Search result for

*การปกป้อง*

(71 entries)
(0.4721 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: การปกป้อง, -การปกป้อง-
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cuspid protectionการปกป้องด้วยฟันเขี้ยว [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Vienna Covention for the Protection of the Ozone Layer (1985). Protocols, etc. 1987 Sept. 15อนุสัญญาเวียนนาว่าด้วยการปกป้องชั้นบรรยากาศโอโซน (ค.ศ.1985). พิธีสาร, ฯลฯ, 15 กันยายน ค.ศ. 1987 [TU Subject Heading]
regionalismภูมิภาคนิยม " เป็นการรวมกลุ่มของประเทศในภูมิภาคบนพื้นฐานของการตระหนักถึงผลประโยชน์ร่วม กันในการพัฒนาและความจำเป็นที่จะต้องร่วมมือกันในด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นการระดมพลังในการปกป้องและเสริมสร้างความก้าวหน้าและสันติภาพความ มั่นคงของแต่ละประเทศและของภูมิภาคโดยส่วนรวม - open regionalism ภูมิภาคนิยมแบบเปิด เป็นกระบวนการ รวมตัวและร่วมมือกันในภูมิภาคเพื่อลดอุปสรรคทางการค้าซึ่งกันและกัน โดยไม่มีการกีดกันประเทศภายนอก - closed regionalism ภูมิภาคนิยมแบบปิด เป็นกระบวนการ รวมตัวและร่วมมือกันในภูมิภาคเพื่อลดอุปสรรคทางการค้าซึ่งกันและกัน โดยมีการกีดกันประเทศภายนอก " [การทูต]
Team Thailandทีมประเทศไทย หมายถึง รูปแบบของการทำงานที่เป็นเอกภาพของหน่วยราชการไทยในการปกป้อง รักษา และส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยในต่างประเทศ ตลอดจนเพื่อช่วยประหยัดงบประมาณ ขจัดความซ้ำซ้อน ลดการทำงานที่ไม่จำเป็นให้หมดไป และช่วยให้มีการประสานงานระหว่างหน่วยงานมากยิ่งขึ้น อันจะช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพ และเพิ่มประสิทธิผลของการทำงาน แนวคิดเรื่องทีมประเทศไทยเป็นการสร้างวัฒนธรรมใหม่ในการทำงานของหน่วยงานไทย ในต่างประเทศ โดยเน้นให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่มีภารกิจในต่างประเทศทำงานร่วมกัน อย่างมีเอกภาพ ไม่ซ้ำซ้อน มีทิศทางเดียวกันเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายร่วมกันบนพื้นฐานของแผน งานรวมที่เป็นเอกภาพ (unified work plan) มีสำนักงานที่เป็นเอกภาพ (unified structure) และมีกรอบการประสานงานที่เป็นเอกภาพ (unified command) โดยมีกระทรวงการต่างประเทศซึ่งรับผิดชอบภาพรวมของการดำเนินความสัมพันธ์กับ ต่างประเทศทำหน้าที่เป็นหัวหน้าทีมในการประสานงาน ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายการปฏิรูประบบราชการในต่างประเทศ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2541 [การทูต]
Brain Sparingสมองได้รับการปกป้อง [การแพทย์]
Defense Mechanismsกลไกต่อต้านโรค,ปฏิกิริยาการปรับตัวและต่อต้านความกังวลของตนเอง,ระบบการป้องกัน,กลไกการต่อต้านเชื้อ,กลไกป้องกัน,กลไกในการปกป้องตนเอง,กลไกการป้องกันตนเอง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He's the one who needs to be saved.เขาเป็นคนที่ต้องได้รับการปกป้อง Lucky Thirteen (2008)
It means you don't feel the need to defend yourself, which means you're not worried about getting a kid, which means you've already got one.นั่นหมายความว่าคุณไม่รู้สึก ต้องการการปกป้องตนเอง ซึ่งหมายความว่าคุณไม่กังวลที่จะรับเด็กมาเลี้ยง ซึ่งหมายความว่าคุณพร้อมที่จะรับมาเลี้ยงซักคน Joy (2008)
