Search result for

(65 entries)
(0.0141 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -頭-, *頭*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[あたま, atama] (n) หัว (คน)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[とうどり, toudori] กรรมการผู้จัดการใหญ่
[とうどり, toudori] (n) กรรมการผู้จัดการใหญ่
[ずじょう, zujou] (n ) บนศีรษะ,เหนือศีรษะ See :http://dic.siamkane.com/dict.php?keyword=%E9%A0%AD%E4%B8%8A

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[あたまきん, atamakin] Thai: เงินดาวน์มัดจำ English: down payment
[ずのう, zunou] Thai: หัวสมอง English: head
[ずのう, zunou] Thai: มันสมอง English: brains
[ずのう, zunou] Thai: สติปัญญา English: intellect

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[頭, tóu, ㄊㄡˊ] head; chief, boss; first, top
Radical: Decomposition: 豆 (dòu ㄉㄡˋ)  頁 (yè ㄧㄝˋ) 
Etymology: [pictophonetic] head,  Rank: 5,331

Japanese-English: EDICT Dictionary
[とう, tou] (suf) (1) (after a noun) top of ..; head of ..; (2) (after the -masu stem of a verb) the moment that .. [Add to Longdo]
[とう, tou] (ctr) counter for large animals (e.g. head of cattle); (P) [Add to Longdo]
(P);首[あたま()(P);かしら(P);かぶり();こうべ;ず();つむり();つぶり();つむ();かぶ()(ok), atama ( atama )(P); kashira (P); kaburi ( atama ); koube ; zu ( atama ); tsumuri ( ] (n) (1) head; (2) (あたま only) mind; brain; intellect; (3) (あたま, かしら only) top; (4) (あたま, かしら only) hair (on one's head); (5) (つむり only) bangs; fringe; (6) (かしら only) top structural component of a kanji; (P) [Add to Longdo]
いい[あたまいい, atamaii] (adj-i) (col) (See がいい) (ant [Add to Longdo]
から[あたまから, atamakara] (adv) from the beginning [Add to Longdo]
がいい;が良い;がよい[あたまがいい(がいい;が良い);あたまがよい(が良い;がよい), atamagaii ( atama gaii ; atama ga yoi ); atamagayoi ( atama ga yoi ; atama gayoi )] (exp,adj-i) (ant [Add to Longdo]
がおかしい;が可笑しい[あたまがおかしい, atamagaokashii] (exp) (See のおかしい) insane [Add to Longdo]
が悪い;がわるい[あたまがわるい, atamagawarui] (exp,adj-i) (See の悪い) (ant [Add to Longdo]
が下がる[あたまがさがる, atamagasagaru] (exp,v5r) (id) to admire greatly; to salute (in admiration); to take one's hat off to [Add to Longdo]
が固い[あたまがかたい, atamagakatai] (exp) (See の固い) thickheaded; obstinate; inflexible [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tóu, ㄊㄡˊ, / ] head; hair style; the top; end; beginning or end; a stub; remnant; chief; boss; side; aspect; first; leading; classifier for pigs or livestock, #354 [Add to Longdo]
[tou, ㄊㄡ˙, / ] suff. for nouns, #354 [Add to Longdo]
头发[tóu fa, ㄊㄡˊ ㄈㄚ˙, / ] hair (on the head), #2,278 [Add to Longdo]
头痛[tóu tòng, ㄊㄡˊ ㄊㄨㄥˋ, / ] headache, #5,674 [Add to Longdo]
头脑[tóu nǎo, ㄊㄡˊ ㄋㄠˇ, / ] brains; mind, #6,067 [Add to Longdo]
头疼[tóu téng, ㄊㄡˊ ㄊㄥˊ, / ] headache, #7,321 [Add to Longdo]
头顶[tóu dǐng, ㄊㄡˊ ㄉㄧㄥˇ, / ] top of the head, #8,248 [Add to Longdo]
头晕[tóu yūn, ㄊㄡˊ ㄩㄣ, / ] dizzy, #8,737 [Add to Longdo]
