Search result for

(62 entries)
(0.1243 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -首-, *首*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[くび, kubi] (n) คอ (อวัยวะ)
[しゅしょう, shushou] (n) นายกรัฐมนตรี
脳会談[しゅのうかいだん, shunoukaidan] (vt) การประชุมสุดยอดของผู้นำประเทศ
[しゅと, shuto] (n) เมืองหลวง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
回り[くびまわり, ] รอบคอ(ใช้วัดเพื่อตัดเสื้อ)

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[首, shǒu, ㄕㄡˇ] chief, head, leader
Radical: Decomposition: 丷 (ha ㄏㄚ˙)  自 (zì ㄗˋ) 
Etymology: [ideographic] A deer's head 自 adorned with antlers 丷
[馗, kuí, ㄎㄨㄟˊ] cheekbone; path, road, intersection
Radical: Decomposition: 九 (jiǔ ㄐㄧㄡˇ)  首 (shǒu ㄕㄡˇ) 
Etymology: [pictophonetic] head
[馘, guó, ㄍㄨㄛˊ] to cut off the left ear; to tally the enemy's dead
Radical: Decomposition: 首 (shǒu ㄕㄡˇ)  或 (huò ㄏㄨㄛˋ) 
Etymology: [ideographic] To cut off 或 the enemy's ears 首; 或 also provides the pronunciation