The pressure suits offer some protection, but they require a medical frigate for recovery.ชุดต้านแรงดันได้ให้การปกป้องบางส่วน แต่พวกเขาต้องการยานรักษาเพื่อฟื้นตัว Rising Malevolence (2008)
Commissioned to protect the strategic world of Bothawui,ด้วยภารกิจในการปกป้อง พื้นที่ยุทธศาสตร์แห่งโบธาวาย Downfall of a Droid (2008)
Protecting a Jedi Master is the role of the Padawanการปกป้องอาจารย์เจได เป็นหน้าที่ของพาดาวัน Cloak of Darkness (2008)
For he was as fearless in questioning my judgment as he was in defending my kingdom.เพราะเขาไม่เกรงต่อการสงสัยตัดสินใจของข้า เช่นเดียวกับที่ ไม่เกรงต่อการปกป้องอาณาจักรของข้า To Kill the King (2008)
To protect everyone potentially embarrassed by this criminal activity.การปกป้องทุกคนมันเป็นไป... อย่างลำบากจากการก่ออาชญากรรมครั้งนี้ The Bank Job (2008)
The Heavenly Sword is the spiritual symbol protecting our people.ดาบแห่งสวรรค์จะแสดงพลังแห่งการปกป้องคุ้มครองประชาชน The Kingdom of the Winds (2008)
If I'm gonna protect you...เพราะ ผมต้องการปกป้องคุณดังนั้น.. Babylon A.D. (2008)
Haven't you learnt that without strength, you'll fail to protect your family?แกไม่ได้เรียนรู้เลยหรือว่า ถ้าไม่มีพลังที่เข็มแข็ง, แกก็ล้มเหลวในการปกป้องครอบครัว? Episode #1.5 (2008)
... thisschool,whatyou 'vedone for the boys, it's worth protecting.ไม่ว่าจะโรงเรียน,หรือสิ่งที่นายทำให้เด็กๆ ควรค่าแก่การปกป้อง 24: Redemption (2008)
- You're in Federal custody.- คุณกำลังอยู่ในการปกป้องจากรัฐบาล The Day the Earth Stood Still (2008)
Governments have acted to protect nearly 2% of the world's territorial waters.หลายรัฐบาลออกมาตรการปกป้อง เกือบ 2% ของแหล่งน้ำ Home (2009)
It prefers to devote its resources to education, ecotourism and the protection of its primary forest.เขาอุทิศให้ทรัพยากรการศึกษา การท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์มากกว่า และการปกป้องผืนป่าไว้ Home (2009)
I don't need your protection.ฉันไม่ต้องการ การปกป้องจากพี่ Day 7: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2009)
Not because you care about us, 'cause you want to protect... your case.ไม่ใช่เพราะคุณห่วงใยพวกเรา, แต่เพราะคุณต้องการปกป้องคดีของคุณ I Knew You Were a Pig (2009)
I'm not your daughter. I don't need protection.ฉันไม่ใช่ลูกสาวคุณ ไม่ต้องการการปกป้อง A Pretty Girl in a Leotard (2009)
Look, Morgan, I know that I hurt your feelings, but I was only trying to protect you.ฟังนะ มอร์แกน ฉันรู้ว่า ฉันทำร้ายจิตใจนาย แต่ฉันทำไปเพราะต้องการปกป้องนายนะ Chuck Versus the Best Friend (2009)
I don't know what happened to you, but this is our job-- not only to protect Tyler but the country and anybody else who needs protecting.ฉันไม่รู้ว่าเกิดอะไรคุณกับคุณ แต่นี่เป็นงานของเรา ไม่ใช่แค่ปกป้องไทเลอร์ แต่มันรวมถึงประเทศ และคนอื่น ที่ต้องการการปกป้องด้วย Chuck Versus the Third Dimension (2009)
