Search result for

*การต่อต้าน*

(115 entries)
(0.0136 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: การต่อต้าน, -การต่อต้าน-
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
passive resistanceการต่อต้านอย่างสงบ [ดู civil disobedience ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
resistanceการขัดขืน, การขัดขวาง, การต่อต้าน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
resistance, passiveการต่อต้านอย่างสงบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
antagonismการต่อต้าน, การเป็นปฏิปักษ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Antislavery movementsขบวนการต่อต้านการเป็นทาส [TU Subject Heading]
Convention on Desertification (1994)อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย (ค.ศ. 1994) [TU Subject Heading]
Corrosion and anti-corrosivesการสลายตัวและการต่อต้านการสลายตัว [TU Subject Heading]
Government, Resistance toการต่อต้านรัฐบาล [TU Subject Heading]
United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (2000)อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร (ค.ศ. 2000) [TU Subject Heading]
United Nations Convention against Corruption (2003)อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (ค.ศ. 2003) [TU Subject Heading]
Anti-Dumping Code ข้อตกลงว่าด้วยการต่อต้านการทุ่มตลาด
ประมวลความประพฤติหรือข้อตกลงย่อย ที่ได้มีการเจรจากันในระหว่างการเจรจารอบเคนเนดี้ของแกตต์ ระหว่าง พ.ศ. 2507 - 2510 ได้มีการปรับปรุงเพิ่มเติม ในระหว่างการเจรจารอบโตเกียว (พ.ศ. 2516 - 2522) และการเจรจารอบอุรุกวัย (พ.ศ. 2529 - 2536) (ดู Tokyo Round และ Uruguay Round) ได้วางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมต่อต้านการทุ่มตลาด ว่าการเก็บค่าธรรมเนียมต่อต้านการทุ่มตลาดจะกระทำได้ต่อเมื่อประเทศคู่ค้า ส่งสินค้าเข้ามาขายในราคาที่ต่ำกว่าราคาทุนหรือราคาขายที่ควรขายตามปกติ จนทำให้เกิดความเสียหายต่ออุตสาหกรรมภายในประเทศ แล้วก็จะสามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมต่อต้านการทุ่มตลาดได้ อัตราธรรมเนียมโดยปกติจะเรียกเก็บ ณ อัตราที่ไม่เกินกว่าความแตกต่างระหว่างราคาที่ควรขายตามปกติกับราคาที่ทุ่ม ตลาด [สิ่งแวดล้อม]
Convention against Transnational Organized Crimeอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ [การทูต]
Japan - Thailand Joint Taks Forc on Counter Trafficking in pesonsคณะทำงานเฉพาะกิจร่วมไทย - ญี่ปุ่นว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ จัดตั้งเมื่อ พ.ศ.2549 เพื่อเป็นกลไกในการประสานความร่วมมือต่อต้านการค้ามนุษย์ระหว่างกัน ระหว่างรัฐบาลกับรัฐบาล ครอบคลุมความร่วมมือใน 3 เรื่อง ได้แก่ (1) การป้องกันการค้ามนุษย์ ( prevention) (2) การบังคับใช้กฎหมาย (law enforcement) และ (3) การคุ้มครองเหยื่อการค้ามนุษย์ (protection) [การทูต]
National Missile Defenceโครงการต่อต้านขีปนาวุธพิสัยกลางและไกล " เป็นโครงการพัฒนาขีปนาวุธต่อต้านขีปนาวุธพิสัยกลางและไกล เพื่อป้องกันขีปนาวุธจากภายนอกประเทศของสหรัฐอเมริกา NMD จัดตั้งภายในประเทศ ส่วน Theatre Missile Defence (TMD) เป็นระบบขีปนาวุธในยุทธบริเวณนอกประเทศ อาทิ พื้นที่ที่สหรัฐอเมริกามีฐานทัพ อยู่ เป็นต้น " [การทูต]
Theatre Missile Defenceโครงการต่อต้านขีปนาวุธพิสัยกลางและไกล (ดูคำอธิบายที่ NMD : National Missile Defence) [การทูต]
