Search result for

(78 entries)
(0.1019 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -開-, *開*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[かいし, kaishi] (n) การเริ่ม, See also: เริ่ม
[かいてん, kaiten] (n) การเปิดร้าน (เช่นร้านขายของ)
[かいはつ, kaihatsu] (n) พัฒนา
[かいひょう, kaihyou] (vt) เปิดหีบนับคะแนน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
発途上国[かいはつとじょうこく, ] (n) ประเทศกำลังพัฒนา
[かいえん, ] เปิดสวน(สัตว์), เปิดให้เข้าชมสวน(สัตว์)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[ひらく, hiraku] Thai: เปิด
[かいはつ, kaihatsu] Thai: พัฒนาให้เจริญ English: development
[かいさい, kaisai] Thai: การจัดงานขนาดใหญ่เป็นทางการ English: holding a meeting
[かいさい, kaisai] Thai: การเปิดงานแสดง English: open an exhibition
[かいし, kaishi] Thai: การเริ่มต้น English: commencement
[かいし, kaishi] Thai: เริ่ม English: start
ける[ひらける, hirakeru] Thai: เปิดทาง

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[開, kāi, ㄎㄞ] to open; to start, to initiate, to begin
Radical: Decomposition: 門 (mén ㄇㄣˊ)  开 (kāi ㄎㄞ) 
Etymology: [pictophonetic] gate

