Search result for

(72 entries)
(0.0255 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -非-, *非*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ひこう, hikou] (n) ความเหลวไหล การกระทำผิด การไม่ชำระหนี้ กระทำผิดกฎหมายเด็ก
[ひなん, hinan] (vi vt) ตำหนิ, ต่อว่า

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[ひりき, hiriki] (n) ไม่มีแรง , หมดแรง
可逆圧縮[ひかぎゃくあっしゅく, hikagyakuasshuku] (n) เป็นศัพท์ทางเทคนิค เกี่ยวข้องกับการบีบอัดข้อมูล จากภาษาอังกฤษว่า Lossy Compression คือ ข้อมูลก่อนการบีบอัดและหลังจากคลายการบีบอัดคืนกลับมา ข้อมูลที่ได้จะมีบางส่วนผิดเพี้ยนไป ดู Lossless Compression , See also: R. 可逆圧縮

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
合法[ひごうほう, higouhou] Thai: ผิดกฎหมาย English: illegal
合法[ひごうほう, higouhou] Thai: ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย English: unlawful (an)

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[非, fēi, ㄈㄟ] not, negative, non-; to oppose
Radical: Decomposition: ??
Etymology: [ideographic] Two bird's wings opposed; two people back-to-back,  Rank: 283
[靠, kào, ㄎㄠˋ] nearby; to depend on, to lean on, to trust
Radical: Decomposition: 告 (gào ㄍㄠˋ)  非 (fēi ㄈㄟ) 
Etymology: [pictophonetic] people back-to-back,  Rank: 808
[辈, bèi, ㄅㄟˋ] generation, lifetime; contemporary
Radical: Decomposition: 非 (fēi ㄈㄟ)  车 (chē ㄔㄜ) 
Etymology: [pictophonetic] wheel,  Rank: 1,477
[靡, mí, ㄇㄧˊ] to scatter, to disperse; to divide
Radical: Decomposition: 麻 (má ㄇㄚˊ)  非 (fēi ㄈㄟ) 
Etymology: [pictophonetic] wrong,  Rank: 3,074

