Search result for

* ชั่วโมง**

(92 entries)
(0.6008 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ชั่วโมง*, - ชั่วโมง*-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตลอด 24 ชั่วโมง[ADV] round the clock, Syn. ทั้งวันทั้งคืน, Example: แผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาลเปิดตลอด 24 ชั่วโมง, Thai definition: ช่วงระยะเวลาต่อเนื่องกันตลอดวันตลอดคืน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ชั่วนาฬิกาน. ช่วงระยะเวลา ๖๐ นาที, ชั่วโมง ก็เรียก.
เดินทางก. ไปสู่ที่ใดที่หนึ่งที่ไกลออกไป เช่น เขาใช้เวลาเดินทางจากบ้านไปที่ทำงานประมาณ ๒ ชั่วโมง.
เดือนจันทรคติ(-จันทฺระคะติ) น. เดือนที่กำหนดโดยถือเอาดวงจันทร์เดินรอบโลกเป็นเกณฑ์ โดยนับจากวันขึ้น ๑ ค่ำไปถึงวันเดือนดับถัดไป มีระยะเวลาประมาณ ๒๙ วัน ๑๒ ชั่วโมง ๔๔ นาที เรียกชื่อตามลำดับจากเดือนอ้าย เดือนยี่ เดือนสาม เรื่อยไปจนถึงเดือนสิบสอง.
เต็มเหยียดที่ติดต่อกันไปโดยไม่หยุดพัก เช่น สอน ๓ ชั่วโมงเต็มเหยียด.
ทุ่มน. วิธีนับเวลาตามประเพณีสำหรับ ๖ ชั่วโมงแรกของกลางคืน ตั้งแต่ ๑๙ นาฬิกา ถึง ๒๔ นาฬิกา เรียกว่า ๑ ทุ่ม ถึง ๖ ทุ่ม, แต่ ๖ ทุ่ม นิยมเรียกว่า สองยาม, (โบ) วิธีนับเวลาตามประเพณีสำหรับกลางคืน ตั้งแต่ ๑๙ นาฬิกา ถึง ๖ นาฬิกาของอีกวันหนึ่ง.
นาฬิกาช่วงเวลาคิดตามชั่วโมง เช่น ๑ ชั่วนาฬิกา = ๑ ชั่วโมง, ใช้เป็นมาตราบอกเวลา เช่น ๑ นาฬิกา ๒ นาฬิกา ... ๒๔ นาฬิกา, เขียนย่อเป็น น.
ปฐมยาม(ปะถมมะ-) น. ยามต้น, ในบาลีแบ่งคืนออกเป็น ๓ ยาม กำหนดยามละ ๔ ชั่วโมง เรียกว่า ปฐมยาม มัชฌิมยาม และปัจฉิมยาม ปฐมยามกำหนดเวลาตั้งแต่ย่ำค่ำ หรือ ๑๘ นาฬิกา ถึง ๔ ทุ่ม หรือ ๒๒ นาฬิกา.
ปัจฉิมยาม(ปัดฉิมมะ-) น. ยามหลัง, ยามสุดท้าย, ในบาลีแบ่งคืนออกเป็น ๓ ยาม กำหนดยามละ ๔ ชั่วโมง เรียกว่า ปฐมยาม มัชฌิมยาม และปัจฉิมยาม ปัจฉิมยามกำหนดเวลาตั้งแต่ตี ๒ หรือ ๒ นาฬิกา ถึงย่ำรุ่ง หรือ ๖ นาฬิกา.
ปีสุริยคติน. ช่วงเวลาที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ครบ ๑ รอบ, เท่ากับ ๓๖๕ วัน ๕ ชั่วโมง ๕๑ นาที ๔๐.๕ วินาที แบ่งเป็น ๑๒ เดือน.
มหุรดีน. ครู่, ขณะ, ชั่วโมง.
