Search result for

(57 entries)
(0.022 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -都-, *都*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[つごう, tsugou] (n) ความสะดวก
[とちょう, tochou] (n) ่ศาลาว่าการนครโตเกียว

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[みやこ, miyako] Thai: เมืองหลวง English: capital
[とし, toshi] Thai: เมือง English: town
[とし, toshi] Thai: เทศบาลนคร English: municipal
[とし, toshi] Thai: ในเมือง English: urban

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[都, dōu, ㄉㄡ] all, each, entirely, whole; metropolis; capital
Radical: Decomposition: 者 (zhě ㄓㄜˇ)  阝 (yì ㄧˋ) 
Etymology: [pictophonetic] city,  Rank: 68

Japanese-English: EDICT Dictionary
[と, to] (n,adj-no) metropolitan; municipal [Add to Longdo]
(P);京[みやこ, miyako] (n) capital; metropolis; (P) [Add to Longdo]
鱮(oK)[みやこたなご;ミヤコタナゴ, miyakotanago ; miyakotanago] (n) (uk) Tokyo bitterling (species of cyprinid fish, Tanakia tanago) [Add to Longdo]
々逸;逸;々一[どどいつ, dodoitsu] (n) (obsc) (obs) (arch) unrhymed non-metrical Japanese popular love song or limerick in the 7-7-7-5 syllable pattern [Add to Longdo]
育ち[みやこそだち, miyakosodachi] (n) city-bred [Add to Longdo]
[とえい, toei] (n) operated by the metropolitan government; (P) [Add to Longdo]
[とか, toka] (n) in the capital; in Tokyo [Add to Longdo]
[とが, toga] (adj-na,n) graceful; sophisticated [Add to Longdo]
[とかい, tokai] (n,adj-no) city; (P) [Add to Longdo]
会を離れる[とかいをはなれる, tokaiwohanareru] (exp,v1) to leave town [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dōu, ㄉㄡ, ] all; both (if two things are involved); entirely (due to) each; even; already, #23 [Add to Longdo]
[dū, ㄉㄨ, ] capital city; metropolis; surname Du, #23 [Add to Longdo]
[dū huì, ㄉㄨ ㄏㄨㄟˋ, / ] society; community; city; metropolis, #988 [Add to Longdo]
[dū shì, ㄉㄨ ㄕˋ, ] city; metropolis, #4,068 [Add to Longdo]
[Dū líng, ㄉㄨ ㄌㄧㄥˊ, / ] Torino; Turin (Italy), #16,139 [Add to Longdo]
[dū chéng, ㄉㄨ ㄔㄥˊ, ] capital city, #25,091 [Add to Longdo]
江堰[Dū jiāng yàn, ㄉㄨ ㄐㄧㄤ ㄧㄢˋ, ] Dujiangyan in Sichuan, a famous water engineering project and World Heritage Site; Dujiangyan city in Sichuan, #32,708 [Add to Longdo]
[Dū yún, ㄉㄨ ㄩㄣˊ, / ] Duyun city in Guizhou, capital of Qiannan Buyei and Miao autonomous prefecture 黔南布依族苗族自治州|黔南布依族苗族自治州, #33,905 [Add to Longdo]
匀市[Dū yún shì, ㄉㄨ ㄩㄣˊ ㄕˋ, / ] Duyun city in Guizhou, capital of Qiannan Buyei and Miao autonomous prefecture 黔南布依族苗族自治州|黔南布依族苗族自治州, #49,752 [Add to Longdo]
柏林[Dū bó lín, ㄉㄨ ㄅㄛˊ ㄌㄧㄣˊ, ] Dublin, capital of Ireland, #52,579 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"You can get it at the courthouse," the clerk added.庁舎でもらえますよ」と係員が付け加えた。
In 1951 Sister Teresa was sent to Calcutta, then the largest city in India.1951年にシスター・テレサは当時インド最大の市であったカルカッタに派遣された。
We feel that March 1 would be more convenient.3月1日の方が合がよいのですが。
Will six o'clock suit you?6時で合はよろしいですか。
Six o'clock will suit me very well.6時ならとても合がいい。
Would 8:30 be convenient for you?8時30分ではご合はいかがですか。
I will come on Wednesday evening unless I hear from you to the contrary.あなたからご合が悪いというお知らせがなければ水曜の夕方に参ります。
When will it be convenient for you?あなたにとっていつがご合がよいでしょうか。
Please do the work at your own convenience.あなたのご合の良い時にその仕事をして下さい。
Please come to meet me some time when it's convenient.あなたの合のいいときに会いに来て下さい。
Could you please re-schedule the meeting at your convenience?あなたの合のいい日時にミーティングを組み直してくださいませんか。
Please call on me when it is convenient for you.あなたの合のよいときにおいでください。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Anything you bring back will be useless unless Cersei grants us an audience and is somehow convinced not to murder us the moment we set foot in the capital.[JA] サーシーが許可しない限り 何を運んでも無意味だ それに我々が王へ足を踏み入れた瞬間 殺さないように説得する必要がある Eastwatch (2017)
Do you know how many steps there are in the Citadel?[JA] 城塞市には何段の階段があると思う? Eastwatch (2017)
Your reward is not being immediately expelled from the Citadel.[JA] おぬしへの報酬は 城塞市から追放されないことだ The Queen's Justice (2017)
How are you?[CN] 她们每个人不论是对于金钱 还是生命的价值 对所有事一定有不同的想法 Confrontation (2017)
The Dornish will lay siege to the capital alongside the Tyrell army.[JA] ドーン軍はタイレル軍と共に 王を包囲する Stormborn (2017)
And I went to the city for that particular period of my life.[JA] 会に住んだこともある Barbecue (2017)
I don't want to do what she told me.[CN] 美波小姐把一切告诉我了 在她的遗嘱所附上的信里 Emotions (2017)
I doubt I'll ever see either of them again.[CN] 就算我死了 也什么不会改变 Emotions (2017)
Is that so?[CN] 每个月会给我一百万元的租金 Emotions (2017)
And if you tell every maester in the Citadel to search every word of every faded scroll about the Long Night, they may find something that lets us defeat the Army of the Dead for good.[JA] そしてあなた方が城塞市のメイスターに― 長き夜に関する資料を隈なく探せと言えば 死者の軍団を倒す方法が見つかるかもしれない Eastwatch (2017)
"Escape and live.[CN] 拥有巨额财产 不仅是黑白两道 甚至连政治人物当成自己的道具 Emotions (2017)
Nothing will change even if I'm dead.[CN] 大致上安定下来了 Confrontation (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[のう, nou] Hauptstadt [Add to Longdo]
[とかい, tokai] Stadt [Add to Longdo]
[とない, tonai] in_Tokyo, innerhalb_der_Stadt_Tokyo [Add to Longdo]
[つごう, tsugou] Umstaende, Gelegenheit, Grund [Add to Longdo]
[とし, toshi] Stadt [Add to Longdo]
道府県[とどうふけん, todoufuken] die_japanischen_Praefekturen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top