกมาโดยอาศัยการเคลื่อนไหวของลิ้นและริมฝีปากเป็นสำคัญ แต่ไม่มีการสกัดกั้นจากอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งในปาก เช่น เสียง อะ อา โดยทั่วไปจะออกเสียงสระร่วมกับเสียงพยัญชนะ หรือออกเสียงเฉพาะเสียงสระอย่างเดียวก็ได้, สระ ก็เรียก.
หน้าพาทย์น. เพลงประเภทที่ใช้บรรเลงในการแสดงกิริยาอาการเคลื่อนไหวของตัวโขนละคร หรือสำหรับอัญเชิญเทพเจ้า ฤๅษี หรือบูรพาจารย์ ให้มาร่วมชุมนุมในพิธีไหว้ครูหรือพิธีมงคลต่าง ๆ เช่น เชิด ใช้ในการเดินทางไกล เสมอ ใช้ในการเดินระยะใกล้ เสมอมาร สำหรับยักษ์เดิน เสมอเถร สำหรับฤๅษีเดิน สาธุการใช้ในการแสดงการคารวะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเริ่มพิธีต่าง ๆ ตระเชิญ ใช้อัญเชิญเทพเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์.
องค-วิเกษป(องคะวิกะเสบ) น. ท่าทาง, อาการเคลื่อนไหว.
อิริยาน. อาการเคลื่อนไหว, กิริยา, ท่าทาง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
paratonic movementการเคลื่อนไหวจากสิ่งเร้า [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
passive movementการเคลื่อนไหวแบบทำให้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
locomotion๑. การเคลื่อนที่๒. การเคลื่อนไหว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
locomotor๑. -การเคลื่อนที่๒. -การเคลื่อนไหว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
supermotility; hypermotility; tumultusการเคลื่อนไหวเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stethographเครื่องบันทึกการเคลื่อนไหวทรวงอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
social mobilityการเคลื่อนไหวทางสังคม, การเปลี่ยนฐานะทางสังคม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
stereotypyอาการเคลื่อนไหวซ้ำ ๆ (ไร้จุดมุ่งหมาย) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sensomobilityการเคลื่อนไหวเมื่อกระตุ้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
akinesia; akinesisภาวะเสียการเคลื่อนไหว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
akinesis; akinesiaภาวะเสียการเคลื่อนไหว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
adiadochokinesia; adiadochokinesis; adiadokokinesia; adiadokokinesisภาวะเสียการเคลื่อนไหวสลับอย่างเร็ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
adiadochokinesis; adiadochokinesia; adiadokokinesia; adiadokokinesisภาวะเสียการเคลื่อนไหวสลับอย่างเร็ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
adiadokokinesia; adiadochokinesia; adiadochokinesis; adiadokokinesisภาวะเสียการเคลื่อนไหวสลับอย่างเร็ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
adiadokokinesis; adiadochokinesia; adiadochokinesis; adiadokokinesiaภาวะเสียการเคลื่อนไหวสลับอย่างเร็ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
active movementการเคลื่อนไหวแบบทำเอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bradykinesiaอาการเคลื่อนไหวช้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
motilityการเคลื่อนไหวเอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
movement, activeการเคลื่อนไหวแบบทำเอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
movement, passiveการเคลื่อนไหวแบบทำให้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
movement๑. การเคลื่อนไหว๒. ขบวนการ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
catatoniaอาการเคลื่อนไหวน้อยหรือมากเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
crustal movementsการเคลื่อนไหวของเปลือกโลก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
earth movementการเคลื่อนไหวของโลก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
intra-generational social mobilityการเคลื่อนไหวทางสังคมภายในรุ่นวัย, การเปลี่ยนฐานะทางสังคมภายในรุ่นวัย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
inter-generational social mobilityการเคลื่อนไหวทางสังคมระหว่างรุ่นวัย, การเปลี่ยนฐานะทางสังคมระหว่างรุ่นวัย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
immobilityการเคลื่อนไหวไม่ได้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vermiculation๑. การเคลื่อนไหวคล้ายหนอน๒. การบีบรูด [มีความหมายเหมือนกับ peristalsis] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tumultus; hypermotility; supermotilityการเคลื่อนไหวเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
kinesophobiaอาการกลัวการเคลื่อนไหว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hypermotility; supermotility; tumultusการเคลื่อนไหวเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hypomotilityการเคลื่อนไหวน้อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nastic movementการเคลื่อนไหว [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