头号[tóu hào, ㄊㄡˊ ㄏㄠˋ, / ] first rate; top rank; number one, #9,296 [Add to Longdo]
头目[tóu mù, ㄊㄡˊ ㄇㄨˋ, / ] ringleader; gang leader; chieftain, #13,214 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
A monster lay on a rock near the top of the mountain.の怪物が山の頂上の近くの岩に横になっていた。
An elephant was hunted there.の象がそこで狩られた。
Three babies crying incessantly gave me a headache.3人の赤ん坊が泣きやまなくて、が痛くなってきた。
The initials USA stand for the United States of America.USAと言う文字はアメリカ合衆国を意味する。
I'm up to here with him!あいつにはにきた!
That guy really burns me up.あいつは、まったくにくるやつだ。
I have a great esteem for you.あなたにはとてもが上がりません。
Your headache comes from overwork.あなたの痛は過労のせいだ。
You must keep in mind that she's much younger than you.あなたは、彼女があなたよりずっと若いということをに入れておくべきです。
You do your best to put such thoughts out of his head.あなたはかれのからそういう思想を追い出そうと努力する。
You are sharp.あなたはがいい。
I can't get that song out of my head.あの歌がの中から抜けなくて。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The worst thing about being beheaded is that you look really dumb right after.[CN] "我們要砍下他的" Louis C.K. 2017 (2017)
If somebody was like, "We have a guy here, he has the best dick.[CN] 你在啃食帶著驚恐表情的時 它還是活生生的 Louis C.K. 2017 (2017)
I get new feelings, and they upset me. I don't like new feelings.[CN] 領悟"我是隻貓鷹,原來是這樣 Louis C.K. 2017 (2017)
So, that's the first reason.[CN] 我不認為他們喜歡砍禿子的 因為他們就不能拎著 Louis C.K. 2017 (2017)
"Nothing. Nothing happens.[CN] 當他們正值性慾爆炸 並用拳溝通的年紀" Louis C.K. 2017 (2017)
-This comic strip, was it in your head?[JA] この漫画はの中で考えた?  ()
I got this Thin Lizzy song stuck in my head,[JA] 今 曲がの中にあるの Find This Thing We Need To (2017)
That's the best part.[CN] 被砍最糟的是砍完看起來很蠢 Louis C.K. 2017 (2017)
The murderer has turned himself in.[JA] 犯人が出したようです Reason (2017)
I feel, more than I believe, that I am doing something very vital.[JA] 今 重要なことをしてるって で考えるんじゃなくて 体で感じるの  ()
It's, "Can I be smarter?" And manning up when it needs to be done.[JA] を使い 必要な時は強い態度に出る CounterPunch (2017)
But, otherwise, no."[CN] 你需要的是一隻謎樣的狗 曾被毒打跟虐待 在波多黎各街受到精神創傷 Louis C.K. 2017 (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
そろえ[あたまそろえ, atamasoroe] start-aligned [Add to Longdo]
字語[とうじご, toujigo] acronym [Add to Longdo]
切れ[とうきれ, toukire] clipping off the beginning of a speech transmission [Add to Longdo]
文字語[かしらもじご, kashiramojigo] acronym [Add to Longdo]
末そろえ[とうまつそろえ, toumatsusoroe] justified [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[かしら, kashira] Kopf, Haupt, Meister [Add to Longdo]
[かしら, kashira] Kopf, Haupt, Meister [Add to Longdo]
[ずじょう, zujou] ueber_dem_Kopf, -oben [Add to Longdo]
[ずつう, zutsuu] Kopfschmerzen [Add to Longdo]
[ずのう, zunou] -Gehirn, -Kopf, Verstand [Add to Longdo]
[とういん, touin] Stabreim, Alliteration [Add to Longdo]
[とうこつ, toukotsu] Schaedel [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top