Search result for

*กล่าวคำ*

(115 entries)
(0.0237 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: กล่าวคำ, -กล่าวคำ-
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กล่าว(กฺล่าว) ก. บอก, แจ้ง, พูด, เช่น กล่าวคำเท็จ
กษมา ๑(กะสะ-) ก. กล่าวคำขอโทษ, โดยมากใช้ว่า ษมา.
โกหกก. จงใจกล่าวคำที่ไม่จริง, พูดปด, พูดเท็จ, (มักใช้ในที่ไม่สุภาพ).
ขมา(ขะมา) ก. กล่าวคำขอโทษ เช่น ไปขมาศพ, ษมา ก็ใช้.
เชิญเทวดาก. ตั้งเครื่องสักการบูชาและเครื่องสังเวย แล้วกล่าวคำต้อนรับและแสดงความปรารถนา เพื่อขอให้เทวดาช่วยอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น เชิญเทวดามาในพิธีไหว้ครูโขนละคร.
ถวายข้าวพระก. ทำพิธีอย่างหนึ่ง เมื่อนำสำรับคาวหวานไปถวายพระพุทธรูปโดยยกมือประนม กล่าวคำว่า อุกาส สูปพฺยฺชนสมฺปนฺนํ สาลีนํ โภชนํ สอุทกํ วรํ พุทฺธสฺส ปูเชมิ.
ปด, ปดโป้ก. โกหก, พูดเท็จ, จงใจกล่าวคำที่ไม่จริง, โป้ปด ก็ว่า.
ประจุขาดน. เรียกวิธีกล่าวคำลาสึกจากพระ.
โป้ปดว. จงใจกล่าวคำที่ไม่จริง.
ยอ ๒ก. กล่าวคำเพื่อเชิดชู เช่น ยอพระเกียรติ หรือเพื่อให้ชอบใจ เช่น เด็กชอบให้ยอ
ลาข้าวพระก. ทำพิธีอย่างหนึ่งเมื่อถอนสำรับพระพุทธ โดยยกมือประนมกล่าวคำว่า เสสํ มงฺคลํ ยาจามิ แล้วยกสำรับออกมา.
ลำเลิกก. กล่าวทวงบุญคุณ, กล่าวคำตัดพ้อต่อว่า โดยยกเอาความดีที่ตนทำไว้แก่อีกฝ่ายหนึ่งเพื่อให้สำนึกถึงบุญคุณที่ตนมีอยู่กับผู้นั้น.
ไว้อาลัยว. อาการที่แสดงความระลึกถึงเพราะมีใจผูกพันกับผู้ที่จากไป เช่น ยืนไว้อาลัย กล่าวคำไว้อาลัย.
ษมา(สะมา) ก. กล่าวคำขอโทษ, ขมา ก็ว่า.
ส่งภาษาก. เจรจาปราศรัยกับผู้ที่พูดอีกภาษาหนึ่ง โดยกล่าวคำเป็นภาษานั้น เช่น ให้ล่ามไปส่งภาษาถามเขาดูว่าต้องการอะไร
สธุสะ, สาธุสะคำเปล่งขึ้นก่อนกล่าวคำอื่น เพื่อขอความสวัสดิมงคลอย่างเดียวกับคำ ศุภมัสดุ.
สรรเสริญ(สันเสิน, สันระเสิน) ก. กล่าวคำยกย่อง เชิดชู หรือ เทิดทูน เช่น สรรเสริญพระพุทธคุณ, กล่าวคำชมด้วยความนิยมพอใจ หรือเยินยอคุณความดี เช่น สรรเสริญคนที่มีความกตัญญูรู้คุณ, สรเสริญ ก็ใช้.
สอนนาคก. กล่าวคำทำขวัญนาคเพื่อสอนกุลบุตรที่จะอุปสมบทให้รู้สึกซาบซึ้งถึงพระคุณของพ่อแม่ และให้เห็นว่าการบวชนั้นเป็นการตอบสนองพระคุณพ่อแม่อย่างหนึ่ง.
สาบานก. กล่าวคำปฏิญาณโดยอ้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นพยาน, ประเพณีเดิมจะต้องดื่มนํ้าพระพุทธมนต์ นํ้าเทพมนตร์ หรือ สุราผสมเลือดที่ผู้ร่วมกล่าวคำปฏิญาณกรีดให้หยดลงไปด้วย เช่น สาบานเป็นพี่น้องกัน เพื่อนร่วมสาบาน.(ป. สปน; ส. ศปน).