undulationการเคลื่อนไหวเป็นระลอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Psychimator Domainด้านการเคลื่อนไหวของร่างกาย, ด้านการเคลื่อนไหวของร่างกาย [เทคโนโลยีการศึกษา]
Earth movementการเคลื่อนไหวของโลก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Labour movementการเคลื่อนไหวด้านแรงงาน [เศรษฐศาสตร์]
Cerebral Palsyสมองพิการ, กลุ่มอาการที่เกิดจากความผิดปกติหรือมีพยาธิสภาพเกิดขึ้นกับสมองส่วนที่ควบคุมการเคลื่อนไหว ทำให้ผู้พิการไม่สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายได้ สภาพพิการที่เกิดขึ้นจะเป็นแบบคงตัว และเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาที่ยังมีการเจริญเติบโตของสมองอยู่ คือ ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาจนไปถึงระยะที่สมองมีการเจริญเติบโตเต็มที่ โดยทั่วไปถือเกณฑ์ไม่เกิน ๘ ขวบ [Assistive Technology]
Independent Livingการดำรงชีวิตอิสระ, การดำรงชีวิตอิสระเป็นแนวคิดการเคลื่อนไหวทางสังคม ที่เชื่อว่าคนพิการควรได้รับสิทธิความเป็นพลเมืองและสิทธิการตัดสินใจเช่นเดียวกับผู้ที่ไม่พิการ นั่นหมายถึงเป็นการจัดการชีวิตความเป็นอยู่ของคนพิการให้มีความเป็นอิสระมากที่สุด โดยให้คนพิการได้เลือกตัดสินใจด้วยตนเอง เพื่อใช้ชีวิตอยู่ในชุมชน [Assistive Technology]
Autonomy and independence movementอิสรภาพและการเคลื่อนไหวสู่เอกราช [TU Subject Heading]
Eye movementsการเคลื่อนไหวตา [TU Subject Heading]
Green movementการเคลื่อนไหวเพื่อสิ่งแวดล้อม [TU Subject Heading]
Immobilizationการจำกัดการเคลื่อนไหว [TU Subject Heading]
Kinesiologyวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว [TU Subject Heading]
Mechanical movementsการเคลื่อนไหวเชิงกล [TU Subject Heading]
Motionการเคลื่อนไหว [TU Subject Heading]
Motion studyการศึกษาการเคลื่อนไหว [TU Subject Heading]
Motor ability and intelligenceความสามารถในการเคลื่อนไหวและสติปัญญา [TU Subject Heading]
Motor skillsทักษะการเคลื่อนไหว [TU Subject Heading]
Motor skills disordersทักษะการเคลื่อนไหวผิดปกติ [TU Subject Heading]
Movement disordersการเคลื่อนไหวผิดปกติ [TU Subject Heading]
Movement, Psychology ofจิตวิทยาการเคลื่อนไหว [TU Subject Heading]
Orientation and mobilityการนิเทศการเคลื่อนไหว [TU Subject Heading]
Predetermined motion time systemsระบบเวลามาตรฐานที่ได้จากการสังเคราะห์การเคลื่อนไหวพื้นฐานที่ทราบล่วงหน้า [TU Subject Heading]
Range of motion, Articularระยะการเคลื่อนไหวของข้อต่อ [TU Subject Heading]
Turbulenceการเคลื่อนไหวแบบปั่นป่วน [TU Subject Heading]
Freedom of Movement of Diplomatic Agentsเสรีภาพในการเคลื่อนย้ายและการเดินทางของผู้แทน ทางการทูต โดยปกติ รัฐผู้รับย่อมอนุญาตโดยเสรีแก่ผู้แทนทางการทูต ที่จะเคลื่อนย้ายและเดินทางไปไหนมาไหนได้ทั่วประเทศ แต่ระหว่างสงครามเย็นที่ผ่านมา ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ตั้งข้อจำกัดการเดินทางแก่ผู้แทนทางการทูตของกลุ่ม ประเทศคอมมิวนิสต์บางแห่ง ได้แก่ สหภาพโซเวียต บัลแกเรีย เชคโกสโลวาเกีย ฮังการี รูเมเนีย และโปแลนด์ นัยว่าสหรัฐฯ ได้กำหนดเขตแขวงในดินแดนของตน 355 แห่ง หรือประมาณร้อยละ 11 ของพื้นที่ทั้งหมด เป็นเขตห้ามเข้าสำหรับผู้แทนทางการทูตของประเทศเหล่านั้นในทำนองเดียวกัน กลุ่มประเทศคอมมิวนิสต์ดังกล่าวก็ได้ตั้งข้อจำกัดการเดินทางแก่ผู้แทนทางการ ทูตของสหรัฐฯ เช่นกัน สำหรับเสรีภาพการเคลื่อนย้ายนี้ อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูต ได้บัญญัติในข้อ 26 ว่า?ภายในบังคับของกฎหมาย และข้อบังคับของรัฐผู้รับเกี่ยวกับการเข้าไปในเขตหวงห้ามหรือวางระเบียบไว้ โดยเหตุผลของความมั่นคงแห่งชาติ ให้รัฐผู้รับประกันแก่สมาชิกทั้งมวลของคณะเกี่ยวกับเสรีภาพในการเคลื่อนไหว และการเดินทางในอาณาเขตของตน? [การทูต]
Freedom of Movement of Member of Consular Postเสรีภาพในการเคลื่อนไหวของบุคคลในสถานที่ทำการทาง กงสุล เรื่องนี้ อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางกงสุล ได้บัญญัติไว้ในข้อ 34 ว่า?ภายในบังคับแห่งกฎหมาย และข้อบังคับของรัฐผู้รับเกี่ยวกับการเข้าไปในเขตซึ่งเป็นที่หวงห้าม หรือที่ได้กำหนดระเบียบไว้ เพราะเหตุผลในทางความมั่นคงแห่งชาติ ให้รัฐผู้รับประกันเสรีภาพในการเคลื่อนไหว และการเดินทางในอาณาเขตของตน แก่บุคคลทั้งปวงในสถานที่ทำการทางกงสุล? [การทูต]
Abductionบิดออก, การเคลื่อนไหวในแนวออกนอก, การกางออกจากแนวกลาง, กาง, กางออก, การกางออก, กางขาทั้ง 2 ข้างออก, การหนีบ, กางขาทั้ง 2 ข้างออก, เคลื่อนไหวไปทางขมับ [การแพทย์]
Acceleration, Linearการเคลื่อนไหวในทางตรง [การแพทย์]
Actionการกระทำ, การออกฤทธิ์, พฤติการณ์, ลงมือทดลองปฏิบัติ, การเคลื่อนไหว, การทำงาน [การแพทย์]
Active-Motileการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว [การแพทย์]
Adductionการหุบเข้า, การเคลื่อนเข้าใน, การหุบเข้าหาแนวกลาง, หุบเข้า, เคลื่อนไหวทางจมูก, การเคลื่อนไหวในแนวเข้าใน [การแพทย์]
Air Movementsอากาศ, การเคลื่อนไหว [การแพทย์]
Akinesiaหยุดเดินทันทีตามคำสั่งไม่ได้, ลดหรือหยุดการเคลื่อนไหว [การแพทย์]
Ambulation Aidsเครื่องช่วยการเคลื่อนไหวกาย [การแพทย์]
