Search result for

*การละเว้น*

(39 entries)
(0.0162 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: การละเว้น, -การละเว้น-
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คดีปกครองน. คดีที่เป็นข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกับเอกชนหรือระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกัน ซึ่งเป็นข้อพิพาทอันเนื่องมาจากกระทำหรือการละเว้นการกระทำในทางปกครองของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ.
เวรมณี(-ระมะนี) น. การงดเว้น, การละเว้น.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
statutory duty, breach ofการกระทำผิดหน้าที่, การละเว้นหน้าที่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
omissionการละเว้น [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
omissionการละเลย, การละเว้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
breach of statutory dutyการกระทำผิดหน้าที่, การละเว้นหน้าที่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
nonfeasanceการละเว้น [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
nonfeasanceการละเว้นไม่ปฏิบัติ, การละเลยไม่กระทำตามกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
waiverการสละสิทธิ์, การละเว้น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
waiverการสละสิทธิ์, การละเว้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Omission, Criminalการละเว้นทางอาญา [TU Subject Heading]
Diplomatic Pouchถุงเมล์ทางการทูตที่บรรจุหนังสือโต้ตอบทางราชการ ระหว่างกระทรวงการต่างประเทศของรัฐบาล กับสถานเอกอัครราชทูตต่าง ๆ ใน ต่างประเทศ ถุงเมล์ทูตจะถูกปิดประทับตราของทางราชการ และผู้ใดจะล่วงละเมิดมิได้ แม้แต่เจ้าหน้าที่ศุลกากรก็ขอตรวจไม่ได้ คือได้รับการละเว้นจากการแทรกแซงใด ๆ ทั้งสิ้นเรื่องถุงเมล์ทางการทูตนี้ อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูตได้บัญญัติไว้ในข้อ 27 ว่า?1. ในรัฐผู้รับจะอนุญาตและคุ้มครองการสื่อสารโดยเสรีในส่วนของคณะผู้แทน เพื่อความมุ่งประสงค์ทั้งมวลในการติดต่อกับคณะรัฐบาลและกับคณะผู้แทน และสถานกงสุลอื่นของรัฐผู้ส่งไม่ว่าตั้งอยู่ที่ใด คณะผู้แทนอาจใช้วิถีทางเหมาะสมทั้งมวลได้ รวมทั้งผู้สื่อสารทางการทูต และสารเป็นรหัสหรือประมวล อย่างไรก็ดี คณะผู้แทนอาจติดตั้งและใช้เครื่องส่งวิทยุได้ด้วยความยินยอมของรัฐผู้รับ เท่านั้น 2. หนังสือโต้ตอบทางการทูตของคณะผู้แทนจะถูกละเมิดมิได้ หนังสือโต้ตอบทางการทูตหมายถึง หนังสือโต้ตอบทั้งมวลที่เกี่ยวกับคณะผู้แทนและภารกิจหน้าที่ของคณะผู้แทน 3. ถุงเมล์ทางการทูตจะไม่ถูกเปิดหรือถูกกักไว้ 4. หีบห่อซึ่งรวมเป็นถุงทางการทูตจะต้องมีเครื่องหมายติดไว้ภายนอกที่เห็น ชัดเจน แสดงลักษณะของถุงทางการทูตและอาจบรรจุเอกสารหรือสิ่งของทางการทูต ซึ่งได้เจตนาเพื่อใช้ในทางการเท่านั้น 5. ผู้ถือสารทางการทูต (Diplomatic courrier) จะได้รับเอกสารทางการ แสดงสถานภาพของตนและจำนวนหีบห่อ ซึ่งรวมเป็นถุงทางทูตนั้น ให้ได้รับความคุ้มครองจากรัฐผู้รับในการปฏิบัติการตามหน้าที่ของตน ให้ผู้ถือสารทางการทูตได้อุปโภคความละเมิดมิได้ และจะต้องไม่ถูกจับกุมหรือกักในรูปใด 6. รัฐผู้ส่งหรือคณะผู้แทนอาจแต่งตั้งผู้ถือสารทางการทูตเฉพาะกรณีได้ในกรณีที่ ว่านี้ให้นำบทแห่งวรรค 5 ของข้อนี้มาใช้ด้วย เว้นแต่ว่าความคุ้มกันที่กล่าวไว้ในวรรคนั้นให้ยุติไม่ใช้ เมื่อผู้ถือสารนี้ได้ส่งถุงทางการทูตในหน้าที่ของตนให้แก่ผู้รับแล้ว 7. ถุงทางการทูตอาจจะมอบหมายไว้แก่ผู้บังคับการของเครื่องบินพาณิชย์ ซึ่งได้มีพิกัดจะลง ณ ท่าเข้าเมืองที่ได้รับอนุญาตแล้วได้ ให้ผู้บังคับบัญชาของเครื่องบินพาณิชย์รับเอกสารทางการ แสดงจำนวนหีบห่อซึ่งรวมเป็นถุง แต่ไม่ให้ถือว่าผู้บังคับการของเครื่องบินพาณิชย์เป็นผู้ถือสารทางการทูต คณะผู้แทนอาจส่งบุคคลหนึ่งในคณะผู้แทนไปรับมอบถุงทางการทูตได้โดยตรงและโดย เสรีจากผู้บังคับการของเครื่องบิน?คำว่าถุงทางการทูตนี้ กระทรวงการต่างประเทศอังกฤษเรียกว่า ?Diplomatic bag? ส่วนในภาษาฝรั่งเศสใช้คำว่า ?Valise Diplomatique? [การทูต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
In paradise, all is forgiven.บนสวรรค์ สิ่งเหล่านั้นจะได้รับการละเว้น Lucifer Rising (2009)
The children of god who are exempt from entrance exams...เด็กๆของพระเจ้า ผู้ได้รับการละเว้น จากการสอบเข้ามหาวิทยาลัย... Episode #1.1 (2009)
But what's with the "Kill the infidel" routine?แต่อะไรล่ะืคือการละเว้น สิ่งนอกรีตที่ต้องทำประจำๆ The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
- I refuse to be tried separately sir.พวกเราไม่ขอรับการละเว้นโทษครับ The A-Team (2010)
Are you familiar with the sin of omission?คุณคุ้นๆกับบาปแห่งการละเว้นมั้ย? The Kids Are Not All Right (2011)
But, Kyouya senpai, you won't do it.ข้อสาม การละเว้น... Ouran High School Host Club (2011)
I figured you for an abstainer.ฉันคิดทางออกสำหรับเธอแล้วในการละเว้น Disturbing Behavior (2011)
Give us the name of the true infidel, and Northman and Compton will be spared.จงบอกชื่อพวกต่อต้านมา และนอร์ทแมนกับคอมพ์ตัน จะได้รับการละเว้น We'll Meet Again (2012)
"he shall be pardoned.เขาจะได้รับการละเว้นโทษ Kill Your Darlings (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การละเว้น[n.] (kān lawen) EN: abstinence   FR: abstention [f] ; abstinence [f]
ไม่มีการละเว้น[X] (mai mī kān lawen) EN: without exception   FR: sans exception