Body Defence Mechanismกลไกการต่อต้านเชื้อโรคของร่างกายมนุษย์ [การแพทย์]
Defense Mechanismsกลไกต่อต้านโรค,ปฏิกิริยาการปรับตัวและต่อต้านความกังวลของตนเอง,ระบบการป้องกัน,กลไกการต่อต้านเชื้อ,กลไกป้องกัน,กลไกในการปกป้องตนเอง,กลไกการป้องกันตนเอง [การแพทย์]
Defense Mechanisms, Cellularกลไกการต่อต้านโดยอาศัยเซลล์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Vive la resistance!ไชโย... ......... การต่อต้าน Birthmarks (2008)
She'll die from graft-versus-host.เธอจะตายจากการต่อต้าน Lucky Thirteen (2008)
Fuck you. Shit. Isn't that a KKK bonfire?ไอ้บ้าเอ๊ย นั่นกองไฟพวก KKK ใช่มั้ย (KKK คูคลักซ์แคลน องค์การต่อต้านคนผิวดำ) Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
If we miss this chance, an activity to stop the development project will begin.ถ้าเราพลาดโอกาสนี้, การต่อต้านโปรเจ็คนี้ จะเริ่มขึ้น Episode #1.9 (2008)
The leader of the resistance, fighting artificially intelligent machines, determined to annihilate the human race.ผู้นำการต่อต้าน จักรกลต่อสู้อัจฉริยะสมองกล ซึ่งมุ่งมั่นจะทำลายล้าง Pilot (2008)
It's against the rules in her grieving book.มันเป็นการต่อต้านกฎ เหมือนที่เขียนไว้ในหนังสือของเธอ Dead Like Me: Life After Death (2009)
To say that Juma's death means standing up to tyranny works, and that your decision to send troops into Sangala was the right one.ทีจะบอกว่าการตายของนายพลจูมา หมายถึงการต่อต้าน ขบวนการทรราช และการตัดสินใจของแม่ ที่ส่งกองกำลังเข้า ซังกาลา เป็นส่ิงที่ถูกต้อง Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
I'm gonna need your eyes on the ground in case there's any resistance.ผมต้องการให้คุณ ดูภาคพื้นดิน ว่ามีการต่อต้านมั้ย Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
Are you meeting any resistance?มีการต่อต้านมั้ย? Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2009)
He's surprised how little resistance our troops have encountered.เขาแปลกใจ เกิดการต่อต้าน กองกำลังของเราเพียงเล็กน้อย Day 7: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2009)
You need to meet this head-on. Now.คุณต้องเจอการต่อต้านแล้ว London. Of Course (2009)
It has reacted, we've got it.มันมีการต่อต้าน , เราได้มัน [Rec] 2 (2009)
He's part of the human supremacist movement.สมาชิกของขบวนการต่อต้านผู้ต่างถิ่น Legion (2009)
I've got to run against him. It's the only way to protect this.ฉันต้องการต่อต้านเขา มันเป็นวิธีเดียวที่จะปกป้องสิ่งนี้ Potlatch (2009)
When Count Dooku sees how successful my weapon is against civilian targets,เมื่อเคาท์ดูกูได้เห็นว่าอาวุธของข้า ประสบผลสำเร็จในการต่อต้านพวกชาวบ้าน Defenders of Peace (2009)
Corporal Gorman succumbed to injuries sustained in an encounter with an alien entity.สิบโทกอร์แมนเสียชีวิตจากการบาดเจ็บ จากการต่อต้านการโจมตี ของเอเลี่ยนต่างดาว Water (2009)
It's a defense mechanism against mental and physical abuse.มันเป็นการต่อต้านความทรมาณทางจิตใจและร่างกาย Episode #1.6 (2009)
Popularity polls continue to show huge support for the president as the economy rallies and terrorism declines.โพลสำรวจความนิยมยังคงแสดงถึง การสนับสนุนอย่างมาก สำหรับประธานาธิบดี ในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ และการต่อต้านการก่อการร้าย August (2009)