Antagonistsกล้ามเนื้อที่ต้านการเคลื่อนไหว, กลุ่มเนื้อกลุ่มตรงข้าม [การแพทย์]
Arthrokatadysisเบ้าข้อตะโพกลึกเป็นเหตุให้การเคลื่อนไหวน้อยลง [การแพทย์]
Ascension Phenomenonเกิดการเคลื่อนไหวของน้ำวุ้นตาต่อแม้ว่าตาจะหยุด [การแพทย์]
Asthenozoospermiaไม่มีการเคลื่อนตัวอสุจิ, ไม่มีการเคลื่อนไหวของตัวอสุจิ, ไม่มีการเคลื่อนไหวของตัวอสุจิเลย [การแพทย์]
Athetosisนิ้วเท้ากระตุก, อะธีโตสิส, การเคลื่อนไหวโดยการบิดและคลายตัวช้าๆ [การแพทย์]
Autonomic Motor Behaviorพฤติกรรมการเคลื่อนไหวโดยอัตโนมัติ [การแพทย์]
Bowel Movementการเคลื่อนไหวของลำไส้ [การแพทย์]
Bradykinesiaหยุดเดินทันทีตามคำสั่งไม่ได้,การเคลื่อนไหวช้า,อาการเคลื่อนไหวช้า [การแพทย์]
Cantelli Signการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติของลูกนัยตา [การแพทย์]
Cardiac Movementการเคลื่อนไหวของหัวใจ [การแพทย์]
Cell Motionการเคลื่อนไหวของเซลล์ [การแพทย์]
Cerebral Motor Systemการทำงานร่วมกันทั้งสมองส่วนควบคุมการเคลื่อนไหว [การแพทย์]
Cervical Excitation Painการเคลื่อนไหวปากมดลูกทำให้เจ็บมาก [การแพทย์]
Changes in Motor Functionการเปลี่ยนแปลงของหน้าที่การเคลื่อนไหว [การแพทย์]
Choreaสันนิบาต,การเคลื่อนไหวผิดปกติ,คอเรีย,โฆเรีย,โคเรีย,ประสาทชักกระตุก [การแพทย์]
Chorea, Sydenham'sซิดแนฮ์มคอเรีย,การเคลื่อนไหวผิดปกติ [การแพทย์]
Contraction, Complexการเคลื่อนไหวที่ซับซ้อน [การแพทย์]
Coordinationการร่วมมือประสานงาน,การประสานงาน,การประสานรวมกัน,การใช้กล้ามเนื้อในการเคลื่อนไหว,ความสัมพันธ์ในการทำงานของอวัยวะ,ร่วมมือกันประสานงาน,การทำงานประสานกัน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The watching out for every possible land mine.ติดตามทุกๆการเคลื่อนไหวที่เป็นไปได้ New Haven Can Wait (2008)
Good fetal movement. Heart's beating nicely.การเคลื่อนไหวของเด็กดี\ หัวใจเต้นดี Joy (2008)
And do all this choreographed sword-fighting.ได้เห็นการเคลื่อนไหว การพัฒนา และภาพรายละเอียดการต่อสู้ของดาบ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Right there, that's where the flutter was.ตรงนั้น ที่มาการเคลื่อนไหวประกี๊ Vantage Point (2008)
The idea for this movement to the poor.ความคิดเรื่องการเคลื่อนไหวเพื่อคนจน Episode #1.9 (2008)
How can you lead this movement?เธอเป็นผู้นำการเคลื่อนไหวนี้ ได้ยังไง? Episode #1.9 (2008)
You will get blamed for this movement.เธอจะถูกใส่ร้ายเพราะการเคลื่อนไหวครั้งนี้ Episode #1.9 (2008)
This kind of movement will bring trouble for the civilians. Don't you know that?การเคลื่อนไหวแบบนี้ จะสร้างปัญหาให้กับ คนธรรมดา, เธอรู้เรื่องนี้หรือไม่? Episode #1.9 (2008)
I am not the leader of this movement.ฉันไม่ใช่ผู้นำของการเคลื่อนไหวในครั้งนี้ Episode #1.9 (2008)
Means it's time before you lose your edge, before you become a target.ก่อนที่คุณจะสูญเสียการเคลื่อนไหว ก่อนที่คุณจะตกเป็นเป้าหมาย Bangkok Dangerous (2008)
Restrict Bond's movements.จำกัดการเคลื่อนไหวของบอนด์ Quantum of Solace (2008)
Next, movement.ต่อไป การเคลื่อนไหว Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
The... delay between Simon's commands and Kable's ability to execute.มันมีการดีเลย์ ของคำสั่งจากไซม่อน.. ไปยังการเคลื่อนไหวของเกเบิ้ล Gamer (2009)
We're busting our asses to get these weapons ready before the government makes their move,เราำกำลัง ทำให้อาวุธนี้พร้อม ก่อนที่จะมีการเคลื่อนไหวจากรัฐบาล Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
Just let me know if he moves.บอกให้ผมรู้ด้วยถ้าเค้ามีการเคลื่อนไหว Day 7: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2009)
We think the complaint can survive a twombly motion. All we have to...เราคิดว่าการร้องเรียนจะทำให้เกิด การเคลื่อนไหวใหญ่ ซึ่งเราต้อง... I Lied, Too. (2009)
Are they aware that we are here? Any rapid movements?และพวกเขารู้ไหม ว่าเราอยู่นี่ มีการเคลื่อนไหวอะไรไหม Public Enemies (2009)
Subject is on the move.เป้าหมายมีการเคลื่อนไหว Chuck Versus the Best Friend (2009)
I'll be in the van monitoring your activity.ฉันจะอยู่บนรถตู้ คอยดูการเคลื่อนไหวหน้ามอนิเตอร์ Chuck Versus the Best Friend (2009)
I don't know. Learn some ghost moves?ไม่รู้สิ เรียนการเคลื่อนไหวแบบผีมั๊ย? Death Takes a Holiday (2009)
Aerodynamic.กลศาสตร์ที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของอากาศ และแก๊สและผลของมัน Breakage (2009)
I don't get it. What's the holdup?ผมไม่เข้าใจ ทำไมไม่มีการเคลื่อนไหวอะไรเลย Better Call Saul (2009)
Okay, well, we could do some basic stuff, movement, breath, your accent.โอเค เอ่อ เราต่างมีเบสิคพื้นฐาน การเคลื่อนไหว ลมหายใจ สำเนียงของเธอ Dare (2009)
And now she's his boss. He owes her everything.ผมอยากให้คุณแกะรอยทุกการเคลื่อนไหวของจูลี่ ไรลีย์ Conflicted (2009)
