Search result for

(89 entries)
(0.0139 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -電-, *電*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[でんりょく, denryoku] (n) พลังงานไฟฟ้า
[でんどう, dendou] (n) ทำงานด้วยพลังงานไฟฟ้า
化製品[でんかせいひん, denkaseihin] (n) เครื่องใช้ไฟฟ้า
[でんたく, dentaku] (n) เครื่องคิดเลข
[でんあつ, den'atsu] (n) แรงดันไฟฟ้า
圧計[でんあつけい, den'atsukei] (n) เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า
[でんぽう, denpou] (n) โทรเลข
[でんし, denshi] (n) อิเล็คตรอน
子辞書[でんしじしょ, denshijisho] (n) พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์
[でんき, denki] (n) ไฟฟ้า

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
子商法[でんししょうほう, denshishouhou] (n) กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
気通信大学[でんきつうしんだいがく, denkitsuushindaigaku] (n) The University of Electro-Communications
Image:
信為替[でんしんかわせ, denshinkawase] (n) การโอนเงินโดยโทรเลข
気工学[でんきこうがく, denkikougaku] (n ) วิศวกรรมไฟฟ้า
子工学者[でんしこうがくしゃ, denshikougakusha] (n ) วิศวกรไฟฟ้า
子メール[でんしメール, denshi me^ru] (n ) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์, อีเมล์
磁弁[でんじべん, denjiben] (n ) Solenoid valve
気製品[でんきせいひん, denkiseihin] (n ) สินค่าอิเล็กทรอนิกส์
[でんき, denki, denki , denki] (n ) ไฟฟ้า แสงสว่าง
[でんわ, denwa, denwa , denwa] (n ) เครื่องโทรศัพท์, โทรศัพท์

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[でんわ, denwa] Thai: โทรศัพท์ English: telephone (vs)
[でんし, denshi] Thai: อิเล็กทรอนิก English: electronics
気通信大学[でんきつうしんだいがく, denkitsuushindaigaku] Thai: มหาวิทยาลัยเดงกิซือชิน English: University of Electro-Communication
[でんりゅう, denryuu] Thai: กระแสไฟฟ้า English: electric current

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[電, diàn, ㄉㄧㄢˋ] electricity; electric; lightning
Radical: Decomposition: 雨 (yǔ ㄩˇ)  电 (diàn ㄉㄧㄢˋ) 
Etymology: [ideographic] A thunderbolt 电 cast by a storm cloud 雨

