Search result for

(63 entries)
(0.0819 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -領-, *領*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[りょうじ, ] กงสุล
収書[りょうしゅうしょ, ] ใบเสร็จรับเงิน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
事館[りょうじかん, ryoujikan] Thai: สถานกงศุลที่ทำหน้าที่ดูแลเรื่องของประเทศตนในต่างแดน English: consulate
[りょうど, ryoudo] Thai: ดินแดนที่อยู่ในอาณัติการปกครอง English: dominion
[りょうど, ryoudo] Thai: อาณาเขต English: territory

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[領, lǐng, ㄌㄧㄥˇ] neck, collar; lead, guide
Radical: Decomposition: 令 (lìng ㄌㄧㄥˋ)  頁 (yè ㄧㄝˋ) 
Etymology: [pictophonetic] head

Japanese-English: EDICT Dictionary
[りょう, ryou] (suf) territory of (country) [Add to Longdo]
する[りょうする, ryousuru] (vs-s) to own; to receive; to understand [Add to Longdo]
[りょういき, ryouiki] (n,adj-no) area; domain; territory; field; range; region; regime; (P) [Add to Longdo]
域確保[りょういきかくほ, ryouikikakuho] (n) {comp} partitioning [Add to Longdo]
域型出力基本要素[りょういきがたしゅつりょくきほんようそ, ryouikigatashutsuryokukihonyouso] (n) {comp} area primitive [Add to Longdo]
域集合[りょういきしゅうごう, ryouikishuugou] (n) {comp} fill area set [Add to Longdo]
域束表[りょういきたばひょう, ryouikitabahyou] (n) {comp} fill area bundle table [Add to Longdo]
域定義属性[りょういきていぎぞくせい, ryouikiteigizokusei] (n) {comp} domain defined attributes [Add to Longdo]
域塗りつぶし[りょういきぬりつぶし, ryouikinuritsubushi] (n) {comp} area filling [Add to Longdo]
会;[りょうかい, ryoukai] (n,vs) understanding; consent; agreement [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lǐng, ㄌㄧㄥˇ, / ] neck; collar; to lead; to receive [Add to Longdo]
领事[lǐng shì, ㄌㄧㄥˇ ㄕˋ, / ] consul [Add to Longdo]
领事馆[lǐng shì guǎn, ㄌㄧㄥˇ ㄕˋ ㄍㄨㄢˇ, / ] consulate [Add to Longdo]
领先[lǐng xiān, ㄌㄧㄥˇ ㄒㄧㄢ, / ] to lead; to be in front [Add to Longdo]
领先地位[lǐng xiān dì wèi, ㄌㄧㄥˇ ㄒㄧㄢ ㄉㄧˋ ㄨㄟˋ, / ] lead(ing) position [Add to Longdo]
领取[lǐng qǔ, ㄌㄧㄥˇ ㄑㄩˇ, / ] receive; draw; get [Add to Longdo]
领受[lǐng shòu, ㄌㄧㄥˇ ㄕㄡˋ, / ] to accept [Add to Longdo]
领土[lǐng tǔ, ㄌㄧㄥˇ ㄊㄨˇ, / ] territory [Add to Longdo]
领土完整[lǐng tǔ wán zhěng, ㄌㄧㄥˇ ㄊㄨˇ ㄨㄢˊ ㄓㄥˇ, / ] territorial integrity [Add to Longdo]
领地[lǐng dì, ㄌㄧㄥˇ ㄉㄧˋ, / ] territory [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
In 1860 Lincoln was elected President of the United States.1860年にリンカーンは合衆国の大統に選ばれた。
In the late eighteenth century, a passport for an American was usually signed by the President of the United States.18世紀の後半には、アメリカ人のパスポートは通常、合衆国大統によって署名されていた。
Three candidates ran for President and he was elected.3人の候補者が大統に立候補して、彼が選ばれた。
Your answer is not to the point.あなたの答えは要を得ていない。
That incident was a black mark against the president.あの事件は大統の失態であった。
That island is American territory.あの島はアメリカの土です。
The American people elected Mr Clinton President.アメリカの国民はクリントン氏を大統に選んだ。
American politics are interesting to watch, especially during a presidential election.アメリカの政治は見て面白い。特に大統選挙の時がそうだ。
The President of the U.S. paid a formal visit to China.アメリカ大統が中国を公式に訪問した。
Angola was once a Portuguese territory.アンゴラはかつてポルトガルの土だった。
Now that Bush has been elected, it will be business as usual.いまやブッシュ大統が当選したのだから、業務は通常通りになるだろう。
With the President dead now, the new policies will have to await government approval.いまや大統がなくなったので、新しい政策は政府の許可をまたなければならない。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Pressure from the agency, the president?[JA] 代理店からのプレッシャー、大統 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2017)
I am invading this field and claiming it for my own use too.[JA] 私は女性の域に侵入して 使う権利を主張してるの  ()
Remember, Sal, this is a foster situation.[CN] 我只是暫時養的. Mimic (1997)
I left it in the trial field.[JA] 私は そのお試しの域から 外に出て  ()
Strong? President Reagan has a fallout shelter made entirely of our windows.[JA] レーガン大統も 核シェルターに使用してます Salesmen Are Like Vampires (2017)
But my father, James Burbage, had the first license to make a company of players from Her Majesty,[CN] 但我的父親,詹姆士•波貝 是第一個到開演員公司執照的 Shakespeare in Love (1998)
Long ago, you even conquered a part of China.[CN] 很久以前,你們也曾佔過 中國的部分地區 Kundun (1997)
The one ruining the Party isn't the opposition but its leader, Chiang Kai-shek[CN] {\fnSimHei\bord1\shad1\pos(200,288)}使國民黨滅亡的,不是黨外的反對派 {\fnSimHei\bord1\shad1\pos(200,288)}是黨內本身的袖蔣介石 The Soong Sisters (1997)
5:5.[CN] 3先,我們還要繼續嗎? The Wounds (1998)
I can never be lord of anything.[JA] どこの主にもなれない The Queen's Justice (2017)
and Chairman Mao Tse-tung.[CN] 毛澤東主席的導下 Kundun (1997)
Well, we're already in dicey territory.[JA] さて、私たちはすでに険悪な域にいます。 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[りょういき, ryouiki] domain, fill area, region [Add to Longdo]
域型出力基本要素[りょういきがたしゅつりょくきほんようそ, ryouikigatashutsuryokukihonyouso] area primitive [Add to Longdo]
域集合[りょういきしゅうごう, ryouikishuugou] fill area set [Add to Longdo]
域束表[りょういきたばひょう, ryouikitabahyou] fill area bundle table [Add to Longdo]
域定義属性[りょういきていぎぞくせい, ryouikiteigizokusei] domain defined attributes [Add to Longdo]
域塗りつぶし[りょういきぬりつぶし, ryouikinuritsubushi] area filling [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[りょう, ryou] REGIEREN, KONTROLLIEREN [Add to Longdo]
[りょうじ, ryouji] Konsul [Add to Longdo]
収書[りょうしゅうしょ, ryoushuusho] Quittung [Add to Longdo]
収証[りょうしゅうしょう, ryoushuushou] Quittung [Add to Longdo]
[りょうど, ryoudo] Territorium [Add to Longdo]
[りょうち, ryouchi] Territorium [Add to Longdo]
[りょういき, ryouiki] Gebiet, Bereich, Territorium [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top