Vascular defect coupled with constant arm movement could siphon blood flow from the brain.หลอดเลือดเสียหาย ทำให้การเคลื่อนไหวแขนผิดปกติ ทำให้เลือดไหลจากสมองติดขัด House Divided (2009)
It's now going back up again.ผมจะได้บอกได้ว่ามีการเคลื่อนไหว ตรงนั้นหรือเปล่า The Cove (2009)
It's a good night.การบันทึกเสียงเพลงวาฬจุดประกาย ให้มีการเคลื่อนไหวด้านสภาพแวดล้อมครั้งแรกของโลก - เราต้องการอะไร? The Cove (2009)
That's a good night.การบันทึกเสียงเพลงวาฬจุดประกาย ให้มีการเคลื่อนไหวด้านสภาพแวดล้อมครั้งแรกของโลก -ปกป้องวาฬ! The Cove (2009)
Me?การบันทึกเสียงเพลงวาฬจุดประกาย ให้มีการเคลื่อนไหวด้านสภาพแวดล้อมครั้งแรกของโลก -ต้องการเมื่อไร? The Cove (2009)
They have excellent range of motion in their limbs.พวกเค้ามีระดับของการเคลื่อนไหวที่เยี่ยมยอดกับแขนขาของพวกเค้า The Good Wound (2009)
I think it's the bullet. I think it's moving.ฉันคิดว่าเพราะกระสุน และ การเคลื่อนไหว The Good Wound (2009)
Every move anyone ever made was being watched.ทุกการเคลื่อนไหวของทุกๆคน ถูกจับตามอง Desert Cantos (2009)
Every move anyone ever made was being watched.ทุกการเคลื่อนไหวของทุกคน ถูกจับตามอง Some Must Watch While Some Must Sleep (2009)
You want to move, but you can't.คุณต้องการเคลื่อนไหวแต่ทำไม่ได้ Some Must Watch While Some Must Sleep (2009)
Motion's detected in the hull.จับการเคลื่อนไหวได้ที่ลำเรือ Today Is the Day: Part 2 (2009)
I know what it's like to look at the big picture, see all the little moving parts...แม่รู้ว่ามันเป็นยังไงเวลามองดูภาพใหญ่ๆ แล้วเห็นการเคลื่อนไหวส่วนเล็กๆน้อยๆทั้งหมด S.O.B. (2009)
He knows all our moves before we even make them.มันรู้ทุกการเคลื่อนไหวของเรา ก่อนที่เราจะได้ทันก้าวขาด้วยซ้ำ The Hidden Enemy (2009)
For the past two years, they've had to watch and protect my every move.2 ปีที่ผ่านมา, พวกเขาดูและปกป้องผม ในทุกๆการเคลื่อนไหว ชัค! Chuck Versus the Colonel (2009)
The bad news is my mother can read my every move.ข่าวร้ายก็คือ แม่ของฉันอ่านการเคลื่อนไหวของฉันได้หมด Rates of Exchange (2009)
Support for their movement is growing.กำลังสนับสนุนการเคลื่อนไหวของพวกนั้นโตขึ้นทุกวัน Release Me (2009)
It gives him power, mobility.มันให้ทั้งอำนาจ และการเคลื่อนไหว Roadkill (2009)
I was able to determine the victim's movement and direction... after the initial blunt force trauma to the head caused by the defendant's fist.ผมสามารถระบุ การเคลื่อนไหวของเหยื่อ และทิศทางได้ ตามที่เห็นรอยบาดเจ็บทื่อๆ ที่ศีรษะนั้น ในเบื้องต้น Living the Dream (2009)
I guess you saw the new motion-detector lightsผมเดาว่าคุณคงเห็น ไฟที่เอาไว้ตรวจการเคลื่อนไหว Blinded by the Light (2009)
...the frontal lobe, an area associated with emotions, issues orders and exerts perfect control over some 50 or so muscles in the face a natural smile is formed.สมองส่วนหน้านั้นะถ้ามีบางอย่างเข้ามาในใจเธอ ก็จะส่งคำสั่งออกมา ควบคุมการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อ บนใบหน้าประมาณ 50 มัด ให้เกิดรอยยิ้มที่เป็นธรรมชาติขึ้นมา Episode #1.7 (2009)
A mechano/organic hybrid.ลูกผสมเชิงกลศาสตร์การเคลื่อนไหว ทางอินทรีย์ Momentum Deferred (2009)
Well, I can't determine motive, but I can say the train dragged the victim, and his body broke up as it smashed against the rails and ties.ฉันไม่สามารถกำหนดการเคลื่อนไหวได้ แต่ฉันบอกได้ว่า รถไฟลากศพเหยื่อ และศพของเขาแตกหัก The Plain in the Prodigy (2009)
I had to actually look up and ask for a mesh wrap because the new nurse didn't know me.เพราะพยาบาลคนใหม่ไม่รู้ใจฉัน แอนเธอรู้ทุกการเคลื่อนไหว ก่อนที่ฉันจะขยับด้วยซ้ำ Tainted Obligation (2009)
He's got wall motion abnormalities.เรามีการเคลื่อนไหวผิดปกติ New History (2009)
They'll have to act.พวกเขาต้องมีการเคลื่อนไหว Bad Seed (2009)
Kind of reminds me of a Cezanne, maybe something from the Fauvist movement.ดูเหมือนผมจะจำได้ว่า เป็นของกาเซน บางอย่างอาจมาจากการเคลื่อนไหวไปข้างหน้า Dude, Where's My Groom? (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การเคลื่อนไหว[n.] (kān khleūoenwai) EN: motion ; movement ; dynamics   
การเคลื่อนไหวของกลุ่ม[n. exp.] (kān khleūoenwai khøng klum) EN: group dynamics   
กฎแห่งการเคลื่อนไหว[n. exp.] (kot haeng kān khleūoenwai) EN: law of motion   

English-Thai: Longdo Dictionary
bush telegraph(slang) พูดกันให้แซ่ด(มักเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของตำรวจที่จะจับผู้ต้องสงสัยที่ซ่อนตัวอยู่(เปรียบเปรยดังเช่น ซ่อนอยู่หลังพุ่มไม้)) เช่น The police are baffled by the number and activity of the bush telegraphs.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
action[N] การเคลื่อนไหว, Syn. movement, Ant. inaction
aerodynamics[N] กลศาสตร์ที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของอากาศและก๊าซ
