Search result for

*การขยาย*

(216 entries)
(0.6135 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: การขยาย, -การขยาย-
Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ชงโค (name ) ..............ชงโค................ ชื่อทางวิทยาศาสตร์............Bauhinia purpurea ชื่อวงศ์............................CAESALPINIACEAE ชื่อสามัญ..........................Orchid Tree, Purder ชื่ออื่นๆ............................เสี้ยวดอกแดง, เสี้ยวดอกขาว ถิ่นกำเนิด..........................ทวีปเอเซีย การขยายพันธุ์....................เพาะเมล็ด ประวัติและข้อมูลทั่วไป.........ดอกชงโคมีหลายสี เช่น ชมพู ขาว ม่วง ชาวอินเดียถือว่าเป็นไม้สวรรค์ขึ้นอยู่ในเทวโลกและถือว่าเป็นไม้ของพระลักษมี นิยมปลูกร่วมกับ กาหลง และ โยทะกา เพราะมีใบคล้ายกัน ลักษณะทางพฤกษศาสตร์......ชงโคเป็นไม้พุ่มหรือไม้ต้นผลัดใบสูงประมาณ 15 เมตร ใบเป็นรูปไข่แยกเป็น 2 แฉกลึก ช่อดอกออกตามกิ่งข้างและจำนวนดอกน้อย กลีบดอกขาวหรือม่วง ลักษณะคล้ายดอกกล้วยไม้ มีกลิ่นหอมอ่อนๆ เกสรตัวผู้ 5 อัน ขนาดไม่เท่ากัน มีผลเป็นฝักขนาดกว้าง 1.5-2 ซม. ยาว 15-20 ซม. การปลูกและดูแลรักษา...........ชงโคเป็นไม้ที่ชอบแดด ควรปลูกในที่ได้รับแสงแดดทั้งวัน ดินปลูกควรเป็นดินร่วนระบายน้ำดี มีความ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การขยายความ[N] explanation, See also: elucidation, Syn. การอธิบาย, Example: การขยายความจะทำให้คนฟังเข้าใจง่ายขึ้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ติดตา ๑น. วิธีขยายพันธุ์ต้นไม้แบบหนึ่ง ด้วยการแซะตาของต้นที่ต้องการขยายพันธุ์ไปติดที่ต้นหรือกิ่งของอีกต้นหนึ่งที่เป็นชนิดเดียวกัน โดยกรีดเปลือกตรงที่ต้องการจะนำตาไปติดให้เผยออก สอดตาให้แนบกับเนื้อไม้ ใช้แถบพลาสติกพันให้แน่นเว้นเฉพาะส่วนที่เป็นตา.
วิสารน. การขยาย, การเผยแผ่.
อรรถาธิบายน. การขยายความ, การอธิบายความ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
propagationการขยายพันธุ์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
prolongationการขยายกำหนดเวลา, การยืดกำหนดเวลา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
legal costs extensionการขยายความคุ้มครองคดีความ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
setting expansionการขยายขณะแข็งตัว [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
overinflation; hyperinflationการขยายเกิน (ปอด) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abortion by dilatation and curettageการทำให้แท้งโดยการขยายปากมดลูกและขูดมดลูก [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
abortion by dilatation and evacuationการทำให้แท้งโดยการขยายปากมดลูกเอาเด็กออก [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
amplificationการขยายความ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
bronchodilationการขยายหลอดลม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
metal workers' extensionการขยายความคุ้มครองเครื่องจักรระหว่างขนย้าย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
customers' extensionการขยายความคุ้มครองทรัพย์สินลูกค้า [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
containmentการจำกัดการขยายตัวของลัทธิที่ไม่พึงปรารถนา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
dilation; dilatationการขยายขนาด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
dilatation; dilationการขยายขนาด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
gainอัตราการขยาย [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
expansion tankถังรับการขยาย [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
expansionการขยายอาณาเขต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
expansionการขยายตัว [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
extensionการขยายความคุ้มครอง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
extension of timeการขยายเวลาออกไป [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
escalation๑. การเพิ่มระดับ (การทำสงคราม)๒. การขยายขอบเขต (การทำสงคราม) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
vasodilationการขยายหลอดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thermal expansionการขยายตัวเหตุความร้อน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
hygroscopic expansionการขยายตัวเหตุน้ำ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
