Search result for

(59 entries)
(0.0535 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -降-, *降*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[くだる, kudaru] (vt) (เดิน)ลง
[ふる, furu] (vt) (ฝน,หิมะ)ตก
[こうしゃ, kousha] (n) การลงจากรถ, ออกจากรถ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
りる[おりる, oriru] Thai: ได้รับอนุมัติ
りる[おりる, oriru] Thai: ลงจากตำแหน่ง
りる[おりる, oriru] Thai: ลง(จากรถ) English: to get off

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[降, jiàng, ㄐㄧㄤˋ] to descend, to fall; to drop, to lower
Radical: Decomposition: 阝 (yì ㄧˋ)  夅 (jiàng ㄐㄧㄤˋ) 
Etymology: [pictophonetic] hill

Japanese-English: EDICT Dictionary
っても照っても[ふってもてっても, futtemotettemo] (n) rain or shine [Add to Longdo]
って湧く[ふってわく, futtewaku] (v5k) to happen suddenly; to take place unexpectedly [Add to Longdo]
らす[ふらす, furasu] (v5s,vt) to send (rain); to shed [Add to Longdo]
[ふり, furi] (n) (1) rainfall; snowfall; (2) (See りる) alighting; descending [Add to Longdo]
りかかる;り掛かる;り懸かる;り掛る;り懸る;掛かる;懸かる;掛る;懸る[ふりかかる, furikakaru] (v5r,vi) (1) to fall onto; (2) to happen; to befall [Add to Longdo]
りしきる[ふりしきる, furishikiru] (v5r) to rain incessantly; to downpour [Add to Longdo]
りそぼつ;り濡つ;濡つ[ふりそぼつ, furisobotsu] (v5t,vi) (arch) to be drenched (from the rain, etc.) [Add to Longdo]
りみらずみ[ふりみふらずみ, furimifurazumi] (exp) raining on and off [Add to Longdo]
りる(P);下りる(P)[おりる, oriru] (v1,vi) (1) (esp. 下りる) to descend (e.g. a mountain); to go down; to come down; (2) (esp. りる) to alight (e.g. from bus); to get off; to disembark; to dismount; (3) to step down; to retire; to give up; to quit; (4) (esp. 下りる) to be granted; to be issued; to be given; (5) (esp. りる) to form (of frost, dew, mist, etc.); (6) (esp. 下りる) (See 下り物) to be passed (from the body; i.e. of a roundworm); (P) [Add to Longdo]
り懸かる火の粉は払わねばならぬ[ふりかかるひのこははらわねばならぬ, furikakaruhinokohaharawanebanaranu] (exp) (id) You must protect yourself against any possible dangers [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiàng, ㄐㄧㄤˋ, ] to drop; to fall; to come down; to descend [Add to Longdo]
[xiáng, ㄒㄧㄤˊ, ] surrender [Add to Longdo]
[jiàng xià, ㄐㄧㄤˋ ㄒㄧㄚˋ, ] lower [Add to Longdo]
[jiàng shì, ㄐㄧㄤˋ ㄕˋ, ] come to earth [Add to Longdo]
[jiàng dī, ㄐㄧㄤˋ ㄉㄧ, ] to reduce; to lower; to bring down [Add to Longdo]
[jiàng jià, ㄐㄧㄤˋ ㄐㄧㄚˋ, / ] price reduction [Add to Longdo]
[jiàng zào, ㄐㄧㄤˋ ㄗㄠˋ, ] noise reduction [Add to Longdo]
妖伏磨[xiáng yāo fú mó, ㄒㄧㄤˊ ㄧㄠ ㄈㄨˊ ㄇㄛˊ, ] to conquer all kinds of demons [Add to Longdo]
[jiàng xī, ㄐㄧㄤˋ ㄒㄧ, ] to lower interest rates [Add to Longdo]
[jiàng shuǐ, ㄐㄧㄤˋ ㄕㄨㄟˇ, ] rain and snow; precipitation (meterology) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Will it rain?" "I hope not."「雨がるでしょうか」「らないでしょう」
"Will it rain tomorrow?" "I hope not."「明日雨がるだろうか」「らないと思う」
Breakfast will not be served after ten o'clock.10時以に朝食は出されないだろう。
It rained for the first time in ten days.10日ぶりに雨がった。
After 1639 Japan closed the door to foreign cuisine.1639年以日本は外国料理に対して門戸を閉ざした。
Not a drop of rain fell for a month, so they had to dig a well.1ヶ月間まったく雨がらなかったので、彼らは井戸を掘らねばならなかった。
I had not gone a mile when it began to rain.1マイルも行かないうちに雨がり出した。
It kept on raining for a week.1週間も雨がり続きました。
It had been snowing for a week.1週間雪がり続いていた。
It rains a lot in June.6月にはたくさんの雨がります。
It has kept raining all day.1日中雨がり続いた。
I had hardly walked for a few minutes when it began to rain.2、3分も歩かないうちに雨がり出した。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
That'd bring you down off your high horse.[CN] 但这会低你的地位是吧 It Happened One Night (1934)
What happened to his belt?[JA] なぜ王座からりたと? CounterPunch (2017)
Yeah, he's landing on the lawn in an autogyro.[CN] 他要落在草坪上 It Happened One Night (1934)
Bombs will fall, civilization will crumble... but not yet, please.[CN] 炸弹会落 文明会崩溃 但是还没有 Ninotchka (1939)
You heard what the mother superior said. We surrender now, we're in for it.[CN] 没听到修道院长说的 现在我们就投 The Lady Vanishes (1938)
We'll wait until the rate goes down.[CN] 我们等着,直到汇率下 Bordertown (1935)
- Where?[CN] - 迫在哪里? Confirmed Dead (2008)
To discuss her surrender?[JA] 伏をしたいの? Eastwatch (2017)
I believe he brought his whores on occasion.[JA] 度々売り女を連れてりていたと思う Stormborn (2017)
Did you see Little Theon's face right before he jumped overboard?[JA] シーオンの顔を見たか 飛びりる直前の顔だ The Queen's Justice (2017)
The slave trade has entered a downturn, it's true.[JA] 奴隷市場が下期に入ったのは事実です The Queen's Justice (2017)
Why isn't he the champ anymore?[JA] なぜ王座からりたと? CounterPunch (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[こうじゅん, koujun] descending-order [Add to Longdo]
順キー[こうじゅんキー, koujun ki-] descending key [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
りる[おりる, oriru] herabsteigen, hinabsteigen, aussteigen, fallen [Add to Longdo]
[ふる, furu] regnen, schneien [Add to Longdo]
ろす[おろす, orosu] aussteigen_lassen, absetzen, entlassen [Add to Longdo]
[こうか, kouka] Abstieg, -Fall, Landung [Add to Longdo]
[こうふく, koufuku] Kapitulation, Uebergabe [Add to Longdo]
雨量[こううりょう, kouuryou] Regenmenge [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top