Search result for

*การสลายตัว*

(86 entries)
(0.6396 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: การสลายตัว, -การสลายตัว-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การสลายตัว    [N] disintegration, See also: collapse, decay, rot, spoil, decompose, Syn. การกระจัดกระจาย, Ant. การรวมกลุ่ม, การรวมตัว, Example: ดินในภาคใต้เป็นดินที่เกิดจากการสลายตัวของซากพืชซากสัตว์ ในแอ่งที่ลุ่มน้ำขังตามชายฝั่งทะเล, Thai definition: การที่จะไม่เป็นกลุ่มอีกต่อไป

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ปุ๋ยหมักน. ปุ๋ยที่ได้จากนำเศษอินทรียวัสดุมากองสุมไว้ รดน้ำให้ชื้นและทิ้งไว้ให้เกิดการสลายตัวโดยการกระทำของจุลินทรีย์ อาจผสมสารเคมีเข้าไปด้วยเพื่อให้มีธาตุอาหารเพิ่มขึ้นหรือให้อินทรียวัสดุสลายตัวเร็วขึ้น.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
autolysisการสลายตัวเอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
autolysisการสลายตัวเอง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
decompositionการสลายตัว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Becquerelเบ็กเคอเรล, หน่วยเอสไอที่ใช้วัดกัมมันตภาพ ปัจจุบันใช้แทนหน่วยคูรี 1 เบ็กเคอเรล หมายถึง การสลายตัวของนิวไคลด์กัมมันตรังสี 1 ครั้งต่อวินาที (ดู curie, Ci ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Radioactivityกัมมันตภาพรังสี, ปรากฏการณ์ที่นิวไคลด์กัมมันตรังสีสลายตัว และมีการปล่อยรังสีออกมาด้วย โดยทั่วไปการสลายตัวจะให้นิวไคลด์ใหม่ ปรากฏการณ์นี้ค้นพบโดย อองรี เบ็กเคอเรล ใน พ.ศ. 2439 [นิวเคลียร์]
Bone resorptionการสลายตัวของกระดูก [TU Subject Heading]
Corrosionการสลายตัว [TU Subject Heading]
Corrosion and anti-corrosivesการสลายตัวและการต่อต้านการสลายตัว [TU Subject Heading]
Seawater corrosionการสลายตัวจากน้ำทะเล [TU Subject Heading]
Decomposition การสลายตัว
การสลายตัวของวัตถุดิบที่มีโครงสร้างซับซ้อน กลายเป็นโครงสร้างซับซ้อนน้อยลง โดยกระบวนการทางเคมีหรือทางชีวภาพ 1) การสลายตัวของหินและแร่ อันมีผลทำให้หินและแร่สลายไปโดยปฏิกิริยาเคมี 2) การสลายตัวของสารอินทรีย์ให้กลายเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ [สิ่งแวดล้อม]
Radioactivity Decay การสลายตัวของกัมมันตภาพรังสี
การเปลี่ยนสภาพของกัมมันตภาพรังสี จากนิวไคลด์หนึ่งสู่อีกนิวไคลด์หนึ่ง หรือเปลี่ยนไปสู่สภาพที่มีระดับพลังงานแตกต่างกันของนิวไคลด์เดิม การสลายตัวทุกขั้นตอนจะมีเวลาครึ่งชีวิตที่แน่นอน [สิ่งแวดล้อม]
Radioactive Decay การสลายตัวของกัมมันตรังสี [สิ่งแวดล้อม]
activityกัมมันตภาพรังสี, คือ การสลายตัวของนิวไคล์กัมมันตรังสีต่อหน่วยเวลา หน่วยที่ใช้คือ เบ็กเคอเรล ตามรายงานฉบับที่ 33 ของคณะกรรมาธิการ ระหว่างประเทศว่าด้วยหน่วยและการวัดรังสี (International Commission on Radiation Units and Measurements : ICRU No.33) ให้ความหมายคำนี้ว่า เป็นจำนวนของนิวไคล์กัมมันตรังสีในขณะใดขณะหนึ่ง ที่สลายตัวเปลี่ยนแปลงไปต่อวินาที [พลังงาน]
