Search result for

*การทับ*

(28 entries)
(0.0301 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: การทับ, -การทับ-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การทับถม[N] alluvion, See also: heap, pile, mass, sediment, Syn. การซ้อนกัน, Example: การทับถมของตะกอน โคลนตมที่กระแสน้ำพัดมาทำให้เกิดปุ๋ยตามธรรมชาติ, Thai definition: การเพิ่มซับซ้อนกันเข้ามามากมาย
การทับถม[N] incrimination, See also: crimination, accusation, slander, defamation, malignity, Syn. การพูดซ้ำเติม, Ant. การสรรเสริญ, การยกย่อง, การยกย่องสรรเสริญ, Example: การทับถมคนอื่นด้วยคำพูดเป็นการกระทำที่ไม่ดี, Thai definition: โดยปริยายหมายความว่า การกล่าวซ้ำเติมให้เขาเสียหายหนักขึ้น
การทับศัพท์[N] transliteration, Example: ราชบัณฑิตยสถานได้ตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาหลายชุด เพื่อวางหลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาต่างๆ เช่น อังกฤษ ฝรั่งเศส อิตาลี เยอรมัน สเปน ญี่ปุ่น ฯลฯ, Thai definition: การรับเอาคำของภาษาหนึ่งมาใช้ในอีกภาษาหนึ่งโดยวิธีถ่ายเสียงและถอดอักษร เช่น เขียนทับศัพท์ แปลทับศัพท์

