Search result for

(59 entries)
(0.0249 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -銀-, *銀*
Longdo Dictionary ภาษาญี่ปุ่น (JP) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
聯カード[ぎんれん] China Union Pay card

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ぎん, gin] (n) เงิน
[いちょう, ichou] (n) ต้นแปะก๊วย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[ぎんが, ginga] (n) ทางช้างเผือก
行員[ぎんこういん, ginkouin, ginkouin , ginkouin] (n ) พนักงานธนาคาร
[ぎんこう, ginkou, ginkou , ginkou] (n ) ธนาคาร

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[銀, yín, ˊ] silver; cash, money, wealth
Radical: Decomposition: 釒 (jīn ㄐㄧㄣ)  艮 (gěn ㄍㄣˇ) 
Etymology: [pictophonetic] money,  Rank: 6,881

Japanese-English: EDICT Dictionary
(P);白;白金(iK)[ぎん()(P);しろがね, gin ( gin )(P); shirogane] (n,adj-no) (1) silver; silver coin; silver paint; (n) (2) (ぎん only) silver general (shogi); (P) [Add to Longdo]
ぶら[ぎんぶら, ginbura] (n) stroll on the Ginza (i.e. the street) [Add to Longdo]
めっき;鍍金[ぎんめっき, ginmekki] (n,vs,adj-no) silvering; silver-plating [Add to Longdo]
を取る[ぎんをとる, ginwotoru] (exp,v5r) (1) to capture a gin (shogi); (2) to desilverize; to desilverise [Add to Longdo]
メダル[ぎんメダル, gin medaru] (n) silver medal [Add to Longdo]
モール[ぎんモール, gin mo-ru] (n) silver lace; silver braid [Add to Longdo]
[ぎんなん;ギンナン, ginnan ; ginnan] (n) (See 杏・いちょう) ginkgo nut; gingko nut [Add to Longdo]
杏;公孫樹;鴨脚樹[いちょう;こうそんじゅ(公孫樹);イチョウ, ichou ; kousonju ( ichou ); ichou] (n) (uk) ginkgo (Ginkgo biloba); gingko; maidenhair tree [Add to Longdo]
杏返し;杏返(io)[いちょうがえし, ichougaeshi] (n) ancient Japanese ladies' hairstyle [Add to Longdo]
[ぎんい, gin'i] (n) silver quality [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
银行[yín háng, ˊ ㄏㄤˊ, / ] bank, #538 [Add to Longdo]
[yín, ˊ, / ] silver Ag, transition metal, atomic number 47, #1,371 [Add to Longdo]
银子[yín zi, ˊ ㄗ˙, / ] money; silver, #7,698 [Add to Longdo]
银行业[yín háng yè, ˊ ㄏㄤˊ ㄧㄝˋ, / ] banking, #8,781 [Add to Longdo]
银河[yín hé, ˊ ㄏㄜˊ, / ] Milky Way; our galaxy, #9,903 [Add to Longdo]
银色[yín sè, ˊ ㄙㄜˋ, / ] silver (color), #10,508 [Add to Longdo]
银牌[yín pái, ˊ ㄆㄞˊ, / ] silver medal; silver trophy; the runner-up, #14,522 [Add to Longdo]
银幕[yín mù, ˊ ㄇㄨˋ, / ] movie screen, #16,375 [Add to Longdo]
银杏[yín xìng, ˊ ㄒㄧㄥˋ, / ] ginkgo (tree with fan-shaped leaves and yellow seeds); maidenhair tree, #17,065 [Add to Longdo]
银川[Yín chuān, ˊ ㄔㄨㄢ, / ] Yinchuan city, capital of Ningxia Hui autonomous region 寧夏回族自治區|宁夏回族自治区, #18,252 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The bank robber shouted, "Stay where you are, all of you!"「動くな、みんな」と行強盗は叫んだ。
Kyouwa Bank and Saitama Bank merged into Asahi Bank ten years ago.10年前に協和行と埼玉行は合併してあさひ行になった。
A gang of three robbed the bank in broad daylight.3人組みが白昼その行を襲った。
By tomorrow morning all the world will have been covered with snow.あすの朝までには一面の世界になっているだろう。
Deposit your money in the bank.あなたのお金を行に預けなさい。
May we know your bank account?あなたの行口座を教えていただけますか。
The bank was held up a week ago.あの行は、一週間前に強盗に入られた。
That bank was held up twice.あの行は二度強盗にあった。
In Olympic competitions, a gold medal is for first place, a silver medal for second, and a bronze medal is for third place.オリンピックでは金メダルが1位、メダルが2位、銅メダルが3位だ。
You can withdraw some money out of the bank, if you need any.お金がいくらか必要なら行から出してもよい。
Once gold was less valuable than silver in Japan.かつて日本では金はよりも価値が低かった。
Yesterday I nearly ran into Robert in Ginza.きのう座でロバートとすれ違ったよ。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Rest assured, Your Grace, you can count on the Iron Bank's support.[JA] おまかせ下さい 陛下 鉄の行を頼りにして下さい The Spoils of War (2017)
So we have red, black, white, silver...[CN]  Railroad Tigers (2016)
You have my money. I want my room.[CN] 網顯示錢已經扣了 Be Our Guest (2016)
(Japanese) Idiot![CN] 有紅色 黑色 白色  Railroad Tigers (2016)
If you do not respond to this demand within seven days, we'll file a winding-up petition at the High Court, after which your bank accounts will be frozen.[JA] 7日以内に応じなければ 行口座を凍結した後で 会社の清算を申し立てます The Secret of Sales (2017)
All you need to turn is one.[CN] 這個城鎮有1萬個行家 Snowden (2016)
I must say, I don't think the Iron Bank has ever had a debt of this magnitude repaid in a single installment.[JA] 鉄の行に対して この規模の借金が一度に返済された事はない The Spoils of War (2017)
The Iron Bank wants its gold back.[JA] 鉄の行は返済を求めている The Queen's Justice (2017)
What about any Al-Qaeda money?[CN] 馬文先生的行,處理大筆中東資金 有一大群俄國億萬富翁 Snowden (2016)
This all belongs to the Iron Bank.[JA] 鉄の行のものだ The Spoils of War (2017)
Yeah, but I got away.[CN] 我參與了一件行搶案 Ex Communication (2015)
I'm guessing the Iron Bank invested considerable gold in the slave trade.[JA] 鉄の行は奴隷市場に 相当な投資をしていると見ている The Queen's Justice (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ぎん, gin] Silber [Add to Longdo]
メダル[ぎんめだる, ginmedaru] Silbermedaille [Add to Longdo]
[ぎんざ, ginza] Ginza (Stadtviertel_im_Zentrum_Tokyos) [Add to Longdo]
[ぎんぱい, ginpai] Silberbecher [Add to Longdo]
[ぎんが, ginga] Milchstrasse [Add to Longdo]
[ぎんいろ, gin'iro] silbern [Add to Longdo]
[ぎんこう, ginkou] -Bank [Add to Longdo]
[ぎんか, ginka] Silbermuenze [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top