หยาบหยามก. กล่าวคำหรือแสดงกิริยาไม่สุภาพและเป็นการดูถูก.
อาราธนาธรรมก. ขอนิมนต์ให้พระภิกษุหรือสามเณรแสดงธรรม โดยกล่าวคำเป็นภาษาบาลีว่า พฺรหฺมา จ โลกาธิปติ สหมฺปติ … เทเสตุ ธมฺมํ อนุกมฺปิมํ ปชํ.
อาราธนาพระปริตรก. ขอนิมนต์ให้พระสงฆ์สวดมนต์ โดยกล่าวคำเป็นภาษาบาลีว่า วิปตฺติปฏิพาหาย … ปริตฺตํ พฺรูถ มงฺคลํ.
อาราธนาศีลก. ขอให้พระภิกษุหรือสามเณรให้ไตรสรณคมณ์และศีล โดยกล่าวคำเป็นภาษาบาลีว่า มยํ ภนฺเต ติสรเณน สห … สีลานิ ยาจาม.
โอมก. กล่าวคำขึ้นต้นของมนตร์.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Persona non grataเป็นศัพท์ที่ใช้กับนักการทูตหรือผู้แทนทางการทูต ที่ประจำอยู่ในประเทศซึ่งรัฐบาลของประเทศนั้นไม่ปรารถนาให้อยู่ต่อไปอีกแล้ว หลังจากที่ได้ไปประจำทำงานในตำแหน่งอยู่ในประเทศนั้น หรือก่อนหน้าที่นักการทูตผู้นั้นจะเดินทางไปถึงดินแดนของประเทศผู้รับ (Receiving State) นักการทูตที่ถูกประกาศเป็น persona non grata หรือ บุคคลที่ไม่พึงปรารถนานั้น เป็นเพราะสาเหตุดังต่อไปนี้ คือ กล่าวคำดูหมิ่นรัฐบาลของประเทศที่ตนไปประจำอยู่ ละเมิดกฎหมายของบ้านเมืองนั้น แทรกแซงในการเมืองภายในของเขา เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกิจการภายในประเทศของเขา ใช้ถ้อยคำก้าวร้าวต่อประเทศนั้น วิพากษ์ประมุขแห่งประเทศของเขากระทำการอันเป็นที่เสียหายต่อประโยชน์หรือต่อ ความมั่นคงของประเทศ และกระทำการอื่น ๆ ในทำนองนั้นตามปกติรัฐบาลของประเทศเจ้าภาพที่เป็นฝ่ายเสียหายจะขอร้องให้ รัฐบาลผู้ส่ง (Sending government) เรียกตัวนักการทูตผู้กระทำผิดกลับประเทศ ซึ่งตามปกติรัฐบาลผู้ส่งมักจะปฏิบัติตาม รัฐบาลของประเทศผู้เสียหายจะแจ้งให้นักการทูตผู้นั้นทราบว่า รัฐบาลจะไม่ทำการติดต่อเกี่ยวข้องเป็นทางการกับเขาอีกต่อไป หรืออาจจะบอกให้นักการทูตผู้นั้นออกไปจากประเทศโดยไม่เกรงใจแต่อย่างใดก็ได้ เกี่ยวกับเรื่องนี้ อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูตได้บัญญัติไว้ในข้อ 9 ดังต่อไปนี้ ?1. รัฐผู้รับอาจบอกกล่าวแก่รัฐผู้ส่งในเวลาใดก็ได้ และโดยมิต้องชี้แจงถึงการวินิจฉัยของตนว่า หัวหน้าคณะผู้แทนหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ไม่พึงโปรด หรือว่าบุคคลอื่นใดในคณะเจ้าหน้าที่ของคณะผู้แทนเป็นที่ไม่พึงยอมรับได้ ในกรณีใดเช่นว่านี้ ให้รัฐผู้ส่งเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องนั้นกลับ หรือเลิกการหน้าที่ของผู้นั้นกับคณะผู้แทนเสียก็ได้ตามที่เหมาะสมบุคคลอาจจะ ถูกประกาศให้เป็นผู้ไม่พึงโปรด หรือไม่พึงยอกรับได้ก่อนที่จะมาถึงอาณาเขตของรัฐผู้รับก็ได้ 2. ถ้ารัฐผู้ส่งปฏิเสธ หรือไม่นำพาภายในระยะเวลาอันสมควร ที่จะปฏิบัติตามข้อผูกพันของคนภายใต้วรรค 1 ของข้อนี้ รัฐผู้รับสามารถปฏิเสธที่จะยอมรับนับถือบุคคลที่เกี่ยวข้องนั้นว่าเป็นบุคคล ในคณะผู้แทนก็ได้? [การทูต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I've seen people walk away from me... but I've never really said goodbye.ผมเห็นผู้คนเดินห่างไปจากผม แต่ไม่เคยกล่าวคำอำลา Odyssey (2008)
Your mother wants you to deliver a eulogy.แม่คุณต้องการให้คุณกล่าวคำสดุดี Birthmarks (2008)
