Search result for

(59 entries)
(3.4616 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -銀-, *銀*
Longdo Dictionary ภาษาญี่ปุ่น (JP) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
聯カード[ぎんれん] China Union Pay card

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ぎん, gin] (n) เงิน
[いちょう, ichou] (n) ต้นแปะก๊วย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[ぎんが, ginga] (n) ทางช้างเผือก
行員[ぎんこういん, ginkouin, ginkouin , ginkouin] (n ) พนักงานธนาคาร
[ぎんこう, ginkou, ginkou , ginkou] (n ) ธนาคาร

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[銀, yín, ˊ] silver; cash, money, wealth
Radical: Decomposition: 釒 (jīn ㄐㄧㄣ)  艮 (gěn ㄍㄣˇ) 
Etymology: [pictophonetic] money

Japanese-English: EDICT Dictionary
(P);白;白金(iK)[ぎん()(P);しろがね, gin ( gin )(P); shirogane] (n,adj-no) (1) silver; silver coin; silver paint; (n) (2) (ぎん only) silver general (shogi); (P) [Add to Longdo]
ぶら[ぎんぶら, ginbura] (n) stroll on the Ginza (i.e. the street) [Add to Longdo]
めっき;鍍金[ぎんめっき, ginmekki] (n,vs,adj-no) silvering; silver-plating [Add to Longdo]
を取る[ぎんをとる, ginwotoru] (exp,v5r) (1) to capture a gin (shogi); (2) to desilverize; to desilverise [Add to Longdo]
メダル[ぎんメダル, gin medaru] (n) silver medal [Add to Longdo]
モール[ぎんモール, gin mo-ru] (n) silver lace; silver braid [Add to Longdo]
[ぎんなん;ギンナン, ginnan ; ginnan] (n) (See 杏・いちょう) ginkgo nut; gingko nut [Add to Longdo]
杏;公孫樹;鴨脚樹[いちょう;こうそんじゅ(公孫樹);イチョウ, ichou ; kousonju ( ichou ); ichou] (n) (uk) ginkgo (Ginkgo biloba); gingko; maidenhair tree [Add to Longdo]
杏返し;杏返(io)[いちょうがえし, ichougaeshi] (n) ancient Japanese ladies' hairstyle [Add to Longdo]
[ぎんい, gin'i] (n) silver quality [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yín, ˊ, / ] silver Ag, transition metal, atomic number 47 [Add to Longdo]
银丹[yín dān, ˊ ㄉㄢ, / ] lunar caustic (fused silver nitrate, shaped into a stick and used as a cauterizing agent) [Add to Longdo]
银亮[yín liàng, ˊ ㄌㄧㄤˋ, / ] shiny bright as silver [Add to Longdo]
银元[yín yuán, ˊ ㄩㄢˊ, / ] flat silver (former coinage); also written 圓|银圆; silver dollar [Add to Longdo]
银两[yín liǎng, ˊ ㄌㄧㄤˇ, / ] silver currency; currency of the Qing dynasty based on the silver tael 兩|两 [Add to Longdo]
银匠[yín jiàng, ˊ ㄐㄧㄤˋ, / ] silversmith [Add to Longdo]
银器[yín qì, ˊ ㄑㄧˋ, / ] silverware [Add to Longdo]
银圆[yín yuán, ˊ ㄩㄢˊ, / ] flat silver (former coinage); also written 元|银元; silver dollar [Add to Longdo]
银坛[yín tán, ˊ ㄊㄢˊ, / ] moviedom; the world of movies; film circles [Add to Longdo]
银婚[yín hūn, ˊ ㄏㄨㄣ, / ] silver wedding (25th wedding anniversary) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The bank robber shouted, "Stay where you are, all of you!"「動くな、みんな」と行強盗は叫んだ。
Kyouwa Bank and Saitama Bank merged into Asahi Bank ten years ago.10年前に協和行と埼玉行は合併してあさひ行になった。
A gang of three robbed the bank in broad daylight.3人組みが白昼その行を襲った。
By tomorrow morning all the world will have been covered with snow.あすの朝までには一面の世界になっているだろう。
Deposit your money in the bank.あなたのお金を行に預けなさい。
May we know your bank account?あなたの行口座を教えていただけますか。
The bank was held up a week ago.あの行は、一週間前に強盗に入られた。
That bank was held up twice.あの行は二度強盗にあった。
In Olympic competitions, a gold medal is for first place, a silver medal for second, and a bronze medal is for third place.オリンピックでは金メダルが1位、メダルが2位、銅メダルが3位だ。
You can withdraw some money out of the bank, if you need any.お金がいくらか必要なら行から出してもよい。
Once gold was less valuable than silver in Japan.かつて日本では金はよりも価値が低かった。
Yesterday I nearly ran into Robert in Ginza.きのう座でロバートとすれ違ったよ。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Rest assured, Your Grace, you can count on the Iron Bank's support.[JA] おまかせ下さい 陛下 鉄の行を頼りにして下さい The Spoils of War (2017)
The Iron Bank didn't send you here to offer condolences.[JA] 鉄の行がお悔やみを述べるために 来たのではないわね The Queen's Justice (2017)
I got a Russian banker coming out here next Friday.[CN] 下星期五會有俄羅斯行家要過來 Are We Done Yet? (2007)
If you do not respond to this demand within seven days, we'll file a winding-up petition at the High Court, after which your bank accounts will be frozen.[JA] 7日以内に応じなければ 行口座を凍結した後で 会社の清算を申し立てます The Secret of Sales (2017)
The Iron Bank appreciates how you cast off the yoke of superstition, freeing the crown from elements who sought to subvert the rule of law.[JA] 鉄の行としては 迷妄の支配から脱し 法の支配を損わんとする要素を 排除したことに感謝します The Queen's Justice (2017)
But I don't make the bank policy, and I told him that, but he doesn't listen.[CN] 我告訴他行政策不是我定的 但他不聽 Waitress (2007)
I must say, I don't think the Iron Bank has ever had a debt of this magnitude repaid in a single installment.[JA] 鉄の行に対して この規模の借金が一度に返済された事はない The Spoils of War (2017)
Shortly before he disappeared, Professor Stanciulescu arranged a bank account for me in Geneva under the name of William Pedersen.[CN] 斯坦希爾萊斯庫醫生 在失蹤之前不久 為我在日內瓦安排了一個行帳戶 戶名是威廉 皮得森 Youth Without Youth (2007)
The Iron Bank wants its gold back.[JA] 鉄の行は返済を求めている The Queen's Justice (2017)
I want some idea of what we're up against[CN] 藏到靠門的 一個收台裏 The Mist (2007)
Ten million dollars. Bank of my choosing. Offshore. immediately.[CN] 1000萬美元,我選行,離岸帳戶,立即支付 Michael Clayton (2007)
♪ Send you yellow flowers when the sky is gray?[CN] # 在灰色的天空下送你桔黃色的鮮花? # Enchanted (2007)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ぎん, gin] Silber [Add to Longdo]
メダル[ぎんめだる, ginmedaru] Silbermedaille [Add to Longdo]
[ぎんざ, ginza] Ginza (Stadtviertel_im_Zentrum_Tokyos) [Add to Longdo]
[ぎんぱい, ginpai] Silberbecher [Add to Longdo]
[ぎんが, ginga] Milchstrasse [Add to Longdo]
[ぎんいろ, gin'iro] silbern [Add to Longdo]
[ぎんこう, ginkou] -Bank [Add to Longdo]
[ぎんか, ginka] Silbermuenze [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top