Search result for

(62 entries)
(0.0156 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -首-, *首*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[くび, kubi] (n) คอ (อวัยวะ)
[しゅしょう, shushou] (n) นายกรัฐมนตรี
脳会談[しゅのうかいだん, shunoukaidan] (vt) การประชุมสุดยอดของผู้นำประเทศ
[しゅと, shuto] (n) เมืองหลวง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
回り[くびまわり, kubimawari] รอบคอ(ใช้วัดเพื่อตัดเสื้อ)

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[首, shǒu, ㄕㄡˇ] chief, head, leader
Radical: Decomposition: 丷 (ha ㄏㄚ˙)  自 (zì ㄗˋ) 
Etymology: [ideographic] A deer's head 自 adorned with antlers 丷,  Rank: 481
[馗, kuí, ㄎㄨㄟˊ] cheekbone; path, road, intersection
Radical: Decomposition: 九 (jiǔ ㄐㄧㄡˇ)  首 (shǒu ㄕㄡˇ) 
Etymology: [pictophonetic] head,  Rank: 4,618
[馘, guó, ㄍㄨㄛˊ] to cut off the left ear; to tally the enemy's dead
Radical: Decomposition: 首 (shǒu ㄕㄡˇ)  或 (huò ㄏㄨㄛˋ) 
Etymology: [ideographic] To cut off 或 the enemy's ears 首; 或 also provides the pronunciation,  Rank: 6,759

Japanese-English: EDICT Dictionary
[しゅ, shu] (n) (arch) (See 姓・かばね) Obito (hereditary title, often given to powerful regional families) [Add to Longdo]
[しゅ, shu] (ctr) counter for songs and poems [Add to Longdo]
(P);頸;頚[くび(P);クビ, kubi (P); kubi] (n) (1) neck; (2) head; (3) unemployed person; (P) [Add to Longdo]
が絞まる[くびがしまる, kubigashimaru] (exp,v5r) to have one's neck wrung [Add to Longdo]
が飛ぶ[くびがとぶ, kubigatobu] (exp,v5b) to be sacked; to be dismissed [Add to Longdo]
ったけ;っ丈;頸っ丈[くびったけ, kubittake] (adj-na,n) deeply in love with; madly in love with; heads over heels in love with; to be crazy about [Add to Longdo]
っ引き[くびっぴき, kubippiki] (n) making constant reference to [Add to Longdo]
っ玉[くびったま, kubittama] (n) the neck [Add to Longdo]
にする[くびにする, kubinisuru] (exp,vs-i) to fire from a job [Add to Longdo]
になる[くびになる, kubininaru] (exp,v5r) (1) to be sacked; to be fired; to be dismissed; (2) to be beheaded [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shǒu, ㄕㄡˇ, ] head; chief; first (occasion, thing etc); classifier for poems, songs etc, #728 [Add to Longdo]
[shǒu xiān, ㄕㄡˇ ㄒㄧㄢ, ] first (of all); in the first place, #898 [Add to Longdo]
[shǒu cì, ㄕㄡˇ ㄘˋ, ] for the first time, #1,345 [Add to Longdo]
[shǒu dū, ㄕㄡˇ ㄉㄨ, ] capital (city), #2,995 [Add to Longdo]
[shǒu xí, ㄕㄡˇ ㄒㄧˊ, ] chief (representative, correspondent etc), #3,955 [Add to Longdo]
[shǒu fā, ㄕㄡˇ ㄈㄚ, / ] first issue; first public showing, #5,327 [Add to Longdo]
[shǒu xiàng, ㄕㄡˇ ㄒㄧㄤˋ, ] prime minister (of Japan or UK etc), #5,537 [Add to Longdo]
[shǒu wèi, ㄕㄡˇ ㄨㄟˋ, ] first place, #6,756 [Add to Longdo]
[shǒu yào, ㄕㄡˇ ㄧㄠˋ, ] the most important, #7,202 [Add to Longdo]
[shǒu xuǎn, ㄕㄡˇ ㄒㄩㄢˇ, / ] first choice; premium; to come first in the imperial examinations, #7,823 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
You're fired.おまえはだ。
"Hee hee," his mother chuckled, shaking her head.「うへへ」おっかさんはを振りながらクスクス笑った。
The two candidates are struggling for mastery.2人の候補者が位を争っている。
The top leaders of seven countries attended the meeting.7カ国の脳がその会議に出席した。
We are all looking forward to your coming.あなたのおいでをみんなでを長くして待っています。
Your job hangs by a thread.あなたのは風前のともし火だ。
Have you ever been to the U.S. capital of Washington?あなたは合衆国の都ワシントンに行ったことがありますか。
What is the capital of the United States?アメリカの都はどこですか。
Alice hung her head in shame.アリスは恥ずかしさでをたれた。
The capital of Italy is Rome.イタリアの都はローマです。
I'll eat my hat if, by some chance, my team loses to yours.うちのチームが君のところのチームに負けるようなことが、万が一にもあれば、僕はをやる。 [M]
The owners brought in a hatchet man to fire all the union sympathizers.オーナーたちは組合のシンパを一人残らず解雇するために切り役を投入した。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
That's a good idea.[CN] 先是不准问她们问题 The Mysterious Million Yen Women (2017)
I'm not gonna do that.[CN] 好吧 先 这无关我的管理方式 Mudmare (2017)
- ..my neck.[JA]  Salesmen Are Like Vampires (2017)
I'm sorry for making such a difficult request.[CN] (菜菜果次闹绯闻 街头大胆接吻) Affection (2017)
You're happy to sit in a room full of sex offenders taking tit pics of a teenager but lovable old ET gives you the creeps?[JA] 女の子の乳を撮影する 変態どもは歓迎するのにか? Close Encounters (2017)
I'm not beheading anyone.[JA] 誰のも刎ねない Eastwatch (2017)
I just don't particularly want to see Donna's or anyone's tits splashed across my newspaper.[JA] 新聞で乳を見たくない Close Encounters (2017)
They were wrapped around my neck. My fault for farting in bed, eh, Sam?[JA] へをこいてを絞められた Salesmen Are Like Vampires (2017)
That way I won't have to live with anyone.[CN] 先我想把那个家... 把那块地处理掉 Disbanded (2017)
Now, AIBA, the famously corrupt International Boxing Association, wanna make the sport more entertaining.[CN] 我们一直被告知 先要考虑拳击手的安全问题 CounterPunch (2017)
One, baby, one.[CN] 他的职业秀 丝毫不紧张 CounterPunch (2017)
Now you got cover.[CN] 因为你的名字列于名单之 我想你知道那意味着什么 Mudmare (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[くび, kubi] Kopf, Hals [Add to Longdo]
[しゅい, shui] erster_Platz, Spitze [Add to Longdo]
[しゅしょう, shushou] Befuerwortung, Foerderung [Add to Longdo]
[しゅび, shubi] Anfang_und_Ende, A_und_O, Ergebnis [Add to Longdo]
[しゅふ, shufu] Hauptstadt [Add to Longdo]
[しゅはん, shuhan] Haupt, -Chef, -Spitze [Add to Longdo]
[しゅしょう, shushou] Premierminister, Ministerpraesident [Add to Longdo]
相兼外相[しゅしょうけんがいしょう, shushoukengaishou] Premierminister u.Aussenminister [Add to Longdo]
[しゅこう, shukou] Zustimmung, Einwilligung [Add to Longdo]
脳会談[しゅのうかいだん, shunoukaidan] Gipfelkonferenz [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top