Search result for

(74 entries)
(0.1186 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -長-, *長*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ながい, nagai] (adj) ยาว
岡技術科学大学[ながおかぎじゅつかがくだいがく, nagaokagijutsukagakudaigaku] (name) Nagaoka University of Technology
期計画[ちょうきけいかく, choukikeikaku] (n) แผนระยะยาว

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[ちょうき, ] (n adj adv) ระยะยาว , See also: A. 短期, R. 中期
[ちょうき, ] (adj adv) ช่วงเวลานาน , See also: A. 短期, R. 中期
方形[ちょうほうけい, ] สี่เหลี่ยมผืนผ้า

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[ながねん, naganen] Thai: ระยะเวลานาน เป็นปี English: long time
[ながねん, naganen] Thai: เวลานาน หลายปี English: many years
[ちょうしょ, chousho] Thai: จุดเด่น
時間[ちょうじかん, choujikan] Thai: เป็นเวลานาน
[ながなが, naganaga] Thai: ยืดยาว English: long

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[長, zhǎng, ㄓㄤˇ] long, lasting; to excel in
Radical: Decomposition: ??
Etymology: [pictographic] An old man with long hair and a cane

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ちょう, chou] (n) (1) head; chief; leader; elder; (2) the greatest of all; the most excellent [Add to Longdo]
[ちょう, chou] (n) (1) head; chief; leader; elder; (2) (See 短・1) merit; strong point; (3) superiority; (4) (See 短・2) major (music); (P) [Add to Longdo]
;永[なが, naga] (pref,suf) long [Add to Longdo]
々;;永永;永々[ながなが, naganaga] (adv-to,adv) long; drawn-out; very long [Add to Longdo]
々編み[ながながあみ, naganagaami] (n) triple crochet; treble crochet; TR [Add to Longdo]
い(P);永い[ながい, nagai] (adj-i) (1) (い only) long (distance); (2) long (time); lengthy; (P) [Add to Longdo]
いこと;い事;永いこと;永い事[ながいこと, nagaikoto] (exp,adv) for a long time [Add to Longdo]
いファイル名[ながいファイルめい, nagai fairu mei] (n) {comp} long file name [Add to Longdo]
い間[ながいあいだ, nagaiaida] (exp,n-t) long interval [Add to Longdo]
い茎の有る;い茎のある[ながいくきのある, nagaikukinoaru] (exp) long-stemmed [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cháng, ㄔㄤˊ, / ] length; long; forever; always; constantly [Add to Longdo]
[zhǎng, ㄓㄤˇ, / ] chief; head; elder; to grow; to develop [Add to Longdo]
长久[cháng jiǔ, ㄔㄤˊ ㄐㄧㄡˇ, / ] (for a) long time [Add to Longdo]
长假[cháng jià, ㄔㄤˊ ㄐㄧㄚˋ, / ] long vacation; refers to one week national holiday in PRC starting 1st May and 1st Oct [Add to Longdo]
长兄[zhǎng xiōng, ㄓㄤˇ ㄒㄩㄥ, / ] eldest brother [Add to Longdo]
长出[zhǎng chū, ㄓㄤˇ ㄔㄨ, / ] grow out; bring forth [Add to Longdo]
长坂坡七进七出[cháng bǎn pō qī jìn qī chū, ㄔㄤˊ ㄅㄢˇ ㄆㄛ ㄑㄧ ㄐㄧㄣˋ ㄑㄧ ㄔㄨ, / ] famous scene in Romance of the Three Kingdoms in which Zhao Yun 趙雲|赵云 charges seven times through the ranks of Cao Cao's armies [Add to Longdo]
长垣[Cháng yuán, ㄔㄤˊ ㄩㄢˊ, / ] (N) Changyuan (place in Henan) [Add to Longdo]
长城[Cháng chéng, ㄔㄤˊ ㄔㄥˊ, / ] the Great Wall [Add to Longdo]
长城卡[cháng chéng kǎ, ㄔㄤˊ ㄔㄥˊ ㄎㄚˇ, / ] Great Wall Card (credit card issued by Bank of China) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Ten years is a long time.10年というのは、い年月だ。
My boss told me it's hard to approach me.「君はとっつきにくいね」と社に言われてしまいました。 [M]
