Search result for

(57 entries)
(0.0426 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -都-, *都*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[つごう, tsugou] (n) ความสะดวก
[とちょう, tochou] (n) ่ศาลาว่าการนครโตเกียว

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[みやこ, miyako] Thai: เมืองหลวง English: capital
[とし, toshi] Thai: เมือง English: town
[とし, toshi] Thai: เทศบาลนคร English: municipal
[とし, toshi] Thai: ในเมือง English: urban

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[都, dōu, ㄉㄡ] all, each, entirely, whole; metropolis; capital
Radical: Decomposition: 者 (zhě ㄓㄜˇ)  阝 (yì ㄧˋ) 
Etymology: [pictophonetic] city

Japanese-English: EDICT Dictionary
[と, to] (n,adj-no) metropolitan; municipal [Add to Longdo]
(P);京[みやこ, miyako] (n) capital; metropolis; (P) [Add to Longdo]
鱮(oK)[みやこたなご;ミヤコタナゴ, miyakotanago ; miyakotanago] (n) (uk) Tokyo bitterling (species of cyprinid fish, Tanakia tanago) [Add to Longdo]
々逸;逸;々一[どどいつ, dodoitsu] (n) (obsc) (obs) (arch) unrhymed non-metrical Japanese popular love song or limerick in the 7-7-7-5 syllable pattern [Add to Longdo]
育ち[みやこそだち, miyakosodachi] (n) city-bred [Add to Longdo]
[とえい, toei] (n) operated by the metropolitan government; (P) [Add to Longdo]
[とか, toka] (n) in the capital; in Tokyo [Add to Longdo]
[とが, toga] (adj-na,n) graceful; sophisticated [Add to Longdo]
[とかい, tokai] (n,adj-no) city; (P) [Add to Longdo]
会を離れる[とかいをはなれる, tokaiwohanareru] (exp,v1) to leave town [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dōu, ㄉㄡ, ] all; both (if two things are involved); entirely (due to) each; even; already [Add to Longdo]
[dū, ㄉㄨ, ] capital city; metropolis; surname Du [Add to Longdo]
伯林[Dū bó lín, ㄉㄨ ㄅㄛˊ ㄌㄧㄣˊ, ] Dublin, capital of Ireland; also written 柏林 [Add to Longdo]
[Dū yún, ㄉㄨ ㄩㄣˊ, / ] Duyun city in Guizhou, capital of Qiannan Buyei and Miao autonomous prefecture 黔南布依族苗族自治州|黔南布依族苗族自治州 [Add to Longdo]
匀市[Dū yún shì, ㄉㄨ ㄩㄣˊ ㄕˋ, / ] Duyun city in Guizhou, capital of Qiannan Buyei and Miao autonomous prefecture 黔南布依族苗族自治州|黔南布依族苗族自治州 [Add to Longdo]
[dū chéng, ㄉㄨ ㄔㄥˊ, ] capital city [Add to Longdo]
安瑶族自治县[Dū ān Yáo zú zì zhì xiàn, ㄉㄨ ㄢ ㄧㄠˊ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] Du'an Yaozu autonomous county in Guangxi [Add to Longdo]
[dū shì, ㄉㄨ ㄕˋ, ] city; metropolis [Add to Longdo]
市传奇[dū shì chuán qí, ㄉㄨ ㄕˋ ㄔㄨㄢˊ ㄑㄧˊ, / ] urban legend (translation of recent western term); story or theory circulated as true; same as 會傳奇|会传奇 [Add to Longdo]
拉斯[Dōu lā sī, ㄉㄡ ㄌㄚ ㄙ, ] Durrës (city in Albania) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"You can get it at the courthouse," the clerk added.庁舎でもらえますよ」と係員が付け加えた。
In 1951 Sister Teresa was sent to Calcutta, then the largest city in India.1951年にシスター・テレサは当時インド最大の市であったカルカッタに派遣された。
We feel that March 1 would be more convenient.3月1日の方が合がよいのですが。
Will six o'clock suit you?6時で合はよろしいですか。
Six o'clock will suit me very well.6時ならとても合がいい。
Would 8:30 be convenient for you?8時30分ではご合はいかがですか。
I will come on Wednesday evening unless I hear from you to the contrary.あなたからご合が悪いというお知らせがなければ水曜の夕方に参ります。
When will it be convenient for you?あなたにとっていつがご合がよいでしょうか。
Please do the work at your own convenience.あなたのご合の良い時にその仕事をして下さい。
Please come to meet me some time when it's convenient.あなたの合のいいときに会いに来て下さい。
Could you please re-schedule the meeting at your convenience?あなたの合のいい日時にミーティングを組み直してくださいませんか。
Please call on me when it is convenient for you.あなたの合のよいときにおいでください。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Once on stage and not a...[CN] 站舞台上 别 The Blue Angel (1930)
Anything you bring back will be useless unless Cersei grants us an audience and is somehow convinced not to murder us the moment we set foot in the capital.[JA] サーシーが許可しない限り 何を運んでも無意味だ それに我々が王へ足を踏み入れた瞬間 殺さないように説得する必要がある Eastwatch (2017)
You see? You could have this every day.[CN] 你瞧 你可以每天这样的 The Blue Angel (1930)
Do you know how many steps there are in the Citadel?[JA] 城塞市には何段の階段があると思う? Eastwatch (2017)
Your reward is not being immediately expelled from the Citadel.[JA] おぬしへの報酬は 城塞市から追放されないことだ The Queen's Justice (2017)
Silence! I'll have you all locked up![CN] 安静 我要把你们关禁闭 The Blue Angel (1930)
The Dornish will lay siege to the capital alongside the Tyrell army.[JA] ドーン軍はタイレル軍と共に 王を包囲する Stormborn (2017)
We sell them every night![CN] 我们每天晚上卖这些 The Blue Angel (1930)
And I went to the city for that particular period of my life.[JA] 会に住んだこともある Barbecue (2017)
- Take out the costumes. - Everything on the earth! - Nice.[CN] 把衣服挂进去 掉地上了 The Blue Angel (1930)
Had I hired a piping oil sardine...[CN] 我要穷死了 The Blue Angel (1930)
And if you tell every maester in the Citadel to search every word of every faded scroll about the Long Night, they may find something that lets us defeat the Army of the Dead for good.[JA] そしてあなた方が城塞市のメイスターに― 長き夜に関する資料を隈なく探せと言えば 死者の軍団を倒す方法が見つかるかもしれない Eastwatch (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[のう, nou] Hauptstadt [Add to Longdo]
[とかい, tokai] Stadt [Add to Longdo]
[とない, tonai] in_Tokyo, innerhalb_der_Stadt_Tokyo [Add to Longdo]
[つごう, tsugou] Umstaende, Gelegenheit, Grund [Add to Longdo]
[とし, toshi] Stadt [Add to Longdo]
道府県[とどうふけん, todoufuken] die_japanischen_Praefekturen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top