haemangiectasia; haemangiectasisการขยายของหลอดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
haemangiectasis; haemangiectasiaการขยายของหลอดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hyperinflation; overinflationการขยายเกิน (ปอด) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hypertrophyการขยายตัวผิดปรกติ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
hypertrophyการขยายตัวเกิน, การโตเกิน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Extension serviceการขยายบริการ [เศรษฐศาสตร์]
Industrial extensionการส่งเสริมการขยายตัวด้านอุตสาหกรรม [เศรษฐศาสตร์]
Reproductionการขยายพันธุ์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Plant Application (Patent) คำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ พืชประเภทที่มีการขยายพันธ์แบบไร้เพศ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Angioplasty, Transluminal, percutaneous coronaryการขยายหลอดเลือดด้วยบอลลูน [TU Subject Heading]
Balloon dilatationการขยายด้วยบอลลูน [TU Subject Heading]
Dilatation and curettageการขยายและการขูดมดลูก [TU Subject Heading]
Enlargingการขยายภาพ [TU Subject Heading]
Extension serviceการส่งเสริมการขยายกิจรรม [เทคโนโลยีการศึกษา]
Reproductionการขยายพันธุ์ [TU Subject Heading]
Reproduction, Asexualการขยายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ [TU Subject Heading]
Waste Transport การขยายพันธุ์เทียม
การขยายพันธุ์ที่ไม่ใช่การขยายพันธุ์โดย ธรรมชาติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกำหนด [สิ่งแวดล้อม]
concert of nationsความปรองดองระหว่างชาติ หลักการและแนวคิดเรื่องความปรองดองระหว่างชาติเกิดขึ้นในยุโรป ระหว่าง พ.ศ. 2357-2358 ซึ่งเรียกว่า Concert of Europe หรือบางครั้งเรียกว่า Concert of Allies โดยการรวมตัวของกลุ่มรัฐพันธมิตรที่ต่อต้านการขยายอำนาจของฝรั่งเศส คือ รัสเซีย ออสเตรีย ปรัสเซีย และอังกฤษ ได้รวมตัวกันเป็นระบบแห่งยุโรป (European system) หรือระบบแห่งมหาอำนาจในยุโรป ซึ่งต่อมาฝรั่งเศสและสเปนได้เข้าร่วมในระบบความปรองดองแห่งยุโรปด้วย นอกจากนี้การเกิดระบบความปรองดองแห่งยุโรปซึ่งมีระบบการประชุมคองเกรส ระหว่างชาติมหาอำนาจเป็นกลไกสำคัญนั้น ยังเป็นการแสดงถึง "มหาอำนาจแห่งปฐมลำดับ" (The powers of the first order) และยังถือว่าเป็นครั้งแรกที่มีการเรียกชื่อที่ระบุคำว่ามหาอำนาจ (The first expression of the idea of the Great Powers) อย่างไรก็ตาม ระบบความปรองดองแห่งยุโรปได้ล่มสลายลงในปี พ.ศ. 2365 [การทูต]
International Trade Organizationองค์การการค้าระหว่างประเทศ มีหน้าที่ดำเนินงานเกี่ยวกับความตกลงทั้วไปว่าด้วยภาษี ศุลกากรและการค้าระหว่างประเทศ วัตถุประสงค์สำคัญขององค์การคือ ต้องการขยายการค้าของโลกให้กว้างขวางขึ้น ซึ่งเป็นการช่วยให้มีมาตรฐานการครองชีพสูงขึ้น ขจัดการกีดกันการค้า หรือพยายามลดให้เหลือน้อยที่สุด เช่น การตั้งข้อจำกัดโควต้า เป็นต้น ตัดทอนภาษีศุลกากรทั่วโลกให้ต่ำลง ดูแลตลาดวัตถุดิบให้เป็นไปอย่างยุติธรรม และพยายามควบคุมด้านการค้าของการร่วมมือกันทางธุรกิจ (Cartels) จุดมุ่งหมายสำคัญที่สุดคือ ป้องกันมิให้กลับไปสู่การดำเนินการทางการค้าที่ตัดราคากันอย่างหั่นแหลก เหมือนเมื่อระยะปี ค.ศ. 1930 ถึง 1939 นั่นเองอย่างไรก็ดี ตั้งแต่มีการปฏิบัติใช้ความตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้ามาจนบัด นี้ ก็ได้รับผลสำเร็จตามแนววัตถุประสงค์อย่างมากมาย เช่น มีประเทศสมาชิกหลายสิบประเทศลดภาษีศุลกากรและรักษาระดับภาษีอย่างมีเสรีภาพ แต่ละปี ประเทศสมาชิกจะได้ยินได้ฟังเสียงร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติทางการค้า ละเมิดกฎเกณฑ์ของความตกลงทั่วไป แล้วเสียงร้องเรียนดังกล่าวก็ได้รับการแก้ไขจนเป็นที่พึงพอใจของทุกฝ่าย เป็นต้น นอกจากนี้ ได้มีการปรับปรุงและดัดแปลงข้อกำหนดของความตกลงทั่วไป ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา [การทูต]
