Search result for

(65 entries)
(0.4105 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -野-, *野*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[やせい, yasei] (adj) ที่อยู่ตามธรรมชาติ,ที่อยู่ในป่า
[やきゅう, yakyuu] (n) กีฬาเบสบอล
[やせい, yasei] (n) พืชหรือสัตว์ที่อยู่ในป่าตามธรรมชาติ
[やさい, yasai] (n) ผัก

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[の, no] (n) ทุ่ง
次馬[やじうま, yajiuma] (n) ไทยมุง
[やじゅう, yajuu] (n ) สัตว์ป่า, สัตว์ร้าย
[やさい, yasai, yasai , yasai] (n ) ผัก
[のはら, nohara] (n ) ทุ่งหญ้า
[やろう, yarou] (n pron. ) bastard

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[野, yě, ㄧㄝˇ] field, open country; wilderness
Radical: Decomposition: 里 (lǐ ㄌㄧˇ)  予 (yǔ ㄩˇ) 
Etymology: [pictophonetic] village

Japanese-English: EDICT Dictionary
(P);埜[の(P);や;ぬ(ok), no (P); ya ; nu (ok)] (n) (1) plain; field; (2) (の only) hidden (structural) member; (n-pref) (3) (の only) (See ウサギ・2) wild; (4) (や only) lacking a political post; (P) [Add to Longdo]
いちご;[のいちご, noichigo] (n) wild strawberry [Add to Longdo]
となれ山となれ[のとなれやまとなれ, notonareyamatonare] (exp) (See 後はとなれ山となれ・あとはのとなれやまとなれ) I don't care what happens (after this) [Add to Longdo]
に隠れる[やにかくれる, yanikakureru] (exp,v1) (obsc) (See に下る) to retire from public service [Add to Longdo]
に下る[やにくだる, yanikudaru] (exp,v5r) to leave the government service [Add to Longdo]
に在る[やにある, yaniaru] (exp) to be in opposition; to be in private life [Add to Longdo]
の花[ののはな, nonohana] (n) wild flowers [Add to Longdo]
[のろ, noro] (n) (arch) field [Add to Longdo]
ウサギ;[のウサギ(ウサギ);のうさぎ(兎);やと(兎), no usagi ( no usagi ); nousagi ( no usagi ); yato ( no usagi )] (n) (1) (のウサギ, のうさぎ only) Japanese hare (Lepus brachyurus); (2) (See 家兎・かと) wild rabbit [Add to Longdo]
バラ;薔薇[のバラ(バラ);のばら(薔薇);ノバラ, no bara ( no bara ); nobara ( no bara ); nobara] (n) (1) wild rose; (2) (uk) (See 茨) multiflora rose (Rosa multiflora) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yě, ㄧㄝˇ, ] field; plain; open space; limit; boundary; rude; wild [Add to Longdo]
[yě rén, ㄧㄝˇ ㄖㄣˊ, ] savage people [Add to Longdo]
[yě tù, ㄧㄝˇ ㄊㄨˋ, ] hare [Add to Longdo]
叟曝言[yě sǒu pù yán, ㄧㄝˇ ㄙㄡˇ ㄆㄨˋ ㄧㄢˊ, ] Yesou puyan or Humble words of a rustic elder, monumental Qing novel by Xia Jingqu 夏敬渠 [Add to Longdo]
[yě shǐ, ㄧㄝˇ ㄕˇ, ] unofficial history; history as popular legends [Add to Longdo]
[yě wài, ㄧㄝˇ ㄨㄞˋ, ] countryside; areas outside the city [Add to Longdo]
外放养[yě wái fáng yǎng, ㄧㄝˇ ㄨㄞˊ ㄈㄤˊ ㄧㄤˇ, / ] free-range (breeding livestock or poultry) [Add to Longdo]
孩子[yě hái zǐ, ㄧㄝˇ ㄏㄞˊ ㄗˇ, ] feral child [Add to Longdo]
小茴[yě xiǎo huí, ㄧㄝˇ ㄒㄧㄠˇ ㄏㄨㄟˊ, ] dill seed [Add to Longdo]