มัชฌิมยามน. ยามกลาง, ในบาลีแบ่งคืนเป็น ๓ ยาม กำหนดยามละ ๔ ชั่วโมง เรียกว่า ปฐมยาม มัชฌิมยาม ปัจฉิมยาม มัชฌิมยาม กำหนดเวลาตั้งแต่ ๔ ทุ่ม หรือ ๒๒ นาฬิกา ถึงตี ๒ หรือ ๒ นาฬิกา.
ยาม, ยาม-(ยาม, ยามะ-) น. ชื่อส่วนแห่งวัน ยามหนึ่งมี ๓ ชั่วโมง รวมวันหนึ่งมี ๘ ยาม
ยาม, ยาม-ในบาลีแบ่งกลางคืนเป็น ๓ ยาม ยามหนึ่งมี ๔ ชั่วโมง เรียกว่า ปฐมยาม มัชฌิมยาม และปัจฉิมยาม
เร่งด่วนว. รวดเร็วมาก, รวดเร็วยิ่ง, เช่น งานนี้ต้องทำอย่างเร่งด่วนให้เสร็จภายใน ๑๒ ชั่วโมง ย้ายเร่งด่วนภายใน ๒๔ ชั่วโมง.
วัน ๑น. ระยะเวลา ๒๔ ชั่วโมง ตั้งแต่ยํ่ารุ่งถึงยํ่ารุ่ง หรือตั้งแต่เที่ยงคืนถึงเที่ยงคืน เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษาหยุดราชการ ๑ วัน, ระยะเวลา ๑๒ ชั่วโมง ตั้งแต่ย่ำรุ่งถึงย่ำค่ำ เรียกว่า กลางวัน, มักเรียกสั้น ๆ ว่า วัน, ระยะเวลา ๑๒ ชั่วโมง ตั้งแต่ย่ำค่ำถึงย่ำรุ่ง เรียกว่า กลางคืน, มักเรียกสั้น ๆ ว่า คืน, เช่น เขาไปสัมมนาที่พัทยา ๒ วัน ๑ คืน, ช่วงเวลากลางวัน เช่น เช้าขึ้นมาก็รีบไปทำงานทุกวัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
twenty-four hours clauseข้อกำหนด ๒๔ ชั่วโมง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Very high radiation areaบริเวณรังสีสูงมาก, บริเวณที่มีการแผ่รังสีปริมาณสูงมากซึ่งอาจทำให้ผู้ที่เข้าไปปฏิบัติงานในบริเวณนั้นที่ระยะห่าง 1 เมตร จากต้นกำเนิดรังสี หรือ พื้นผิวที่รังสีทะลุผ่านได้รับปริมาณรังสีดูดกลืนเกิน 5 เกรย์ ในเวลา 1 ชั่วโมง การรับรังสีปริมาณสูงมากมักจะวัดในหน่วยของปริมาณรังสีดูดกลืน เนื่องจากให้ค่าการวัดที่แม่นยำกว่าการวัดปริมาณรังสีสมมูล
[นิวเคลียร์]
High radiation areaบริเวณรังสีสูง, บริเวณที่มีการแผ่รังสีปริมาณสูงซึ่งอาจทำให้ผู้ที่เข้าไปปฏิบัติงานในบริเวณนั้นที่ระยะห่าง 30 เซนติเมตรจากต้นกำเนิดรังสี หรือ พื้นผิวที่รังสีทะลุผ่านได้รับปริมาณรังสีสมมูลเกิน 1 มิลลิซีเวิร์ต ในเวลา 1 ชั่วโมง [นิวเคลียร์]
International Labor Organizationองค์การแรงงานระหว่างประเทศ มีสถานะเป็นทบวงการชำนัญพิเศษ ตั้งอยู่ที่นครเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์ มีหน้าที่ส่งเสริมปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ของผู้ใช้แรงงาน โดยการตั้งมาตรฐานในด้านค่าจ้าง ชั่วโมงการทำงาน เงื่อนไขการว่าจ้าง และการประกันสังคม [การทูต]
International Labor Organizationคือองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 เมษายน ปีค.