Organization of European Economic Cooperationคือองค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจของยุโรป สัญญาที่ก่อตั้งองค์การนี้ได้มีการลงนามกัน ณ กรุงปารีส เมื่อวันที่ 16 เมษายน ค.ศ.1948 โดยรัฐบาลของประเทศออสเตรีย เบลเยี่ยม เดนมาร์ก ฝรั่งเศส กรีซ ไอซ์แลนด์ ไอร์แลนด์ อิตาลี ลักแซมเบิร์ก นอร์เวย์ เนเธอร์แลนด์ ปอร์ตุเกส อังกฤษ สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ ตุรกี โดยแม่ทัพของฝรั่งเศส อังกฤษ และสหรัฐอเมริกาที่ประจำอยู่ในเขตยึดครองในเยอรมนี (หลังเสร็จสงครามโลกครั้งที่สอง)จุดประสงค์สำคัญที่สุดขององค์การนี้คือ ต้องการให้ทวีปยุโรปมีภาวะเศรษฐกิจกลับคืนมาใหม่อย่างมั่นคง ด้วยการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิก สำนักงานใหญ่ขององค์การนี้ตั้งอยู่ ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศสอย่างไรก็ดี บัดนี้ได้มีองค์การตั้งขึ้นใหม่แทนองค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจของยุโรป เรียกว่า องค์การร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organization for Economic Cooperation and Development ) หรือ OECD สำหรับสัญญาจัดตั้งองค์การโอดีซีดีนี้ ได้มีการลงนามกัน ณ กรุงปารีส เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม ค.ศ. 1960 โดยรัฐบาลของประเทศออสเตรีย เบลเยี่ยม แคนาดา เดนมาร์ก ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ไอซ์แลนด์ ไอร์แลนด์ อิตาลี ลักแซมเบิร์ก นอร์เวย์ เนเธอร์แลนด์ ปอร์ตุเกส อังกฤษ สเปน สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ ตุรกี อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา สัญญาดังกล่าวมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 30 กันยายน ค.ศ. 1961จุดประสงค์สำคัญขององค์การโออีซีดี มีดังนี้1. เพื่อให้บรรดาประเทศสมาชิกได้มีความเติบโตทางเศรษฐกิจ มีแรงงาน อาชีพ และมาตรฐานการครองชีพให้มากที่สุด ขณะเดียวกันก็พยายามรักษาเสถียรภาพทางการคลังไว้เพื่อเป็นการเกื้อกูลต่อการ พัฒนาเศรษฐกิจของโลก2. ระหว่างการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ให้ประเทศสมาชิกมีโอกาสขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างมั่นคง รวมทั้งในประเทศที่มิได้เป็นสมาชิกด้วย3. ต้องการมีส่วนเกื้อกูลต่อการขยายตัวทางการค้าในรูปพหุภาคี และปราศจากการกีดกันแต่อย่างใด ตามพันธกรณีระหว่างประเทศองค์การสำคัญในองค์การโออีซีดีคือคณะมนตรี ( Council ) ซึ่งประกอบด้วยประเทศสมาชิกทั้งหมด มีคณะกรรมการบริหารรวมทั้งเลขาธิการ สำนักงานใหญ่ขององค์การตั้งอยู่ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส [การทูต]
radiation disinfestationการควบคุมการแพร่พันธุ์ของแมลงด้วยรังสี, คือ การนำอาหารหรือผลิตผลการเกษตร ไปผ่านการฉายรังสีแกมมา หรือรังสีเอกซ์ หรืออิเล็กตรอน เพื่อกำจัด หรือยับยั้งการขยายพันธุ์ของแมลงที่อาจมีอยู่ในอาหารหรือผลิตผลการเกษตร และจะต้องบรรจุในภาชนะที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการกลับเข้ามาทำลายของแมลงที่อาจมีอยู่ในอาหาร หรือผลิตผลการเกษตรที่ฉายรังสีด้วยปริมาณรังสีไม่เกิน 1 กิโลเกรย์ เช่น มะม่วง มะละกอ เมล็ดโกโก้ ถั่ว ข้าว ข้าวสาลี ปลาแห้ง ปลารมควัน ดอกกล้วยไม้ [พลังงาน]
Fatigueการเสื่อมสภาพของผลิตภัณฑ์ยางอันเนื่องจากการขยายตัวอย่างช้าๆ ของรอยแตกตามระยะเวลาการใช้งานในเชิงพลวัตฺ (dynamic) [เทคโนโลยียาง]
Amplification, Multistageการขยายหลายชั้น [การแพทย์]
Angioplasty, Non Operative, Percutaneous, Transการขยายรูของหลอดเลือดแดง [การแพทย์]
Bronchodilatationการขยายตัวของหลอดลม,การให้หลอดลมขยายตัว [การแพทย์]
Bronchodilationการขยายตัวของหลอดลม [การแพทย์]
Bulk Modulusสัมประสิทธิ์ของการขยาย [การแพทย์]
Cartilage, Hypertropicการขยายโตของกระดูกอ่อน [การแพทย์]
Cervical Dilatationการเปิดขยายของปากมดลูก,การกระทำเพื่อขยายปากมดลูก,การขยายปากมดลูก [การแพทย์]
Cervix, Dilatation ofการขยายรูคอมดลูก [การแพทย์]
Clonal Expansionแรงตอบโต้แนวเดียวกัน,การห้ามการขยายตัว [การแพทย์]
Coefficient of Expansionสัมประสิทธิ์การขยายตัวค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัว [การแพทย์]
Coefficient of Expansion, Highสัมประสิทธิ์ของการขยายตัวสูง [การแพทย์]
Conjunctival Hyperemiaการขยายตัวของเส้นเลือดเลี้ยงเยื่อบุตา [การแพทย์]
Coronary Vasodilatiationการขยายหลอดเลือดแดงโคโรนารีย์ [การแพทย์]
Dilatationการเปิด,ขยาย,การขยายตัว,ขยายตัว,ขยายตัวออกกว้าง,ขยายออก [การแพทย์]
Dilatation and Curettageมดลูก,การขยายและขูด,การขูดมดลูก [การแพทย์]
Dilatation, Tubularการขยายของท่อหน่วยไต [การแพทย์]
Dilatation, Ureteropelvicการขยายพองออกของหลอดไตและกรวยไต [การแพทย์]
Distentionการขยายตัว [การแพทย์]
Enlarging Printingการขยายและอัดภาพ [การแพทย์]
Esophagocardial Myotomy, Hellorการขยายหลอดอาหารส่วนที่ตีบโดยการผ่าตัด [การแพทย์]
Expanded Programme on Immunization (EPI)โครงการขยายงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค [การแพทย์]
Expansionเครื่องดัดในช่องปาก,ดันออกรอบๆข้าง,การขยายตัว,ลักษณะขยายพองออก [การแพทย์]