What is so worth saving?อะไรที่ควรค่าแก่การปกป้องLucifer Rising (2009)
I don't need protection.ฉันไม่ได้ต้องการการปกป้อง Demonology (2009)
But you have an obligation to protect and serve.แต่คุณมีหน้าที่ที่ต้องให้การปกป้อง และบริการ A Shade of Gray (2009)
Chloe deserves a life free from the burden of my secret.โคลอี้ควรจะมีชีวิตที่ดีกว่า โดยปราศจาก ภาระในการปกป้องความลับของฉัน Legion (2009)
Ope.มันเกี่ยวกับการปกป้องโอปี้ Albification (2009)
Right now, it's about protecting Ope.ตอนนี้ มันเกี่ยวกับการปกป้องโอปี้ Balm (2009)
You get blown up, Jax quits, you are in a charter that neither protects nor retains its members.นายถูกวางระเบิด เเจ็คยอมเเพ้ นายเป็นสมาชิก ที่ไม่ได้รับการปกป้อง ไม่มีสมาชิคคอยดูแล Balm (2009)
- Right now it's about protecting Ope.- ตอนนี้มันเกี่ยวกับการปกป้องโอปี้ Service (2009)
In exchange for cooperating in the arrest of James O'Phelan, we will provide immunity for your wife, and protection for her and your daughter.ในการแลกเปลี่ยนความร่วมมือ ในการการจับกุมของเจมส์ โอเฟลาน เราจะคุ้มกันเมียของนาย การปกป้องเธอและลูกสาวของนาย Service (2009)
This was about protecting me.เรื่องนี้มันเกี่ยวกับการปกป้องฉัน Service (2009)
Do you think I'm gonna be lying on my god damn back somewhere unprotected?เธอคิดว่าฉันเเม่ง จะนอนรอวันตาย ในที่ไม่มีการปกป้องงั้นเหรอ Fa Guan (2009)
I told Chibs I was transferring him to Stockton Memorial-- he freaked out, panicked.ฉันบอกชิฟว่าจะส่งตัวเขาไป ที่สต็อคตันเมโมเรียล... เขาโมโหมาก วิตกมาก บอกว่าเขาไม่ได้รับการปกป้อง Fa Guan (2009)
Miraculous medical breakthroughs were taking place.และเอริก้า หัวหน้าทีมดูแลเรื่องแนวร่วมที่ห้า ผู้เป็นคนสำคัญ ในการปกป้องการอยู่ร่วมของเรา V (2009)
He was condemned to defend the jungle for all eternity.เขาถูกตำหนิในการปกป้องป่าไปชั่วนิรันดร์ To the Lighthouse (2009)
We don't have to chose between saving our families and taking down the Company.การปกป้องครอบครัวและการโค่นค้มคอมพานี VS. (2009)
We have to go into 24-hour protective detail until further notice.เราต้องไปภายใน 24 ชม. สู่การปกป้องโดยละเอียด จนกว่าจะมีการแจ้ง Chuck Versus the Beefcake (2009)
Then Russia's gonna want to defend its borders.จากนั้นรัสเซียจะต้องการปกป้องชายแดนตน Cowboys and Indians (2009)
Mr. Barker, I understand you were hurt protecting Agent Walker.คุณบาคเกอร์, ฉันเข้าใจ ว่าคุณได้รับบาดเจ็บ จากการปกป้องสายลับวอคเกอร์ Chuck Versus the Lethal Weapon (2009)
I hoped that you'd survive on the supplies i secured for you.ฉันหวังว่าเธอจะรอด ด้วยการปกป้องจากฉัน Dogtooth (2009)
My only desire is to keep you safe.ความปรารถนาเดียวของฉันคือ การปกป้องเธอ Never Let Me Go (2009)