ศ.1919 วัตถุประสงค์สำคัญขององค์การคือ การมีส่วนเกื้อกูลให้มีสันติภาพอันถาวร ด้วยการส่งเสริมให้มีความยุติธรรมในสังคม โดยต้องการให้ทุกประเทศปฏิบัติการปรับปรุงสภาวะแรงงาน ส่งเสริมมาตรฐานการครองชีพ พร้อมทั้งส่งเสริมเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสังคมให้ดีขึ้นการที่จะให้บรรลุ ตามวัตถุประสงค์เหล่านี้ องค์การแรงงานระหว่างประเทศจะจัดให้มีการประชุมเป็นประจำ ระหว่างฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายแรงงาน และฝ่ายจัดการ เพื่อเสนอแนะและจัดให้มีมาตรฐานระหว่างประเทศ ร่วมกันจัดร่างสัญญาแรงงานระหว่างประเทศเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ เช่น ค่าแรง ชั่วโมงทำงาน อายุการทำงาน เงื่อนไขการทำงานสำหรับคนงานในระดับต่าง ๆ ค่าชดเชยสำหรับคนงาน การประกันสังคม การหยุดพักร้อนโดยให้รับเงินเดือน ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม บริการต่าง ๆ ในหน้าที่การงาน การตรวจแรงงาน เสรีภาพในการคบหาสมาคมกัน และอื่น ๆ นอกจากนั้น องค์การยังได้ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการอย่างกว้างขวางแก่รัฐบาลของประเทศ สมาชิก รวมทั้งจัดพิมพ์เผยแพร่สิ่งพิมพ์หรือเอกสารรายคาบ เรื่องค้นคว้าและรายงานต่าง ๆ เกี่ยวกับปัญหาสังคม อุตสาหกรรม และแรงงานILO ปฏิบัติงานผ่านองค์กรต่าง ๆ โดยองค์กรสำคัญที่สุดภายในองค์การแรงงานระหว่างประเทศได้แก่ ที่ประชุมใหญ่ (General Conference) ซึ่งประชุมกันเป็นประจำทุกปี ประกอบด้วยคณะผู้แทนแห่งชาติ ในจำนวนนี้มีผู้แทนจากฝ่ายรัฐบาล 2 คน ผู้แทนฝ่ายจัดการ 1 คน และผู้แทนฝ่ายแรงงานอีก 1 คน หน้าที่สำคัญคือจัดวางมาตรฐานทางสังคมระหว่างประเทศขึ้นในรูปของอนุสัญญา องค์กรภายในองค์การอีกส่วนหนึ่งคือคณะผู้ว่าการ (Governing Body) จะประกอบด้วย สมาชิก 40 คน ในจำนวนนี้ 20 คน จะเป็นตัวแทนของฝ่ายรัฐบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 10 คน จากจำนวนนี้จะได้แก่ ตัวแทนจากประเทศอุตสาหกรรมใหญ่ ๆ ส่วนตัวแทนของฝ่ายจัดการ (หรือนายจ้าง) จะมีจำนวน 10 คน และอีก 10 คนเป็นตัวแทนของฝ่ายแรงงาน คณะผู้ว่าการนี้จะทำหน้าที่ควบคุมดูแลงานของคณะกรรมาธิการ และคณะกรรมการขององค์การ คือสำนักแรงงานระหว่างประเทศจะมีหน้าที่รวบรวมเผยแพร่ข้อสนเทศ ช่วยเหลือรัฐบาลของประเทศสมาชิกที่ขอร้องให้ช่วยร่างกฎหมายตามที่ได้มีมติ ตกลงในที่ประชุมใหญ่ นอกจากนี้ ยังรับดำเนินการสอบสวนเรื่องต่าง ๆ เป็นพิเศษ รวมทั้งออกสิ่งพิมพ์เผยแพร่องค์การแรงงานระหว่างประเทศมีสำนักงานใหญ่ตั้ง อยู่ ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ [การทูต]
United Nations Emergency Forceกองกำลังฉุกเฉินของสหประชาชาติ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน ค.ศ. 1956 สมัชชาแห่งสหประชาชาติได้ขอรัองให้เลขาธิการสหประชาชาติเสนอแผนการภายใน 48 ชั่วโมง เพื่อจัดตั้งกองกำลังระหว่างชาติของสหประชาชาติ โดยได้รับอนุมัติจากชาติที่เกี่ยวข้อง ให้ทำหน้าที่ยุติและควบคุมดูแลการหยุดรบในประเทศอียิปต์ วันรุ่งขึ้น คือ วันที่ 5 พฤศจิกายน สมัชชาก็ได้ลงมติให้จัดตั้งกองบัญชาการแห่งสหประชาชาติขึ้นปรากฏว่า ผู้แทนของสหภาพโซเวียตได้กล่าวอ้างว่า การจัดตั้งกองกำลังดังกล่าวเป็นการกระทำที่ละเมิดกฎบัตรสหประชาชาติ โดยยกบทที่ 7 ของกฎบัตรขึ้นมาอ้างว่า