"Eulogy." From the Greek for "good word."สดุดีในภาษากรีก\\\"คือกล่าวคำดีๆ\\\" Birthmarks (2008)
I've come to bid you farewell.กระหม่อมมาเพื่อกล่าวคำลา Lancelot (2008)
The people have begun to say goodbye.ประชาชนเริ่มกล่าวคำอำลา Le Morte d'Arthur (2008)
I said my goodbyes to the Cherokee, Dennis Smith.ผมกล่าวคำอำลา กับเชโรกี เดนนิส สมิธ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
I said goodbye to all the other men, who had dreams of their own.ผมกล่าวคำลากับคนอื่นๆ ผู้ซึ่งมีฝันของตัวเอง The Curious Case of Benjamin Button (2008)
We are gathered today to say goodbyeเรา มาวันนี้ เพื่อกล่าวคำลา Superhero Movie (2008)
I never like to say goodbye.พ่อไม่เคยชอบที่จะกล่าวคำอำลา Doubt (2008)
- Dear Adrienne, saying goodbye to you was the hardest thing I've ever had to do and I know I'll never do it again.เอเดรียน ที่รัก การกล่าวคำอำลาคุณ... เป็นสิ่งที่ยากที่สุดที่ผมเคยทำมา ..และผมรู้ผมจะไม่ให้มันเกิดขึ้นอีก Nights in Rodanthe (2008)
Next, and finally, your valedictorian...ต่อไป และท้ายสุด ตัวแทนกล่าวคำสุนทพจน์ของเรา I Love You, Beth Cooper (2009)
And when it does, we're only going to have time to say...และถ้ามันเกิดขึ้น พวกเราก็ต้องกล่าวคำว่า... Dead Like Me: Life After Death (2009)
I don't know, people change. Yes.ผมแค่อยากมากล่าวคำต้อนรับคุณ... Negro Y Azul (2009)
I would like to propose a toast.ผมอย่างจะกล่าวคำอวยพรซักหน่อย Rose's Turn (2009)
I bid you all the most respectful farewellข้าขอกล่าวคำอำลาด้วยความเคารพอย่างสุดซึ้ง Hostage Crisis (2009)
¶¶ To say good-bye ¶¶# และกล่าวคำลา # Pilot (2009)
This grudge-match thing, it doesn't seem like you.และลูกของเธอ อลิซซาเบทกล่าวคำปฎิญานไว้ว่าจะไม่แต่งงานกับชายไหน เธอแต่งงานกับประเทศของเธอเอง The Goodbye Gossip Girl (2009)
Speech usually clocks in about 90 minutes.กล่าวคำปราศัย ใช้เวลาประมาณ 90 นาที Chapter Twelve 'An Invisible Thread' (2009)
You weren't going to say goodbye to your dongseng?พี่จะไม่กล่าวคำอำลากับน้องสาวคนนี้เลยหรอคะ? Episode #1.22 (2009)
Honestly, I'm really bad at saying goodbye.ฉันมักจะอ่อนแอเวลาที่ต้องกล่าวคำอำลา Episode #1.22 (2009)
My father Couldn't stand eulogies.พ่อผมไม่ชอบการยืนกล่าวคำสรรเสริญ Lost: The Story of the Oceanic 6 (2009)
I apologized.ผมกล่าวคำขอโทษ The Plain in the Prodigy (2009)
"as a contender to deliver this year's toastให้เป็นผู้กล่าวคำสดุดีในปีนี้ Enough About Eve (2009)
But i'm giving this toast tomorrow night,แต่หนูจะขึ้นกล่าวคำอวยพรคืนพรุ่งนี้ Enough About Eve (2009)
Of course we'd still love to have you give the toast.แน่นอนครับเรายังยินดีให้คุณขึ้นกล่าวคำอวยพร Enough About Eve (2009)
Letting you give the freshman toast,การให้คุณขึ้นกล่าวคำอวยพร Enough About Eve (2009)