Extrapolationการคาดเหตุการณ์ข้างหน้า,คาดคิดเกินไป,การขยายความ,ความผิดพลาดในการคำนวณ [การแพทย์]
Flaringการขยายโตออก [การแพทย์]
expansion jointexpansion joint, รอยต่อเผื่อการขยายตัว [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
magnifying powerกำลังขยาย, การวัดขอบเขตของอุปกรณ์ทางแสงในการขยายหรือลดขนาดของภาพ  กำลังขยายของอุปกรณ์ใดหาได้จากอัตราส่วนของขนาดภาพที่เห็นต่อขนาดวัตถุ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
bimetallic stripแผ่นโลหะคู่, แผ่นโลหะต่างชนิด 2 แผ่นซึ่งมีสัมประสิทธิ์การขยายตัวไม่เท่ากันเชื่อมประกบไว้ติดกัน เมื่อได้รับความร้อนแผ่นโลหะคู่นี้จะโค้งงอ ใช้เป็นส่วนประกอบของสวิตช์อัตโนมัติ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Lesions, Expandingรอยโรคที่มีการขยาย [การแพทย์]
Linear Expansionการขยายตัวในแนวเส้นตรง [การแพทย์]
Lung Disorders, Restrictiveความผิดปกติในการยุบหดตัวและการขยายตัวของปอด [การแพทย์]
Lung Expansionการขยายตัวของปอด [การแพทย์]
Magnificationกำลังขยาย, การขยายของภาพ, ภาพที่ขยายขนาด [การแพทย์]
Magnification, Two Stagesการขยายภาพ 2 ครั้ง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You just got yourself an extension.คุณเพียงแค่มีการขยายตัวคุณ เอง 2010: The Year We Make Contact (1984)
How about expanding the library? Get some new books in there.วิธีการเกี่ยวกับการขยายตัวของห้องสมุดหรือไม่ ได้รับหนังสือใหม่บางอย่างในการมี The Shawshank Redemption (1994)
- I do not. Talk about bloat.- ฉันทำไม่ได้ พูดคุยเกี่ยวกับการขยายตัว The Birdcage (1996)
Augmenting our restraint and is your personal recording unit.การขยายความยับยั้งชั่ง ใจของเราและ การสื่อสารระบบย่อยคอนโซล เป็นหน่วยบันทึกส่วนตัวของคุณ Contact (1997)
"Your sentence has been extended for two more lifetimes. ""ประโยคของคุณได้รับการขยายเวลาสองยุคสมัยมากขึ้น". Cubeº: Cube Zero (2004)
And in Rwanda, humanitarian agencies report that a rapid advance by the Tutsi rebel army has sparked a mass evacuation of Hutu refugees towards the Congo.กลุ่มมนุษสิทธิชนในราวันดา รายงานว่า มีการขยายตัวของกลุ่มก่อการร้ายทุซซี่ ทำให้มีผู้ลี้ภัยชาวฮูตูมากมาย หนีไปยังคองโก Hotel Rwanda (2004)
But you must remember, Mr. Jackson if we don't own the land within 90 days the railroad will go to other banks to finance their expansion...ถ้าเราไม่สามารถเป็นเจ้าของที่ดินภายใน 90 วัน.. ทางรถไฟจะตกเป็นของธนาคารอื่น เพื่อหาเงินทุนในการขยายกิจการ Bandidas (2006)
Enlargement of the medial sternum... and reticular nodular lung patterns- all indicating pulmonary T.B.โอเค มีการขยายของมีเดียล สเตอนัม แล้วก็ดูจากลักษณะปอดแล้ว น่าจะเป็นการติดเชื้อ T.B. The Last King of Scotland (2006)
As many of you know, recently Massimo Corteleoni has agreed to finance the expansion of the James Holt label.อย่างที่หลายคนรู้ เมื่อเร็วๆ นี้ แมสซิโม คอร์เทลลีโอนี่ ได้ตกลงที่จะร่วมลงทุน ในการขยายกิจการของเจมส์ โฮลต์ The Devil Wears Prada (2006)
B, 2nd augmented.ข้อบี การขยายในครั้งที่2 Secret (2007)
And by extension, all of Orange County.และโดยการขยาย ทั้งหมดของออเรนจ์ Balls of Fury (2007)
New product development, you know. And then some grown up stuff.การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่น่ะ แล้วก็การขยายกิจการ Operation Proposal (2007)
Electric conveys, like, amplification., energy.กระแสไฟฟ้าคือสื่อ การขยายสัญญาณ พลังงาน It Might Get Loud (2008)
Because of the amplification and the tactile quality of it., you can hear the very, sort of, characteristics of each player.จากการขยายสัญญาณ แล้วก็รายละเอียดที่คุณสัมผัส คุณจะได้ยินสิ่งที่เป็น บุคลิกเฉพาะตัวของผู้เล่นแต่ละคน It Might Get Loud (2008)
Another four-hour erection?การขยายตัวอีก 4 ช.ม.รึไง Turning Biminese (2008)
You've got the penis enlargement spray?คุณได้มีการขยายตัวกระเจี๊ยวฉีด? Gas Pills (2008)
No. I mean, when do we see ramifications?ไม่ ผมหมายความว่า เมื่อไหร่ที่เราจะเห็นการขยายสาขา Shut Down (2008)
We had geneticists determine the perfect gene pool to repopulate.เราให้นักพันธุกรรมศาสตร์ เลือกยีน ที่ดีที่สุดสำหรับการขยายเผ่าพันธ์ 2012 (2009)
Our inflated travel budget is eviscerated by 85%.การขยายตัวของงบประมาณการเดินทางของเรา จะตัดลงได้ถึง 85% Up in the Air (2009)