ballistics[N] การศึกษาเกี่ยวกับขีปนาวุธ, See also: การศึกษาการเคลื่อนไหวของกระสุนปืนและจรวด / ขีปนาวุธ
cam[N] ล้อหรือส่วนของล้อที่เปลี่ยนการหมุนเป็นการเคลื่อนไหวขึ้นลงหรือเคลื่อนไปหน้าหลัง
cerebellum[N] ส่วนของสมองที่ควบคุมเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของร่างกาย
cerebral palsy[N] สภาพที่เกิดจากสมองบางส่วนถูกทำลายก่อนหรือขณะคลอดทำให้เสียการควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกาย, Syn. spastic paralysis
circulation[N] การเคลื่อนไหวโดยอิสระ, Syn. flowing, passage
dart[N] การเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว, Syn. flit
deportment[N] พฤติกรรม, See also: ท่าทางการเคลื่อนไหว, Syn. conduct, behavior
differential[ADJ] เกี่ยวกับความแตกต่างของการเคลื่อนไหว (เครื่องกล)
electrophoresis[N] การเคลื่อนไหวของอนุภาคคอลลอยด์ที่แขวนอยู่ในของเหลวเนื่องจากอิทธิพลของสนามไฟฟ้าในของเหลวนั้น, See also: วิธีการวิเคราะห์ประเภทของสารโดยการวัดอัตราการเคลื่อนที่ของแต่ละสารประกอบในคอลลอยด์ข
eurhythmical[ADJ] เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวร่างกายตามเสียงดนตรีเพื่อบำบัดโรคหรือฝึกซ้อมดนตรี, Syn. eurythmical
eurhythmics[N] การเคลื่อนไหวร่างกายตามเสียงดนตรีเพื่อออกกำลังกาย บำบัดโรค หรือฝึกซ้อมดนตรี, Syn. eurythmics
eurythmics[N] การเคลื่อนไหวร่างกายตามเสียงดนตรีเพื่อออกกำลังกายหรือบำบัดโรค หรือฝึกซ้อมดนตรี, Syn. eurhythmics
fluid[ADJ] ที่ราบรื่น (การเคลื่อนไหว, ดนตรี), Syn. flowing
hydrodynamics[N] วิชาที่เกี่ยวกับแรงของการเคลื่อนไหวของของเหลว
kinematics[N] การศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของร่างกาย
kinetic[ADJ] เกี่ยวกับการเคลื่อนไหว
kinetic energy[N] พลังงานที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของร่างกาย
kinetics[N] จลนศาสตร์, See also: การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเคลื่อนไหวของร่างกายและแรงที่กระทำร่างกาย, Syn. dynamics
largo[N] การเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างช้า
limp[N] การเคลื่อนไหวอย่างกระโผลกกระเผลก, See also: การเคลื่อนไหวอย่างโขยกเขยก, Syn. lameness
line[N] ทิศทางในการเคลื่อนไหว, Syn. direction, course
liquid[ADJ] สง่างาม (การเคลื่อนไหว, ท่าทาง)
lively[ADJ] เต็มไปด้วยการเคลื่อนไหว, See also: ซึ่งเคลื่อนไหว
locomotion[N] การเคลื่อนไหว, See also: การขับเคลื่อน
motion[N] การเคลื่อนไหว, See also: การเคลื่อนที่, ความเคลื่อนไหว, Syn. action, change, mobility, Ant. rest, quiet
motor[ADJ] เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อ
move[N] การเคลื่อนไหว, See also: การขยับ, การเคลื่อนย้าย, Syn. movement, motion
movement[N] การเคลื่อนที่, See also: การเคลื่อนไหว, การขยับ, Syn. move
pace[N] อัตราการเดิน, See also: อัตราการวิ่ง, อัตราการเคลื่อนไหว, Syn. speed
pitapat[N] การเคลื่อนไหว, See also: เสียงตุ้บตั้บ, Syn. rattle, rattling, clack
play[N] การเคลื่อนไหวอย่างคล่องแคล่ว, See also: การเคลื่อนไหวโดยอิสระ
prance[N] การเคลื่อนไหวอย่างมีชีวิตชีวา
press[N] การเคลื่อนไหวของฝูงชน
boche[SL] ใช้พูดถึงการเคลื่อนไหวของมือ เช่น ทาสี
bosh[SL] ใช้พูดถึงการเคลื่อนไหวของมือ เช่น ทาสี
servo-assisted[ADJ] ซึ่งเสริมแรงควบคุมการเคลื่อนไหว
slumber[N] สภาวะสงบ, See also: ช่วงพัก, ช่วงที่ไม่มีการเคลื่อนไหว
standard-bearer[N] ผู้นำ, See also: ผู้นำพรรค, ผู้นำการเคลื่อนไหว, Syn. commander, demagogue
tempo[N] จังหวะการเคลื่อนไหวของกิจกรรมหรือวิถีชีวิต
terror[N] การเคลื่อนไหวที่ก่อให้เกิดความรุนแรงเพื่อจุดประสงค์ทางการเมือง, See also: การก่อการร้าย
travel[N] การเคลื่อนที่, See also: การเคลื่อนไหว
turbulence[N] การเคลื่อนไหวผิดปกติของบรรยากาศ
twitch[N] การเคลื่อนไหวแบบกระตุกถี่ๆ
undulation[N] การเคลื่อนไหวเป็นลูกคลื่น
waggle[N] การแกว่งไปมา, See also: การเคลื่อนไหวไปมา
ward[N] ท่าทางการเคลื่อนไหวในการป้องกัน เช่น ในการฟันดาบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
act(แอคทฺ) n.,vt.,vi. การกระทำ, พฤติการณ์, ฉาก, องก์ (ละคร) , การเล่นละคร, ฤทธิ์, อำนาจ, การดำเนินคดี, การปฏิบัติหน้าที่, การบังเกิดผล, การแกล้งทำ, เหตุการณ์ในละครหรือหนังสือ, เครื่องจักร, การเคลื่อนไหว, การรบ, Syn. perform, do, pl abbr. activated clotting enzyme
action(แอค' เชิน) n. การกระทำ, การปฏิบัติ, การดำเนินการ, ท่าทาง, ขั้นตอน, การฟ้องร้อง, ฤทธิ์,อำนาจ, เหตุการณ์, การใช้กำลัง, การเดิน, การเคลื่อนไหว, การรบ,การพนัน, การกระทำที่ตื่นเต้น. -actions ความประพฤติ
activity(แอคทีฟ' วิที) n. กิจกรรม, การเคลื่อนไหว, ลักษณะการดำเนินการ, ลักษณะการเคลื่อนไหว, ระดับความมีชีวิตชีวา, เรื่องราวที่ดำเนินการ, กิจกรรม, Syn. action, pursuit)
aerodynamics(แอโรไดแนม' มิค') n. กลศาสตร์ที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของอากาศและแก๊สและผลของมัน. -aerodynamical adj., -aerodynamicist n.