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หินชั้นน. หินที่เกิดจากการทับถมของตะกอนที่เกิดจากหินอัคนีหรือหินแปรที่ผุพังแตกสลายหรือการตกตะกอนทางเคมีรวมทั้งตะกอนที่เกิดจากการสะสมของซากดึกดำบรรพ์ มีลักษณะของการเรียงตัวเป็นชั้น ๆ, หินตะกอน ก็เรียก.
หินตะกอนน. หินที่เกิดจากการทับถมของตะกอนที่เกิดจากหินอัคนีหรือหินแปรที่ผุพังแตกสลายหรือการตกตะกอนทางเคมีรวมทั้งตะกอนที่เกิดจากการสะสมของซากดึกดำบรรพ์ มีลักษณะการเรียงตัวเป็นชั้น ๆ, หินชั้น ก็เรียก.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
warping๑. การทับถมของตะกอนปากน้ำ๒. การเกิดแผ่นดินโก่งตัว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Deposition การทับถม [สิ่งแวดล้อม]
Siltation การทับถมของดินตะกอน
ดู silt (Silt หมายถึง อนุภาคของดินหรือทรายซึ่งมีเส้นผ่าศูนย์กลาง ระหว่าง 0.004 ถึง 0.062 มิลลิเมตร มีความละเอียดและปั้นไม่ติด ; ตะกอนที่เกิดจากการทับถมของวัตถุที่น้ำพัดพา มาในอ่างเก็บน้ำ หรือสามเหลี่ยมปากแม่น้ำ หรือที่ราบน้ำท่วมถึง ) [สิ่งแวดล้อม]
Sludge Deposit การทับถมของสลัดจ์
การทับถมของส่วนที่เป็นของแข็งซึ่งมีต้นกำเนิด มาจากน้ำเสีย [สิ่งแวดล้อม]
ก๊าซธรรมชาติสารประกอบไฮโดรคาร์บอนชนิดหนึ่ง เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติประกอบด้วยธาตุไฮโดรเจนและคาร์บอนทีเกิดจากการทับถาม ของซากพืชและสัตว์ จำพวกจุลินทรีย์ที่อาศัยในโลกมานานนับร้อยล้านปี สามารถผลิตได้จากแหล่งใต้พื้นพิภพโดยตรงหรือติดมากับน้ำมันดิบจากหลุมน้ำมัน ดิบ โดยส่วนใหญ่จะมีก๊าซมีเทนตั้งแต่ 70% ขึ้นไป [ปิโตรเลี่ยม]
anthraciteแอนทราไซต์, ถ่านหินที่เกิดจากการทับถมของซากพืชเป็นเวลานาน มีปริมาณของคาร์บอนมากมีคุณภาพดีและให้พลังงานสูง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
deltaดินดอนสามเหลี่ยม, พื้นดินตรงบริเวณปากน้ำที่มีรูปร่างคล้ายสามเหลี่ยม  เกิดขึ้นจากการทับถมของตะกอนถูกน้ำพัดพามา [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
metamorphic rockหินแปร, หินที่แปรสภาพจากหินอัคนีหรือหินตะกอน เนื่องจากการทับถมความร้อน และการเปลี่ยนแปลงทางเคมี ทำให้โครงสร้างและสมบัติของหินเดิมเปลี่ยนไปหินแปรมีหลายชนิด เช่น หินชนวน หินอ่อน หินไนส์ เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
oil shaleหินน้ำมัน, หินที่เกิดจากการทับถมของซากพืชและซากสัตว์ในหนองบึงหรือทะเลสาบเป็นเวลานับล้านปี มีลักษณะเหมือนหินดินดานเนื้อละเอียดมีสีน้ำตาลอ่อนถึงแก่ ในเนื้อหินมีสารเคโรเจน ซึ่งเมื่อนำไปอบให้ร้อนพอจะได้น้ำมันออกมา เรียกว่า น้ำมันหิน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
sedimentary rockหินตะกอน, หินที่เกิดจากการทับถมของโคลน หิน ดิน ทราย ซากของสิ่งมีชีวิตหรือสารต่าง ๆที่ได้จากการสึกกร่อนซึ่งถูกพัดพาโดยลม แม่น้ำ ลำธาร หรือธารน้ำแข็ง ไปสะสมกันในท้องทะเลหรือในแอ่งเปลือกโลกเป็นเวลานาน หินตะกอนมีหลายชนิดเช่น หินทราย ศิลาแลง หินปูน  เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Talk about strange overlapping skills, huh?พูดเกี่ยวกับการทับซ้อนที่ผิดปกติ ได้มั้ย? The Predator in the Pool (2010)
Don't think it was a landslide, if it makes you feel better.อย่าคิดว่าเป็นการทับถมกันเลยนะ ถ้ามันจะทำให้เธอรู้สึกดีขึ้น Beastly (2011)
Schedule the deposition next week.กำหนดการทับถมของสัปดาห์ต่อไป Season of the Hexenbiest (2012)
Now, we try to orient ourselves, but it's as if we're in every Biggerson's at once, trapped in a quantum superposition, now, he chooses which to go to next -- that's what's giving him the edge.เราพยายามที่จะปรับทิศทางของตัวเอง แต่มันเหมือนกับว่าเรากำลังอยู่ในบิ๊กเกอร์สันในครั้งเดียว ถูกขังอยู่ในการทับซ้อน The Great Escapist (2013)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
deposition[N] การทับถมกันของสสาร
imbrication[N] การซ้อนกัน, See also: การทับกัน, การเกยกัน, การวางซ้อนกัน, Syn. overlapping
sedimentation[N] การทับถมของตะกอนเป็นชั้นหิน, See also: การตกตะกอน, Syn. deposit
ventifact[N] หินที่เกิดจากการทับถมของทรายที่พัดมากับลม, See also: แร่หิน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
deposition(เดพพะซิช'เชิน) n. การปลดออกจากตำแหน่งหรืองาน,การให้ออกจากราชสมบัติ,สิ่งที่ถูกปลด,การให้การเป็นพยาน,หนังสือให้การเป็นพยาน,การทับถม,การสะสม,การนอนก้นของตะกอน,การฝากเงิน
multiplication(มิลทิพลิเค'เชิน) n. การคูณ,ภาวะที่ถูกคูณ,การเพิ่มทวีคูณ,การทับทวี.
sedimentation(เซดดะเมนเท'เชิน) n. การตกตะกอน,การทับถมเป็นตะกอน

English-Thai: Nontri Dictionary
deposition(n) การฝากเงิน,การสะสม,การปลดออกจากตำแหน่ง,การทับถม

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
cumulativeการทับทวี

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top