We were in protective custody while I was waiting to testify against Mahone but his case fell through.เราได้รับการปกป้องในฐานะพยาน ในระหว่างที่เราให้การเกี่ยวกับมาโฮน แต่เค้าก็รอดไปได้ Rates of Exchange (2009)
Or should I have you arrested for your own protection?หรือ ฉันควรจะยับยั้ง คุณเพื่อ การปกป้องด้วยตนเอง Episode #3.1 (2009)
And i wanted to protect her.และฉันต้องการปกป้องเธอ Amplification (2009)
But with locke dead, He was serious about Protecting his friends.แต่การที่ล๊อคตาย เขาเริ่มกังวลเกี่ยวกับการปกป้องเพื่อนของเขา Lost: The Story of the Oceanic 6 (2009)
I just want to protect itผมแค่ต้องการปกป้องมัน Dex Takes a Holiday (2009)
- you mean like how like to guard the remote control- คุณพูดเหมือน การปกป้อง รีโมท คอนโทรล Dirty Harry (2009)
With your power, those people can be saved.ด้วยพลังของคุณ คนเหล่านั้นจะได้รับการปกป้อง Orutorosu no inu (2009)
I wonder what Emma would make of all this.คนที่ล้มเหลวจากระบบยุติธรรมของเรา ที่ควรจะได้รับการปกป้อง Reckoner (2009)
But the original sentiment was all in defense of our daughter.แต่ในความหมายของการปกป้องลูกสาวเรานะ Don't Walk on the Grass (2009)
Olivia, dan just wants to protect you from them.โอลิเวีย แดนแค่ต้องการปกป้องเธอจากพวกเขา Enough About Eve (2009)
Have them secure the tomb. Guarding it is your responsibility, Arthur.ให้การรักษาความปลอดภัยแก่สุสานนี่ซะ การปกป้องมันอยู่ในความรับผิดชอบของเจ้าอาเธอร์ The Curse of Cornelius Sigan (2009)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aegis[N] การป้องกัน, See also: การปกป้อง, การคุ้มครอง
care[N] การดูแล, See also: การปกป้อง, Syn. charge, protection
custody[N] การคุ้มครอง, See also: การปกป้อง, Syn. protection, guardianship, care
defense[N] การคุ้มครอง, See also: การปกป้อง, การคุ้มกัน, การอารักขา, Syn. protection, safequard, offense, security
keeping[N] การรักษา, See also: การปกป้อง, Syn. charge
protection[N] การปกป้อง, See also: การป้องกัน, Syn. assurance, safeguard, safekeeping, Ant. insecurity
protection[N] ระบบการปกป้องสินค้าพื้นเมืองโดยการจัดเก็บภาษีนำเข้าสูง
safe[ADJ] ปลอดภัย, See also: ซึ่งได้รับการปกป้อง, ซึ่งได้รับการคุ้มครอง, Syn. harmless, inoffensive, mild, secure, unobjectionable, Ant. harmful, dangerous
self-defense[N] สิทธิอันชอบธรรมในการปกป้องตัวเองและทรัพย์สิน (ทางกฎหมาย), See also: การป้องกันตัวเอง, Syn. resistance, self-protection
self-defense[N] การปกป้องความคิดของตัวเอง, See also: การเข้าข้างตัวเอง
self-protection[N] การปกป้องตัวเอง, See also: การป้องกันตัว, Syn. protection, self-defense
wardship[N] การคุ้มกัน, See also: การปกป้อง

English-Thai: Nontri Dictionary
defence(n) การป้องกัน,เครื่องป้องกัน,การปกป้อง,การแก้ต่าง
defense(n) การป้องกัน,เครื่องป้องกัน,การปกป้อง,การแก้ต่าง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
under someone's wing (phrase ) ภายใต้การปกป้องของ..., ภายใต้การดูแลของ...

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top