autodyne(ออ'โทไดน์) n. การเคลื่อนไหวเอง, เครื่องรับที่เคลื่อนเอง
bang(แบง) {banged,banging,bangs} n. เสียงระเบิด,การทุบอย่างแรง,การชนหรือกระทบอย่างแรง,การเคลื่อนไหวทันที,ความยินดีอย่างกะทันหัน,การร่วมเพศ vt.,vi. กระทบหรือตีอย่างแรงหรือดัง adj. ดังตูม,ดังฉับพลัน,โดยตรง,ถูกต้อง, Syn. wallop
cerebrum(เซอ'ริบรัม) n. สมองใหญ่ เป็นส่วนที่อยู่ด้านหน้า แบ่งเป็น 2 ซีก มี cerebralcortex ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการติดต่อของเส้นประสาททั่วร่างกาย สมองส่วน cerebrum ทำหน้าที่เกี่ยวกับความคิด ความฉลาด ไหวพริบ ความทรงจำ ความยั้งคิดและความรู้สึกรับผิดชอบต่าง ๆ และนอกจากยัง nerve center ท่ควบคุมการเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของร่างกายส่วนต่าง ๆ
counterrevolution(เคา'เทอะเรฟโวลู'เชิน) n. การปฏิวัติซ้อน,การเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ต่อต้านการปฏิวัติที่เกิดขึ้น.
electrophoresis(อีเลคโทรฟะรี'ซีส) n. การเคลื่อนไหวของอนุภาคคอลลอยด์ที่แขวนอยู่ในของเหลวเนื่องจากอิทธิพลของสนามไฟฟ้าใน ของเหลวนั้น., Syn. cataphoresis., See also: electrophoretic adj.
geotropismn. การเคลื่อนไหวเข้าหาหรือห่างออกจากแรงดึงดูดของโลก
gestic(เจส'ทิค) adj. เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของร่างกาย
hydraulics(ไฮดรอ'ลิคช) n. ธาราศาสตร์,วิชาที่เกี่ยวกับกฎของของเหลวว่าด้วยกำลัง และการเคลื่อนไหว
hypertextข้อความหลายมิติหมายถึง การเรียกหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องการรู้ ให้แสดงบนจอภาพ ซึ่งอาจมีทั้งข้อความที่ใช้อธิบาย หรือบางทีจะมีภาพประกอบ มีเสียง หรือมีการแสดงการเคลื่อนไหว ฯ ใช้มากในโฮมเพจต่าง ๆ ในอินเตอร์เน็ต ส่วนมาก คำที่จะมีคำอธิบายเช่นนี้ มักจะเป็นคำที่ขีดเส้นใต้ไว้ หรือไม่ก็เป็นตัวดำหนา เมื่อลากเมาส์ไปวางที่คำเหล่านี้ ตัวชี้ตำแหน่งจะเปลี่ยนเป็นนิ้วชี้ ถ้ากดเมาส์ ก็จะมีรายละเอียดมาอธิบายให้ หรือจะโยงไปหารายละเอียดของเรื่องนั้น ๆ
hypoglassal nerveเส้นประสาทของcranial nerves คู่ที่ 12 ที่ไปสู่กล้ามเนื้อของลิ้น ควบคุมการหดตัวและคลายตัวของกล้ามเนื้อลิ้นให้มีการเคลื่อนไหว
jerk(เจิร์ด) {jerked,jerking,jerks} n. การกระตุก,การเกร็งกระตุก,การสะบัด,การกระซาก,การฉุด,การเหวี่ยง,การเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและกระทันหัน,คนเซ่อ,คนโง่,การยกน้ำหนักจากไหล่ขึ้นตรงเหนือศีรษะ,การพูดอย่างกระหืดกระหอบ. v. กระตุก,เกร็งกระตุก,สะบัด,กระชาก,ฉุด,เหวี่ย
kinesthesia(คินนิสธี'เซีย) n. ความสามารถในการรู้เกี่ยวกับการเคลื่อนไหว., See also: kinesthetic adj.
kinetic(คิเนท'ทิค,ไคเนท'ทิค) adj. เกี่ยวกับการเคลื่อนไหว,ซึ่งเกิดจากการเคลื่อนไหว, See also: kinetically adv.