คณะมนตรีความมั่นคงองค์กรเดียวเท่านั้น ที่กฎบัตรให้อำนาจจัดตั้งกองกำลังระหว่างชาติได้ ด้วยเหตุนี้ สหภาพโซเวียตและอีกบางประเทศจึงแถลงว่า จะไม่ยอมมีส่วนร่วมในการออกเงินค่าใช้จ่ายสำหรับกองกำลังดังกล่าวโดยเด็ดขาด พึงสังเกตว่า การที่สหภาพโซเวียตอ้างยืนยันว่า คณะมนตรีความมั่นคงเท่านั้นที่กฎบัตรสหประชาชาติให้อำนาจตั้งกองกำลังสห ประชาชาติได้ ก็เพราะหากยินยอมตามข้ออ้างของสหภาพโซเวียตดังกล่าว จะไม่มีทางจัดตั้งกองกำลังขึ้นได้เลย เพราะสหภาพโซเวียตจะใช้สิทธิยับยั้ง (Veto) ในคณะมนตรีความมั่นคงอย่างไม่ต้องสงสัย [การทูต]
kilowatt-hourกิโลวัตต์-ชั่วโมง, หน่วยวัดความสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า เรียกโดยทั่วไปว่าหน่วย(unit)  ใช้สัญลักษณ์  kW-hr  1  kW-hr คือกำลังไฟฟ้า 1 กิโลวัตต์ที่ใช้ในเวลา 1 ชั่วโมง เช่น เตารีดไฟฟ้า ขนาด 2 กิโลวัตต์ใช้เวลา 3 ชั่วโมง จะสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า 6 กิโลวัตต์-ชั่วโมง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Dorota, can you believe that in just three short hours,โดโรต้า เธอเชื่อมั๊ย อีก 3 ชั่วโมงข้างหน้านี้ New Haven Can Wait (2008)
You have six hours to get a thousand signaturesคุณมีเวลา 6 ชั่วโมงที่จะได้ หนึ่งพันลายเซ็นนะ Chuck in Real Life (2008)
Planet fall estimated in three hours.จะตกลงสู่ดาวภายใน 3 ชั่วโมง Dead Space: Downfall (2008)
The bowel's been dead for six hours.ช่องท้องตายมาแล้วกว่า 6 ชั่วโมง Not Cancer (2008)
Here's four.ที่นี่ 4 ชั่วโมง Not Cancer (2008)
You got one.คุณมี 1 ชั่วโมง Adverse Events (2008)
The thing is two hours over already, and that's the third time we passed that colonial with the cross burning out front.จนกระทั่งมันเคลื่อนไปทั่ว มันใช้เวลา 2 ชั่วโมง และมันเป็นครั้งที่ 3 ที่เราขับผ่านหมู่บ้านและเตาเผาขยะ Birthmarks (2008)
Compulsively showing up four hours late, ignoring discipline, ignoring rules.การชอบบังคับแสดงให้เห็น\ จากที่เลื่อนกำหนดการ 4 ชั่วโมงโดยไม่สนใจระเบียบ Birthmarks (2008)
According to Dr. Hadley, the patient took the drugs about five hours before the seizure, so...จากที่หมอแฮดลีย์บอก คนไข้เล่นยา 5 ชั่วโมงก่อนชัก.. Lucky Thirteen (2008)
Nine hours is a lot of time to be out for a mini stroke.9 ชั่วโมงเป็นเวลาที่มากพอจะหายจากสโตรกเล็กๆ Joy (2008)
It would've been nice to have more than an hour or two to solve this thing hemachromatosis?มันอาจจะดีก็ได้ มีเวลา 1-2 ชั่วโมงเพื่อจะค้นหาสาเหตุ เหล็กมากเกินไป Joy (2008)
And you spending two hours wiping noses will annoy House.และคุณใช้เวลา 2 ชั่วโมงเช็ดจมูก เพื่อจะกวนเฮาส์ Emancipation (2008)
