Search result for

(7 entries)
(0.0129 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -鲏-, *鲏*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *鲏*)
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中华鳑[zhōng huá páng pí, ㄓㄨㄥ ㄏㄨㄚˊ ㄆㄤˊ ㄆㄧˊ, / ] Rhodeus sinensis (small carp) [Add to Longdo]
兴凯刺鳑[xīng kǎi cì páng pí, ㄒㄧㄥ ㄎㄞˇ ㄘˋ ㄆㄤˊ ㄆㄧˊ, / ] Acanthorhodeus chankaensis (small carp) [Add to Longdo]
越南刺鳑[Yuè nán cì páng pí, ㄩㄝˋ ㄋㄢˊ ㄘˋ ㄆㄤˊ ㄆㄧˊ, / ] Acanthorhodeus tonkinensis Vaillant (small carp) [Add to Longdo]
高体鳑[gāo tǐ páng pí, ㄍㄠ ㄊㄧˇ ㄆㄤˊ ㄆㄧˊ, / ] Rhodeus ocellatus (small carp) [Add to Longdo]
[pí, ㄆㄧˊ, / ] see 鰟鮍|鳑, small carp [Add to Longdo]
[páng pí, ㄆㄤˊ ㄆㄧˊ, / ] small carp (Rhodeus sinensis and several other species) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top