Still think she's giving the toast?ยังคิดว่าเธอได้ขึ้นกล่าวคำอวยพรอยู่ล่ะคะ? Enough About Eve (2009)
And the toast? oh, a deal's a deal. it's all yours.และการกล่าวคำอวยพร ... Enough About Eve (2009)
Oh, you're not giving the toast,โอ้ เธอจะไม่ได้กล่าวคำอวยพรไง Enough About Eve (2009)
I am, and there's nothing you can do about it.ฉันจะได้กล่าวคำอวยพร และเธอก็ทำอะไรฉันไม่ได้หรอก Enough About Eve (2009)
Probably getting ready for her toast. keep up, bambi. blair's not giving the toast.เธอคงกำลังเตรียมตัวกล่าวคำอวยพร ยอมแพ้เถอะ แบลร์ไม่ได้กล่าวอวยพรหรอก Enough About Eve (2009)
You know, and I don't want you to apologize.คุณรู้มั้ย ฉันไม่ต้องการ ให้คุณกล่าวคำขอโทษ The Gift (2009)
Say your good-byes, have a nice farewell dinner?กล่าวคำลา จัดเลี้ยงอาหารค่ำร่ำลา The Gift (2009)
They can tell you they're sorry for your lossพวกเขาสามารถกล่าวคำว่าเสียใจ ให้กับคนที่สูญเสียได้ Chapter Two 'Ink' (2009)
- um, i know that i should be thankful,อ้า หนูรู้่ว่าหนูควรจะ กล่าวคำขอบคุณ Chapter Ten 'Thanksgiving' (2009)
if someone wanted proof That judge Mary Gallagher had a sense of humor, All they needed to do was watch her pronounce sentence.ถ้าบางคนต้องการพิสูจน์ว่าผู้พิพากษาแมรี่ กัลลาเกอร์ มีอารมณ์ขันล่ะก็ ที่เขาต้องทำคือ ดูเธอกล่าวคำตัดสินลงโทษ The Coffee Cup (2009)
I have come to say goodbye.ข้ามาเพื่อกล่าวคำอำลา The Witch's Quickening (2009)
Do you remember how many times you said you loved me?คุณจำได้ไหมคุณบอกฉันกี่ครั้ง คุณกล่าวคำว่ารักให้ฉัน Watchmen (2009)
Since miss Taylor was there for the original dedication, it's only fitting that we have her do the honors today.คุณเทรเลอร์อยู่ที่นั่น ตอนพิธีกล่าวคำอุทิศครั้งแรก มันช่างเหมาะเจาะที่พวกเราได้เธอ ให้เกียรติมาร่วมงานวันนี้ Knowing (2009)
Until the day we meet againในวันนี้เรากล่าวคำอำลา จนกว่าจะพบกันอีก Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
Until the day we meet againในวันนี้เรากล่าวคำอำลา จนกว่าจะพบกันอีก Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
Say the goodbyes, alright?กล่าวคำอำลา นะ? ตรงนี้เลย The Blind Side (2009)
He would never commit such lies To the record.เขาไม่มีวันกล่าวคำโกหกเช่นที่บันทึกนั่น Duchess of Mandalore (2010)
Allow me to offer A most sincere apology On behalfขอให้ข้าได้กล่าวคำขอโทษอย่างจริงใจ ในนามของสาธารณรัฐทั้งหมด Duchess of Mandalore (2010)
To say goodbye to alison dilaurentis.เพื่อกล่าวคำอำลาแก่อลิสัน ดิลอเลนทิส Pilot (2010)
Okay, excuse me, I'm sorry, this is typically where you would, uh, say "thank you" for saving your life.โอเค ผมขอโทษนะ ผมว่า ณ เวลานี้เป็นโอกาส ที่นายควรจะ กล่าวคำว่า "ขอบคุณ" ที่ช่วยชีวิตนายเอาไว้ Pilot (2010)
- And torch the container. - And the eulogy, Dexter.และเผาตู้คอนเทนเนอร์ และการกล่าวคำอำลา.. My Bad (2010)
