Search result for

(61 entries)
(0.0145 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -面-, *面*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[めんせつ, mensetsu] (n) การสอบสัมภาษณ์
白い[おもしろい, omoshiroi] (adj) น่าสนใจ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
取り[取り, men tori] (n) การลบมุมหน้าตัดชิ้นงาน
白さ[おもしろさ, omoshirosa] (n ) (ฟัน) n. ความสนุกสนาน,ความขบขัน,เรื่องขบขัน,การหยอกล้อ -Phr. (make fun of,poke fun at หยอกล้อ,หัวเราะเยาะ) vt.,vi. เล่นตลก,ล้อเล่น. adj. เกี่ยวกับการหยอกล้อ,เกี่ยวกับการล้อเล่น,เพ้อฝัน,ร่าเริง, S. amusement
倒臭い[めんどうくさい, mendoukusai] (n vi vt modal ver) ยุ่งยากมาก รำคาญ

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[面, miàn, ㄇㄧㄢˋ] face; surface, side; plane, dimension
Radical: Decomposition: ??
Etymology: [pictographic] A person's face,  Rank: 74

Japanese-English: EDICT Dictionary
[めん, men] (n) (1) face; (2) surface; (3) (おもて, もて only) mask (esp. a noh or kyogen mask); (P) [Add to Longdo]
[めん, men] (n-suf) looking like a ...; acting as if a .... [Add to Longdo]
[めん, men] (n) (1) face; (2) mask; face guard; (3) {MA} (in kendo) striking the head; (4) surface (esp. a geometrical surface); (5) page; (n,suf) (6) aspect; facet; side; (7) chamfer; (ctr) (8) counter for broad, flat objects, levels or stages, e.g. in a video game; (P) [Add to Longdo]
(P);頬[つら, tsura] (n) (1) (See 顔・かお) face (often derog. or vulg.); mug; (2) surface; (3) (arch) surrounding area; (4) (arch) cheek; cheeks; (P) [Add to Longdo]
々(P);[めんめん, menmen] (n) each one; all; every direction; (P) [Add to Longdo]
する[めんする, mensuru] (vs-s) to face on; to look out on to; (P) [Add to Longdo]
と向かう[めんとむかう, mentomukau] (exp,v5u) to meet face-to-face [Add to Longdo]
の皮が厚い[つらのかわがあつい, tsuranokawagaatsui] (exp) shameless; bold; brazen [Add to Longdo]
を取る[めんをとる, menwotoru] (exp,v5r) to plane off the corners [Add to Longdo]
を着ける[めんをつける, menwotsukeru] (exp,v1) to put a mask on [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[miàn, ㄇㄧㄢˋ, ] fade; side; surface; aspect; top; face; classifier for flat surfaces such as drums, mirrors, flags etc, #410 [Add to Longdo]
[miàn, ㄇㄧㄢˋ, / ] flour; noodles, #410 [Add to Longdo]
[miàn duì, ㄇㄧㄢˋ ㄉㄨㄟˋ, / ] confront; face, #909 [Add to Longdo]
[miàn ji, ㄇㄧㄢˋ ㄐㄧ˙, / ] surface area, #1,077 [Add to Longdo]
[miàn lín, ㄇㄧㄢˋ ㄌㄧㄣˊ, / ] be faced with (a problem); to be confronted with, #1,504 [Add to Longdo]
[miàn xiàng, ㄇㄧㄢˋ ㄒㄧㄤˋ, / ] to face; to turn towards; to incline to; geared towards; catering for; -oriented; facial feature; appearance; aspect; facet, #3,728 [Add to Longdo]
[miàn shì, ㄇㄧㄢˋ ㄕˋ, / ] to interview; to audition; interview; audition, #5,609 [Add to Longdo]
[miàn zi, ㄇㄧㄢˋ ㄗ˙, ] outer surface; outside; honor; reputation; face (as in "losing face"); self-respect; feelings; (medicinal) powder, #5,889 [Add to Longdo]
[miàn bāo, ㄇㄧㄢˋ ㄅㄠ, / ] bread, #6,188 [Add to Longdo]
[miàn mào, ㄇㄧㄢˋ ㄇㄠˋ, ] appearance; face; features, #7,214 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Be all smiles.喜色満である。
There is a certain amount of truth in ~.〜にも一の真理がある。
It's a double whammy.「泣きっに蜂」だな。
"One aspect of language is an intent to communicate," he says.「言葉の一は、伝達しようとする意志である」と彼は言う。
You'll be sorry!後で吠えかくなよ!
A dry leaf fell to the ground.1枚の枯れ葉が地に落ちた。
A fallen leaf floated on the surface of the water.1枚の落ち葉が水に浮かんでいた。
I'm near the on ramp to 25 north.25号線北方の入り口付近にいます。
Three men jumped out, rolled an old mower down the ramp.3人の男が飛び降り、古い芝刈り機をトラックと地にかけた板で降ろした。
When the flight crew has their aircraft under control, everything is working normally and yet it still crashes into the ground, that's CFIT.CFITは乗務員が航空機を完全にコントロールし、すべてが正常に作動しているにもかかわらず、地に激突する場合に起こるものである。
He has an evil countenance.あいつは悪党をしている。
He is a shame of the town.あいつは町の汚しだ。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But I don't exactly know why, it was really interesting.[JA] (女子高生2) でも 何か言葉にできないんだけど 白くて Emotions (2017)
I try to write books that are interesting.[JA] 白いものを書きたいと 思ってるんだけどね Emotions (2017)
But I don't think the real murderer has achieved his objective.[CN] 你没想过真凶就在家里吗? Confrontation (2017)
She was resented by a fan, right?[CN] 犯人似乎已经出认罪了 Reason (2017)
Shin Michima.[CN] 那些人 有对死亡的觉悟 Emotions (2017)
Then just write them", you said.[CN] 五年前 我们第一次见时 樱井先生是这么对我说的 Appeal (2017)
Really?[CN] 请帮我安排和开菜菜果私下见 Absolute (2017)
I no longer understood what I valued anymore, or what was interesting to me.[JA] 僕はもう 自分の価値観も 何が白いのかも 分からなくなってしまった Confrontation (2017)
Thank you for your opinion.[CN] 也看得懂里的内容 Affection (2017)
It wasn't interesting at all.[JA] 全く白くなかったです Affection (2017)
Have you read it?[CN] 你们总有一天能再见 Emotions (2017)
I wonder why something so interesting doesn't sell.[JA] (ひとみ) なんで こんなに白いのに 売れないんだろ? Confrontation (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オクテット[めんオクテット, men okutetto] plane octet [Add to Longdo]
[めんが, menga] surface-drawing [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[めん, men] Gesicht [Add to Longdo]
[めん, men] Gesicht [Add to Longdo]
[めん, men] Gesicht [Add to Longdo]
[めん, men] GESICHT, MASKE, OBERFLAECHE, FLAECHE, SEITE [Add to Longdo]
[めんかい, menkai] Gespraech, Besuch [Add to Longdo]
[おもかげ, omokage] Gesicht, Gestalt, Spur [Add to Longdo]
[めんせつ, mensetsu] Gespraech, Interview [Add to Longdo]
[めんぼく, menboku] Ehre, Wuerde, Gesicht [Add to Longdo]
[めんせき, menseki] Flaeche, Flaecheninhalt [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top