Search result for

(76 entries)
(0.0559 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -重-, *重*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[おもい, omoi] (adj) หนัก
[じゅうよう, juuyou] (adj) ประเด็นหลัก,ความสำคัญ
量挙げ[じゅうりょうあげ, juuryouage] (n) กีฬายกน้ำหนัก

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
み付け[おもみづけ, ] (n) ความสำคัญ , See also: S. ่ี要性,
[じゅうしん, ] (n) จุดศูนย์ถ่วง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
量上げ[じゅうりょうあげ, juuryouage] Thai: กีฬาประเภทยกน้ำหนัก English: weight lifting
なる[かさなる, kasanaru] Thai: วางซ้อน English: to be piled up
なる[かさなる, kasanaru] Thai: วางทับ English: lie on top of one another
なる[かさなる, kasanaru] Thai: ซ้อนกัน
ねる[かさねる, kasaneru] Thai: วางซ้อน English: to pile up
ねる[かさねる, kasaneru] Thai: วางทับลงบน

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[重, zhòng, ㄓㄨㄥˋ] heavy, weighty; to double, to repeat
Radical: Decomposition: 千 (qiān ㄑㄧㄢ)  里 (lǐ ㄌㄧˇ) 
Etymology: [ideographic] A burden carried for a thousand 千 miles 里