I'd like to offer a personal thank youผมอยากจะพูดกล่าวคำขอบคุณ เป็นการส่วนตัว Miss Mystic Falls (2010)
♪ Every time ♪ ♪ We say good-bye ♪# ทุกๆครั้ง... # # ที่เรากล่าวคำร่ำลา # Duets (2010)
♪ We say good-bye ♪# เรากล่าวคำร่ำลา # Duets (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การกล่าวคำหมิ่นประมาท[n. exp.] (kān klāo kham minpramāt) EN: slander   
กล่าวคำปราศรัย[v. exp.] (klāo khamprāsai) EN: deliver a speech ; make a speech   FR: prononcer un discours ; faire une déclaration
กล่าวคำตัดสิน[v. exp.] (klāo kham tatsin) EN: pronounce a judgement   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gag[VI] พูดตลก, See also: กล่าวคำคม, เล่นลิ้น
harangue[VI] กล่าวคำปราศรัยที่ยื่ดยาดและรุนแรง
object[VT] กล่าวคำคัดค้าน, Syn. reject, oppose, Ant. accept, admit
orator[N] ผู้กล่าวคำปราศรัย, See also: นักปราศรัย, Syn. public speaker, rhetorician
platform[N] แท่น, See also: เวทีสำหรับกล่าวคำปราศรัย, เวที, ยกพื้น, Syn. dais, pulpit
public speaking[N] การกล่าวคำปราศรัย
rostrum[N] ยกพื้นสำหรับกล่าวคำปราศรัย, See also: แท่นหรือเวที, Syn. platform, stage
salutatorian[N] นักศึกษา (ที่มีคะแนนยอดเยี่ยม) กล่าวคำต้อนรับ
speechmaker[N] ผู้กล่าวคำปราศัย, See also: ผู้กล่าวสุนทรพจน์, Syn. speaker, talker
stroke[N] คำชมเชย, See also: การกล่าวคำชมเชย, การให้กำลังใจ, Syn. encouragement, compliment
swear in[PHRV] กล่าวคำปฏิญาณเพื่อรับตำแหน่งหน้าที่, See also: สาบานตนเข้ารับตำแหน่ง
talk[VT] พูดคุย, See also: สนทนา, เจรจา, กล่าวคำ, Syn. discuss, speak, chat
talk[VI] พูดคุย, See also: สนทนา, เจรจา, กล่าวคำ, Syn. discuss, speak, chat
tut[VI] กล่าวคำอุทานแสดงความไม่พอใจ
utterer[N] การเปล่งเสียง, See also: การกล่าวคำพูด, การพูด
valedictorian[N] ผู้แทนผู้เรียนที่กล่าวสุนทรพจน์ในวันรับประกาศนียบัตร, See also: ตัวแทนนักเรียนหรือนักศึกษาที่กล่าวคำอำลา
witness[VT] กล่าวคำสาบานตน (ทางคริสต์ศาสนา)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
darn(ดาร์น) {darned,darning,darns} vt. ชุน (ผ้า,ถุงเท้า) ,สาปแช่ง,กล่าวคำสบถ,ดูdamn n. บริเวณที่ชุน,การชุน,ความสนใจ -Id. (give a darn สนใจ)
falsify(ฟอล'ซิไฟ) {falsified,falsifying,falsifies} vt. ทำให้ไม่ถูกต้อง,ปลอมแปลง,พิสูจน์ให้เห็นว่าผิดหรือปลอม,เป็นตัวแทนเก๊. vi. กล่าวคำเท็จ, See also: falsifiable adv. falsification n. falsifier n., Syn. misrepresent
keynote(คี'โนท) n. เสียงหลักของทำนองเพลงประเด็นสำคัญของคำปราศรัย ความคิด การกระทำหรืออื่น ๆ vt. กล่าวคำปราศรัยที่สำคัญ, Syn. theme,essence,gist,core
orate(โอเรท',ออเรท',ออ'เรท) vi.,vt. กล่าวคำปราศรัย,กล่าวคำโวหาร,แสดงสุนทรพจน์
orator(ออ'ระเทอะ) n. ผู้กล่าวคำปราศรัย,นักโต้วาที,โจทก์,ผู้ร้องเรียน, Syn. discourser
panegyrist(แพนนิเจอ'ริสทฺ) n. ผู้กล่าวคำสรรเสริญ
perorate(เพอ'ระเรท) vi. พูดเสียยืดยาว,กล่าวคำปราศรัย,กล่าวคำสรุป., See also: perorator n.