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
celibacy[N] การละเว้นจากการร่วมเพศ, Syn. chastity, sexual abstention
chastity[N] การถือพรหมจรรย์, See also: การละเว้นเรื่องเพศ, พรหมจรรย์, ความเป็นพรหมจรรย์, ความบริสุทธิ์, Syn. celibacy, sexual abstention, sexual morality, virtue
nonfeasance[N] การเพิกเฉย (ทางกฎหมาย), See also: การละเลย, การละเว้นไม่ยอมปฏิบัติตาม, ความล้มเหลว, Syn. failure, lack, omission

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abstention(แอบสเทน' เชิน) n. การงด, การละเว้น, การสละสิทธิ์. -abstentious adj.
exemption(เอคเซมพฺ'เชิน) n. การยกเว้น,การละเว้น,ผู้ได้รับการยกเว้นภาษี,การพ้นจาก, See also: exemptive adj.
miss(มิส) vt. พลาด,ทำพลาด,ตี,ต่อย,แทง,ฟัน,ขว้าง,ปาพลาด,พลาดโอกาส,พลาดรถไฟหรือพาหนะอื่น ๆ ,ทำหาย,คิดถึง,หลบหลีก,หนี,ไม่สามารถเข้าใจ. vi. พลาด,ทำพลาด. n. การพลาด,การทำพลาด,การละเว้น, Syn. lose,fail
moderation(มอดดะเร'เชิน) n. ความไม่รุนแรง,การกระทำที่พอประมาณ,ความพอควร,การละเว้นของมึนเมา. -Phr. (in moderation พอควร,พอประมาณ), Syn. temperance
omission(โอมิส'เชิน) n. การละเว้น,การละเลย, Syn. neglect
omissive(โอมิส'ซิฟว) adj. เป็นการละเว้น,เป็นการละเลย,
temperance(เทม'เพอเรินซฺ) n. การควบคุมอารมณ์,การบังคับตัวเอง,การละเว้นสิ่งมึนเมา,ความพอควร, Syn. moderation,self-restraint

English-Thai: Nontri Dictionary
abstention(n) การเว้น,การสละสิทธิ์,การละเว้น
abstinence(n) การเว้น,การละเว้น
exemption(n) การยกเว้น,การละเว้น,การพ้นจาก,ผู้ได้รับการยกเว้นภาษี
forbearance(n) การข่มใจ,การหักห้าม,การระงับ,ความอดทน,การละเว้น
omission(n) การเว้น,การละเลย,การละเว้น,การคัดออก
remission(n) การลดหย่อน,การหลุดพ้น,การอภัยโทษ,การละเว้น

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top