Search result for

(59 entries)
(0.0138 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -降-, *降*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[くだる, kudaru] (vt) (เดิน)ลง
[ふる, furu] (vt) (ฝน,หิมะ)ตก
[こうしゃ, kousha] (n) การลงจากรถ, ออกจากรถ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
りる[おりる, oriru] Thai: ได้รับอนุมัติ
りる[おりる, oriru] Thai: ลงจากตำแหน่ง
りる[おりる, oriru] Thai: ลง(จากรถ) English: to get off

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[降, jiàng, ㄐㄧㄤˋ] to descend, to fall; to drop, to lower
Radical: Decomposition: 阝 (yì ㄧˋ)  夅 (jiàng ㄐㄧㄤˋ) 
Etymology: [pictophonetic] hill,  Rank: 744

Japanese-English: EDICT Dictionary
っても照っても[ふってもてっても, futtemotettemo] (n) rain or shine [Add to Longdo]
って湧く[ふってわく, futtewaku] (v5k) to happen suddenly; to take place unexpectedly [Add to Longdo]
らす[ふらす, furasu] (v5s,vt) to send (rain); to shed [Add to Longdo]
[ふり, furi] (n) (1) rainfall; snowfall; (2) (See りる) alighting; descending [Add to Longdo]
りかかる;り掛かる;り懸かる;り掛る;り懸る;掛かる;懸かる;掛る;懸る[ふりかかる, furikakaru] (v5r,vi) (1) to fall onto; (2) to happen; to befall [Add to Longdo]
りしきる[ふりしきる, furishikiru] (v5r) to rain incessantly; to downpour [Add to Longdo]
りそぼつ;り濡つ;濡つ[ふりそぼつ, furisobotsu] (v5t,vi) (arch) to be drenched (from the rain, etc.) [Add to Longdo]
りみらずみ[ふりみふらずみ, furimifurazumi] (exp) raining on and off [Add to Longdo]
りる(P);下りる(P)[おりる, oriru] (v1,vi) (1) (esp. 下りる) to descend (e.g. a mountain); to go down; to come down; (2) (esp. りる) to alight (e.g. from bus); to get off; to disembark; to dismount; (3) to step down; to retire; to give up; to quit; (4) (esp. 下りる) to be granted; to be issued; to be given; (5) (esp. りる) to form (of frost, dew, mist, etc.); (6) (esp. 下りる) (See 下り物) to be passed (from the body; i.e. of a roundworm); (P) [Add to Longdo]
り懸かる火の粉は払わねばならぬ[ふりかかるひのこははらわねばならぬ, furikakaruhinokohaharawanebanaranu] (exp) (id) You must protect yourself against any possible dangers [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiàng dī, ㄐㄧㄤˋ ㄉㄧ, ] to reduce; to lower; to bring down, #1,073 [Add to Longdo]
[jiàng, ㄐㄧㄤˋ, ] to drop; to fall; to come down; to descend, #1,941 [Add to Longdo]
[xiáng, ㄒㄧㄤˊ, ] surrender, #1,941 [Add to Longdo]
[jiàng jià, ㄐㄧㄤˋ ㄐㄧㄚˋ, / ] price reduction, #3,928 [Add to Longdo]
[jiàng lín, ㄐㄧㄤˋ ㄌㄧㄣˊ, / ] to descend to, #6,987 [Add to Longdo]
[jiàng lìn, ㄐㄧㄤˋ ㄌㄧㄣˋ, / ] befall, #6,987 [Add to Longdo]
[jiàng yǔ, ㄐㄧㄤˋ ㄩˇ, ] precipitation; rainfall, #9,616 [Add to Longdo]
[jiàng luò, ㄐㄧㄤˋ ㄌㄨㄛˋ, ] to descend; to land, #10,569 [Add to Longdo]
[jiàng shuǐ, ㄐㄧㄤˋ ㄕㄨㄟˇ, ] rain and snow; precipitation (meterology), #10,978 [Add to Longdo]
[jiàng jí, ㄐㄧㄤˋ ㄐㄧˊ, / ] degrade, #13,643 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Will it rain?" "I hope not."「雨がるでしょうか」「らないでしょう」
"Will it rain tomorrow?" "I hope not."「明日雨がるだろうか」「らないと思う」
Breakfast will not be served after ten o'clock.10時以に朝食は出されないだろう。
It rained for the first time in ten days.10日ぶりに雨がった。
After 1639 Japan closed the door to foreign cuisine.1639年以日本は外国料理に対して門戸を閉ざした。
Not a drop of rain fell for a month, so they had to dig a well.1ヶ月間まったく雨がらなかったので、彼らは井戸を掘らねばならなかった。
I had not gone a mile when it began to rain.1マイルも行かないうちに雨がり出した。
It kept on raining for a week.1週間も雨がり続きました。
It had been snowing for a week.1週間雪がり続いていた。
It rains a lot in June.6月にはたくさんの雨がります。
It has kept raining all day.1日中雨がり続いた。
I had hardly walked for a few minutes when it began to rain.2、3分も歩かないうちに雨がり出した。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
This fight was meant to happen.[CN] 他们打人和不被人打 打败别人和服别人 让他像是... CounterPunch (2017)
What happened to his belt?[JA] なぜ王座からりたと? CounterPunch (2017)
The Man makes you wear a seatbelt.[CN] 可是這代表你必須為孩子 選擇其他教育方式 運用其他不同的資源 不過只要接種疫苗率在特定區域下 Do Some Shots, Save the World (2017)
Go and fight over who gets the biggest room. - Oldest gets it![CN] 这才不是我的错 报应总是会出其不意地临在你身上 但我认为凡事都有风险 The Secret of Sales (2017)
To discuss her surrender?[JA] 伏をしたいの? Eastwatch (2017)
Jon Snow came down from Castle Black with a wildling army and won the Battle of the Bastards.[JA] ジョン・スノウが野人の軍とりてきて― 落とし子の戦いで勝利したのさ Stormborn (2017)
Well... like you said...[CN] 当冠名合伙人之神临 决定冠名合伙人的那天 你肯定就生病不在 Divide and Conquer (2017)
The slave trade has entered a downturn, it's true.[JA] 奴隷市場が下期に入ったのは事実です The Queen's Justice (2017)
Did you see Little Theon's face right before he jumped overboard?[JA] シーオンの顔を見たか 飛びりる直前の顔だ The Queen's Justice (2017)
Why isn't he the champ anymore?[JA] なぜ王座からりたと? CounterPunch (2017)
It was beautiful.[CN] 白金只不过是塑胶 一种廉价的木材替代品 但却大幅低了制造新窗户的成本 Salesmen Are Like Vampires (2017)
- You might have to start a rung down..[JA] 格するだろうけど Sexy Rollercoasters (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[こうじゅん, koujun] descending-order [Add to Longdo]
順キー[こうじゅんキー, koujun ki-] descending key [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
りる[おりる, oriru] herabsteigen, hinabsteigen, aussteigen, fallen [Add to Longdo]
[ふる, furu] regnen, schneien [Add to Longdo]
ろす[おろす, orosu] aussteigen_lassen, absetzen, entlassen [Add to Longdo]
[こうか, kouka] Abstieg, -Fall, Landung [Add to Longdo]
[こうふく, koufuku] Kapitulation, Uebergabe [Add to Longdo]
雨量[こううりょう, kouuryou] Regenmenge [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top