Search result for

*การตรวจจับ*

(23 entries)
(0.5274 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: การตรวจจับ, -การตรวจจับ-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การตรวจจับ[N] checking, See also: examining, verification, inspection, Example: ช่วงนี้ตำรวจทางหลวงมีการตรวจจับผู้ขับรถเร็วเกินกำหนด

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Spam filtering (Electronic mail)การตรวจจับข่าวขยะ (ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์) [TU Subject Heading]
hurricane trackingการตรวจจับทางเดิน ของพายุเฮอร์ริเคน [อุตุนิยมวิทยา]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Yes, sir, specifically the installation of a voice-activated recording system.ใช่ครับท่าน โดยขอเฉพาะเจาะจงไปยังการติดตั้ง ระบบบันทึกเสียงที่ทำงานโดยการตรวจจับคลื่นเสียง Day 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2009)
I learned that my sexual tension radar is unparalleled.ฉันได้รู้อีกว่าความสามารถในการตรวจจับความต้องการทางเพศของฉันไม่มีใครเทียบเท่า The Last Days of Disco Stick (2009)
Give me the surface gate. Hai!ขอฉันดูการตรวจจับ ความเคลื่อนไหวหน่อย Resident Evil: Afterlife (2010)
They require a username / password combo, and I'm gonna go ahead and say they don't have access to the main FAS user database, so they have no way of detecting an intrusion.ผมจะไปต่อเลยและบอกว่าพวกเขา ไม่มีระบบเข้าไปยังฐานข้อมูลหลัก พวกเขาก็เลยไม่สนใจ เรื่องการตรวจจับการบุกรุก The Social Network (2010)
Meanwhile, we'll jump in undetected and board the command ship.ในระหว่างนั้น เราจะลอบผ่านการตรวจจับ และเทียบยานบนยานบัญชาการ Grievous Intrigue (2010)
He plans to keep combing the cosmos a section at a time, looking for stars similar to our sun and enjoying the fruits of our ever-evolving technology.ทำให้การตรวจจับ ดาวเคราะห์ขนาดเล็ก ยากมาก มาร์ซี่ได้หายไปจากคนนอกบ้า Are We Alone? (2010)
THIS IS OUR MODEL OF A GERMANIUM CRYSTAL.อนุภาคเหล่านั้นถ้าพวกเขา มีการตรวจจับของเรา Beyond the Darkness (2010)
We're reporting two tracks originating in the Indian Ocean.เราขอรายงาน การตรวจจับ สถานที่จาก มหาสมุทร อินเดีย Captain (2012)
He's not just escaping detection, he's a recluse.เขาไม่ใช่แค่หนีการตรวจจับ เขาเป็นพวกรักสันโดษด้วย The Silencer (2012)
Elevation in heart rate detected.ระดับความสูงในการตรวจจับอัตราการเต้นหัวใจ. Elysium (2013)
with all these busts going down, supply is short.ช่วงนี้มีการตรวจจับหนัก Heat Run (2013)
By sensing the direction of the field, birds can tell north from south.โดยการตรวจจับทิศทางของสนาม, นกสามารถบอกทิศตะวันตก เฉียงเหนือจากทางทิศใต้ The Electric Boy (2014)
To test his hypothesis, he carried radiation detectors high into the sky.เพื่อทดสอบสมมติฐานของเขา เขาดำเนินการตรวจจับรังสี สูงขึ้นไปบนท้องฟ้า Unafraid of the Dark (2014)
The threat detection is still in its elemental phase.การตรวจจับภัยคุกคามที่ยังคง ในขั้นตอนของธาตุ Chappie (2015)
Threat detection is superfluous. The operator detects the threat.การตรวจจับภัยคุกคามเป็นฟุ่มเฟือย ประกอบการตรวจพบภัยคุกคาม. Chappie (2015)
If it is Project Alice, she's been evading the satellite grid for years.ถ้าเป็นอลิซ เธอก็เลี่ยงการตรวจจับ จากดาวเทียมมาได้หลายปี Resident Evil: Extinction (2007)
Just detection, using trace paper technology.มีเกี่ยวกับการตรวจจับ_BAR_ แล้วก็เทคโนโลยีแกะรอยเท่านั้น Rendition (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การตรวจจับ[n.] (kān trūatjap) EN: checking   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inspection[N] การตรวจจับ, See also: การตระเวน, การพินิจพิเคราะห์
search[N] การค้นหา, See also: การตรวจสอบ, การเสาะหา, การแสวงหา, การตรวจค้น, การตรวจจับ, Syn. examination, probe, investigation, quest, inspection, look

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top