curieคือ หน่วยเดิมที่วัดอัตราการสลายตัวของนิวไคลด์กัมมันตรังสี 1 คูรีหมายถึงการสลายตัวของนิวไคลด์กัมมันตรังสี3.7x1010 ครั้งต่อวินาที หน่วยคูรีนี้มาจากการสลายตัวโดยประมาณของธาตุเรเดียมหนัก 1 กรัม ปัจจุบันใช้หน่วยเป็นเบ็กเคอเรล โดย 1 คูรี = 3.7x1010เบเคอเรล หน่วยคูรีนี้ตั้งขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่มารีคูรี ซึ่งเป็นผู้ค้นพบธาตุเรเดียมในปี พ.ศ. 2441 [พลังงาน]
radioactivityกัมมันตภาพรังสี, คือ ปรากฏการณ์ที่นิวไคลด์กัมมันตรังสีสลายตัว และมีการปล่อยรังสีออกมาด้วย โดยทั่วไปการสลายตัวจะให้นิวไคลด์ใหม่ ปรากฏการณ์นี้ค้นพบโดย อองรี เบ็กเคอเรล ในปีพ.ศ. 2439 [พลังงาน]
Kickerคิกเกอร์ คือ สารกระตุ้นหรือสารตัวเร่งการเกิดเป็นฟอง ทำหน้าที่ลดอุณหภูมิการสลายตัวของสารที่ทำให้เกิดฟอง ช่วยให้เกิดปฏิกิริยาการเกิดฟองได้เร็วขึ้น มักใช้คู่กับสารทำให้เกิดฟอง ตัวอย่างของคิกเกอร์ ได้แก่ ซิงก์ออกไซด์ เกลือของซิงก์ เป็นต้น [เทคโนโลยียาง]
Reversionปรากฎการณ์ที่มอดุลัสของยางมีค่าลดลงเมื่อยางเกิดสภาวะการคงรูปมากกว่า สภาวะที่เหมาะสม (เกิดโอเวอร์เคียว) เนื่องจากโมเลกุลหรือโครงร่างแหที่เชื่อมระหว่างโมเลกุลเกิดการสลายตัว มักเกิดในยางธรรมชาติ (NR) [เทคโนโลยียาง]
Acantholysisเอแคนโธลัยซิส, การสลายตัว, อะแคนโธสัยซิส [การแพทย์]
Antilipolyticต้านการสลายตัวของไขมัน [การแพทย์]
Atomic Disintergrationการสลายตัวของอะตอม [การแพทย์]
Biodegradableการฝังยาคุมกำเนิดชนิดสลายตัวได้,การสลายตัวได้ในสิ่งมีชีวิต [การแพทย์]
Bone Resorptionการสลายตัวของกระดูก,การละลายกระดูก,การละลายสลายตัวของกระดูก,การละลายกระดูก,การดึงเอาแคลเซียมออกจากกระดูกแข็ง [การแพทย์]
Catabolic Diseasesโรคที่ทำให้เกิดการสลายตัวของสารอาหาร [การแพทย์]
Catabolic Effectฤทธิ์การทำลาย,การเพิ่มการสลายตัว [การแพทย์]
Catabolismขบวนการทำลาย,การแยกสลาย,กระบวนการสลายตัว,ขบวนการทำลาย,กระบวนการสลาย,การสลายตัว,การเผาผลาญ,การย่อย,ระบบคาตาบอลิสัม,ขบวนการสลายตัว,การทำลาย,การสลาย,การเผาผลาญ,กระบวนการสลาย [การแพทย์]
Chemical Breakdownการสลายตัวทางเคมี [การแพทย์]
Chemical Degradation Routesการสลายตัวทางเคมี [การแพทย์]
Conformational Changeการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้าง,การสลายตัวอย่างรวดเร็ว,การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง,การเปลี่ยนแปลงโครงรูป [การแพทย์]
Cytolysisการเสียหายของผิวเซลล์,การสลายตัวของเซลล์,การละลายของเซลล์,เซลล์เนื้องอกสลายตัว,เซลล์แตกทำลาย,การแตกสลายของเซลล์,การสลายตัวของเซลล์,การแตกสลายของเซลล์,ซัยโตลัยลิส [การแพทย์]
Decayการสลายตัว [การแพทย์]
Decay, Spontaneousการสลายตัวตามธรรมชาติ [การแพทย์]
Decompositionการสลายตัว,เสื่อมสลายตัวได้ [การแพทย์]
Degenerationการเสื่อม,การสลายตัว,การเสื่อมสภาพ,เสื่อม,เสื่อมสลาย,ภาวะเสื่อมสภาพ,การสลายตัว,การเสื่อมสลาย,ความเสื่อมทราม [การแพทย์]