kinetic energy() พลังงานจลน์,พลังงานที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของวัตถุ
kinetics(คิเนท'ทิคซฺ,ไค'เนททิคซฺ) n. จลนศาสตร์,กลศาสตร์ที่เกี่ยวกับการกระทำของแรง ที่ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวของมวล
mobility(โมบิล'ลิที) n. ความสามารถในการเคลื่อนไหว,การเคลื่อนไหวไปมา,การเคลื่อนย้าย
motor(โม'เทอะ) n. เครื่องจักร,เครื่องยนต์,เครื่องเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกล adj. ซึ่งทำให้เกิดการเคลื่อนไหว,ซึ่งนำกระแสประสาท (impules) ,เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อ. vi. ขับรถยนต์,เดินทางโดยรถยนต์, See also: motors n.,pl. พันธบัตรหรือใบหุ้นระหว่างบริษัทรถยนต์
move(มูฟว) vi. เคลื่อนที่,เคลื่อนไหว,เดิน,ก้าวหน้า,เจริญ,จำหน่ายไป,จากไป,ถ่ายท้อง,มีบทบาท,ดำเนินการ,เสนอ. vt. เคลื่อนที่,เคลื่อนไหว,กระตุ้น,ดลใจ,เร้าใจ,แหย่,ทำให้ถ่ายท้อง,จำหน่ายไป,เสนอ. n. การเคลื่อนที่,การเคลื่อนไหว,การเปลี่ยนถิ่นที่อยู่,การสู่จุดหมายปลายทาง,การเดินหมากรุก,แต้ม,การรกระทำ
movement(มูฟว'เมินทฺ) n. การเคลื่อนไหว,การเคลื่อนที่,กิริยาท่าทาง,ขบวนการ,ความพยายาม,คณะบุคคล,การดำเนินงาน,คณะบุคคล, Syn. motion ###A. rest
ocularmotor nerveเป็นเส้นประสาท 1 ใน 12 ของ เส้นประสาทของcranial nerves ทำหน้าที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อลูกตา
parasympatheticadj. ซึ่งเกี่ยวกับการแบ่งตามระบบ กะโหลกศีรษะกับกระดูกก้นกบ ของระบบประสาทอัตโนมัติ ทำให้หัวใจเต้นช้าลง ช่วยให้การเคลื่อนไหวของทางเดินอาหารเพิ่มมากขึ้น ม่านตาหดลง หลอดลมหดตัว ความดันโลหิตต่ำลง เหงื่อออกน้อยลง อุณหภูมิร่างกายลดลง กระเพาะปัสสาวะหดตัว การบีบตัวของมดลูกมากขึ้น ต่อมขับฮอร์โมนมากขึ้น
physics(ฟิส'ซิคซฺ) n. ฟิสิคส์,วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับสารพลังงาน การเคลื่อนไหวและแรง
sensor(เซน'เซอะ) n. เครื่องส่งสัญญาณชนิดหนึ่งที่ไวต่อแสง อุณหภูมิระดับรังสี,สิ่งที่รู้สึก,ตัวที่รับความรู้สึกหรือมีปฎิกิริยาต่อสิ่งกระตุ้นโดยการเคลื่อนไหว
stereotypy(สเทอ'รีโอไทพี) n. กระบวนการของ stereotype (ดู) ,การกระทำซ้ำ (พูดซ้ำคำ,ท่าทางการเคลื่อนไหว) ที่ไร้ความหมาย
threshold(เธรช'โฮลดฺ) n. ธรณีประตู,ทางเข้าบ้านหรืออาคาร,ประตูทางเข้า,จุดเริ่มต้น,การเริ่มต้น,สมัยแรกเริ่ม,จุดที่ตัวกระตุ้นเริ่มทำให้เกิดความรู้สึกสัมผัส,การกระตุ้นน้อยที่สุดที่จะทำให้เกิดปฎิกิริยาของการเคลื่อนไหว., Syn. dawn
trochlear nerveเส้นประสาทของcranial nerves เส้นที่ 4 ที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อลูกตาทำให้มีการเคลื่อนไหว
turbulence(เทอ'บิวเลินซฺ,-ซี) n. ความวุ่นวาย,ความสับสนอลหม่าน,ความโกลาหล,ความพล่าน,การไหลทะลัก,การเคลื่อนไหวอย่างไม่เป็นระเบียบของบรรยากาศ.
turbulency(เทอ'บิวเลินซฺ,-ซี) n. ความวุ่นวาย,ความสับสนอลหม่าน,ความโกลาหล,ความพล่าน,การไหลทะลัก,การเคลื่อนไหวอย่างไม่เป็นระเบียบของบรรยากาศ.