Japanese-English: EDICT Dictionary
いた口が塞がらない[あいたくちがふさがらない, aitakuchigafusagaranai] (exp) to be surprising; to be shocking; to be jaw-dropping [Add to Longdo]
いているマーク区間宣言[ひらいているマークくかんせんげん, hiraiteiru ma-ku kukansengen] (n) {comp} open marked section declaration [Add to Longdo]
いている実体[ひらいているじったい, hiraiteirujittai] (n) {comp} open entity [Add to Longdo]
いている要素[ひらいているようそ, hiraiteiruyouso] (n) {comp} open element [Add to Longdo]
かずの[あかずの, akazuno] (adj-f) (1) unopened; (2) forbidden [Add to Longdo]
かる[はだかる, hadakaru] (v5r,vi) (1) (uk) to be separated; to be exposed; to be wide open; (2) (See 立ちはだかる) to stand with one's limbs apart (blocking the way) [Add to Longdo]
かれたシステム[ひらかれたシステム, hirakareta shisutemu] (n) {comp} open system [Add to Longdo]
[ひらき, hiraki] (n) (1) opening; gap; (suf) (2) dried and opened fish; (P) [Add to Longdo]
き鯵[ひらきあじ, hirakiaji] (n) split and dried saurel [Add to Longdo]
き戸[ひらきど, hirakido] (n) (hinged) door [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[kāi huāng, ㄎㄞ ㄏㄨㄤ, / ] to open up land (for agriculture) [Add to Longdo]
[kāi, ㄎㄞ, / ] to open; to start; to turn on; to write out (a medical prescription); to operate (vehicle); abbr. for 爾文|开尔文 degrees Kelvin [Add to Longdo]
开三次方[kāi sān cì fāng, ㄎㄞ ㄙㄢ ㄘˋ ㄈㄤ, / ] cube root; to extract a cube root [Add to Longdo]
开交[kāi jiāo, ㄎㄞ ㄐㄧㄠ, / ] (used with negative) to conclude; (impossible) to end; (can't) finish [Add to Longdo]
开伙[kāi huǒ, ㄎㄞ ㄏㄨㄛˇ, / ] to start providing food; to open today's service in a canteen [Add to Longdo]
开例[kāi lì, ㄎㄞ ㄌㄧˋ, / ] to create a precedent [Add to Longdo]
开倒车[kāi dào chē, ㄎㄞ ㄉㄠˋ ㄔㄜ, / ] to drive in reverse; fig. to take a backward step; retrogressive; trying to turn the clock back [Add to Longdo]
开价[kāi jià, ㄎㄞ ㄐㄧㄚˋ, / ] to quote a price; seller's first offer [Add to Longdo]
开刀[kāi dāo, ㄎㄞ ㄉㄠ, / ] to perform or have an operation; to operate on or to be operated on [Add to Longdo]
开列[kāi liè, ㄎㄞ ㄌㄧㄝˋ, / ] (make a) list [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Let us begin today's lesson by opening our books to page 156," said the teacher.「さあ、156ページをけて今日の授業を始めましょう」と先生は言った。
"Would you mind opening the window?" "Of course not."「窓をけていただけませんか」「ええ、どうぞ」
"Would you mind opening the window?" "Certainly not."「窓をけてくださいますか」「ええ、いいですよ」
"Do you mind opening the window?" "Not at all."「窓をけてくれませんか」「ええ、いいですとも」
There was a suggestion that the general meeting should take place in October.10月に総会を催すべきだという提案があった。
In 1853, Perry asked Japan to open the door to America.1853年、ペリーは、日本にアメリカへの門戸をくように要求した。
The blossoms will be out in a few days.2、3日すれば花するでしょう。
We succeeded in breaking the door open after trying for half an hour.30分間やってみてようやくドアを壊してけることに成功した。
The three boys opened the doors of the building.3人の少年達はその建物の扉をけました。
On July 10, we will open our Sapporo branch.7月10日より札幌支店を設いたします。
The curtain time is at 8:00.8時演です。
I'm sorry I opened your mail by mistake.あなたの郵便物を間違ってけてしまって申し訳ありません。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Nanaka Hiraki.[JA] 菜々果 Confrontation (2017)
As Kriemhild approached, springtime blossomed in the land of the Huns.[CN] 當克裏米爾特來到的時候,正值匈奴國春暖花 Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
It was you who unlocked the front door that day.[JA] あの日 玄関の鍵をけたのは 君だったんだね Confrontation (2017)
Open the gate![CN] 把門打 Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
I demand safe conduct from this hall for myself and my men![CN] 我希望能你們能確保我跟我的部下離這個大廳! Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
O my dear lord, don't leave me. I dreamt last night a furious boar tore you to pieces![CN] 啊,我的夫君,請不要離我 我昨晚夢見,你被一隻兇暴的豬撕裂 Die Nibelungen: Siegfried (1924)
O my dear lord, don't leave me. I dreamt further that two mountains collapsed and buried you![CN] 啊,我的夫君,請不要離我 我昨晚還夢見,兩座大山向你坍塌 Die Nibelungen: Siegfried (1924)
And when he tells me he can't live without me what wouldn't I do for that man?[CN] 當他告訴我 離我他會生不如死 我還有什麼不能為他做的? Applause (1929)
I pray for the happiness of Nanaka Hiraki's soul.[JA] 菜々果さんのご冥福を 心よりお祈り申し上げます Disbanded (2017)
The other day, the actress Nanaka Hiraki met an untimely death.[JA] (森口) 先日 非業の死を遂げた女優 菜々果さん Disbanded (2017)
Let's go away from here, please.[CN] 我們離這兒吧,求你了 Applause (1929)
Nanaka Hiraki and...[JA] (ひらき) 菜々果(ななか) Emotions (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
いているマーク区間宣言[ひらいているマークくかんせんげん, hiraiteiru ma-ku kukansengen] open marked section declaration [Add to Longdo]
いている実体[ひらいているじったい, hiraiteirujittai] open entity [Add to Longdo]
いている要素[ひらいているようそ, hiraiteiruyouso] open element [Add to Longdo]
かれたシステム[ひらかれたシステム, hirakareta shisutemu] open system [Add to Longdo]
き口[ひらきぐち, hirakiguchi] aperture [Add to Longdo]
ループ[かいループ, kai ru-pu] closed loop [Add to Longdo]
口数[かいこうすう, kaikousuu] NA, numerical aperture [Add to Longdo]
[かいし, kaishi] initiation (vs) [Add to Longdo]
始タグ[かいしタグ, kaishi tagu] start-tag [Add to Longdo]
始タグ[かいしタグ, kaishi tagu] beginning tag, starting tag, opening tag [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[かい, kai] Oeffnung, Entwicklung [Add to Longdo]
[ひらく, hiraku] sich_oeffnen [Add to Longdo]
[ひらく, hiraku] sich_oeffnen, eroeffnen [Add to Longdo]
ける[ひらける, hirakeru] oeffnen [Add to Longdo]
ける[ひらける, hirakeru] sich_entwickeln [Add to Longdo]
[かいかい, kaikai] Eroeffnung_einer_Versammlung-Sitzung [Add to Longdo]
[かいさい, kaisai] Veranstaltung [Add to Longdo]
[かいじょう, kaijou] Uebergabe, Kapitulation [Add to Longdo]
[かいこん, kaikon] Urbarmachung, Rodung, Anbau [Add to Longdo]
墾地[かいこんち, kaikonchi] bebautes_Land, urbar_gemachtes_Land [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top