Search result for

(55 entries)
(0.0174 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -酸-, *酸*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[さんか, sanka] (n prep) การกลายเป็นออกไซด์ , See also: R.
[さんせい, sansei] (n ) ความเป็นกรด , See also: A. Alkaline,
[さんか, sanka] (n ) ปฏิกิริยาเคมีที่เกิดจากการรวมตัวของออกซิเจนกับสารอื่น , See also: R. oxidation
化物[さんかぶつ, sankabutsu] กลุ่มของธาตุ, ออกไซด์ , See also: R. oxide
[さんそ, sanso] (n ) อ๊อกซิเจน , See also: R. oxygen

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[酸, suān, ㄙㄨㄢ] tart, sour; spoiled; acid
Radical: Decomposition: 酉 (yǒu ㄧㄡˇ)  夋 (qūn ㄑㄩㄣ) 
Etymology: [ideographic] Wine 酉 aged too long 夋; 夋 also provides the pronunciation,  Rank: 1,456

Japanese-English: EDICT Dictionary
[さん, san] (n) (1) acid; (2) sourness; sour taste; (P) [Add to Longdo]
[すい, sui] (adj-i) sour; acid [Add to Longdo]
いも甘いも噛み分ける[すいもあまいもかみわける, suimoamaimokamiwakeru] (exp,v1) to be experienced in the ways of the world; to taste the bitter and the sweet [Add to Longdo]
っぱい[すっぱい, suppai] (adj-i) sour; acid; (P) [Add to Longdo]
とアルカリ[さんとアルカリ, santo arukari] (n) acid and alkali [Add to Longdo]
塩化物[さんえんかぶつ, san'enkabutsu] (n) acid chloride [Add to Longdo]
塩基指示薬[さんえんきしじやく, san'enkishijiyaku] (n) acid-base indicator [Add to Longdo]
塩基平衡[さんえんきへいこう, san'enkiheikou] (n) acid-base equilibrium [Add to Longdo]
[さんか, sanka] (n,vs,adj-no) oxidation; (P) [Add to Longdo]
化アルミニウム[さんかアルミニウム, sanka aruminiumu] (n) (See アルミナ) aluminum oxide (Al2O3); aluminium oxide; alumina [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[suān, ㄙㄨㄢ, ] sour; sore; ache; acid, #2,935 [Add to Longdo]
[suān nǎi, ㄙㄨㄢ ㄋㄞˇ, ] yogurt, #7,101 [Add to Longdo]
[suān xìng, ㄙㄨㄢ ㄒㄧㄥˋ, ] acidity, #16,163 [Add to Longdo]
[suān tòng, ㄙㄨㄢ ㄊㄨㄥˋ, ] ache, #16,553 [Add to Longdo]
[suān cài, ㄙㄨㄢ ㄘㄞˋ, ] suan cai, #18,950 [Add to Longdo]
甜苦辣[suān tián kǔ là, ㄙㄨㄢ ㄊㄧㄢˊ ㄎㄨˇ ㄌㄚˋ, ] sour, sweet, bitter and spicy hot; fig. the joys and sorrows of life, #26,090 [Add to Longdo]
[suān yǔ, ㄙㄨㄢ ㄩˇ, ] acid rain, #35,725 [Add to Longdo]
[suān ruǎn, ㄙㄨㄢ ㄖㄨㄢˇ, / ] limp and painful, #43,796 [Add to Longdo]
[suān zǎo, ㄙㄨㄢ ㄗㄠˇ, / ] sour date (Ziziphus jujuba var. spinosa), #46,270 [Add to Longdo]
[suān méi, ㄙㄨㄢ ㄇㄟˊ, ] pickled plum; Japanese umeboshi, #47,966 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
It was so sour an orange that I could not eat it.オレンジはとてもっぱくて食べられなかった。
The fish are dying, the Canadians say, because of what's known as acid rain.カナダ人が言うところでは、魚は性雨として知られているもののために、死にかけているとのことです。
There is too much acid in this orange.このオレンジはっぱすぎる。
This juice tastes sour.このジュースはっぱい。
These grapes are so sour that I can't eat them.このブドウはとてもっぱいので食べられない。
This milk tastes rather sour.このミルクは少々っぱい味がする。
This drink tastes sour.この飲み物はっぱい味がする。
This substance is mostly composed of hydrogen and oxygen.この物質は主に水素と素から出来ている。
Those grapes look sweet, but in fact they're sour.そのブドウは甘そうに見えますが、実際はっぱいのです。
The grapes seem to be sour.そのブドウはっぱそうだ。
The milk tastes sour.その牛乳はっぱい味がする。
The (outside walls of the) auditorium are terribly stained. It is, in part, due to acid rain.その講堂(の外壁)はひどく黒ずんでいる。その原因の一つは性雨である。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And you have time-honored milk of magnesia, which has magnesium and... and oxygen.[CN] 跟著我們一起的人看這裡 性是紅色 Tune Your Quack-o-Meter (2017)
- What is he doing here?[CN] 破坏了碱度 患了数周的酵母菌感染 Mudmare (2017)
But it might be able to store oxygen for a period of time.[JA] 少しの間だけ素を 体内に保存してるんだ Life (2017)
It will take about four hours to vent all oxygen.[JA] 全ての素を排出するのに 4時間かかる Life (2017)
We stopped all oxygen venting in the station.[JA] ステーションの素の排出を すべて停止したわ Life (2017)
I use the oxygen candles to lure Calvin into Boat A.[JA] 俺が素キャンドルを使って カルヴィンをボートAに誘導する Life (2017)
Calvin is a carbon-based organism. It needs food, water, and oxygen, just like us.[JA] カルヴィンは炭素系の生物だ 食べ物と水と素を必要とする Life (2017)
With the 02 levels so low in the rest of the ship, it will be drawn to the oxygen candles.[JA] 船の残りの区画は素レベルが低い 素キャンドルに引き寄せられるはずだ Life (2017)
Okay. Miranda, check the O2 in the lab. Is it...[JA] よし ミランダ 部屋の素を調べてくれ・・ Life (2017)
I'm sorry. Just thinking.[CN] 變成性的紅色了 Tune Your Quack-o-Meter (2017)
I don't see any change. Three.[CN] 輪到嬉皮風... 制 Tune Your Quack-o-Meter (2017)
But killing yourself solves all your problems.[CN] 你知道一扇用垃圾袋封住的窗 背後有多少辛血淚嗎? Louis C.K. 2017 (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[すい, sui] Saeure [Add to Longdo]
[さんか, sanka] Oxydation [Add to Longdo]
[さんみ, sanmi] Saeure [Add to Longdo]
[さんせい, sansei] Aziditaet [Add to Longdo]
[さんそ, sanso] Sauerstoff [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top