English-Thai: Nontri Dictionary
activation(n) การกระตุ้น,การเคลื่อนไหว
flit(n) การเคลื่อนไหวโดยเร็ว,การบินโฉบ
kinetic(adj) เกี่ยวกับการเคลื่อนไหว
locomotion(n) การเคลื่อนที่,การเคลื่อนไหว
locomotive(adj) เกี่ยวกับการเคลื่อนที่,เกี่ยวกับการเคลื่อนไหว
mobility(n) การเคลื่อนไหว,การเคลื่อนย้าย
momentum(n) กำลัง,การเคลื่อนไหว,แรงกระตุ้น,แรงผลักดัน
motion(n) การเคลื่อนที่,การเคลื่อนไหว,ญัตติ,แรงดลใจ,ความโน้มน้าว
move(n) รอบ,คราว,อุบาย,แต้ม,การเดินหมากรุก,การเคลื่อนไหว
movement(n) การเคลื่อนไหว,ความพยายาม,ขบวนการ,คณะ,ความประสงค์
operation(n) การปฏิบัติการ,ยุทธการ,การเคลื่อนไหวทางทหาร,การทำงาน,การผ่าตัด

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Benesh Notation[เบเนช โนเทชั่น] (n ) ระบบการจดบันทึกการเคลื่อนไหวของร่างกาย ที่ใช้สำหรับการเต้นบัลเลต์ เป็นระบบที่นิยมและแพร่หลายสำหรับผู้ที่เรียนศิลปะการเต้นบัลเลต์ มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกับระบบของลาบาน (Labanotation) แต่จะนิยมใช้ระบบเบเนชในการจดบันทึกท่าเต้นรำของบัลเลต์มากกว่า
See also: S. Dance Notation, Labanotation,
Labanotation[ลาบานโนเทชั่น] (n ) ระบบการจดบันทึกการเคลื่อนไหวของร่างด้วยสัญลักษณ์ รู้จักในนาม "โน้ตนาฏศิลป์ระบบลาบาน" โดยเป็นระบบที่รู้จักและแพร่หลายทั่วโลกว่ามีคุณสมบัติในการบันทึกท่าเต้นรำได้ละเอียดลออที่สุด เป็นระบบที่คิดค้นโดย Rudolf Laban ชาวฮังกาเรียน
Sternomastoid[สเตอร์โนไคลโดมาสตอยด์] เป็นกล้ามเนื้อที่อยู่ในส่วนนอกของลำคอ ชื่อของกล้ามเนื้อมัดนี้มาจากจุดเกาะทั้งสามจุดของกล้ามเนื้อ ซึ่งได้แก่ กระดูกอก (sternum, sterno- ) กระดูกไหปลาร้า (clavicle, cleido- ) และมาสตอยด์ โพรเซส (mastoid process) ซึ่งเป็นส่วนนูนขนาดใหญ่บนกระดูกขมับ (temporal bone) ในบางครั้งอาจเรียกชื่อกล้ามเนื้อนี้ว่า สเตอร์โนมาสตอยด์ (sternomastoid) กล้ามเนื้อสเตอร์โนไคลโดมาสตอยด์ทำหน้าที่หลักในการหมุนและการงอของศีรษะ นอกจากนี้ยังทำงานร่วมกับกลุ่มของกล้ามเนื้อสคาลีนนัส (scalenus muscles) เพื่อช่วยในการเคลื่อนไหวของช่องอกระหว่างการหายใจ แนวของกล้ามเนื้อนี้ยังใช้ในการแบ่งอาณาบริเวณทางกายวิภาคของลำคอเป็นสองส่วน คือพื้นที่สามเหลี่ยมลำคอด้านหน้า (anterior triangle of neck) และพื้นที่สามเหลี่ยมลำคอด้านหลัง (posterior triangle of neck)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
運動[うんどう, undou] (n vt) การเคลื่อนไหว, ออกกำลังกาย

German-Thai: Longdo Dictionary
ins(Präp.) |+ คำนามหรือสถานที่เพศกลางรูป A สำหรับประโยคที่บ่งการเคลื่อนไหว (wohin)| ใน เช่น Gehen wir ins Kino? เราไปโรงหนังกันไหม, See also: in
sein|ich bin, du bist, er/sie/es ist, wir/sie/Sie sind, ihr/Ihr seid| เป็นกริยาช่วยในประโยคที่บ่งเหตุการณ์ในอดีตแบบ Perfekt โดยท้ายประโยคตามด้วยกริยารูปที่เรียกว่า Partizip 2 ที่ส่วนมากเป็นกริยาที่บ่งการเคลื่อนไหว เช่น Letztes Jahr bin ich zum ersten Mal nach Japan geflogen. ปีที่แล้วฉันบินไปญี่ปุ่นเป็นครั้งแรก, See also: Related: haben
vor(prep) |+D สถานที่ (เมื่อกริยาไม่ได้บ่งอาการเคลื่อนไหว)| ข้างหน้า, หน้า เช่น Wir treffen uns vor dem Kino. พวกเราเจอกันที่หน้าโรงหนังนะ
auf(prep) |+A เมื่อกริยาบ่งอาการเคลื่อนไหว| บน, ข้างบน เช่น Die Fahrgäste legen ihr Gepäck auf die Gepäckablage. ผู้โดยสารวางสัมภาระบนที่วางกระเป๋า
in(prep) |+D เมื่อกริยาไม่บ่งอาการเคลื่อนไหว| ที่ เช่น Der Zug hält in Spanien. รถไฟจอดที่สเปน (ชื่อประเทศส่วนใหญ่ไม่มีคำนำหน้านามหรือ Artikel)
Präposition(n) |die, pl. Präpositionen| คำบุพบท, คำที่ส่วนใหญ่อยู่หน้าคำนามหรือสรรพนามเพื่อบ่งสถานที่หรือเวลา ในภาษาเยอรมันคำบุพบทอาจตามด้วย Dativ หรือ Akkusativ ซึ่งถูกกำหนดโดยคำถามที่ขึ้นต้นด้วย wo หรือ wohin ถ้าประโยคนั้นตอบคำถาม wo บุพบทตามด้วย Dativ และถ้าประโยคนั้นตอบคำถาม wohin ที่บ่งการเคลื่อนไหวบุพบทตามด้วย Akkusativ นอกเหนือจากนี้คำบุพบทยังสามารถตามด้วย Genetiv ก็ได้ Präpositionen mit Dativ เช่น aus, von, nach, zu, bei, mit, seit, gegenüber ส่วน Präpositionen mit Akkusativ เช่น bis, gegen, ohne, um, durch, per

French-Thai: Longdo Dictionary
être(vi) |je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont| (1) เป็น, อยู่, คือ เช่น Vous êtes Monsieur Voltaire? คุณคือคุณโวลแตร์ใช่ไหมครับ/คะ, Je suis à Bangkok. ผมอยู่ที่กรุงเทพ (2) เป็นกริยาช่วยในประโยคที่อยู่ในรูปอดีต passé composé สำหรับกริยาที่บ่งการเคลื่อนไหว เช่น Je suis venu(e) à sept heures ce matin. ผม(ดิฉัน)มาถึงตอนเจ็ดโมงเมื่อเช้านี้
dormir(vi) 1)นอนหลับ 2) อยู่ในสถานะที่สงบไม่มีการเคลื่อนไหว ไม่มีการใช้งาน ex: Capitaux qui dorment.
Image:

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top