I spend 40 hours a week with a goddamn power tool in my hand.ฉันใช้เวลาทำงาน 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์กับ อำนาจห่านั่นในกำมือ Pilot (2008)
I'm in my home 20 hours a day, and I have...ฉันอยู่ในบ้านตัวเอง 20 ชั่วโมงต่อวัน และฉัน... And How Does That Make You Kill? (2008)
Your appointment is not for another three hours.ยังไม่ใช่เวลานัดของคุณจนกว่าอีก 3 ชั่วโมงค่ะ And How Does That Make You Kill? (2008)
The victims are dying in 24 hours.ผู้เสียชีวิตตายภายในเวลา 24 ชั่วโมงThe Mark of Nimueh (2008)
We have two hours to find a way to kill that thing.เราเหลือเวลาแค่ 2 ชั่วโมงในการหาวิธีฆ่าไอ้ตัวนั้น Lancelot (2008)
Which starts in less than an hour.ซึ่งกำลังจะเริ่มในอีกไม่ถึง 1 ชั่วโมง Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
We will be working 2 shifts, 24 hours a day. You can't postpone your return.เราต้องทำงานสองกะ 24 ชั่วโมง นายเลื่อนไม่ได้หรอก Beethoven Virus (2008)
- 1 hours ago - It's me.- 1 ชั่วโมงก่อนหน้านี้ - ชั้นเองนะ นายอยู่ไหนน่ะ? My Sassy Girl (2008)
I'll give you an hour!ฉันจะให้เวลา 1 ชั่วโมงMy Sassy Girl (2008)
Be sure to arrive to the hospital 4 hours for For the preparation, thank you.คุณต้องมาถึงโรงพยาบาลก่อน 4 ชั่วโมงเพื่อ เพื่อเตรียมพร้อม ขอบคุณ The Eye (2008)
12:10 am.ให้มาถึงโรงพยาบาลก่อน 4 ชั่วโมงเพื่อเตรียมการ ขอบคุณ The Eye (2008)
Ana was always alone.ใช้เลา 15 ชั่วโมงถ้าขับรถไป The Eye (2008)
Stay back. I'm gonna break the window.เกือบ ชั่วโมงแล้ว The Eye (2008)
My father waited 4 hours for my brother to get here from Boger City.พ่อฉันรออยู่ 4 ชั่วโมง เพื่อให้น้องชายฉัน เดินทางจากเมืองโบเกอร์มาที่นี่ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
I was in the water for 32 hours.ฉันอยู่ในน้ำ 32 ชั่วโมง The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Whatever you're doing to your... victims, rejuvenates you.ไม่ว่า คุณได้ทำอะไรกับเหยื่อ ลงไป ทำให้คุณ เด็กลง แต่แค่ 24 ชั่วโมง Superhero Movie (2008)
You'll find a cure. You've got at least 48 hours!เดี๋ยวนายก็หาทางรักษาได้น่า นายยังมีเวลาอีกอย่างน้อย 48 ชั่วโมง Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
And in less than eight hours, we're gonna be in Amsterdam.และอย่างน้อยอีก 8 ชั่วโมง เราก็จะอยู่ในอัมสเตอร์ดัมกัน Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Well, the car will be here in an hour.รถจะมาถึงในอีก หนึ่ง ชั่วโมง Shutter (2008)
Sir, my orders are to keep this road sealed off for the next 24 hours.คุณครับผมได้รับคำสั่งใ้ห้ปิดถนนนี้ 24 ชั่วโมง Day of the Dead (2008)
They were supposed to be here three hours ago.พวกนั้นน่าจะเสร็จไป 3 ชั่วโมงได้แล้วนะ Day of the Dead (2008)