Japanese-English: EDICT Dictionary
[じゅう, juu] (suf) -fold; -ply [Add to Longdo]
[じゅう, juu] (pref) greater degree; heavy; serious [Add to Longdo]
々;[じゅうじゅう, juujuu] (adj-no,adv,n) repeated; manifold [Add to Longdo]
々しい;しい[おもおもしい, omoomoshii] (adj-i) serious; grave; dignified; solemn [Add to Longdo]
々に;[じゅうじゅうに, juujuuni] (adv) extremely [Add to Longdo]
々にも;にも[じゅうじゅうにも, juujuunimo] (exp) repeatedly [Add to Longdo]
あど;主あど[おもあど, omoado] (n) (See 迎合・あど) main secondary or supporting role (in kyogen) [Add to Longdo]
[おもい, omoi] (adj-i) (1) (ant [Add to Longdo]
い故障[おもいこしょう, omoikoshou] (n) {comp} hard failure [Add to Longdo]
い罪[おもいつみ, omoitsumi] (n) serious (grave) crime [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chóng, ㄔㄨㄥˊ, ] to double; to repeat; repetition; iteration; again; a layer [Add to Longdo]
[zhòng, ㄓㄨㄥˋ, ] heavy; serious [Add to Longdo]
[chóng wǔ, ㄔㄨㄥˊ ˇ, ] Dragon Boat Festival (5th day of 5th lunar month) [Add to Longdo]
[zhòng rèn, ㄓㄨㄥˋ ㄖㄣˋ, ] heavy responsibility [Add to Longdo]
[chóng gū, ㄔㄨㄥˊ ㄍㄨ, ] revaluation [Add to Longdo]
估后[chóng gū hòu, ㄔㄨㄥˊ ㄍㄨ ㄏㄡˋ, / ] after revaluation [Add to Longdo]
[chóng xiū, ㄔㄨㄥˊ ㄒㄧㄡ, ] to reconstruct; to repair; to revamp [Add to Longdo]
修旧好[chóng xiū jiù hǎo, ㄔㄨㄥˊ ㄒㄧㄡ ㄐㄧㄡˋ ㄏㄠˇ, / ] to make friends again; to renew old cordial relations [Add to Longdo]
[zhòng shāng, ㄓㄨㄥˋ ㄕㄤ, / ] seriously hurt; serious injury [Add to Longdo]
[zhòng jià, ㄓㄨㄥˋ ㄐㄧㄚˋ, / ] high price [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Act now!" he said, and in addition to his obvious meaning, he hinted that there were number of other important reasons why immediate action was needed.「今、行動を起こせ」という、それが伝える実際的な意味に加えて、即座の行動がなぜ要であるかという多くの理由をも、言外に示唆していたのであった。
"Is he seriously ill?" "I hope not."「彼の病気はいのかな」「そうでないといいね」
Two hundred fifty kilograms is an extraordinary weight even for a sumo wrestler.250キロというのは相撲取りとしても並外れた体だ。
There's a vital link between the two.2つの間には要なつながりがある。
The two men understood one another perfectly, and had a mutual respect for each other's strong qualities.2人は完全に理解し合い、お互いの長所を尊していた。
500 policemen were put on strict alert.500人の警官が厳な警備態勢おかれた。
Would you please meet me at Yaesu central gate of Tokyo Station on Monday May 10 at 3:00 p.m?5月10日月曜日の午後3時に東京駅八洲中央口で待ち合わせをしていただけませんか。
Arnold is concerned with cases of dual personality.アーノルドは二人格の事例を扱っている。
There is one important fact of which you are unaware.あなたが気づいていない一つの要な事実がある。
Without your invaluable help.あなたの貴な援助がなかったら。
How tall are you, and how much do you weigh?あなたの身長と体はどれくらいですか。
You must bring home to him the importance of the matter.あなたはその問題の要性を彼にはっきりとわからせなければならない。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Attempt to start over.[CN] 試著去新開始 We Bought a Zoo (2011)
- Well, I mean, could I, you know, buy the property and then just relocate the animals?[CN] - 我是說 我能不能... 買下房產 然後新給這些動物找地方? We Bought a Zoo (2011)
This is Buster. He's our 650-pound North American grizzly.[CN] 這是巴斯特 他是我們的650磅的北美灰熊 We Bought a Zoo (2011)
Tell me when it gets severe![CN] 情況變嚴了要告訴我! We Bought a Zoo (2011)
After your father's execution, your book has been printed again.[JA] お父様の死刑執行後 また版が かかったみたいですが Ready (2017)
Nobody will get angry at you for growing older.[JA] もう あなたが年をねたからって 誰も怒らないわよ Values (2017)
You're an important person now, huh?[CN] 现在,你很要。 Texas Killing Fields (2011)
How important is butter to this meal tonight?[CN] 黃油會今晚這頓飯有多要呢? We Bought a Zoo (2011)
I think when you accept the fight, you have to make the weight.[JA] 体管理は つき物だ CounterPunch (2017)
According to any of the belt rules, you have to make weight in order to fight for the belt.[JA] タイトルマッチには 規定の体がある タイトルマッチには 規定の体がある ブラッド・ボース CounterPunch (2017)
And how you gotta handle your money.[JA] 自立し家族を養うのに カネの使い方は要だ CounterPunch (2017)
Let it start over. Okay. This is it.[CN] 讓它新開始 好吧 就這樣做 We Bought a Zoo (2011)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
い故障[おもいこしょう, omoikoshou] hard failure [Add to Longdo]
なり[かさなり, kasanari] stacking [Add to Longdo]
ね印刷[かさねいんさつ, kasaneinsatsu] overprint (vs) [Add to Longdo]
ね書き[かさねがき, kasanegaki] overwrite (vs) [Add to Longdo]
ね打ち[かさねうち, kasaneuchi] overstrike [Add to Longdo]
[おもみ, omomi] weight [Add to Longdo]
回帰[じょうかいき, joukaiki] multiple regression [Add to Longdo]
複部分配列[じゅうふくぶぶんはいれつ, juufukububunhairetsu] many-one array section [Add to Longdo]
複名解決フラグ[じゅうふくめいかいけつフラグ, juufukumeikaiketsu furagu] conflict resolution flag [Add to Longdo]
要なSGML文字[じゅうようなSGMLもじ, juuyouna SGML moji] significant SGML character [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[え, e] --fach [Add to Longdo]
[おもい, omoi] schwer [Add to Longdo]
なる[かさなる, kasanaru] uebereinanderliegen [Add to Longdo]
ねる[かさねる, kasaneru] aufeinanderlegen [Add to Longdo]
[じゅうしょう, juushou] schwere_Verletzung [Add to Longdo]
[じゅうりょく, juuryoku] Schwerkraft, Gravitation [Add to Longdo]
[じゅうだい, juudai] wichtig, bedeutend, schwer [Add to Longdo]
[じゅうびょう, juubyou] schwere_Krankheit [Add to Longdo]
[じゅうばこ, juubako] aufeinandersetzbare_Lackschachteln [Add to Longdo]
苦しい[おもくるしい, omokurushii] duester, drueckend, schwer [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top