We can stop any resistance before it starts.เราสามารถหยุดยั้งการต่อต้านใดๆ ก่อนที่มันจะเริ่มต้นได้ A Bright New Day (2009)
The resistance from the native Geonosians was stronger than we anticipated.การต่อต้าน จากชาวจีโอโนเซียน แข็งแกร่งกว่าที่เราเคยคาดไว้ Landing at Point Rain (2009)
Well, this isn't gonna be your mother's sexually transmitted disease awareness fair.แบบนี้รับรองได้เลยว่ามันต้องเป็นนิทรรศการต่อต้าน Sexually Transmitted Disease (โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์) ที่ดีกว่าครั้งไหนๆแน่เลย Politics of Human Sexuality (2009)
Even if we are to oppose the will of God.แม้มันจะเป็นการต่อต้านพระเจ้าก็ตาม Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
You have outstanding defense mechanisms.คุณมีกลไลการต่อต้านที่ดีมาก Shutter Island (2010)
Defense mechanisms.เหมือนกลไล การต่อต้าน Shutter Island (2010)
The explosion of violence in this township is an ominous sign for South Africa at the beginning of a week of planned protests and demonstrations by Inkatha.การจลาจลภายในเมืองยังคงดำเนินต่อไป ในแอฟริกาใต้ ในต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา เป็นการต่อต้านของพวก อินคาธ่าครับ The Bang Bang Club (2010)
So, you want to face the French Resistance?แกอยากโดนการต่อต้านจากฝรั่งเศสใช่มั้ย Alpha and Omega (2010)
I don't think Bauer's just looking to expose the Russians' involvement in the plot against Hassan.ผมไม่คิดว่าบาวเออร์แค่หาเรื่อง เปิดโปงการสมรู้ร่วมคิดของรัสเซีย ในการต่อต้านฮาซซาน Day 8: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2010)
...perhaps the most fateful in our history I send to every household of my a-peoples both at home and overseas this message spoken with the same depth of feeling for each one of you as if I were able to cross your thresholdไลโอเนลอยู่กับกษัตริย์ทุกแถลงการในช่วงสงคราม กษัตริย์จอร์จที่หกเป็นสัญลักษณ์แห่งการต่อต้านแห่งชาติ ผ่านการกระจายเสียงของพระองค์ ไลโอเนลและเบอร์ตี้คงมิตรภาพ ความเป็นเพื่อนตราบชั่วชีวิตของทั้งคู่ บรรยายไทยโดย michiru, pichathan, veevi, shouzakii, lucifuge The King's Speech (2010)
He was going to testify against the mercenary's companyเขากำลังจะให้การต่อต้านบริษัทนั้น Smoke and Steel (2010)
What matters is that we've made great strides in our fight against this bill.ที่สำคัญคือเราได้สร้างก้าวย่างอันยิ่งใหญ่ ในการต่อต้านร่างกฎหมายนี้ Senate Murders (2010)
Resistance is crumbling, Sir.การต่อต้านแตกพ่ายครับท่าน Cat and Mouse (2010)
Agents Walker and Shaw will be based in DC and continue to head counter-Ring operations there.สายลับวอล์คเกอร์และชอว์จะประจำการที่ดีซี.. และปฏิบัติการต่อต้านเดอะริงต่อไป Chuck Versus the Final Exam (2010)
The family travel council's organizing a boycott.ที่ปรีกษาการท่องเที่ยวแบบครอบครัว สนับสนุนการต่อต้านนี้ The Sixteen Year Old Virgin (2010)
Total cutoff from the "corruption of the outside world."ตัดขาดจากการต่อต้านจากโลกภายนอกโดยสิ้นเชิงเลย 99 Problems (2010)
Um, especially if the delay in sexual maturity was due to some sort of trauma or negative conditioning.อืม โดยเฉพาะเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ช้าในวัยผู้ใหญ่ ซึ่งมีสาเหตุมาจากความบอบช้ำทางจิตใจ หรืออาการต่อต้านการมีเพศสัมพันธ์ The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