That's, like, 12 hours!นั้นมันอีกตั้ง 12 ชั่วโมงนะ! Day of the Dead (2008)
It was designed to paralyze enemy troops by shutting down their neural system for six to seven hours.ทำให้ทหารข้าศึกเป็นอัมพาต โดยทำลายระบบปรกติของร่างกาย ใช้เวลา 6-7 ชั่วโมง Day of the Dead (2008)
The girl's name is Millie Harris.ขึ้นเครื่องไปโรมเมื่อ 16 ชั่วโมงที่แล้ว Jumper (2008)
- What did they say to you?- ก็ถามอะไรบ้างน่ะ - ตั้ง 8 ชั่วโมงนะ\ Jumper (2008)
In here, bruises, cuts, breaks heal in hours, not days.แผลต่างๆจะหายภายใน 1 ชั่วโมง ไม่ได้เป็นวันๆ Wanted (2008)
Well, according to public records, the owner of the estate's name is Stuart Tuxhorn, and he's a CEO of a company called Spectroleum.จากข้อมูลทั่วไป/N ชื่อเจ้าของอาคารคือ สจ๊วต ทักซ์ฮอร์น และเขาเป็นซีอีโอของบริษัทสเป็คโทรเลียม ไฮโซขนาดนั้นคงต้องมีรปภคุ้มกัน.ตลอด 24 ชั่วโมงแหง Breaking and Entering (2008)
You have 12 hours to leave Jordan.คุณมีเวลา 12 ชั่วโมง เพื่อออกจากจอร์แดน Body of Lies (2008)
And I have less than 24 hours now.เขาบอกให้ฉันกลับภายใน 24 ชั่วโมง The Ramen Girl (2008)
1,784 pages times four minutes a page is 7, 136 minutes, which equals 118.9333 hours, which comes to 4.955 days.1784 หน้า คูณ 4 นาที จะได้ 7136 นาที ซึ่งเท่ากับ 118.9333 ชั่วโมง New York, I Love You (2008)
His mother only lives an hour away, but he won't allow her to go to the games.แม่เขาอาศัยอยู่ห่างออกไป ชั่วโมงนึงจากนี่ แต่เขาจะไม่ยอมให้แม่เขา ไปที่เกมการแข่งขันแน่ The Love Guru (2008)
Sometimes we would wake up a couple hours later, and it'd be like we were the only two people in the world.บางครั้งเราจะตื่นมาพร้อมกัน ใน 2 ชั่วโมงต่อมา และมันเหมือน มีเราแค่สองคนในโลกใบนี้ The Love Guru (2008)
-The last chopper's leaving in an hour.ฮอฯลำสุดท้ายจะออกจากที่นี่ในอีก 1 ชั่วโมง แฟรงค์,ได้โปรด... 24: Redemption (2008)
- We got a couple hours to go.-เหลืออีก 2-3 ชั่วโมงกว่าจะถึง Marley & Me (2008)
Another time, my son had colic and this guy sat up all night, didn't move... just stayed right there for nine hours just keeping an eye on Conor.มีอีกครั้ง ลูกผมเสียดท้องร้องไม่หยุด หมอนี่มันก็ไปนั่งเฝ้าทั้งคืน ไม่ยอมขยับไปไหน นั่งอยู่ตรงนั้นอยู่ 9 ชั่วโมง คอยจับตามองที่คอเนอร์ Marley & Me (2008)
I'm sorry, but our policy is that we don't dispatch units on missing child cases for 24 hours;ผมขอโทษด้วยทางเราไม่มีนโยบายอย่างนั้น ทางเราไม่มีรายงานกรณีเด็กหายมา 24 ชั่วโมงแล้ว Changeling (2008)