Degradation Rate Constantค่าคงที่ของอัตราการสลายตัว [การแพทย์]
Destructionการสลายตัว,ถูกทำลาย [การแพทย์]
Enzymes, Hydrolyticเอ็นไซม์ที่เกิดจากการสลายตัวเนื่องจากการดูดซึม [การแพทย์]
Fatty Degenerationการสลายตัวเป็นเม็ดไขมัน,ไตบวม [การแพทย์]
Fog dispersal - Fog dissipationการกำจัดหมอก - การสลายตัวของหมอก [อุตุนิยมวิทยา]
decomposeการสลายตัว, กระบวนการที่ทำให้โมเลกุลของสารแตกตัวออกเป็นโมเลกุลเล็ก ๆ หรืออะตอม เช่น การแยกสลายโมเลกุลของน้ำจะได้โมเลกุลของแก๊สไฮโดรเจนกับออกซิเจน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
galactoseกาแลกโทส, น้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว สูตรเคมีเหมือนน้ำตาลกลูโคส คือ C6H12O6  แต่สูตรโครงสร้างของโมเลกุลต่างกัน น้ำตาลชนิดนี้ได้จากการสลายตัวด้วยน้ำของวุ้นอะการ์หรือน้ำตาลแลกโทส [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
petroleumปิโตรเลียม, สารอินทรีย์ในธรรมชาติ ซึ่งเกิดจากการสลายตัวของพืชและสัตว์ที่ทับถมอยู่ใต้พื้นดินเป็นเวลาหลายล้านปี เป็นสารไฮโดรคาร์บอนซึ่งมีจำนวนคาร์บอนตั้งแต่ 1 - 60 อะตอม อาจเป็นแก๊ส (แก๊สธรรมชาติ) ของเหลว (น้ำมันดิบ แก๊สธรรมชาติเหลว) หรือของแข็ง (แอสฟัลต์) หรืออยู่รวมก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
crude oilน้ำมันดิบ, สารประกอบไฮโดรคาร์บอนหลายชนิดรวมกันเป็นของเหลวค่อนข้างเหนียวมีสีน้ำตาลไหม้หรือดำ  เกิดจากการสลายตัวของซากพืชซากสัตว์ ทับถมกันอยู่เป็นเวลานานนับล้านปี เมื่อนำมากลั่นลำดับส่วนจะได้แก๊สน้ำมันชนิดต่าง ๆ และแอสฟัลต์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Glycogenolysisการสลายตัวของไกลโคเจน, การสลายกลัยโคเจน, การสลายไกลโคเจน, ขบวนการกลัยโคเจโนลัยสิส, สลายกลัยโคเจ็น, ไกลโคเจโนไลซิส, กลัยโคเจนที่ตับสลาย [การแพทย์]
Glycolysisกลัยโคลัยซิส; การสลายกลัยโคเจน; ไกลโคไลซิส; ปฏิกิริยา; กลูโคสสลาย; กระบวนการเมตาบอสิสมที่ไม่ต้องการออกซิเจน; กลัยโคลายซิส; การสลายกลูโคส; แตกตัว; ไกลคอลิซิส; กระบวนการไกลคอลิซิส; การสลายตัวของกลูโคส; ขบวนการกลัยโคลัยซิส [การแพทย์]
Glycolysis, Anaerobicการสลายตัวของกลัยโคเจน, [การแพทย์]
Hydrolysisการสลายตัว, [การแพทย์]
Hydrolysis, Completeการสลายตัวอย่างสมบูรณ์ [การแพทย์]
Lipolysisการสลายตัวของไขมัน; ลิโปไลซิส, กระบวนการ; การใช้ไขมัน; ลิโปลัยซิส; ไลโปลัยสิส; การสลายไขมัน; ไขมันสลายตัว; ดึงไขมันออกจากเนื้อเยื่อไขมัน; การสลายตัวของไขมัน; การสลายของไขมันในเนื้อเยื่อ [การแพทย์]
Liquefactionเนื้อสมองบางส่วนเหลวเละ, การสลายตัวเป็นของเหลว, การละลายตัว, การเหลวตัว, กลายเป็นของเหลว, การเหลวตัว [การแพทย์]
Lysisเม็ดโลหิตแดงแตก, แตกออก, ทำลาย, การสลายตัว, การแตกสลาย, แตก, แตกและตาย, ตาย, สลายตัว, กำลังจะตาย [การแพทย์]