An implant does absolutely nothing to help me diagnose him.การขยายของหูส่วนในที่จริงแล้ว ไม่มีอะไรช่วยให้วินิจฉัยโรคได้ House Divided (2009)
It's because a solar flare interfered with gate travel,มันเป็นเพราะ การขยายของดวงอาทิตย์ ที่ทำให้ระดับของการเดินทาง Time (2009)
And wmd proliferation.และการขยายตัวของอาวุธชีวภาพ Amplification (2009)
Expansion of the Oral mucosa, the eyes, and the rectum to accommodate rapid fluid loss.การขยายตัวของ ช่องปาก, ลูกตา และช่องทวารหนัก สัมพันธ์ไปกับการสูญเสียน้ำ ในร่างไปอย่างรวดเร็ว A New Day in the Old Town (2009)
Flat forehead, elongation of the parietal and occipital regions.ส่วนของหน้าผากแบนราบ การขยายยืดออกไปของ ผนังหุ้มกะโหลกและ บริเวณท้ายทอย A Night at the Bones Museum (2009)
But the rewards of growing our family are worth it.แต่ผลได้ในการขยายตัว ของครอบครัวเรา มันคุ้มค่า Chapter Four 'Hysterical Blindness' (2009)
Of... genital herpes.เพื่อบรรเทา การขยายเพิ่ม -- รอบๆ... Changing Channels (2009)
I want to extend my warmest appreciation to the united states.ฉันต้องการขยายความประทับใจ อย่างแนบแน่นที่สุด กับทางสหรัฐ There Is No Normal Anymore (2009)
Howard is perfectly justified in seeking out the optimum mate for the propagation of his genetic line.ฮาวเวิร์ดกำลังมองหา คู่ที่เหมาะสมที่สุด เพื่อทำการขยาย สายพันธ์ของเขา The Vengeance Formulation (2009)
Now, whether that propagation is in the interest of humanity is, of course, an entirely different question.เรื่องการขยายพันธ์ กับเรื่องสนใจในตัวคน มันคนละเรื่องกันเลย The Vengeance Formulation (2009)
Okay, so 30 years later when they expanded the highway they did the detour through the cemetery--- งั้นก็ 30 ปีต่อมา มีการขยายถนนไฮเวย์ เขาตัดอ้อมสุสาน The Haunting in Connecticut (2009)
I've calculated the Coriolis acceleration of the storm system.ฉันได้คำนวนค่าการขยายตัว.. และอัตราความเร็วของพายุแล้ว Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)
My father told me he planned to expand his trade route to Sumatra and Borneo, but I don't think he was looking far enough.พ่อของหนูเคยบอกว่าต้องการขยายเส้นทางการค้า ไปให้ถึงเกาะสุมาตราแล้วก็บอเนียว แต่หนูคิดว่าพ่อยังมองไปไม่ไกลพอ Alice in Wonderland (2010)
We were supposed to deliver Saito's expansion plans to Cobol Engineering two hours ago.เราควรที่จะส่งมอบของไซโตะแผนการขยาย ... ... เพื่อ Cobol วิศวกรรมสองชั่วโมงที่ผ่านมา Inception (2010)
Tonight you continue the grand tradition of expanding our pack.คืนนี้... คุณจะสืบทอดประเพณีที่ยิ่งใหญ่\ในการขยายเผ่าพันธ์ของเรา 9 Crimes (2010)
Inflation, buddy.การขยายอำนาจ เพื่อน Chuck Versus First Class (2010)
It gains immensely from the conflict and expansion of armaments.มันได้รับความขัดแย้งและการขยายกำลังทหารอย่างมาก Airiseu: Deo mubi (2010)
Means pulling up more charters, creating more alliances, organizing.ซึ่งหมายถึงการขยายอาณาเขตเพิ่ม ได้พันธมิตรเพิ่ม การจัดตั้งองค์กร Bainne (2010)
I'm showing stage-three degradation.ผมกำลังแสดงการขยายตัว อยู่ระดับที่สามแล้วตอนนี้ Over There: Part 1 (2010)
Captain, you are clear. Do not quarantine.ผู้กอง เรียบร้อยแล้ว หยุดการขยายเขตกักกันซะ Over There: Part 1 (2010)
Repeat- do not quarantine.ขอย้ำ - - ยุติการขยายเขตกักกัน Over There: Part 1 (2010)
Angie, there's this development in Oregon.แองจี้ จะมีการขยายพื้นที่ ที่โอเรกอน The Ballad of Booth (2010)
I mean, expansion is good. They should grow.ผมหมายถึงการขยาย ขอบเขตการรับรู้ พวกเขาควรได้โตขึ้น The Body and the Bounty (2010)
I'm no longer obsessing over why the predicted mass of the quantum vacuum has little effect on the expansion of the universe.ไม่ถูกทำร้ายจิตใจ หรือ ด้วยควันตั้มแบบสูญญากาศซึ่งมีผลเล็กน้อย ต่อการขยายตัวของจักรวาล The Apology Insufficiency (2010)
An evolutionary branch that predates on humans.ที่มีวิวัฒนาการขยายเผ่าพันธุ์มาก่อนมนุษย์ It's a Fae, Fae, Fae, Fae World (2010)
And we also, I think are bound to recognize that we finite beings will never totally understand Godสำหรับคนอื่น ๆ การขยายตัว ของความรู้ทางวิทยาศาสตร์ จะไม่กรอกข้อมูลลง ในรอยแตกทั้งหมด Is There a Creator? (2010)