[yě jìng, ㄧㄝˇ ㄐㄧㄥˋ, / ] country path; track in the wilderness [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Do you like sports?" "Yes, I like baseball, among other things."「スポーツは好きですか」「はい特に球が好きです」
"Animals in the wild are not robots," she says.生の動物はロボットではありません」と彼女は言う。
One day in 1906, a newspaper cartoonist named Tad Dorgan went to a baseball game.1906年のある日、タッド・ドーガンという名の新聞漫画家が球の試合を見に行った。
In the automotive industry of the 1970's, Japan beat the U.S. at its own game.1970年代、日本は自動車産業の分でアメリカのお株を奪った。
Not until the end of the nineteenth century, did plant breeding become a scientific discipline.19世紀末になって初めて植物の品種改良は科学の一分となった。
A grasshopper and many ants lived in a field.1匹のキリギリスと多くのアリが原に住んでいた。
A Mr Ono called to see you.あなたに会いに小さんという方が立ち寄られました。
It's much cheaper to live on grains and vegetables you can grow in your garden.あなたの菜園で作れる穀物や菜を食べて生活する方がずっと安上がりだ。
To what degree are you interested in baseball?あなたはどの程度球に興味があるのですか。
You should eat more vegetables.あなたはもっとたくさんの菜を食べるといいですよ。
You should eat more vegetables.あなたはもっと菜を食べた方がいいですよ。
Did you play baseball yesterday?あなたは昨日球をしましたか。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
No comment, you motherfuckers![JA] (シャッター音) (美波)ノーコメントだ バカ Affection (2017)
Why not? It's not a big deal.[JA] (北)いいじゃん それくらい Choices (2017)
Megumi Yano?[JA] 矢 Emotions (2017)
Wait till you see the yellow fields at noon under the full sun.[CN] 等到中午,你可以看到黄色的田 阳光万里 Lust for Life (1956)
Do you mean to tell us you actually sleep on this dirt and straw... like a beast of the field?[CN] 您是要告诉我们 您就是睡在这堆肮脏的草上... 象田里的兽? Lust for Life (1956)
Something that's the good, dark color of our Dutch earth.[CN] 表现出我们荷兰田特有的那种优美和深沉的色彩 Lust for Life (1956)
Barbarian, you say.[CN] 你说我是蛮人 The King and I (1956)
Here I pride myself on my sense of logic and order... and inside I'm a savage.[CN] 我总是为自己逻辑感和秩序感而骄傲... 但在内心里,我是个蛮人 Lust for Life (1956)
You are a barbarian.[CN] 你是个蛮人 The King and I (1956)
Keisuke Yano.[JA] 矢景介(けいすけ) Emotions (2017)
There's no one in that field.[CN] 田里没有人啊 Lust for Life (1956)
Megumi Yano.[JA] 矢(やの) 恵(めぐみ)さん Emotions (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[の, no] -Feld, -Flur [Add to Longdo]
[やとう, yatou] Opposition, Oppositionspartei [Add to Longdo]
[のはら, nohara] -Feld, -Flur, im_Gruenen [Add to Longdo]
[やがい, yagai] -Feld, Vorstadt, im_Freien [Add to Longdo]
外撮影[やがいさつえい, yagaisatsuei] Aussenaufnahme [Add to Longdo]
[やしん, yashin] Ehrgeiz [Add to Longdo]
[やぼ, yabo] ungeschliffen, laendlich, -roh [Add to Longdo]
[やぎゅう, yagyuu] Bueffel [Add to Longdo]
[やけん, yaken] herrenloser_Hund, wilder_Hund [Add to Longdo]
[やえん, yaen] wildlebender_Affe [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top