"What do you think of the election for mayor?" "I don't know."「市選挙をどう思いますか」「わかりません」
Although the phrase 'world peace' sounds attractive, the road to world peace is very long and full of troubles.「世界平和」という言葉は魅力的に聞こえるが、世界平和への道はく苦難に満ちている。
'Madame Butterfly' is set in Nagasaki.「蝶々夫人」の舞台は崎に置かれている。
"You must be tired after a long day." "No, not in the least."い1日だったのでお疲れでしょう」「いいえ、全然」
You could see the elation in the president's face when he announced that our shares are going to be listed on the First Section of the TSE next year.「来年こそは一部上場だ」と、社は意気軒高だ。
Few people live to be one hundred years old.100歳の寿をまっとうする人は少ない。
Ten years is a long time to wait.10年は待つにはい時間だ。
The year 1980 saw the fastest economic growth in that country.1980年にはその国は最も急速な経済成をとげた。
Twenty miles is a long distance to walk.20マイルは、歩くのにい距離だ。
Twenty years is a long time.20年とはい年月だ。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Sir?[CN] 官? Valkyrie (2008)
The committee head, Mr. Chiba, spoke very highly of your work.[JA] (記者) 選考委員の千葉先生も 大絶賛でしたね Appeal (2017)
All of us here have been the judges for this prize for a long time.[JA] まあ この賞も 同じ面々での審査がいでしょ Appeal (2017)
Mr. Sakurai. She's the one who made it.[JA] (店) 桜井さん 彼女が作ったんですよ Emotions (2017)
Gunther, my brother, let's be friends again![CN] 兄,我們和好吧 Die Nibelungen: Siegfried (1924)
Yes, sir.[CN] 是的, The Devil's Brigade (1968)
Thank you for coming.[JA] (店)あ〜 お疲れさまです Emotions (2017)
Today's job was very long and boring.[JA] もう 今日の仕事 超いし 超つまんなかった Affection (2017)
Sir.[CN]  The Incredible Hulk (2008)
Yes, sir.[CN] - 是的  Star Trek (2009)
Methinks the boy will not live long.[CN] 我覺得這孩子的命不會... Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
I'm sorry.[CN] 是的, Melbourne (2010)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
さオクテット[ながさオクテット, nagasa okutetto] length indicator octets [Add to Longdo]
さ指示子[ながさしじし, nagasashijishi] length indicator, (LI) [Add to Longdo]
距離キャリア[ちょうきょりキャリア, choukyori kyaria] long distance carrier [Add to Longdo]
距離会社[ちょうきょりがいしゃ, choukyorigaisha] long distance company [Add to Longdo]
距離電話会社[ちょうきょりでんわがいしゃ, choukyoridenwagaisha] long distance telephone company [Add to Longdo]
距離電話事業[ちょうりょきでんわじぎょう, chouryokidenwajigyou] long distance telephone company [Add to Longdo]
[ちょうこ, chouko] long arc [Add to Longdo]
精度浮動小数点数[ちょうせいどふどうしょうすうてんすう, chouseidofudoushousuutensuu] long precision floating point number [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ちょう, chou] -lang, Leiter [Add to Longdo]
[ちょう, chou] LANG, LEITER [Add to Longdo]
[ながい, nagai] lang [Add to Longdo]
い間[ながいあいだ, nagaiaida] lange (Zeit) [Add to Longdo]
[ちょうきゅう, choukyuu] lange_Dauer, Ewigkeit [Add to Longdo]
[ちょうじょ, choujo] aelteste_Tochter [Add to Longdo]
寿[ちょうじゅ, chouju] langes_Leben [Add to Longdo]
[ながい, nagai] (zu) lange_bleiben [Add to Longdo]
[ながさき, nagasaki] Nagasaki (Stadt an der Westkueste Kyushus) [Add to Longdo]
[ながねん, naganen] lange_Jahre, viele_Jahre [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top