Japanese-English: EDICT Dictionary
ノコ[でんノコ, den noko] (n) (abbr) (See 気ノコギリ) electric saw [Add to Longdo]
[でんあつ, den'atsu] (n) voltage; (P) [Add to Longdo]
圧計[でんあつけい, den'atsukei] (n) voltmeter [Add to Longdo]
圧降下[でんあつこうか, den'atsukouka] (n) voltage drop [Add to Longdo]
[でんい, den'i] (n) potential (electric) [Add to Longdo]
位計[でんいけい, den'ikei] (n) electrometer [Add to Longdo]
位差[でんいさ, den'isa] (n) (electric) potential difference [Add to Longdo]
位差計[でんいさけい, den'isakei] (n) potentiometer [Add to Longdo]
[でんか, denka] (n,vs) electrification; (P) [Add to Longdo]
化製品[でんかせいひん, denkaseihin] (n) electric(al) appliances [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[diàn, ㄉㄧㄢˋ, / ] electric; electricity; electrical [Add to Longdo]
电位[diàn wèi, ㄉㄧㄢˋ ㄨㄟˋ, / ] electric potential; voltage [Add to Longdo]
电位器[diàn wèi qì, ㄉㄧㄢˋ ㄨㄟˋ ㄑㄧˋ, / ] potentiometer [Add to Longdo]
电位计[diàn wèi jì, ㄉㄧㄢˋ ㄨㄟˋ ㄐㄧˋ, / ] potentiometer [Add to Longdo]
电信[diàn xìn, ㄉㄧㄢˋ ㄒㄧㄣˋ, / ] telecommunications [Add to Longdo]
电信局[diàn xìn jú, ㄉㄧㄢˋ ㄒㄧㄣˋ ㄐㄩˊ, / ] central office; telecommunications office [Add to Longdo]
电信服务[diàn xìn fú wù, ㄉㄧㄢˋ ㄒㄧㄣˋ ㄈㄨˊ ˋ, / ] telecommunications service [Add to Longdo]
电信服务供应商[diàn xìn fú wù gōng yìng shāng, ㄉㄧㄢˋ ㄒㄧㄣˋ ㄈㄨˊ ˋ ㄍㄨㄥ ˋ ㄕㄤ, / ] telecommunications service provider [Add to Longdo]
电信网路[diàn xìn wǎng lù, ㄉㄧㄢˋ ㄒㄧㄣˋ ㄨㄤˇ ㄌㄨˋ, / ] telecommunications network [Add to Longdo]
电信号[diàn xìn hào, ㄉㄧㄢˋ ㄒㄧㄣˋ ㄏㄠˋ, / ] electrical signal [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Ah, that's true," Susan puts in, "I just wanted to call to ..."「ええ、そうね」とスーザンが言葉をさしはさむ。「私が話したのは・・・」
"May I use the phone?" "Please feel free."「お話をお借りしてもいいですか」「どうぞ、どうぞ。」
"May I use this telephone?" "Go ahead."「この話をお借りしてもいいですか」「ええ、どうぞ」
"Shall I have him call you when he gets back?" "Yes, please."「帰り次第、こちらがお話させましょうか」「お願いします」
"If you're on that telephone for less than one minute, I'll eat my hat," Bob says.「君の話が1分以内なら、ぼくは何でもしてやるよ」とボブは言う。 [M]
Our train leaves at 9. Don't worry. We'll make it.車は9時出発だよ」「心配するな。間に合うさ」
"The phone is ringing." "I'll get it."話が鳴っているよ」「私が出ます」
"May I use your telephone?" "By all means."話をお借りしてもいいですか」「どうぞどうぞ」
"Do you mind if I use your phone?" "No, please go ahead."話を使わせてもらってもいいですか」「ええ、どうぞ」
Can I make a phone call for ten yen?10円で話がかけられますか。
Don't call me up after ten o'clock.10時過ぎには話をしないで下さい。
We must leave the hotel before 10 a. m., otherwise we will miss the train for Miami.10時前にはホテルを出発しなければなりません。さもなければマイアミ行きの車を乗り過ごしてしまいます。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Incognito.[JA] 匿名話ね The Secret of Sales (2017)
At first, I just get hostile for no reason.[CN] 我停下來看,是因為這部影拍得好 Louis C.K. 2017 (2017)
And the voice comes on, "Look at these dogs.[CN] 你知道那種廣告,像視上播的 關於虐待動物的公共服務宣導? Louis C.K. 2017 (2017)
Get Fitzpatrick on that fucking car phone right now![JA] ヤツの自動車話にかけろ The Secret of Sales (2017)
Me and my eight friends know it![CN] 但他們仍上國家公共廣播 Louis C.K. 2017 (2017)
The lights have just turned themselves off.[JA] 気が勝手に消えたの Smell the Weakness (2017)
It's well made, directed by Steven Soderbergh, good director.[CN] 不過日子還很好過的時候 我們會拍像《舞棍俱樂部》這種 Louis C.K. 2017 (2017)
As communication devices, they were next to fucking useless, they never worked.[JA] 役立たずの ひどい話だ やあ 諸君 全く使えない The Secret of Sales (2017)
-Let's try to turn this bloody thing on.[JA] 源を入れよう え?  ()
My face gets a little hot.[CN] 然後跟這部影玩心理遊戲 Louis C.K. 2017 (2017)
The real reason I don't have a cell phone is because I don't have any family to contact, and, most of all, I don't have any friends.[JA] (慎) 僕が携帯話を持たない本当の理由 それは 連絡を取るべき家族がいないこと そして何より 友達がいない The Mysterious Million Yen Women (2017)
Fucking useless piece of shit![JA] 役立たずのクソ話め The Secret of Sales (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[でんか, denka] electric charge [Add to Longdo]
荷結合素子[でんかけつごうでそし, denkaketsugoudesoshi] Charge-Coupled Device, CCD [Add to Longdo]
荷結合素子[でんかけつごうでそし, denkaketsugoudesoshi] CCD, Charge-Coupled Device [Add to Longdo]
[でんかい, denkai] electric field [Add to Longdo]
界効果トランジスタ[でんかいこうか, denkaikouka] Field-Effect Transistor, FET [Add to Longdo]
界効果トランジスター[でんかいこうかトランジスター, denkaikouka toranjisuta-] FET, Field Effect Transistor [Add to Longdo]
気回路[でんきかいろ, denkikairo] electric circuit [Add to Longdo]
気回路ブレーカー[でんきかいろブレーカー, denkikairo bure-ka-] (electric) circuit breaker [Add to Longdo]
気信号[でんきしんごう, denkishingou] electrical signal [Add to Longdo]
[でんきでんし, denkidenshi] electrical and electronic [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[でん, den] ELEKTRIZITAET [Add to Longdo]
[でん, den] Elektrizitaet [Add to Longdo]
[でんこう, denkou] Blitz(strahl) [Add to Longdo]
[でんりょく, denryoku] elektrische_Kraft, elektrische_Energie [Add to Longdo]
[でんたく, dentaku] Taschenrechner [Add to Longdo]
[でんぽう, denpou] Telegramm [Add to Longdo]
[でんし, denshi] Elektron [Add to Longdo]
[でんちゅう, denchuu] Telegrafenmast [Add to Longdo]
[でんき, denki] Elektrizitaet [Add to Longdo]
[でんち, denchi] Batterie [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top