Myelinolysis, Central Pontineโรคเซนตราลพอนตีนไมอีลิโนไลซีส, การสลายตัวของเยื่อหุ้มประสาทส่วนพอนตีน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Compound transmission of the pandemonium with percussion... and spasmodic frantic disintegration.ส่งคอม เปานด ของผีที่มีกระทบ และการสลายตัวคลั่งชักกระตุก เกร็ง Pinocchio (1940)
It's solution, dissolution, just over and over and over.สารละลาย การสลายตัว ครั้งแล้วครั้งเล่า Pilot (2008)
A compromised intestinal tract, methane, some mining processes, oil and gas refining.การสลายตัวบริเวณลำไส้ ก๊าซมีเทน กระบวนการย่อยสลายตัว ของน้ำมันและก๊าซ The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
There's no sign of histolysis or histogenesis.ไม่มีอะไรบ่งบอกถึงการสลายตัวของเนื้อเยื่อ Johari Window (2010)
Class-one molecular dissolution.การสลายตัวของโมเลกุล อยู่ในระดับต้นๆทีเดียว Over There: Part 1 (2010)
Decomp takes six months to a year, depending on the environment.การสลายตัวใช้เวลา 6 เดือนถึง 1 ปี ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม Ball and Chain (2010)
Is there anything that could have sped up the decomposition, like some sort of drug or a poison?มีบางอย่างที่เร่งการสลายตัว อย่างเช่นยาบางชนิด ไม่ก็สารพิษ Ball and Chain (2010)
The victim must have inhaled it. Which cause his bones to disintegrate?ซึ่งอาจเป็นเหตุให้กระดูกของเขา เกิดการสลายตัวงั้นเหรอ Concentrate and Ask Again (2011)
You know, given the level of dissolution, this DNA extraction isn't going to be ready until tomorrow morning.รู้ไหม ต้องให้เวลา สำหรับการสลายตัว การแยกดีเอ็นเอ ออกมา ยังไม่พร้อม จนกว่าตอนเช้าพรุ่งนี้ Now You See Me (2011)
And that would suspend decomposition and prevent the mourners from having to deal with the rotting and eventual putrescence of the corpse.และเพื่อที่จะระงับการสลายตัว และป้องกันไม่ให้ผู้ที่มาไ้ว้อาลัย ต้องรับมือกับกลิ่นเน่าและ eventual putrescence ของศพ A Is for A-l-i-v-e (2013)
And any bones that are still in there could be decomposing as well.และกระดูกพวกนี้\ ก็ยังคง มีการสลายตัวไปได้เรื่อยๆ The Survivor in the Soap (2013)
Until it reaches the last stop on the decay chain:จนกว่าจะถึงจุดสุดท้าย ในห่วงโซ่การสลายตัวThe Clean Room (2014)
Physicists discovered that the atoms of each unstable element decay at a constant rate.นักฟิสิกส์ค้นพบว่าอะตอมของ แต่ละองค์ประกอบไม่แน่นอน การสลายตัวในอัตราคงที่ The Clean Room (2014)
Since you know the constant rate of uranium decay, that should give you the age of the meteorite, which was made at the same time as the earth.เมื่อคุณรู้ว่าอัตราดอกเบี้ยคง ที่การสลายตัวของยูเรเนียม ที่ควรให้อายุของอุกกาบาต, ซึ่งถูกสร้างขึ้นใน เวลาเดียวกับโลก The Clean Room (2014)