It was used in a dominance display against the Egyptians, as I recall.มันถูกใช้ในการต่อต้านอียิปต์ เท่าที่ฉันนึกได้นะ The Third Man (2010)
Ginn told Homeworld command that he knows the details of the Alliance attack being planned against earth-- the location of the base, who's involved...กินน์บอกฐานบนโลก ว่าเขารู้รายละเอียด แผนการต่อต้านโลก ของกลุ่มลูเชี่ยน Malice (2010)
Division will create an electronic paper trail that will paint your junior analyst as a political zealot, an anti-Quintana firebrand determined to prevent a radical shift to the left in Latin America.ดิวิชั่นจะสร้างร่องรอย ที่เป็นเอกสารอิเล็กทรอนิก ซึ่งจะป้ายสีนักวิเคราะห์หน้าใหม่ของคุณ ให้เป็นพวกคลั่งการเมือง นักปลุกระดมการต่อต้านควินทาน่า Dark Matter (2010)
The NSA believes some kind of countermeasures were used to defeat satellite surveillance.หน่วยความมั่นคงฯเชื่อว่า มีการใช้มาตรการต่อต้านบางอย่าง เพื่อเลี่ยงการตรวจตราทางดาวเทียม Everything Will Change (2010)
- Welcome to the resistance.- ยินดีต้อนรับสู่การต่อต้าน Shrek Forever After (2010)
- Resistance?- การต่อต้านเหรอ Shrek Forever After (2010)
If we encounter any resistance whatsoever,ถ้าเราเจอการต่อต้าน ไม่ว่าทางใด Face Off (2011)
It takes a skilled sociopath to betray his team and the cause he held dear for self-preservation.มันต้องใช้ทักษะ การต่อต้านสังคนเพื่อหักหลังทีม และเพื่อรักษาสัญชาตญานการเอาตัวรอด Lauren (2011)
Rebelliousness?การต่อต้าน เหรอ The Tell (2011)
Call off those F-16s now, or I will take action against your people again and I will tell the whole world about the role you played in taking down your predecessor.เรียก F-16 กลับ เดี๋ยวนี้ หรือจะให้ฉันแสดงการต่อต้านประชาชนของพวกคุณอีก และฉันจะบอกให้ทั้งโลกรู้ว่า Us or Them (2011)
I've received has informed me that traitorous actions will be set in motion against our government.บอกได้ว่าการเคลื่อนไหวของพวกทรยศ จะกระทำการต่อต้านรัฐบาล One Will Live, One Will Die (2011)
Being together means going against my family, and if I'm going to take a stand,การที่เราคบกันหมายถึง การต่อต้านครอบครัวของผม และถ้าผมจะยืนยันทำต่อไป Yes, Then Zero (2011)
That's right.- เธอหมายถึงใคร? พวกเขาไม่คิดว่าจะมีการต่อต้านรุนแรงขนาดนี้ พวกเขามองว่ามันน่าสนใจ... Eight Hours (2011)
That mission.เป็นการต่อต้าน City Hunter (2011)
The only evidence we have against him is that he's a creep.หลักฐานเดียวที่เรามีสำหรับการต่อต้านเค้า คือเค้าไม่น่าคบหาด้วย Picture This (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การต่อต้าน[n.] (kān tøtān) EN: resistance ; antagonism ; opposition ; ban   FR: résistance [f] ; opposition [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
counterpropaganda(n ) การต่อต้านการชวนเชื่อ เช่น He has participated in planning for the Soviet campaign of counterpropaganda and agitation., S. counter-propaganda

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
insurrection[N] การจลาจล, See also: การกบฏ, การต่อต้าน, Syn. insurgence, rebellion, uprising