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ひ, hi] (n) (1) fault; error; mistake; (2) going poorly; being disadvantageous; being unfavorable; (pref) (3) un-; non-; an-; (P) [Add to Longdo]
0復帰0記録[ひゼロふっきゼロきろく, hi zero fukki zero kiroku] (n) {comp} non-return-to-zero change-on-zeros recording; NRZ-0 [Add to Longdo]
0復帰1記録[ひゼロふっきいちきろく, hi zero fukkiichikiroku] (n) (1) {comp} non-return-to-zero change-on-ones recording; NRZ-1; (2) non-return-to-zero (mark) recording; NRZ(M) [Add to Longdo]
SGMLデータ実体[ひエスジーエムエルデータじったい, hi esuji-emuerude-ta jittai] (n) {comp} non-SGML data entity [Add to Longdo]
SGML文字[ひエスジーエムエルもじ, hi esuji-emueru moji] (n) {comp} non-SGML character [Add to Longdo]
[あらず, arazu] (exp) (1) (arch) it is not so; (2) no; never mind [Add to Longdo]
ずんば[あらずんば, arazunba] (exp) (arch) (See ず) if not [Add to Longdo]
[ひと, hito] (n,vs) condemning; denouncing [Add to Longdo]
の打ち所がない;の打ち所が無い;の打ちどころがない;の打ちどころが無い[ひのうちどころがない, hinouchidokoroganai] (exp,adj-i) impeccable; unimpeachable; cannot be faulted; faultless; perfect [Add to Longdo]
を悟る[ひをさとる, hiwosatoru] (exp,v5r) to realize one's error; to realize one's errors [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fēi cháng, ㄈㄟ ㄔㄤˊ, ] unusual; extraordinary; extreme; very; exceptional, #231 [Add to Longdo]
[fēi, ㄈㄟ, ] non-; not-; un-; abbr. for Africa 洲; wrong; evil-doing; insist on; simply must, #470 [Add to Longdo]
[fēi fǎ, ㄈㄟ ㄈㄚˇ, ] illegal, #2,452 [Add to Longdo]
[Fēi zhōu, ㄈㄟ ㄓㄡ, ] Africa, #3,542 [Add to Longdo]
[fēi diǎn, ㄈㄟ ㄉㄧㄢˇ, ] atypical pneumonia; Severe Acute Respitory Syndrome; SARS, #7,311 [Add to Longdo]
[fēi fán, ㄈㄟ ㄈㄢˊ, ] out of the ordinary; unusually (good, talented etc), #9,873 [Add to Longdo]
[fēi dàn, ㄈㄟ ㄉㄢˋ, ] not only, #14,699 [Add to Longdo]
正式[fēi zhèng shì, ㄈㄟ ㄓㄥˋ ㄕˋ, ] unofficial, #17,641 [Add to Longdo]
线性[fēi xiàn xìng, ㄈㄟ ㄒㄧㄢˋ ㄒㄧㄥˋ, 线 / ] nonlinear (math.), #19,092 [Add to Longdo]
[fēi yì, ㄈㄟ ㄧˋ, / ] criticize, #21,248 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"How about playing catch?" "Sure, why not?"「キャッチボールしようか」「よし、是やろう」
The EC countries have a huge stake in the talks.EC諸国はこの会談に常に大きな利害関係をもっています。
There's a man at the door who wants to see you at all costs.あなたに是お会いしたいという人が玄関に来ています。
Your question is very hard to answer.あなたの質問は答えるのが常に難しい。
We do need your advice.あなたの助言が是とも必要だ。
Your prompt reply is urgently required.あなたの迅速な返事が是とも必要です。
That football player is gigantic.あのフットボール選手は常に大きい。
That song is very popular with young people.あの歌は若い人達に常に人気がある。
That Kabuki actor is very popular with young people.あの歌舞伎役者は若い人達に常に人気がある。
My year in Africa was a very educational experience in many ways.アフリカで過ごした1年は多くの点で常にためになる経験だった。
The American Government declared a state of emergency.アメリカ政府は常事態宣言を行った。
Arabic is a very important language.アラビア語は常に重要な言葉です。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You're unreliable with your sister, and now you're blaming some poor guy for running your friend off the road?[JA] 学校をサボり 妹の面倒も見ずに 友達の事故を起こした人を 難しようだなんて Stalker's Prey (2017)
I can't possibly spend all the royalties from my father's works, so I don't work, and have spent nearly my whole life reading books.[CN] 因为近年的得奖作品 不论哪一部都常无聊 Appeal (2017)
The number of mysterious women was reduced to four, and our odd lifestyle instantly became extraordinary again.[JA] 謎の女たちは4人になり 奇妙な日常は 一瞬にして 日常へと戻っていった Reason (2017)
For Peter Quillin, he's taken a wicked beating from hardcore fight fans.[JA] クイリンはファンから 難されているが CounterPunch (2017)
Inert. Unmistakably biological.[JA] 活性だが 間違いなく生物学的だ Life (2017)
I know nothing about them either.[CN] 同一个屋檐下有两个人死去 一定常难受吧 Disbanded (2017)
Abandoned the family home, completely unsentimental.[JA] 一族の故郷を棄てるとは なんとも情だ Eastwatch (2017)
Leave this to me.[CN] 常感谢日之丸电视台各位的努力 Confrontation (2017)
The other day, the actress Nanaka Hiraki met an untimely death.[JA] (森口) 先日 業の死を遂げた女優 開 菜々果さん Disbanded (2017)
PRESS[CN] 阿慎 你的书真的常有趣喔 Appeal (2017)
The number of mysterious women was reduced to four, and our odd lifestyle instantly became extraordinary again.[JA] 謎の女たちは4人になり 奇妙な日常は 一瞬にして 日常へと戻っていった Disbanded (2017)
If you've got these three, you'll always have a hit.[CN] 我常期待 导演会怎么诠释花木的作品呢 Confrontation (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
SGMLデータ実体[ひSGMLデータじったい, hi SGML de-ta jittai] non-SGML data entity [Add to Longdo]
SGML文字[ひSGMLもじ, hi SGML moji] non-SGML character [Add to Longdo]
アクティブ化[ひアクティブか, hi akuteibu ka] deactivate [Add to Longdo]
アルファベット[ひアルファベット, hi arufabetto] non-alphabetic, non-alphanumeric [Add to Longdo]
クライアント[ひクライアント, hi kuraianto] non-client [Add to Longdo]
シールド[ひシールド, hi shi-rudo] unshielded [Add to Longdo]
シールドより対線[ひシールドよりたいせん, hi shi-rudo yoritaisen] Unshielded Twisted Pair, UTP [Add to Longdo]
ゼロ復帰0記録[ひぜろふっき0きろく, hizerofukki 0 kiroku] non-return-to-zero change-on-zeros recording, NRZ-0 (abbr.) [Add to Longdo]
ゼロ復帰1記録[ひぜろふっき1きろく, hizerofukki 1 kiroku] non-return-to-zero change-on-ones recording, NRZ-1 (abbr.), non-return-to-zero (mark) recording, NRZ(M)(abbr.) [Add to Longdo]
ゼロ復帰マーク記録[ひぜろふっきマークきろく, hizerofukki ma-ku kiroku] non-return-to-zero change-on-ones recording, NRZ-1 (abbr.), non-return-to-zero (mark) recording, NRZ(M)(abbr.) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ひ, hi] FEHLER, (Praefix [Add to Longdo]
人間的[ひにんげんてき, hiningenteki] unmenschlich [Add to Longdo]
公開[ひこうかい, hikoukai] privat, nicht_oeffentlich [Add to Longdo]
合法[ひごうほう, higouhou] ungesetzlich, illegal [Add to Longdo]
常事態[ひじょうじたい, hijoujitai] Notstand, Ausnahmezustand [Add to Longdo]
常口[ひじょうぐち, hijouguchi] Notausgang [Add to Longdo]
[ひれい, hirei] Unhoeflichkeit [Add to Longdo]
[ひなん, hinan] Tadel, Vorwurf [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top