I couldn't file a report for 24 hours, and I thought that maybe that was a;พวกเขาไม่ยอมให้ฉันแจ้งความ จนกว่าจะครบ 24 ชั่วโมง และฉันคิดว่า มันน่าจะ... บางที มันอาจจะ Changeling (2008)
"You have two hours to collect your belongings and leave the premises."คุณมีเวลา 2 ชั่วโมง ที่จะเก็บข้าวของย้ายออกจากที่นี่ The House Bunny (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่องข่าว 24 ชั่วโมง[n. exp.] (chǿng khāo yīsip-sī chūamōng) FR: chaîne d'information continue [f] ; chaîne d'information en continu [f]
หลับ 8 ชั่วโมง[xp] (lap paēt chūamōng) EN: sleep 8 hours   FR: dormir 8 heures
ตลอด 24 ชั่วโมง[adv.] (taløt yīsip-sī chūamōng) EN: round the clock   FR: vingt-quatre heures par jour ; non-stop ; 24 heures sur 24

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
day and night[IDM] ตลอดเวลา, See also: ตลอด 24 ชั่วโมง
day[N] วัน, See also: 24 ชั่วโมง, เวลาหนึ่งวัน, Syn. from dawn to dusk
night and day[IDM] ตลอดเวลา, See also: ตลอด 24 ชั่วโมง
lesson[N] บทเรียน, See also: ชั้นเรียน, ชั่วโมงเรียน
pollen count[N] การตรวจนับจำนวนละอองเกสรในช่วง 24 ชั่วโมง
quarter-hour[N] 1/4 ชั่วโมง, See also: 15 นาที

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
burn inระยะทดลอง <คำแปล>กระบวนการที่ใช้ในระหว่างการทดลองอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เพื่อให้แน่ใจว่า สามารถใช้การได้ดีจริง ๆ เช่น เมื่อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่เอี่ยมมา ก็ควรจะลองเปิดเครื่องทิ้งไวัสัก 48 ชั่วโมง ถ้าอะไรจะเสียหรือใช้การไม่ได้ดี ก็จะได้รู้ ช่วงเวลาที่ลองใช้นี้ เรียกว่าระยะ burn in (ถ้าเป็น รถยนต์เรียกว่า run in)
clock(คลอค) {clocked,clocking,clocks} n. นาฬิกา (แขวนหรือตั้ง) -Phr. (around the clock ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่หยุดยั้ง ไม่พัก) vt. จับเวลา
hour(เอา'เออะ) n. ชั่วโมง,60นาที,เวลาหนึ่งเวลาใด,ปัจจุบัน,เวลาทำงาน,ระยะทางเดินหนึ่งชั่วโมง adj. เกี่ยวกับชั่วโมง
laud(ลอด) {lauded,lauding,lauds} vt. สรรเสริญ,ชมเชย,สดุดี,ยกย่อง. n., See also: lauds n. ชั่วโมงแห่งการร้องเพลงสรรเสริญภาวนาในตอนเช้า (ศาสนาโรมันคาทอลิก) lauder n. ดูlaud laudator n. ดูlaud, Syn. praise
man-hour(แมน'เอาเออะ,แมน'เอาร์) n. ชั่วโมงการทำงานโดยคนหนึ่งคนเป็นหน่วยเวลาการทำงานในอุตสาหกรรมใช้อักษรว่า"man-hr"
quarter-hour(ควอร์'เทอะเอา'เออะ) n. 1/4 ชั่วโมง,15 นาท'

English-Thai: Nontri Dictionary
hour(n) ชั่วโมง,ยาม,คราว,เวลา

German-Thai: Longdo Dictionary
Stunde(n) |die, pl. Stunden| ชั่วโมง
rund um die Uhrตลอด 24 ชั่วโมง
Überstunde(n) |die, pl. Überstunden| เวลาพิเศษที่นอกเหนือจากเวลาทำงานปกติ, ชั่วโมงล่วงเวลา

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top