insurrectionary[N] การกบฏ, See also: การจลาจล, การต่อต้าน, Syn. uprising, insurgence, rebellion
insurrectionary[ADJ] เกี่ยวกับการกบฏ, See also: ซึ่งทำให้เกิดการจลาจล, เกี่ยวกับการต่อต้าน, Syn. insurgent, rebellious
opposition[N] การคัดค้าน, See also: การต่อต้าน, การเป็นปรปักษ์, การเป็นศัตรู, Syn. resistance, obstruction, Ant. compliance, agreement
pacifism[N] การต่อต้านสงคราม, Syn. nonviolence, submission
protestation[N] การประท้วง, See also: การต่อต้าน
resistance[N] การต่อต้าน, See also: การขัดขืน, Syn. opposition, struggle
raise against[PHRV] แสดงการต่อต้าน, See also: ต่อต้าน, คัดค้าน
siege[N] ความพยายามเอาชนะการต่อต้าน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
antagonism(แอนแทก' โกนิสซึม) n. ความเป็นปรปักษ์, การต่อต้าน, ความเป็นศัตรูกัน, บทบาทของการต่อต้าน, Syn. enmity, antipathy)
antihesis(แอนทีธี' ซิส) n., (pl -ses) การต่อต้าน, ความตรงกันข้าม, การใช้ถ้อยคำที่มีความหมายกลับกัน. -antithe- tic (al) adj., Syn. opposition, negation)
antipersecution(แอนทีเพอซิคิว' เชิน) n. การต่อต้านการจองล้าง, การต่อต้านการรบกวนหรือแกล้ง
antipersonnel(แอนทีเพอ' ซะเนล) adj. ใช้ต่อต้านหรือทำลายคน (แทนที่จะเป็นการต่อต้านหรือทำลายเครื่องยนต์หรือาวุธของข้าศึก) ชนิดระเบิดสังหาร (used against enemy personnel)
clash(แคล?) {clashed,clashing,clashes} vi. เสียงดังกระทบกัน,ปะทะโครม,ขัดแย้ง vt. ชนเสียงดัง n. เสียงดังปะทะ,ความขัดแย้ง,การต่อสู้การต่อต้าน,สงคราม
con(คอน) 1. {conned,conning,cons} v. ต่อต้าน,แย้ง,เรียนรู้,ศึกษา,ตรวจสอบอย่างระมัดระวัง,จำไว้,นำเรือ,ถือพวงมาลัยเรือ n. การต่อต้าน,การโต้เถียง,ผู้คัดค้าน,ผู้ลงบัตรคัดค้าน,นักโทษ,วัณโรค adj. ซึ่งหลอกให้เชื่อ 2. ย่อมาจากคำว่า CONsole ซึ่งศัพท์บัญญัติฉบับราชบัณฑิตยสถาน แปลว่า ส่วนเฝ้าคุม ในวงการคอมพิวเตอร์ มักจะหมายถึง อุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ส่วนที่เป็นแป้นพิมพ์และจอภาพ เป็นต้นว่า คำสั่ง COPY CON:autoexec.bat เป็น คำสั่งที่นำมาใช้เมื่อต้องการนำข้อความที่เราพิมพ์จากแป้นพิมพ์และมองเห็นบนจอภาพ (โดยไม่ต้องใช้โปรแกรมประมวลผลคำ) คัดลอกเข้าไปเก็บไว้เป็นแฟ้มข้อมูลแฟ้มหนึ่ง ชื่อว่า autoexec.bat เมื่อพิมพ์ข้อความที่ต้องการเสร็จแล้ว ให้กด CTRL+Z หลังจากนั้น ในคอมพิวเตอร์ก็จะมีแฟ้มข้อมูลชื่อ autoexec.bat ซึ่งบรรจุข้อความที่พิมพ์ไว้นั้น
contravention. n. การขัดแย้ง,การต่อต้าน
cowardice(คาว'วัดดิซฺ) n. ความขี้ขลาด,การไร้ความกล้าที่จะเผชิญกับอันตราย ความลำบาก การต่อต้านหรืออื่น ๆ, Syn. poltroon ###A. daredevil
defiance(ดิไฟ'เอินซฺ) n. การท้า,การท้าทาย,การต่อต้าน,การดูหมิ่น, Syn. hostility
flak(แฟลคฺ) n. การยิงปืนต่อสู้อากาศยาน,การวิจารณ์ที่รบกวน,การต่อต้านที่รบกวน,การโต้เถียงอย่างเผ็ดร้อน,การอภิปรายอย่างเผ็ดร้อน., Syn. flack
jewbaiting(จู'เบทิง) n. การต่อต้านยิว
opponency(อะโพ'เนินซี) n. การขัดขวาง,การต่อต้าน,การทำให้อุดตัน,ความเป็นศัตรู, Syn. opposition
opposition(ออพพะซิซ'เชิน) n. การคัดค้าน,การต่อต้าน,การเป็นปรปักษ์,ผู้เป็นปรปักษ์,พรรคฝ่ายค้าน,การวางให้อยู่ตรงกันข้าม,ตำแหน่งที่อยู่ตรงกันข้าม (เป็นมุม180องศา) ., See also: oppositional adj., Syn. antagonism
pacifism(แพส'ซะฟิสซึม) n. การต่อต้านสงคราม
passive resistancen. การต่อต้านรัฐบาลหรือกฎหมายโดยการไม่ยอมร่วมมือหรือวิธีรุนแรงอื่น ๆ, See also: passive resister n.