platform(แพลท'ฟอร์ม) n. แท่น,ชานชลาสถานี,เวทีสำหรับกล่าวคำปราศัย,ยกพื้น,ดาดฟ้า,แท่นยิง,แท่นปืนใหญ่,นโยบายของพรรคการเมือง,คำแถลงการณ์,การปราศรัยต่อมวลชน,การแสดงปาฐกถา
public-speakingn. การแสดงปาฐกถา,การกล่าวคำปราศรัย,การพูดในที่ชุมนุมชน
reprove(รีพรูฟว') vt.,vi. กล่าวคำตำหนิ,ตำหนิ,ติเตียน,กล่าวหา,ต่อว่า,ดุ,ประณาม,แสดงความไม่เห็นด้วย, See also: reprover n., Syn. censure ###A. praise
salutatory(ซะลู'ทะทอรี) adj. เกี่ยวกับ salutation (ดู) n. การกล่าวคำต้อนรับ,การปราศรัยที่เป็นการต้อนรับ., See also: salutatorily adv., Syn. oration
speechmaker(สพีช'เมคเคอะ) n. ผู้กล่าวคำปราศรัย,ผู้สาธยาย, See also: speechmaking n.
swear(สแวร์) {swore,sworn,swearing,swears} vi.,vt. สาบาน,ปฎิญาณ,กล่าวคำปฎิญาณ,ให้คำปฎิญาณ,สบถ,สาปแช่ง,กล่าวคำสาปแช่ง, swear by กล่าวคำปฎิญาณเข้ารับตำแหน่ง, swear off ตัดสินใจเลิก (โดยเฉพาะของมึนเมา) swear out ทำให้ศาลออกหมายศาลโดยการกล่าวหาภายใต้การปฎิญาณตน- s
thou(เธา) pron. ท่าน,คุณ,เธอ. vt. กล่าวคำทักทายว่า"คุณ". vi. ใช้คำว่า"thou"ในการสนทนา
utter(อัท'เทอะ) vt. เปล่งเสียง,ออกเสียง,พูด,กล่าวคำพูด,เล่า,ทำให้รู้กันทั่ว,ทำให้หมุนเวียน,ขับออก,อาเจียน. adj. สมบูรณ์,ทั้งหมด,เด็ดขาด,ไม่มีเงื่อนไข., See also: utterable adj. utterer n. utterness n., Syn. express
utterance(อัท'เทอะเรินซฺ) n. เสียงเปล่ง,คำพูด,สิ่งที่เปล่งออก,การเปล่งเสียง,การพูด,การกล่าวคำพูด,การร้อง,เสียงร้อง,ฝีปาก,คารม,ความเต็มที่,ระดับสูงสุด,ความตาย, Syn. expression,talk,speech,words,pronouncement
valedictory(แวลลิดิค'ทะรี) adj. กล่าวคำอำลา,เกี่ยวกับคำอำลา n. การกล่าวคำอำลา,การปราศรัยอำลาในพิธีรับประกาศนียบัตรหรือปริญญา

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
เกรียน (n ) เกรียน ในสมัยก่อนหมายถึงเด็กนักเรียนที่เรียนอยู่ในชั้น ประถม ถึง มัธยม แต่ในปัจจุบัน การกล่าวคำว่าเกรียนหมายถึง ผู้ใช้ อารมณ์ในการตัดสินปัญหา มากกว่าที่จะใช้ เหตุและผล ขาดความยั้งคิด และทำตัวเดือดร้อนให้แก่คนรอบข้าง มักพบได้ใน เด็ก ประถม ขึ้นไป

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
申し訳ない[もうしわけない, moushiwakenai] การกล่าวคำขอโทษ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
発言[はつげん, hatsugen] Thai: การกล่าวคำพูดออกมา

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top