ABOUT A PARTICULAR TYPE OF STAR EXPLOSION CALLED A TYPE 1a SUPERNOVA.มีเพียงหนึ่งข้อสรุปจักรวาล จะต้องมีการขยายตัว Beyond the Darkness (2010)
LIFT-OFF.ดังนั้นจึงควรจะ ชะลอการขยายตัว Beyond the Darkness (2010)
BUT THIS PROBE WILL TELL USเร่งขึ้นในการขยายตัวของ Beyond the Darkness (2010)
IN THIS DARK AND THREATENING PICTURE.ของการขยายตัวของจักรวาล, ที่จะแยกความแตกต่าง Beyond the Darkness (2010)
DARK ENERGY WAS PUSHING IT APART AT THE SAME TIME.และที่มีผลที่น่าสนใจนี้ ที่ที่มันเร่งการขยาย ตัวของจักรวาล, Beyond the Darkness (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การขยาย[n.] (kān khayāi) EN: enlargement ; magnification ; expansion   FR: agrandissement [m]
การขยายความ[n. exp.] (kān khayāi khwām) EN: explanation ; elucidation   FR: amplification [f]
การขยายกิจการ[n. exp.] (kān khayāi kitjakān) EN: expansion growth ; intensive growth   
การขยายมากขึ้น[n.] (kān khayāi māk kheun) FR: agrandissement [m]
การขยายผลกำไร[n. exp.] (kān khayāi phon kamrai) EN: profit maximization   FR: maximisation du profit. le profit
การขยายตลาด[n. exp.] (kān khayāi talāt) EN: expansion of the market   
การขยายทางชีวภาพ[n. exp.] (kān khayāi thāng chīwaphāp) EN: biological magnification   
การขยายธุรกิจ[n. exp.] (kān khayāi thurakit) EN: expansion of business   
การขยายตัว[n.] (kān khayāitūa) EN: expansion   
การขยายตัวแบบหลากหลาย[n. exp.] (kān khayāitūa baēp lāklāi) EN: diversification   
การขยายตัวของเศรษฐกิจ[n. exp.] (kān khayāitūa khøng sētthakit) EN: economic expansion ; expansion of the economy   
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ[n. exp.] (kān khayāitūa thāng sētthakit) EN: economic expansion ; expansion of the economy ; economic growth   FR: expansion économique [f]
การขยายเวลา[n. exp.] (kān khayāi wēlā) EN: prolongation   FR: prolongation [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
acoustic[N] เครื่องดนตรีซึ่งไม่ได้ผ่านการขยายเสียง (ไม่เป็นทางการ)
acoustic[ADJ] ซึ่งไม่ได้ผ่านการขยายเสียง
blowup[N] การขยายรูป, See also: การขยายภาพถ่าย
blowup[N] การขยายฟิล์มภาพยนตร์
blow-up[N] การขยายรูปให้ใหญ่
dilatation[N] การขยายออก, See also: การแผ่ออก, การถ่างออก, Syn. dilation, distension
dilation[N] การทำให้กว้างขึ้น, See also: การทำให้ใหญ่ขึ้น, การขยายออก, Syn. expansion, extension, distention
distension[N] การบวม, See also: การพอง, การขยายตัว, Syn. dilation, diastatole
enlargement[N] การขยาย, See also: การเพิ่ม, การทำให้กว้างขึ้น, Syn. expansion, increase
expansion[N] การขยายออก, See also: การแผ่ขยาย, การทำให้กว้างออก, การเพิ่ม, Syn. augmentation, enlargement, extension
explanation[N] การอธิบาย, การชี้แจง, การขยายความ, See also: คำอธิบาย, Syn. clarification, demonstration
explication[N] การอธิบายอย่างละเอียด, See also: การแจกแจง, การขยายความ, Syn. clarification, explanation
growth[N] การพัฒนา, See also: การขยายตัว, การเพิ่มขึ้น, การแพร่กระจาย, Syn. increase, Ant. decrease, reduction
have growing pains[IDM] มีปัญหาในการขยายกิจการ การเจริญเติบโต หรือความก้าวหน้า
increase[N] การเพิ่มขึ้น, See also: การงอกเงย, การขยาย, Syn. augmentation, enlargement, Ant. decrease, reduction
inflation[N] การขยายตัว, See also: การเป่าลม, การสูบลม, Syn. expansion, enlargement, increase
magnification[N] การขยายให้ใหญ่ขึ้น, See also: การเพิ่มขนาด, Syn. enlargement, expansion
stretch[N] การขยายออก, See also: การแผ่ขยาย, Syn. extent, expanse
wideness[N] การขยายออก, Syn. breadth, width
zoom[VT] เปลี่ยนการขยายภาพขณะที่จับภาพ
zoom[N] การเคลื่อนตัวรวดเร็วด้วยเสียงกระหึ่ม, See also: การเปลี่ยนการขยายในการจับภาพ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amplification(แอมพลิฟีเค' เชิน) n. การขยายออกให้กว้างหรือใหญ่ขึ้น, ภาวะที่ถูกขยายออก, การขยายข้อความหรือเรื่องราว, ข้อความหรือเรื่องราวที่ขยายออก, สิ่งที่ใช้ขยาย, การเพิ่มกำลังกระแสไฟฟ้าหรือการเพิ่มโวลต์, Syn. enlargement ###A. reduction)
amplificatory(แอมพลิฟ' ฟิคะโทรี) adj. ใช้ในการขยายใหญ่, Syn. expanding)
anamorphic(แอนนะมอร์' ฟิค) adj. ซึ่งมีหรือทำให้เกิดการขยายที่ไม่เท่ากันคามแกนที่ตั้งฉากซึ่งกันและกัน -anamorphism n.
