Search result for

(65 entries)
(0.0378 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -頭-, *頭*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[あたま, atama] (n) หัว (คน)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[とうどり, ] กรรมการผู้จัดการใหญ่
[とうどり, ] (n) กรรมการผู้จัดการใหญ่
[ずじょう, ] (n ) บนศีรษะ,เหนือศีรษะ See :http://dic.siamkane.com/dict.php?keyword=%E9%A0%AD%E4%B8%8A

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[あたまきん, atamakin] Thai: เงินดาวน์มัดจำ English: down payment
[ずのう, zunou] Thai: หัวสมอง English: head
[ずのう, zunou] Thai: มันสมอง English: brains
[ずのう, zunou] Thai: สติปัญญา English: intellect

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[頭, tóu, ㄊㄡˊ] head; chief, boss; first, top
Radical: Decomposition: 豆 (dòu ㄉㄡˋ)  頁 (yè ㄧㄝˋ) 
Etymology: [pictophonetic] head

Japanese-English: EDICT Dictionary
[とう, tou] (suf) (1) (after a noun) top of ..; head of ..; (2) (after the -masu stem of a verb) the moment that .. [Add to Longdo]
[とう, tou] (ctr) counter for large animals (e.g. head of cattle); (P) [Add to Longdo]
(P);首[あたま()(P);かしら(P);かぶり();こうべ;ず();つむり();つぶり();つむ();かぶ()(ok), atama ( atama )(P); kashira (P); kaburi ( atama ); koube ; zu ( atama ); tsumuri ( ] (n) (1) head; (2) (あたま only) mind; brain; intellect; (3) (あたま, かしら only) top; (4) (あたま, かしら only) hair (on one's head); (5) (つむり only) bangs; fringe; (6) (かしら only) top structural component of a kanji; (P) [Add to Longdo]
いい[あたまいい, atamaii] (adj-i) (col) (See がいい) (ant [Add to Longdo]
から[あたまから, atamakara] (adv) from the beginning [Add to Longdo]
がいい;が良い;がよい[あたまがいい(がいい;が良い);あたまがよい(が良い;がよい), atamagaii ( atama gaii ; atama ga yoi ); atamagayoi ( atama ga yoi ; atama gayoi )] (exp,adj-i) (ant [Add to Longdo]
がおかしい;が可笑しい[あたまがおかしい, atamagaokashii] (exp) (See のおかしい) insane [Add to Longdo]
が悪い;がわるい[あたまがわるい, atamagawarui] (exp,adj-i) (See の悪い) (ant [Add to Longdo]
が下がる[あたまがさがる, atamagasagaru] (exp,v5r) (id) to admire greatly; to salute (in admiration); to take one's hat off to [Add to Longdo]
が固い[あたまがかたい, atamagakatai] (exp) (See の固い) thickheaded; obstinate; inflexible [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tóu, ㄊㄡˊ, / ] head; hair style; the top; end; beginning or end; a stub; remnant; chief; boss; side; aspect; first; leading; classifier for pigs or livestock [Add to Longdo]
[tou, ㄊㄡ˙, / ] suff. for nouns [Add to Longdo]
头份镇[Tóu fèn zhèn, ㄊㄡˊ ㄈㄣˋ ㄓㄣˋ, / ] (N) Toufen (town in Taiwan) [Add to Longdo]
头伏[tóu fú, ㄊㄡˊ ㄈㄨˊ, / ] first of three 10 day periods of hot season [Add to Longdo]
头儿[tóu r, ㄊㄡˊ ㄖ˙, / ] leader [Add to Longdo]
头兜[tóu dōu, ㄊㄡˊ ㄉㄡ, / ] helmet; chain mail hung from head to protect neck [Add to Longdo]
头冠[tóu guān, ㄊㄡˊ ㄍㄨㄢ, / ] a crown; top of the head [Add to Longdo]
头功[tóu gōng, ㄊㄡˊ ㄍㄨㄥ, / ] first class merit [Add to Longdo]
头半天[tóu bàn tiān, ㄊㄡˊ ㄅㄢˋ ㄊㄧㄢ, / ] morning; first half of the day [Add to Longdo]
头半天儿[tóu bàn tiān r, ㄊㄡˊ ㄅㄢˋ ㄊㄧㄢ ㄖ˙, / ] erhua variant of 半天|头半天, morning; first half of the day [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
A monster lay on a rock near the top of the mountain.の怪物が山の頂上の近くの岩に横になっていた。
An elephant was hunted there.の象がそこで狩られた。
Three babies crying incessantly gave me a headache.3人の赤ん坊が泣きやまなくて、が痛くなってきた。
The initials USA stand for the United States of America.USAと言う文字はアメリカ合衆国を意味する。
I'm up to here with him!あいつにはにきた!
That guy really burns me up.あいつは、まったくにくるやつだ。
I have a great esteem for you.あなたにはとてもが上がりません。
Your headache comes from overwork.あなたの痛は過労のせいだ。
You must keep in mind that she's much younger than you.あなたは、彼女があなたよりずっと若いということをに入れておくべきです。
You do your best to put such thoughts out of his head.あなたはかれのからそういう思想を追い出そうと努力する。
You are sharp.あなたはがいい。
I can't get that song out of my head.あの歌がの中から抜けなくて。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He was Phi Slamma Jamma runnin'stank all over it... with rib-ticklin'jumps of double vanilla funk.[CN] 他是縱橫全場的灌籃高手 跳就像旱地拔蔥 Bedazzled (2000)
Goodbye.[CN] 回 No Place to Go (2000)
- No, thanks a lot. - I'll see you around.[CN] 謝謝,回 Bedazzled (2000)
Root of all evil. Ring any bells ?[CN] 錢乃萬惡源,聽過吧? Bedazzled (2000)
Last name G for Gammell.[CN] 名叫約翰... 姓開是G Memento (2000)
-This comic strip, was it in your head?[JA] この漫画はの中で考えた?  ()
I got this Thin Lizzy song stuck in my head,[JA] 今 曲がの中にあるの Find This Thing We Need To (2017)
The murderer has turned himself in.[JA] 犯人が出したようです Reason (2017)
I feel, more than I believe, that I am doing something very vital.[JA] 今 重要なことをしてるって で考えるんじゃなくて 体で感じるの  ()
I know every dark thought in your tiny little mind.[CN] 我知道你心裡每一個壞念 Bedazzled (2000)
It's, "Can I be smarter?" And manning up when it needs to be done.[JA] を使い 必要な時は強い態度に出る CounterPunch (2017)
Now we're getting somewhere.[CN] 現在有緒了 Memento (2000)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
そろえ[あたまそろえ, atamasoroe] start-aligned [Add to Longdo]
字語[とうじご, toujigo] acronym [Add to Longdo]
切れ[とうきれ, toukire] clipping off the beginning of a speech transmission [Add to Longdo]
文字語[かしらもじご, kashiramojigo] acronym [Add to Longdo]
末そろえ[とうまつそろえ, toumatsusoroe] justified [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[かしら, kashira] Kopf, Haupt, Meister [Add to Longdo]
[かしら, kashira] Kopf, Haupt, Meister [Add to Longdo]
[ずじょう, zujou] ueber_dem_Kopf, -oben [Add to Longdo]
[ずつう, zutsuu] Kopfschmerzen [Add to Longdo]
[ずのう, zunou] -Gehirn, -Kopf, Verstand [Add to Longdo]
[とういん, touin] Stabreim, Alliteration [Add to Longdo]
[とうこつ, toukotsu] Schaedel [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top