Radioactivity in minerals on Earth-- like uranium ore-- comes from the disintegration of atoms.กัมมันตภาพรังสีในแร่ธาตุในโลก เช่นยูเรเนียมแร่ มาจากการสลายตัวของอะตอม Unafraid of the Dark (2014)
Faster, Doctor. We risk being consumed by their trajectorial decay.เร็วขึ้นคุณหมอ เรามีความเสี่ยงที่ จะถูกบริโภคโดยการสลายตัวของมันเส้นโคจร Star Trek Beyond (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การสลายตัว[n. exp.] (kān salāitūa) EN: radioactive decay ; decomposition   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
decomposition    [N] การเน่าเปื่อย, See also: การสลายตัว
dissolution    [N] การสลายตัว, See also: การแยกตัว, Syn. disunion

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
antioxidant(แอนทิออค' ซิดันทฺ) n. การที่ยับยั้งขบวนการ oxidation, การที่ยับยั้งการสลายตัวของยาง สบู่และอื่น ๆ (inhibiting oxidation)
autolysis(ออทอส'ลิซิส) n. การสลายตัวของเนื้อเยื่อพืชหรือสัตว์โดยเอ็นไซม์ (enzyme) ที่มีอยู่ในเนื้อเยื่อนั้น. -autolytic adj.
azeotrope(อะซี'โอโพรพ) n. ของเหลวผสมที่มีจุดเดือดสูงสุดและต่ำสุดที่ และกลั่นออกโดยไม่มีการสลายตัวและเป็นสัดส่วนที่แน่นอน เช่น ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์กับน้ำ -azeotropic adj.
break-up(เบรค'อัพ) n. การแตกแยก,การสลายตัว, Syn. scatter
breakdown(เบรค'ดาวน์) n. ความล้มเหลว,การล้มเจ็บ,การไม่สบาย,การสลายตัว,การวิเคราะห์,การแบ่งออกเป็นส่วน -Conf.break down เสียหมายถึง การที่เครื่องคอมพิวเตอร์หยุดทำงาน ซึ่งเกิดจากความผิดปกติอย่างใดอย่างหนึ่ง
catabolism(คะแทบ'บะลิซซึม) n. การสันดาปที่เป็นการทำลาย,การสลายตัวของสารเชิงซ้อนในสิ่งมีชีวิตเป็นสารที่ต่ำลง, See also: catabolic adj. ดูcatabolism, Syn. katabolism
cytolysisn. การสลายตัวหรือแตกตัวของเซลล์., See also: cytolytic adj. ดูcytolysis
degradation(เดกกระเด'เชิน) n. การลดขั้น,การลดตำแหน่ง,การปลด,การทำให้ขายหน้า,การทำให้เสื่อม,การสึกกร่อน,ความน่าอาย ,การแตกตัว,การสลายตัว, Syn. dishonour
dissipation(ดิสซะเพ'เชิน) n. การทำใหกระจายตัว,การสลายตัว, การใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่าย,การสำมะเลเทเมา., See also: dissipative adj. ดูdissipation, Syn. dissoluteness
dissolution(ดิสซะลู'เชิน) n. การสลายตัว,ภาวะที่สลายตัว,การแตกตัว,การสิ้นสุด,ความตาย,การหยุดชะงัก,ความเสเพล,ความเหลวไหล
glucagonเป็นฮอร์โมนที่เพิ่มระดับน้ำตาลในเลือด ช่วยในการสลาย glycogen ในตับให้เป็นกลูโคส กระตุ้นให้เกิดการสลายตัวของโปรตีนได้เป็น amino acid และทำให้เป็น glucose อีกต่อหนึ่ง
humus(ฮิว'มัส) n. ดินดำที่เกิดจากการสลายตัวของพืชและสัตว์

English-Thai: Nontri Dictionary
disintegration(n) การแยกเป็นส่วนๆ,การสลายตัว,การแตกสลาย,การสึกกร่อน
dissolution(n) การแตกตัว,การสลายตัว,การเลิก,การสิ้นสุด,ความเสเพล,ความเหลวไหล

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top