bitmapped graphic(กราฟิกบิตแมป) หมายถึง ภาพที่มีลักษณะของบิตแมป กล่าวคือประกอบด้วยจุดเล็ก ๆ ของแสงที่เรียกว่าจุดภาพ (pixel) จุดนี้จะมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ การขยายขนาดของภาพจะทำให้จุดนี้โตขึ้น และเห็นเป็นรอยหยัก ๆ ถ้าเป็นเส้นโค้ง ก็จะยิ่งเห็นได้ชัด โปรแกรมวาดภาพบางโปรแกรม เช่น MacPaint หรือ Paint จะสร้างและและเก็บภาพ ในลักษณะนี้ ในระบบวินโดว์ แฟ้มข้อมูลที่เก็บภาพประเภทนี้ จะใช้นามสกุล (file type) ว่า .BMPมีความหมายเหมือน bitmapped image
bitmapped imageภาพบิตแมป <คำแปล>หมายถึง ภาพที่มีลักษณะของบิตแมป กล่าวคือประกอบด้วยจุดเล็ก ๆ ของแสงที่เรียกว่าจุดภาพ (pixel) จุดนี้จะมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมเล็ก การขยายขนาดของภาพจะทำให้จุดนี้โตขึ้น และเห็นเป็นรอยหยัก ๆ ถ้าเป็นเส้นโค้ง ก็จะยิ่งเห็นได้ชัด โปรแกรมวาดภาพบางโปรแกรม เช่น MacPaint หรือ Paint จะสร้างและและเก็บภาพ ในลักษณะนี้ ในระบบวินโดว์ แฟ้มข้อมูลที่เก็บภาพประเภทนี้ จะใช้นามสกุล (file type) ว่า .BMPมีความหมายเหมือน bitmapped graphic
blowup(โบล'อัพ) n. การระเบิด,การถกเถียงอย่างรุนแรง,อารมณ์ระเบิด,การขยายออก, Syn. explosion
character graphicsอักขระภาพหมายถึง สัญลักษณ์หรือภาพต่าง ๆ ที่สร้างขึ้นโดยการกดแป้นพิมพ์ ถือว่าเป็นแบบอักษร (font) แบบหนึ่ง (สำหรับเครื่องพีซี อาจใช้วิธีกดแป้น ALT+ เลขต่าง ๆ ตาม รหัสที่กำหนดไว้ก็ได้) เช่น แบบตัวอักขระภาพที่มากับระบบวินโดว์ของพีซี มีชื่อว่า Wingdings ส่วนของแมคอินทอช ชื่อ Zapf การขยายหรือลดขนาดภาพเหล่านี้ ใช้วิธีเดียวกับที่ทำกับแบบอักษรอื่น ๆ ไม่ใช่วิธีที่ทำกับภาพ
decompressคลายออกหมายถึง การขยายข้อมูลที่ถูกบีบไว้ (compress) ให้คืนขนาดเท่าปกติธรรมดา เพื่อจะได้นำมาใช้ต่อไปได้ ดู compress ประกอบ
diastole(ไดแอส'ทะลี) n. การขยายตัวตามปกติของหัวใจ
dilatation(ดิลละเท'เชิน) n. การขยายตัว
distensionn. การยืดออก,การขยายออก,ภาวะที่ถูกยืดออก, Syn. distension
ecstasisn. การขยายพยางค์, See also: ecstatic adj. ดูecstasis -pl. ecruses
enlargementn. การขยาย,ภาพขยาย,สิ่งที่ขยายสิ่งอื่น,สิ่งเพิ่มเติม, Syn. expansion
expanse(อิคซฺแพนซฺ') n. สิ่งที่ขยายออก,การขยาย
expansion(อิคซฺแพน'เชิน) n. การขยาย,ปริมาณหรือขนาดของการขยายออก,ส่วนที่ขยายออก,สิ่งที่ถูกขยาย., See also: expansionary adj., Syn. increase
extension(อิคซฺเทน'เชิน) n. การขยายออก,การยืดออก,การแผ่ออก, สิ่งที่ขยายออก,โทรศัพท์พ่วง นามสกุลในระบบดอส หมายถึง ตัวอักษรสามตัวที่อยู่หลังชื่อแฟ้มข้อมูล เนื่องจากอยู่ในตอนท้ายของชื่อ จึงนิยมเรียกกันว่า"นามสกุล" โดยปกติ คอมพิวเตอร์จะใช้นามสกุลนี้เป็นตัวบอกประเภทของแฟ้มข้อมูล จะมีจุดคั่นระหว่างชื่อและนามสกุล เช่น ถ้าแฟ้มข้อมูลที่เป็นภาษาปาสกาล (Pascal) ก็จะมีนามสกุล .PAS ถ้าเป็นแฟ้มภาษาเบสิก ก็จะมีนามสกุล .BAS อย่างนี้เป็นต้น หรือถ้าเป็นแฟ้มข้อมูลสำรอง ก็มักจะใช้นามสกุลว่า .BAK ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ควรต้องรู้ว่า นามสกุลอะไร บอกว่าเป็นแฟ้มข้อมูลประเภทไหน โดยเฉพาะนามสกุล .exe, .com, .bin, .doc, .bat ซึ่งจะต้องพบ บ่อย ๆ มีความหมายเหมือน file type
handlesจุดรอบภาพในเรื่องที่เกี่ยวกับโปรแกรมวาดภาพหรือโปรแกรมการจัดพิมพ์ตั้งโต๊ะ (desktop publishing) คำนี้จะหมายถึง กรอบสี่เหลี่ยมที่มีจุดที่มุม และที่กึ่งกลางของเส้นรอบด้านทั้งสองข้างที่เกิดขึ้นรอบ "ภาพ" ที่ได้เลือก (select) หรือกำหนดไว้ การย้ายหรือการเคลื่อนที่ภาพเหล่านี้ จะต้องทำให้มีจุดรอบภาพนี้ก่อน จึงจะใช้เมาส์ลากไปได้ หรือจะใช้เมาส์กดที่มุมใดมุมหนึ่งแล้วลากออกหรือหดเข้า เป็นการขยายหรือลดสัดส่วนของภาพนั้นก็ได้ ถ้าเป็นข้อความ (text) ก็หมายถึงเส้นกำกับข้อความที่อยู่บนและล่างของข้อความที่เลือกหรือกำหนดไว้