repugnance(รีพัก'เนินซฺ) n. การต่อต้าน,การคัดค้าน,การเป็นปฏิปักษ์,ความรังเกียจอย่างแรง,ความเกลียดชัง,ความรู้สึกสะอิดสะเอียน, Syn. repugnancy ,aversion
resistance(รีซิส'เทินซฺ) n. การต้าน,การต่อต้าน,การต้านทาน, ความทน,ความอดทน, See also: Resistance n. องค์การใต้ดินที่ต้องการโค่นล้มรัฐบาล, Syn. fight,withstand
sedition(ซีดิช'เชิน) n. การปลุกปั่นให้ก่อความไม่สงบหรือก่อการกบฏ,การจราจล,การต่อต้านรัฐบาล, Syn. rebellion,mutiny,defiance

English-Thai: Nontri Dictionary
antagonism(n) การต่อสู้,การต่อต้าน,การเป็นปรปักษ์กัน,ความเป็นศัตรูกัน
antislavery(n) การต่อต้านระบบทาส
antithesis(n) การต่อต้าน,ความตรงกันข้าม,สิ่งที่ตรงกันข้าม
combat(n) การต่อสู้,การต่อต้าน,การรบ,ความขัดแย้ง
con(n) ความตรงข้าม,การแย้ง,การโต้แย้ง,การต่อต้าน,ผู้คัดค้าน
contravention(n) การละเมิด,การฝ่าฝืน,การต่อต้าน
defiance(n) การยั่ว,การขัดขืน,การท้า,การต่อต้าน
demur(n) การคัดค้าน,การรีรอ,การต่อต้าน,การไม่เห็นด้วย
deprecation(n) การต่อต้าน,ความไม่เห็นด้วย,การคัดค้านความชิงชัง
opposition(n) การคัดค้าน,การต่อต้าน,ฝ่ายค้าน
protest(n) การประท้วง,คำคัดค้าน,การคัดค้าน,การต่อต้าน
reluctance(n) ความไม่สมัครใจ,ความไม่เต็มใจ,การฝืนใจ,การต่อต้าน
repugnance(n) ความเป็นปฏิปักษ์,ความเกลียดชัง,การคัดค้าน,การต่อต้าน
resistance(n) ความต้านทาน,การต่อต้าน,ความอดทน,การสกัดกั้น,การขัดขวาง
sedition(n) การปลุกระดมมวลชน,การปลุกปั่น,การต่อต้านรัฐบาล

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
antitheistic (adj) ที่เป็นการเปรียบเทียบ, ซึ่งเกี่ยวกับการต่อต้าน/ การใช้ถ้อยคำที่มีความหมายตรงข้าม

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
反米[はんべい, hanbei] (n) การต่อต้านสหรัฐอเมริกา

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
耐性[たいせい, taisei] การต่อต้าน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top