Japanese-English: EDICT Dictionary
[しゅ, shu] (n) (arch) (See 姓・かばね) Obito (hereditary title, often given to powerful regional families) [Add to Longdo]
[しゅ, shu] (ctr) counter for songs and poems [Add to Longdo]
(P);頸;頚[くび(P);クビ, kubi (P); kubi] (n) (1) neck; (2) head; (3) unemployed person; (P) [Add to Longdo]
が絞まる[くびがしまる, kubigashimaru] (exp,v5r) to have one's neck wrung [Add to Longdo]
が飛ぶ[くびがとぶ, kubigatobu] (exp,v5b) to be sacked; to be dismissed [Add to Longdo]
ったけ;っ丈;頸っ丈[くびったけ, kubittake] (adj-na,n) deeply in love with; madly in love with; heads over heels in love with; to be crazy about [Add to Longdo]
っ引き[くびっぴき, kubippiki] (n) making constant reference to [Add to Longdo]
っ玉[くびったま, kubittama] (n) the neck [Add to Longdo]
にする[くびにする, kubinisuru] (exp,vs-i) to fire from a job [Add to Longdo]
になる[くびになる, kubininaru] (exp,v5r) (1) to be sacked; to be fired; to be dismissed; (2) to be beheaded [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shǒu, ㄕㄡˇ, ] head; chief; first (occasion, thing etc); classifier for poems, songs etc [Add to Longdo]
[shǒu rèn, ㄕㄡˇ ㄖㄣˋ, ] first person to be appointed to a post [Add to Longdo]
[shǒu wèi, ㄕㄡˇ ㄨㄟˋ, ] first place [Add to Longdo]
[shǒu lì, ㄕㄡˇ ㄌㄧˋ, ] first case; first instance [Add to Longdo]
[shǒu xiān, ㄕㄡˇ ㄒㄧㄢ, ] first (of all); in the first place [Add to Longdo]
[shǒu chuàng, ㄕㄡˇ ㄔㄨㄤˋ, / ] to create; original creation; to be the first to do sth [Add to Longdo]
创者[shǒu chuàng zhě, ㄕㄡˇ ㄔㄨㄤˋ ㄓㄜˇ, / ] creator; originator; first proponent [Add to Longdo]
字母[shǒu zì mǔ, ㄕㄡˇ ㄗˋ ㄇㄨˇ, ] initial letters [Add to Longdo]
字母缩写[shǒu zì mǔ suō xiě, ㄕㄡˇ ㄗˋ ㄇㄨˇ ㄙㄨㄛ ㄒㄧㄝˇ, / ] acronym; abbreviation using initial letters [Add to Longdo]
[shǒu jì, ㄕㄡˇ ㄐㄧˋ, ] first season; first quarter [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
You're fired.おまえはだ。
"Hee hee," his mother chuckled, shaking her head.「うへへ」おっかさんはを振りながらクスクス笑った。
The two candidates are struggling for mastery.2人の候補者が位を争っている。
The top leaders of seven countries attended the meeting.7カ国の脳がその会議に出席した。
We are all looking forward to your coming.あなたのおいでをみんなでを長くして待っています。
Your job hangs by a thread.あなたのは風前のともし火だ。
Have you ever been to the U.S. capital of Washington?あなたは合衆国の都ワシントンに行ったことがありますか。
What is the capital of the United States?アメリカの都はどこですか。
Alice hung her head in shame.アリスは恥ずかしさでをたれた。
The capital of Italy is Rome.イタリアの都はローマです。
I'll eat my hat if, by some chance, my team loses to yours.うちのチームが君のところのチームに負けるようなことが、万が一にもあれば、僕はをやる。 [M]
The owners brought in a hatchet man to fire all the union sympathizers.オーナーたちは組合のシンパを一人残らず解雇するために切り役を投入した。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- ..my neck.[JA]  Salesmen Are Like Vampires (2017)
There was a time when love was blind and the world was a song and the song was exciting![CN] 曾几何时 爱情无所禁忌 世界是一歌 歌声动人心弦 Les Misérables in Concert: The 25th Anniversary (2010)
One more day all on my own[CN] Frances Ruffelle 饰 爱潘妮 1985 伦敦演版 1987 百老汇演版 Les Misérables in Concert: The 25th Anniversary (2010)
You're happy to sit in a room full of sex offenders taking tit pics of a teenager but lovable old ET gives you the creeps?[JA] 女の子の乳を撮影する 変態どもは歓迎するのにか? Close Encounters (2017)
There are times when I catch in the silence the sigh of a far away song[CN] 有时我会在寂静中听到 一遥远的歌 Les Misérables in Concert: The 25th Anniversary (2010)
So tonight is a celebration of obviously the genius of Victor Hugo, of nearly 40 years of collaboration and friendship between CIaude-Michel and me,[CN] 所以今晚庆祝的 先是维克多·雨果的天才 还有克劳德 Les Misérables in Concert: The 25th Anniversary (2010)
And I came here knowing that you could have your men behead me or your dragons burn me alive.[JA] 私は覚悟の上で参った を刎ねられる事も ドラゴンに焼かれる事も Eastwatch (2017)
He keeps himself to himself He's staying close to the ground[CN] 神龙见不见尾 不声不响 Les Misérables in Concert: The 25th Anniversary (2010)
I just don't particularly want to see Donna's or anyone's tits splashed across my newspaper.[JA] 新聞で乳を見たくない Close Encounters (2017)
They were wrapped around my neck. My fault for farting in bed, eh, Sam?[JA] へをこいてを絞められた Salesmen Are Like Vampires (2017)
Seeing this company of companies perform this night, this incredible evening, and the 1985 evening, with whom we share so many fond memories, is something that we'II carry with us for the rest of our lives.[CN] 看到这出类拔萃的剧组 这迷人夜晚的主角 还有1985年演剧组 许多美好回忆的主角 Les Misérables in Concert: The 25th Anniversary (2010)
Here a little dip There a little touch[CN] Susan Jane Tanner 饰 德纳第夫人 1985 伦敦演版 Les Misérables in Concert: The 25th Anniversary (2010)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[くび, kubi] Kopf, Hals [Add to Longdo]
[しゅい, shui] erster_Platz, Spitze [Add to Longdo]
[しゅしょう, shushou] Befuerwortung, Foerderung [Add to Longdo]
[しゅび, shubi] Anfang_und_Ende, A_und_O, Ergebnis [Add to Longdo]
[しゅふ, shufu] Hauptstadt [Add to Longdo]
[しゅはん, shuhan] Haupt, -Chef, -Spitze [Add to Longdo]
[しゅしょう, shushou] Premierminister, Ministerpraesident [Add to Longdo]
相兼外相[しゅしょうけんがいしょう, shushoukengaishou] Premierminister u.Aussenminister [Add to Longdo]
[しゅこう, shukou] Zustimmung, Einwilligung [Add to Longdo]
脳会談[しゅのうかいだん, shunoukaidan] Gipfelkonferenz [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top