inflation(อินเฟล'เชิน) n. การพองตัว,การพองลม,การขยายตัว,การลำพอง,การสูงขึ้นอย่างผิดปกติ, Syn. undue expansion
magnification(แมกนะฟะเค'เชิน) n. การขยาย,สภาพที่ถูกขยาย,อำนาจการขยาย,ส่วนที่ขยาย, Syn. iincrease
protraction(โพรแทรค'เชิน) n. การยืดออก,การขยายออก,การเลื่อน,การกาง,การยื่นออก,สิ่งที่ยืดออกหรือยื่นออก
pulsation(พัลเซ'เชิน) n. การเต้นเป็นจังหวะ,ชีพจร,การขยายตัวและหดตัวเป็นจัวหวะ,การเต้น,การสั่น., See also: pulsational adj., Syn. vibration
span(สแพน) n. ช่วงห่าง,กว้างหนึ่งคืบ (ประมาณ9นิ้ว) ,การขยายปีก,ระยะเวลา,ระยะกว้าง,ก้าว,สมัย,ชั่วอายุ vt. วัดเป็นคืบ,ประเมินค่า,วัดทอดข้าม,ก้าวข้าม, Syn. stretch
swelling(สเวล'ลิง) n. การบวม,การพอง,การโป่ง,การขยายตัว,ส่วนที่บวม (พอง,โป่ง,ขยายตัว) ,โรคบวม, Syn. distention,dilation
zoom(ซูม) vi.,vt.,n. (การ) เคลื่อนตัวอย่างรวดเร็วด้วยเสียงกระหึ่ม, (ในการถ่ายภาพ) เปลี่ยนการขยายในขณะจับภาพ,ได้มาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย,ทำให้บินขึ้นเป็นมุมชันอย่างรวดเร็ว., Syn. buzz,roar,speed

English-Thai: Nontri Dictionary
amplification(n) การขยาย
augmentation(n) สิ่งที่เพิ่ม,การขยาย
blowup(n) การระเบิด,การขยายออก,การถกเถียงอย่างแรง
dilation(n) การพองออก,การขยายตัว,การขยายความ
elongation(n) การขยาย,การยืดออก,การต่อ,ส่วนที่ยืดออก
enlargement(n) การขยายส่วน,การขยายตัว,ภาพขยาย,สิ่งเพิ่มเติม
expanse(n) พื้นที่กว้างใหญ่,สิ่งที่ขยายออก,การขยาย
expansion(n) การขยายตัว,ส่วนที่ขยายออก
extension(n) การขยายออก,การยืดเวลา,โทรศัพท์สายพ่วง,การแผ่ออก,คำสั่งยึดทรัพย์ร
hyperbole(n) การขยายความ,การพูดเกินจริง,การเขียนเกินเลย
inflation(n) การพอง,ภาวะเงินเฟ้อ,การขยายตัว
padding(n) เครื่องรอง,นุ่นที่ใช้ยัดเบาะ,การขยายความ
prolongation(n) การยืดออก,การต่อออกไป,การขยายออก
ramification(n) การแตกกิ่งก้าน,การแยกสาขา,การขยายสาขา
swelling(n) การโป่ง,การบวม,การพอง,การขยายตัว

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Hypertrophyการขยายตัวผิดปกติของส่วนหรืออวัยวะ;ที่เจริญเติบโตมากเกินไป
mean thermal expansion coefficient (n ) สัมประสิทธิ์การขยายตัวเนื่องมาจากความร้อน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
線膨張係数[せんぼうちょうけいすう, senbouchoukeisuu] (n) สัมประสิทธิ์การขยายตัวเชิงเส้น
可逆圧縮[かぎゃくあっしゅく, kagyakuasshuku] (n) เป็นศัพท์ทางเทคนิคในการบีบอัดข้อมูล มาจากภาษาอังกฤษ Lossless Compression ซึ่งก็คือ ข้อมูลก่อนการบีบอัดและข้อมูลหลังการขยายข้อมูลที่ถูกบีบอัดกลับมา มีความถูกต้องตรงกันไม่มีข้อแตกต่าง , See also: R. 非可逆圧縮
ヤング率[やんぐりつ, yanguritsu] (n ) อัตราการขยายหรือหดตัวของวตถุใดๆเมื่อถูกดึงหรือบีบ , See also: S. 弾性率,
熱膨張係数[ねつぼうちょうけいすう, netsubouchoukeisuu] (n ) ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวอันเนื่องมาจากความร้อน
膨張率[ぼうちょうりつ, bouchouritsu] (n ) อัตราการขยายตัว

German-Thai: Longdo Dictionary
erforschen(vt) |erforschte, hat erforscht| (+ A) วิจัยหรือศึกษาทางด้านวิชาการอย่างละเอียด เช่น Die Wissenschaftler erforschen die Verbreitung der Bakterien. นักวิทยาศาสตร์วิจัยการขยายตัวของแบคทีเรียนี้ , See also: Related: forschen
Hypertrophie(n) |die, pl. Hypertrophien| การขยายตัวใหญ่เกินไป การที่อวัยวะเนื้อเยื่อขยายตัวใหญ่ขึ้น แต่ไม่ใช่เนื้อร้าย, See also: S. die Organvergrößerung

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top